Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

NIVELL D’EDUCACIÓ INFANTIL SEQÜENCIACIÓ DEL TREBALL DE RUTINES
Per tal de coordinar millor els nivells del cicle i anar creant línia d’escola, establint uns criteris organtizatius per ser aplicats i tenir en compte en l’etapa d’Educació Infantil. En aquest document es defineixen l’aplicació de les rutines en aquest cicle. Recordem que les rutines són aquelles tasques o accions que es fan cada dia seguint el mateix ordre, normalment a primera hora del matí i de la tarda, i que ens serveixen per siturar els alumnes en l’espai (a l’aula) i en el temps (calendari, ...).
Plafó Rutines P3

A P3, després del període d'adaptació i segons el grup classe, s'iniciaran les rutines. A poc a poc s'anirà presentant tot el material i serà el mestra qui ho anirà fent per tal de fer de model. Després d'aquest temps d'¡ntroducció ja seran els encarregats diaris els que les duran a terme. Quan es muntin les aules de P3, només es muntarà un plafó complert per poder-ho explicar a la reunió de pares, després es desmuntarà una part i com s'ha explicat anteriorment s'anirà introduint de mica en mica.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot Plafó Rutines P4

Plafó Rutines P5

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

2

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

El primer que es fa és triar els alumnes que aquell dia seran els encarregats de fer les diferents tasques (aquests càrrecs són diaris i es canvien cada dia). A P3 hi haurà: - el Secretari (ajuda a la mestra en les tasques que calguin) - el Pastoret (encarregat del temps) - el Maquinista (el primer del tren de la fila i l’encarregat de passar l’assistència) - la Masovera (encarregat del calendari i de fer el treball de percepció o càlcul mental) - els encarregats de menjador (3 alumnes, responsables d’anotar el menú diari del menjador escolar; un per cada plat) - els encarregats de fer manyacs (2 alumnes) - els encarregats de repartir (2 alumnes)

A P4 hi haurà: - el Secretari (fa el treball de raonament lògic o càlcul mental, i ajuda a la mestra en les tasques que calguin) - el Maquinista (el primer del tren de la fila) i l’encarregat de passar l’assistència) - l’encarregat del temps (ha de fer el calendari i posar el temps) - l’encarregat de menjador (responsable d’anotar el menú diari del menjador escolar) - els encarregats de fer manyacs (2 alumnes) - els encarregats de repartir (2 alumnes)

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

3

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

A P5 hi haurà: - el Secretari (encarregat de passar els papers de menjador a la resta d’aules d’Educació Infantil, juntament amb el secretari de l’altre P5) - l’encarregat del calendari (fer el calendari diàri i posar el temps) - l’encarregat de passar la llista (passar l’assistència) - l’encarregat de menjador (responsable d’anotar el menú diari del menjador escolar) - els encarregats de fer manyacs (2 alumnes) - els encarregats de repartir (2 alumnes)

A P5 les rutines les fan individualment els encarregats, mentre la resta del grup classe fa jocs de llengua o problemes matemàtics.

Plafó de P3 En aquest plafó hi ha el racó de les pràxies per tal d’anar-les pràcticant de manera diària i sistemàtica. Al final de les rutines, la mestra gira un dels cartronets i tots plegats practiquen la pràxia durant uns minuts.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

4

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

Assistència
A P3 Primerament tota la classe canta el HOLA, BON DIA. A la tarda tots els grups canten la mateixa cançó de BONA TARDA. L'encarregat de passar llista és el maquinista del dia i es posa a la màquina del tren, Després aquest va agafant els nens de la casa i els va col.locant en una finestra del tren, mentre els hi va dient “Bon dia ...” i el company respon.

ELS CARNETS (són de doble cara) 1r i 2n trimestre: Nom amb lletra de pal + foto. 3r trimestre: Només el nom amb lletra de pal. A P4 Primerament tota la classe canta el BON DIA (d'en Tonietti). A la tarda tots els grups canten la mateixa cançó de BONA TARDA. S’utilitza la casa i l’escola, l’encarregat va agafant les fotos (que hi ha a la casa) dels alumnes que han vingut i les col.loca a l’escola, mentre els va dient un per un: “Bon dia .....”. Finalment es conten els alumnes que hi ha a l’escola i els que hi ha a casa, es busca el nº i es ressegueix la grafia.

