You are on page 1of 3

AN III.

66: Salha sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.66

Salha sutta
Razgovor sa Salhom
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilkom poštovani Nandaka živeo u blizini Savatija, u Istočnom
manastiru, u palati Migarine majke. Tada Migarin unuk Salha i Pekhunijin unuk Rohana odoše do
poštovanog Nandake i pošto su ga pozdravili sedoše sa strane. Kada tako uradiše poštovani
Nandaka reče Migarinom unuku Salhi:

"Hajde, Salha, ne zadovoljavaj se onim što se prepričava, niti tradicijom, ni predanjima, niti onim
što piše u svetim tekstovima, ni aksiomima, niti logičkim domišljanjima, niti čvrstim dokazima, ni
time što se po svemu čini da je tako, niti mišlju: "Ovaj monah je naš učitelj". Kada se sam
uveriš: "Ove stvari su loše, ove stvari su sramotne, nedostojne mudraca; onome ko ih čini i
praktikuje donose zlo i nevolju", tek tada ih napusti. Šta misliš? Postoji li pohlepa?" -- "Da,
poštovani gospodine." -- "Gramzivost je značenje toga, kažem. Ispunjen pohlepom, gramziv
čovek ubija dahom obdarena bića, uzima ono što mu nije dato, čini preljubu, izgovara laži i
navodi i druge da čine slično. Hoće li mu to u budućnosti biti na štetu i nesreću?" -- "Hoće,
poštovani gospodine." -- "Šta misliš, postoji li mržnja?" -- "Da, poštovani gospodine." -- "Zlovolja
je značenje toga, kažem. Ispunjen mržnjom, zlovoljan čovek ubija dahom obdarena bića... Hoće
li mu to u budućnosti biti na štetu i nesreću?" -- "Hoće, poštovani gospodine."-- "Šta misliš?
Postoji li obmanutost?" -- "Da, poštovani gospodine." -- "Neznanje je značenje toga, kažem.
Ispunjen neznanjem, obmanut čovek ubija dahom obdarena bića... Hoće li mu to u budućnosti
biti na štetu i nesreću?" -- "Hoće, poštovani gospodine."

"Šta misliš? Jesu li te stvari korisne ili štetne?" -- "Štetne, poštovani gospodine." -- "Vredne
hvale ili pokude?" -- "Pokude, poštovani gospodine." -- "Da li ih mudraci kude ili hvale?" --
"Mudraci ih kude, poštovani gospodine." -- "Ako ih usvojimo i praktikujemo, da li donose štetu i
patnju ili ne, kako ti se čini?" -- "Usvojene i praktikovane, poštovani gospodine, donose štetu i
patnju. Tako mi se čini." -- "Eto to je razlog zašto sam ti rekao 'Hajde, Salha, ne zadovoljavaj se

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-66.html 4/7/2007
AN III.66: Salha sutta Page 2 of 3

onim što se prepričava... Kada se sam uveriš: "Ove stvari su loše," tek tada ih napusti.

"Hajde, Salha, ne zadovoljavaj se onim što se prepričava... niti mišlju: 'Ovaj monah je naš
učitelj'. Kada se sam uveriš: 'Ove stvari su korisne, ne može im se ništa prigovoriti, dostojne su
mudraca, onome ko ih čini donose dobrobit i sreću,' tek tada bi trebalo da ih usvojiš i
praktikuješ. Šta misliš? Postoji li ne-pohlepa?" -- "Da, poštovani gospodine." -- "Negramzivost je
značenje toga, kažem. Ispunjen ne-pohlepom, negramziv čovek ne ubija dahom obdarena bića,
ne uzima ono što mu nije dato, ne čini preljubu, ne izgovara laži i ne navodi i druge da čine
slično. Hoće li mu to u budućnosti biti na dobrobit i sreću?" -- "Hoće, poštovani gospodine." --
"Šta misliš, postoji li ne-mržnja?" -- "Da, poštovani gospodine." -- "Nezlovolja je značenje toga,
kažem. Ispunjen ne-mržnjom, nezlovoljan čovek ne ubija dahom obdarena bića... Hoće li mu to u
budućnosti biti na dobrobit i sreću?" -- "Hoće, poštovani gospodine."-- "Šta misliš? Postoji li ne-
obmanutost?" -- "Da, poštovani gospodine." -- "Istinsko znanje je značenje toga, kažem.
Ispunjen neobmanutošću čovek sa istinski znanjem ne ubija dahom obdarena bića... Hoće li mu
to u budućnosti biti na dobrobit i sreću?" -- "Hoće, poštovani gospodine."

"Šta misliš? Jesu li te stvari korisne ili štetne?" -- "Korisne, poštovani gospodine." -- "Vredne
hvale i pokude?" -- "Hvale, poštovani gospodine." -- "Da li ih mudraci kude ili hvale?" -- "Mudraci
ih hvale, poštovani gospodine." -- "Ako ih usvojimo i praktikujemo, da li donose dobrobit i sreću
ili ne, kako ti se čini?" -- "Usvojene i praktikovane, poštovani gospodine, donose dobrobit i sreću.
Tako mi se čini." -- "Eto to je razlog zašto sam ti rekao 'Hajde, Salha, ne zadovoljavaj se onim
što se prepričava... Kada se sam uveriš: 'Ove stvari su korisne,' tek tada bi trebalo da ih usvojiš i
praktikuješ."

A onda, sledbenik koji je oplemenjen [dostigavši Plemenitu stazu], koji se na ovaj način
oslobodio pohlepe, zlovolje i obmanutosti, boravi srca prožetog saosećajnom ljubavlju što se
prostire na jednu stranu, i na drugu, i na treću, i na četvrtu stranu, iznad njega i ispod, unaokolo
i svugde, usmerenom ka svima drugima i ka njemu samom; boravi on srca nadahnutog,
ushićenog, s bezgraničnom saosećajnom ljubavlju što bez i trunke neprijateljstva ili zlovolje
obuhvata čitav svet. Boravi on srca prožetog milosrđem... radošću... ravnodušnošću što bez i
trunke neprijateljstva ili zlovolje obuhvata čitav svet. Tada on to stanje kontemplacije razumeva
na ovaj način: "Postoji ovo [stanje božanskog boravišta u meni koji sam ušao u tok]. Postoji ono
što je napušteno [a to je pohlepa, mržnja i obmanutost, koji su iskorenjeni ulaskom u tok].
Postoji uzvišeni cilj [a to je stanje svetosti, stanje arahanta]. I postoji potpuno izlazak iz čitavog
ovog polja percepcije.'

Kada zna i vidi na ovaj način, njegovo je srce oslobođeno mrlja čulne želje, mrlja bivanja i mrlja
neznanja. Pošto se osobodi [dostizanjem puta arahanta], dolazi zatim znanje o oslobođenju. Zna
da je preporađanja okončano, da je proživljen svetački život, da je učinjeno ono što je trebalo
učiniti. On razume: 'Ranije je postojala pohlepa, što je bilo loše, a sada je nema i to je dobro.
Ranije je postojala mržnja, što je bilo loše, a sada je nema i to je dobro. Ranije je postojala
obmanutost, što je bilo loše, a sada je nema i to je dobro.' Tako, ovde i sada, upravo u ovome
životu, njega više ne trese [groznica želje], vatra pohlepe, mržnje i obmanutosti u njemu je

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-66.html 4/7/2007
AN III.66: Salha sutta Page 3 of 3

ugašena i pepeo potpuno ohlađen, on doživljava blaženstvo, živi on [ostatak svog životnog veka]
božanski pročišćen."

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-74.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-66.html 4/7/2007