You are on page 1of 41

48

BAB V.
UNGGAH-UNGGUH
A. Purwaka
Adhedhasar

SK

Mendikbud

No.

60/M.1993

sarta

SK

Kakanwil Depdikbud DIY No. 017/113/Kpts/1994 katetepaken bili


Basa Jawa dipundadosaken muatan local wajib ing tataran
Pendidikan

Dasar.

Kanthi

mekaten

Basa

Jawa

wajib

dipunwulangaken ing tataran SD saha SLTP. Malah wiwit tahun


2006 adhedhasar Keputusan Kongres Basa Jawa ingkang kaping
IV wonten ing Semarang Basa Jawa wajib dipunwulangaken ing
SLTA (SMA, SMK, MA) ing laladan Jawa Tengah, DIY, saha Jawa
Timur. Malah SK Gubernur DIY No. 1 tahun 2009 bilih dinten Setu
minangka dinten Jawi ing lembaga pamarintah menapa dene
swasta. Tegesipun ing Setu lembaga pamarentah saha swasta,
sekolah, keluarahan, dinas-dinas, saha sanesipun dipunwajibaken
ngginakaken basa Jawa kangge pasrawungan. SK Gubernur
menika dilajengaken SK Bupati saha Walikota ing DIY, radin-radin
ugi dinten Setu.
Bab menika kepasang yogya, kaleresan, nggumbirakaken
manah, bilih pamarentah kasdu saha karsa migatosaken Basa
Jawa. Menawi pamarentah kemawon gadhah pamarsudi, menapa
kula miwah panjenengan ingkang trahing Jawi badhe nyingkur
dhateng darbekipun piyambak. Kamangka basa menika ngemu
budaya (menika hyphotesis Saphir-Whorft). Tegesipun basa
menika ngemu saha ngemot budaya. Sedaya budaya kamot
wonten basanipun, basa ngemuli budaya. Menawi basanipun
lestari, budayanipun ugi badhe lestari, menawi basanipun
dipunsingkur budayanipun saged kasingkur.

49

Owah

gingsiring

jaman

nut

ing

jaman

kelakone.

Tegesipun basa Jawa saha budaya Jawa kedah saged nglarasaken


ombyaking jaman, nanging boten ategese keli. Magepokan
kaliyan ombyaking jaman wonten pinten-pinten pamanggih,
antawisipun:
(1)Para trahing Jawi sami kayungyun kaliyan kemajenganing
teknologi canggih, budaya manca, ingkang dereng temtu
leres saha laras kaliyan budaya Jawa.
(2)Kahanan

kasebat

mahanani

budayanipun

piyambak

kadhesek saha kaseser awit gandrung dhateng budaya


manca.
(3)Pamanggih bilih wulangan basa Jawa menika kirang
wonten tanjanipun dhateng panggesangan. Menika cetha
klentu awit ingkang nama gesang menika boten naming
mbetahaken ilmu teknologi, nanging ugi seni saha budaya.
Malah kapinteran srawung adhedhasar budaya ingkang
nglambari ilmu saha teknologi gadhah daya ingkang
sakalangkung tumanja tumuju gesang tumuju dhateng
kamulyan saha kabagyan. Tiyang ingkang pinter srawung
langkung kasil ing gesangipun tinimbang tiyang ingkang
namung sangu ngilmu kapinteran. Langkung kasil menawi
dhasar pinter srawung, sugih ngilmu kapinteran (ipteks:
ilmu pengetahuan, teknologi, seni).
Pirembagan:
1. Kados

pundi

menggah

pamanggih

panjenengan

magepokan kaliyan SK Gubernur No. 1/2009?


2. Kados pundi caranipun supados kawicaksanan kasebat

saged tuwajuh (efektif saha efisien)?


B. Ginanipun Sinau Unggah-ungguh Basa Jawa

50

(1)Ndhidik raos kurmat


Unggah-ungguh saged ndhidhik raos kurmat awit tembungtembung ing unggah-ungguh basa menika sampun ngemu
raos kurmat antawisipun ingkang gineman kaliyan ingkang
dipunajak gineman.
(2)Ndhidhik andhap asor anoraga
Ing tembung-tembungipun unggah-ungguh sampun ngemu
bilih tiyang ingkang ngajak gineman langkung ngaosi
kaliyan ingkang dipunajak gineman. Menika boten saged
katilar kajawi ingkang ngajak gineman menika langkung
inggih drajat, pangkat, semat, utawi yuswanipun.
(3)Ndhidhik tatakrami
Tembung-tembung ingkang netepi ingkang leres sampun
ngemu tata krami. Pramila tiyang ingkang leres sarta laras
anggenipun

matur

kanthi

basa

kraminipun

mesthi

sampun

ingkang

katut

ing

leres,
solah

tata
bawa.

Tegesipun basa menika manunggal kaliyan solah bawa.


(4)Ngaosi budaya leluhur

saha nglestantunaken asiling

budaya leluhur
Unggah-ungguh menika tilaranipun para leluhur ingkang
sampun nyipta sah angripta kanthi premati sarta kebak ing
filosofi pramila kedah dipunaosi kanthi nglentantunkan
kanthi cara ngginakaken utawi nindakaken.
(5) Mekaraken

kawegiganing

gesang

(life

skill)

kadosta

pranata adicara, jagad pewayangan, seni kethoprak, nyerat


cerkak, novel, geguritan, lsp. Taksih kathah budaya Jawi
ingkang ngginakaken basa Jawi, awit menawi ngginakaken
basa sanesipun kirang nges, upaminpun wayang ngangge
basa Indonesia utawi Inggris (lha menawi suluk tetep

51

ngangge basa Jawi), kethoprak tetep gayeng regeng


menawi ngangge basa Jawi.

C. Unggah-ungguh Basa Jawa ing SD


Wonten sawenehing pamanggih bilih para trahing Jawi
mudha samenika sampun kirang saged basa Jawi, kirang
tewajuh

ngginakaken

unggah-ungguh.

Unggah-ungguh

menika magepokan kaliyan tata basa saha tata susila/tata


krama. Tata basa magepokan kaliyan ngginakaken basa
jawa

ing

madyaning

pasrawungan.