ELS CARNETS (són de doble cara) 1r trimestre: Nom i cognom amb lletra de pal + foto. 2n i 3r trimestre: Només nom i cognom amb lletra de pal.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

5

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

A P5 Primerament tota la classe canta el BON DIA (del CD “Cançons per aprendre”). A la tarda tots els grups canten la mateixa cançó de BONA TARDA. També s’utiltiza la casa i l’escola (es tracta de dues làmines artístiques: una habitació per la casa i uns nens jugant per l'escola). Individualment, l'encarregat de passar llista va col·locant els alumnes de casa a l'escola i en fa el recompte final.

ELS CARNETS (són de doble cara) 1r trimestre: Nom i cognom amb lletra lligada + Nom i cognom amb lletra de pal. 2n i 3r trimestre: Només nom i cognom amb lletra lligada.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

6

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

Calendari
A P3 Es disposa d’un calendari mensual per la classe en què l'encarregat hi marca el dia que som. A més el mestre el fa servir d'agenda per anotar els esdeveniments del mes (aniversaris, celebracions, ...). S’utilitza la figura de la Masovera. Un alumne és escollit per fer de Masovera i se’l vesteix per l’ocasió (se li posa el davantal, el mocodor i se li dóna el cistellet). Es col·loca la masovera al dia que toca i mentre els altres alumnes canten la cançó de la Masovera, aquest va donant voltes per la rotllana fins que arriba el dia escollit a la cançó i cal anar comprar. La mestra tindrà col.locades a la pissarra veleda les cinc fotos amb els aliments (llegums, naps, nespres, nous, faves tendres). El nen/a haurà d’agafar el producte que toca i posar-lo dins del cistellet.

L'alumne que fa de masovera, també és l'encarregat de fer l'activitat diària de percepció o càlcul mental.

LA DATA 1r trimestre: el mestre escriu la data (dia i número) a la pissarra veleda. 2n trimestre: el mestre l'escriu a la pissarra veleda i l'alumne la còpia a sota. 3r trimestre: el nen la còpia del calendari de la masovera (cal tenir present

que cal respectar el ritme evolutiu de cada alumne).

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

7

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot A P4 Es treballa els dies de la setmana, el número del dia i el mes. Es disposa d'uns rètols imantats amb el nom dels dies de la setmana, que es pengen a un costat del plafó. Cada dia l’encarregat ha de girar el rètol que toca. En el calendari de l’aula es marca el dia que som. Es completa el treball de la data a la pissarra veleda on hi ha els diferents velcros enganxats per col.locar-hi els cartronets del calendari. L’alumne ha de buscar el nom del dia de la setmana (ja té com a referència el que ha girat anteriorment) i el número del dia (té de referència el que ha pintat al calendari). Finalment es còpia amb lletra de pal la data a la mateixa pissarra velada.

L'alumne que fa de secretari, també és l'encarregat de fer l'activitat diària de raonament lògic ó o càlcul mental.

A P5 Es treballa tota la data completa (dia de la setmana, número, mes i any). El funcionament del calendari és molt més complexe i es fa amb una graella plastificada (de gran tamany) en què es completa tot el mes. Primerament a la pissarra veleda l'encarregat ha de confegir la data completa, primer es mira el calendari i es pinta el dia que som, després l’encarregat ha de buscar el rètol amb el nom del dia i enganxar-lo al seu lloc, després ha de fer el mateix amb el nº del dia i quan toca s’ha de fer el mateix amb el mes. Com a P5 es treballen les dites del mes, el primer dia del canvi de mes es presenta la dita i així l’alumne ja té un altre referent per poder buscar el cartronet amb el nom.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

8

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot Un cop feta aquesta part del calendari cal omplir la graella i allà es posarà el nº del dia sota del dia corresponent (que són uns cartells que hi ha damunt la graella i que es van girant segons el dia que toca) i al costat s’hi enganxarà el símbol del temps.

A més a més, pel que fa a la data, hi ha preparades unes bosses amb els noms per confegir dels dies de la setmana, els números i els mesos. Aquestes lletres són dobles i estan amb lletra de pal i lletra lligada. Un cop l’alumne ha fet la data a la pissarra veleda i el plafó; pot passar a agafar la bossa del dia que toca i confegir la data a la pissarra gran. Les lletres s’enganxen amb velcro a la part superior de la pissarra de guixos.

Temps i estacions
A P3 Es confecciona un mural que representa l’estació de l’any en què ens trobem. En iniciar l’estació s’hi enganxen elements propis d’aquesta (prèviament plastificats i amb “blue-tack”). Cada dia el Pastoret és l’encarregat de dir el temps que fa. Primer entre tots li cantem la cançó (Pastoret d’on vens? De la muntanya...) i després de mirar a la finestra, ha d’escollir el símbol que toca i enganxar-lo al mural de l’estació; amb l’ajuda de la mestra també s’hi enganxa un cartronet amb el nom del símbol.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

9

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot A la tarda, abans de marxar a casa l’encarregat ha de treure el símbol del temps i ha de col.locar el cel.lofan blau que representa la nit. Es canta la cançó de la Lluna i es col.loca al mural.