Bab

menika

ugi

magepokan kaliyan cara ngurmati saha ngaosi tiyang


sanes kanthi sarana basa ingkang dipunginakaken ing
pasrawungan. Tata susila/tata krama magepokan kaliyan
cara ngurmati tiyang sanes kanthi solah bawa, patrap,
utawi tumindak. Dados unggah-ungguh menika manunggal
antawisipun basa (muna-muni) saha solah bawa (tindaktanduk).

Pramila

tindak-tanduk,

muna-muni

kedah

dipunjagi. Menawi tiyang saged ngecakaken unggahungguh basa kanthi laras saha leres, limrahipun gadhah
tata krama ingkang sae ugi.
Ing

andharan

menika

unggah-ungguh

ingkang

kawedhar ingkang magepokan kaliyan unggah-ungguh


basa, kanthi dhasar:
(1)Unggah-ungguh tata basa sampun ngemot unggahungguh tata krama. Tegesipun unggah-ungguh basa
manunggal kaliyan tata krama. Boten limrah tiyang
ingkang ngecakaken unggah-ungguh basa kanthi sae,
nanging patrapipun boten sae.
(2)Ngantos samenika ingkang sampun dipuncakaken ing
madyaning masyarakat inggih unggah-ungguh basa.

52

(3)Ngantos samenika

ingkang sampun sinerat inggih

nembe unggah-ungguh basa.


(4)Tata

krama

limrahpun

kakabar

ing

pamulangan-

pamulangan kanthi manunggal (integrated learning)


kaliyan materi sanesipun kadosta wewaler utawi pepali,
gugon tuhon, bebasan, paribasan, lsp.
Manut pamanggihipun Kuswa Endah (1996) unggahungguh basa ngrembag kados pundi pamicara saged
milih tembung ingkang trep, runtuting paramasastra,
tuwin

patraping

solah

bawa.

Menika

trep

kalitan

paribasan ajining dhiri gumantung lathi, ajing raga


gumantung

busana,

ajining

awak

gumantung

tumindak.
Unggah-ungguh basa Jawa prelu dipundamel prasaja,
cekap wonten kalih kemawon inggih menika ngoko kaliyan
krama. Satunggal-satunggalipun kapilah dados lugu saha alus,
kados gambar ing ngandhap menika.

LUGU
NGOKO
UNGGAH-UNGGUH

ALUS

BASA

LUGU
KRAMA
ALUS

53

Tumrap para siswa SD malah ngantos tataran salajengipun


unggah-ungguh

cekap

kados

ing

nginggil

andhedhasar

pamanggih:
(1)Nggampilaken siswa anggenipun sinau, boten angel, boten
ruwet
(2)Kanthi gampil kasebat siswa boten kemba, boten ajrih
(3) Ing

pasrawungan

unggah-ungguh

kasebat

sampun

nyekapi/ murakabi
(4) Buku-buku basa Jawa, cerkak, cerbung, geguritan, utawi

asiling

kasusastran

ugi

ngginakaken

unggah-ungguh

menika (azas fungsional).

D. Basa Ngoko
1. Ngoko Lugu
Basa ngoko lugu inggih menika sarana wicara ingkang
dumadi saking sedaya tembung-tembungipun ngoko. Basa
ngoko lugu kangge micara:
a. Tiyang langkung sepuh dhumateng tiyang anem
b. Tiyang sepuh dhumateng anak
c. Tiyang sapantaran ingkang sampun rumaket
d. Ngunandika
e. Ratu dhateng kawula
f. Pangarsa dhateng andhahan
Contoh:
a. Dhik tulung aku jupukna buku gelas!

54

b. Bapak wis tau ngomong, menawa anak-anakku kabeh kudu


sregep sinau.
c. Didit, ayo sinau tembang!
d. Wah jamane wis maju, kakeh sarwa maju, penyakit wae
melu maju, angel tambane.
e. Rangketen para durjana!
f. Perusahaan ini kudu bias maju.

2. Basa Ngoko Alus


Basa ngoko alus inggih menika sarana micara ingkang
tembung-tembungipun ngoko kacampuran krama inggil.
Dene ingkang dipunkramakaken sesebatan saha tembung
kriya. Sesebatan upaminipun tembung purusa (tembung
sesulih) kados: panjenengan, panjenengane, dalem (boten
griya). Tembung kriya kadosta: tindak, sare, dhahar, maos,
lsp. Basa ngoko alus kangge micara:
a. Tiyang

sepuh

(ingkang

langkung

andhap

kalenggahanipun) dhateng tiyang anem langkung inggil


kalenggahanipun.
b. Tiyang sapantaran nanging taksih kepengin ngurmati.
Tuladha:
a. Dhimas, apa sliramu sida arep tindak Jakarta?
b. Yen panjenengan mundhut buku, aku titip.
E. Basa Krama
1. Krama Lugu

55

Basa krama lugu inggih menika sarana micara ingkang


sedaya tembung-tembungipun krama. Basa krama lugu
kangge micara:
a. Tiyang

langkung

sepuh

dhateng

tiyang

anem,

nanging taksih kepengin ngurmati.


b. Pangarsa

dhateng

andhahan

ingkang

langkung

sepuh.
Tuladha:
a. Menawi sampun mantuk, kula badhe tumpas peksinipun.
b. Pak, cobi kula dipunpendhetaken conto produk wonten ing
gudang.

2. Krama Alus
Basa krama alus inggih menika sarana micara ingkang
tembung-tembungipun dumados saking tembung krama
saha krama inggil. Tembung krama inggil kangge
sesebatan saha tembung kriya.
Basa krama alus kangge:
a. Anak dhateng tiyang sepuh
b. Tiyang anem dhateng tiyang sepuh
c. Tepangan enggal
d. Andhahan dhateng pangarsa
e. Kawula dhateng ratu
f. Tiyang ndedonga.

56

Tuladha:
a. Bapak kula badhe study tour dhateng Bali.
b. Kula badhe matur Ibu.
c. Nuwun sewu asma panjenengan sinteen?
d. Bapak sedaya barang sampun kula aturaken Bu Lurah.
e. Kepareng kula matur Gusti?
f. Dhuh Gusti Allah mugi paduka paring rejeki ingkang halal
saha barakah, anak ingkang soleh solehah, kulawarga
ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin.

Pirembagan:
1. Basa ngoko alus saya dangu saya awis dipunprangguli.
Menawi sampun rumaket langkung kathah ngginakaken
ngoko lugu. Basa ngoko alus namung dipunginakaken
dhateng

tiyang-tiyang

ingkang

satuhu

pana

bab

unggah-ungguh.
2. Basa krama lugu saya dangu saya awis dipunprangguli.
Tiyang langkung sekeca ngginakaken basa krama alus.
Krama alus sampun murakabi kangge pasrawungan.
3. Hipotesis:
Ing wanci badhe dhateng unggah-ungguh ingkang
lestari mratah NGOKO LUGU kaliyan KRAMA ALUS utawi
NGOKO kaliyan KRAMA.
Kados pundi pamanggih panjenengan?

57

F. Caranipun Mulangaken Unggah-Ungguh wonten ing SD

Supados siswa saged ngginakaken basa ingkang sae (laras


saha leres) inggih namung sarana gladhen utawi dipunlatih.
Robert Lado satunggaling ahli pamulangan basa nelakaken bilih
sinau basa mekaten prayoginipun dipuntindakaken saben dinten
ngantos dados pakulinan pakulinan (habitation: pembiasaan).
Manawi

sampun

(manunggal

ing

kulina

dangu-dangu

manah/pamikir).

Manawi

badhe

hanyalira

sampun

kasalira,

micara kados sampun mili piyambak (otomatisasi), kados boten


sisah mikir, boten plegak-pleguk, boten a-e, micara sempulur,
nricis. Krashen (1988) mastani bab kasebab kanthi teori monitor.
Kanthi nguwaosi basa satemah pamicara saged mastani basa
ingkang laras, leres, menapa dene ingkang lepat. Ngilmu
paramasastra, pamilihing tembung, saha unggah-ungguh saged
dados pawitan kangge mastani (monitor) basa menika laras,
leres, utawi boten.
1. Siswa SD kelas I III
Beda kaliyan siswa jaman rumiyin, siswa kelas I III
samenika limrahipun sampun saged maos awit wonten TK
utawi ing kulawarga sampun dipungladhi maos. Namung
ing laladan karang pradesan bokmenawi taksih wonten
siswa ingkang dereng saged maos kanthi trampil. Gegaran
pamulangan:
a. Tumrap

ingkang

dereng

trampil

maos,

siswa

dipunwulang unggah-ungguh kanthi sarana lisan.


b. Tumrap siswa ingkang sampun saged utawi kepara
trampil maca, guru damel materi wicara tulis ingkang isi
wicara prasaja.

58

c. Prasaja tembung-tembungipun.
d. Ukaranipun cekak
e. Materipun ugi cekak
f. Langkung kathah ngginakaken basa ngoko
g. Kramanipun

sakedhik

kemawon

kangge

tembung-

tembung ingkang kaprah kadosta sare, dhahar, matur,


tindak, nyuwun, lsp.
Caranipun mulang unggah-ungguh I :
a. Apersepsi bab panganggenipun basa Jawi ing dalem, utawi
kaliyan kanca-kancanipun nalika dolanan, utawi nalika
sowan eyang.
b. Kadamelna swasana kelas dados gumbira. Rame boten
menawa sauger ramenipun magepokan kaliyan materi
(task on).
c. Siswa lajeng dipuntakeni ingkang dipuntindakaken nalika
sowan eyang, dolanan, utawi kahanan wonten griya.
Syukur bage menawi siswa purun crita (kados nalika
wonten TK siswa mardika sanget kangge mahyakaken
wicara, malah kepara rame saut-sautan). Ing kahanan
menika

lajeng

dipundhawuhi

supados

cariyos,

dene

sanesipun mirengaken. Sanesipun mangke pikantuk giliran.


d. Ingkang kacariyosaken dipunserat wonten ing papan tulis
kanthi dipunringkes utawi kanthi babaran enggal (kreasi)
ingkang boten nyimpang kaliyan intinipun.
e. Materi dipunwaos sesarengan ing kelas.
f. Materi dipunwaos kanthi klompok (saperangan kelas).
g. Materi dipunwaos kanthi piyambak utawi giliran.

59

h. Menawi

materi

kalawau

wujud

pirembagan

saged

dipunwaos kanthi mawi paraga.


i. Siswa

sanesipun

saged

pengalamanipunm,

damel

saged

piyambak

nulisaken

adhedhasar

saking

tembung

kemawon ngantos ukara.


j. Evaluasi kanthi dipuntakeni lisan bab ingkang kalawau
karembag.
k. Materi dipunwangsuli kanthi ringkes.
l. Tumrap kelas ingkang sampun trampil nyerat saged
dipunsukani PR bebas damel ukara utawi nyerat bab-bab
ingkang katindakaken saking tembung ngantos ukara.

Cara mulangaken unggah-ungguh II:


a. Apersepsi

ingkang

wonten

gayutipun

kaliyan

materi

ingkang badhe kawulangaken.


b. Guru mahyakaken topic (kompetensi dasar) ingkang badhe
kawulangaken.
c. Guru wiwit mulangaken kanthi mahyakaken materi ingkang
awujud tembung, ukara, utawi wicara.
d. Siswa saged maos kanthi kelas, klompok, saha individu.
e. Guru pitaken ingkang angel tumrap siswa.
f. Materi dipunwangsuli.
g. Siswa mraktekaken materi (saged dipunwoas utawi wonten
ngajeng kelas)
h. Siswa nyerat tembung, ukara, ngantos carita magepokan
kaliyan pengalamanipun.

60

i. Guru pitaken ingkang dipunserat siswa.


j. Wangsul dhateng materi baku kanthi ngringkes
k. Evaluasi guru saged dhawuh nyerat tembung ngantos
ukara, isining materi, tembung ngoko, tembung krama.

Tugas:
1. Kadamelna caranipun mulang unggah-ungguh nalika siswa
matur ibu arep nyuwun arta.
2. Idem nyuwun idin badhe dhateng wingking?
3. Idem matur amargi telat?

2. Siswa SD kelas IV - VI
Menawi siswa SD kelas I III dipunwulang unggah-ungguh
kathah kanthi lisan, siswa kelas IV VI SD kathah kanthi
tulis (sinerat). Gegaranipun:
a. Materi taksih prasaja kemawon sampun ngantos
angel-angel.
b. Sanadyan prasaja, tembung langkung kathah, ukara
tetep

prasaja

tunggal),

boten

isinipun

panjang-panjang

magepokan

kaliyan

dipuntindakaken siswa sadinten-dinten.


c. Tembung ngoko saha krama imbang

(ukara
ingkang

61

d. Kademela swasana kelas ingkang gembira.


e. Siswa mardika/bebas usul, ngginakaken basa Jawa
ngoko utawi krama.
f. Cak-cakanipun

basa

unggah-ungguh

langkung

kagatosaken.
g. Guru saged damel teks waosan, pacelathon
h. Guru

saged

ngginakaken

teknik

simulasi

(mraktekaken pacelathon dipunparagakaken dening


siswa).
i. Siswa saged cariyos piyambak (monolog) ngangge
basa ngoko utawi krama.
j. Siswa ugi saged damel pacelathon kanthi piyambak
utawi

kanthi

klompok,

lajeng

dipungadhi,

salajengipun dipunpraktekaken ing ngajeng kelas.


k. Sampun ngantos katalompen siswa kadhawuhan
ngecakaken

unggah-ungguh

wonten

griya,

masyarakat, utawi wonten sekolah.

Caranipun mulangaken unggah-ungguh I:


1. Apersepsi magepokan kaliyan bab-bab ingkang katindaken
siswa.
2. Siswa saged nyerat ingkang kantindakaken ngangge basa
ngoko utawi krama nalika nyuwun arta, sowan eyang,
nalika dolanan utawi cariyos ingkang dipunpireng ing
kulawarga. Siswa ugi saged nyerat awujud pacelathon.
3. Saged ugi anggenipun damel kanthi klompok.

62

4. Siswa kasuwun maca ingkang dipunserat utawi saged


cariyos kanthi lisan.
5. Guru pitaken dhateng kelas menapa isinipun. Menika
kangge mecut siswa supados micara.
6. Makaten kanthi giliran 3 4 klompok, boten prelu sedaya
supados boten bosen.
7. Guru ngringkes paring teori bab unggah-ungguh saha cakcakanipun. Guru saged ngginakaken media pasinaon.
8. Evaluasi: guru saged pitaken isinipun ingkang sampun
kacariyosaken kalawau utawi magepokan kaliyan teori,
utawi cak-cakaning teori (aplikatif).
9. Guru dhawuh supados ngecakaken unggah-ungguh ing
pasrawungan.
Cara mulangaken unggah-ungguh II:
1. Pre tes utawi apersepsi magepokan kaliyan ingkang
wonten ing materi.
2. Guru mahyakaken topik utawi kompetensi dasar ingkang
badhe dipunsinau.
3. Guru pitaken sinten ingkang sampun nate ngalami kados
wonten ing topik kasebat. Ingkang ngalami saged cariyos
ringkes.
4. Guru

wiwit

ngandharaken

unggah-ungguh
dipunutus

tiyang

sampun

materi

mertamu,

rampung,

sekolah, lsp.
5. Guru saged ngginakanen media.

praktis

upaminipun

lapuran

unggah-ungguh

menawi
pamit

63

6. Siswa nyemak kalajengaken pirembagan (dhiskusi: usul,


pitaken) magepokan kaliyan materi utawi media.
7. Guru pitaken bab-bab ingkang magepokan kaliyan materi.
8. Guru

ngandharaken

teori

unggah-ungguh

sinambi

mangsuli materi setunggal baka setunggal.


9. Kalodhangan kangge pitaken.
10.

Guru ngringkes materi ingkang kawulangaken.

11.

Evaluasi: guru taken bab-bab ingkang magepokan

kaliyan

materi,

guru

saged

dhawuh

siswa

saged

mraktekaken materi.
12.

PR damel cariyos, pacelathon, madosi tembung

ngoko saha kramanipun.


13.

Guru dhawuh supados ngecakaken unggah-ungguh

ing pasrawungan.

Tugas/pirembagan:
1. Kados

pundi

pamanggih

panjenengan

bab

cara

pamulangan unggah-ungguh kasebat?


2. Kacariyosna pengalaman panjenengan, mulang unggahungguh ingkang tuwajuh mbekta asil ingkang sae!

G. Wicara Adhedhasar Unggah-Ungguh


1. Pamit Sekolah
BUDHAL SEKOLAH

64

Jam setengah pitu Widada, Widati lan Widaningsih wis tatatata ubarampe sekolah lan wis sarapan bebarengan karo bapak
lan ibune.
Bu Wasita lan Pak Wasita uga arep tindak kantor .

Bu Wasita : Apa wis padha rampung kabeh ?


Widati

: Sekedhap Bu, Dhik Ningsih nembe ngangge


sepatu.

Pak Wasita : Yen kabeh wis padha rampung, ayo enggal budhal
mengko mundhak telat.
Widada
: Ayo Dhik, enggal budhal.
Widaningsih : Iya Mas, iki aku wis rampung.
Kabeh padha metu saka ngomah, Widada salaman karo bapake
lan ibune. Astane bapake dicandhak lan diaras
Widada
: Bapak, kula nyuwun pangestu badhe bidhal
sekolah.
Pak Wasita : Iya dak pangestoni lan sing ati-ati, aja lali dedonga
luwih
dhisik.
Widada
: Inggih Pak, dhawuhipun Bapak kula estokaken.
Bu Wasita : Sing ngati-ati ya, enggala bali.
Tetelune mangsuli : Inggih Bu, sugeng enjang.

2. RAPAT PEMUDHA
Nuwun, para kadang kula sepuh, Kangmas Mbakyu ingkang kinurmatan
Para kadang kula anem, Dhimas Nimas ingkang sutresna.
Sumangga kula dherekaken muji syukur dhumateng Allah swt ingkang
sampun paring kanugrahan, satemah ing wanci menika kula miwah
panjenengan saged kempal kangge rapat pemudha.
Keparenga ngaturaken adicara rapat utawi pepanggihan ing dalu
menika.
Sepisan, pambuka
Kaping kalih, atur pambagya dening ketua pemudha
Kaping tiga, pirembagan program kegiatan.

65

Kaping sekawan, panutup.


Mekaten

kalawau

menggah

adicara

ingkang

sampun

karantam.

Sumangga ngancik adicara sepisan, pambuka. Sumangga adicara


kabuka kanthi ndedonga manut agami piyambak-piyambak utawi
kanthi maos basmalah. Sumangga.
-----basmallah--Matur

nuwun,

pepanggihan

mugi

ing

dalu

kanthi

donga

menika

utawi

ngasilaken

waosan

basmallah

pirembagan

ingkang

manfangat. Salajengipun atur pambagyaharja saking wakil ketua


pemudha. Dhumateng Mas Ajisaka, sumangga.
-------pambagyaharja-----Matur nuwun, bokmenawi para kadang kaneman sampun ngaturaken
unjukan saha pasugatan sanesipun kersaa para kanca ngunjuk saha
dhahar nyamikan. Adicara salajengipun pirembagan program kegiatan.
Kangge

ngrembag

menika

kula

pasrahaken

dhumateng

ketua

pemudha nun inggih Mbak Anggraini.


-------pirembagan-----Kanthi mekaten adicara rapat ing wanci menika sampun paripurna.
Mugi ingkang sampun karembag saged katindakaken kanthi sae.
Kula minangka pranatacara bokmenawi wonten tuna dungkaping atur
nyuwun agunging pangaksama. Sugeng dalu, sugeng kondur, rahayu
kang sami pinanggih. Nuwun.

3. TULADHA PRANATACARA ING UPACARA PENGANTEN


PRASAJA
Nuwun, kepareng matur dhumateng para kasepuhan, pinisepuh,
saha sesepuh ingkang minulya, para Bapak Ibu tamu ingkang
satuhu kinurmatan. Sumangga kula dherekaken muji syukur
dhumateng Allah swt ingkang sampun paring sih kanugrahan.
Kaperanga kula sumela atur, badhe ngaturaken menggah
ingkang dados rantamaning adicara upacara penganten ing
siyang menika.
Adicara kapurwakan kanthi pambuka.
Adicara kaping kalih atur pambagyaharja.
Ingkang kaping tiga pasrah saha tampi calon penganten kakung.

66

Adicara kaping sekawan adicara ijab qobul.


Dene adicara kaping gangsal, pengaosan utawi wasitatama.
Kapungkasan kanthi panutup.
Mekaten kalawau menggah adicara ingkang sampun karantam.
Sumangga adicara kapurwakan kanthi kula maos basmalah.
Sumangga.
Adicara salajengipun atur pambagyaharja. Rehning ingkang
hamengku karsa boten kuwawi matur, pambagyaharja
dipunwakili Bapak Gunadiharja. Dhumateng Bapak Gunadiharja
sumangga, dene Bapak-Ibu Suharjana kasuwun kepareng
hangampingi Bapak Gunadiharja. Sumangga.
--------pambagyaharja-----Mekaten kalawau atur pambagyaharja. Salajengipun adicara
pasrah calon pinanganten kakung ingkang dipunsarirani Bapak
Suranta Aji. Sumangga.
------pasrah---------Pangandikan pasrah tumuli badhe dipuntampi Bapak Suwarja
minangka wakilipun Bapak-Ibu Suharjana. Dhumateng Bapak
Suwarja, sumangga.
--------tampi-------Minangka tandha hanetepi adat Bapak Ibu Handika calon besan
badhe hangaturaken ubarampe srah-srahan. Dipunwiwiti pisang
sanggan saha ubarampe salajengipun sumangga katampi dening
Bapak-Ibu Suharjana.
Salajengipun calon pinanganten kakung kakanthi tumuju
dhateng sasana ijab qobul. Dhumateng Bapak Daru minangka
seksi saking kulawarga calon pinanganten kakung sarta Bapak
Warsana seksi saking kulawarga calon pinanganten putri
kepareng lenggah.
Bapak Naib ugi kepareng lenggah, mekaten ugi bapak wali nun
inggih Bapak Suharjana. Tumuli calon pinanganten kalenggahan
ing jajar kaliyan wali.

67

Adicara ijab qobul salajengiun kula aturaken Bapak Pengulu.


Sumangga.
----ijab qobul---Adicara ijab qobul sampun paripurna. Dhumateng Bapak seksi,
Bapak Naib ngaturaken panuwun. Salajengipun sri penganten
kalenggahaken ing sasana pinajang dipunembani ingkang
bebesanan. Adicara sinigeg sawetawis. Dhumateng para kadang
kaneman sumangga katur, hangaturaken pasugatan. Para tamu
ingkang sampun tampi pasugatan keparenga ngunjuk saha
dhahar kanthi mardikaning penggalih. Suamngga.
-------sigeg------Boten hangirangi pakurmatan saha kanikmatan para tamu
ngunjuk saha dhahar nyamikan, keparenga kula nglajengaken
adicara nun inggih wasitatama. Sri penganten pinaringan
wasitama dening Bapak Haji Sudarmaji. Sumangga.
------wasitatama-------Mekaten kalawau menggah wasitatama saking Bapak H.
Sudarmaji, mugi handayani sri penganten saged gesang sakinah,
mawwadah, warahmah. Amin. Salajengipun kulawarga badhe
ngaturaken lelalengan beksan Yudaasmara, sinambi para kadang
kaneman ngaturaken pasugatan dhahar tasyakuran.
-------tari yudaasmara---Sampun paripurna sedaya adicara. Tumuli sri penganten miwah
ingkang bebasan jengkar tumuju wonten sangandhaping tarub
saperlu nampi jawat asta pangestu saking paratamu ngiras
pantes, kulawarga ngaturaken agunging panuwun dhumaten
para tamu.
Bokmenawi anggen kula ngaturaken adicara wonten kalepatan,
nyuwun agunging pangaksama. Sugeng kondur, rahayu kang
samya pinanggih. Nuwun.

4. TULADHA ATUR PANUWUN KULAWARGA ING SRIPAH

Assalamu alaikum wr.wb

68

Para takziah ingkang minulyeng budi, keparenga kula


matur minangka wakil saking kulawarga Bapa-Ibu Anggara
Suprapto. Kanthi atur sugeng rawuh, kula ugi ngaturaken
panuwun ingkang tanpa upami dene para takziah sampun
kepareng nelakaken bela sungkawa awit sedanipun Almarhum
Bapa Anggara Suprapto.
Perlu kawuningan bilih Almarhum Bapa Anggara Suprapto
sampun sawetawis gerah sepuh. Kula sakulawarga sampun budi
daya pados husada amrih danganing gerah, mulya jati jati
satemah mulya Bapa Anggara Suprapto. Nanging kridhaning
dhiri datan bisa mbedhah garising pasthi. Bapa Anggara
Suprapto seda kanthi tentrem yuswa 85 taun. Almarhum nilar
garwa nun inggih Ibu Anggraini Sutiyah sarta putra 5, wayah 16.
Para takziah ingkang minulya. Bokmenawi rikala
sugengipun almarhum kagungan kalepatan dhumateng para
takziah keparenga paring pangapunten. Kajawi menika
bokmenawi almarhum ugi kagungan sesanggeman ingkang
dereng purna keparenga takziah pirembagan kaliyan ahli waris.
Kulawarga Ibu Anggraini Sutiyah taksih nyuwun gungan,
bokbilih para takziah longgar wekdal keparenga wiwit mangke
dalu bibar isak ngantos pitung dinten rawuh ing wisma dhuhkita
saperlu maos puji dzikir tahlil.
Perlu kawuningan bilih, layon badhe kasarekaken ing
sasana laya Mulya Jati ingkang tebihipun saking mriki 200
meteran. Awit saking menika dhumateng para takziah ingkang
boten kabidhung ing karepotan, kersaa nguntapaken Almarhum
Bapa Anggara Suprapto ngastos ing sasana palereman ingkang
pungkasan.
Mekaten, kula ingkang minangka wakil kulawarga,
bokmenawi wonten lepating atur saha tata krama nyuwun
pangaksama.
Nuwun. Wassalamu alaikum wr.wb.

H. NGOKO KRAMA
A

KRAMA INGGIL/ALUS BHS. IND.

69

aku

kula

adalem/kawula

saya

akon

aken

dhawuh/utus

anak

anak

putra

anut

tumut

apa

menapa

menapa

apa

aran

nama

asma

nama

asor

awon

andhap

jelek

ati

manah

penggalih

awak

badan

aweh

suka

paring/nyaosi/ngaturi

member

ayo

mangga

suwawi*

mari/silakan

bali

wangsul

kondur

pulang/kembali

batur

rencang

abdi

pramuwisma

bojo

semah

menyuruh
anak/putra

dherek

ikut

hati/piker

sarira

badan

garwa

suami/istri
brengos

rawis

gumbala*

kumis

butuh

betah

kersa

butuh

D
dheweke

piyambakipun panjenenganipun

dia/beliau

dhengkul

dhengkul

jengku

lulut

duwe

gadhah

kagungan

punya

E
embuh

boten mangertos

duka

tidak

tahu
endhas

sirah

mustaka

kepala
enggo

angge

agem

pakai

70

enom

enem

mudha/timur

epek

pendhet

pundhut

muda
pinta

G
gawa

bekta

gawan
gawe

asta
bekta

bawa
ampilan*

damel

bawaan

ngasta/yasa

nyambut gawe nyambut damel

buat

ngasta

bekerja
gelem
geni

purun
latu

gugah

kersa

mau

brama*
gigah

api

wungu

bangun
gugu

gega

gunem

ngestokaken
ginem

menuruti

ngendika

berkata
I
iket

udheng

imbuh

dhestar

imbet

ikat kepala

tanduk

tambah
irung

irung

grana

hidung

jaga

jagi

reksa

jaga

jaluk

suwun

jamu

jampi

usada

jaran

kapal

kuda/turangga

kuda

jare

caiyosipun

ngendikanipun

katanya

jarit

sinjang

nyamping

kain

jeneng
jupuk

nama
pendhet

pundhut

pinta
obat

asma
pundhut

nama
ambil

71

jungkat

serat

pethat

sisir

K
kalah

kawon

kandha

cariyos

karep

kajeng

kathok

kasoran*
ngendika

kalah
berkata

karsa

sruwal

kemauan
lancingan*

celana
kena

pikantuk

kepareng

keris

dhuwung

wangkingan

klambi

rasukan

boleh
keris

ageman

pakain

ko/kok

sampeyan

panjenengan

kon

ken

utus

kongkon

kengken

utus/dhawuh

disuruh

kowe

sampeyan

panjenengan

engkau

krungu

mireng

kubur
kuru

petak

engkau
suruh

midhanget

mendengar

sare

kubur

kera

susut

kurus

lair

lair

miyos

lair

laku

lampah

tindak

nglakoni nglampahi
lanang

nindakaken

jaler

jalan
melakukan

kakung

lara

sakit

gerah

lawang

konten

lunga

kesah

tindak

maca

maca

maos

mangan

nedha

laki-laki
sakit

kori

pintu
pergi

M
baca
dhahar

makan

72

manggon

manggen

lenggah

tempat tinggal

mari

mantun

dhangan

sembuh

mata

mripat

mati

pejah/tilar

seda

meninggal

mayit

jisim

layon

mayat

melu

tumut

menyang

dhateng

meteng

wawrat/ngandheg

minggat

kesah

lolos/kentar

minggat

nesu

srengen

duka

marah

ngising

bebucal

bobotan

hajat besar

ngreti

ngertos

priksa/pirsa

tahu

paningal

mata

ndherek

ikut

tindak

pergi/ke

mbobot/nggarbinihamil

O
oleh

angsal

kepareng/pikantuk

boleh
omah

griya

dalem

rumah
omah-omah

emah-emah

krama

nikah
omong

ginem/sanjang

ngendika

berkata
P
pangan

tedha

dhaharan

makanan

pek

pendhet/suwun

pundhut

pinta

kalam*

penis

pelanangan pejaleran
pikIr

manah

penggalih

piker

73

R
rambut

rambut

rikma

rambut

rewang

rencang

abdi

pembantu

rungu

pireng

midhanget

dengar
S
sadulur

sedherek

sentana*

saudara

sikil

suku

sampeyan

kaki

silih

sambut/ngampil pundhut ngampil

slamet

wilujeng

meminjam

sugeng

selamat
suguh

segah

sugata

jamuan
susah

sisah

sungkawa/sekel

sedih

tak/dak

kula

adalem/kawula

saya

takon

taken

nyuwun priksa/

mundhut priksa
dangu
bertanya
tamba

jampi

usada

jamu
tangi

tangi

wungu

bangun
teka

dhateng/dumugi rawuh

tilik

tuwi

tonton

tinjo
tingal

hadir
tandang

priksa

lihat
tuku

tumbas

mundhut

beli

74

tunggang

tumpak

nitih

naik

turu

tilem

sare

tidur

tutur

sanjang/criyos

parik priksa/caos priksa berkata

tuwa

sepuh

yuswa

tua

U
ulih

antuk

kondur

pulang

undang

timbale

aturi

undang

untu

waos

waja

gigi

urip

gesang

sugeng

hidup
utang

sambut/ampil

nyuwun/mundhut

ngampil

hutang

W
wadon

setri

putrid/wanita

perempuan
waras

saras

dhangan

sembuh

warisan

tiliran

pusaka*

warisan

wedang

benteran

unjukan

miniman

weruh

sumerep

priksa

suka

maringi/nyaosi/ngaturi

melihat
weweh
memberi
wetu

wedal

wicara

wiyos
wicanten

keluar
ngendika

berkata
wong

tiyang
orang

priyantun

75

I. TEMBUNG-TEMBUNG

MENIKA

BOTEN

KRAMA ALUSIPUN
A
Abang

abrit

merah

adhem

asrep

dingin

adoh

tebih

jauh

adol

sade

jual

akeh

kathah

banyak

amarga

amargi

sebab

amba

wiyar

luas

ambu

ambet

bau

amor

kempal

kumpul

ana

wonten

ada

arang

awis

jarang

awan

siang

siang

ayo

mangga

ayo

bakal

badhe

akan

bako

sata

tembakau

banget

sanget

sangat

banjir

bena

banjir

banjur

lajeng

kemudian

banyu

toya

air

barep

pembajeng/bajeng

sulung

bata

banon

batu bata

batin

batos

batin

bathik

serat

batik

bayen

babaran

melahirkan

bebek

kambangan

bebek

WONTEN

76

bener

leres

benar

bengi

dalu

malam

beras

uwos

beras

besuk

benjing/benjang

besok

becik

sae

baik

biyen

rumiyin

dahulu

bisa

saged

bisa

bolah

benang

benang

bocah

lare

anak-anak

bubar

bibar

bubar

bubrah

bibrah

bubrah

budhal

bidhal

berangkat

buri

wingking

belakang

buru

bedhak

buru

buwang

bucal

buang

Cangkem

tutuk

mulut

cedhak

celak

dekat

cendhek

andhap

rendah

cerak

celak

dekat

celeng

andhapan

babi hutan

cendhek

andhap

rendah

cilik

alit

kecil

coba

cobi

coba

crita

cariyos

cerita

cukup

cekap

cukup

dados

jadi

(tidak

harinya)

D
dadi

tentu

77

dalan

margi

jalan

dawa

panjang

panjang

desa

dhusun

desa

dhayoh

tamu

tamu

dhemen

remen

seneng

dhewe

piyambak

sendiri

dhisik

rumiyin

duluan

dhuwit

arta

uang

di-

dipun-

di-

dina

dinten

hari

dluwang

dlancang

kertas

dom

jarum

jarum

dudu

dede

bukan

duga

dugi

sampai

durung

dereng

belum

edan

ewah

gila

eling

emut

ingat

enak

eca

enak

emas

jene

emas

endi

pundi

mana

endheg

kendel

henti

kendel

berhenti

endhog

tigan

telur

enggon

enggen

tempat

entek

telas

habis

esuk

enjing

pagi

galo

menika lho

itu lho

gaman

dedamel

senjata

madheg

78

gamelan

gangsa

gamelan

gampang

gampil

mudah

wigati

wigatos

penting

gawe-gawe

damel-damel

berbuat pura-pura

gedhang

pisang

pisang

gedhe

ageng

besar

geneya

kenging menapa

kenapa/mengapa

genep

jangkep

lengkap

genti

gentos

bergantian

getih

rah

darah

gilo

menika lho

ini lho

godhong

ron

daun

golek

pados

cari

goroh

dora

dusta

gula

gandhis

gula

guna

gina

guna/manfaat

gunung

redi

gunung

guyu

gujeng

tawa

gumuyu/ngguyu gumujeng

tertawa

I
ijo

ijem

hijau

ijol

lintu

tukar

iki

menika

ini

iku

menika

itu

ilang

ical

ingu

ingah

pelihara

inten

sela

inten

ireng

cemeng

hitam

isih

taksih

masih

isin

lingsem

malu

ising

bobotan

buang hajat besar

hilang

79

iwak

ulam

ikan

jaba

jawi

luar

jago

sawong

jago/ayam jantan

jalu

panja

jalu/tanduk kaki ayam

jam

pukul

jam

jarwa

jarwi

terjemah

jati

jatos

jati(kayu jati)

sejati

sejatosipun

sesungguhnya

sayekti

sayektosipun

sesungguhnya

jawa

jawi

jawa

jero

lebet

dalam

jeruk

jeram

jeruk

kabeh

sedaya

semua

kacek

kaot

seri(dalam arti harga)

kali

lepen

sungai

kambil

klapa

kelapa

kamituwa

kamisepuh

yang dituwakan

kamot

kawrat

muat

kana

rika

sana

kanggo

kangge

untuk

kapan

benjing

menapa/kala

kapan
kari

kantun

kapan

karo

kaliyan

dengan

karuan

kantenan

karuan

katon/ketok

ketingal

kelihatan

kaya

kados

seperti

ke-/ka-

kaping

ke-

menapa

80

kapisan

kaping satunggal

pertama

kebo

maesa

kerbau

kejaba

kejawi

kecuali

kepenek

sekeca

enak

kembang

sekar

bunga

kemenyan

sela

kemenyan

kena

kenging

kena

kene

riki

sini

kepriye

kados pundi

bagaimana

kepung

kepang

kepung

kepungkur

kepengker

yang lalu

kerep

asring

sering

kesel

sayah

capai

kesusu

kesesa

tergesa-gesa

ketara

ketawis

kelihatan(ketahuan)

kinang

ganten

makan daun sirih

kira

kinten

kira

kirim

kintun

kirim

klasa

gelaran

tikar

kliru

klentu

keliru

klumpuk

klempak

kumpul

kono

riku

di situ

krasa

kraos

terasa

kudu

kedah

harus

kulon

kilen

barat

kuning

jene

kuning

kurang

kirang

kurang

kuwawa

kuwawi

sanggup

kuwat

kiyat

kuat

kuwatir

kuwatos

kawatir

81

lagi

nembe/saweg

lakon

lampah

baru(proses)
cerita(dalam

sandiwara/wayang)
lali

kesupen

lupa

landa

landi

belanda

lelara

sesakit

penyakit

larang

awis

mahal

lawas

lami

usang

layang

serat

surat

lebu

lebet

masuk

legi

manis

manis

lemah

siti

tanah

lemari

lemantun

almari

lembut

lembat

halus/lembut

lemu

lema

gemuk

leren

kendel/ngaso

istirahat

lima

gangsal

lima

liru

lintu

tukar

liwat

langkung

lewat

liya

sanes

lain

loro

kalih

dua

lor

ler

utara

ngaler

ke utara

lumrah

limrah

lumrah

lungguh

lenggah

duduk

luput

lepat

salah

luwih

langkung

lebih

madu

maben

madu

maju

majeng

maju

maling

pandung

maling

ngalor

82

mambu

mambet

bau

menawa

menawi

kalau

maneh

malih

lagi

mangkana

mekaten

demikian

mangkene

mekaten

demikian

manuk

peksi

burung

marakake

murugaken

menyebabkan

marga/dalam

margi

jalan

muwah

miwah

dan

mari

mantun

sembuh

mau

wau/kalawau

tadi

mawa

mawi

dengan

menang

mimpang

menang

menawa

menawi

kalau

meneng

mendel

diam

menjangan

sangsam

kijang

mengkene

mekaten

demikian

mengko/samengko

mangke/samangke

nanti
mentas/lagi

nembe

baru saja

menyang

dhateng

ke-

miturut

miterat

menurut

mlebu

mlebet

masuk

mori

monten

mori

mudhun

mandhap

turun

muga-muga

mugi-mugi

semoga

mula

mila/pramila

oleh karena itu

mundhak

mindhak

naik(tingkatan)

mung

namung

hanya

munggah

minggah

naik

mungguh

menggah

dan

mungsuh

mengsah

musuh

83

N
nagara

negari

negara

ngaji

ngaos

mengaji

ngalor

ngaler

ke utara

ngarep

ngajeng

depan

ngisor

ngandhap

bawah

nuli

ngajeng

kemudian

nusu

nesep

menyusu(asi)

obah

ebah

bergerak

obong

basmi

obong

ombe

unjuk

ngombe

ngunjuk

minum

opah

epah

gaji/bayar

ora

boten

tidak

owah

ewah

berubah

padha

sami

sama

padhang

pajar

terang(sinar)

paido

paiben

tidak percaya

pajeg

paos

pajak

panah

jemparing

panah

papat

sekawan

empat

prapatan

prasekawan

perempatan

saprapat

saprasekawan

seperempat

panas

benter

panas

pangerten

pengertosan

pengertian

panggonan

panggenan

tempat

pari

pantun

padi

84

pasa

siam

puasa

pasar

peken

pasar

pati

patos

begitu(menyangatkan)

boten patos enak

tidak begitu enak

payu

pajeng

laku(harga)

pekarangan

pekawisan

pekarangan

pendhapa

pendhapa

pendhapa

pikul

rembat

pikul

ping

kaping

kali

pira

pinten

berapa

piranti

pirantos

alat

pitaya

pitados

percaya

pitaya

kiyat

kuat

pitik

pitik

ayam

pomahan

pekawisan

ora pati enak

pekarangan dan ana

rumahnya
precaya

pitados

percaya

prada

praos

prada

prekara

prekawis

perkara

prayoga

prayogi

lebih baik/sebaiknya

prau

baita

perahu

prihatin

prihatos

prihatin

pring

deling

bambu

priyayi

priyantun

orang

pulu

dasa

puluh

sedasa

sepuluh

pethak

putih

rada

radi

agak

rana

mrika

ke sana

rata

radin

merata

sepuluh
putih
R

85

rattan/dalan

radinan/radosan/margi jalan

rasa

raos

rasa

rebut

rebat

rebut

rega

regi

harga

rekasa

rekaos

menderita

rembug

rembag
percakapan/bicara/rembug

rembugan

rembagan

berembug/berunding

rene

riki

ke sini

ribut

ribet

ribut(banyak

rina

rinten

siang

riyaya

riyadi

hari raya idul fitri

rombak

rombak

rombak

robah

rebah

rokok

ses

rokok

rubuh

rebah

rubuh

rumat

rimat

dipelihara

runtuh

rentah

runtuh

rupa

rupi

wajah

rupak

ripak

sempit

rusak

risak

rusak

rusuh

resah

rusuh

saderma

sadermi

sekedar

sakloron

sekaliyan

berdua

saguh

sagah

bersedia

saiki

samenika

sekarang

saka

saking

dari

salah

lepat

salah

sambung

sambet

sambung

kesibukan)

86

samubarang

samukawis

semua

sangga

sanggi

sangga

sapa

sinten

siapa

sapi

lembu

lembu

sasi

wulan

bulan

selawe

selangkung

dua puluh lima

semono/semana semanten

sedemikian ini/segini

seneng

remen

seneng

sebut

sebat

sebut

sedhela

sekedhap

sebentar

sedheng

cekap

cukup

sega

sekul

nasi

segara

seganten

lautan

semaya

semados

minta waktu lagi

seneng

remen

senang

separo

sepalih

setengah

sepi

sepen

sepi

seprana

seprika

dari dahulu

seprene

sepriki

sampai sekarang

sarwa

sarwi

serba

sawah

sabin

sawah

sepuluh

sedasa

sepuluh

seru

sera

keras

sesuk

benjing

besok (hari berikutnya)

setali

setangsul

setali

setengah

sepalih

setengah

sethithik

sekedhik

sedikit

siji

setunggal

satu

suruh

sedhah

sirih

surup

serap

serap

suwara

suwanten

suara

suwarga

suwargi

surga

87

suwe

dangu

lama

tali

tangsul

tali

tampa

tampi

terima

tandur

tanem

tanam

tangan

asta

tangan

tangga

tanggi

tetangga

tanggung

tanggel

tanggung

tari

beksa/taros

tarian/dimintai

tau

nate

pernah

tawa

tawi

tawar

telu

tiga

tiga

temu

panggih

ketemu

terus

lajeng

kemudian

tinggal

tilar

tinggal

tuduh

tedah

tunjuk

tulis

serat

tulis

tumuli

tumunten

segera

udan

jawah

hujan

uga

ugi

juga

utawa

utawi

atau

walulang/lulang

wacucal/cucal

kulit

warata

waradin

rata

warna

warni

warna

watu

sela

batu

wis

sampun

sudah

persetujuan

88

Y
yen

menawi

kalau

keterangan
* : awis-awis dipunginakaken
Tugas:
Katambahana bilih taksih wonten tembung-tembung ingkang
kirang utawi kirang pas!