A partir del 3r trimestre s'inicia el treball d'estadística. El divendres entre tots, es fa el recompte dels diferents símbols del temps que ha fet durant la setmana (sol, núvol,...) i es dibuixa la gràfica de barres a la pissarra.

A part del temps, es treballa l'estació amb un POEMA.

A P4 L’encarregat del temps mira per la finestra i diu quin temps fa. Tria i enganxa el cartronets (símbol del temps i nom) al lloc que toca de la pissarra. També ha de col.locar un cartró en funció de si som al matí o la tarda (els àpats o actes del dia es poden utilitzar com a referència, ex: ens hem aixecat de dormir o ja hem dinat?). A la tarda el cartró s’ha de canviar i també es canvia el símbol del temps si aquest ha variat respecte al matí. Treball d'estadística. S'utilitza el temps per fer el recompte setmanal. En un plafó quadriculat i amb velcros, cada dia s'enganxa el símbol del temps que ha fet tot confeccionant una gràfica de barres. Al final de la setmana es fa el recompte i es comenten els resultats de la gràfica.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

10

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot A P5 L’encarregat del temps també mira a la finestra el temps que fa i col.loca el símbol al costat del número del dia de la setmana. Treball d'estadística. També s'utilitza el temps per fer el recompte mensual. En un plafó quadriculat i amb velcros, cada dia s'enganxa un rajol damunt el símbol del temps que ha fet tot confeccionant una gràfica de barres. Al final del mes es fa el recompte i es comenten els resultats de la gràfica. També a final de mes l'alumne ha de dibuixar la gràfia en un full.

A part del temps es recorda cada canvi d’estació i es treballa en profunditat la DITA DEL MES.
La dita: A principi de mes es presenta i es comenta el seu significat. Durant el mes es fa la fitxa de la dita, en la que cal fer alguna activitat (omplir paraules, pintar, dibuixar, confegir, decorar, etc). Cada dia, com una rutina més es repassa. A final de curs es fa un álbum amb el recull de totes les dites. Embarbussaments: A P5 també es treballen els embarbussaments. Es solen presentar cada mes i mig aproximadament.

Endevinalles i poemes: En tot el cicle hi ha seqüenciades Les endevinalles i els poemas. Pel que fa a les endevinalles, sempre tenen el mateix format i l’alumne també en fa el recull en forma de fitxa respectant el format. Els poemes també estan seqüenciats i fan referència a les diferents estacions. Cada alumne el treballa en format A3.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

11

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

EL MENÚ
A tot el cicle hi ha 3 alumnes encarregats de fer el menú diari: un per fer el 1r plat, l’altre per fer el 2n plat i el 3r per fer les postres. A P3 Hi ha tres carpetes amb el recull de les làmines per cada plat: una carpeta pels 1r plats, una segona pels 2n plats i una tercera per les postres. La mestra llegeix el menú del dia i l’alumne encarregat de cada plat ha de buscar la fotografia corresponent, posar-la al plafó i copiar-ne el nom.

A P4 També hi ha les tres carpetes amb el recull de les làmines per cada plat. A l’igual que a P3, la mestra llegeix el menú del dia i l’alumne encarregat de cada plat ha de buscar la fotografia corresponent i tot seguit ha d’intentar escriure el nom del plat. Després ha de buscar el rètol corresponent al nom del plat i fer-ne l’autocorrecció amb el que ell ha escrit.

A P5 A P5 hi ha un sol alumne encarregat d’escriure el menú. Durant el 1r trimestre la mestra llegeix el menú i l’alumne encarregat l’escriu a la làmina corresponent del plafó. Amb l’ajuda de tots es va fent la correcció. A partir del 2n trimestre i segons el nivell de l’alumne, s’intenta que siguin ells mateixos els que llegeixen el menú.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

12

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola El Morrot

ANIVERSARIS
A P3 i P4 Hi ha tres pastissos amb els anys corresponents i a sota de cada un d’ells es posen els noms dels nens/es corresponents. A mesura que anem celebrant els diferents aniversaris es van canviant els noms.

A P5 També hi ha els pastissos, però a més a més es fa el compte endarrera dels aniversaris que es celebraran durant aquell mes.

RUTINES EDUCACIÓ INFANTIL-

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful