You are on page 1of 260

hÓ@j„@Ï¥¼AT

gAPÝ@¾¹¤¾l°

ÏËÀAlÀß@¿É¹¥¸@Ï˹´

rgÒ­ 1Îg— žñC­ Æ žšˆhî¦ôg œæhŽëôg
N’ðҘ $o
Ôð ~â™ùO

'¿.^Ä Ãh±¸@“F¿.^Ä Ãh±¸@¼ (
ž‘æhñ­— žšŒšŒÝ R žš-«— ž

gæÎ 

LlS@›?Îc@ÅoºËÁ¸Q
Ïæ˼Úkß?g@OÝ?

LK:›£›W ™

§›¥j6l6ç

²›Y6
™N!
¥j666W›¤K66 T›
œK? LóE:›WóBâ

²›Y66
™N!
¥jW›¤K T›
»¹u6ëól6A 
  ¨à÷¢ºj¡¨üºÈó¡

¡g¦……………………“Üg
C ñ¡Øó¡E¢ôó¡ô³—ú÷©Â Ç ¢ÿŠï Y¬àÓ ¢ÿŠï Y¬ôgVó¡÷—D› C
µ¢´üó¡ êç¬ó¡¢ Ÿ¢ü¥ E ¨ß¡½ ¨ßÂÔ¬÷”¢ß¾ó¡æï—Þç«ñÄ«

[k¢ºÏ ¢º³Áþºó· ú÷ý”¢ü¥— ¬·òøàó¡? G¢è« òøßÀó¡:—D› C
©¢k¢Ï Ŕ¢Èû

§½m¡ ¨gÂó¡³ êìbò³—ú÷ñ¡Ä«ª¸ÓVó¡Âøàó¡¨ìçÁD› C
þ÷¢Â÷ Zü÷Yß §Âë ¾ó D› C

Ì]Ž 

¾ j¡¡Àÿ§Âeõ¾ë—¢àf ”šÿ D›

µÙôg žŽŒ.
ÂðºÌó¢¥õ¾ºì«—ù—› §ÁÐó¡ýÀÿôßòøàó¡¡Àÿòø¬ï¡ù—¾à¥YàÈ 
¨ºì뽐òºï Þº¦¬«Àó¡g ôßÁ¬ï¾ó¡ ¿¢¬Ç ¡ åÂÌm¡D›ù¢ü¬÷¡
ýPºÏ ºôߣ¢ìߤØó¡¾øpÁ¬ï¾ó¡¿¢¬Ç—D› òøàó¡¡Àÿ? ¨ôô³

òº¼¦ C À󡣡Ä÷½¡ ò Ç ¨ë« ¨¢gù¡½ D› §¾m¡ýÀÿòïà÷

©¢º¦¬ðm¡”¢ºü÷—D› Æèüó¡æËÁ ¡ ©¢ØØ¼m¡ú÷þ«Ã^ ¢÷I¾ì¥¢÷
§Âºð羺ìû— ¢¸Ðû¾Ç—— ¢—Áõ¾ëú÷òïD› úëÄ Y¥¨ü¾`¨Ï¢l¡

ž¨à´Ì÷¨øôð¥ó £Á¾ó¡ú÷¤û¢³E Züó

êºç¬ó¡öººn E …¡ººŸ¢Çù¢çÂÊàó¡ ÂðÌó¢¥õ¾ì«—¢àf ”šÿ D› 
òøàó¡A¢Ðó

ž­;¦ñ+g

Á¢º¯ ¡ ÅÁ½—©—¾º¥ ù—Àºü÷ ¨÷Ç ¡ §Á¢øà󡤷©¡ÁÀ¥D— Èèû? ªÇŒã

¢º ¢çä˪¸¦Ï— ¢vù—¤k¡¡Àÿ®¦ó¢÷ ”³—§À«¢Ç—¾ ôßÁ¢¯ ¡ öÈ쥨÷Ç ¡ 

ºèl¡ôßåëó¡ :Âäm¡ ëÂÌm¡þìÌ¥úèó¡ú÷Ýüó¡¡Àÿ? ¨çÂàm¡ú÷¾Äm¡D›¢àôج÷

öÈìó¡? ¾¾¸¬ó¢¥ ¢û½¦¥ ¨÷Ç ¡ §Á¢øàó¡Á¡ÂǗ? ®¸¦ó¡D›V ³Ê ªó· ö¯Š ú÷ þü÷
Z¬»¡¢üÿú÷ Þø¬¡Âðç ¨ç¢ì°ó½¢÷±¢¬û ñ¢ì ¢øï§Á¢øàó¢ç þŸ¡Â¯ þßü¬óþü÷¡Â¸Ðó¡ 
©úëÄ Y¥ÂÐ뱿v £¡Ä÷¨ìØü÷? ¨ߢç¾ó¡§Á¢øà󡪺¥¢ ¬ûüßVó¡¨ó¢ÇÂó¡ýÀÿÝÓ÷ 

ô ¢÷ÝÓm¡¡ÀÿÁ¢¬»¡? » ¡ £¢¦Ç ¡ ú÷ù¢ï¾ë

æÂà¬ó¡ ¢ ôß”Ô󡔢ìó›¨ó¢pD›Yàç½¢r §Á¢øàó¡ýÀÿñ· ¨{½¢ï ¡ ©¢Ç¡Á¾ó¡¨ôë — 
— [Á¢ºøà÷— [¯—¡û¢ï”¡Ç ÷Ç ¡ Á¢øàm¡¨Ç¡Á½? ¨Ь¼m¡Õ¢Ç ¡ ¾ó¢ 

Ý¢ø¬³¡”¢øôß

¢ ·Á ö èó°ï—¢ÏÂçE µ¢«—¢ø¥Á §Á¢øàó¡ýÀÿú÷¢¥Âë°ï—Yô೨ìØüm¡ú¥¡Hï ¢û¢¯ 
¢ ¦ó¢Ç—

Һ३¢è¬ó¡öãÁ¢ ¬èÛ ©¾ìçC¢à÷¢ û—¤¦È¥Z¦ðó¡ñ¢w ¡ H¢à«¨¯—C¢à÷ÿ ¢°ó¢¯ 
§Z» ¡ ¨û ¡ ? ¢ ó›¨Ь¼m¡©¢ j¡

D›¾º¾³¨ç¢ºÓ›ü÷¨ó¢p? ÝÓm¡¡ÀnÁ¢¬»¡½¾b¨àø¬o£¢¦Ç ¡ ýÀn 

Ÿ¡Äj¢¥¨÷Ç ¡ §Á¢øàó¡úç¾ÏÁ

®º¸¦ó¡¨ó¢ð˛¢ ôøo? æóš«Vó¡©™¢È¬ó¡ú÷¨ßøoôß°^ªü¥¾ë 

ô ¢øç ©™¢È¬ó¡ýÀÿªô°d 

¢ ¬à¦×¢÷ §Á¢øàó¡ýÀÿ¢÷ —

Vºó¡¨º³Á¢l¡ ¨«¡Àó¡ò÷¡àó¡ÿ ¢÷ ªøÈ«Á¡æï ¢ П¢Ð»ÿ ¢÷ ¢û¢¯ 
§ÁÐó¡îô«ôߢÿᥛ Ο¢Ðl¡ýÀÿ¨ã¢Ð¥ª÷¢ë 

—

úºð{§Á¢øàó¡ú÷£ôǗ— D› §Á¢øàó¡ýÀÿ¨¦Èûúð{¨ü÷Ã§Â¬ç— D› ¢°ó¢¯ ¢ èüЫ ¢ ¬ô°`¡Â¸Ðó¡öÈìó¡? §Á¢øàó¡ ýÀÿÞfÀó¡Õ¢¦«Á¡ ¨ëàó¡¾÷¢÷ ¢à¥¡Á ¨Á¢øàm¡¢nϗÿ ¢÷ ½¦ó¡ñ¢ú÷ê×¢ü÷? ñºÐ稬ºÇ ¾ d ò»¾÷ñ» ú÷©™¢È¬ó¡ýÀÿúߨ¥¢³ ¡ ªó¢·¾ë ? ªðôÇ Â¯ ¡ Þëm¡Âì¬ÈÍÐüó¡¾ø¬à ¢ÂÜû ¢zÁ¢«¢´ ü÷ñ ¡ ? ª´ ¬û¡ ¢û¢¯òô¸¬ó¡= — æÏó¡ôßÄð«Â ¢çÂÏ¢ì¦Ø«¢´ ü÷ » ¡ ¨Èøl¡ñÐèó¡ ù¢ºðç ¨ºìØüøôózÁ¢¬ó¡Á¢× ¡ ¨à¦Ø󡨠¦ôó¾ ø¬ó¡ò»¾m¡ªÐл¾ë æºô¬qúºß ®¾k¢¥þ¬¦ìߗ=¹¢üm¡ ³ój¡úð¬ó¡ ?¡Âäj¡Þëm¡úß®¾k¡ ´è睺Á¢¬ó¡ò¦ë¢÷ÁÐßú÷ Ŕ¡¾¬¥¡£¡Ä÷ ¨ìØü÷ôߪ¦ë¢à«Vó¡¨û¢Èû ¡ ©¡Á¢Ôk¡ ¨Ç¢Èó¡Ý¢Ó ¡ D›þç ª³Âß ®¾k¡ ÖÇó¡úÂÐàó¡=¨{¾ìó¡ÁÐàó¡ ºÁ¢¬ó¡ îó¿£¢¦Ç— Áij ¾ ÷ú÷¨ü÷ ¡ ¨ó¢k¡þ¬çÂߢ÷ Á¢º¬»¡ñ· ®¾k¡ù¢ðç ýÁØ« úëÄ Y¥ÂÐ맘ÌûD›ªëÂØ«ñ ¡ òÐèó¡? þºôߪ¦ë¢à«Vó¡©¢àǬó¡ ÂÐì󡧘ÌüçúëÄ Y¥ÂÐëªèó—Vó¡Âìó¡ þ¥¢¦Ç— Þëm¡ úº÷ þ¬Ø¦ü¬ºÇ¡¢÷ôß— ¨ëÂè¬÷ÍÐûú÷þàfú÷ªüðd¢º÷ ôßîó¿òï? ¡¾ü¬È÷ ¢ ç Úèôó¡ñô÷ úëÄ Y¥¨øÈ«ôßòÐèó¡»•? ª³Âß þÈèûÂÐì󡩢ؐØq ¢à¦¬¬÷¨÷¢ß¨èÐ¥£¡Ä÷¨ìØü`¨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¢¥õ¢m ¡ þç ªó¢· H¢°ó¡òÐèó¡? ±¿¢øüó¡Òà¥Âï¿Þ÷¢©ÄsŒ— V󡨟¢Ìû ¡ ©¢üì¬ó¡ ¢ Ÿ¢ü¥½¡÷ ¢ÿÂÏ¢üß ¢¢ûð÷ þ¥ª¸¬Œç Vó¡ò»¡¾m¡ úëÄ Y¥ÂÐëÁ¡Ǘúßþç ®¾k¡ù¢ï®ó¢°ó¡òÐèó¡? úº÷ ¨üïÁ±¡Â¥— [èüÏD›¢ ¬èüÏ¾ë ÁÈ󢥨ôЬm¡±¡Â¥.

ó Þ¥¡Âó¡òÐèó¡ªÐл ¨ºÇ¡Á¾ó¢¥ªó¢ü«Æ÷¢l¡òÐèó¡? ÁÈó¡òô¼¬«¾·¡ ꥢ×ú÷§ZäÏ»— [ì¥¢× òÐèó¡¢÷— ¨·¡ó¡¨¢øk£¢àÌó¡꟢Ô÷? — ñ¬ó¡öøëôߪø댗 Vó¡¨óÄàüm¡±¡Â¥ ¡ ºϢüàó¡ ֐ؼm¡®· ú÷òô¸¬ó¢¥¨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¡ýÀÿþç ªó¢ü¬çZ» ¡ Ž¢Èó¡ £ .

¦ºÇ îó¿D›©¾³ ¢øôï©¢ûÁ¢ì÷”¡Â³›Þ÷”¢Ìû ¡ ©¢üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ¨Á¢øàm¡ ¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿ¨ôÏ· ¨Ï» ¢ ¬ß½— ¨d¢»¡Z»— ”¢ºü¯—Y¬ ³¡ ¾ì睩¢¥àÐó¡Òà¥ú÷¢÷òøßôz½¢ð þû —¢øï êô ଫÞ³¡Â÷ú÷¨¦¬ðm¡ ô»¢ w —ò à󝩢¦ìàó¡ú÷¨ôfÝÓm¡¡ÀnVÇ¡Á ½ ºôߪ¦ ºÐû¡£¡Ä÷¨ìØü÷? §Á¢øàó¡ªó¢ü«Vó¡Þ³¡Âm¢ç Vó¢ÇÁÝÓ` ò àó ¨¯ ¡ ¤û¡j¡D›é جó¡ù½ Á¢øàm¡ ú ç ¨¡Ã ú÷ ¨Á¢øàm¡ ¤û¡j¡ ¨ºüèó¡ ¨ºzÁ¢¬ó¡·¡üó¡ú÷£¡Ä÷? §Á¢ øàó¡ªó¢ü«V󡧾·ó¡¨Ç¡Á¾ó¡ ºº¥ ¨÷Çm¡ 0DUFHO 0(5&.(5 .

þÇZ÷òÇÁ¢÷¿¢¬Ç ¡ ¨Ç¡Á½¨¯ ¡ ¤û¢³ú÷°ï—? Y«½¢ç—¾ë  © £¡Ä÷? ¨û¡Âøàó¡§Á¢Ôk¡ ª ýÀÿú÷ñ ¡ òÐèó¡ ¾ ø¬ó¡ò»¾m¡Þ³¡Â÷ôßê¦Øü Â÷ ¡ Æèû úº÷ ¨ºßøo ºôß þºó» ªàô× ¡ × ¢¬ ë ®¸¦ó¡ æô ï ¿› ¨Ç¡Á¾ó¡ úëĺ Yº¥ ÂÐì¥¨Ï ¢l¡©¢¦¬ðm¡ÒॢÚè¬bVó¡꟢¯ó¡ ©¢×ؼm¡ òðÌ÷þÓ¬à £¡Ä÷¨ìØü÷ºÁ¢«¨Ç¡Á¾ó¾ Ьm¡ù ›ñìó¡úð{îó¿öãÁ êºôØüm¡¡Àºÿ ú÷ þ« ½ ¢÷¢ ü÷ì¬È ù—úð{Vó¡Á½¢Ðm¡? ò° ø¬ ǢǗ Àºó¡ ¾ÿ¢Ìó¡ Ç¢Ç ¡ Þʳ Âm¡ ½ ¢m¡ ¯ ¡ ú÷ òàa Vó¡ §Âðèó¡ ©¾ ï ˜« ¨ºzÁ¢¬ó¡¤ºû¡j¡”´¬Ç¡D›å¾ Ǩ Ç¡Á½ÊÝ Ó÷ ò ï ? î Ìó¡ þ¬à ¤ºû¢j¢¥ êô ଠ¢øç ½¢ø¬ß¡ ù¢ï ¾ë ¢÷ ¨ÂÌ¥ ¨ßø ¨üèó¡ ¨Á¢Ôk¡ ÂºŸ¡Äj¡? öºôàó¡£ ¢ºØë—¾· ÕØqæ󘫺ôߨó¢ÇÂó¡ ú÷ zÁ¢¬ó¡ ººÌó¡¹Á šºøôó[×Øq[Šè Mó š÷ôß  .

ÊèסæÇú¥¾ø p¡¨÷ àó¡ úߧÁ¢¦ßÿ Vó¡¨×ؼm¡꟢¯ó¡Òॽ¢ø¬ß¡Þ÷ .

â¬÷µü¥ ú¥öÿ¡Â¥› úëĺ Y¥ÂÐì¥ôàóA¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð`¨×Øq¨¼Èûþü÷¾³« £¢Èû ¡ ºÁ¢¬ó¡? £¢¬ï .

õ öëÁªb úëÄ Y¥ÂÐì¥æóšm¡¨ôŸ¢ß§Ã^ ù¢×Øqù¡Ä ù¢¥¢¬ï¢w .

 ± .

þº¦¬ï¢º÷ D›§ º÷ ú÷°ï—? ”´ôó¡ Þ÷ .

¨zÁ¢« ©¡¾ì« — ©Ç¡Â÷ ñ¢º°÷—õ ùºìó¡úº÷ §Zº» ¡ ¨º¯°ó¡½ºìàó¡? £¡Äº÷ ¨ìØü÷úßù¥Á ¡ ¡ÁðººÇ¢÷ .

9LOOH

òººç  

$XFDSLWDLQH

ù¢ºº¬¥¢ï— 

'XYH\ULHU

þººÂ¢è½ Þ÷¢ ¬³—Vó¡©¥¢ìm¡ªû¢ï¢øï .

 +XJXHW.

ðÿ  .

 $PDW.

¢÷• .

0DVTXHUD\.

ÝÓm¢¥¨ìôà¬m¡©¢÷ôàm¡Òà¥Þf? Þ³¡Âm¡¾·—òÓ¢ç ¡ Òॠ¨÷ºÇ ¡ §Á¢øàó¡ú÷Öøüó¡¡Àÿ¨Ç¡Á½? ô¦ÇªÓ¬ߡVó¡©¢¦ìàó¡öÿ—ú÷ öºôàm¡? ¨Èǘ¬ó¡ºÁ¡¬ó¡ò´È«òèã—ê×¢üm¡ýÀÿò°÷? ”¢ü¦ó¡ù—¿› .

ºÁ˜¬ó¡¨ó˜È÷ = ½¦ó¡ñ¢øÌ¥ÖÇó¡ÂÐàó¡ñ½ ¢ ¬èô»Vó¡¨÷Ç ¡ §Á¢øàó¡? Â÷ ¡ ù¢ï¢øïþÈèû ”ºÓ ºôߧ¾ß©¢pªóÀ¥¾ìçîó¿Þ÷ ¢ì¥¢Ç©Âï¿¢øï¨zÁ¢¬ó¡Á½¢Ðm¡§Á¾û Vºó¡ ©¢ºÓÂèó¡Òà¥Þӗù—¨Á¢øàm¡ÂÏ¢üàó¡ ñ¢ðË.

ó ¨ôô¸¬ó¡ ¨èÏó¡¨Ç¡Á¾ó¡ ù¢ºø¸Ê¥ úº¥ öÿ¡Âº¥›ººÌó¡òŸ¢ÇÁ ðôm¡òߢi›ú¥Èß ¾ ÷ :—ºÌó¡¨ó¢ÇÁ¢ ü÷Âᅲ .

­¡¾· ¡ Òথêôଠù¾ßú¥g ú¥æǺÌó¡þô´Çõ¢ÿ ¾ì« Y´Èó¡ +'XYH\ULHU&RXSG RHLOVXUOHSD\VGHV%HQL0 ]DEHWFHOXLGHV&KDDPEDRFFLGHQWDX[ H[WUDLWGH .

SS . %XOO6RF*pRJ'H3DULVRFWREUH %DURQ+$XFDSLWDLQH/HV%HQL0 ]DE$QQDOHVGHVYR\DJHV3DULVW..

9LOOH([SORUDWLRQJpRORJLTXHGX%HQL0]DEGX6DKDUDHWGHODUpJLRQGHVVWHSSHVGHODSURYLQFH .

DE\OHVGX 'MXUGMXUD&KDRXlGHO $XUqV%pQL0 ]DE.PSULPHULH1DWLRQDOH3DULV (0DVTXHUD\)RUPDWLRQGHVFLWpVFKH]OHVSRSXODWLRQVVpGHQWDLUHVGHO $OJpULH . G $OJHU.

7KqVHOHWWUHV/HURX[3DULV 'U&K$PDW/H0 ]DEHWOHV%HQL0 ]DE&KDOODPHO3DULV .

.

©¢ºì÷ þó -+XJXHW/HSD\VGX0 ]DE%XOO6RF*pRJ' $OJHUHDQQpHSS .

®¸¦ó¡ñ» ¢nÑÂà¬üÇ»— ½º¥ ú÷¡Â¸Ðó¡öÈìó¡? ÁÐìó¡ ¯ ¡ Á¢øàm¡¨Ç¡Á¾ó¾Ð¬m¡Ѭà«Vó¡©¢¦ìàó¡ú÷ÿ .

 ôß.

g½ ÂÜü ÝÓm¡¡Àÿúß ¨zÁ¢¬ó¡ÍÐüó¡§Á¾û ¨Á¢ïÀ¬ó¡©¢¥¢¬ð󡣢㠮· £Âäm¡ ¨ºó¾ó¡ý¡Á¬ï½¨ó¢ÇÁ¨¯— ¨zÁ¢«¨Ç¡Á½õ ùÂìó¡ú÷ :üj¡¶èÈó¡.

Áøàó¡ñ¢¦³¨ìØü÷ ÁÐë îóÀï ©Í  ©½.

DVEDVEHUEqUHVGHO $WODVHWGHVRDVLVPDURFLDQHV+RUL]RQGH)UDQFHSS %HQRLW)HUQDQG/ $IULTXHPpGLWHUUDQpHQQH$OJpULH7XQLVLH0DURF/HVEHDX[DUWV3DULVS ½ . Ÿ¡Äj¡¨à÷¢³¨û¢Èû ¡ õôàó¡¨ôïÁ¢¯ ¡ öÈ띨÷Ç ¡ Á¢¯ ¡ ? +7HUUDVVH.

zÁ˜º¬ó¡Á¢º¯ ¡ öºôß½¢ºø¬ß¡D›¦ººì¬È÷”º´ôó¡öº« ¢÷¡¿›¢ ç öÈk¡ö¬Ç öÇ¢ºº¥ ¨çÂàm¡¨ìÂØó¡ ù¥Âðó¢ïºÁ˜¬ó¡¤ó¢Ç—Òà¥õ¡¾¼¬Ç¡ $UFKqRPHWULH.

¢wZã ODWKHUPROXPLQHVFHQFH.

®º¸¦ó¡? ¢n¢øà¬Ç¡. Vó¡¨Á¢øàm¡©¢¸ôØÐm¡ú÷¨øŸ¢ì¥¨ó¢ÇÂó¡ýÀÿªô¿ ¾ë — ¢ºÿ½¢ø¬ß¡.Vó¡Þ³¡Âm¡ Á½¢Ðm¡ú¢üॢç¢Ìï= ¨¦ü³ ¡ ¨äôó¡? ¢ ô¥¢ì ¢`¨ûÂì÷ ¨ó¢ÇÂó¡ýÀÿâs ¢ ôßݐס úºðóôߤȸ ù—úð{¢÷¨ó¢ÇÂó¡âs›§¾÷ñ× ? ù ›ªôë¢÷¡¿›¡ÂÇÆó ÞجǗC Vó¡꟢¯ó¡ ©¢×ؼm¡ú÷õ¢ÿöïôßߐס®· ú÷H½¢ç—¾ëò¥¢ìm¡? ù —¢ºøï ºÜüó¡ zÁ¢¬ó¡¤û¢j¢¥¢ ü÷êôà«¢÷¨Ï¢»¨ó¢ÇÂó¡ýÀÿ? ¢ üß”¢üä¬Ç¡ Vॢº¬÷ Úºèk¡ ¨û¢Ðó¢¥ê¸ôøï¨üǧ¾m£¡Ä÷½¡ ¨ë« ¨¢gù¡½ ? ôøß §½¢ç›¢ø— Y«½¢ç—¾ëö÷¬ó¡ÞÁ¢Ì÷Òà¦ó¨û¡¾m¡ úº÷ £¡Äº÷ ¨ìØü`¨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¢¥æÂà¬ó¡? ªìOç ¾ëùï—ù—³Á—¢÷¢¬» ¢ø ºü÷ôzù—òøàóúð{ ù¡Àôó¡ Îìû— ˆòô»¡¾¥ù› úëÄ Y¥ÂÐ뱿v ñ» ¡¾¾³æԝ¨Ÿ¡Äj¡¨¦¬ðm¡° ù—úð{¢÷I¾ì«ò¦Ç? ¡¾ ³ »½—C û—Sȸç ¢û½¦¥ ¨¯ ¡ ¨Á¢øàm¡©¢Ç¡Á¾ó¡òì·D› ý .

ñªôìä˜ßÝ÷í÷Þ¼Ôߍ ¨à¦Ø󡨠¦ó¡ — £¡Ä÷½¡ ¨ìØümÁ¢Ôk¡Á¢× ¡ ¢û¢¯ úëÄ Y¥ÂÐëÁØ« §˜Ìû ¢°ó¢¯ ®¾k¡ ÖÇó¡ úÂÐàó¡ñ» £¡Ä÷¨ìØü÷? ¨Ç¢Èó¡Ý¢Ó ¡ ¢à¥¡Á .

TrgÒ­ 1Îg— žñC+ žšëšpCôg žÚšpôg `¥.—i .̵¹­¸@ȝ@h©„@¦°É›@ ' öôï E¡· ¾à¥ ôß ÂŸ¡Äj¡ ”¡Â¸Ï E¢ £¡Ä÷ ½¡ ¨ìØü÷ Þì« ¨º ¦ó¡Ο¢ºÐ»ò ºð¥öȬ 吢 ³öôë›? ¨øÏ¢àó¡Ÿ¡Äj¡¨ü¾÷:ü³ Á¾ ºì « ÑÁ ¡ úº÷ ¨·¢ºÈ÷ºôßÞº¥ ¬«  öºëÁ¨ØÂl¡ .

¨¡Â¸Ðó¡
ñº× Ø »[¥ ¢ s   s ÑÂßØ »[¥Âиü«  öôï º¥ 
Ø ä« ëÂÌó¡£üj¡D›:Âäó¡ñ¢øÌó¡ú÷¨ìØüm¡ýÀÿ¾ ¬d ¢ëÂË s  s 
¨·¢üó¡? ¸¦ó¡¬È÷úßÞè«Â« öôï E¡· ¢n× ¨ç¡Â䳨àëÁîóÀ¥
ò ºì [·? ò÷Âó¡Ç¢·£ü³¨ yÂó¡ŗÁ? õ E¡^ ¨¥Âäó¡¨ó¢øÌó¡ 


 E¡· òÐó ëÂÌó¡£üj¡ý¢´« ¡? ¢xÁ¾«

£Âºäó¡? ¢Èû¡½¡ ? ¤Ð Àó¡üäÁ ½¡ †¢£¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷¾y 

ôô¬÷ ½¡ £üj¡ú÷¢ÿ¾y ýÁ¡Â’ìŠó ¨û¢è’óÃö»¢¬¬ó¢†ëÂ˾¬d ’ùëÁý¡
®º· Ãú« Ò¦óŠ ýÂÀàŠó ¨½— ú÷ùÈó¡¾üßþÿ¢÷ £¡Ä÷½¡ ¾ø¬È

Yº¥ ©¢·¡ ìÈ ù—¾à¥þȬû¡½¡ ý¢÷ ìô¬ó Âø¬È¨ðô÷ ¨¡½Âã©¢·¡ «Â« 
½¡¥ òЬ ¢¦Âì«£¡Ä÷½¡¥ þȬû¡½¡ ”¢ì¬ó¡¨ØìûÆèü¥  öëÁ¨ØÂl¡

úëÄ 
öºŠ¯ú÷ ýÁü¥ ©¢·¡ ú÷¢ ÷¢ÿ¡Å”ijìÈ Àó¡òÕ½¡ ëÂÌó¡ ñ¢øÌó¡ú÷£¡Ä÷

$&R\QH/H0
]DEH[WUDLWGHOD5HYXHDIULFDLQH$GROSKH-RXUGDQ$OJHUS
'U&K$PDW/H0
]DEHWOHVPR]DELWHV3DULV&KDOODPHOS 

¾àDZ¢k¡ žÍ  úëÄ Y¥ÂÐì¥æóšm¡¨ôŸ¢ß§Ã^ º÷

>£¡Ä÷ºÁ¢«@  µü¥ ú¥öÿ¡Â¥›.

â¬÷ .

ÂŸ¡Äj¡¨¡½Â㝨¥Âàó¡¨à¦Øm¡¨Ç¢Ç ¨½¢Ð¬ë¡ ¨ߢø¬³¡¨Ç¡Á½£¡Ä÷Y¥ºÁ¢«  Zð¥ú¥æÇ.

)DUKDW-DDELULHW<DKLD%DKDLRX/H0]kEFLWppWDWLQ$FRPSDUDWLYHVWXG\RIWKLUW\ žÍ  FLW\VWDWHFXOWXUHVHGLWHGE\0RJHQV+HUPDQ+DQVHQ&RSHQKDJHQS &DUWH G $IULTXH . 6(.QVW*pRJ1DWLRQDOIHXLOOH 1.

 .

¨ºÌn¡Òè¼ü÷? Z» ¡ ? ¤Ðó ¨û¢èóÄ¥¡ÁÂ÷æØàó¡ÂÐ먷¡ t ¢ ´¬÷æû˜¬È ¨ôëÁ ¨ü¾÷E¢¨Çìû¡úßöôï ¾à¥ôß ùèǨ¼¦Ç.

£¡Ä÷ÁÐëªÈǘ« õ.

ºÿ ùÂìó¡ÞôØ÷ú÷Ŕ¡¾¬¥¡ £¡Ä÷½¡ å¢èÓôß ©•ª ¨Šðô÷¡©ú³ÃÊ¡ ©•ª úŠëÄ Y¥©Áü¥ ©•ª ýÁü¥ ©ªüü´«ª æØàó¡ ÿ ¨Èøl¡ öëÁ¨ØÂl¡.

 .

©ª¡½Â䫪 ¨¡½Âã ©ªÌô÷¡ -ÌTɸɬh›@®sɸ@ÈÌTɸÉ˄@ÂÊɵM¸@ ' ? ªû𫨥ÇÁ¢ÿÁ¼Ï¢¦Âì« ¨¬È÷¨¦Ôÿ¢ð¥£¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷Äø¬« ÆôïúߧÁ¢¦ß¤ó¢äó¡? ¢ÿÁ¼Ï ZË¢¦Øó¡ÂÐàó¡? ¡¾¾b H¢°ó¡³ój¡ÂÐàó¡ .

¢¢Ôè¼ü÷ ¨½ ¡ Á¢oñ¢÷Âó¡Âøä«[·? V÷ó½ ¾÷ ¡ ¨ô× ª·¨ôøßD›Þ¥¡Âó¡³ój¡ú÷Äó¡ñ» ¨¦Ôn¡ýÀÿªÓÂ૾ë ? ¨ºìøßù¢º½ £¢àºË ¾½¢»—Á Û ¢ üßÂs¡¨«¢àó¡µ¢Âó¡ ¨ìó¡Á¢ ¡ òàè¥ ¨øºÈ¬ó¡¨³óçÂm¡§Âÿ¢Üó¡ýÀÿôßùìôØ ”¡Â¸Ðó¡¾¥òà³t ôߨèô¬q©¢ÿ¢a¡ ù¢º½ ¾ºç¡Á Á Û ¨ìó¡¨Âà¬ó¡¨ôøßþ¬èô»¢÷¨ôfú÷ .

©¨ð¦Ìó¡½¥ª §Äø¬m¡ ý¡Âºo ¾ø¬È ®· ¢ ü÷ ǔijPï—òð̝¢¦Â쫨¦Ôn¡ÖǬ À󡣡Ä÷ ½¡ ¢ w— ºt ¾ºà¥ôßôô¬÷ÿ £¡Ä÷¨ìØü÷ú÷¨¦Âìó¡ §Á¢¡­°ó¡ÁÐìó¡ù—D›§Á¢Ë ¡ ä¦ü .

±Á¾ü« öôï ¾à¥ôßëÂÌó¡ñ¢øÌó¡? ýÁ¡Âìó ñ¢øÌó¡D›öôï E¡^ ù¢Â¥ ëÂÌó¡£üj¡ ¨Èøl¡£¡Ä÷ÁÐëôßÍÐl¢¥ ĐשּׁǨǡÁ¾ó¢çîóÀ󝣡Ä÷¨ìØü÷þôßêôØ ¢÷? ¢ç¡Âä³ £¡Ä÷½¡ å¢èÓôß ¨àë¡ó¡ + 'XYH\ULHU&RXSG °LOVXUOHVSD\VGHV%HQL0 ]DEHWFHOXLGHV&KDDPEDVRFFLGHQWDX[H[WUDLW GH .

%XOO 6RF *HRJ GH3DULV2FWREUH S 9LOOH ([SORUDWLRQJpRORJLTXHGX%HQL0 ]DEGX 6DKDUD HW GH OD UpJLRQ GHV VWHSSHV GH OD SURYLQFH G $OJHU .PSULPHULH 1DWLRQDOH 3DULV SS $&R\QHRSFLWS 5 &DSRW5H\ ©¢ÿ¢´«¡ òï? £¢àË §Z°ïù¢½ ¢ ë¬c¨ìØü÷Yà«”¡Â¸Ðó¡òÿ—¨äô¥¨ð¦Ìó¡ .

QVWLWXWGHUHFKHUFKHVVDKDULHQQHV$OJHUS . *ORVVDLUH GHV SULQFLSDX[ WHUPHV JpRJUDSKLTXHV HW K\GURORJLTXHV VDKDULHQV 8QLYHUVLWp G $OJHU .

¨ºÌn¡Òè¼ü÷? ˬëÂÌó¡£üj¡t þ´¬ó ¨¦Ô ôó:Âäó¡ñ¢øÌó¡ú÷Ŕ¡¾¬¥¡ .

¨ôëÁ ¨ü¾÷E¢¨Çìû¡¨ü¾÷úßöôï ¾à¥ ôß úº÷ þº´¬ ±Á¾¬÷Òè¼ü÷þû— Ú·£¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷¨³óçÂ÷? úàø¬m¡ þÓÂߣ¡Ä÷½¡ Âoò°{½¾»—þçÂ×[¥¾¬{ëÂÌó¡£üj¡D›:Âäó¡ñ¢øÌó¡ ¨¼ºÏ ñº« ú÷¨ôÈôÇþ¬èÓ½¡¾¬÷¡ôß½¾» ¡ ¡Àÿ¿¢y ú¬÷ôðó¡¾à¬ õ ºÊ¥ ÖǬm¡? Á¾ì ¨¦Ôn¡¶ØǬÈ÷úߢ Ó¢èu¡ õ¢— ñ× ÑÁ ¡ ¶ØÇôßòÈ«ý¢÷ — §¯ùß £¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷ ? ¾³ ý¢º÷ ¾³« õ D›õ [¥µ¡Â¬ êøßôßúðó¢ ü÷¨÷ôà÷©¢ë— ? ¬·— ¨üÈó¡ ¨ºì¦×¢ºÿÄ´b®· ¢Ç ù¡— ¨¸ØÈó¡ñÈó¡ú÷Àä¬ ¢Ÿ¢÷¢¦³ òðÌ«¨ç³ Ÿ¢º÷ ¤º³ úºß §Á¢¦ßÿ ¨ÓÁ ¡ ©¢ì¦Øó¡ é¢øߗ? ½èüó¡ú÷¢ àüd ¨ó¢ÐôÏ ýÀºÿ £ºÈü÷æô¬z s D› [¥òЫ¨üÈó¡ñÐçÞf ? þ«Á¡Â·¨³Á½ÞØì¬÷ ¨ºìØüm¡ýÀÿ? ù¢Èû ¡ òøß¾ë .

þ¬ôë Öë¢È¬ó¡§Âç ®· ú÷[üÈó¡å¬»¢¥ý¢m¡ ¢ ³¡Â¼¬ºÇ¡=õ êºøßD›ÞºÓ¡m¡ÒথòЫ¾ëÁ¢¥•Âè·¨ØÇ¡¥ ¢nä¬Ç¡ôß ¨¾ôì¬ó¡µWó¡¨ìÂØ¥ -' _AÊh¸@+ž°AlM¸@+Îg@h…@ ( bA^^^Á^^›@ ' èû¢³Â Ë ? ¨ô´Èm¡ ÖǬm¡? §Á¡Âk¡©¢³Á½ù›“­®ð¤ß”Ÿ­© æºÐó¡òºÐè󨦺Èüó¢¥¢÷—s £Á¢ì Á¢ üó¡ òôó¡[¥Á¡Â·¾÷Þ÷s £Á¢ì« s úº÷ µ¡Â¬«¨ØǬ÷¨Á¡Â·¨³Á½ò´È §Á¡Âk¡Å¢ì÷ ùœç¨ô³ Â Ë ? ©¡Àó¢¥ ½¡ ôô¬÷ ½¡ ÿ £¡Ä÷½¡ Zã»—¨÷¢ÿ¨½— îóÀïªôðÌ«¾ë &K$PDWRSFLWSS .

$&R\QHRSFLWS îóÀï Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ ¾àDZ¢k¡ ÂÜü ¢ üß žÂÂëý¡ ¢Èû¡ $&R\QHLELGS 9LOOHRSFLWSS .

 .

¨ô´ºÈm¡§Á¡Âk¡©¢³Á½Ðë— s £Á¢ì Á¢ üó¡ òôó¡[¥Á¡Â·¾÷Þ÷s D› .

¨³Á½s õ¢ ¡ Òà¥? §Á¡Âk¡Å¢ì÷ ò´È ¾ìçæÐó¡? s ÿ ”¢¬Ìó¡?                            Ìó¡ ©¾àm¡ Â Ë ñ¾à÷.

Ðë¨Á¡Â·©¢³Á½ Â Ë ñ¾à÷.

¢û½¨Á¡Â·©¢³Á½ ÁÂ÷Þ÷¨üÈó¡? ö÷ D› [¥µ¡Â¬ ¢n¾àøçÁ¢Ø÷ ¡ ¢÷—Â׎ð´˜ß Ðë— ö÷ D› [¥µ¡Â¬«¨¦Èû› Öë¢È¬ó¡£Èü÷þç ò´È ¾ëå¢è³©¡üÇ ¶ºÌ«¢÷¾üßò ´È ñ¾à÷G½— ö÷ ÿ §ÂØøm¢¥ß¾« Vó¡©¡üÈó¡? ò´È ¢÷ ¾ºÄ« ¨ü÷ç¾÷? ¨ô÷¢ï¨üÇ ñ» §ÂØøm¡õ¢ ¡ Âзúð{ žö÷ ¨¦Èûÿ ”¢øÈó¡ ù—®º¦ô ¢ºßü¬÷¢«¢¦ûŔ¢Øã§ÂØøm¡©¡Â¬èó¡? ¨½ ¡ ýÀn¶ü{¢÷ÿ õ¢— úß Ö뢺ȫ¤ôج þûœç¨½ ¡ òÈ«ù—ò³ æÐó¡òÐç? ¨ë„¡ÆøÌó¡¨à˗þ¸èô« ¤ºó¢ã? ¨º¯¯ — [¬üºÇ ñº» › ­¾y Àó¡Â÷ ¡ ©¢ß¢Ç¨àÔ¦ó¨ë Á¢Ø÷— .

¨Ÿ¢ü°¬Ç¡©¢·òÜ«¢ üðó ¨üÈó¡? [«Â÷¨½ ¡ òÈ«ù—êè¬ ¾ë ñ¡· ¡ ¢¦ó¢ã £Âäó¡ú÷ :Âäó¡ñ¢øÌó¡ ñ¢øÌó¡ú÷µ¢Â󡤔¢¬Ìó¡? ¡Žðó®ß ¨ëÂ˨¥ü³ ¨¥ü³µ¢Âó¡æÐà«æÐó¡? ¨¥×Â󢥨ôøp¨ó¢øÌó¡µ¢Âó¡ùð«¢÷ Þº¥Âó¡òºÐç? ¢÷— .

¢¥¦ÿÂ°ï ¡ ÿ ¨ëÂ˨ó¢¨ëÂË ïZÈó¢¥åÂ૧Á¢· ¢¦ÿñ¾à÷ñ¢÷Â󢥨ôøp ¨ë ù𫠝¨¥Â㨥ü³µ¢Âó¡¤ ¬ç ¢÷òÂ痝ÅÁ¢÷.

 .

¢÷ ÖǬm¡? )DUKDW 0DNQL +DELWDW VXG VDKDULHQ GpYHORSSHPHQW 5HFKHUFKH G RXWLOV SRXU XQ DUW GH YLYUH GDQV OH GpVHUW 7KqVH GH H VLFOH j O .QVW 7HFKQRO G DUW G DUFKLW HW G XUE GH 7XQLV VHVVLRQ MXLQ S &K$PDWRSFLWS .

.

00HUFLHU/DFLYLOLVDWLRQXUEDLQHDX0 ]DE6RXELURQ$OJHUH pGLWS .

)DUKDW0DNQLLELGS .

)DUKDW0DNQLLELGS .

TrgÒ­ 1Îg— žñC+ 1æhªg æh%Üg ` hš‘hw ¢º ôߪ¦ë¢à«Ç©¡Á¢Ô·ù—ôß¾ Ì«¨¯—©¢èôqôߣ¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷ ç¬« ¨º{¾ìó¡ÁºÐàó¢çºÁ¢¬ó¡´ç=ºÁ¢¬ó¡ò¦ë¢÷ÁÐßú÷Ŕ¡¾¬¥¡ÁÐàó¡æô¬qPß ¨üÇÈûÂèó¡ñ¬·¢¥Ÿ¡Äj¡? ¢û¾üß ¬ü« V󡨰¾k¡§Â¬èó¡¡Z»— ÖÇó¡ÂÐàó¡ Ÿ¡Äj¡? ­¡¾· ¡ µÂÈ÷ú÷[û¢ø°àó¡ ”¢è¬»¡ õ -ýÊgAM¸@ºI°A¼gÉt¤ ' ºôßòø¬ºÌ«ºÁ¢º¬ó¡ò¦ë¢m©¢Øp§¾ß£¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷£¡Â«PßÂ̬ü« ÂÐàó¡D› ôß ¡ ÖÇ ¡ I¾ìó¡´k¡ÂÐàó¡D›޳«¨¯—ìó ¨´·©¢ß¢üÏ ½¡ å¢èÓôß¾³« ¨¯ ¡ ìôó¡ ¨´k¡©¢ß¢üÐó¡¤û¢³D› .

®¾k¡´k¡ .

§Z°ï¨¸ØǨ¼ÏÉìû£¡Ä÷ -ϗd±¸@gÉt¥¸@ÈýÊgAM¸@hU¬ ' úº÷ ¢ ¬¦ìߗV󡩡¬èó¡ ¨û¦ó¡ ¨¦ô󢥧¢øÈm¡©¡Â¬èó¡ ºÁ¢¬ó¡´çÁÐߐù› ¨ôôìó¡©¡Á¢Ë ¡ Òà¥ó £¡Ä÷½¡ ¨ìØü`¨ó o ù𫽢ð«¨ØûÄ¥ ¨ó¡¾û ¨û¢÷Á êôØ ¨ìÂ監à˽³ ¢ÿ½¢è÷©¢Á¾ó¡Òথ¨¯°¦÷¤û¢³—[°·¢¥¾ó©½Á ¡¾³ úºß ¡¾ºà¥ê×¢üm¡ýÀÿù½¢«Â ¡û¢ïù¥¯ ¡ — ñ¬³ ûm¡— ñ¬j¡öÇ¡¢ ôß .

ñ¢øÌ󢥨iÂó¡¨ØôÈó¡ 'U5RIIR /HVFLYLOLVDWLRQVSUpKLVWRULTXHVGX0 ]DE$QFLHQQHLPSULPHULH$OJHU - 0RUHO 1RWXOHVGHSUpKLVWRLUHPR]DELWH/LE\FDW..9. -RsO $ERQQHDX3UpKLVWRLUHGX0 ]DE WKqVHSRXUOHGRFWRUDWGH qF\FOHHQDUWHWDUFKpRORJLH.

3DULV .

D›§½àó¡úð{Éìüó¡ýÀÿúß .

: 5DJRW /H 6DKDUD GH OD SURYLQFH GH &RQVWDQWLQH 5HFXHLO GHV QRWLFHV HW PpPRLUHV GH OD VRF .

G DUFKpRGHODSURYGH&RQVWDQWLQHHYROGHODHVpULH&RQVWDQWLQHSS + 7DX[LHU (WKQRJUDSKLH GH O¶$IULTXH VHSWHQWULRQDO DX WHPSV GH 0DKRPHW 5HYXH DIULFDLQH S %HUEUXJJHU /HV URPDLQV GDQV OH VXG GH O $OJpULH REVHUYDWLRQ DUFKpRORJLTXH VXU OHV RDVLV PpULGLRQDOHVGX6DKDUDDOJpULHQ 0=$%.

5HY$IUQƒSS .

-žËkɸ@ht¥¸@ ' ùºìó¡ÞºôØ÷D›¨÷ºÇ ¡ ©¢·¬èó¡ú÷¾¬d §Âð¦÷ž[«Â¬çD›þøÈ쬥¢üøë õºÿ ùÂì󡨢D›õºÿ ùÂìó¡ÞôØ÷ú÷§¾¬r¨û¢¯ õºÿ õºÿé ÞôØ÷ D›÷Ç ¡ ¶¬èó¡ù¡— ú÷.

§Âð¦m¡§Â¬èó¡ — V󡝣¡Ä÷¨ìØü÷Âï¿õ¢÷—¨¬÷¢ÏòÜ«¨ç¡Âäj¡ ¨zÁ¢¬ó¡¨¥Âàó¡Á½¢Ðm¡ù—Þë¡ó¡ ì¦ §Â¬èó¡ýÀÿúßòë ¢÷òï .

ù˜Ë©¡¿Zã¨óÄà÷ ¨Ÿ¢û¨ìØü÷§Â¬èó¡ýÀÿ? P¬à« ©¢¢ð· ÎÐë¢û¢·—¢Ì«ò³ ¾à¥³ ¨¦àÌó¡§Âï¡Àó¡¢ ¬ôë¢ü«¨èË©¢¡Á ½Âo zÁ¢¬ó¡Þë¡ó¡D›þü÷ñ¢l¡²ÈûD›£Âë—ÿ ªºìü¬ß¡¤àºÐ÷ºü¥ ¢ ôßêôØ ¨«¢ûèô¦ëù—©¢¡Âó¡ýÀÿÒà¥ýÀÿÂïÀ« úº÷ ¢n§À¼¬÷Þ¥Âó¡òÐç? Ý¥Âó¡ýÀÿ£a ªû¢ï  .

¨ôÏ¡ó¡¤ÿÀ÷ôßõÇ ¡ ʺ૨ºô¦ëÿ ¨½ ¡ ŠÖÇ £¢Ìß ¡ ÒॡÈð«®· ßÂôó†¢o£¡Ä÷¨ìØü÷ ”¢º·—¨ôðÌ÷¨½ ¡ å¢èÓôßõ¢l¡£ÂÔ«Â÷ ¡ ½¢¥ªû¢ðçžñ¢·Â¬ó¡ òŠk¡§¢· ”Å ¢ºø¬·¡ .

9Âó¡ ñ¬ó¡Òà¥ôßÂË¡¾m¡ Âìó¡Ò॔¢ü¦¥ª÷¢ëù—ª°¦ó¢÷=¨ëÂè¬÷ ©½¡Âó¡¨䥪 þ¥¢¬ï? ù¾ô»ú¥y ¹Ášm¡¨ô¦ìó¡ýÀÿD›Á¢Ë—¾ë òÈó¡©¢û¢Ôç ú÷ ”¡Â¸Ðó¡¡ü׬ǡÂ¥ó¡òÿ—ú÷¨½¢¥ª ö û—ÂïÀ睽¡ó¡¾¦ßY¥£àËúß­¾b[· -+XJXHW/H0]DEG DSUqVOHVJpRJUDSKHVHWOHVYR\DJHXUV&RPSWH5HQGXGX..H&RQJUqV GHV 6RFLpWpVGH*pRJUDSKLH$OJHU SS .

¢÷— ¢û¾— [¥V󡨥Âàó¡ÍÐüó¡õ¾ë—¾·—? ©Â Û ¨øÈ«ñ— ÿ ù¥¡Äm¡¢¾Ðì ¤àÐ÷ü¥ .

þߢ¦«—øÇ¾ë ¨óĬàm¡¤ÿÀ÷Æǚ÷ õºÿ.

”¢Øßú¥òÏ¡ D›¨¦Èüç¨ôÏ¡ó¡ ž­Á¢ºk¡ú¥…¡¾¦ß£Âäm¢¥þ¦ÿÀ÷ÂÌü¥õ¢ëú÷ ñ— ÂЦó¡úÈk¡þ¼Ë ¨ìô·þó¡Ä¬ß ¨óĬàm¢¥ Í ± õ Õ ©Z¥[øôóöôàó¡Á¡½õß ¡  ú¾ó¡Z».

ôïÁÄó¡ ÂÜü Í  öëÁ Å¡Âðó¡ ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Ã¢¬÷ .

 .

òºÿ—¢º¢ì¥ö ºü÷õó¡£¢Ð÷ò¦] ¨ìÂ監¡ÃD›¨Ç¢øô´Çú÷¢ ß¡Â÷ùà´¬ü .

©Á¾÷ ¨ØÈ¥ÂëòðË? ¢üðÇ¢àøa ôß¾Ä ¢÷£¡Ä÷¨ìØü÷? ù¢ïþû—ÂïÀ §Âï¡Àºó¡¢º ªºÜ謷¡Vó¡Âì󡔢i—[¥ú÷ £¡Ä÷½¡ ½¡¾¬÷¡ñ× ôߨßÃ÷ ïÂ÷¡ ½¡ õŠã—©Á ¡ ÄÊø«¡ÂÈû¡½— ÂÐ띨Ëü·ýZ»Œ— ’ñ¡ŠóŠ— ©Ê½Ċô« ¨¦àÌó¡ .

¢ÿZã ©«¡¢’𥠝[ËÊÂÊ« ”¢ºìóœ¥òºèï¨ô·Âm¡ýÀÿÁ¢¯•ú÷ì¦«¢øÊó ¨ì뽨ôôb¨¯—¨Ç¡Á½ù—îË Vºó¡§¾ øm¡§Â¬èó¡ÿ ¿›¢ ¬w—Þ÷Ñøäó¡ú÷Z°ï¢ èü¬ð Vó¡ §Â¬èó¡ýÀÿôß”¡ӗ æºô¬ó¡D›ÑÂଫÞë¡÷ ¢ û—D›§Á¢Ë ¡ ú÷¾¥ ¢üÿ ¨ó¢k¡£¡Ä÷ÁÐëÁ Û ªì¦Ç ”¡³ú÷ ¨Ь¼m¡A¢Ðm¡¨¦ë¡Â÷£¢㠔¡³ôðó¡ñ¸øÓ¢¥ÁÊÀüm¡Áÿ¾¬ó¡ Âø¬Èm¡ Þë¡m¡ýÀnõ¢ø¬ÿ¡G½—E Àó¡ߢøj¡ ½Âèó¡Ÿ¡Ìàó¡H¡Âøàó¡æ·Äó¡ õºÿé ¨¢D›õºÿé ÞôØ÷ú÷.

¨û¢°ó¡§Â¬èó¡£ ? ò ´ºÈ ¢÷öÿ—òàó £¡Ä÷¨ìØü÷ºÁ¢«? ¨÷¢ÿ©b ¨ô·Âm¡ýÀÿ©¾ Ë xÁ¾º¬ó¡¢nb Á¡Âì¬Ç¡ §¢· D› ¨¾¥þ¦Ì󡧢· ú÷¨«¢ûÄó¡¨ô¦ìó¡ñb ¨ô·Âm¡ýÀÿ ¨ß¡¾ó¡Ó¢¥ ¡ öÊó¢àó¡¾ ôßþ¬¡¾¥ªû¢ïÀó¡Ó¢¥ ¡ ¤ÿÀm¡D›ñ¡Ä¬ß¡ ¤ÿÀ÷ú÷ ¨ºìØü÷D› ¨ºôëÁ âÁ ½¡ ú÷Þ¥Âó¡òÐç? <˜ ù¢ï¿›Âð¥ú¥¾øp…¡¾¦ß:— .

¨·¡Âó¡¤ô× õ¢ø´¬Çó þ«À÷« ÿ £¡Ä÷ ¨¦¬ðm¡©¢³¢·¾øk¡¾¦ß ½ êìb I¾ì«½¡ó¡¾¦ßY¥ú÷íôm¡Âï¿? ½¡Âó¡¨ä¥  y .

ù¾ô»ú¥¡ .

©£¡Ä÷ª ¢¡ÃêØü ©£¢Ð÷ª ? ½¢Ðó¡å· Í ± õ Ÿ¡Äj¡.

¨ü×ó¡ - +XJXHW /HV îóÀºï ÂÜü §Â¯¾üm¡Âìó¡ýÀÿúß   Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Ã¢¬÷ .

YLOOHV PRUWHV GX 0 ]DE %XOOHWLQVHWPpPRLUHV GHODVRFLpWp G $QWKURSRORJLHGH3DULV7 .9 SS ÂÌüôó¨Èû¬ó¡Á¡¾ó¡£— úgÂ󡾦ßêìb¨øŸ ¡ Á¢¦»— §ZÈó¡£¢¬ï  y ”¢ÂïÃ¥—.

H³Áó¡ .

þà¦Ø¥õ¢ë þìì·£Âäm¢¥º¢Ìm¡©¢ì¦×£¢¬ï  ¾àÇú¥¾g—Å¢¦àó¡¥—.

Y³Á¾ó¡ Í  úº¥ öºÇ¢ìó¡¥—.

½¡Pó¡žÍ ± ©½.

Ÿ¡Äj¡¨üØüÈ띮à¦ó¡¨à¦Ø÷× öÿ¡Â¥› .

æºô¬qú÷ú¾ç¡ó¡[¥ £¡Ä÷¨ìØü÷ù¢ðÇ[¥Á¢Ôk¡¶ë¬ó¡Á¢e ú÷ù¢ï §ë ½¡½Ä«¨ç¢ì°ó¡ ¨Âðèó¡Ö¥¡Âó¡©À»—ù—¢wZã âÁ ½¡ ¨ôëÁï ¨Ó¢¥ ¡ úס÷ ©¢º¦ôجøô󤴬ȫÁÐ딢Ìû›¢ à÷ ¤³¬Ç¡¢øÜü«°ï—¨ߢø¬³¡¨¦ï«¢ üßê°¦û¡ ¾·¡ó¡¨ó¢k¡¨Èøl¡£¡Ä÷ÁÐëªÈǘ«ù—îó¿ú÷ù¢ð睧¾¾j¡¨ç¢ì°ó¡ ¨ߢø¬³¡ £¡Ä÷½¡ å¢èÓôߢ ôï» ¡ ô« õ¾ºß — Òë¢ü¬ó¡ú÷Z°ïþ¥Ì Â÷ ¡ ùœç£¡Ä÷ÁÐëÆǘ«ºÁ¡« Îz¢÷¢÷— D›ZºÌ κû õ¾ë— .

»—¨üðÇ©¢àø´¬¥¨ë¦È÷ªû¢ï¢ û— ¨Ï¢»µÓó¡ õ ººÿ©.

Y³Á¾ó¡©¢ì¦×£¢¬ï? ©½Á §Âìç .

©¤àÐ÷ Y¥ÁÐëª ¡Ë¢ßúÀó¡[û³Áó¡õß ¡ ¾·—?¢ð󡾦ßÁ¢øß:—ºÌôóªàë †¨ÐëýʽÂÇ[· Pºàó¡£¢¬ï? ¨÷¢ÿ§Âìç½Ê«©¢ì¦Øó¡£¢¬ï¾à¥ õºÿ ùÂìó¡ú÷ñ ¡ æÐüó¡? Æǘ¬ó¡ºÁ¢«úß®¾k¡ù½ úðó¢ Èǚ÷úß £¡Ä÷ ÁÐëÞÓ÷ úßù¾ô»ú¥ ¨ºô¦ìó¡? ÂØ« ò¦³ú÷ò·¡Â÷Æhôߣ¢Ð÷ÁÐ쥔šÿ[Ç¡ Y¥ú÷ª ¢ Ðû õºìôóöºÇ¡öÇ¡ ¡Àÿ £Âäó¡? ¨äÁ Y¥ÁÐëú÷ò·¡Â÷¨¯¯ ôß ñ¢÷Âó¡ù½ ¢` Y¥ú÷ú½¢¥Y¥£à˾ àó¡¡Àn¢¢ðÇ«ú½¢¥Y¥£àËú÷¢ÿóÄû ¢ÿØ¬»¡úÀó¡ ªºû¢ïù› ¨«¢ûãàËú÷ö ó›å¢Ô úøç ñ¡½Áà £¢Ð÷ [³« Y¥ ½¡ó¡¾¦ß .

© «£¢Ð`¨Ьq¢Â Ë A¢ÏºÌ󡨦¬ð`Ùèp¨×ØqòŸ¢ÇÁÝøo? ¨°ó¢°ó¡ù¢øôǺÌó¡¨ó¢ÇÁôߣ¡³  öÿ¡Â¥› Ù [¬ëÁó¡õ öëÁªbúëÄ Y¦¥ôàó &HW3 'RQQDGLHXHW+HW-0'LGLOORQ+DELWHUOHGpVHUWOHVPDLVRQVPR]DELWHV3LHUUH0DUGDJD %UX[HOOHVHpGLWS .

 ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡ Y³Á¾ó¡ .

öÿÂ좧 ú÷ Â¥Pó¡ ö´àó¡ £Âàó¡õ¢— ? Pl¡ —¾¬¦m¡ù¡½ Pàó¡£¢¬ï  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ .

Í ±  ©Z¥¨ÇÁ¾m¡¨¦¬ð÷H¢ü¦ôó¡£¢¬ðó¡Á¡½Pï ¡ ù¢ØôÈó¡¿ ú÷ .

ñ¡Ä¬ß¡ ú÷£¡Ä÷Y¥ñb ¾à¥žÌûŒ—ÂÐëñ— ù—ôß©¢¡Âó¡öÜà÷ªìè«¡¾ë .

õºÿ ¨üÇ©ªüü³¢«ª æØàó¡ÂÐëù¢ïÓ¢¥ ¡ ¤ÿÀm¡D› 9'¿ ÏÁk“F¿.^Ä Ãh±¸@¦¹î¼¼( ÏËÀA½Q¥¸@έ¸@ - òë ¡ §Â¬èó¡ÿ ¨ìØüm¡ù¡Âøß ºÁ¢«? ¨÷¢ÿ§Â¬ç£¡Ä÷? ¨û¢ø°àó¡§Â¬èó¡P¬à« ¨ì¥¢Èó¡§Â¬èó¡Þ÷†¨ûÁ¢ì÷¢¦Èû¨zÁ¢¬ó¡§½¢m¡§Âçó ¢Óøã õ E¡º· ©.

ù¡Ãó¡úȸôóÎû§Â¬èó¡ýÀ¨ìôà¬m¡ ÍÐüó¡õ¾ë—ú÷òàó úÁ¡Áð« éÂËò÷ ¨Ÿ¢e¯ t ¾à¥ ôߢ¾÷û Á¢èë? ¨óÿ˜÷¨ìØü÷£¡ÄÊ÷ª þç ñì ”¢ºüã—¢¢ðǝÂë§¾ß ÁÐ먬Çôßòø¬Ì« ÖǬm¡¸¦ó¡ú÷¨ç¢Èm¡Æèûôß .

©ù¡½Èó¡ÑÁ—Á¢´¬¥¨¢] Ÿ¡Äj¡Á¢aþç ì¬ô Á¢aÖ»ŗÁ¢Ô— ÿ Á¢ÿ½Ã¡ øüó¡? ¨û¡Âøàó¡ ¨½¢Ð¬ë¡ ¨Âðè󡧢k¡©À»—¾ àó¡¡Àÿú÷¨¡¾¦ç £¡Äº÷ ¨ºìØü÷©¾äçö ×¢Ìû öÿ¾ð¥ù¥¡Äm¡¢ ¯¾¸¬Ç¡Vó¡¨Á¢´¬ó¡êÂØ󡤦ȥ úß¤ä ¢ àë÷ ¶¦Ï— ÂŸ¡Äj¡£ü³ ? ”¡Â¸Ðó¡ñ¢øÌ¥¨÷¢ÿ¨Á¢a¨Ø¸øï¨çÂà÷ .

½øôó   ¨¯°ó¡ùÂìó¡ñ» ù¥Á ¡ ¢ÿÄs—Vó¡¨ç¡Âäj¡֟¡Âl¡ D›£¡Äº÷ ¨ìºØü÷? ¨뢦ó¡¨zÁ¢¬ó¡öºÊó¢àm¡ò³ ù—©P¬ß¡¡¿›¢äó¢¦÷ùï— Áºp ¨ߢºç¾ó¡§Á¢øàó¢¥¢ ü÷꺐ôଠ¢÷¨Ï¢»§Â¬èó¡ýÀÿD›¢˜Ìû? ½à«¡Àÿ¢ü÷ ¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿ õºÿé.

¢èØàó¡öÇ¢ëú¥£¢¥Ö_©¾³ æØàó¡ÂÐëÆǘ«ºÁ¢«ù˜Ì¥ù ¡ ¾k¨ì¯ õ¾’ë— .

¨üºÇ îºó¿ Áºä¥—úº¥ ¨ºèô»öºß ú¥¡Á¢¦j¡¾¦ßú¥ù¢øôÇD›æØàó¡ÂÐëÆǘ«Äà Àó¡ öÇ¢ëú¥£¢¥Ö»ú÷ªôìû§ÁÐ÷¨×Øq¨ì¯ ú÷§ÁÐ÷<Ã^ ¨¼Èû.

õºÿ £Âºäó¡Á¡½ÂºÔ» ¡ ¾ºøp ³¢·¾øp¨f«¢ìÂç›æÏ  Ç¢èó¡¾øpú¥úÈk¡.

H¡Ãó¡ .

Í ±  ©Z¥÷Ç ¡ úß õ ¨üǨû¢°ó¡ õ ¨üÇD ¡  2UWHOLXV.

Åô«Á— ¢wÄs—ù¢¬Ø»֟¡Âl¡õ¾ë—ú÷ .

&GW=+DQ]DGLDQ$WODVGHJpRJUDSKLHKLVWRULTXHGHO $OJpULH/LYUH ÂÜü ¢wZã [¬ØÂl¡[«¢ÿ G RUGXFHQWHQDLUH .

™Cs— œjّ `hxôhw úëÄ Y¥ÂÐìó?¡Âäj¡Þëm¡  £¡Äº÷ ½¡ ÂXøó¡¨èÔó¡? ¼Ïò «ôßúëÄ Y¥ÂÐëÞì þº«¢·¡ º Àó¡þ È ¬û ¡½¡ Âo¨ô¦ìó¡þ¬ ³ ú÷ò ¬ó¡§¡¿¢¸`¾ ¬{ ½¡º¥ þÈ ¬û ¡½¡ ”¢ì¬ó¡¨Øìûúß¡Z°ï¾à¦ ò «ôßÞì »—§Á¢¦à¥ ëºÌó¡ñ¢øºÌó¡ D› õ £Á¢ºì« ¨ç¢È÷ §Áü¥ ÂÐë úß þôÐè« £¡Ä÷ ¨ç¢È`¨¡½ÂãÂÐëú߾ঝñ¢øÌó¡t ¨ðô÷ÂÐëúߢ¦Â쫨ô¯¢r¨ç¢È` :ºäó¡ ñºØó¡ Ö º» Þ×¢ì« ®· ÿ :Âäó¡ ñ¢øÌó¡ D› õ º¥ Á¾ ì«    öëÁ©¢·ôó¡ .T’ðҘ $o Ôð æ.

 .

 6(.QVW*pRJ1DWLRQDOIHXLOOH 1. ƒ¶ ëÂÌó¡ÑÂàó¡Ö » ƒ¶ ¡Áʾ º¸ü÷ªó碫 · ®· ò ¬ó¡ôߗú÷²Á¾¬ó¢¥ÂÐìó¡ù¡Âøß¾ ¬÷¡ ½¾º· D›þàÇ « òø¬ï¡ù—D›¨èô¬qò·¡Â÷PߨëÂÌó¡ ¨¥üj¡¨ j¡t ±¡Â¥˜º¥ ½ Ä÷´k¡ú÷ÁÈ¥úï ¢Èm¡ÝøoÖ·—®· þ È ¬û ¡½¡ Âo õó¡D›¨øŸ¢ëªó¡Ã¢÷ò»¡¾÷ úëÄ Y¥ÂÐëÞë÷ Á¢¬»¡ Á¢¬»¡£¢¦Ç—úߢ ôøo? æô¬c ¢ø¥Á§¾ß£¢¦Ç—úëÄ Y¥Þë÷ Á¢¬» ù¢ï Yº÷— ¨ ³ ú÷ ¥ ³óð› [ô÷¢ß? ¢ ôøsù—úð{ §Á¢¡£¡Ä÷ÁÐëÞë¡÷ ¨û¢¯¨ ³ ú÷´«¡Â¬Ç¡ -ÌÔËI¸@º¼A¥¸@. B þóÂÈó¡þ¬èÓú÷þȬû¡½¡ Âo¿¢yò«ôßúëÄ Y¥ÂÐëÞë÷ Á¢¬»¡ù› ý¢º÷ þºï¬÷¡? ½Âèû¡¾ìç ÍÐl¢¥¨½¢Ð¬ë¡ ¨·¢üó¡ú÷ÂÐìó¡ºÁ¢«? ¨÷¢ÿ¨ó½ ¢ÿ˜ºÌû—Vó¡þ«¢·¡ó ì¬È÷¢Ÿ¢÷¡½Á÷ þóúøÔ ¬·ÁÐìó¡ú÷ýZãù½ þȬû¡½¡ &K$PDWRSFLWS &DUWH G $IULTXH.

  .

.

K [ǢǗú Ü÷? úëÄ Y¥ÂÐëÞë÷ Á¢¬»¡? ´«¡Â¬Ç¡ —¾¦m¡½¾tù—¢üüð{ ¨ï¬Ìm¡Ý¢ç¾ó¡¨ôøßò Ȭó¢ üß½¢à¬¥¡ ¤üa §Á¢¡ÁÐìó¡ú÷£Âìó¡ tñ¹— ¨¡½Âã §Áü¥ ÂÐëú÷òïþóÞÔ»—¾¦÷ÿ £¡Ä÷½¡ ±Á¢»ú÷¢÷ÂØ»éÂ×¾üß ©ÂºøßVó¡Â¥Pó¡òŸ¢¦ëþôß©Á¢Ç¾ôì«¢ Ôà¥ú÷ÁÐì󡣡¬롐òàó îóÀï¨ðô÷ ÁÐì¡Â¸Ðó¡©¢·¡ó¡öÜà÷? ¢ÿ¾s¢ Èèû§Âÿ¢Üó¡ù—®· £Âäm¡½¥ ”¡Â¸Ï úסº÷ ú÷¢ÿZã ©¡« úÁ¡Áð« ½¥ ÁÐë Â´ « ù—ò¦ëâÁ ½¡ .öÿZãù½ þȬû¡½¡ó òŸ¡ ¡ úëÄ Y¥ÂÐëù¢ðÇÁ¢° ¬Ç¢ç ½¡ó¡Æèûå¢èÓôß å¢èºÓ ôߪ ÌûŒ— ¾ëªû¢ïúëÄ Y¥ÂÐë¢ ü÷òðÌ«Vó¡¨ì¥¢Èó¡Âìó¡ùï ýÂÈè ÂÐìó¡Æǘ«ºÁ¢«? þüß®¾k¡<˜Ç ¢ø。ó¡Æèû ¨¡½ÂãÂÐëÞ÷©¢ß¡ÂÏ? Ñl¡úëÄ Y¥ÂÐëŠù¢ðÇÁ¢¬»¡ ¡Àÿ¤ü³¾ë ¨èºÔó¡ôߐò«Á¢¬»¡¾ß ö¯Š ú÷ £¡Ä÷½¡ ÂoôߢÈnj— ù— ê¦ÇúÀôó¡¨ðô÷ ¨º·¡ôó¨ÁÂÔó¡ý¢øôóÇÁ¾Ð÷ù¢øÓ®· ú÷¨w ¡ ¨¢ã? Â÷—þȬû¡½¡ó ÂÈó¡ ¢ üß”¢üä¬Ç¡ ¡Â¸ÏÂÐìóúð{ Vó¡ ¤ºüa òºÈó¡©¢û¢ºÔç ú÷ø¬ó¡µèÈó¡ù½ ò¬ó¡¨øëÁ¢¬»¡£¢¦Ç—ú÷ Á¢ºØ÷ ¡ º¯›Á¡Àû›ꥢÇù½ ­¾bVó¡ ©¢û¢Ôèó¡¢ ç ¤¦È¬«ù—úð{Vó¡­Á¡ðó¡ źäôó¢ºo å¢èÔó¡ µèÈó¡ªï« ¢ ¯¾·§Á¾û ¢ ¬ôëÞ÷¨û¢çØó¡¨Á¢Ðß ¡ ½¡ó¡å¢èÓZãîóÀó¶ôÐ ”¢Ôèó½³ ¿›­Âk¡ -¼Û@º¼A¥¸@.

¨ôëÁ ½¥ ¨Ç¢ì󡨡¸Ðó¡¨à¦Øó¡þ¬ô÷—¢ Ôà¥ú÷ÁÐìó¡£ÂŒë ù—îË ÍÐl¢¥¨«¢ûÃ¥¥ òºøàó¡ Òà¥D›ö Ôॱ¢¬· ö Ôà¥úß¡¾à¬¦ ù—ôߢnúÂøàm¡©P³—Vó¡ 09 %HUFKHP 6HGUDWD XQH YLOOH GX PR\HQ kJH HQVHYHOLH GDQV OHV VDEOHV GX 6DKDUD DOJpULHQ 'RFXPHQWVDOJpULHQVVpULHPRQRJUDSKLH1ƒ$OJHUS  .

.

©¡”¡¾º¬ß¡ ©¡Á¢äó¡¾Ïú÷¨àø¬oúðø¬¬ó ¨¡Â¸Ð󡨠¦ó¡§¢Èëôߤôä¬ôó¢Ç ¢ Ôà¥úß©¾à¬¥¡ó ç¬ó úð C ¢÷ÿ ¨³Á¢l¡ —¾¦÷®· ú÷¨´«¡Â¬Ç¡¨ó½ þó½¡ô󿢄¡¼Ðó¡ò¬ó¡åÂ×Á¢¬»¡ K6EK ߢç½—¾¦÷ÿ ¾¬àøôó¾Ð¬ þÈèûúß½À ï ÂÐìôó¨ç¢ï¨àü÷¶ü{¿›Ý¢ç¾ó¡ ÂÐìó¡Y¥¾ìç ”¡Èó¡ôߨ¡Â¸Ðó¡ ¢ ü÷¨ô¬ó¡£Âäm¡½¥ ù¾÷öÜà÷? îóÀïÝ¢Ë òºÐ¬¨º¥üj¡ ¨ëÂÌó¡ ¨ó¢øÌó¡ ­°ó¡©¢ j¡ú÷Á¾¸ü÷þ¥Öy ò«¾üÇôß º¥ ¢üðr¡Â÷—þôߧÂØÈó¡òàxt ôßêÓ ÂrPߨ¥Âä󡨥üj¡þ¬·¢ûú÷¨¦Ôn¢¥ ¨º¥¢°`¾à Àó¡¨ôó¥ ±Â¥ÞÓm¡¡Àö댗þû—¾à¥¢øç ÂüÇ §Z¦ï¨÷¢·æôð ù— ¨ j¡ýÀÿú÷ÂÐìó¡øbVó¡¨àôìó¡ ú÷¢ØǬ÷¢àÓ÷ ¡Á¢¬»¡òŸ¡ ¡ [Èǚm¡ù—Ú·û úëÄ Y¥ÂÐëÞë÷ ? ùð ®^ ¨¦Ôn¡? ò¬ó¡ôߘ¥Æǚ÷ÂÐìó¡ç ½¢·Zã±Á¾¬÷Á¡¾t¢¥Äø¬ ò¬ó¡ Òºà«úºß Ô睢èÏ ¨¥üj¡ ”¢¬Ë¨ó¢øÌó¡µ¢Âó¢ï¨»¢üm¡©¡Â¯šøôó¨ÓÂß ôߗú÷£¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷D›ö ÷¾ëùð ¢÷¢¦ó¢ãúÀó¡[à÷¢Øó¡Á¢Üû—D›ÂÐìó¡ [¦¦ºÈôó¶èºÈó¡? Yº¥ÿ éÁ¢×ñ ¢çÌð÷îóÀ¥ÂÐì󡶦Н¨¦Ôn¡ źäô󺻕 úðºÈôóñ¢oÎÐcŢǗôßõì  ¥ [¦¦Ç ¢w úÁïÀm¡ ¾º¬àm¡ºôß½Âó¡¨ôøßò ȬóåÂÌm¡Þè«Âm¡Þëm¡¾ø¬à Y÷—¤¦Ç ¨·èó¡ úº÷ ú÷˜º÷ ? þºôàx ©¢û¢Ôèó¡Â×¢qþ¦üxÞÓ÷ ? úëÄ Y¥ÂÐëžÌûŒ—öŠ¯ú÷ à¦×òðÌ¥ÞǬó ¨÷”÷ °ï—¢oÂÐìôó¶ü{ªëó¡Æèû? ¨³Á¢l¡Ý¢ø× ¡ òºðóø¬k¡ ÁÂÔó¡ÂÐì󡽡¾¬÷¡õ¢÷—¢ìŸ¢ßò¬ó¡Á¡¾t ùð ù—ù½ ¶èÈó¡t ªô«Vó¡ùÂìó¡ñ» ©¢àÇ« §¾ß òàèó¢¥ úëÄ Y¥ÂÐëåÂß¾ë ÂÌ¥Þøa ? ¾ºà¥¾·D›¡ìç ¾ëòŸ¡ ¡ [Èǚm¡ù—ôßöü«§ÁÐ¥îó¿þó. Æǘ¬ó¡ í¡¿ÂÐìó¡Þë÷ Á¢¬»¡  .

úëÄ Y¥ÂÐëÆǘ« §¾º øm¡§Âº¬èó¡ôß±Âàûù—úëÄ Y¥ÂÐ맘ÌûÅÁ¾ûút ¢üó¾ ¥ ªºàf—¾ë ÂÐìó¡¡Àÿ¢ ü÷òð Ì«Vó¡ÂÏ¢üàó¡ôß”Ôó¡Òà¥ìôû þó ªºû¢ïÂìó¡ú÷ ¨ßøo½¢¸« ¢¥ù¢ïúëÄ Y¥ÂÐ딢Ìû›ù —ôß©¢¡Âó¡ © « ¡ ï ÷ [ ºËÊ ʫ ª ’ó Êè « ÿ þ È ¬û ¡ ½¡ å¢èÓ ôß §Â̬ü÷  öëÁ¨ØÂl¡ .

 .

¢ ’ð ¥  ¢ û ü’ë Š— 

 › ¢ üßöôàû ¨Ô÷¢ã§Â¬çúëÄ Y¥ÂÐ딢Ìû §¾ øm¡ ¨ì¥¢Èó¡§Â¬èó¡ýÀÿP¬à« 
Àºó¡¾º·ó¡æ󘺬ó¡¢ø¥Á ¾ à󡨰¾·P¬à«Á¢¦»—ú÷¢ üߢüäô¥¢÷ òôìó¡ÁWó¡

D›þÈèûÿ ZÌ Àó¡â¬÷µü¥ ú¥öÿ¡Â¥›ºÌó¡æó˜«ÿ ©¡ÂìçÂìó¡ýÀnÎл
¨ûººðm¡ºϢüàó¡¢ û—þøôà ¢÷òÏ¢· þü÷êì¸¬ C Âìó¡ýÀÿºÁ¡« ? òÐèó¡ù— 

úëÄ Y¥ÂÐìó

? Ÿ¢ºÌàó¡ ©Ÿ¢àó¡îô«Ò४ß½ 

D ¡ ¨³Á¾ó¢¥¨ü÷—ªû¢ï¢ø¥Á£¢¦Ç  

úëÄ Y¥ÂÐëú÷ÞÓ÷ ôߗ? ¢ÿÁ¾¥ªÈǘ«¾ëªû¢ï®· ª’óÊ諨ÂëD›õ¢øÔû¡
Y¦¥åÂà ¶¦Ï—¢øç ¾·¡ ÂÐë? ¢ è󖫐ù—¾ïšm¡úðóÂìó¡ýÀÿõ¢øÔû¡ºÁ¢«ò s út
Þºë¡ D›ºÁ¢º« £Â뗐òàó » ¡ ¨à¥Á ¡ ¨¥¡Äm¡ÁÐì󢥨ûÁ¢ì÷ ¢¦Èû¡Â»˜¬÷ù¢ïúëÄ
¨¦àÌó¡§Âï¡Àó¡?  ¬Ë¡Àó¡ºÁ¢¬ó¡¡Àÿõ ºÿ ùÂìó¡ú÷ñ ¡ æÐüó¡ÿ ­¡¾· ¡
 öºëÁšºðó¡ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Ã¢¬÷žÙ  Ù Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Êèס 

úëĺ Y¥©¢·¡ ôßåÂÌ÷ò«éç ©¢’𥪠¨¯ ¡ ¢¢ì¦ó¡ÒথªÜ謷¡Vó¡Âìó¡ú÷ Í
¨ºó¢à󢥪ºÈó §¥ÁôßúëÄ Y¥¨ü¾÷ú÷¨¥üj¡¨·¢üó¡? ©[ËÊÂÊ«ª Z¦ðó¡¾Èó¡úß¾à¥Zã 
þȬû¡½¡¥ £¡Ä÷½¡ ”¢ì¬ó¡®· úëÄ Y¥ §Áü¥ ÂÐëú÷LòïôߐòØ ò¦³éç ©ïÂ÷ª
©£¡Ä÷¹˪ úßþ«¡ÂÓ¢p? ¾硽Æó Á¢¥ Æìó¡½Âèû¡¾ë Í  öëÁÅ¡Âðó¡þÈèûÞ³Âm¡ Ã¢¬÷ 

Â÷—úðóÂìó¡îô« ”»› ù¡ÂºøßúߨüÈó¡  Ìó¡ õ󢥨ì뽩¢÷ôà` <Ã^ ¨ûëÂ÷©¡ÂÓ¢p .

DE\OHVGX . …¡ÂÈ ù›ò¦ì¬Èm¡? ¨¾ìû¨Ç¡Á½ÝÓ÷ ªû¢ï¢ø¥ÁÇ£¢¦Ç ¾à¥¢ ôß½¢ø¬ß¡ ¢ ì¾Ð« (0DVTXHUD\)RUPDWLRQGHVFLWpVFKH]OHVSRSXODWLRQVVpGHQWDLUHVGHO $OJpULH.

'MXUGMXUD&KDRXwDGHO $RXUDV%HQL0H]DE(UQHVW/HURX[3DULVS ª’óÊè«ÿ D ¡ ¨Âìó¡öÇ¡òøyõó¡D›k¡ñ¡Ä .

  .

Vó¡§Âìèó¡ ¢Ô— ꥢج ¢÷ÿ ö¢Ç¡Á½ ö¢ì÷? ùÂìó¡? ù¥Á ¡ £¢¬ðó¡þô´Ç ¢ºû¢ü øסÅ¢üó¡»•öÿª ú´È Y¥ù—ôßÎû[·ÊèסæÇú¥¾øp¡ºÌó¡¢ÿ½Á— .

©ö ºô¦ëõó¡öÿ®· öÿ¡Âë? ¡û˜øסÂìó¡뢥òÿ— ù ¡ önª¥¢°ó¡öÿ¾ô¦ó¢ûðÇ ÁÐëù—Âï¿ù—¾à¥ñì ¿›£¡Ä÷ºÁ¢«ñ· þ«¢èüÐ÷¾·—? â¬÷ºÌó¡ñìó¡¡Àÿ¾ïš ? ¡Zº»—þºûðóú´È Y¥½¥ ›ª ú½¢¥Y¥åÂ×ú÷©½¾³¢ ôï¨ì¥¢Èó¡¨à¥Á ¡ £¡Ä÷ .

©» ¡ ½¦ó¡? §½¾¡¨èðó¡ôßÆǘ¬ó¡ ¨ºÈøl¡£¡Ä÷ÁÐëÞø³ õó¡¾·D›é¢è«¡õ¾ë—ùœç꟢¯ó¡D›§½àó¢¥ úðó ¨ºü¾÷º¢Ì÷¾·— .

æÇú¥g þ¦«¢ï”¢Ô÷›ú÷ õ ºÿ ¨üÇ? ¹Áš÷ Þº÷ úðó¨àØë¨èÐ¥ªÈǘ«¾ëúëÄ Y¥¨ü¾÷ªû¢ï¨üÈó¡îô«? þû—Xà` úëÄ Y¥ ®¸¦ôó¢·ÂØ÷¡Â÷—ÂÐìó¡Æǘ¬ó½¾„¡ºÁ¢¬ó¡úßñ¡šÈó¡òÜ îó¿ ¨üºÇ ºï¿¾º´ü睢˜Ì¥¶Ó¡ 嬻¡ ùœç¾¾¸¬ó¢¥Æǘ¬ó¡¨üÇúߢ÷— ¾º ºôßù¢ïÀó¡ õºÿ ¨´k¡¿ ºÁ¢«¾s  .

õºÿ .

õ ºÿ ¨üÇîóÀï  .

õºÿ ¨üǾs  .

¾øp¢¥ºÌó¡ ªbôà óA¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð`¨×Øq¨¼Èû ©§ÂЬq¨ó¢ÇÁª  æÇú¥¾øp¡.

Êèס .

Í  õ öëÁ Í  öëÁÅ¡Âðó¡ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Ã¢¬÷ .

/0LOOLRW5HFXHLOGHGpOLE pUDWLRQVGHVGMHPDkGX0 ]DE([WUDLWGHOD5HYXHGHV(WXGHV .

.S .VODPLTXHVDQQpH3DXOH*XHWKQHU3DULVSS %DURQ+$XFDSLWDLQH/HV%HQL0 ]DE$QQDOHVGHVYR\DJHV3DULVW..

¨º¦¬ð`û¢º¦¥ æÇú¥¾øp±¢k¡ºÌó¡©¢×Øq¨û¡Ä»? ©¾³ 3/XLV'DYLGRSFLWS .

 ºÿ ¨üÇÂïÊ¿ ¢ ÂÏ¢à÷.

¾àÇú¥y ¨´àûÖ_¨ì¯ úëÄ Y¦¥ôàóA¢Ï±¢k¡ºÌó¡ ¡ü¥¡ª ¨óìm¡îô¬¥þܐèô« ¾øpú¥±¢k¢¥ºÌôóÄÄà󡾦ßú¥¾øp¢¥ºÌó¡ñ¢¦ì¬Ç ºÁ¢¬ïõ Zð¥ú¥öÿ¡Â¥›ú¥Z𥢠¼Ç¢üó©úëÄ Y¦¥¨ôÓ¢èó¡Ý¢ì¦ó¡Òà¥Â│ó¢ÇÁª D›§½à󢥐= ©¡ü’ðÇ¡ ÿ ÄÄà󡾦ßú¥¾øp¢¥ºÌó¡§¢ç ºÁ¢«ù—©¾³ ¨û¡Äl¡Æèü¥ õéºÿé ú÷ñ ¡ æÐüó¡.

êë¾ó¡®¸¦ó¡ Ðì¬ó¡ú÷¾Ä÷D›¨³¢^ºÁ¡¬ó¡ýÀÿ? òÐèó¡ì¦ õ ºÿ ¨üÇ -+XJXHW/HSD\VGX0]DE%XOOGHODVRFGHJpRJG $OJHUHDQQpHS .

$QRQ\PH+LVWRLUHGHFHUFOHGH/DJKRXDW ƒ3.

S  &K$PDWRSFLWS .

.

[ûÂëE¡^ ¾ àó¡¡ÀnꥢÇÂÐì󡔢Ìû›ºÁ¢«ú÷òà³Àó¡êÂèó¡¢÷ — ¨üºÇ [º¥ Æǘ¬ó¡ºÁ¢ « ÂзÀó¡ $XFDSLWDLQH .

ù¢¬¥¢ï— ¾´ü稯¯ — ¢øï .

¨¡½ÂãÂÐëÆǘ«ºÁ¢«õ ¨üÇ[§Áü¥ ÂÐ딢Ìû›ºÁ¢«õ ¾ë .

Â Ë ¡ ôߧÁü¥ ÂÐëÆǘ« ú÷¡Ä¬ ºÁ¢«¢ÿÂï¿Vó¡õ ¨üǐù — ù —ºï¿®·  .

0DUFHO 0HUFLHU .

þÇZ÷ñ¢ÇÁ¢÷¿¢¬Ç ¡ —Âó¡¡ÀÀ»— ¨º¡½ÂãÂÐëÆǘ«¨üÇÿ õ ¨üÇò¦ëòôì¥ÆÇ Œ— ¾ëúëÄ Y¥ÂÐë ¨üºÇ ? ¨ôëÁ ÁÐë Âë¤Âc[¥ ¨¥¡Äm¡ÁÐìó¡Æǘ«ºÁ¡« [¥¢Ø¥¡Á þû —ôß[¥Á ¡ [»Á šm¡¾ó˜Ø»¾ø¬ ß¡¢÷¡Z°ïÀó¡ºÁ¢¬ó¡¡Àÿõ  ¨ôëÁ ÁÐë”»› ¤ÂcºÁ¢«ÿ ¾º¬{Y÷ÃéÁ¢è¥úëÄ Y¥ÂÐëÆǘ«ºÁ¢«Îz¢øç 嬻¡ ¡Àÿ˜Ìü÷òàó ºÁ¡¬ó¡¢ ôßê¦Øü«¾ëV󡪒óÊè« ¨Â쥢ë¦È÷ù¢ïÂÐìó¡ù—ÿ [ûÂìó¡£Á¢ì ¢÷D› ùºìó¡ù—ôßê謫Vó¡ºÁ¡¬ó¡¢÷— õºÿ ùÂìó¡E¡· ÂÐìó¡Æǘ«ú÷òàaVó¡ õ¢ºÿ ÞÇ« ¯›½ ¾¡úëÄ Y¥ÂÐëôßê¦Øü«¢ û—¶³¡Âó¢çÆǘ¬ó¡ºÁ¢«ÿ õºÿ öºŠ¯ú÷ ¨ü¾øôóÞÇ— ¾´È÷­¡¾¸¬Ç¡ §Á¢¡Âìó¡ú÷§Z¦ï©¢ß¢fõ¾ë¯›Þë ©ú´È Y¥ª — ©úëÄ Y¥ª §¾¾j¡¨øȬó¡ýÀÿ©À¼«¡ ? ù¢ºï úëÄ Y¥¨ü¾÷Æǘ«ù˜¥¨ôŸ¢ìó¡ §Âðè󡾚«Vó¡¨Á¢øàm¡¾ÿ¡Ìó¡ú÷ ºÐìó¢¥êº¬àó¡¾´ÈøôóD ¡ §¡üó¡õºÿ ùÂìó¡æЬü÷E¡· ? — §Â»˜¬÷§Â¬ç ¨ºô°ø¬÷¨Á¢øà÷©¡Är ¾s¢üûœç¨à¥Á ¡ §Á¢¡ÁÐìó¢¥D ¡ ¾³¢Èm¡? ¢°`¨ûÁ¢ì÷ §Èðó¡ æìÈôóSÈüó¡Ý¢è«Á¡ ¾k¡¾ìàó¡õ¡¾¼¬Ç¡ ò¬ðó¡[¥ÂÛ¢ü¬ó¡? ÍÐl¢¥ ¨ºÁ¢øà÷¾ó¢ì«òøb¾´Èm¡¾Ì«¾ ß D›ñ¡Ä«¢÷ ªû¢ï¨Á¢øà÷©¡Är ÿ ”¢Èôm¡ îºó¿£¡Äº÷ ? ˜Ìü ù—ò¦ë ÖÇó¡ÂÐàó¡? £Âäm¡½¦¥ ¨ü¾ó¡©–Ìüm¡? ©½¢Ç .

S .. =H\V9R\DJHG $OJHUDX0]DE7RXUGXPRQGHYRO/.

00HUFLHURSFLWS .

%DURQ+$XFDSLWDLQHRSFLWS  .

¾ìàó¡õ¡¾¼¬Ç¡? ¢Ç¢Ç— ò°ø¬m¡ §¾¾j¡¨ ¦ó¡©¢¦ôجm¤´¬È Àó¡Á¢øàm¡£ôÇ ¡ Àó¡ ¨ «¢üó¡©¢¦¦k¡¿ úÌl¡Õm¡ ò¼üó¡¾³ù¢ìÇ ú÷ñøàm¡Ÿ¡¾ó¡æÐüó¡ ? îóÀºï òº°ø¬m¡ ¨º¢ü¦ó¡”¡Ä³—òï? §¾øß ¡ ¨Á¡¾j¡©¡Èðó¡? ¢ô³ Ü  öëÁù¢¬·ôó¡.

¾¾j¡ ¦ó¡Á¢×ó ¨÷”¡÷ ¨÷”÷ °ï—¶¦Ð¬ó¢Ó¢èu¡òë ¡ æìÇ ¡ ÁÐë¾à¥.úëÄ Y¥ÂÐëÆǘ«ù—ôßꥢÈó¡ñìó¡Â¢Èû¢üôàxÀó¡Â÷ ¡ ÿ  D›ZÌû .

â¬÷ºÌó¡þ¥½Âèû¡Àó¡õ ºÿ ùÂìó¡ò¦ëúðó§Á¢¡¨à¥Á ¡ £¡Ä÷ ”¢ºü¥ ? ÝÂÌó¡ôßõÄàó¡ ¾¾j¡¾´Èm¡ÆǗÞÓ ôßê¦Øü«ÂÐìó¡Æǘ«¨üǐù— ¨ºô¦ë¢ ç ¢ ïÁ¢Ì« ¨Ø_¨ô¦ëòﯘ¬È«ÖØÊ» D›ñ¢¡öÈì ù—¾à¥úï¢Èm¡ Á¾ó¡ .

§Âð¦m¡¨÷Ç ¡ ù¾m¡? Ý¢ËÀó¡¸üó¡ôß»— ÂïÀº Á¾ºó¡ ÖºØÊl¡”¢ü¥? ÝÂÌó¡ê¦È Vó¡¨ü¾øôóÂÜüó¡Öؼ¬ó¡úß [è쐰ºm¡Òà¥Þ÷­½¢bþû—¨øìó¡þ¬Ç¡Á½? 0DUFHO 0HUFLHU .

þÇZ÷òÇÁ¢÷®·¢¦ó¡ ”¢ºü¦óֺؼ¬ó¡¢ ìç ö¬ Vó¡¨ìÂØó¢¥ýP»˜ç¨ó˜Èm¡ýÀÿù˜Ì¥úëÄ Y¥ ¨¡½Âãú÷ ¨º¥¡Äà󡨺ìô·ºË ¨Ç¢ŸÂ¥¨ß¢øj¡ÝÂÌ«õ¢àó¡Öؼ¬ó¡— öÇÂó¡òøð ù—¾à¦çžÂÐìó¡ Þ÷¢j¡¾´Èm¡ÂÐìó¡? þûøì ¢÷ñ— ¾̬ó¡ ”¢ü¦ó¡ ? îóÀï¨ìôk¡”¢Ôߘ¥¢¥¸Ð÷ Á¾º« Àó¡Á„¡¨¥¢°`¶¦Ðó ¢ØǬ÷ùðò¬ó¡¨øëôߢçÂÌ÷¢û¢ð÷þóÁ¢¬¼ Àó¡ §¢k¡ôßùÂÿ¢Èó¡ ¨ìôk¡”¢Ôߗúï¢È÷¾´Èm¡ô ÂÐìó¡ò»¡½©–Ìüm¡뢥þó· ù¢ºï ¢ºøïÁ¡Ǘú÷±¢È¥òðó¡Õ¢¸ ¡Z»—  .

¨÷¢àó¡úï¢È÷¢ ô«=ÂÐìó¡ò»¡½ Á Û ª÷¾¼¬Ç¡¢ø¥Á  öëÁòðÌó¡.

úëÄ Y¥? ñ¢k¡ÿ ¢øï ¨¡½Âäó¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡
? æºØà󡨺ü¾m¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ¢øïÁÈó¡õ¢ì÷õìó Ь÷¡Á¡¾³¨çÂجm¡úï¢Èm¡

¨ðôm¨¦Èüó¢¥îóÀï £¡Ä÷½¡ó ¿¢„¡:Âäó¡:üj¡ öÈìó¡? §Áü¥ ¨¥üj¡¢ ¬·¢û 
¨¦Ôn¢¥¨ôЬm¡¨ëÂÌó¡¨ó¢øÌó¡¨ j¡¡¾ß¢¢ ³ Þf ú÷ 
Í  öëÁÅ¡Âðó¡ê¥¢Èó¡ Þ³Âm¡ Ã¢¬÷ 

Í  ¨û¢°ó¡ ¨à¦Øó¡ õ½

Âðèó¡Á¡½[øôÈm¡ £Âàó¡¾üßúèó¡ºÁ¢«  Áû—

ߢçÂó¡ 

00HUFLHURSFLWSS 

  .

úëÄ Y¥¨ü¾÷¢ ôߪ¦ë¢à«Vó¡ò·¡Âm¡ ©¢àÇ¬ó¡ öºÇ¢¥©Â ¬ºË¡¨{¾ë¨ÂëúëÄ Y¥ÂÐë? D ¡ §¡üó¡ù—D›®¾k¡ê¦Ç ¡ZäºÏ ¡¾´È÷öÔ«ªû¢ï úëÄ Y¥ÂÐëú÷ÞÓ÷ ôߘ¥¢ àÓ÷ ù¢ï ªŠóÊè« ¾´ºÈm¡D›ªºób ¨ü¾øôó¾´Èøïþ¬èÛ ªôØà«¢÷¾üß ¨Âìó¡ù¢ðÈóÞȬ ¨·¢ºÇ ª’óÊ諾´È÷ò¥¢ì §Á¢¡úï¢Èm¡? þŸ¡Ä³—ú÷Z°ïªo½Œ—E¢k¡ê¬àó¡ ÂïÀº« öëÁòðÌó¡.

©’ñ¾÷Š—ª öÇ¢¥åÂߨÂìó¡éÇ ¨¥¢°`ªû¢ï§ZäϨ°ô°÷ £ºü³¨ºÇ¢øô´Çúº÷ ¡÷¾ëÅ¢û¨Âìó¡îô¬óúÂøàm¡ù—¢ü¾— [¥Vó¡ÍÐüó¡ öºÇ¢¥îóÀºï ªºçÂßVó¡ ¨ÂèÐó¡Á¡Á¾÷Y¥¨øϢߪû¢ïVó¡ Ðë ¡ £Âäm¡ Úºèôóùºð ¾ë .

õºÿ ùÂìó¡½¾·? Zøà¬ó¡ µWó¡¡Àÿù¢ï ª’óÊè« ºôߪºìô׌—öŠ¯ú÷ ¨üà÷ ¨jóçÂ÷§Âÿ¢Ûþü÷½¡Âm¡Â¥Pó¡¨äó? ñó¾÷ª’óÊè« ¨ºô¦ìóöÇ¡ùð ¾ë ¨û¢°ó¢¥¨ëß D ¡ ¨øȬôóùð ù—ù½ [èô¬q[û¢ð÷ ©ªº’óÊ諪 ïÀº÷ Ðë ¡ £Âäm¡ ©Â¥¡Â¥ª ¨ô¦ë¨´n? ©’ñÊ犗ª ù—åÂàm¡ Zã .

Âg ¡ ¾ôj¡ú÷¨àØëý¢üà÷ ©«¡[ËÊÂÊ« ÂëúðÈ«ªû¢ïÂǗ¨Âì󢥪츬ó¡¢zÁ¢«¢nöôà §Â¬ç¾à¥ ¨º¡½Âã ¨ðô÷ §Áü¥ æØàó¢ï§Á¢¡£¡Ä÷ÁÐëú÷ÂǗŒ ïÂ÷ ¢’𥠝¢ ûü’늗 îºó¿  .

¢¦ô¥¨Çèûú÷ Ÿ¡Äj¡éÂË £ü³âÁ ½¡ ù³Áï §¾à¥ê×¢ü÷ú÷ D ¡ ¨º³Á¾ó¡? ªºû¢ï¢ û—úÜó¡¤ôã—úðó¢ ô s £¢¦Ç ¨ì·¬÷©¡Â¬çPß ë½E¢ Á¢p¨¯¯ ? բȦû¡ xÁ¾¬ó¡Ý¢È«¡ ? ª’óÊè« ¨Âë©À»˜ç .

¨ü÷— ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ ÊèסžÍ  öëÁÅ¡Âðó¡ê¥¢Èó¡ Þ³Âm¡ Ã¢¬÷ .

VJXHQ 0]DE. $XJXVW0RXOLHUDV/HV%HQL.

HVVDLVXUOHXUGLDOHFWHHWOHXUVWUDGLWLRQVSRSXODLUHV .

PSULPHULH)RXTXHHW&OH3HWLW)DQDOS žÙ   Ù Ù  Ù  Ù þÈèûÞ³Âm¡ Êèס . (0DVTXHUD\ .

RSFLWSS ¤º¬ðm¡©¡ÁÌü÷:Âàó¡òߢi› êôà« êìb¢ç¡Âäj¡£¢¬ï  ôßúÈk¡¥—.

:Âäm¡¾àÇú¥¡ .

 þÈèûÞ³Âm¡ Êèס Í  ©Z¥Þìó¡ ÂÌüó¡ ¨ß¢¦ØôóÁ¢´¬ó¡  .

ÞȬ ž¬ç¢÷Àó¡ÂÐìó¡ÖǬ Þ÷¢³­¡¾¸¬Ç¡D›¢ÿ¯›ù¢ðÈó¡ÂØÓ¡:ü³ ëÂË §Á¢ºo ¢†ëÇ ¡¯¾·—¢øïE¢k¡ê¬àó¡úëÄ Y¥¾´È÷ÿ ÂÐìó¡¾´È÷¶¦Ï˜çPð ºÐìó¡é¬zVó¡ÆŸÂó¡ÝÁ¢Ìó¡®· þàÓ÷ ÁÈ¥úï¢Èm¡Ýøo¡×¢·— ¾´Èøôó 꺦 C öëÁòðÌó¡.

©ÁÈó¡ÝÁ¢Ëª öÇ¡òøyñ¡Ä Àó¡ £Âäó¡D›éÂÌó¡ú÷ ß¾ :Âã öëÁ¨·ôó¡.

©¨»l¡£¢¥ª øÈ ëÂÌó¡ þô»¾÷¯—› ÁÈó¡îó¿ú÷ ¢ ëÇ ª’óÊè« ¨Âë¾´È÷? ò°ø¬ ù¢ïÀó¡ÂÐìó¡ÄïÂ÷ñb îóÀ¥ ©ý¢·£¢¥ª ºÐìó¡ĺïÂ÷ùðÌ ¢¸¦Ï—úÀôó¡þëÇ ¾¾j¡úëÄ Y¥ÂÐë¾´È÷D›©’ñ¾÷Š—ª úëÄ Y¥ÂÐ쥢ó¢·åÂà ¢÷OðÌ÷ ½¾³ú¾ç¡ ú÷öàØm¡ ½¾¡ Yº¥ ÂÐìôó¨àǬó¡ò·¡Âm¡þŸ¢è¬ë¡? â¬÷ºÌó¡¹Ášm¡®·¢¦ó¡§¡Á¢´`¢üøë¡¿› úï¢Èººm¡§¡¿¢¸` ¢ëÂËÈß ²½¾·D›ù¢ïª’óÊè« ÂÐì󽡾¬÷¡ñ— ùœçúëÄ ? ² ººüó¡îó¿åÂ×? ¡½³÷ ÂÐìó¡ò»¾÷¯—ñ¡Ä ª’óÊè« ¾´È`¨ôЬm¡ ÿ ù¢ø·¢¥²¶¦Ðó ù¢ø·¢¥²½¾·D›ÂÐìó¡ÞÇ« õºÿ ùÂìó¡E¡· E¡· ? ¨ j¡îô«? ÂÐìó¡ò»¾÷¢¢ì¥ÁïÀm¡² üó¡åÂ×? ÂÐìôóëÂÌó¡¾k¡ ËÊÂÊ« ¨Âëú÷Å¢û—õ¢øÔû¢¥¨ó¢øÌ󡨷¢üó¡ ? ÂÐìó¡ÞÇ« õºÿ ùÂìó¡æЬü÷ [ ò¦³ ¨¥Â³§Âijú÷ú¾ç¡¥ ¨ëÂÌó¡ ¨¥Âäó¡¨ó¢øÌ󡨷¢üó¡? ¾¬÷¡=¢’𥠨ðô÷ ©¢ j¡ú÷Á¡¾t¡ ÞǬó¡? ÂÐìó¡À»— .

±¢k¢¥ºÌó¡ö ü¥ ú÷ù¢ï¾ë ¨Çèû .

ººÿ ùÂìó¡E¡· ? ªÈnj—ª’óÊ諨Âëù—Âï¿®· »•ÞÓ÷ ? ýÂï¿¢÷Þ÷ÑÁ¢à¬÷¡Àÿ .

¡Àºÿ ? ù¢«½³÷ ¢¬û¢ï¢ø û˜¥öôȬó¡úð{ ¢’ð¥ [ËÊÂÊ« ¨Âëù›=[ËÊÂÊ« ¨ÂëÑ¢ìû—ôßõ õºÿ ùÂìó¡— Â»˜¬m¡ú÷Äó¡ ýÀºÿ ¾š«¨{¾ëÍÐû ꟢¯ ½³ õ¾ß ¨ ³ ú÷¨äó¢¦m¡ú÷Ýû ©¡Â´n¡ýÀÿÂï¿? ù—Þë¡ó¡ .

ù½ ¨º¥Â³D›¢ ¬¦ºÈû¨¦àÌó¡§Âï¡Àó¡? Ý¢ËVó¡ §ÁïÀm¡¨мÌó¡¢÷—»—¨ ³ ú÷Á¢¦» ¡ £¢¬ïú÷§Z»—¨¸èÏúëÄ Y¦¥¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ð÷ ? ¿› §¾¾ß¨ó½ úëÄ Y¥ú÷¨¥¡Ä÷¨мÌçòó½ …¡¾º¦ß:—©öÊó¢ºàó¡Á¢ìó¡þìèôóª H¢ã¾Ð󡾡Ãú¥ù¢øôÇþ¼Èû½¡PôóöŸ¢ß¾ó¡µÂÌóÕØq ¨º¦¬ð÷? õ ºÿ õ¢ß¨´k¡¿ ¨üÇ Sÿó¡:¡Äm¡SàÐm¡¾àÇú¥¾øp±¢k¡ Á¢ºÐ¬»¡? ñºÐè󡶺ìü«ª ù¡üà¥ÕØq£¢¬ïúëÄ Y¦¥ÊèסæÇú¥¾øp¡±¢k¡ºÌó¡  .

ÁÈó¡ÝÁ¢Ë½¾·D›D ¡ ¨ì¥¢Èó¡©¢ j¡? ©ºû•ª øÈm¡ ÞÓm¡¬·§ÁïÀm¡ ò»¾ºm¡ù¢ðçéÂÌó¡D›£Âäó¡ú÷ÒথþÔà¥òЬ ¾¬rÁÇ ÂÐìó¢¥Ö·Œ˜çÁïÀm¡ ò»¾º÷ £Âºäó¡?  öëÁ¨·ôó¡.

©û•£¢¥ª — ©Å¡ë ¡ £¢¥ª øÈm¡ÿ ëÂÌó¡ £Á¢ºì«¨ç¢È÷ºÇ E¢k¡:Âäó¡£¢º¦ó¡úßþôÐè ò¦j¡¶èÇÞë¡ó¡ ©¢·ª ? Ý¢ºÈ«¡ ? ÂÐìó¡Âø¬Ç¡ ¾´Èøôó§Á¢o¨û¢¯éÇ Þ÷¢j¡¾´Èm¡­¾·Œ— õ £¢º¥ª þºôpòº¸ó ëÂÌó¡ò»¾m¡Â»˜¬çôß A¢ÏÝÁ¢Ë­¾¸¬Ç¢çëÂÌó¡Á„¡ ªºó¡« ºôß A¢ºÏ ÝÁ¢Ë®· þàÓ÷ ¶¦Ðó ÂÐìó¡éÇ Âì ì«¢ø¨»l¡ ªºû¢ïÑÁ ¡ úº÷ ֺȥôߢ¥Âã ¢º¥ü³ ¢ëÂË ¨¯°ó¡©¢ÿ¢´«¡ ? ©¢àǬó¡ þºó éºÇª ÂÐìôó¨à¥¡Âó¡éÈ󡪯¾¸¬Ç¢çÝÁÄôó¨ÐÐq©¢·¢È÷ [«¢È¥ ¨ü³— ù¢ºÈŸÁù¢üºº¯¡ò»¡¾÷ ±¡Âº¥˜¥¡½Ä÷E¢ºk¡úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ Y¥¢øÌß .

¨û¢¯¨¯¯ ¢üüðø¬óúëÄ Y¥ÂÐë֐Øq? ¨Ð·¢ç§”¡Âë¢üó¢·ó ÍÐüó¡ ¨¡Âó¡úß¡¾à¥ E¢¬ó¡¸üó¡ôßþ«¢àÇ« òÈôÈ«Þ¦¬« ú÷ åÌð÷”¢ÔçúߧÁ¢¦ßéÇ ZäϾ´È÷¢nªó碫¨Âëò°d D ¡ §¡üó¡ ©Á¡û ªÇÂÊ«ª ¾Ç ¡  ¥²¢¥ü³ Èß ²¢ëÂ˧¡üó¡ýÀÿ¾y®ô°÷òðË¿ ¨º¥Â³§ÂºÄ][¦Ðìó¡¾´È÷? SàÐm¡ ù¢øôÇú¥¾àÇú¥¾øp±¢k¡ þ¼Èû?¡Âìôó©ñЄ¡ ¢»¢ºÈûù¢ï ¢ ÇÁ¡¾÷ú÷ò üó ¨¥Â³D›ò·Á ¾ìç õ ºÿ ù¢Ô÷Á ¾· ¡ ºÁ¢¬¥ ¢º øÜà÷©¢×ؼm¡ýÀÿú÷±¿¢øü¥Úè¬búëÄ Y¦¥¨Ï¢l¡©¢¦¬ðm¡Òà¥ñ¡Ä«¤¬ðó¡Ɵ¢èüó ¨¼ºÌm¡ó¬ó ý¾ô¥D›½¢ß§Z¦ïöôàó¡? ¨³Á½âô¥ù—¾à¥ õºÿ ùÂìó¡©¢üÈh? ¹Áš÷ Äs— ¨ߢø¬³¡©¢·Ϝ¥õ¢ë þû—¨èÌ󡨡Âó¡ÂïÀ« þ¥?ÂßºË ñ˜ïúëÄ Y¥ÂÐ쥨øºÇÂó¡ ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Êèס ÂÜü ¨мÌó¡ýÀÿúß ¢ ôï—<š«þó¢øߗÁ¢¯•ñ¡Ä« Âó¡ñ¢o? ÞÁ¢Ì÷ ¾ô¡ ÂŸ¡Äj¡¨¡½Âã§Á¡Âì󡝭¡Â¬ó¡¨àf¨Ó¢¥ ¡ õߗö´à÷ øôà󡮸¦ó¡¨üj Ù Í  Í  öëÁÅ¡Âðó¡ê¥¢Èó¡ Þ³Âm¡ Ã¢¬÷ .

  .

Öºp ? ¨àë¡ó¡¨çÂجm¡úï¢Èm¡Á Û õ¡¾¼¬Ç¡ôßÂЬ롾ëÁÈó¡ù—¶³¡Âó¡ öëÁòðÌó¡.

ÂÐìó¡ ©¢ß¢øj¡ ©Ÿ¢àó¡Òà¥õ¢øÔû¡¯›õºÿ ùÂìó¡E¡· ? ­¾· ñ— Þ.

Ç« ¢ºø¥Á  öëÁòðÌó¡.

ºïÂ÷[ËÂÊ Ê« ¢’𥠝©º«¡ÿ §Á¢¡Âìó¡ú÷ ¨º¥üj¡ ¨ëºÌó¡ ¨ó¢øÌó¡ ­°ó¡©¢ j¡ú÷ÖȦü¬ó¨¥¡Äm¡ÁÐìó¡Òà¥ú÷ ? õ¢ºn¡ÞǺ¬ó¡¡Àÿ¾ß ö¯Š úº÷ ù¢ðÈôóÞè«Âm¡½¾àôóÞȬ Þ÷¢³­¾¸¬Ç¡ ¾´ºÈm¡¡Àºÿ ¾̬ó §¢ü¦ó¡Á¢¬»¡Þë ¾ë ¾¾³ÇÂÐëÆǘ«¨¥¢°`ª’óÊè« ¨Âë Öº·Œ— ¡Z»— ¨³¢k¡”¢Ô¬ë¡¾üßÞÇ¬ó¡ ½¡¾¬÷¢¥¶øÈ ¢¸ØÈ÷¢àÓ÷ ¾¾j¡ ÁºÈó¡ÝÁ¢ºË ®º· þàÓ÷ éÂÌó¡D›£Âäó¡ú÷òЬ÷ÁÈ¥úï¢Èm¡Ýøo éººÇ ª¯¾¸ºº¬Ç¡ù—®¦ó¢÷= ¨ô¯¢º÷ [ÈŸÂó¡þô»¾÷¢¢ì¥ñ¡Ä« E¢k¡ éºÇª ¢ºó¢·ß¾©¨»l¡£¢¥ª ëÂÌó¡ò»¾m¡§ÂºË¢¦÷ ô ¨ü¾øôó¨º°ó¢¯ ©ôß¡ A¢Ï ¨º j¡? ý½¾º· ¢ì¥¢ºÇ §ÁïÀm¡¨¯°ó¡©¢ÿ¢´«¡ Æèû? ­¾· Çù¢¯ÞÇ« §¡Ã¡º` £Âºäó¡D›éÂÌó¡ú÷ÂÐìó¡é¬zÀó¡ÈŸÂó¡ÝÁ¢Ìó¡¨ô¦ìó¡ ¨¥üj¡ òðºÌó¡.

ÂÐìó¡þôßY¥Àó¡ò¬ó¡¶èǧ¡¿¢¸` ò¦ëú÷ÁïÀm¡ ©ÁÈó¡ÝÁ¢Ëª ¡Àºÿ þºº¬¢úëÄ Y¥ÂÐìó¢àÇ« ÂïÀ«C ¨èÌ󡨡Âó¡ù—D›ZÌû öëÁ ¡Àºÿ ¢º÷ §Â¬ºç ? ý¾·ù¢ïÂÐìó¡ù—֐ؼm¡ñ» ú÷¢¸Ó¡ ¾¦ úðó¾k¡ ÁïÀm¡ÝÁ¢Ìó¡ òðºÌó¡.

ÂÐìôóE¢k¡ÁÈó¡½¾·D›úï¢Èm¡þó» ©¾¬÷¡ Z»— ®ó¢¯ÞÇ« ? ÁºÈ󡔢ºü¦ó¹Áš«¢w¡¾·›ù¢¬·ó ¨¥üj¡¨·¢üó¢¥ÁÈó¡Á¡¾³?  öëÁ ÞǬó¡¡Àÿ? õ ùÂìó¡ú÷©¢üà¦È󡨢êç¡¢÷ÿ ºÿ ùÂìó¡©¢üà¦Ç §Á¢º¡ÁºÐìó¡ ¨¡½ÂãD›½š ëÂË ù¢ÈŸÁù»¾÷¨ü¾øôó¶¦Ï—Z» ¡ ¨º³¡Â»ª ¨û¢¯ò»¡¾÷¨¯¯ þ¥ª¸¬Œç ¢øï úëÄ Y¥¨ü¾÷¨·¡ D›Ôè :Âã  .

 õºÿ ùÂìó¡? ÂÐìó¡¾¾aÞ÷ §¡üó¡¾à¥©¢àÇ« ¨à¥Á—Þ÷¢j¡¾´Èm¡¡ÀÿåÂß¾ë ÂÐìó¡ù¢ðǽ¾ß¾¡Ä¬ó¢à¦« ùºìó¡©¢ºüû¢ø°¥þó¹Áš ¾´Èm¡ú÷:Âäó¡µ¢üj¡ Ð똥ù¢ï¢ÿ»•D ¡ ¾à¦¬È õ PøȽ .òº¬ó¡¶èºÇ ®· ¨ó¢øÌ󡨷¢üó¡? ©’ù¢ø·½¢¥¨³¡»ª ¨ô¦ìó¡¨ j¡? ©Â¥¢ìm¡ ¢ºøï ÂÐìó¢¥ÞÓ÷ ôߗ®· ¨¥Âäó¡¨ó¢øÌ󡨷¢üó¡? ©±¢k¢¥ºÌ󡨳¡»ª ö댗Àó¡ñ ¡ Þ÷¢j¢¥Ú謷¡ ©Ìßþó éǪ ß¾« ¨à¥¡ÁéÇ ÂÐìôó ¶¦Ï— ¾´Èm¡ò»¡½©¢àÇ« ”¡Â³›ôßÁ¢Ð¬ë¡ .

ºÿ ¨üÇú÷õ„¡? ¹Áš÷ÞÇ« þô¦ë  .

õ £¢ã ? úðó ¨¯°ó¡ÂÐìó¡©¡½¡¾¬÷¡Þ÷¨ü÷¡Ä¬÷D ¡ ­°ó¡©¢ç¢Ó ¡ ùð«ù— D›¨º³¢^©¢ÓÂç½Âo©¢³¢¬ü¬Ç¡ ýÀÿ즫ºÁ˜¬ó¡©¢ôøß ꟢¯ó¡ Á½¢Ðm¡ °ï—öß½ úëÄ Y¥Úèóñó¾÷ ºÿ  ¬ººÌm¡ù —D›¨Ü·m¡Á¾a¨øºÈ¬ó¡ýÀÿñô÷? Ñl¡ò¦ë 康 ¢û¢·—ñ¾¦ ¾ëúðó © ú ´ È ©• ª — ú´È Y¥ < ¢ï¨øôðó¡öºÇÁ 墺ë D› © ú³Äº ª © ú´È ª ? öj¡¤ôì« —  © ú³Ä Y¥ ª ¡Àðÿ¢¡Ã[Èó¡ åºk¡¡ÀÿêØû? Â¥Pó¡¾üß嬻¡ýÁ¾Ð÷öj¡åÂkÇù ¢¯êØûÿ ¨°ô °÷ .

¨°ô° ÷¢ç¢ëö Ôॾ¦ßêØü Àó¡ Þº÷ ©Âº Û ¢ï ¾š ­¡¾· ¡ êØü÷ùœç¨øȬó¡ýÀÿ§˜ÌûºÁ¢«? ¢ü°^¡¿› úº÷ ú¾ç¡ó¡Ò१´ÿ ¢ ó›þȬû¡½¡ Âëù¢ðÇõ¢øÔû¡¾à¥ª’óÊè« ¨Âë¾¾a Pøçû ”¢à¥Á ¡ ºÁ¢¬¥úëÄ Y¥¾´È÷õ¢÷›µü¥ ú¥¾øp¡ùüè÷µû ¿¢¬Ç ¡ òÓ¢èó¡þ¥H½¢ç—¢r .

D ¡ §¡üó¡¾à¥[¬ç¢Ó›åÂß õ ºÿ ùÂìó¡? Ænj—úëÄ Y¥Þ÷¢³ù— Í ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  g ú¥æÇ.

Y´Èó¡ .

ºÿ ¨º°ô°m¡å¢ì󢥨øȬó¡êØûP¬à ÊèסæÇú¥¾øp¡ºÌó¡òà³À󡤦Èó¡¢÷Á½— .

ÊèסÂÜü <˜Ç ¢øï¨üìÈó¡ÉÂßú÷ÂÐìó¡Âøßú÷òϗù— þû îó¿ù¢ï¢ø¥ÁòÏ ¡ Ù  ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡  .

Æǘ«ú÷îó¿Þ¦¬¬Ç¡¢÷ õºÿ ùÂìó¡æЬü÷E¡· ? ¢ ó›¢ÿZã ¨¥¡Äm¡ÁÐìó¡ ¾¾j¡Þ÷¢j¡ñ· æ¬ô ÂÐìôó¾¾³ÄïÂ÷D›ª’ó諨ÂëÄïÂ÷òb ¾¾³¾´È÷ ¨¯¾¸¬Èm¡éÈó¡ ½¡º¥ ¨Ï¢l¡©¢¦¬ðm¡¢ Úè¬bVó¡©¢×ؼm¡Òà¥ôßߐסñ» ú÷ .

õºÿ ùÂìó¡æЬü÷D›½à ¢nÂïÊ¿ õ¾ë—ôßæë—ù—ú÷ªüðd£¡Ä÷ ©¢¼ºÈü¬È÷§Á¾ºû ¤¦È¥¨øȬó¡ýÀnǯ—ôßæë—öôçõºÿ ùÂìó¡ò¦ë ºì¦ Àó¡ñ¡šÈó¡¢÷— ùÂìó¡¡Àÿò¦ëD›½à«Vó¡꟢¯ó¡— ¨Ï¢l¡©¢¦¬ðm¡? [¥¡Äm¡ Ÿú´È Y¥Úèóñó¾÷¢÷ ÿ ¢·ÂØ÷ Úèôó¡ñó¾÷ZÈè«®· ú÷õ¢Èë—¨¯¯ ôߢÿ¾s¢üûœçÍÐüó¡¢üব« ó ý¢üà÷©ú³ʗª — ©’ù¾³ Š—ª ù—®· æÐüó¡ý¢üà÷ ¨¥¡Äm¡¨´ ôó¡”Ó ôß ñ ¡ Âï¿¢ø﨡½Âãù¢ðÇæÐûö Èèû—ùP¬à úëÄ Y¥ù¢ðÇù¢ï ¨¥¡Äm¢¥æÐüó¡  .

꺐츬 C îó¿ù—ªëó¡Æèû? ZÌ Àó¡ÊèסæÇú¥¾øp¡ºÌó¡îó¿ ýºøß ÂÐìó¡¡Àÿú׬ǡÝÂç©úëĪ ù—¢ÿ½¢è÷»—¨óì÷ þÈèûºÌó¡ÂïÀ .

¨üØüÈë·¡û úØì Àó¡¨üìÈó¡ÉÂßú÷þôϗ öºÇ¢¥¨º÷¢àó¡¾óåÂà÷ñ ¡ ú´È Y¥D›[¥Èü÷¾ àó¡¡Àÿ ôßúÃÁ¢¥[øŠô४û¬ë¡¾ë .

òºÔçú¥Ç÷ ú¥æÇú¥ÄÄà󡾦ßß¾ç H¢°ó¡öŠôàó¡¢÷— þ¥æÂà¬ó¡õ¾ì«¾ë ±¢k¢¥ºÌó¡ ¤º¬ïúº÷ ¾¾àó¡ºÈû¢ø[à¥Á ¡ ®½¢· ¡ µÂ˪º¥ ¢÷Ç÷ ¢èó˜«í«Àó¡Y³Äó¡SàÐm¡ ¨û¡Ä»©¢×ØqÅÂ ç ­¡Â¬ó¡¨àf õºÿ ùÂìó¡©¢ü¬Ç ©¢üà¥Á—[¥¨äôó¡ þìèó¡ §¾ìàó¡ Í   ùëÂ÷.

úëÄ Y¦¥òÔçñ• 0/&K )HUDXG 1RWHV Í öëÁÅ¡Âðó¡ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Ã¢¬÷ž ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Êèס .

ºÜü ¨üØüºÈë·¡ºü¥ ¨üìÈó¡ÉÂßúß þÈèûÞ³Âm¡ Êèס .

..9 DQQpH &RQVWDQWLQHS   . KLVWRULTXHVVXUOHVWULEXWVGHODSURYLQFHVGH&RQVWDQWLQH5HFXHLOGH&RQVWDQWLQHYROSS HW 0 $ 5REHUW 5HOHYp GHV DQWLTXLWpV GH OD FRPPXQH PL[WH G $wQ 0HOLOD ([WUDLW GH UHFXLO GH QRWLFHV HW PpPRLUHV GH OD VRFLpWp DUFKpRORJLTXH GH &RQVWDQWLQH YRO .

©úŒðÇ¡ª ©ú¥¡ª [¬¥Âß[¬øôïÚèôó¡ú÷ ¡ôàxù—þ¥¢¸Ï—ñ¢·H¢°ó¡ZÈè¬ó¡ ¾øp¢¥ºÌó¡D›—Âó¡¡Àÿ£¢¸Ï—¢ º¦Èû¨óºì÷ ÿ XðÈó¡ ”¢ü¦ó¢¥º÷—— òº°÷ª¯¾·¢÷¡Z°ï ¢ ôßÁ¢¦ã ¨¸Ó¡ ZÈè¬ó¡¡Àÿ¨³¡ÀÇ  .

ÄÄà󡾦ßú¥ ¨ôëÁ Æ÷¡¾ã ¢ ü÷Âᅲ£Âäm¡½¦¥ ÞÓ¡÷ ù¾÷”¢i—? ¨ ×¢l¡©˜¬ó¡ýÀÿ ¢ÿZã ¨üØüÈ띨¢]¨¾m¡¨ìó× ¡Àÿòøbªû¢ï¨ô¦ëD›¨¦Èûþü÷òà´ç ú´È Y¥Úèôó ZÈ諮󢯢÷— ¢º i¡ªº¸ü÷ .

ÂÐìó¡ýÀÿ©Âø ßVó¡D ¡ òŸ¢¦ìó¡ú÷ªû¢ï öÇ¡ ¤ºÈû—ZºÈè¬ó¡ ¡Àºÿ P¬ ß¡¢ø¥ Á ª’ó Êè « ¨Âë¾¾a¾à¥§¾¾j¡¨ü¾øôó £Âäm¡½¦¥ ¨¡Â¸Ðó¡ÁÐìó¡ ù¾m¡¤ô㗐ù —Á¢¦¬ß¡ôߢ ¸³Á— ñ¡ë ¡ ý½Á— ¢º÷ Þº÷ ÑÁ¢à¬ ¡Àÿ ¢ ¬Ø ¬»¡Vó¡£àÌó¡ òŸ¢¦ìó¡D›¨¥Èü÷ Àó¡ù¾ô»ú¥¡úgÂ󡾦ßÂ¥Pó¡ùšÌ¥åÁ¢àó¡ßÇm¡¹Á šm¡ ¨¥¢È üó¡ —.

¢¢ðǪ Ÿ¢ë £¢Ð÷ÁÐëö עج»¡ ú½¢¥Y¥£àËúߢü¯¾ · Y¥ £¢Ð÷ [³« Y¥ ½¡ó¡¾¦ßY¥ú÷ú½¢¥Y¥£à˾ àó¡¡Àn £¢Ð÷ÁÐë ¢ºª »•ÞÓº÷ ? ÂïÀ = .

©¨«¢ûãàËú÷ö ó›å¢Ô úøç ñ¡½Áà §Á¢º¦àç .

©öàË ú÷¢ ¬Ø»Êó ú÷öÇ¢¥ªøÈç ¢ÿÀ¼«¡ÁÐë £¢Ð÷ÑÁ——.

ªºó« Vºó¡òŸ¢¦ìó¡öÇ¢¥ªi £¡Ä÷ÁÐëù—ô߶ӡ òó½§Z» ¡ ù¾ô»ú¥¡ .

%DURQ+$XFDSLWDLQHRSFLWSS $QRQ\PH+LVWRLUHGHFHUFOHGH/DJKRXDWS .

Í ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ .

òÿ òó¾ó¡£¢¬ï? ¨÷¢ÿ§Á¢¦ß½Ê«ù—¨ç¾Ðó¡ò¦ëú÷Æó Í ± þÈèûÁ¾Ðm¡ ù¾ô»ú¥¡ .

ñºì ¿›¨ó¢·Âó¡ ßÇm¡H³Áó¡<¡Á¾Èó¡öÿ¡Â¥›ú¥æÇ£ìà :—¨÷àó¡ºÌôóñìàó¡ £ºìà º¥—.

VJXHQHWVHVPHFKDwNK. H³Áó¡ ÂÜü ©¢ ôÿ—”¢i˜¥¨çÂà÷ÑÁ ¡ª ô ¢÷úï¢÷ ¡ ¨øȬ¥êôଠ¢øç ¨ç¢ì°ó¡ ÷ì󡭡¬ó¡§Á¡Ã ¯Á¢k¡¾gú¥C¢ÇºÌó¡êìbù¢ÿPó¡ òó¾ó¡  öÿ¡Â¥›ú¥æÇ Í ± õºÿ ù¢øߨüØôÇ 3/'DYLGRSFLW 9 %pQL.

'DFW\ORJUDSKLpSS  .

ºÐìó¡©ÂºøßVºó¡¨ô¦ìôóöÇ¡ÿ úëÄ Y¥— ú³Ä Y¥— ú´È Y¦ç¢ Èǘ« .

þó¢ i¡ª¸ü÷ êºôØ ¨º¥¡Äm¡¨äôó¡èç —Âó¡¡Àn¢øß½¾Ä ¢÷©Y¥ª ñ ¡ Úèôó¡? ù—êk¡ úºß ©©•ª òºÐç¨äóüà÷öì¬È ¶Ð ®^ ©ú´È ©•ª < ¢ïöÇ¡ ù¾º¥ ý¾· ©ú´Èª Úèóö Èèû—[¥¡Äm¡®¾·? ¨¥¡Äm¡? ¾³ ©ú´Èª ºÿ ¢÷úëÄ Y¥Úèóù—ôßó½õìó Çå¢ïý¾· ¡Àÿ ©©•ª Úèô¥¢ë¦È÷ùð ù— ÂÐìó¡¡Àn¢ i¡¶ü÷? ê¦Èó¡¢nù¢ïVó¡¨ô¦ìôóöÇ¡› Ty˜¦ªg— éš.

™ôg ’˜ Ôëôg 03 rgÒ­ žñC­ Æ žš.

hš ôg èh°—4g ` hëogæ úº÷ °ï—? ¢ü ´ô £¡Ä÷ÁÐëºÁ¢«úß­¾¸¬«Vó¡¨zÁ¢¬ó¡Á½¢Ðm¡£¢㠐ù› ÿ £¡Ä÷? ¨Ï¢l¡©¢¦¬ðm¡ÒॠúŸ¡Ä»? ¨Û脡¨×ؼm¡꟢¯ó¡D›§½àôó§Â÷ ºô߬b꟢¯ — ¾ àó¡¡ÀÿôߧÃÁ¢¦ó¡©¢мÌó¡Òà¦ó¨¥³— òŸ¢ÇÁúߧÁ¢¦ß Vó¡©¢÷ôàm¡§Á¾ûú÷öãÂó¡ôß ¨w ¡ ú÷Z¦ï¤û¢³ôߢ üðó ¨¦Ô¬ì÷©¢÷ôà÷ ©¡Á¢¦ß— ©¡Á¢Ë›½Âo ªû¢ï¢÷¢¦ó¢ãVó¡ £¡Ä÷¨ìØü÷? ¨ü÷ ¡ ¨ó¢k¡ÍÐ_©½Á Á¡Âì¬Ç¡ ú÷Ý¢Ó ¡ ýÀÿ£¢¬ü«ªû¢ï¢÷ôßåëó¡ ¢ÿ”¡Âì¬Ç¡¢üó¢·þû—› §ÂЬq [øÈëD›©¢¥¡ÂØÓ¡ ýÀÿæüЬ¥¢üøë »—¢û¢·—£¡ÂØÓ¡ ú÷ ¢û¢·— ¨ô¦ë¤ó˜¬«ù˜¥¾·¡ó¡ÂÐìó¡ò»¡½— ÒॾӢ Ôà¥ÁÐìó¡[¥¨ô»¡½ û÷íƒ ¨èô¬qîó¿£¢¦Ç— »—ôß ¨ºô÷¢àm¡꺷 » ¡ ÁÐìó¡ù½ ÂÐëÂð¬y— éÇ ôß嬻¡ Þì ù˜ï¨½¢Ð¬ë¡ ÂÊ𬄡ÂÐìó¡ý¢a”¡¾ß» ¡ ÁÐìó¡¾ó¾ó¢r£¡Ä÷±Á¢»ú÷¨Á¢a¨ôç¢ëÞ÷¨Á¢´¬ó¡ Xà` úŠìNJ—— úŠìNJ—Á¾Ðm¡ú÷é¢ì¬Ë¡¨äâ÷ ¡ ©¢û¢Èôó¡”Ó ôß©ú´Èª — ©úŠëĪ Úèóòàó .

/ 5LQQ(VVDLG pWXGHVOLQJXLVWLTXHVHWHWKQRORJLTXHVVXUOHV ºÜü ÑÁ ¡ úº÷ ¨´Èm¡¨àØìó¡ RULJLQHVEqUEqUHV5HYDIUWS  .

ú÷ªû¢ï¢ø¥Á£¡Ä÷¨ìØüøï ¨ç¢³¨ìØü÷? òÈó¡ý¢÷ Þë ë¡Ç ½¾È󡔢Ìû› ¡¿›¾º·¡ó¡ÂÐìó¡? [ü×¢ìó¡[¥— ÁÐìó¡[¥©¢ß¡Wó¡£Ìû? ¨Ç¢Ç ¡ ò÷¡àó¡ þì·? QãÞë þû—¢÷åÂ×Æ·— ¨Àä«ôß¾ß¢Ç¾ë £¢¦Ç ¡ îô«¨÷¾ì÷? <˜ ¾ë¿èüó¡ÖÈ¥ öðk¡ôßÝ¡ÂÐó¡ ½³ ÿ ¨÷¢ß¨èÐ¥¨¥Âäm¡©¢àø¬´øôó¨¾ôì¬ó¡¨Ç¢È󡨦ï¬ó¡©¢ß¡ÂÐó¡îô« .

:Âäó¡ ëÂÌó¡ [èÐó¡ ¨ºìØü÷±Á¢»— ¨ìØüm¡? Êà«V󡨾¦ó¡òŸ¢¦ìó¡¾·›Zä«ù˜¥¨³Á¢» Žgô玛 ÂÔk¡[¥Þë¡ó¡Þ硾¬ó¡ £¿¢´¬ó¡ú÷åÂߢ`¨÷ðp£¡Ä÷ÁÐëú÷ÂÐëôߣ¡Ä÷ òØó¡¢ zÁ¢«Pߨ¥Âäm¡©¢àø¬¡¢ ü÷ªû¢ß¨ç¢ì¯¨ߢø¬³¡§Âÿ¢Ûÿ ¾¦ó¡ ¨÷¾»¾·¡ó¡õ¾ì [û¢à¬÷[çÂ×¢ø ü÷òà³ÂÔk¡ ¾¦ó¡ú÷òðó§¢k¡¨à¦×ùœç D›¨ô÷¢ð¬ó¡¨ëàó¡ªób ¢ø¥Á§¢k¡Èì« ”¢øÈó¡¶Ì«¢÷¾üßúðó H¢°ó¡åÂØôó¢ ü÷¾¥ ¢ºø¥Á .

¨Ÿ¡Àäó¡òÏ¢„¡ôß”¬Ç¡ ÑÂä¥ÁÐìó¡ôߨ󢬬÷©¡Á¢ã §ÁÏ ? õ¡¾ØÏ¡ ¾à¥¢øç ý¡ÂüÇ¢øï¨ìØüm¡ôߧÂØÈó¡ÖÈ¥D›å¾ ³Á¢l¡”¡¾¬ß¡ ù¢ï -žËkɸ@ht¥¸@ ' úº÷ ºï¿ £Âäm¡½¥ ñ¢D›ñÿ Y¥µÄûúߣ¢ ǜ¥ù¾ô»ú¥¡­¾b ù—ù½ úºð󝣡ĺ÷ ¨ìØü÷¨«¢ûÃ[¥ ñÿ Y¥[¥í¢¦¬Ëó ¢×¢ìûª¸¦Ï—Vó¡Þë¡m¡ ùºìó¡ú÷H¢°ó¡æÐüó¡? ª¸¦Ï—¨ìØüm¡ùï ¾è ¢÷¢ßù¢ïþ÷ð睨üà÷ ¨¯½¢·½ÊÁ Ÿ¢ë¨û¢¯¨ ³ ú÷¨«¢ûÃòŸ¢¦ë ¨ ³ ú÷ñÿ Y¥òŸ¢¦ë [ìÂèó¡õ¢¸¬ó¡¨ìØü÷õºÿ úºß ¢÷— ¨¥Âäm¡©¢àø¬¡¾üßæÐó¢¥åÂà ¢÷ÝÓ÷ ? ©¢Ç¡Á¾ó¡ú÷¾¾àó¡ù°·¢¦ó¡¤¬ï¾ìó .

EDGLWHVHW0DOLNLWHVDX0]DEPpPRLUHGH'5($ ..$'2815HODWLRQVHQWUH.QVWLWXWQDWLRQDOGHVODQJXHVHWFLYLOLVDWLRQVRULHQWDOHV$QQpH8QLYHUVLWDLUHSS  ..Qƒ0DUVDYULOSS <DFLQH'$''. -+XJXHW/HVVRIIVFKH]OHV$EDGKLWHVHWQRWDPPHQWFKH]OHV D›§½ºàó¡úð{£¡Ä÷? åèÐó¡ %HQL0]DEO $QWKURSORJLH 7RPH.

.

”¡Â¸ºÏ [¥¢÷ £¢Ð÷ÑÁ— ¢ ·¡Ó ¨ìÂç›ôßùón¡ ö ¦ôãÀü÷ª ¨«¢ûÃõc úß .

©ÖÇ ¡ £Âäm¡”¡Â¸Ï ¨ìÂç› ¡Àººÿ ôߣ¡Ä÷¨ºìØü`¨ºü÷ ¡ ¨ºÇ¢Èó¡¨ó¢ºk¡D›§Á¢Ë›öºÿ—òàó ù—ÂïÀº ®· £¡Äº÷ ÁÐìó¢ ÐлVó¡§Âìèó¡? ù¾ô»ú¥¡ò¦Êë ú÷ªû¢ï¾ àó¡ âºÁ ½¡ ù¢ººðÇñ¢º¸ï¨ØººôÈó¡ôßÝâü¬ó¡ ¨øôðó¡éÂè«ú÷ù¢ðÈó¡¨ó¢· ¾º ÷ :—ºººÌôóǨó¢ºÇÁ? ©½Á ¨÷¢ºÿ §Âìç¨óºìm¡ýÀÿ¾š ¢r .

£¡Äó¡ Ÿ¢ºë þºü× þºôÿ—ñ¢º· ¢ ç ºïÀ ù¢øß º¢Ì÷D›¢®à¥òߢi›ú¥Èß ¨Èºº¥¢àó¡¨ü¬ººèó¡? ¨Ó¢m¡[ºüÈó¡? ùÁºïÀm¡¤àÐ÷Y¥¡ºû¢ï¾ëª ºôß¡ºèë ù—¾à¥¢èàçö ôß…¡úøçõ¾n¡ Á¾äó¡ ±¡Â» ¡ ò¬ìó¡D›öªÔç— .

©¢èË ý½Á— Pº¼ç§Â¬èó¡ýÀÿ? £¡Ä÷ÁÐëôߨ³Á¢l¡©¢÷´n¡úߢ÷ — D›ªÓ  à«£¡Ä÷¨ìØü÷ù —þç ÂïÀ þ¬ó¢ÇÁ? ÊèסæÇú¥¾ø p¡ºÌó¡ ®º· õ  ºÿ ¨üÇ[ëÁm¡¨û¢ãY ¥¡颸Ǜ y ú» ¡ §Äã úºß ÂèǗ§¡Ääó¡Ê³ £¡Ä÷Y¥[¥í¢¦¬Ë¡Þë õ´ ôó¤àÐ÷ü¥ ¾ Ы ? ù —› ¨º¯½¢k¡õ¾Êë Þ÷þû —Pl¡? æÂØó¡ þ¥¢ìߗôßó ¾¬àm¡õ¡Ä¡ ¡½¢ëúÀ󡣡Ä÷Y¥½¡ ë ”¢i— ¨àë¡ó¡ù¢ð÷ ÂïÀZ°m¡òÏ¢è¬ó¡Òà¥Pl¡ ¾º¦ßÖ _¾ì«ú÷îô«þ«¢÷ôà÷À»—þû —D›ÊèסºÌó¡Á¢Ë—¾ë ¨ïÂàm¡ .

¨{¾ë¨¼Èûú÷þôìûÀó¡Ç÷ ú¥úgÂó¡ Í ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ .

Êèס D›§½àó¡úð{­¡¾· ¡ îô«Òà¥úß  Í  ±  þÈèûÁ¾Ðm¡ ù¾ô»ú¥¡ .

 Ù  Í  ꥢÈó¡Þ³Âm¡ ¨×Øq¨¼Èûú÷§ÁÐ÷<Ã^ ¨¼Èû¨¥³—ÝøoúøÓù¢øߺ¢Ì÷D›¨ó¢ÇÁ  òߢi›ú¥Èß.

SàÐm¡ .

õ ºÿ ¨üǾ ÷ :— ºÌó¡§¢ç ªû¢ï¾ë úëÄ Y¦¥¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ºð÷? §ÁÐ÷¨º{¾ë Í öëÁÅ¡Âðó¡ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Ã¢¬÷žÙÍ þÈèûÞ³Âm¡ Êèס .

  .

-RÊd…@ht¥¸@ ' £¡Äº÷ ½¡ ? ¨ü÷ ¡ Ý¢Ó ¡ ”¡Âì¬Ç ¨ó¢p? ®¾k¡ÂÐàó¡D›òì¬üû¢÷¾üß ©¢ºÐ¼Ìó¡Ò४û¢ï¨¥³— òŸ¢ÇÁú÷§¢ì¬È÷©¢÷ôàm¡¤ô㗐ù—D›¨Ü·m¡Á¾a ¡Â »šº÷ ¢üèë¬Ç¡¢÷öÿ—òàó ¨×Øq¢ ôï ö ü¥ ¢øç ¢ùôǡ¬ ¨Ç¢Èó¡ ¨øôàó¡ ºÌó¡¢®à¥Vó¡¨ó¢ÇÂó¡îô«£¡Ä÷½¡ ? ¨Ï¢l¡©¢¦¬ðm¡¾·›¨Ç è¥õìûút ºôߺï«Ê³ õ´ÿ¯›¢¥y ”¢ÂïÃ:—Z÷ ¡ D›òߢi›ú¥Èß ¾ ÷ ¥— úºÌßt £¡Ä÷Y¥ú÷À»— õ ºÿ ¨üÇú÷½¢fÂ Ë ? £¡Ä÷¨ìØü÷ .

¨øÜߧ¾Ëþü÷Å¢üó¡—Á ¨Ôç ¢¦ÿ¿¢èó— Yº¥ ʺ³ ¢ äô¥Vó¡ê×¢üm¡ú÷ªû¢ï£¡Ä÷¨ìØü÷ù—H«Áó¡úÈk¡ÂïÀ þº¥ 溷à ¢Ì³ öÜû ¨àôìó¡úзÀó¡úgÂ󡾦ßú¥¾g—Z÷ ¡ ¾ó §½¢ì¥Å¢¦ß .

õºÿ ùÂìó¡E¡· ? £¡Ä÷¨ìØü÷âô¥ù—D›¢¥ü³ ¢º ®à¦ ù¢ï¨èô¬qòŸ¢ÇÁöÔ ¢û¾÷¢¯¡Â«ªèô»V󡨥¡Äm¡©¢мÌó¡[¥ú÷ æºÐüó¡? É¢ßÀó¡ úgÂ󡾦ßú¥öÿ¡Â¥›—.

ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥›ºÌó¡ýÂÐßõߗD› öÜà÷ªû¢ï¾ë õºÿ ¨üǨüm¡þ¬ç¡ ®· ºÿé ú÷¢èû ºÿé ú÷Z» ¡ ½Âº¬ó¡ú÷ÍÐl¢¥± ¨ü÷ ¡ Ý¢Ó ¡ þó›ªó•¢÷ ýÂÐßñ¡· ¨Èï¢ß§•Â÷þôŸ¢ÇÁ ¨ü÷ ¡ ¨Ç¢È󡧢k¡£¡ÂØÓ¡? ôa½¢Èèó¡ Õ¢Øt¡ ú÷¨ߢø¬³¡ ©¢ëàó¡þ¬äô¥¢÷ ö إ«ªû¢ïúÀ󡔡¸Ð󡣡Âߗú÷¨¾¥òŸ¢¦ë[¥ ¢ ü¥ Òà¥Þ÷¢ Ôà¥ÁÐìó¡[¥ ©¢ºëàó¡ýÀÿÔ諪û¢ï¢÷¡Z°ï ©¡¾ÿ¢à÷¬·— ¨½¢Ð¬ë¡ ¨Á¢a©¢ëß £¡Ä÷Y¦¥ ? ÕØqÝøoúøÓùÂÌà󡝢 ï  Ë ï¬ó¡y ¾Ÿ¢ìó¡D›¨ó¢ÇÁ  òߢi›ú¥Èß.

SàÐm¡ .

õ öëÁªb¨û¢°ó¡¨¼Èüó¡— õ öëÁªbúëÄ Y¦¥ôàóA¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð÷ 0/)HUDXG+LVWRLUHGHVYLOOHVGHODSURYLQFHGH&RQVWDQWLQH5HFXHLOGH úߺìû .

&RQVWDQWLQH9ROSS  .

·¡üó¡æô¬qôßžÈó¡¯ ¡ ¢nù𠨳Á¢»»— ¨ô»¡½©¢ß¡Äû£ÌûD›”¢³Âàó¡ .

ù¡Âøàó¡ ©¢ðô¬øm¡? — ¨Â̦ó¡Åèüó¡¬È÷ôßù› ºÿ ¿›þ«¢¥¢¬ïú÷Þ×¢ì÷ ¨¦Ç¢üm¢¥± éºÈûù—¢ü—Á¢·Ó §Âºðè󡽡½Ä¬ó ö ·¾{ù¢øß º¢Ì÷D›¢®à¥¨ó¢ÇÁú÷§Âìç¢n— žÝ¢Ó ¡ îô«ñ¢·ù¢Èóúߧ¦àm¡ ôߢººi ¡ …¡¾¦ßú¥ù¢øôÇú¥ÂÏ¢ûú¥ù¢ºøôǺÌó¡ö ºü¥ ú÷¢ÐÐq ¢ ç ¾ºë«Êºß îüÓ? ö ûœç¤àÐ÷Y¥å_« ª ý¾ô¦ó¨ Èó¡Ý¢Ó ¡ æÐ Ÿ¢ë [ºØ󡡺àçÁ ¢û¾ºó¡§¢ºk¡ÑÂßD›¡¸ºü³ ôà󡧽¢àÈ󡤳÷ úß¡ÓÂߗ ¢º ç ù¢ºï ú÷ ½¢¥— ù¡¾àó¡æÇ ¢ ºôÿ—ôߺÿ¾ó¡½º³ ¾ìó«ú¾ó¡¡àÓ ÂÈßþºç ªg¡Ä« Tè󡱡÷—þç ªø׫ ¾ë« Ŧßù¢÷Ã? ¢üû›«ù¢ðÈó¡ú÷ .

© «ú„¡ ¨¯°ó¡¹Ìó¡©÷ ”¢øôàó¡£¢ÿ¿ôßþó¨¯Â÷ôߨ³¢¦½ úøç¨û¢°ó¡§Âìèó¡¢÷— Ç÷ ¡½Âäó¡æÇú¥Âð¥:—þÀøô« ¨¥Â³òÄûSàÐm¡ æǺÌó¡ú¥¾øp ¨ºë¡¿›? ¡ô䬺ˡ¾ìç«õó¡¤àÐ÷ü¥ ¢÷—« ª ñì ®· Y´Èó¡y ºÌó¡ú¥ …¡֐ôºÇ«ÑÂç òèü¥ñ¢ä¬Ë¡ ú÷þ¥¡ÂO¢÷¡Èû Òà¦óö Ô॔¢Ç˜¦ó¡ ”¡ÂÔó¡ òºï ? öô¬ìö¸¥À £Âàó¡å³— ù¡ ¡ Þø]ö¡Âe? ¢û¢Ðìûö ôߢû÷ .

© «¡Á¢È»› öÿ½Ä C ú÷ ¡à¦«¡ ù¢ð÷ ù¾ßú¥g ú¥æǺÌó¡þô´ÇÀó¡zÁ¢¬ó¡¾ì¬ó¡Á¢¦» ¡ ýÀÿöß¾ ¢r Vºó¡©¢º÷´n¡κc ޟ¢ë ¢ øÜà÷­¡¾· ¡ Òà¦ó¡Â’ïÊ¿ þüøÓ®·  .

Y´Èó¡ °ºï—åÂà¬ôó <Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû ºÌó¡öô쥺÷.

¾Ÿ¢Ðë òŸ¢ÇÁÝøo  ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥›.

Yø°ó¡ .

 ±Í  ¾ô¡ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡  ­¡Â¬ó¡¨àf.

øôà󡮸¦ó¡¨üj ÂÜü ¨мÌó¡ýÀÿôß ¾ë <Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû º÷.

H¢øàó¡ÂÏ¢ûú¥ù¢øôǺÌó¡D›¨ó¢ÇÁ  ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥›.

Yø°ó¡ .

 õ.

ºÿ ñ¡Ë [ü¯ ¡ õñ¡à þ¬ó¢ÇÁú÷áÂç ? ¢ øÜûú÷áÂç¾ë <Ã^ ¨¼Èû º÷.

¨¯°ó¡¹Ì󡔢¯Á? §¾Ðë  ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥›.

Yø°ó¡ .

õ ºÿ ¨üÇú÷ù¢Ô÷Á ¨¦¬ð`¨Ûèp©¢¸èÏ ú÷¨×ºØq¨ì¯ H¢÷Ã? ¢ªøôßVó¡ºÁ¡¬ó¡ ù¢¥  g ú¥æÇ.

Y´Èó¡ .

åÂà¬ôó žõ õ VºüÇ[¥ºÌó¡É¢ß¾ºë ¨¦¬ðm¡Å ç ? ¢ øëÁúëÄ Y¦¥Á¾ ©• ± Í  ¾ô¡ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡  ­¡Â¬ó¡¨àf.

øôà󡮸¦ó¡¨üj ÂÜü öŠôàó¡¡ÀÿôßÂ°ï—  .

ºÁ¢º« õ¾ë— £¡Ä÷ÁÐë[¥ª¯¾·Vó¡©¢÷¡¾ØÏ¡ îô«— £¡Ä÷ÁÐë¢n ªÓÂà« ÁºÐëºôßÁøà󡨐ôpêç¡Àó¡õ ºÿ ÿ zÁ¢¬ó¡ý¾ì«? ÁïÀ÷ ”äó¡ Ö¸ìó¡¢ ç Þë Vó¡õ ºÿ ¨üÇ ç ºÁ¢«»•¢÷— £¡Ä÷ úºß ˜ü÷? ùð«ù—úð{ ¾ àó¡¡Àÿôߣ¡Ä÷¨ìØü`¨ü÷ ¡ Ý¢Ó ¡ ¨Ç¡Á½ù› C¢ºàó¡ù¡¾ô¦ó ¨÷¢ß¨èÐ¥¨û¢ø°àó¡§Â¬èó¡? £Âäm¡ù¡¾ô¦ó¨ü÷ ¡ ¨Ç¢È󡧢¸ôóõ¢àó¡ÁÐ¬ó¡ ©¢º{½¢ï ¡ ÅÁ¡¾ºm¡”¢ºÌûœ¥¡ü¬à ù—ñ¾¥ùû¢ø°àó¡õ¢ðk¡ù—®· öߗ¨èÐ¥:Âàó¡ ú÷úðø¬« ¨ßÂó¡éì·Úèb¨ë ¨ó½ ¾ß¡ë ”¢ÇÁ õ¢ø¬ÿ¡ þ³« þôÿ— öôàó¡Þ´Ì« ©¢ß¡ÂºÐ󡡐Àºã õÇÂó¡ ©¡¢« ¡ ú÷Ý¡û˜¥¨ßÂó¡òÿ¢ï¡ô쯗¾ëö ûœçÁ¢Ø» ¡ ¨¢o ¨ºó¢k¡Áÿ¾º« ? ÂË¢¦m¡¯ ¡ ¨÷¢àó¡Ý¢Ó ¡ ýÀnù—îË .

¿èüó¡önI¾¬Èó ¨ô»¡¾ó¡ C ¿›[û¢ø°àó¡¾ ß ôߟ¡Äj¡ê×¢ü÷òïù˜Ëîó¿? ¢˜Ë£¡Ä÷¨ìØü`¨Ç¢Èó¡ ¨ü÷ ¡ ¢ ¦ë¡ß ¢¡Z¯˜«ú÷öôÈ« ¨üºÇ D›÷Ç ¡ ¶¬èó¡ú÷Ðë ¡ £Âäm¡Ÿ¡Äj¡Æû« ¨ó¢øÌó¡¢ìÂ盺Á¢«  Á¾û—ñÁ¢Ë.

ù¢ó³ .

Í ±  Æû« ÂÌüôó¨Èû¬ó¡Á¡¾ó¡¨÷Ç ú¥Z̦ó¡ E¡Ä÷¾øp¤Â૝  .

ò玜ߍÞ¼Ôߍ rgÒ­ žñC¬ žšˆhî¦ôg œæhŽëôg h•­ ~âhù— h•Ô hÔ R h•o Š˜ ëtôg ò»¾÷ £¡Ä÷ÁÐëÞë÷ Á¢¬»¡ — £¡Ä÷¨ìØü÷ÁÐëÁ¡Ǘ ¢û¢¯ ¨¡½ÂãÂÐëÁÇ ¨ðô÷ÂÐëÁÇ H¢ëèó¡§Áü¥ ÂÐëÁÇ ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëÁÇ ª ½ÄôŠ «ÂÐëÁÇ ñ¡Šó— úзÁÇ £¡Ä÷½¡ ¨ìØü÷? ±¡Â¥ ¡ ¢°ó¢¯ £¡Ä÷ÁÐë? ò»¡¾m¡ ¢à¥¡Á é¾ül¡ ÷¢÷ ¡ ÁÈó¡ ¢È÷¢» ”¢ü¦ó¡½¡÷ ¢Ç½¢Ç ”¢Ìû ¡ ©¢üì« ¢à¥¢Ç .

/ ¦+g ? ¢º÷¢ÿ¢º¦û¢³¢ Èèüóç« ù—ôßI¾ìó¡Àü÷¨Â̦ó¡©¢àø¬¡ ö÷ ¡ ªø¬ÿ¡ — Áجøü ù—Þø¬o úð{ ¢ø¾¥Àó¡ Á¡Âì¬Ç¡ ú÷ ¡ ? ò°ø¬m¡¢¢· ¨ºü¾÷ú÷þ«¢àøa½à ¨w ¡ ú÷¤û¢j¡¡Àn¢÷ù¢Èû ¡ íÁ½—ù—¾à¥ ”¾n¡§¢^ öàü ªû¢ï¢mþû—ù¾ô»ú¥¡Â￾ë Á¡Âì¬Ç¡ ú÷ ¡ ú÷G½—¡¾·þóúøÔ«òŸ¢Ç¥ ¨Âë Þç¢üm¡¤ô³ ¢ ëÁ¡× ú÷¨¢øk¢¥Á¢Ôm¡Þç½þç ß¡Â ù—¤³ª ˜m¡ Á¡Âìôó¨ü¾m¡ ±¢ºÇ ¢ºàf ¢nâü÷ ôßÁ¡¾ ù—¢nß¡Âç Á¢Ôm¡ú÷¨¢øk¡¢÷˜ç ¢nêç¡Âm¡ò È« ¢º÷› ò¦j¡ú÷§Â߬÷¨¦Ôÿôߢ÷›¨üð÷ ¡ ú÷Þü¬r? îó¿ÞÓ ùð ù— Á¡Ç ¡ .

©¢Â— Â^§Á¡¾¬Ç¢¥ ¢ëÂÌ÷¢ÿv ¨ô´à¥¡àç½ ¢ÿàÇ Vó¡— §¾¾j¡ö¾÷¾Ĭ¥ùøôÈm¡òøß¾ë ¡üºз é¾ül¡ Á¡Ç ¡ ±¢Ç ? ò°ø¬m¡ߢç¾ó¡ÑÂäó¡©¡¿êç¡Âm¡ú÷¨ôø]¢¥Âä÷ ”¢Ìûœ¥¨ó¾ó¡õc Áä°ó¡¨¢gD›ö ¬¢üß¡ ³ ò¥ù¾m¡[и¬¥¡è¬ð C ¢ ô»¡¾÷ .

Ö¥Âó¡ ùÐk¡ú÷¨ôÈôÇ Ý¢ç¾ºó¡ ¨¦ë¡Âm¡±¡Â¥˜¥¨ø ß¾m¡Á¡Ç ¢¥¨×¢pù¾m¡öÜà÷ªû¢ï£Âäm¡½¥ ? ¡½à ¢øÁ¢»õ´ÿ— ôß½Âó¡¨ôøßú÷ò È ¢´«¡Â¬Ç¡¢àë÷ ¢nÁ¢¬¼ ù—¾à¥ ù¾ºm¡ýÀºÿ æÏ ? ùç¡Âäj¡ ¨ó¢·Âó¡¤ Ǘ¾ë .

¨üÐp¨Á¢ïÀ«ò»¡¾`ö¾÷ .

©¢üи¬ó¡¤û¢³õ¢n¡H¡Âøàó¡ Üm¡¡Àÿôßù¢· ¡ Òà¥? ¡ĐïÁ ©¢àø´¬ó¡ Í  ¨÷¾ìm¡.

± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ .

Âº´ç Á÷ðºÈ󡝤ºô૾øp¾g—¨f«½¢m¡Öؼ¬ó¡¨÷Ç ¡ ¨ü¾m¡  ¢¬ðû.

æÈó¡ .

Í  ðÈûó¡ 5%RXURXLED/ DUFKLWHFWXUHPLOLWDLUHGHO $OJpULHPpGLpYDOHRIILFHGHVSXEOLFDWLRQVXQLYHUVLWDLUHV .

O $OJpULH'HX[LqPHSDUWLHSS öÿZã õºÿ ùÂìó¡.

Âð¦ó¡ž õºÿ ùÂìó¡.

òë· ú¥¡ ž õºÿ ùÂìó¡.

:ìàó¡ñ¢°÷— .

  .

¢ÿ¾ºË Vºó¡ÁÐìó¡öÜà÷ªçÂߣÂäm¡½¥ ú÷¡Â¸Ðó¡:üj¡öÈìó¡? ò»¡¾ºm¡ ±¡Âº¥ ¡ ÁÈó¡? ò°ø¬m¡H¡Âøàó¡ Üm¡¡Àÿ .

¨Á¢´¬ó¡éÂØó¡ôßù¢Èû ¡ ±Á¢ºl¡ú÷¢nÑÂଫù—úð{Vó¡©¡Á¢äó¡ú÷”¢ø¬·¡ ? ¢û¢à÷›ú÷ ¡ Þëm¡ ¨üЄ¡ ­¾¸¬ ÿ ¢ÿ¡¾·›èç ÁÐìó¡ýÀÿÝøoD›§Â÷ú÷°ï—? ù¾ô»ú¥¡ÑÂ૾ë ? ¡ºëÂè« Á¢èìó¡? £Âäm¡½¦ó¨«¢ûÃîôd¾à¥òìàm¡”šÿõ¢ëª ñì òìàm¡£Âßúß §½º¥ ©¡º« ÅºÈó¡ ò°÷Âèì󢥨«¢ûâ ¬Ø¬»¡V󡔡¸Ðó¡ÁÐë¡ðô÷ ”¡¾¦ó¡ ÁºÐëôßòø¬Ì ½Âèü÷ú× ù¾m¡ýÀÿ òï úÁ¡Á𫠝ª¥¢È«ùïÁ¡ ªØü÷¢« .

© ¢ ¬Ç¢Á ôߣ· Tçö ü¥ ¨«¢û⢐ðÇ°ï— Á¢— òu©¡¿§¾¾ß ©–ºÌü÷£¡Äº÷ ¨ìØü÷ÁÐëªçÂߣÂäm¡½¦¥ ¨¡Â¸Ðó¡ÁÐìó¡Á¡Âãôß ¨³Á¢l¡©¡”¡¾¬ß¡ ú÷©¢ðô¬øm¡ µ¡Á ¡ ¨¢g Æèüó¡úßÝ¢ç¾ó¡—¾¦m¤´¬È«¨ß¢ç½ ¢ÿÁ¡Âì¬Ç¡ ¢ ¬÷Ç ½¾ù—úð{Vó¡ )HUQDQG %HQRLW / $IULTXH PpGLWHUUDQpHQQH $OJpULHWXQLVLH0DURF /HV EHDX[ DUWV 3DULV SS .

©¢¸èÐó¡ÂÜü«îóÀïÁÐìó¡ýÀÿúß Í ± ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ .

òïòë ñWm¡ÿ H¢¸ôó¡ñìç ¨äôó¡? ÂÐìó¡úߢ÷—     òºÔè󡺥—.

ÁÜü÷ú¥¡ ÂÜü žÁÐëþàf õŒk¡þç ÂÐì«þû îóÀ¥øǝ¨ËÂë´·ú÷ª¥ ÂÐìó¢¥½¡Â Í ©ÂÐëª §½¢÷ºÿ ÂÐ÷馥 ¨Zm¡¨à¦Øm¡± £Âàó¡ù¢Èó  ¾øp ¾ºô¡§ºó¡ÂÐߝ¨÷Ç ¡ ÂÐ÷? ¨¥Âàó¡§Á¢øàó¡  ¾Âç.

àç¢Ë ÂÜü ž¨àôìó¡ úÐk¡îóÀï þ¥¾Ðìç £Âäm¡½¥ ”¡Â¸Ï? ¢÷— Í  ÂÌüó¡ æó˜¬ôó¨÷¢àó¡¨ÂÐm¡¨ n¡ñ ¡ ©õ ºŠãŠ—ª ¨«¢ûÄó¢¥þôßêôØ Í¢»H¡Âøߣôǘ¥Äø¬ úз— ¨Âë— ¨ü¾÷ú÷ÂÌ¥Þøaòï úº÷ ¾º¾àó¡©ÄsŒ—¾ë »—D›¨ìØü÷ú÷þóó¾÷òÏ¢è«? 嬻¡Þ÷©’ù¢÷ Šãʛª ôßÞø´ Áºøàó¡ñ¢º¦³¨ìØü÷ÁÐë  ôß.

g½ ¢ ü÷ÂïÀûÁÐìó¡ýÀÿù˜Ì¥­¢^ ¡ ©¢Ç¡Á¾ó¡ ¨÷ºÇ ¡ Á¢¯ ¡ ? ¨ó¾ó¡ý¡Á¬ï½¨ó¢ÇÁ¨¯— ¨zÁ¢«¨Ç¡Á½õ ùÂìó¡ú÷ :üj¡¶èÈó¡.

ºÜü þº÷ è÷ ÂÐìó¡úß Í  ©½.

 SS  &DSRW 5H\ *UHQLHUV GRPHVWLTXHV HW JUHQLHUV IRUWLILpV DX 6DKDUD OH FDV GH *RXUDUD 7UDYDX[ GH  O .JKHUP $FWHVGX qPH&RQJUqVGHO .QVWLWXWGHV îóÀºï +DXWHV (WXGHV GX 0DURF 5DEDW )HV $YULO SS  0( /DRXVW / KDELWDWLRQ FKH] OHV WUDQVKXPDQWV GX 0DURF FHQWUDO +HVSHULV W..9.QVW5HFK6DKDULHQQHWSS . Ÿ¡Äj¡¨à÷¢³¨û¢Èû ¡ õôàó¡¨ôïÁ¢¯ ¡ öÈë 0( /DRXVW/HQRPEHUEqUHGXTVDU ..

—i ºèìó¡? ¨ºôãm¡ÂÓ¡k¡ú߾ফVó¡¨ìØüm¡ýÀn£¡Ä÷Y¥òŸ¢¦ëÁ¢¬»¡? ù› [ºÐ¸¬ó¡Âÿ¢Ü÷¾·—ý¾· P¬àó ¨¼Ïñ« ôßöÿÁÐëÖØc îó¢Èm¡¨¦àÐó¡ ýÀºÿ ¾ºš ¢º÷ ¾ ø¬ó¡òÐèó¡? ¨à¦Ø󡨠¦ó¡úß®¾k¡¾üߢü—Á¾ë Ý¢ü¬÷¡ £¢ºÐ÷ÁÐ쥔šÿ[Ç¡ Y¥ú÷ª þó쥨ìØüm¡ýÀÿù¾ô»ú¥¡æÏ ¾ë §Âðèó¡ ÁºÐëú÷ò·¡Â÷¨¯¯ ôß ñ¢÷Âó¡ù½ ¢`¨ô¦ìó¡? ÂØ« ò¦³ú÷ò·¡Â÷Æhôß ¨ºàü¬r£¡ÂÓ õ¢ï• ôߝ§·ÑÁ—? £¡Ä÷ÁÐë—.TrgÒ­ æ™Ôð ‰ð™­ æhšt g `¥.

¢ àÓ«£Âäó¡? ¨äÁ Y¥ ¨ºó¢¦ëþºç ¨ØǬ÷éÂàó¡ªi? §½¢øk¢¥¨çÂàm¡§Â´„¡ÑÁ ¡ [¥ ¢ ü¥ ¢ üüë? .

© «¨ô¦ì󡨷¢û? ºÇ¡Â罦ó¡îô« åºÜ󡧢Èë §¢k¡ªüß ú÷¢ ç Þø¬³¡ .

¢à¦×¢üÐb¨üÐp£¡Ä÷¨ìØüøç ?¡Âºäj¡Á¢Ë—¾ë ¡ºØÔ÷ù¢ï¡¿›› ¢ ôßò¦ì ¢ ü÷ù¢Èû ¡ ½ÂØ ¢÷¨à¦Øó¡ ¢ºn¬¥ õ¢ºÐ¬ßó ¢º ó›¨ôëÁ öôë›òÿ—”j ¨à¦Øó¡¨àüm¡ýÀÿD›:Âäm¡¾àÇú¥¡ ¾¬{ ª þóì¥õ¢ðk¡ú÷æ· ön¢ü ¢÷¾üß”¡½Âj¡¢¢àË ¢¢½ [¥”¢ø¬·¡ ¨¼Ðó¡ ì¦ç £üj¡D›±Âà =ªÈ㡽— ª÷¢È ù—D›¨û¬mëÂËú÷ò¦³”¡Â¸Ðó¡ýÀÿ ? §Â°ðóþü÷ù¥Âì ö û—› Á¢¸Ðó¡îô«? ù¾¬ þ¥ ò·¡Â÷Æhùç¡Ã[¥ þü¥ öº w½¡¿›ùïÁ¡ òÿ—þ¥öЬà Âß ñ¢ßÿ £¡Ä÷ ò¦³E¢øÌó¡ýÂ Û ? þü¥¢à¯ .

©õ¢— ¨à¥Á—¢ø ü¥ ù¢ØôÈó¡¿ ú÷Á³ ¨ ³ ú÷¨«¢ûÃ[¥ø×¢èó¡¾ àó¡ôßÝ¡ÂÐó¡õ¡¾¬·¢¥£Âäm¡Ý¢Ó— ª¥ÂØÓ¡¢m ñºÿ Yº¥ ©¢º³÷ úº÷ £Âäm¡þçÂߢ÷=»—¨ ³ ú÷ .

¨³¢ üÏ ¨÷¢¬ï[¥ Í ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ .

0+XJXHW/HVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVGHODYLHDX0 ]DE/DPpGHFLQHHWOHVSUDWLTXHVPpGLFDOHV .

LQGLJqQHVS Í ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡ :Âäm¡¾àÇú¥¡ .

 Í ± þÈèûÁ¾Ðm¡ ù¾ô»ú¥¡ .

  .

颸ºÇ›Y¥¡y ôßú» ¡ ©¡Äãú÷¢ÿ« ¢÷= .

Âìó¡ ÂÓ¡¸ôóö ·¢È¬ï¡ £àÌó¡òªëÄ÷Vó¡Tèó¡D›¨ç¢Ó› .

õºÿ ùÂìó¡ú÷[ó ¡ ú¾ìàó¡? ëÁm¡ ©ÂØÓ¡¢ÿZã £¢¦Ç ¡ ýÀÿõ¢÷— .

ößĬ󡤷 ¨ô¦ìó¡§Âàüó¢¥¢ ¦ôã—? ¨ßç¾÷¨¥Âäm¡ ºä« îó¢ºÈm¡¨¦àϨóÄà÷¨ìØü÷úߢ°^¨ôÏ ¡ ¢ üס÷ §Á½¢ä÷D›òŸ¢¦ìó¡ÒॠòºŸ¢¦ìó¡úº÷ Z°ðó¢¦Øì¬È÷½ÂרìØü÷þûï Þ÷ £¡Ä÷¨ìØü÷ªû¢ðçÝ¢ø× ¡ ¿ ƺǘ¬¥¡÷¢ìç òø¬põ´ÿ— ¾Óë¡ó¡ÝÁ¾ó¡ ú÷ ¡ ˜´ôm¡þç ©—ÁVó¡©Ÿ¢àó¡ ò ºÈó ¨¼Ðó¡ñ¬ó¡éç Þè«Âm¡Þëm¡ Å¢Ç ¡ ? ¾ø¬à ¾·¡ ² ü÷êçÊ ÁÐë §¢k¡ôßÚç¢bªôÛ®· öëÁ¨ØÂl¡.

ÁÐë¨Èh¢ ü÷ì¥¾ë ÂØl¡—Á½ö ôß .

¢nח¨Üè¬p§Á´ m¡ÁÐìó¡Òà¥ñ¡Ä«» ¡ ÁÐìó¡¡´ÿù—¾à¥¢ ô»¡½ Xøó¡¨èÔó¡? ¨¼Ðó¡¨ôÈôÈó¡åÂ×? ò¦³¾üÇ ò¬y©ª ü ü³¢«ª æØàó¡ÂÐìç Ÿ¢º× êô¸¬¥öôï E¡· ¾à¥ ôß .

©¢ ³ ­¯ ú÷Á¾¸ü÷þ¥Öy £¡Ä÷½¡ó ¨ôºÈôÇúߨàØìü÷¨¼Ï§¾ß¢ëôß©Á ü¥ © •ª §Áü¥ ÂÐëޥ¬ æØàó¡£Âã£ü³ ? ¢ ºü÷Þºë¡ó¡¨ ³ òïú÷¢ m¡þ¥Öb §ÂijòðË? þ¥¨Ø„¡¨¼Ðó¡ñ¬ó¡ ¡Ä³¢·ò°{t ôߣ¡Ä÷½¡ Âoôߢóë¢ËñW ¡Á¡¾³òðÌ«¨¥Âä󡨥üj¡¨ j¡ öôï £Á¢ì«¨ç¢È`§Áü¥ ÂÐëú÷:Âäó¡£üj¡D› .

¨ó È¥þ÷¢¸¬ë¡úð{ ¢à¦× Í ± ž Í ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ .

õºôàó¡? Z¬ºÈ³¢m¡¨º³Á½òüó®^ù³Á¡¥ ¨÷Ç ¡ §Á¢Ôk¡C¢à÷  Âøß.

¨û¢¦Ðߥ ù¢øôÇ .

EQ5 $QwD5HFXHLOGH &RQVWDQWLQHYROXPHDQQpHSS Í ± þÈèûÁ¾Ðm¡ ù¾ô»ú¥¡ . îóÀïÂÜü Í  ÂŸ¡Äj¡ÂŸ¡Äj¡¨à÷¢³ú¾ó¡ñÏ Y×ó¡¾ àm¡¨÷Ç ¡ (0HUFLHU5pYROWHVHWGpYDVWDWLRQVHQ$IULTXHGHVGHX[.

îóÀïÂÜü §Â¯¾üm¡Âìó¡ýÀÿúß  Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ â¬÷ .

9SS . - +XJXHW /HV YLOOHV PRUWHV GX 0 ]DE%XOOHWLQV HW PpPRLUHV GH OD VRFLpWp G $QWKURSRORJLH GH 3DULV W.

9LOOHLELGSS&R\QHRSFLWS .

9LOOHRSFLWS  .

½¡¥ ¨Ø„¡¨¼Ðó¡ñ¬ó¡¨ôÈôÇú÷¾¬{ò«å¡· ôß©ª Ì ô÷ © •ª ¨ðô÷ÂÐëÞì Àºó¡ò¬ó¡å¡· Ä{ Àó¡¾¾Ìó¡Á¡¾t¡ ÿ 嬻¡Þ÷æØàó¡ÂÐëò°÷¢÷¢d£¡Ä÷ .

í¡¿þºàëm ¨º¥Âk¡¨ü¾m¢¥¤û¢³ ¡ £¢¬ðó¡Òॢ èÏ ¾ë ¨ðô÷ÂÐëþôßö댗 ñÄàü÷ò«ôß©ª ¡½Âä «ª ¨¡½ÂãÂÐëޥ¬ ¨ðô÷ÂÐë£Â㢦Â쫬÷ôï ¨ç¢È÷ôß ö°ºx Àó¡©ú ³ à ʡ © •ª úëÄ Y¥ÂÐë¢ÿ»• §Áü¥ ÂÐëò°÷¢÷¢d .

£¡Ä÷½¡ ÖÇ ñ¬ºó¡¨ôºÈôÈ󡽡¾º¬÷¡P¬à£¡Ä÷½¡ó Xøó¡¨èÔó¡? Þë¡ ¼Ïò«¾üÇôß öëÁòðÌó¡.

¨ðô÷ æØàó¡ÂÐëù˜Ëîó¿? þû˜Ë¨¼Ðó¡ ù—ºôßùÈǚm¡Í·£¡Ä÷ÁÐìóú÷ ¡ Á¡Âì¬Ç¡ ú÷³ Zç« ? ¢û¢à÷› ¾º·ó¡ÂÐìó¡ ÂØ»éÂ×¾üߢÔà¥ö Ôà¦ó¡¾üÇ¡ûð ¬·¢ Ôà¥ú÷¨¦Âëùð« ¢º÷—¨¡½ÂãÂÐëúßöôï E¡^ ¾à¦ Àó¡æØàó¡ÂÐëÿ §¾ß¢ìó¡ýÀÿúߐÀËÀó¡ öëÁ¨ØÂl¡.

ú¬÷ôïú߾ī ¢ ü¥ ¨ôÏ¢èó¡¨ç¢Èm¢ç¨à¥Á ¡ ÁÐìó¡뢥 Þëøôó¢÷¡ïÁ½—£¡Ä÷¨ìØü÷ÁÐìóòŸ¡ ¡ [Èǚm¡ù—ú¦¬ ê¦Ç¢÷ñ» ú÷ £¡Äº÷ ½¡ ôߨçÂÌm¡ñ¬ó¡öøëîóÀ¥¡¯–睨àüm¡ ¨à¦Øó¡¨û¢Ðk¡§Ä÷ ú÷Þè«Âm¡ ®¾k¡¾üß òÐè¬ó¡ú÷”Ì¥éÂجüÇ ³Á¢»”¡¾¬ß¡òï¨ ³¡÷ ? ¢ûß önùð¬ó ÂÐìó¡Þë÷ Á¢¬»¡ ¾¾b? öÿ¢È«Vó¡» ¡ ò÷¡àó¡D›úëÄ Y¥ÂÐëÆǘ«úß TrgÒ­ žñC­ æ™Ôð æg™.

i `hš‘hw ¤ºû¢jZà« ¢ ôßݐס ú÷ªüðdVó¡§Á½¢üó¡ ¨ôôìó¡¨zÁ¢¬ó¡ÍÐüó¡ù› ÁÐëÁ¡ǘ¥êôଫå¢Ï— ú÷þôߪàô×¡¢÷òï õ¢ø¬ÿ¡— £¡Ä÷ÁÐ쥩¢üи¬ó¡ æºÏó¢¥[è¬ð÷¤û¢³ ¡ £¢¬ðó¡¢ ô´Çõ ùÂìó¡ú÷H¢°ó¡æÐüó¡D› ޳«£¡Ä÷ ÂÌû ¢÷öÿ—ú÷òàó ö 硾ÿ—õ¾c¨³ó¥°û—¨ߢø¬³¡¤û¡³ ôßúĐïÂ÷ ¤Ô¬ìm¡ =H\V9R\DJHG $OJHUDX0]DE7RXUGXPRQGHHU WULPHVWUHS00HUFLHURSFLW S  9LOOHRSFLWS&R\QHRSFLWS .

.

.

 ¨üºÇ ¨øôߨç¢Ìð¬Ç¡¨ó] õ¢ëÀó¡ 9LOOH .

òç ¾Èó¡¨Ç¡Á½ÝÓm¡¡Àÿñ· õÇ ÇÂ¥þøß½þû ¡Äø¬÷£¡Ä÷ÁÐìóæÏ ú÷þ÷¾ë¢÷P¬à ¨ìØüm¡¨³ó³ ¨Ç¡Á¾ó úÀºó¡òŸ¡ ¡ ¤û¢³ ¡ £¢¬ð󡔚ÿú÷ ¢ÿÁ¡Ǘ±Á¢»ÞǬ« ù—ò¦ëÁÐìó¡îô¬ó þºÂ¢è½  $XFDSLWDLQH .

ù¢¬¥¢ï— ÂïÀû¢ÿÁ¡ǗD›§Á¢Ë ¡ Þ÷£¡Ä÷ÁÐë¡èÏ ºðÿ  5RELQ .

ù¢º¥Á  0DVTXHUD\ .

¡ÁðºÇ¢÷ &R\QH .

úï  'XYH\ULHU .

 .

öÿZ㠝 $PDW .

¢÷• +XJXHW .

úºß 쬺È÷¢øŸ¢ë Ŕ¢ü¥P¬à Àó¡ÁÈó¡ Á¡Ç ¡ ú÷[ßû ¾s£¡Ä÷ÁÐë? ÁÈó¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ¢øïÝ¢Øìû¡ù½ ½¡¾¬÷¡? úï¢Èm¡Ýø´`Öy ¨üðÈó¡¨ô¬ðó¡ ¯¾üñÄ ù—ò¦ë¨¡½ÂãÂÐë? ¢{¾ëÂ÷ ¡ ù¢ï¢øï úëÄ Y¥ÂÐë å¡Âח? Vó¡úï¢Èøôó¨³Á¢l¡©¢ ³¡ó¡? M°rý¾sÁ¡Ç ¡ ú÷H¢°ó¡Ýüó¡ ”¡Äº³ ¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ¢øïÁÈó¡Á¡¾³õ¢ì÷õ쫨ó¢ß¨¬øÐ÷¨ ³¡ ¨ôðÌ÷ÂÐìó¡ öºëÁ¨·ôó¡.

§Áü¥ ÂÐìó¨¥Âä󡨥üj¡¨ ³¡ó¡?  öëÁ¨·ôó¡.

æØàó¡ÂÐëú÷ ¨ðô÷ÂÐë©¢ ³ ú÷Òà¥?  îóÀïªçÂߨºÁ¢øà÷§Âÿ¢Û©¢÷¢ß¾ó¢¥§¾ ü Èm¡úï¢Èm¡ ۗõ¡¾¼¬Ç¡ £ü³ÁÐë Sôó¡£üj¢¥¨Çèûò¦³ ù¡Ä ç¨ìØüø¡Â¸Ðó¡ÁÐëÒà¥? Ÿ¡Äj¡”¡Â¸ÏÁÐë? §Âÿ¢Ü ó¡ƺèû¾s¢øï .

Ÿ¡Äj¢¥Å¡Á ¡ Ýë Æû« ¨ºìØü`§¾¾j¡ ¨{¾ìó¡¨ûÂd [Ç¢ºd Õ¡ã ¢¥¨Øk¡ ©f¢«ÂÐëò°÷ .

âÁ ½¡ μË úð{þ¥Å¢Èm¡úð{ ¢† Ë [¥¡Äm¡[ߗ? Á¡Ç ¡ ýÀÿP¬à« ù¢ºï þç ¯š ù— úð{¢÷­¡¾·œ¥ÁÈó¡D›ÑÂଠù—ߢø¬³¡ ý¡¬È÷ù¢ï¢ø ÷ ¨ó¢ÇÂó¡»–¥Þ³¡Âm¡ Á½¢Ðm¡ª¦¯D›§½àó¡úð{£¢¬ð󡔚ÿúß .

- 'HVSRLV 0LVVLRQ VFLHQWLILTXH GX )H]]kQ .

QVWLWXW GH UHFKHUFKHV VDKDULHQQHV GH . .

O XQLYHUVLWpG $OJHU.PEHUW$OJHU3DULV9.HS  Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ g½ .PSULPHULH.

.

¾ºë Á¡ºÇ ¡ å¾ ¬È«¨ôøß ¾·ÞÓó ò»¾¬ó¡ê· .

õ¡àó¡Æôo ¨¥¡Äàó¡¨ìôk ¨Œ ºìô·ªó¢·úðó:Âäó¡E¢øÌó¡ÁÈó¡ÞÇ« ¨¡½Âã¨ü¾÷”¢ ³ ¾·—ñ¢·ù—­¾· îó¿ ú÷ ¨ ìçõ¢ð·— ¨ßÂËÍÐûôßîó¿? ú¾ø¬à÷ .

þ¬àü÷ îó¿ù½ ¨¥¡Äàó¡ ñºÏ— ¨øºÈìó¡ª öºìó¡þ¥¢¬ï? Ÿ¢ØÇÂèó¡¾øpú¥¾g—Å¢¦àó¡¥—ºÌó¡ýÂï¿¢÷ òº¥¢ì ¢rÁÈó¡? ­¾¸ ù—½¡Á—ˆò³Âçª Ÿ¢ëÁÈó¢¥ÂÔ ¢÷­¡¾·›ù˜Ì¥ ©[ÓÁ ¡ ”¡ºÇ §ï — ¢ûÄqþç ­¾¸ — ½¢« ¡ £ÂÔ ù—ò°÷ÁÈó¡֟¢·þ¥æàÔ ¢÷þ¬¥ ¡ºìè«¡ù›› îó¿ú÷¢ Ë òàè ñ¢ë Ÿþô ¢øç ¢¦Ì»òàx— Àèü«C — þü÷ ©Àèû— .

©¢àf þôß ú÷¢ØÈë· òðóù¢ï öôÈó¡©¢ë— ? ¨Ï¢»¨¢üàó¡ìô¬«Á¡Ç ¡ ªû¢ï¾ë .

Ý¢Ó ¡ £ÂØÔ«¢÷¾üߨǡÂk¡ú÷¢ØÈë ú÷ ¡ ¨ó¢·? ÁÈó¡¨û¢Ï ¨óšÈ÷ Þº³Â÷¢ ó› öôàó¡ñ¢³Áú÷æó˜¬« £¡Ä÷¨ìØü÷ÁÐëú÷ÂÐëòï¬È÷ôߨ ÿ ¨¥¡Äàó¡¨ìô· .

ºð¥úº¥ ¾ºøp…¡¾¦ß¥—ºÌó¡¢ ÈǗ ÂÐëòðó¨ߢø¬³¡ ¨¥Â¬ó¡ùšÌó¡? ÂÜüó¡ ¬èó¡ ¨ºß¢øj¢¥îóÀïåÂà ¢÷— õ¡à󡨠ÿ ¢÷— õ ºÿ ¨üÇE¡· ? Çèüó¡Ÿ¢ØÇÂèó¡ £Âºäm¡½¥ ù¢ðÈó¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ¢øï¨ô¦ì󡨦ï¬ó¡ŢǗ ôߨøŸ¢ìó¡©¢àø¬¡õ¾Êë I¾ëõ¢Üüç §Pl¡þ«ZÌßò¦Êë ú÷¤¼¬üm¡Ôàó¡? ç¬« ù—ôߝÂÐìó¡É¡Âߗ Ÿ¢Ìßùô°{”¢Ôߗú÷ù𬫠ƺô¡¨¥¢°`õ¡àó¡Æôoù¢ï¾ë úÈk¡êôl¡ ¾¾Èó¡—Âó¢¥þó¾ Ì ù— ¨ì°ó¡ ¨û¡¾m¡¨¥Â´¬ó¡ ©¢ºo õ¡ºà󡨠ÿ ¨¥¡Äàó¡¨ìô·ú÷òðó ¨Ç¢Èó¡ ¨û¾m¡Á÷ ¡ ? òÐèó¢¥õì Àó¡Àèü¬ó¡ ºÜü [«˜ºn¡[«¢ÿúß õ¡Äó ¡ ¨èÏ¢n©¢ë¢è«¡òðË? Á¾Ð«öÇ¡Â÷ [û¡ë ¢øn¢nc òøàôó Í  Æû« ¨ÂÐàó¡¨à¦Øm¡¨¥Â³? ¨¦ÿó¡¨Ó¢¥ ¡ ¾üߨ¥¡Äàó¡õ¢Üû  ©¢·Âç.

Z¦àj¡ ºÓ¢m¡[º¥ £¡Äº÷ ¨ߢø¬³¡ ¨ÇÁ¢øm¡ Á¢øàm¡  ¾ó¢».

¾Ã¥ ¾øp.

ð«¡ž¢ÿ¾à¥¢÷ ¨ºÁ¢øàm¡¨Ç¾ün¡ ùüèôó³óüð¬ó¡¾ àm¡Zøà« ¨Á¢øà÷¨Ç¾üÿ¨°ó¢°ó¡¨ô·Âm¡¨·ÂחÂÓ¢k¡ îóÀ什àó¡úð{©¢ë¢è«¡ õ¡àó¡Æôoúß Í  ù¡³ §Á½ Æû« Zøà¬ó¡ (0DVTXHUD\RSFLW S D› 00HUFLHURSFLWS .

ºÌó¡ I¾ì« êôà« êìb[ÓÁ ¡ ñϗ ¨øÈìó¡  Çèüó¡¾øpú¥¾g—Å¢¦àó¡¥—.

Ÿ¢ØÇÂèó¡ .

Í  ÂŸ¡Äj¡§Á¡Âì󡝭¡Â¬ó¡¨àfÂÏ¢ûA¢Ï¾øp½ ±¢¸ô¥ºÌó¡¾øpú¥Zð¥ 00HUFLHULELGS .

  .

©–ºÌüm¡¾·—ýÁ¢¦¬ß¢¥ÁºÈ󡨺û¢Ï ? ¨ï¬Ìm¡¨óšÈm¡ýÀÿ ÝÓ÷ úß ÁºÈó¡? ¡ï¬ˡù›ª Ÿ¢ØÇÂèó¡¾øpú¥¾g—Å¢¦àó¡¥—ºÌó¡ñì ÂÐì󢥨÷¢n¡ ¢ºrõ¾¡þû—ó ÁºÈó¡ú÷õ¾¡¢÷ôßö ôïùÀ»–¬ ö ûœç©¥ ? ¡ï¬Ì C õ¾¡¢÷ù¢ü¦¥ ¾º·¡ òïÀ»šôçÁÈ󢥩¦ó¡ªôЫ¡ù› ö ûœçþöÿ¾·—ª¥ ò¥¢ì .

©þô¥¢ë¢r ¨ºøŸ¢ëñ¡Ä«¢÷Vó¡Á¡Ç ¡ ú÷±¿¢v ¨ô°÷—éǗù—ª—Á¢·Ó §Âðè󡽡½Ä¬ó ¢º¢ûð÷úߨô÷¢Ë§Âðç¢ü¾óù𬫬·§Á´ m¡ ¢ ü÷¨øŸ¢ì󡣡Ä÷¨ìØü÷ÁÐì¥ ¨Á¢øàm¡¢ П¢Ð» ÏÊ@ch¨ht°gÉk' ¨ü¾m¡©À»—¢÷¾üßå« ¡ D›ªÓÂ૾ìçÂïÀ ¢÷¨¡½ÂãÂÐëÁÇ ú÷ê¦ C ¾ºë ¨¯ ¡ þ¬øë ú÷½Â³¢ ü÷ì¦«¢÷ ¨ÈûÂèó¡¨ôøk¡¾à¥¢ÿÁ¡Ǘ±Á¢»ÞǬó¡?  .

õ ùºìó¡©¢ü¬Ç? ¨¡½ÂãÂÐëÁÇ ú÷”¡Ä³—Á¢¯¾û¡D›òŸ¡ ¡ £¢¬ðó¡¾·—Á¢Ë— §Á¢ºÔk¡ª º¥ ¨÷Çm¡¨øìó¡þ¬Ç¡Á½? þóæÏ ±¡Á½œ¥þÇZ÷òÇÁ¢÷®·¢¦ó¡õ¢ë ½º³¢ ü÷ì¦¬m¡ ©Â¯¾û¡Vó¡Á¡Ç ¡ ýÀÿôß¡¾ÿ¢Ëþ{¾ì¬¥õìüÇ©£¡Ä÷? ¨û¡Âøàó¡ ¨¯ ¡ þ¬øë ú÷ âô¦«ÑÁ ¡ ú÷ ¨·¢È÷ò¬b õ âô¦ þØp Ô¥ òð˨¡½ÂãÂÐëÁ¡Ç ¨ô»¡¾ó¡¢¡Äó¡ ±¡Â¥ ¢¥¢ø ß¾÷¢üÐbþü÷°ï—òÏ¡¬÷֟¢·òðË? ¾¦« ¡Á¢¬ðÿ ½¡½Ä÷Âó¡©¢¸¬çô߬y ¢¦Âì«õ òÐ ÁÈó¡֟¢·Ý¢è«Á¡ ¨³Âèü÷ÁÈôó ֺǬm¡ ? ¢º ߢè«Á¡Â´k¡ú÷¶Ÿ¢èϨØÇ¡¥ ©ÄsŒ— ò»¾m¡ú÷¢ü¥Â¬ë¡¢øôï¢ÿ½¾ß Ý¢ºè«Á¡ºôߢ àÓ÷ õ òЬó±Á¢l¡? êÔ« õ ô»¡¾ó¡¢ ÓÂߝõ ¨³Á¢l¡¨ j¡? ¢ß¢è«Á¡°ï—¾¦« ¨ô»¡¾ó¡¨ ´ôó¨¦Èü󢥨ÓÁ ¡ ¬È÷úßõ  Í ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡ Ÿ¢ØÇÂèó¡ .

+$XFDSLWDLQHRSFLWS .

.

¨ø¼Ô󡨥¢Øó¡Á¡Ǘ[¥ ¢ ü¥ ¨ûÁ¢ìøôóñ¢o©¢ç¡Â˧¢Ì÷êÂ×ÁÈôóÆó .

¨¥Âäm¡ù¾m¡ñ· ªø댗 Vó¡ ϵ˹¼ht°g@ÉkB ' úðóÁÈïÂÐìó¡å¡Âח? Vó¡úï¢Èm¡ ۗ¨ðô÷ÂÐ쥪÷¾¼¬Ç¡þû—¢ûÂï¿ ö¼ÓÁÇ ö댗 ÂÐìó¡D›¨¦Ôn¡ú÷òôȬøôóò Ç Àèüm¡®· ¨ëÂÌó¡¨ó¢øÌó¡¨ j¡? úÈøô󟡺Ìàó¡æ·Äó¡”¡³ ú÷þ¥¢Ï—Àó¡é¢ü¬»¡ öãÁ§¾÷¢Ïþóחñ¡Ä« ÿ õ âô¦ ®· ÕÂèm¡îøÈó¡ÿ öôàm¡¡Àÿú¢ß—¢û— Yèë¬Ç¡¢÷ñ— þ¥¨Ø„¡ ù¡Á¾³¨¯¯ þ󛩾ünj— öëÁ¨·ôó¡.

õ þðiòÐ [ ³ ú÷Á¡¾³úߧÁ¢¦ß Ý¢è«Á¡ õ ®ó¢°ó¡ õ H¢°ó¡ õ ñ ¡ îiòÐ ¨èô¬q©¡Â¬ç? E¡¬ó¡ôß ºôàó¡þøÈë? ¬yù¢ï¡¿›¢øç þü÷쥢r ú¦«—C õ £Á¢ì ¢ ü÷ì¦«¢÷ õ—§¢ÌøôóêÂ×ôß ¢ ø´·òì ¨ôèÈó¡ õ¢Èë ¡ ? §Z¦ï¨¥À ÷ Zã¨Z³§Á¢´^ù¡Á¾j¡ýÀÿªü¥ Á¡¾º³ ¢º¬ ³¡ ªÈï¾ë Ʀj¡ú÷ö· Õ` ¢ Ôথ¨óÏ÷ ”¢ü¦ó¡Þè«Á¡¢øôï ¨º°ó¢°ó¡¨ç¢ºÓ ¡ ¨ ³¡ ªì¥ Æ¦j¡ú÷§ÂÌì¥ù¢ó ¡ ù¢¬ç¢Ó ¡ ¡Àï ôÏ ¡ ÁÈó¡ §Èï¥ §Z» ¡ ÌÀA°É­¸@ÎgÉÁâH ht°g@ÉkB ' ©¡üºÇ [º¥ ª¯¾·¨ô»¡½¨ü¬ç¯›ý™»›Þë £¡Â»¨ó¢·? ÂÐëÿ .

õºÿ ºÿ E¢k¡§Áü¥ ÂÐë¢ ôßY¥V󡨼Ð󡧥Âó¡ôßÂÐìó¡¡Àÿñחޥ¬« ýÁºÇ úº÷ ¨ôèºÈ󡔡ij ¡ ÂÐìó¡¡Àÿú÷쥾ë òÏ¢ç¢ø ü¥ òÐè þó¿¢p /0LOORW5HFXHLOGHGpOLE pUDWLRQVGHV'MHPj DGX0]kE .

žÍ ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ ¾àDZ¢k¡ .

00HUFLHURSFLWS ([WUDLWGHODUHYXHGHVpWXGHVLVODPLTXHV/LEUDLULHRULHQWDOLVWH3DXO*HXWKQHU3DULVS 3ODQFKH  .

õ ¨üÇ¢ø÷Á úÀôó¡¨ûÀ m¡ ¾´Èm¡¤û¢³D› öëÁ¨·ôó¡.

þó¨øß¾m¡±¡Â¥ ¡ ”¢ºü¯—ªÜ· ¾ë ÂÐìó¡ÖÇ ú÷¡Z¦ï¡”ijØä«Ñ¢ìû ¡ úï¢Èm¡ÆǗ ñ¡Ä« Á¡¾]¨o¾÷Zj¡´k¡ú÷¨¸èϽ³ ÂÐìó¡¾´È÷D›Y«½¢ëVó¡©¡Á¢Äó¡¾·› õ ººÿ ¨üÇ”½Á¼ÈûÖ_ Äk¡¨ìÂØ¥¢ ôߤ¬Œï £¡Â„¡[{D›¨ô¦ìó¡ .

”¢ÂïÃ¥—¾øpß¾ μËD›ýÄà Àó¡ÂÐìó¡Æǘ¬óºÁ¢¬ï §Â¾¬ºÈ÷þºû¢ïÁ— öëÁòðÌó¡.

òجÈ÷þ¦ËòOðÌ«ÂÐìó¡¡ÀÿÁ¡Ǘ֐Øq îóÀﱡ¥—ù¢ïÁ ¢¥ù¢ï¢ø¥Á òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿±¡Â¥—þßӗÖǬ« ¨Çì÷ ¨º j¢¥H¢º°ó¡ ¨ëÂÌ󡨥üj¡¨ j¡? ¢w¾·—ù¢ü¯¡ù¢³Â¥ÁÈ󡱡¥—ú÷ì¥¾ë ¢º÷—õ £Á¢ì ¢ø ÓÂß õ E¡· òÐ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúߢwÃÂ¥ ¨ëÂÌó¡ ¨ºÓÁ ¡ ¬ºÈ÷ºôà Àó¡òã¡Äm¡¾·—ñ» ú÷¾¦ õ âô¦ç ¢¡Á¾³îi ÷Âôó¨¦ï¡Â¬÷©¢ß¢ë¢ ôäÌ«ò»¡¾ó¡¨ço ¢³¡Â¥—ªû¢ï¢ û—õ Á¡¾ì`¨¼Ðó¡ õºº¥ ¨ëºÌ󡨥üj¡¨ j¡? þðiÁ¾ì õ E¡· òÐ ÁÈó¡ Öp §Á¢º´·ÁÈ󡔢ü¥? ª÷¾¼¬Ç¡ ¨¥Âä󡨥üj¡¨ j¡? õ þóÝ¢è«Á¡Ðë—òÐ Â÷ ¡ êôଠ¢÷¾üߧZ¦ðó¡§Á¢´k¡D›”´ôó¡ö¬ ¢û¢·— ¨¥À ÷ Zã¨ØǬ÷ §ZäϨZ³ ô»¡¾ºó¡[¥òÏ¢èó¡ù¡Á¾³¨¯¯ ú÷ÁÈó¡æó˜¬ Á¡¾j¡ò쯨ô÷¢k¡¨ôèÈó¡õ¢Èë ¢¥ õ ºº¥ Á¾ºì«¨ç¢È÷³Á¢l¡ ÖǬm¡[¥òÏ¢èó¡ õ òЫ¨ç¢È÷ÖǬm¡ ¢º¬ ³¡ ªºÈŒï =Ðk¢¥±ÄrE¢ÐôÏ£¡Â¬¥¢ ü¥ á¡Âèó¡žô÷ öëÁòðÌó¡.

Zºã §Á¢´k¡æÏÁ¨ôøߢ èOôcVó¡©¡”¢Ôèó¡ôßÄï¬ó¡ Þ÷Ʀj¡Õ` ÁÈó¡Á¡¾³ ºôàó¡þøºÈë? ¬yù¢ïþû—ÁÈó¡Á¡¾³îiñ» ú÷¶³¡Âó¡ -RLQWV .

¨¥À m¡ ù—îºË ÖÇó¡ÂÐàó¡? £¡Ä÷¨ìØü÷ÁÐì󢳿v P¬à ÂÐìó¡ §¢Ìm¡êÂ×ôß ¨üÇ[¥ õ ¨üÇ¢ ìç¡Vó¡ Îüó¡¡Àÿ? ¨ô´Èm¡Æǘ¬ó¡¨üÇ[¥¨ûÁ¢ì÷”¡Â³œ¥¢üøëó Þë¡ó¡ .

ß¾m¡¢÷— ¨üÇ D›òÐ ¢ø ü¥ éÂèó¡ù—Âû§Áü¥ÂÐëÆǘ«¨üÇ¢ û—ôß©Â ¬Ë¡Vó¡õ þ¥¢üçÂà«©¢÷ôà÷ôß½¾„¡ß×¡½¾·? þóæë—öô產ÂïÃ¥—¾øp  .

ÂºÐìó¡©¢ûð`¨ìôà¬m¡¤û¡j¡ú÷Z°ïúߣ¢ìüó¡¶ĬǨøÜü÷¨øôß©¢Âè·”¡Â³› þó¨ûðm¡¨Á¢øàm¡ò¬ðó¡®· ú÷— ÂÐì󡔢Ôç¨ã¢Ï ®· ú÷”¡Ç d¥l¸@AHAHht°g@ÉkB ' öÇ¢¥ ¬Ë¡ÂÐëŒñחÂß ò¦³ôßö°a¨¡½ÂãÂÐë£Âãõ E¡· ¾à¥ ôß ÂºÐìó¡ú÷쥾ë õ E¡^ £¡Ä÷½¡ Âoúߐò¬ó¡¨øëÞè«Â« ©¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëª ©¢º¢ü¦ó¡Òà¥ÆǗ  .

Á¢Ðk¡ªë ý¢m¡ùÄl²Á¢ Ï ¨¯¯ ÁÈó¡ú÷§P¬à÷”¡Ä³—  ù¢¬·ôó¡.

”¢ü¥ú÷þû—ôߢ ¦ôã—Þø´«úðóþŸ»› þÈǘ«ºÁ¢«ù˜Ì¥”¡Á ¡ ª¥Á¢Ô«¾ë ? £¡Äº÷ ¨ìØü÷ôßH¢ø°ßʳ — Å¢¦ßY¥ ú÷ʳ õ´n¢¦Èb¨¡½ÂãÂÐëù¢ðÇ ? ¡À»— Âßó¡ò¦j¡¡À¡øЬߡ E¢k¡öÿÂÐë¡ï«®· õºÿ ùÂìó¡½¾· .¾ºìçòàèó¢¥ ö³¢ m¡Êj¡¨÷¢ì÷önòèð ¢`ý¾Ä« ¨ø¼ÓÁ¡ǘ¥þç¡· ¨×¢·› .

þ¥¢ìߗôߐó Êj¡·¾û¡ îó¿ön ? ¢ºç¡Âäj¡ ºÁ¢¬ó¡§½¢÷¿¢¬Ç—¾àDZ¢k¡ù¢øôÇú¥Èß ¾Èó¡õ·Âm¡¢÷— îºó¿  .

£¡Ä÷Y¥D›ý”¢üÊ¥ ¡Äß¾ì稡½Â䥾àÇøß¾º à÷ Eèó¡¨û¢¯ú÷òï öô뜺¥ ¢ÿìk—V󡤼¬ó¡Á¢¦»—ú÷öòЫ¡¢÷ ëÁm¡¨û¢ãú¥¡§Á°¥ ¡ài[· ÂÐìó¡¡Àÿ¾Ì«ôß¡÷Äß®· ÂŸ¡Äj¡£ü³¨ôëÁ öô뜥 Èû¬ó¡£üj¡? ¾Âj¡ õ¡¾¼¬Ç¡¤û¢³D›”¡Âøk¡¨ó¢ÐôÐó¡ ¨¥Â¬ó¡¿ ³ ¡ õ¡¾¼¬Ç¡¨¯°ó¡²Á¢ Ðó¡ýÀÿ? ÿ¢¦¬û¡¾Ë¢÷ .

úº÷ öôà÷— ¯—? °÷¢ønÁ—C ”¢ü¦ó¡? ¢¬÷¾¼¬Ç¡ù¢«½¢÷¢w Ñ¢¦ó¡ÞÏ¢üó¡Zj¡ú÷¾³ Õ÷ ¢ÿZã ½¾Èó¢ï¨÷¢ßêç¡Â÷— ¨ü½ — ¨ߢ罪û¢ï”¡Ç £¡Ä÷¨ìØü÷? §Â̬üm¡C¢àm¡ +'XYH\ULHU9R\DJHGDQVOHSD\VGHV%HQL0H]DE7RXUGXPRQGHHVHPHVWUHS .

&K$PDWRSFLWS ±¢ºk¡ZºÌ¥®·¢¦ó¡§Ã^ àiÖ½õ ¢÷ ºÁ¢¬¥þ¬¦ôØóÂÐìó¡Þë` ¢ÿ¢ìó—§ÂÓ¢p ? .

¨¡½ÂãÂÐëú÷Ç÷  .

îóÀº¥ ¨ôø¬„¡§Ääó¡ýÀÿ¾Ïòèð«Vó¡©¢üи¬ó¢¥ý½Ã Á¡¾t¡ ¾¾ËÞÓ÷ ? ? ÂÐìó¡úߤ¬Œï ¢÷õ¾ë—¾·—? §½Á¡ó¡õ ¨üÇ[¥ ¿¢¬Ç ¡ —Á[¥Þøsù—¢üüð{ ¾ü¬ºÈ æô¬q—Á¨eúðó .

7ULVWUDP .

õ¡Â¬È«Äôðû ¡ ñ´¬m¡ ¾ ôßõ ùÂìó¡ ú÷ù¢ï¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐ딢ü¥ù—ý½¢è÷ +XJXHW .

þðÿ ý½Á— ù¥¡Äm¡”¢øôàó¡þó¢ë¢÷ôß .

§¡Ääó¡ú÷ʳ ò¦Êë Yº¥Àó¡ò¦´ôó¨ç¡Âã¦Øó¡¨à¦Øó¡þ¬ô÷—Ô¥ òð˨ø¼Ôó¡¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëÁ¡Ç ¨ó¢øºÌó¡ ¨ó¢øÌó¡ ©¢ j¡ú÷òï? ”¡Ä³—¢ ü÷ì¥ õ¾ ü÷þ¦ô㗠 öëÁòðÌó¡.

þôß õº¥ Á¾ì ¢ Øp  öëÁ¨·ôó¡.

¨ j¡Æèü¥ §Z¦ºï »— ö´k¡¨ØǬ÷¢ Ôढ़¨¥À ÷ Zã¨Z³§Á¢´^ÁÈó¡ù¡Á¾³ªü¥ õ öëÁòðÌó¡. ¨¥üj¡¨ j¡? ¨÷¢ÿ”¡Ä³— ¨¥Âäó¡¨ó¢øÌó¡ ¨ëÂÌó¡ õ E¡º· ¨ j¡ Æèü¥þði õ £Á¢ì ¨¥Âä󡨥üj¡¨ j¡? ¢ ü÷ì¦«¢÷Ý¢è«Á¡ ù¢ºï õ õ [º¥ µ¡Â¬ó £¡Ä÷½¡ ôߨôØm¡¨ô¥¢ìm¡¨ j¡? þðiòì úðó = úº÷ ¨¦Ôn¢¥òЬ« ¨ ³ ¢ðó¨¥Âä󡨥üj¡¨ j¢¥Á¡¾j¡îi? §½¢Äó¡D›Á¡ÂØÓ¡ §¢ºÌøôóêÂØ¥¨ j¡ýÀÿ? ¡½Ä÷ù¢ïþû—þðiñ» ú÷¶³¡Âó¡ ñ¢üm¡ò Ç ÂÐìó¡P¬à âºô¦ þºÓÂß õ òÐ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúßýÃÂ¥±P¥ÁÈó¡¾Ä«.

Ðk¢¥±Äøm¡[Øó¡ú÷Õ÷ õ¾¼¬Ç¡ ¾¦ E¢øÌó¡åÂØó¡? þóò¥¢ì÷H¢°ó¡ ¨¥üj¡¨ j¡? ¢w¾·—ù»¾÷úиôó úºð{§Âÿ¢Ûñ ¡ ò»¾m¡ú÷”¡Ä³ ¡ Òà¥ñ¡Ä« ¾·¡ó¡êçÂm¡©¡¿ò»¡¾m¡ú÷þû— þó· ú÷¨øï¡Â¬m¡Ñ¢ìû ¡ ¨·¡Ã›¾à¥¢nÁ¢øà÷ÞçÁ”¡Â³› 7ULVWUDP7KHJUHDWVDKDUD/RQGUHVSS .

Þë¡ó¡-+XJXHW/HSD\VGX0]DE%XOOHWLQGHODVRFLpWp GH*pRJ G $OJHUHDQQpH S .

”¢ºü¥ úº÷ ùð ¾ìç £¡Ä÷Y¥Zãú÷þ«¢ü¥òàxù—úð{¢÷¨½¢m¡úŸ¡Âìó¡ú÷¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐë? ù— ©¢º÷¡Ä¡ ¾·—¯›þÈèü¥´üó £¡Ä÷¨ìØü÷D›ýÁ¡Â產ü¯—H¢°ó¡ Ç÷ g :—½¡ó¡¾¦àó¡ù¢ØôÈó¡ ºøôßöºß½D›±¢¬b§ÁºïÀm¡©¢ÓÂèó¢ï¨ÓÂç½Âo즬Çúðó £¡Äó¡? þ̳ ¢Y÷Vó¡ ¨ìØü÷D›H¢Äó¡H¢°ó¡Ç÷ g :—Á¡Âçúß ¨°¾k¡òŸ¢Ç󢥺Á˜¬ó¡ P¼m¡òô¸¬ó¡ôß¾ü¬È Í ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡ ÂÜü £¡Ä÷  .

þºó ½Âºè« ù—¾³ ¨ä󢥨w— Ȭð » ¡ ÿ ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëù—îË £¡Ä÷¨ìØümÁ¢¯ ¡ ºÁ¢¬ó¡ÅÁ¡½¾è ¢÷¨¯ ¡ úŸ¡Âìó¡ú÷þç ¿›¨ì뽨ǡÁ½ ãNÊcjã ï¹áL ht°g@ÉkB ' ½¡ ¨ôç¢ºÇ ý¢º´« ¡? Z¦ºðó¡æØàó¡¾ Çúßõ E¡· ¾à¥ ôß  ºÈó¡¨èºÔó¡ºôß æØàó¡ÂÐë£ü³¢¦Âì«öôï ¾à¥ ôß £¡Ä÷ ¾ºüßåºà ºÐëñº×—¢ ôß ¨¦Ôn¢¥òЬ ÷ ÃÁ¢¥¼Ïò «½¡ôó © ª ½Ä Šô « ’ù õ  Šã Š— ª öÇ¢¥[¥¡Äm¡ ºôß¡û¢ï¢÷¾üߣ¡Ä÷Y¥½¡¾³—¤àÐ÷Y¥òŸ¢¦ëD›ÂÐìó¡¡ÀÿÆǘ«Äà ÞºôØ÷úº÷ ”¡¾¬¥¡Ó¢¥ ¡ ¤ÿÀm¡D›¨ôÏ¡ó¡ú÷ñ¸¬ó¡önÞì ù—ò¦ë¨óĬàm¡¤ÿÀ÷ ù—â¬÷ºÌó¡ÂïÀ .

Âð¥ú¥¾øp…¡¾¦ß:—ºÌó¡¨ß¡¾ó¡¾ ôßõºÿ ùÂìó¡ Ñºøäó¡þèü¬ð £ÂØÔ÷ºÁ¢¬çþû¡Â´ÿ ý™»›¢÷— õ .

ºÿ ¨üÇù¢ïý¾Ì« ¨ºÐë©Á Vºó¡¨èºÌó¡©¢¡Âó¡Òà¥Þøxù— +XJXHW .

ðÿ ®·¢¦ó¡ñ¢·¾ë å¢èÓôߨôÏ¡ó¡ý˜Ìû—ÂÐëñ— ª ½ÄôŠ« ÂÐëù—D›ñìó¡D›Îô» ÂÐìó¡ù¡Â´ÿ .

¡¾¥—ýüðÈ C ¨Ó¢¥ ¡ ù— £¡Ä÷½¡ ý¾à¦óù¢ï¢ø¥Á þŸ¢Ìû›ôßú÷Äó¡ñ¢Ø«öãÁýÁÇ Á¡¾]Úè¬yÂÐìó¡ñ¡Ä ¨ó¢øÌó¡þ¬ ³ ? ¢ß¢È«¡½¡½Ä Ô¥ ¢ ؐØq D ¡ ¨³Á¾ó¢¥îó¿? òÔèó¡ù¢ðÈó¡úß õ âºô¦ó ÞÓ¡m¡Òথ¾Ä ¾ë õ £Á¢ì ¢ ü÷ì¦«¢÷Ý¢è«Á¡ öëÁòðÌó¡.

¨ø¼Ó§Á¢´^þ«¾ß¢ëªü¥ õ E¡· âô¦ ÁÈó¡Öp ¨ëÂÌó¡¨ó¢øÌó¡¨ j¡? ¢øï Í ¾ ø¬ó¡ñ ¡ òÐèó¡D›§½àó¡úð{ñ¸¬ó¡¡Àÿúß .

 Í  öëÁÅ¡Âðó¡Þ³Âm¡Æèû Ã¢¬÷ .

¾³ ù›› ö ô󡝩¢÷ôà÷ú÷þôøb¢rø¬û¢üôàx¢÷ñ¢l¡ ¨«¡Àó¡ú÷¨èÌ󡨡Âó¡? ù—Þë¡ó¡ .

- +XJXHW /H SD\V GX 0]DE« ¨º{¾ë¨zÁ¢«ÍÐû— ¨¯— ¨³ó¥°û—òŸ½ ú÷¢ øß¾ ¢÷  S-+XJXHW/HVYLOOHVPRUWHV«S .

þ¦ºË î÷¡¾÷ ? ¨ßÓ÷ ö´k¡¨ØǬ÷§Á¢´·¢ ô«õ„õ ¢ Ôà¥Å¢ì÷òÐ .

¨ô¦üºÈó¡¨üì« êç ¢ àÓ ö¬ó ôàó¡”Äj¡? §Á¢´k¡ÂäЫ= ¨¬È÷ ¨º¥À m¡Zºã §Á¢´k¡¾Ë? õ¾¼¬Èm¡Õm¡¢÷—  öëÁ¨·ôó¡.

 DUrWHV GH SRLVVRQ Þº³¡Â¬õ âºô¦ ֺǬm¡? ÁÈó¡Á¡¾³îi Ðk¢¥±Är[×ú÷Õøç HQ pSL RX HQ õ E¡· òÐó ÁÈó¡Á¡¾³îi½¡½Ä ¨ó¢øÌó¡¨ j¡? ž”¢ü¦ó¡Þè«Á¡¢øôï²Á¾¬ó¢¥ ô¦j¡Pàm¡[Ðb? ¢û¢à÷› þº¬¸¬ç Ñ弧 âºô¦ ¨ëÂÌó¡ ¨ ³¡ó¡ ? C¢àm¡ ¶Ó¡ ò»¾÷ ÂÐìôó ù¢ºï ¢ºø¥ Á êçÂ÷¿ þû —¶³¡Âó¡ò»¾÷¢¢ì¥¨ó¢øÌó¡¨ j¡D› õ  ¾ºë £¡Äº÷ ½¡ ôß åÂÌ ®· :üj¡ öÈìó¡ ? ®ó¢¯ ò»¾÷ ÂÐìôó þó¨øß ¾m¡±¡Â¥ ¡ ú÷ÁÈó¡ ô»Ú·ó þ¦Ë±Â¥ÆǗ? ò°ø¬ ¾Âçߢç½X¦÷ª½ÄôŠ« ÂÐëò¬óÁ¢o¼Ïò«ôß ¨º÷¢÷—¨ºØìüïª÷¾¼¬Ç¡¾ë¨¢ü¦ó¡ù—îË EDUEDFDQH .

÷¢÷—Á¡¾³þ÷¾ì¬ Þ¥Â÷ öëÁòðÌó¡.

£¡Ä÷½¡ Âo¨¦ë¡Â÷ å¡ÂËó ¨¦ëÂøï ã»@Éï¸Èã Bï ÂtXgÉk ' úºß ¨ôºÐèü÷¨¼Ï§¥Áôߪ½ÄôŠ« ÂÐë£Âãöôï £Á¢ì«¨ç¢È÷ôß ñ’ ¡Šó—Š úз· ¢¥— ñ’ ¡óŠ— ÂÐëñח¾³« £¡Ä÷½¡ Âo[{ôߨ¦Ôn¡ ¢ ¬ºÈǗVó¡D ¡ ÁÐìó¡ú÷þû—ôß¾ïš«¨¦àÌ󡨡Âó¢çúÐk¡ºÁ¢«úß ºÐë¾Ì«ò¦ë§Âð¦m¡½ àó¡? £¡Ä÷¨ìØü÷ôß©¾ç Vó¡¨Ó¢¥ ¡ ©Ÿ¢àó¡Òॠ .

õºÿ ¨üÇæØàó¡ þߺӗñº×  öëÁòðÌó¡.

Þ¥Âm¡ú÷¤Âë֐Øq¿ ÁÇ úߧÁ¢¦ßÿ òºÐ þºði õ ëÂÌó¡õ :üj¡õ :Âäó¡õ E¢øÌó¡ E¡¬ó¡ôß -+XJXHW/HSD\VGX0]DES +XJXHW/HVYLOOHVPRUWHV«S  .

.

õ úß¾Ä þü÷ì¦«¢÷Ý¢è«Á¡ ôß ¡ t ²Á¾¬ó¢¥òì §¾ß¢ìó¡? õ E¡· ֺǬm¡? ¢ ºÇ¢ì÷®· E¢øÌó¡ÞôÔó¡? ¢÷¢È«Á¡½¡½Ä«òã¡Ä÷þßӗôßÝì« öëÁ¨·ôó¡.

õ D›õ ú÷µ¡Â¬«¨ç¢È÷¢ ôÐè« öÇ„ ½¡ºó¡ºø×úߧÁ¢¦ßö· Õ` ¨óÏ÷ ¨¥À ÷ Zã§Á¢´^úÐk¡ÁÇ Y¥ Áºp ò»¾º÷ PßúÐk¡ÖÇ D›ñ»¾ó¡ö¬ ʟ¢Ìk¡ ¨«¢¦üó¡å¢ó ˜¥±Äøm¡ Ʀj¡ §Á¢´k¢¥Y¥ëÂÌó¡ÞôÔó¡ÖǬ ¨ºß¢ëú÷æó˜¬ Àó¡ÓÁ ¡ þ쥢א› þü÷ê¦ C ±Â¥ÁÈôó:Âäó¡£üj¡? ꥢ×ôßòø¬Ì ù¢ï±Â¥ù—¾¦ þ¥¨Ø„¡Ñ¢ìû ¡ ñ» ú÷ òã¡Ä÷þ¥ª¸¬Œç §ZäÏ ”¢ºü¥ £ôǗ ±P󡔢ü¥£ôǗú÷òï? úàø¬m¡ù—êk¡ ¶ØÇ ôßꥢ× ÓÁ— »˜¬÷¾ ß ? úиôóæӗ±Pó¡ù˜¥ñìó¡D›ÎôzÁÈó¡ TrgÒ­ 1Îg— žñC­ Æ ~g o4g `hxôhw ¾·—  .

¨ÂðÈàó¡©¢÷¢ð¸¬Ç¡ ñ¢o? ¨Ç¢Ç ¡ ¨ߢç¾ó¡ÂÏ¢üàó¡¾·—±Pó¡.

¾à H¡ØÇ ¡ ¢ üøçñ¢ð˗§¾ßåÂß¾ë ¨zÁ¢¬ó¡¨ü÷à ¡ Pߨ¥Âk¡§Á¢øàó¡©¢ûð÷öÿ— ÝÓ ¡ ½¾à¬m¡¢ ü÷ Þ¥Âm¡ú÷¤Âìó¡— òجÈm¡ÖìÈm¡©¡¿ ¶ØºÇ ¢ÿôà žô¬rù¾¥©¡¿ùð«¢û¢·˜ç¨ØÈ¥ÂÏ¢üßú÷¢Ç¢Ç—±Pó¡ù𬠢ºÿôà §¢Ìm¡êÂ׬È÷? ¨ô»¡½¨çÂã¢û¢·— ÷Âó¡©¢¸¬è¥§½Ä÷§Á¿þ¥Öb .

öôÇPßþó›¾àÐ ¶ØÇ ? ö ºô¦ëª÷¾¼¬ºÇ¡Vó¡±Pó¡Ý¡û—òï£Âäm¡½¥ ? ùøôÈm¡åÂß¾ë ±Pó¡õ¡¾¼¬Ç¡Ý¢Ëù—¾à¦ç ö ¾— ôß©ÁØ«ù—¡°¦ó¢÷=£Âäó¡ éÂÌó¡©¡Á¢Ô· ºÜü úÐk¡þ¥½¡Â ¾ë ÂÐìó¡— ¨ü¾m¡Á¡Ǘ? åÂàm¡”¢ü¦ó¡ÿ ±Â¥ ±¡Â¥— ºôßÞø´ .

Í ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡ ÁÜü÷ú¥¡ +7HUUDVVHDUW+LVQ(QF\FORSpGLHGH/ ..VODPW.1RXYHOOHpGLWLRQ%ULOO3DULVS ..

  .

Þº¥Âm¡ú÷¤Âìó¡— òجÈm¡D›H¡ØÇ ¡ ú÷òðÌó¡ñb ¨¦ó¢ã ¡ ¾ ß ôßH¡ØÇ ¡ úº÷ ù𬫧½¾à¬÷Ýӗ©¡¿¨ø¼Ó±¡Â¥— ܫõºÿ ùÂìó¡? .

 EDUORQJXH .

? ¢øïúÐpÂr¨ü¾m¡ÁÇ úߢ ôÐè ¾ë ô»¡½öôÇPߢ ó›¾àÐ ­¯ — [¬çÂã .

¨û¡P󡱡¥ ¢¥ß¾« Æó¾û ¡ õ¡¾¼¬ºÇ¡Ý¢Ë Â Û =©¸üm¡´k¡ÞØÊì¥ö¬ £Âäm¡½¥ ? ±P󡔢ü¥ù¢ï úº÷ ñ ¡ æÐüó¡? .

 öÿ¾à¥ú÷ö ¬¯Á ¾üߐ=ú¾·m¡¾üߨ¢ü¦ó¡”¡Ä³—ò÷¢ï¨¥¢Øó¡ªøßù—ª°¦ó¢÷ ºϢüàó¡ £¢º¬ß ¡ ½ºìàó¡ ©¢¸¬èôó¨¦Èü󢥨«¸üm¡§Á¢´k¡ ³ ¡ ôßÁ¢Ð¬ë¡ .¨³¢ üÐó¡ ¨Ø¥¡Âm¡©¢üи¬ó¡? õºÿ ùÂìó¡? Ê¥¾ó¡ ¨¥¢Øó¡ú÷õ¢Èë—¢ÿô૨´·¾ß¡ë ú÷õ¢ì« ¨¥Âk¡©–Ìüm¡òﶦЫõºÿ ùÂìó¡ .

§ZäÐó¡¨Á¢øàm¡ ¢øß¾º÷ õ¢ÿÂÐüàï¨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¡? ±Pó¡åÂß¾ì磡Ä÷¨ìØü÷ÁÐë? ¢÷— þºó ùœºç ÁÈó¡Á¡¾j±Pó¡¢ ½š Vó¡öß¾¬ó¡ ¨ì¬ó¡¨ôøßD›¨ç¢Ó ¢¦ç ÂÐìó¡ÁÈó ¢ìЬô÷ý¾s¢øï Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡¨èÛ õ´n¡¾Ðó¨ߢ罨èÛ [¬ǢǗ[¬èÛ ? ¨½ ¡ ôߢçÂÌ÷ñ¬ó¡öøëôߨüà÷ Õ¢ìû? Äàü÷îóÀïý¾s¢üûœçÁÈó¡Á¡¾] ©¢·¡ó¡¨¢øk£¢àÌó¡ê¢Ô÷ ù—› ÁÐìôó¨°¾k¡©¢àǬó¡¾à¥Á¡Ç ¡ ±¡Â¥—ú÷Z°ïÁ¢¯¾û¡ú÷öãÂó¡ôß Yº¥ ºÐë©¢·¡¥ ¾³¢nñ¢°÷¶Ó— òàó ¢ ü÷P¬à÷½¾à¥Úè¬bñ¡Ä« ©¢·¡ó¡ §Áü¥ ÂÐë .

IULTL\D pWXGHV G DUFKpRORJLH G XUEDQLVPH GH GpPRJUDSKLH 6RXVVH 7XQLV /LEUDLULHRULHQWDOLVWH3DXO*HXWKQHU + 7HUUDVVH DUW +LVQ« W..úëÄ $/H]LQH 'HX[ YLOOH G .VODPW...QRXYHOOHpGLW%ULOO3DULVS &DSLWDLQH5RGHW/HVUXLQHVG $FKLU5HYXHDIULFDLQH S / 'H%H\OLp /D.DODDGHV %HQL+DPPDGXQHFDSLWDOHEHUEqUHGHO $IULTXHGX1RUGDX. S + 7HUUVVH DUW%XUGM ./ DUFKLWHFWXUH PLOLWDLUH GDQV O RFFLGHQWPXVXOPDQ(QF\FORSpGLHGHO .HVLqFOH/HURX[3DULVS .

.

.

+%DVVHWHW+7HUUDVVH6DQFWXDLUHVHWIRUWHUHVVHVDOPRKDGH&ROOHFWLRQ+HVSpULVS .

¨Ç¡Á¾ó¡¡Àÿú÷Æ÷¢l¡òÐèó¡? Ðè÷¢ üß®¾k¡<˜Ç .

  .

Àºü÷£Âäm¡½¦¥ ©¾³ ¨÷¢÷—Õ¢ìüï¨óÄàü÷Þë¡÷ ? ¨¦ë¡Âm¡±¡Â¥—¨÷¢ë›§Âÿ¢Û úº÷ ÞºÓ¡÷ §¾ºà¥¢ÿ¾s .

½¢gY¥¨àô쥨÷Ç ¡ §Â¬èó¡? ªçÂß ¨{¾ìó¡½ àó¡ Å¡Á ¡ ? .

æºû Yº¥ îºðç ò°÷£Âäm¡½¥ ú÷¨¡Â¸Ðó¡ÁÐìó¡ ©¢·¡ó¡ .

:Âäm¡æÂó¡ ö ºß ¡ ¤ºó¢äó¡? Þº¥Âm¡ú÷¤Âë— òجÈ÷ÖìÈ÷¿ £¡Ä÷¨ìØü÷? ±Pó¡ ±Pó¡? ¢øïH¡ØÇ ¡ ú÷¤Âìó¡±Pó¡¢û¾ÿ¢Ë¨Ÿ¢ü°¬Ç¡©¢·?  öëÁ¨·ôó¡.

¾ºÂèó¡÷¢º÷ ¡ ÁÈó¡? H¡ØÇ ¡ æÐüó¡ öëÁ¨·ôó¡.

§Áü¥ ÂÐëú÷ E¢øÌó¡ ò»¡½§Z» ¡ ¨û ¡ ? ¾¾Ìó¡æÇ.

ó þ߬¥¡. Àó¡  öëÁ¨·ôó¡.

¨ðô÷ÂÐì¥ ê¥¢º× D›ºÔè §ZäÏ©¢Ç¢ì÷¿ ò»¾÷±Pó¡Ýӗ¾·˜¥¶¬èü ¨°¾·úï¢È÷ ºôà±Â¥òï¤È·¢¢Ç¢ì÷æô¬còã¡Ä÷þû¡Á¾³òäÌ« ÷Âôó¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÓÁ— ¨º÷¢ì¥§Á¿þº¥ Öb ¶ØÇ¡Z»— ¨à¥¡Á¨ß¢ë¡Á½¢û ¨°ó¢¯¢û¢·— ¨û¢¯¨ß¢ë¨ß¢ìó¡ýÀÿ ¢ øÜà÷¨àÇ¡ ©¢¸¬ç¢òäÌ« òã¡Äm¢¥¨à¥Á ¡ ±Pó¡©¢ ³¡ ¾Ä«¤û¢³D› ù¢Èû› º¬y¾ºë þô Àó¡±Pó¡D›¢ °à¥— ¤Âìó¡±Pó¡ú÷§Á¢Ë ¡ ìô«ÑÂäó§½ìà÷ ¨ºØä«ö¬º .

DODDGHV%HQL+DPPDG S *RGDUG / 2DVLV PRGHUQH HVVDL G XUEDQLVPH VDKDULHQ .±Pó¡¾ß¡ë D›ö³¢ m¡òôÈ«©¢p¾Ðó©¢×¢ìÇôߢû¢·—±Pó¡ ¢ ôøb§ÂŸ¡¾ó¡ú÷Ý¢Øë— §ÂŸ¡½æÐûòðË? ¢ àØì÷¨ô÷Â¥”¢¦ë˜¥¤ó¢äó¡? ©¢ß¢ìó¡ ¾ìàó¡ò³ÊÁ ÞÓ §ZÐë¨à¥Â÷— ¨ôجÈ÷©¢÷¢ß½ôߧÂË¢¦÷õ¢ì« ¨Ÿ¡½æÐû½ìß / *ROYLQ5HFKHUFKHVDUFKpRORJLTXH j OD.QVWLWXW G XUEDQLVPH 8QLYHUVLWp G $OJHU S 0 0HUFLHU RSFLW S ( 0DVTXHUD\ 'RFXPHQWV KLVWRULTXHV UHFXHLOOLV GDQV O $XUqV -XLOOHW .

5HYXHDIULFDLQHQƒS .

.

.

ºÐüßÂ Û ¾ìç[øôÈm¡¾üß õ [ûÂìó¢¥¢n¹ Áš õ¢Ìó¢¥¾³« õÇ ¡ ò¦ë¨×¢ìÈôó¨ô°÷—õ¾ë— .

º Û 謻¡= ú÷ õºÿº¥ þó¹ Áš õ¢Ì󡨽¢¦¥ëÂÌó¡Zk¡ÂÐë? §Â÷ñ ¨×¢ìÈó¡ £Âäm¡½¦¥ ¢÷— Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë ÂÜü : ¡ ÂÐàó¡ 𥢫 ¡ ¾ àó¡? ¨û¢¯ * 0DUFDLV ºÜü Sºôã ¡ ¾º àó¡D›þzÁ¢«½à Èû¬ó¡ÂØì󢥨ìû±P¥¾³ ±¿v õ¾ë˜ç / DUFKLWHFWXUHPXVXOPDQHG RFFLGHQW$OJpULH7XQLVLH0DURF3DULVS  .

 .

[Øûĺ¦ó¡D›ªºôì¬û¡ §Â°ð¥ùû¢Ç¢Èó¡¢ çÂߨÁ¢øà÷§Âÿ¢Û§ÂË¢¦÷½øàó¡éç .

Ÿ¡Äj¡£ü³¨«¡Á¾ÇÁÐëÁ¢¯•? ¨ô°÷—¢n¾s £Âäm¡½¥ ? ùøôÈm¡¢ ÷¾¼¬Ç¡ ©¡Âº¬èó¡Àºü÷£Âäm¡½¦¥ ùøôÈm¡ þ÷¾¼¬Ç¡ .

¨{¾ìó¡©¡Á¢Ôk¡þ¬çÂß¾ìç¦ìó¡¢÷— .

[½¢øk¡¾üß ¨¦ó¢ã ¡ .

[ø¬ÇÂó¡¾üßý¾s®· §Âð¦m¡ Vºó¡¨º÷Ân¡¨¸ºÈm¡£¡Ä÷¨ìØü÷±¡Â¥—Ä d Vó¡¨Á¢øàm¡Âÿ¢Üm¡ú÷ ­¾º· ¾ë ôß ¡ D›ªàè«Á¡¢øô ïò»¡¾ó¡t êçÂ¥¨ôŸ¢m¡¢ « ¢ ³¡ ¢ÿ Ü« ¨ÂÐ÷©¡Z¯˜«D›¢ à³Á—ú÷[ÇÁ¡¾ó¡úøç ¨Á¢øàm¡§Âÿ¢Üó¡ ýÀÿù˜Ì¥ñ¾³ ú÷ö ü÷ .

S\O {QH pJ\SWLHQ .

¨ÂÐm¡¾¥¢àm¡ò»¡¾÷±¡Â¥˜¥ª ¦ Ë ®· ¨{¾ë ¢º û .

¨¥Á¢äm¡ºÁ¢« ¨ç¢ì¯? ¢ÿÁÀ³¾ ¬d¨ô pñϗD›òðÌó¡¡ÀÿÞ³Á— ¾ìçþü÷¡Â¸Ðó¡öÈìó¢¥¨Ï ¢»£Â äm¡½¥ ê×¢ü÷ú÷¾¾ß? ©¾³ ±¡Â¥— º ºç .

Sôó¡ÂØì󢥨Çèûñ¢¦³?  .

ÂÐ÷£ü³§Ç ¨·¡ ? ¢ÿ¢û¾³ ?  .

ªû¢³ÁÐë?  .

Å¢¦ ßY¥ .

Õ¡ã ¢ºï ¨Ÿ¡Äj¡©¢·¡ó¡ú÷½¾ß Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë .

+DPODRXL S .

Í þÈèûÞ³Âm¡ àç¢Ë .

* 0DUFDLV HW 'HVVXV/DPDUUH 5HFKHUFKHV G DUFKpRORJLH PXVXOPDQH 7LKHUW7DJGHPW $RXW .

6HSWHPEUH.

5HYXHDIULFDLQHW.&SS .

0(/DRXVW/ KDELWDWLRQFKH]OHVWUDQVKXPDQWVGX0DURF« S .

0 0HUFLHU LELG« S 0 0HUFLHU 1RWHV VXU XQH DUFKLWHFWXUH EHUEqUH VDKDULHQQH .

*0DUFDLVO $UFKLWHFWXUH«S +DPODRXLLELG +HVSHULVHHWHWULPS  Í  ©½.

 õ½.

¨ÂÐm¡ôs ¡ ¨¦¬ð÷”¡Â¸Ðó¡§Á¢øß  ¨÷¢Ç—.

Å¢¸üó¡ .

-'HVSRLV/ KDELWDWLRQGDQVOH'MHEHO1HIRXVVD5HYXHWXQLVLHQQHHHWHWULPHVWUHS .

Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ g½ .

%HUHQJHU 1RWLFH VXU OD UpJLRQ GH %pQL$EEqV %XOOHWLQ GH OD 6RFLpWp *pRJ G $UFKqRO G 2UDQ .

QVW5HFK6DKDULHQQHWS ..S - 6FKDFKW 6XU OD GLIIXVLRQ GHV IRUPHV G DUFKLWHFWXUH UHOLJLHXVH j WUDYHUV OH 6DKDUD 7UDYDX[ GH  O .9.. 'pFHPEUHHDQQpHW.

.

C  .

¢ºû¢ØÁ` ÖìüºË ¨ü¾÷? Èô× ¡ Ö„¡½¾·¬·©¾¬÷¡  .

:Âäm¡æÂó¡ ù¿–º` ý¯—Â Û ò¥£Âäm¡½¥ ”¡Â¸Ïú÷ê×¢üm¡ýÀÿ±¡Â¥—ôß÷Ân¡òðÌó¡ÂЬì ¨ºô· ½ºo òðÌó¡¡ÀÿP¬ß¡ú÷[ÇÁ¡¾ó¡ú÷ .

´üó¡ E¢÷? :Âäó¡ù¡½Èó¡ù¡¾ô¥ D›£Âºë ¡ —ºó¡ºÿ ù¢ï¢ø¥Á ¢ Ÿ¢ü¥? ¨ôøà¬Èm¡½¡m¡¨à¦×ú÷©¾ó« ¨Á¢øà÷ ©½¡½Ã¡âºð«Á¡ ¨ºØìûú÷ª¥Â¬ë¡ ò»¡¾ó¡t ù¡Á¾j¡ªó¢÷¢øôïþû—®· £¡Ðó¡ ¨º¥Âàó¡§ÂºÄj¡? òðÌó¡¨÷Âÿù¿–÷Á Û Z» ¡ —Â󡾚 ¢÷òàó  .

¢«¢¦¯ ¨÷¢ì÷ ”¢ü¦ó¡ù› ñìó¡D›ß¾ ¢r .

ñ¾üj¡¨÷¾¥£¢Øl¡ú¥ÂøßÞ÷¢³? ¾¾¸¬ó¢¥ îóÀï ¨èºÐ¥¾º¬ÿ¡¢ø¥Á¨ô¯¢råÂÛþ¥ª×¢·—¡¿›»•ÞÓ÷ ? — £Âäm¡? ù¢ï”¡Ç ¨¢Ì÷ñô·D›¨èß ù —D›ZºË—ù—: Á¾x£¡Ä÷¨ìØü÷? ±¡Â¥ ¡ úß÷ï ö¬»—ù—ò¦ë ÂÐìó¡ù¢ð ÇÂàÌ« V󡨦ëÂm¡Á¾¥ù¢· ¡ Òà¥? ª÷¢ë£¡Ä÷ÁÐë? ù¿–m¡ ¢ºÿ ôß ÂÐìó¡¨ØÇ ¢n¬·¡ ¨Øìûôߘ¥¢ àÓøç 龄¡— öÿ¡¾ó¡ÂØl¢¥ õºì¬ó¨ºü÷ ¡ Ý¢Ó ¡ £ÂØÔ«¢÷¾üߐ ä¬È ù—úð{ .

DVEDV EHUEqUHV GH O $WODV HW GHV RDVLV PDURFDLQHV . õ §½¢ßòÐ Àó¡ ó½õì ¢r  £¡Ä÷½¡¥ ¨Ø„¡¨¼Ð󡨦Ôn¡ôà Àó¡êç ¡ Ö »¨¦ë¡Â` ¨´ ô󢥨ûÀ m¡ôßùìôØ £¡Ä÷ ÁÐëù¢ð ǐù —¨ûÀ øôó¨ߢç¾ó¡¨èÛó¡ôß ºôß¡ÂðÊ· úð«C ¨ûÀ øôó¨û¢°ó¡¨èÛó¡ýÀÿ ÅÁ¢k¡— © Å¢ È ß Š— ª ¨¥¡Äm¡ 0 0HUFLHU 1RWHV« S + 7HUUDVVH .

&R\QH /H VDKDUD GH O 2XHVWpWXGHV JpRJUDSKLTXH VXU O $GUDU HW XQH SDUWLH GX 6DKDUD RFFLGHQWDO .

OLQFNVHLFK 3DULVS HDQQpHS . +RUL]RQ GH )UDQFH SS  0( /DRXVW / KDELWDWLRQ FKH] OHV WUDQVKXPDQWV«S '-DTXH0HXQLp$UFKLWHFWXUHVHWKDELWDWVGX'DGqV0DURFSUpVDKDULHQ/LEUDLULH&.

DVEDVEHUEqUHV« S (PLOLR7HPSLR/H0]DEXQPRGqOHG DUFKLWHFWXUH . + 7HUUDVVH .

00HUFLHU1RWHV«SS -6FKDFKWRSFLWS VSRQWDQpH(O'MH]DwUQƒ$OJHUS Í  ¨ü÷¢°ó¡¨üÈó¡ ½¾àó¡òÐè󡨐ôo ½Á¢m¡ºÁ¢¬ó¡ñ¾üj¡¨÷½  æÇ.

½¡ß ¥— .

00HUFLHU/DFLYLOLVDWLRQXUEDLQH«S .

  .

 .

¨º¦ëÂm¡Á¾¥õ쫪û¢ï£Âäm¡½¥ ê×¢ü÷ú÷¾¾ß? ¨ûÀ m¡ù›ò¥£¡Ä÷¨ìØü÷ .

§Ðó¡D›§ß¾ó¡ ù¡¿ ¡ ¤û¢³D› TrgÒ­ æ™Ôð Æ / g¦+g ` hëogæ C¢ºàó¢¥ù¾ºm¡֥«Àç¢ü÷¢ÿÁ¢¦¬ß¢¥¨w ¡ ú÷ù¾m¡ò»¡¾÷þȬð«Àó¡Á¾ìó¢¥ ù—¾àôóúð{©¡Â䯾ૠ¢ ûœç¨Âìó¡— ¨ü¾m¡ù¢ðÈ󧾾àó¡Þç¢üm¡ú÷þ¦ôa¢` ³Á¢l¡ ½º àó¡Àºü÷ù¢Èû ¡ ÂØÓ¡îóÀïÂ÷ ¡ ¡Àó ÁÂÔó¡¢ ôÿ— ¨ü¾m¢¥ê¸ô¢ ü÷òôȬ ±P󡧾ߢë? ¶¬è Àó¡ò»¾m¡åÂàç .

ú÷˜÷? ¢ ôàjò»¡¾m¡ýÀÿ[ÐbD›¨{¾ìó¡ ©¡üÇ[¥HßÂèó¡ÂÐàó¡? §ÁË¢¦ó¢¥éÂÌm¡? ß¾ Àó¡ êçÂm¡¿ ò»¾m¡Â Û = ùÂìó¡ú÷Ŕ¡¾¬¥¡[øôÈm¡¾üßÝ¢Ë õ ùÂìó¡? ùØûĦó¡þ÷¾¼¬Ç¡=õé  úº÷ ù𬠶¦Ï—¿›ú¾·m¡[Á¢øàm¡¾ ôßýÁØ«±— âô¥ ÁØ«= .

õ ºÿ ? ò»¾ºm¡Âr¶¬è¥è¬ð ¢û¢·— [³Â¥— ±P¥¤û¡j¡ú÷ö ß¾ ¾ë .

êç¡Â÷¨¯¯ Һॠ£¡Äº÷ ÁÐëò»¡¾m¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ¢øï÷Âôó¨ß¢ëýô૾·¡ ±Â¥§¾ß¢ë .

¨Ÿ¡Äj¡”¡Â¸Ðó¡ÁÐë ½¦¥ ¾³ ¾·¾à¥—D›¢ ç ¡üüè¬ç¨ߢç¾ó¡§˜Ìüm¡ýÀÿ¨w—ùøôÈm¡íÁ½—¾ë ¨ºô¸¬¥¡÷¢ë¢øï .

ö¾÷ò»¡¾÷[и¬¥[øôÈm¡”¢è¬·¡ôߐñ¾«§¾¾ß¨ô°÷—£Âäm¡ Í  ± ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡ÁÜü÷ú¥¡ ÂÜü úÐk¡¢½¡Â ¾ë ò¦³ŗÁ? §ÂÜüm¡ ¨¦ëÂm¡ .

 Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë .

êôß þôßõ¾ë þ¬f«ôßåÂ˗¢ ô¦ì¬È÷ ¢ÿÁØ« ¢ ôϗÁÐàó¡Â÷ôߨü¾m¡  Æó.

½Áèr .

Í  ¨ÂÐm¡ôs ¡ ¨¦¬ð÷± ¸Ðûöÿ¡Â¥› ½ þôß Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë .

:ºàó¡測m¡¨ôo ¶¬èó¡Õ¢¥Â¥¨¯ ¡ ú¾·m¡£¡¥—©¡Är §Á¢øߝ ù¢ø°ßù¢ø°ß.

òߢi› ½ .

Í  ÅÁ¢÷Â¡PçÂ¢ü  ½¾àó¡ ¨üÈó¡ Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ g½ .

©¨ºô¸ðó¡þèìÇ¡ª øÈ À󡨾 m¡¨ü¾÷ò»¾÷¢¢üÐbÂÏ¢üß[Á¢øàm¡©Â—Vó¡ò»¡¾m¡ú÷ .

$ /H]LQH 0DKGL\D VRFLpWp ÂÜü ò»¾m¡¡Àÿúß [¯ ¡ [Á¢øàm¡ú÷¨ôfþ¬Ç¡Á¾¥X¬ß¡¾ë  WXQLVLHQQHGHGLIIXVLRQS .

ýÀºÿ ©¾ã¬·”¡Â÷ ¡ [×Èó¡ ¢¢ ³¡ ¨ç»Ã? Æç¢ü¬ç åÁ¢»Äó¡òf˜¥¢¢ ³¡ .

öï¢k¡§ë ©¢i¾·›ò»¡¾m¡  .

ò»¡¾º÷ ¨à¦ºÇ ¢nù¢ï¨¡½Âãù—¿›§¾ßò»¡¾`©½à ¾ì磡Ä÷ÁÐë¢÷— §½¾ºp ¨ ³Ê ò»¾÷òðóùð ¢÷¢¦ó¢ã ù¢ÈŸÁù¢ü¯¡ò»¡¾÷¨ÈhúëÄ Y¥ÂÐìó ºÐìó¡±Á¢»©¡”¢Ôç¢nÎм«Vó¡Â¥¢ìm¡ú÷§Pì÷D›— ¨·¡ó¡ý¢´«¡? ùð ù˜ï ÑÂäó¡¨à¦×û¢¯ ÈŸÁú÷ò»¾m¡Ýû ½¾y¢øï §Á¢¡ÁÐìó¡¾·—D›Ôè — å¢üϗ¨¯¯ D›£¡Ä÷¨ìØü÷? ò»¡¾m¡öÈì«úð{ þô³—ú÷¶¬Œç Àó¡ ¢øï[¬ß¢ë— ÷Âôó¨ß¢ëýôà«ò»¾m¡ù—— ±Â¥§¾ß¢ë? ¶¬è ñ ¡ æüÐó¡ úëÄ Y¥ÂÐë? ëÂÌó¡ò»¾øôó¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ú÷öôÇPßþó›¾àÐ ¶ØÇýôà §ÂË¢¦÷ÁÈó¡Á¡¾³? ¶¬è H¢°ó¡æüÐó¡ ÂÐë? É¡ÂØô¥£¢¥  .

úëÄ Y¥ÂÐì¥Â¥¢ìm¡¨³¡Âl¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ¢øïÂÐìó¡ò»¡½ öëÁ¨·ôó¡.

¨ðô÷ C ñ¢°m¡¡Àÿ þ¬¢øk±Â¥¢ ¦û¢]õ¢ì ÁÈó¡Á¡¾³? ¨¸¬ç½Âo ®ó¢°ó¡æüÐó¡ þº¥¢¬ï? 7ULVWUDP .

õ¡Â¬ºÈ«ĺôðû ¡ ¨ó¢·Âó¡þß½— öÇÁñ» ú÷› ¯—þó¾s öëÁ¨·ôó¡.

 ¨üÇÁÌüm¡©Pð󡔡¸Ðó¡ª C å¢Øàû¡¥ ÁÈó¡Á¡¾³? §ÂË¢¦÷¨÷¢ì¬Ç¡ ? ¶¬è Ârò°{£¡Ä÷? ò»¾m¡ ¨º³¡»ÿ úëÄ Y¥ÂÐ쥾·¡ ñ¢°÷? › ¨øŸ¢ìó¡©–Ìüm¡? êçÂm¡¿ ò»¾m¡¾ÿ¢Ì þô»¡¾÷ úëÄ Y¥ÂÐëÁȥ͢l¡òÐèó¢¥Ðè÷õðó¡þüß<˜Ç ¢øï±¢¸ô¥ºÌó¡ Åôj©¢èa ò»¡½¨ü¦÷¤×¢Ð÷— ¨´· ¾ß¡ë ò»¾m¡Âr¤û¡³ ? X¦ ¢÷§½¢ß ¨ºüÄm¡ò»¡¾m¡îô¬¥”Ë ? ¢ûïÀ«¨ç»Äó¡ú÷¨ôèã ç ò»¡¾m¡ýÀÿ©¢ ³¡ ¢÷— ÅÁ¢k¡ Æó¾û ¡ ? £Âäm¡½¥ ñ¢ù¾÷? öÿ¾à¥ú÷ö ¬¯Á ù¾·m¡ ùØ¥¡Âm¡¢ ÷¢ë—Vó¡ Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ òߢi› ½ .

$XFDSLWDLQHRSFLWS .

þô»¡¾÷ úëÄ Y¥Áȥ͢l¡òÐèó¡D›§½àó¡úð{úëÄ Y¥ÂÐëò»¡¾÷úß .

  .

T‹¦²g— ›­h­4g æ™ ôg ` h ­h ¨¼Ï©¡¾¸ü÷? ¢ ßëó þüߪüä¬Ç¡£¡Ä÷¨ìØü`ÁÐìó¡ù—¾¦ é¾ü¼ôó¨¦Èüó¢¥ °÷ Ë¢àó¢ç ¢¢üÐb? þ¬çÂߨ¡Â¸Ðó¡ÁÐìó¡Òॐù—öãÁÁ¡¾t¡ §¾¾Ë¢ Ôॠ .

Ŕ¢÷žô÷¾ë þ«¢ ³ òïú÷é¾ü»þ¥Öy ¨ôëÁ ÂÐëù—þ¬ô·Á? ÂïÀ ùœºç EDUEDFDQH .

òÐèó¢¥åÂà Àó¡ ÷¢÷ ¡ ÁÈó¡? ò°ø¬m¡H¢°ó¡ÂÐüàó¡¢÷— ºÐì󨺥Âäó¡¨ó¢øÌó¡¨ j¡? ¾³ý¢¢ì¥Ò१¾ÿ¢Ì÷ú÷ªüðdÀó¡¾·ó¡ò°m¡ Õ¢ºì¬ó¢¥= ºÁ¢¬¥þóïÂ³œ¥ªøë®·  öëÁòðÌó¡.

¨ðô÷ ¾à¬« §¾`þ¥¨Ø„¡úï¢Èm¡þàô¬¦«ù—ò¦ë öëÁ¨·ôó¡.

Îg™­ ` h. ºÁ¢¬¥þóÁÏ ©¢øôðó¡ýÀÿÂÂbò¦ë ˗¨àÔ¥ TrgÒ­ žñC¬ žšˆhî¦ôg œæhŽëôg Æ ¡hpôg .

Îh.

Sôã ¡ ¾ àó¡ôߣÂäm¡½¥ èç C ¨º«¸üm¡§Á¢´k¡ÞØ쥔¢ü¦ó¡úðó . ”¢ºè» §¾º× ¨ëß ù¢Èûó Á¢øàm¡±¢¬üó¡[¥ ¨ç¡Âäj¡¨ ¦ó¡[¥¨ëàó¡ù› òøàó¡éÂ×? ù¢ðm¡[ß? ¨·¢¬m¡½¡m¡õ¡¾¼¬Ç¡? µÓ¥ ¨ëàó¡ýÀÿô´¬« ¢ ç ½¡m¡ýÀnúÈ· ¡ ñä¬Ç¡ ? þëÀ· ù¢Èû ¡ §Á¾ë¾÷¾¦«ñ¢¡¡Àÿ? ¢ §Á¢ºøàó¡? ¨º«¸üm¡§Á¢º´k¡õ¡¾¼¬ºÇ¡.

ò»¡¾m¡ ±¡Â¥ ¡ Á¡Ç ¡ ¢ª Ìû˜ç¨ÂðÈàó¡ ? êºçÂ¥¨º¥À ÷ — ¨¥À ÷ Zã§Á¢´·ù³¢ üÐó¡ ùø×¢èó¡õ¾¼¬Ç¡®· × õ¾ §½¢÷©ÃÂ¥[Ø¥¡Âm¡Á Û Þ÷ .

½¢gY¥¨àôë Z˗? ¨¾ m¡? ¢ø逸Âk¡öÿŸ¢øß  …¡¾º¦ßÂ𥥗.

Ë¢àó¡.

H¢ø°àó¡¾ àó¡? ¨¥Á¢äm¡©·Áñ» ú÷Ÿ¡Äj¡  ÷.

Èø¸ô¥ .

úº÷ Z°ºï ? é¾ül¡åÂߢøïžÍ  ÂŸ¡Äj¡Þìó¡ ÂÌüôó¨ü×ó¡¨ïÂÌó¡ ¾Ÿ¡m¡”¢÷ 4XHQDUG5HFKHUFKHVKLVWRULTXHVGDQVOH7RXDW ºÜü §Á¡Áºë ©¡« ÁÐëò°÷”¡Â¸Ðó¡ÁÐë *RXUDU %XOOHWLQ GH OLDLVRQ VDKDULHQQH Qƒ GHFHPEUHS HW*OH ( 'DXPDVHW$ GH&KDQFHO /H JUDQGGpVHUW/LEUDLUHVpGLWHXUV3DULVHpGLWS .

+7HUUDVVHDUW%XUGM(QF\FO.VODPW.S*0DUFDLV/ DUFKLWHFWXUHPXVXOPDQH«S .

VODPW.. +7HUUDVVHDUW+LVQ(QF\FORSpGLHGHO ..S  .

£¡Â¬ó¡— ¨¥¢Ø󢥨ôàó¡õ¢Èë ¡ ”¢ü¥½¡Ä =´k¢¥ÆÇ ¡ ªü¦çÊ¥¾ó¡¤û¢³D›¨Ÿ¢ü¥ ¨º¥¢Ø󡧽¢º` ¨ôïõ¢ì« ¨ߢç¾ó¡©–Ìüm¡ª¸¦Ï—õºÿ ùÂì󡨢? íï¾m¡ ªºôÛ Âº³ ¡ — ©¸üm¡´k¡§½¢`§ZäÐó¡¨Á¢øàm¡ÂÏ¢üàó¡ ©¢¸¬èó¡? ÂЬì .

¨¾·m¡¨ó¾ó¡ öð·ªøȬë¡Vó¡ñ¾ó¡Ÿ¢øß? ¨à¦¬÷¨ìÂØó¡ ? ¢ÿÁºÏ ¶ºÓ— ? à¦Øó¡þØp ù¢Èû ¡ [¥¨øøk¡¨ëàó¡ýÀÿªôa¾ë ¡¾º¥ ¢ ëç Êà Vó¡ÑÁ ¡ ú÷¢ ³Â¼¬Ç¡õ¢»½¡` þû¢¦÷òï¾Ë ¿›£¡Ä÷¨ìØü÷ ±¢º¬û ¢º û˜ï ©¾ã¬·þ¥Ö„¡à¦Øó¡ÖÇó¡[¥ Ÿ¢øàó¡ýÀÿ[¥¡Âÿ¢ÛÆû¢´¬ó¡ .

ù¢Èû ¡ òøßú÷Æó à¦× hU…@ÎæcA¼ ' º´k¡§½¢º÷ ôßé¾Ð îó¿ùœçÃàó¡ å¢èj¡¾ô¥£¡Ä÷¨ìØü÷ªû¢ï¡¿› òºÐèó¡? þüß®¾k¡ê¦Ç¢øï £¡Ä÷¨ìØü÷¨¦ÔÿªôðÌ«¾ìôç ù¢ð÷òï? Â̬üm¡ Zºj¡º´k¡ úº÷ ¢º øÜà÷? ù𬫨¥ÇÁ¨¼Ï©¢ì¦×ú÷¾ ø¬ó¡ñ ¡ ¢ºÌ«ºä÷—¢ó ¨¼Ï†« ¢ ÷¢÷—©¾³ — [à󡪊ôìŠ ¬û¡¢÷®¸ç .

V÷ó¾ó¡ Ѻäó¡©¡¿Ÿ¢ºøà󡢺 ç ¢`©–Ìüm¡òü¥? Á¼Ðó¡ýÀÿª÷¾¼¬Ç¡¾ë §Âg D› Zøk¡ ۗôߢ ôgò È §ZäÏò¬ïD›ÞØ쫳¢„¡ú÷Þô¬ì«ù—¾à¦ç ߢç¾ó¡ ”¡Äº³—òï ©¢÷¢ß¾ó¡ ù¡Á¾j¡”¢ü¥? ¤Àù½ ö¬ ¢ ÷¡¾¼¬Ç¡ ”¢ü¦ó¡ÞÓ÷ ®· .

£¡Äº÷ ¨ìØü÷Á¢øà÷ñ· ©¢èMóšm¡ú÷¾¾àó¡õ ùÂìó¡ú÷§Z» ¡ ¨¯°ó¡½ìàó¡ñ» ªèüϾë .

[¥ ¨ ³ ú÷£¡Ä÷¨ìØü÷Á¢øà÷[¥òзÀó¡õ¢´Èû¡ öã¢ü¬ó¡ñ· £¢´ß ¡ ¢ ¥¢¸Ï—¢ ç ¾¥— 0 5RFKH /H0 ]DE$UWKDXG3DULV Âᅲ©¢Ç¡Á¾ó¡ýÀÿú÷ ¨û¢¯¨ ³ ú÷¨ìØüøôóà¦Øó¡Ö„¡ +%DVVHWHW+7HUUDVVHRSFLWSS &O 3DYDUG /XPLqUH GX 0 ]DE 'HOURLVVH 3DULV & HW 3 'RQQDGLHX + HW -0 'LGLOORQ +DELWHU OH GpVHUW OHV PDLVRQV PR]DELWHV 3LHUUH 0DUGDJD %UX[HOOHV H pGLW $ 5DYHUHDX/H0 ]DEXQHOHoRQ G DUFKLWHFWXUH6LQGEDGHpGLW 00HUFLHU/DFLYLOLVDWLRQXUEDLQHDX0 ]DESS  .

.

? ¢Ç¢Ç—¨ô°ø¬m¡§ZäÐó¡©¢¸¬èôóæï¢Èïõ¾¼¬È« ¢÷§½¢à稴k¡¶Ÿ¢èÐó¡¢÷— .

X¦m¡ öºëÁòðºÌó¡.

±¡Â¥ ¡ Òথ¨×¢ìÈó¡ÂÐüßòøkò¥¡ï —  öëÁòðÌó¡.

òã¡Äm¡ îó¿? õì¬óÂØm¡ý¢÷ åÂÐó§ÁÀó¡ù¡Á¾³¾·—¨ë¬q¶ØÈó¡¨ÓÁ—? ÞÓ« —  £¡Äm¡Á¾¥ 'ãNã½ápã½Lç( mI„@ ' Õºøï޺ǡ 颺Øûôß £¡Ä÷¨ìØü÷? òøà¬È Ʀj¡Ý¡û—ú÷Ýû ºôßV÷ó¾ó¡Zj¡´k¡ú÷¨ì¦×ªbú÷õ¢l¡þ«½¢÷±Â¼¬È« ¨g §½¢øï õ [º¥ ¢ ðiµ¡Â¬ ©¢Ç¾ß— Þì¥òðË? ¾³ ¢¦Âì«õ êøß å¢ºó ¡ ¤¦È¥þôßåÂà¬ó¡ò È Zj¡ Ʀj¡ú÷ùð¬ Êÿ¼ÏúߧÁ¢¦ßÿ ¨ºëÂè¬m¡ÞºÓ¡m¡ú÷¾¾ßôß¼Ðó¡¡Àÿ³¢pÂ̬ü« þó¨ûðm¡¨àÏ¢ü󡔢Ԧó¡ ÑÂäó¡¡Àn©¾ßŒ—ù¡Âç—ò»¡½¼Ðó¡¡ÀÿÌ ù—¾à¥ .

£¡Ä÷½¡ å¢èÓôß ©¢ºû¥Âïúº÷ ùºð¬« ªøºÌøÊ« øÈ«Õøï¶ôЫ§½¢÷D›îóÀ¥ñ¸¬ ¨ºìó¢ß¤Ÿ¡ºË ¨¦Èü¥õü÷ó ¡ ©¢ðôÇÞ÷ñ¢ÐôÏ ¨¦Èü¥õÈôðó¡ .

 ¨¦Èü¥ þøÈëÂ³¢„¡®· ù¢ðm¡[ß? õ¢ì« Á ¦˕ øÈ« ù¡Âç—? Ʀj¡é·ö¬ þߢëžð ù—¾à¥ ¾ëm¡¨ ¬ó¨¸¬çþ¦û¡³ ¾·—? òഝÑÁ ¡ ? þóÂè¸ ôèÈó¡ D ¡ ½ àó¡? ú üó¡[¥¢÷½¥ ? ¨û¢Ç¢Èó¡§Á¢øàó¡? PRHOORQ.

¨¥À m¡Zã§Á¢´k¡ª÷¾¼¬Ç¡ .

ùºìó¡ñº» £Âäm¡½¥ ? ¢àÇ¡ ¢¦ë› ¡Á¢ÿ½Ã¡åÂß ÂÔ» ¡ ÂÐë? °rõÇ ¡ Á Û ú÷ õºÿ 9LOOH RSFLW S $ GH &DODVDQWL 0RW\OLQVN\ *XHUUDUD GHSXLV VD IRQGDWLRQ -RXUGDQ .

ê¾Ðó¢¥þü¬ó¡ú÷¾¥ ¢üÿ $OJHU S0 0HUFLHU /DFLYLOLVDWLRQXUEDLQH«S <½¢º÷ ù˜Ì¥§¾è÷ ¾³©¢÷ôà÷ú÷E þ÷¾ë¢÷ôßöÇ¢ë¶ðü¥¾Èó¡¢³ój¡? žü m¡IÂðó¡ £¡Ä÷½¡ å¢èÓôߧÂ̬üm¡³¢„¡úß Zj¡ ªøÌø¬ó¡ 00HUFLHU/DFLYLOLVDWLRQXUEDLQH«S .

  .

¨çºÏÂ÷§Á¢º´k¡¢ ëç ÞÓ« .

Âó¡ úÁ¾ó¡ò°÷¨È¥¢ó¡¨¡Â¸Ðó¡ʟ¢Ìk¡ú÷¨÷Ä·˜¥ ¨ºôï鬷¡¾ë¤Ìl¡ùð îó¿¾à¥ ò÷¢ïõ§¾÷ì¦ó ùÂèó¡òàÌ =¨¦ë¨ ÿ ôß îºó¿¾ºà¥ õ¢ºïÁòðË? ª¬è« ªØìÇ¾ë½¢ì ¡ ò¦ëõ¢ð·œ¥ªàÓ Vó¡Á¼Ðó¡ úº÷ ŗÁ¿ SÌ»é¾÷¨ØÇ¡¥ þÇÂÿö¬ ®· D›òìüö¸èó¡ú÷é„¡Ʀj¡òÐè þûï ¤û¢³D›¨¥Ð󢥪øÌø¬ó¡Õ÷ Äø¬ ..

”¢m¡þóå¢Ô ù—¾à¥¢×÷  Ð =¾¾· ºϢüàó¡ ©¢º¢ü¦ó¡ù¡Á¾³¶ØǗ¤Èð Õ÷ ÿ ¨¥×Â󢥐¯˜¬ó¡ÞÂÇ å¢èj¡ÞÂÇ C ªøÌø¬ó¡§½¢÷ù—¢ ¦¦Ç .

¨ «¢û©¢¦¦·¨ ÿ ôߨûÌl¡ú÷¶÷÷ ¢ ¬Èð«¾à¥¨Á¢øàm¡ §Âg¢Ì« ¡Âä÷—¢ûó ¢n¶ü{¢øP㶦Ы¬·ò÷¢ðó¢¥¢ ì¸Çö¬ ºôô¬÷ ¨àüm¢ïŸ¡Äj¡£üj¡ê×¢ü÷ú÷Z°ï? ªøÌø¬ó¡§½¢÷ªçÂß¾ë .

§ÂðÈ¥ Õ¡ã ¡ ¨ôëÁ ÁÐë „@ÎæcA¼ ' £¡Äº÷ ¨¦ºÔn¨ûðm¡¨Èôðó¡Á¼Ðó¡é·¨ØÇ¡¥ Zj¡§½¢÷ôßñÐk¡ö¬ ¾ºìè Ʀºj¡é·ù¡Â瘥¨ûÁ¢ì÷§Z¦ï ù¡Âç—? Ì ù—¾à¥ ù¢ð÷òï? §Â̬üm¡ FKDX[ PDJQ pVLHQQH .

V÷ó¾ºó¡Zºj¡D›îóÀ¥ñ¸¬H¥Âðó¡ýâãZj¡´k¡ §ÂºÌßÁ¡¾ºì÷ ¨½ ¡ ò÷Áþóå¢Ô =”¢m¡? £¡À ù—¾à¥”¢ü¦ó¡©¢ôøß? õ¾¼¬Èó þç¢àӗ ©¢ç¢È÷ÞØëD›¨ç¢ð󡧾m¡ù¡Âç ¡ ½¢ì ¨ç¢ðó¡£¢Ìß ¡ ôßñиôó£¡Ä÷¨ìØü÷ù¢ðÇÂØÔ .

-%UXQKHV /D JpRJUDSKLH KXPDLQH 3UHVVHV ºÜü ʟ¢ºÌk¡ýÀºÿ Þºøj”¡Â¸Ðó¡? ¨ô× XQLYHUVLWDLUHVGH)UDQFH3DULVHHGLWS 00HUFLHU/DFLYLOLVDWLRQXUEDLQH«SS .

úð{¢ ¬ØÇ¡¥ ¨¯—¨üÂëùð«¢÷¡Z°ï¿› ¨ä󢥨w—¢ ¬èß ¢ ¬×¢È¥öãÁ ©¡Èðó¡ýÀÿȬð« .

¨÷½¢ìó¡ñÐèó¡? ýZã úëÄ Y¥¨·¡¥ [Êô¦ŠìÊ« ±Â¥? ý¡ÂüÇ¢ø¢ø÷¬ó¡ ©¢ç¢Ó ¡ Þ¦¬« 00HUFLHU/DFLYLOLVDWLRQXUEDLQH «S $PDW îóÀï Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ g½ .

RSFLW S 9LOOH RSFLW S 09DQ %HUFKHP 'HX[ FRPSDJQHV GH IRXLOOHV j 6HGUDWD .

QVW 5HFK 6DKDULHQQH W. SS&GW &DXYHW1RWHVVXU 6RXI HW OHV 6RXDID H[WUDLW GX %XOOHWLQ GH 6RFLRORJLH HW GH *pRJUDSKLH G $OJHU HW GH O $IULTXH GX  1RUG$OJHUS . 7UDYDX[ GH O .

îºi õ ô»¡¾ó¡ýÂØëõ þû¡Á¾³Ý¢è«Á¡ .

H¡ØǗù¾¥Àç ùÂèó¡ ¢÷— ¨ºÿç D›½š ¾ß¢ÏÂr±Á¢l¡ú÷ùÂèó¡©¢ ³ ¾·œ¥òЬ õ E¡· þû¡Á¾³   öëÁñ¢ðË ¡.

õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂߨ¸¬ç¨ÓÁ ¡ ¬È÷? ùÂèó¡ ¾ë ùÂèó¡ò»¡½§Á¡Âk¡Úèk¨óâߨó¢ÐôϨ¥Â¬¥ùÂèôó¨ô»¡¾ó¡©¢ ³¡ó¡ªȌï ù —¢º` ¯—¢nê¦ C ¨û¢e— ¨à¦Ç¢ÿ½¾ßZ´ôóù¡Âç—ú÷¨ßøo¨ðô÷ÂÐëòèǗù¢ï ¢ º¦ôج«Vó¡¨ó¢àó¡§Á¡Âk¡¨³Á½¤¦È¥¡¾³¨èOôð÷¨ôøßZj¡§½¢÷ôßñÐk¡¨ôøß ”¢ºü¦ó¡ùœºç ”¡Â¸Ðó¡? ¨üe §½¢÷P¬à Àó¡¤Øk¡ú÷§Z¦ðó¡©¢øðó¡=ú÷ ¨ôøàó¡ ÂØm¡ý¢m ¨ÓÂàm¡µØÈó¡©¢ÓÁ˜ï©¢¢ü¦ó¡ú÷¨üà÷ ÞÓ¡÷ ôßÂЬ롾ëZj¡Õ` ±Âº¥ ? Ú·ó ¢øï¨Ï¢l¡¨w ¡ ©¡¿H¢¦m¡Ò३¢ ³¡ ¢Èð« §Á½¢û©¢·? úëÄ Y¥ÂÐ쥨üïÂ󡱡¥ ¡ ¾·—? ëÂÌó¡ò»¾m¡? ¨¡½ÂãÂÐ먷¡¥ Á¡üó¥ -Ðt…AHWÈj½›@’î¸@ ' ¢º¥¢¥ÂÐë ’ñ¡Šó—Š úз ª ½ÄôŠ« ÂÐëú÷òïÁ¡Ǘ? ¨g §½¢øïª÷¾¼¬Ç¡ úëÄ Y¥ÂÐëÁÈó¨ô»¡¾ó¡”¡Ä³ ¡ þ¥ªÌ· H¢ëèó¡§Áü¥ ÂÐë ¾àÈó¡ 'ÆIãt…@( ÏÊcÈÛ@º¼g ' Á¾ì ¢ÿÂØëêë½Ð^¢³Ärù𠝧Áð÷þ«¢¦¦·¨½ ¡ å¢èÓôߤǬ ò÷Áÿ — ݦºÇ—§¾º÷ ºø¬¼ó í¬ ODLWGHFKDX[ .

Zj¡ñôpþóå¢Ô öǺ¥ ÖǬm¡? ñ¢øà¬Çó A¢Ï±ÄóÕ÷ ôßòи¬ =ú÷ »—§Â÷Zj¡ñôpþóå¢Ô =[ߦǗ -ºaÁ¸@§ÈfT ' £¡Äº÷ ¨ìØü÷? ¨ô¼üó¡ªû¢ï¾ë ¨¡Â¸Ðó¡öó¢ë ¡ ? ¨ä󢥨w—¨ô¼üó¡Ȭð« ? ¢ ¦Ì»õ¾¼¬ Ç¡¾ë .

ù¢ðÈôóÇ¢Ç ¡ Ÿ¡Àäó¡½Ám¡¢ÿÁ¢¦¬ß¢¥¨Ï¢»¨¢üà¥Üb þ÷¢Èë—öÜà`¢Üè¬pòÛª½Äô«ÂÐë·¡Ô¥Þì ùÂè¥êôଠõ ¾ìm¡æÏó¡ .

/LHXW.

&KDUOHW/HVSDOPLHUVGX0 ]DE%XOOHWLQGHVRFLRORJLHHWGHJpRJUDSKLHG $OJHUSS .

  .

ñ» ú÷¢üÜ· úðó ÑÁ¡ß D›¢ÿâ´ß—ÞØì« ù—¾à¥¨¸Ø Èm¡æìÇ ¡ òg ©–Ìüm¡ôßÂЬë¡ò¼üó¡ÝÀ³ú÷ ¨óøàm¡ÑÁ¡àó¡õ¡¾¼¬Ç¡ù —¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿ D›”´ôó¡ù¢ï®· .

¨{¾ìó¡Ÿ¢øàó¡? ½¢ð«— ¨÷¾àü÷¢ÿ¾s[·? ¨°¾k¡ §½ ¢º÷ ñ¢ø଺ǡúßYä« ¢ û ¨ôÔ èm¡¨ìÂØó¡ÿ ªû¢ïV󡔢¦ë ¢¥æìȬó¡ [ø°ó¡¤Ìl¡ øü«Vó¡Á¾Èó¡ — É¢øÌm¡§Â´Ëú÷¨³Â¼¬Èm¡¤Ìl¡§½¢÷ª÷¾¼¬Ç¡¢øï ºôßù¡Á¾ºj¡ò»¡½¢ìç—ÃÂ䫝õ £Á¢ì ¢n× ½¢«— òøàó¨¡Â¸Ð󡨽 ¡ ? Һ।̻¾s¾ë ¤³¢Ìøï¢n¢øà¬Ç¡ÑÂ䥨ÓÁ ¡ úßõ E¡· Ý¢è«Á¡ ¢n¢ø଺ǡúðó .

£¡Ä÷¨ìØü÷±Á¢»ú÷þ¥«š Àó¡å¢ÐèÐó¢ï» ¡ Á¢´Ë ¡ ¡¾³¡½¾pòÛ -ºaÁ¸@dÊhTÃA±Ëk ' ¨º¥¢°`À¼¬« Åì« X¸«ù—¾à¥”¢¦ë ¡ ½ìà󡔢ü¥? ¡Z°ïª÷¾¼¬Ç¡ ¢ºøï §ÂŸ¡¾ºó¡ú÷Ý¢Øë— §ÂŸ¡½æÐûòðË”¢¦ë ¡ ½ìà󡪸ü÷¾ë òðÿ ¨Ç¢ø¬÷ ¤ü³D›¢¦ü³ÞÓ« ù—¾à¥¨¸ØÈm¡æìÇ ¡ ? ¾Âj¡ù¢ìÇ ª÷¾¼¬Ç¡ ù¢¯É¡ÂçÞÓ îó¿¾à¥ö¬ó ¨¦Ìl¡ÑÁ¡àó¡éç ¡¾÷¢à¬÷ÞÓÉ¡Âç ¨¥¢°`ùð¬ó §½¢º` ¨º³Äøm¡§ZäÐó¡§Á¢´k¡ú÷¶Ÿ¢èÏÞÓ Z» ¡ ? ö¬ó ò¼üó¡æàÇú÷ öëÁòðÌó¡ .

¨ðÇ¢m¡ªøÌø¬ó¡ -ºËaÁ¸@®¥k ' ¾Âj¡ù¢ºìÇ ú÷É¡Âçéç ¨¸ºØÈm¡æìÇ ¡ ? É¡ÂèïÞÓò¼üó¡æàÇ æìÈ󡔢ü¥¨ôøß”¢ü¯—Ʀj¡Õ÷ £ÂÈ«Þüm¢èû•Â ¢øï .

 ºÁ¢º¬¥ úëÄ Y¥ÂÐ쥧Á¢´üó¡? ?Âk¡§Áü¥…¡¾¦ßú¥¾øpòÓ¢èó¡¾Èó¡¨÷ôàm¢¥H½¢ç— .

 ©— -%UXQKHVRSFLWS  .

TrgÒ­ žñC¬ žšˆhî¦ôg œæhŽëôg Æ ¡hّÜg vhšñs ` hëoh.

”¢ºü¥ ¾ºüߧÁ¢º´k¡æÏÂ¥¨ìôà¬m¡”¢Ìû ¡ ©¢üì«D›ÂÐüàó¡¡Àÿ? ÑÂà«˜Ç ¨èô¬¼m¡¨Øä¬ó¡¤ó¢Ç— ”¢¦ë ¡ ½ìà󡔢ü¥©¢üì«D› ù¡Á¾j¡ 꺐ôଠ¢ºøç [¬Ÿ¢Ìû›[¬üì«£¡Ä÷¨ìØü÷? ”¢ü¦ó¡åÂß¾ìó §Á¢´k¡æÏÁ ô ¢øç ¢ ôøsù—úð{Vó¡ §Á¢´k¡æÏÂ¥ ¢”¢ü¦ó¡ù—¿›òøà¬Èm¡´k¡§½¢÷¢ ¬ÓÂç¨ìÂ×ÿ .QFHUWXP .

±Äm¡¨üì« — æô¬¼m¡ õ¾¼¬Èm¡´k¡õ¢Ü¬û¡õ¾àç ¤À”¡Â³›ù½ ¨à¦Øó¡? ¾³« ¢øï§ÂË¢¦÷ö¬ §Á¢ºøà󡢺 ç ¢`£¡Ä÷¨ìØü÷©–Ìü÷? ¨¦ó¢äó¡¨üì¬ó¡ÿ ¨üì¬ó¡ýÀÿÑÂ穢Ǣìm¡    öëÁ©¢·ôó¡.

¢ ¬Ç¡Á½½¾Ð¥útVó¡¨ߢç¾ó¡ Ý¢ºË ¢ºøïõé ùºìó¡? ©Â Û ®· I¾ìó¡Àü÷¨üì¬ó¡ýÀÿªçÂß¾ë ¢ºøïö ¾ó¨ôÔèm¡¨ìÂØó¡ªû¢ðç[³¢ üÐó¡ [Ø¥¡Âm¡¾ ß ôߣÂäm¡? ¢n¢øà¬Ç¡ .

”¡Â¸Ðó¡ÁÐëú÷Z°ï? ªçÂß ú÷¨ôàó¡õ¢Èë ¡ ? ©¾ÿË HQpSLRXHQDU rWHVGHSRLVVRQ .

¨ô¦üÈó¡¨üì« £ ºôßúà÷ ý¢´«¡? Ÿ¢÷¢àÓ §ZäϨ´·¶Ÿ¢èÏÞÓ ? òø¬« ª ½ÄôŠ« ÂÐëÁÇ ýÀºÿ ¶üø« îó¡½ ¡Àðÿ þô Àó¡í¢÷¾m¡? ¢÷ ý¢´«¡Æðà =í¢÷¾m¡ò÷¢ï öëÁ¨·ôó¡.

ù¡Á¾´ôó¨ë¢ËÂó¡ú÷¢ßû ¨üì¬ó¡ £ôºÇ—êç £¡Ä÷¨ìØü÷? ¨÷¢ß¨èÐ¥¨Á¢øàm¡©–Ìüm¡? ö¬ç ù¡Á¾j¡”¢ü¥¢÷— ±ĺøm¡Ʀºj¡Õº` ¢ø ü¥ Àó¡á¡Âèó¡.

{ [ô¥¢ì¬÷úÁ¡¾³”¢ü¥? ò°ø¬ ¾·¡ ? ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐ띒ñ¡óŠ—Š ª½ÄŠô« Á¡Ǘ? ý¢ü—Á¢øïÐk¡ [Øó¢¥¢ø¥Á Ðk¢¥ Í¢ºl¡òÐèó¡? þüß®¾k¡<˜Ç ¢øï    öëÁñ¢ðË ¡.

H¢ëèó¡§Áü¥ ÂÐë úëÄ Y¥ÂÐëÁÈ¥  Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ g½ .

.

ºô¼¬ ¢øôëVó¡¨Á¢øàm¡ÂÏ¢üàó¡ú÷£¡Ä÷¨ìØü`Ÿ¢øàó¡? ¾ìàó¡P¬à ¾ìà󡔢ü¥ ©¢º¸¬èó¡ ò»¡¾m¡¾Ç æìÇ ¡ òg? ¨ô°ø¬m¡ ¢õì Vó¡¨Á¢øàm¡¨èÛôó”¢ü¦ó¡¢ üß úßÔç¡Àÿ .

ÆÇ ¡ ôßE¢¬ó¢¥ ¨ ç¢ð¬÷¤Èü¥Á¡¾j¡ù¾¥ôßòì°ó¡Þì¥ õì ¾ìàó¢ç ¨¡Â¸Ðó¡öó¢ë ¡ ? ¨üe §½¢÷¢ û—¢ü—ÁV󡨦Ìl¡ÑÁ¡àó¡õ¡¾¼¬Ç¡úßYä þû— ù—òº¦ë¾ºÂj¡úº÷ ù¢ìÇ ¨¯¯ Æ쬥¤ó¢äó¡? ö¬ç ¾ìà󡔢ü¥¨ìÂ×¢÷— ¡¾û¢ºÇ ðÿ — [¬ô÷¢·[¬÷¢ß½[¥ùð ù˜ï¾ìà󡔢ü¥½¡Â ®· ÞÓ«  .

Ʀ ¢ àÓ¡÷ ? ª¦°¬óýZã æàÈó¡ú÷¨«¢¦ûå¢ó˜¥Ö¥Â« ò»¾m¡¨¸¬çæï¢Ç— öôÈôó ¨ìÂØ¥Zj¡´k¡ú÷§Zä϶Ÿ¢èÐ¥¢ß¦¬÷ªøÌø¬ó¡Õ÷ ÞÓ ? À»š îó¿¾à¥ þóòøà ù—¾à¥¾ìà󡔢ü¥ö¬ ¡Àðÿ  öëÁòðÌó¡.

ö·ó¡Ʀj¡Õ÷ ¢ ôô¼¬ ¨ôŸ¢÷ ¾ºìà󡔢ü¥òø¬ð ù—¾à¥ õ ¾ìàó¡ÑÂßòÐ ¢÷¢¦ó¢ãò¼üó¡ù¢ìÇ ú÷òðÿ þ¦Ë Ò঺¥ ¢û¾º³ ¾ë þô»¡¾¥¾Âj¡ù¢ìÇ í«Þ÷ªøÌø¬ó¡Õ` þüØ¥ þç¡· Èð« ¬ºÈ ù—¾à¥¾ìàó¡Â Û ôߢìç—¨ßÓ÷ ò¼üó¡ÝÀ³ú÷¨¦Ì»¨ÓÁ¢ßù—©¢k¡ úº÷ òºï í¡Â˛ þçÂ×Ö¥Áõ¢ð·› ¾ìàó¡¨ì«¢ ü÷ÑÂäó¡  öëÁòðÌó¡.

¢ìç— òì°ó¡ògôßþó[¬ô÷¢k¡[¬÷¢ß¾ó¡ ¾ìàó¡ §ÂŸ¡¾ó¡ú÷Ý¢ØëòðË? ½ìß— ¨Ÿ¡½æÐû½ìßôßñÐk¡ö¬ ¨üì¬ó¡ýÀn¢ফ ÁÐëú÷Z°ï? ªà¦.

«¡ ¨ìÂ×¢ û—D›¡ÂÜû ¨Ç¡Á¾ó¢¥¢n¢üëÂØ«Vó¡¨ߢç¾ó¡Ÿ¢øàó¡òï? .

¨Ÿ¡½æÐû½ìßÿ öß ¡ ¤ó¢äó¡? ¢¨àŸ¢Ìó¡½ìàó¡¾s¢üûœçîóÀ¸Ðó¡ ? Á¢¯ ó ÞÇ¢¬ó¡Âdšm¡ é¡Âàó¡? ¨¥Âàó¡§Á¢øàó¡? ¦ìó¡ ¾ìà󡢡Ä÷ Ç÷ Á¢¦³Á¢¬È󡾦ß.

¡Äàó¡ .

Í  Æû« ”¢àüÐ¥¨¥Âà󡽦ó¡ ? ¨û¡¾÷ ¨¥Âa¤·¢Ïÿ  ©— ºÁ¢¬¥¢ð¥¾àÇú¥ù¢øôÇòÓ¢èó¡¾Èó¡H½¢ç—¾ë .

¾ºÂj¡ù¢ìÇ ù˜¥¨{¾ìó¡Ÿ¢øàó¡¾·œ¥§Á¢ üm¡æìÇ ¡ ¾·—ñ» ú÷Ú· þû˜¥¨«¢·¡ó¡¨·èó¡ ºó §¾m”¢m¡? ªàÓ — ¾à¥ªÇë ¨È¥¢ ªàØŒë ¢ û—úÜó¡D›ß¾ ¢`Âèϗ ùó ©¡¿ªû¢ï ݺØìm¡¾Âj¡ù—úßÔ睽¢÷Âó¡D›òŸ¢m¡Ò¥ ¡ D›¢ó ñ¢¸¬Ç ¨ û ÿ ¨ô¼üó¡ú÷ªà،ë òó¡þó›ÝÂÈ Ʀ ù—ò¦ë¨ô¼üó¡ú÷ Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ g½ .

  .

æÐû¢ àØì÷ £¡Ä÷¨ìØü`Á¢øàm¡¾üߨôÔè÷¨ìÂ×ÿ ¦ìó¢¥æìȬó¡ ”¢ºü¦ó§Áºð¬÷¨ôøߐ› ¦ì󡔢ü¥¨ìÂ×¢÷ ½ìàó¡ò°÷¢÷¢d§ÂŸ¡¾ó¡ú÷Ý¢Øë— Ÿ¡½ ú÷Á¢°ï ¡ D›”¢ü¦ó¡˜j¾ë þ¬Ø䫽¡Âm¡”¢Ôèó¡êøß ¤È^Îìü¢ÿ½¾ß½¡½Ä ¾ìàó¡ ޺ë ôßòøà ¦ìó¢ç X¦øôó¢ ¸ü{Vó¡¨Á¢øàm¡Ο¢Ð¼ôóæìȬó¡? ¦ìó¡ñ¢øà¬Ç¡ ¢ ºü߾ঠ¢`¨¢ü¦ó¡”¡Ä³—¾Ì¥õìù¢ì«œ¥òøß ¡¿›¨ ç¢ð¬÷¤Èü¥ù¡Á¾j¡ôßòì°ó¡  .

æìºÈó¡òºì°óg ¢«¢¦¯ ¨÷¢ì÷°ï—þôàxþÈ쫐ù—úßÔçÕìÈó¡ ß¡¾¬ó¡ ? ¢ºèOôð÷Pº¬à Àó¡ò¼üó¡¤Ì»úß”¢üä¬Ç¡ ? ò°ø¬m¡½¢Ð¬ë¡ ¤û¢j¡D›¨ç¢Ó› ñ¾º« Vó¡ÂÏ¢üàó¡ú÷ ¢ü¬Ç¡Á½Áp ¨ߢç¾ó¡©–Ìüm¡? ¦ìó¡¾à ¨¡Â¸Ðó¡öó¢ë ¡ .

X¦m¡õ¾Êë ôß ¨û¢ºÇ¢Ç ¨ºûßÂçúº÷ ©¡Á¢Ôk¡´çÀü÷¦ìó¡õ¡¾¼¬Ç¡ù¢Èû ¡ åÂß¾ë ¾ºüßîóÀºï åÂߣÂäm¡? .

éÂÌm¢¥§Âð¦m¡¨÷Ç ¡ Ÿ¢øàó¡? åÂß ¨û¢÷Á .

Ÿ¡Äj¡£ü³¨ôëÁ öô뜥¨«¡Á¾ÇÁÐë? ¢àŸ¢Ëù¢ï  .

[ø¬ÇÂó¡ .

¨¦ó¢ã ¡ D›¢ ºÔॾºÂj¡ù¢ìÇ ÞÓ« ¾Âj¡ù¢ìÇ ú÷ñøàm¡¶ØÈm¡æìÈó¡ ¨ØºÇ¡¥ ¢ Ôà¥D›¾Ì« ù—¾à¥ò¼üó¡â´ß—ú÷ÑÁ¡ß éç ¾¾ËÅ¢d? Ò।ü³ ? îó¿¾à¥ÝÂÌ ò¼üó¡æàÇú÷É¡Âç¢ ëç ÞӐ=¨¾ô³Õ» — ¨«¢¦ûå¢ó— [Øó¡ú÷¨ì¦×= §ZäÐ󡨴k¡¶Ÿ¢èÐó¡ Ʀj¡Õ÷ úߧÁ¢¦ßÿ Àó¡ æìÈ󡔢ü¥ ú¬ø¬üÇ¢ ði¾à¬ Zj¡Õ÷ ú÷§ÂÌë¡Z»— ¾Ä — õ D›¢ ðiòÐ ¾ë Þº³Âm¡ ¡Äàó¡ ÂÜü ž¨¦ë— ”¢¦ë—ôßÞø´þç¡ÂחÝ¢ø¬³¡ ”Ìó¡Æ쫨äôó¡? ý¢üà÷¦ìó¡ .

 Í ê¥¢Èó¡ ¨÷½¢ìó¡ñÐèó¡? þüß®¾k¡<˜Ç ¢øï .

 Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë .

*0DUFDLV/ DUFKLWHFWXUH«S .

* 0DUFDLVHW'HVVXV/DPDUUHRSFLWS .

+DPODRXLRSFLWS .

  .

? æØàó¡ÂÐ먷¡ ±¡Â¥—Òà¥? ¨ôøà¬È÷¨ìÂØó¡ýÀÿ¢û¾³ ¾ë  öëÁòðÌó¡.

ÂÐì¥ëÂÌó¡ò»¾m¡? §Áü¥ ÂÐ뱡¥—ú÷ÇÒà¥? ¨¡½ÂãÂÐ먷¡¥ Á¡üó¥ ±Â¥ úëÄ Y¥ úº÷ ÿ HQ YR€WDLQV .

¨ìÔó¡ZäÐ󡔢¦ë ¡ ú÷ñøàm¡¶ØÈm¡æìÈó¡ ú÷ÑÁ¡ß ÞÓ¥ ýâs›ö¬ £¡Ä÷¨ìØü`¨ߢç¾ó¡Ÿ¢øàó¡æìÈ«? ¨÷¾¼¬Èm¡©¢üì¬ó¡ õ ֺǬm¡? òºÐ«¨ôÏ¢ç¨ç¢È÷í«Þ÷úÁ¡¾³ôß ¢á¬÷¢àÓ ò¼üó¡â´ß— ö¬ºó Ʀºj¡Õ÷ §Á¢´^å¡Â× ¡ ? ¾Ì« ¨¦Ì»¨×Â˗¨¯¯ ¨ØÇ¡¥ ¢ ü¥ òÏ ¶Ÿ¢èÏ ö·ó¡Ʀj¡Õ÷ ¢ ÷¡ë §ZäÏ”¢¦ë—”¢ü¥? ÝÂÌ = §¦àó¡õ¢ì÷õì« ¢ ¬¦°« ¨¦Ìl¡¨×ÂË ¡ ÝW«”¢ü¦ó¡§½¢÷æa¢÷¾üß  öëÁòðÌó¡.

Zj¡´k¡ú÷§ZäÏ Ý¢ºØëòðË? ¢àØì÷§½¢ß¦ìó¡À»˜ Ʀj¡ú÷§Èð¥§ZäÐ󡔢¦ë ¡ ùØ¥Èð« §ZäºÐ󡔢º¦ë ¢¥æìºÈ¬ó¡£ôǗù—¾¦ õ ÖǬm¡? þߢàËâô¦ §ÂŸ¡¾ó¡ú÷ ݺøo? ª÷¾¼¬Ç¡¢ û—Ú· ¦ìó¢¥æìȬó¡£ôǘ¥ùÁë ¢÷¡¿›®¾·¨ìÔó¡ ¨¯¯ ¡¾ßúëÄ Y¥ÁÇ ÅÁ¢p þm¢à÷ò³ôßúëÄ Y¥ÂÐë٢謷¡ú÷öãÂó¢¥þû›ñìó¡úð{òÐèó¡¡Àn¢÷¢¬» ¨·¡ó¡±¡Â¥—¡Àï ¨üÐpò»¡¾÷ þó¨øß¾÷±¡Â¥— ÂÐìó¡ò÷¢ð¥Öy ÁÇ ú÷¨ߢç¾ó¡ º» ¡ ÁÐìó¡”¡¬·¡ù—› ¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿñ» ¨ì· ñÐç ? ¢néÂجó¡ö¬Ç Vó¡ ÁÐì󢥨ߢç¾ó¡©–Ìüm¡ò³ù—ú÷öãÂó¡ôß ù¢ð`¨w ¡ ú÷P¬à õ¾ë—©–Ìü÷ôß ¢ û—› ©½¢ï— ¢ m¢à÷ªÈøØû¡§Á´ m¡ÁÐìó¡Òॐù— æô¬ó¡¢ 󛣽¾ë» ¡ º»—¢¯^ Ô¬ì ¨¯ ¡ ¨zÁ¢¬ó¡ ¨Á¢øàm¡¤û¡j¡ú÷¢ ¬Ç¡Á½ ¨ä󢥨w—Ȭð« §ÄMïÂ÷ êøߗ  .

šßŽœßÞ¼Ôߍ ’ðҘ $o Ôð / g¦­— æ™.

úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ — ÁÈ󡔢Ìû›ºÁ¢« ÁÈôóÁ¢øàm¡æÏó¡ ÁÈ󢥪³Œ— Vó¡©¢ø÷¬ó¡ ©¢·Ï ¡ úëÄ Y¥ÂÐëò»¡¾÷ ¢û¢¯ ëÂÌó¡ò»¾m¡ — Â¥¢ìm¡¨³¡»— :üj¡ò»¾m¡ £ ¾ ÏÂ÷ —Š ¨³¡»— E¢øÌó¡ò»¾m¡ º³ ±¢k¢¥ºÌ󡨳¡» ½ .

T’ðҘ $o Ôð æ™.

` ¥.—i ¨ߢ罧˜ÌüøïÁÈó¡¤ë¢à«ôߧÂÜûìôûù—¢ü¥Á¾xòÐèó¡¡Àÿ? ÝÂÌó¡ò¦ë ¢ºûÂxE¢ºk¡ÁÈó¡úß®¾k¡¿› öŠôàm¡¡Àÿ¢ ôßÂ÷Vó¡ò·¡Âm¡ úëÄ Y¥ÂÐë? ¨ºÁ¢øàm¡ ¢ П¢Ð»úß úëÄ Y¥ÂÐë? ¨ì¥¢Èó¡Á¡Ç ¡ îô«úß®¾k¡D›§ÁÂÓ ÂÐìôóE¢k¡ÁÈ󢥨Á¢øàm¡©¡Äøm¡ Ο¢Ðl¡îô«Õ¢¦«Á¡¾÷ ¡Â¯—¢n¾s½¢ðû ¢üûœç¨ì¥¢Èó¡úëÄ Y¥ÂÐëÁ¡ǗôßåÂà¬ôó¨ó¢¸`¢üøëó ¨º·¢üó¡? ù¢ï¾ë òë ¡ ôß[󢬬÷[àÇ« ¤Á ¥ åÂßÂÐìó¡ù—öãÁ¢½¢÷ ¿¢ºy E¢k¡ÁÈó¢¥òЬ Á¡¾³õ ùÂìó¡©¢üû¢e? ÂÐìó¡ú÷ôàó¡öÈì󢥨¥Âäó¡ ¾Ä Á¡¾j¡¡ÀÿÝ¢è«Á¡ öëÁ¨·ôó¡.

ÂÐìó¡? ôàó¡öÈìó¡D›½š ¡¾ß¢Ï¢¥Á½ §½¢º÷ E¢k¡ÁÈó¡ê¦ÇI¾ëÁÇ ú÷¢¢ì¥þû—Âõ ¾à¬ þó× ù¢Èû›¨÷¢ëúß ýº Ü÷? æô¬z ç  ªøÌ ø Ê«.

ô„¡Ʀj¡ú÷Õ÷ Ê¥¾ó¡.

Z³´·þŸ¢ü¥ ù¢ºï Àºó¡¾Âèó¡¾ÿ¢Ìó¡ ¾·ó¡ñ¢°m¡ÿ ¡À ç E¢k¡ÁÈó¡úßþŸ¢ü¥§½¢÷? õ¢àó¡ ¨ô·Â÷— D› ÿ ¾ÿ¢Ìó¡îó¿þ·ÂØ Àó¡ñ™¢È¬ó¡¢÷— §¾à¦ó¢¥ªÈó §¾÷D›¡½³÷ ÿ ò ç Ÿ[àÇ« òë ¡ ôßåÂßÂÐìó¡ù— ¢øôߝ¢à¥¢«ù¢ïÂÐìôó¨àǬó¡ ò·¡Âm¡ú÷ ÂÐëÁÇ ú÷즬÷”ijþû—õ—ŸÁÇ ª’óÊè« ¨Âìóù¢ïòÿ Ÿª’óÊè« ¨ÂëÁÇ ú÷”ij ÝÁ¢ºÌó¡Â¢÷¤È·þàÓ÷ õºÿ ùÂìó¡æЬü÷½¾·? ¾¾´¬ó¡¾à¥úëÄ Y¥ Ÿ ©ÁÈó¡ÝÁ¢Ëª öÇ¡ù ¡ ¾kòøyÀó¡ÆŸÂó¡ Yº¥ ÂÐë֐Øqôߨóכùœçþüߨ¥¢³ó ¨ó¢p? ñ ¡ ñ¡šÈó¡ú÷¢ü¥Â¬ë¡ó ¾ë k¡±Á¢»t §Àç¢û¨ë× ÝÁ¡Ë õ¡¾àû¡Ú· ª’óÊè« · ôßÄï¬ó¡Þ÷úëÄ º ۗù—ôߐñ¾«§Âÿ¢Ûÿ  öëÁòðÌó¡.

ÖìçÀç¢ü÷¨¯¯ ? Àç¢üm¡ýÀÿ©ÂÐt¡ º÷ ¡ ÁÈó¡õ¢ì÷õì Ь÷¡Á¡¾³¨èOóš÷¨¬øÐ÷ªû¢ïÂÐìó¡Öp ? ¨àë¡ó¡úï¢Èm¡ ¢øïÂÐìó¡뢥úßòÐèü÷ ª’óÊè« ¨ÂìóÁÇ ½³ õ¾à¥ñì󡶳«D›¢ûß¾ Àó¡  .

ÁïÀm¡ÁÈó¡¢¢ì¥Á¢¦¬ß¡D›¨ÿ¡¾¥¢ûÂxòô¸¬ó¡ùœç—Âó¡¡À¢üøôÇ¡¿› ¢ó¢·Â÷ ¡ ÿ Ÿ«¢ ÁÈó¡ú÷”Äj¡¡Àÿé¢k›úð{ÞÇ« — Dœç ÂÐìó¡©¢àÇ« ¾·›ÁÈó¢à¥¢« ®ºô°ó¡E¡· ? þàë÷ ÝÁ¢Ë£Âäó¡D›éÂÌó¡ú÷úëÄ Y¥ÂÐëé¬z Šù ½ ’ã — ª ¨¥¡Äm¢¥ ÁÈó¡ÝÁ¢ËþôßêôØ ÂÐìó¡þôßY¥ Àó¡ò ¬ôóôèÈó¡ ÁºÇ ÞÓ÷ ù¢ïÝÁ¢Ìó¡ù —ôßÍÐüó¡Þ÷¨èÌ󡨡Âó¡êè¬ «  ªÁ .

È ó¡ ¢ ºü÷ù ›ò¥¨÷ôà÷ÁÈó¡¡Àÿò»¡¾÷ÞÓ¡÷ ñ¡Ä«  öëÁòðÌó¡ .

I¾ë ÁÈó¡”ijùð ù—òø¬¸  ù ¡ D›¨뢥¢wÁ¢¯•ñ¡Ä« :Âã ëÂË[ô»¾÷ ¨ÓÂçòø¬yþû œçÁÈó¡¡Àÿ”¢Ìû›ºÁ¢«úߢ÷ — ÁÈó¡¡Àn¢à¥¢«ýÂï¿õ¾ ì¬m¡ ½¾·? úëÄ Y¥ÂÐë­¡¾·› ª’ó Êè « ¨Âë¾¾aÞ÷¢ü÷¡Ä¬÷þû ¡ÿ §¾·¡ Á Ìm¡ôßõ  ºÿ ùÂìó¡æЬü÷ ¨ì¯ E¢k¡ÁÈó¡ò¦ëÂÐìó¡æЬü÷E¡· ? ÁÇ ½³¥ òŸ¢ìó¡—Â󡪦° ¢r Á¡½”¡ÂºË ¾ìßúߧÁ¢¦ßõºÿ ¨üÇ? ¨»Áš÷ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥›ºÌó¡Ö_ §½Á¡ºó¡§Á¢¦àó¢ç .

©H¢ØÇó¡ÁÈó¡? ú´È Y¥ÂÐëÖǪ ¨ì¯ó¡Îû¤È·¢ àë÷ ªëó¡©¡¿? ¾è« ¨ìì·¾³ ÁÈó¡¡Àÿùï ¾è« ¢à÷Á÷—¨¯¯ ¾è«¾ìàó¡Îû? ¡ÁÇ ù—Xà`ÂÐìó¡ÁÇ ÿ õºÿ ¾ìàó¡ÂÂbºÁ¢«”¢ü¯—¾à C ÁÈó¡¡Àÿù— ®ºó¢°ó¡Â÷ ¡ H¢ØÇó¡ÁÈ󢥪àü I¾ìó¡ÁÈ󡶦ϗ I¾ìó¡ÁÈó¡òpò·¾ë»• ¢øŸ¢ëþü÷¡Å”ij— ñ¡Ä ù¢ïH¢ØÇó¡ÁÈó¡Á¡¾³ù—ÿ ¨ì¯ó¡§Á¢¦ßý¾è«Àó¡ ¾ìà󡨥¢¬ï[· úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ”¢Ìû›ºÁ¢« Zj¡´k¡ú÷¶Ÿ¢èÏ­¯ ÂÐìó¡ò»¡½ú÷¨ëÂÌó¡¨ j¢¥ÁÈó¡ú÷ÞÓ÷ ? —Âìû¢ÿ¡¾·›? ¨¥ÂߢÏÐûòøb öëÁ¨·ôó¡.

ÁÈó¡? ¨o¾÷ ªºb úëĺ Y¦¥òÔçñ•©¢×Øq¨û¡Ä_£ìà ú¥Âøßú¥Ç÷ ß¾m¡õ¢÷ÃúøÓ¾ìàó¡¾³ .

  á½¹ öëÁ .

ý¾· …¡› þó› õÂp ? ¨üÇ ù—ú÷öãÂó¡ôß õ ¨üǽm¡Iì¬ó¡? §ÁïÀm¡¨´n¡¨üÈó¡ò¥¢ì ÑÁ¢ºà¬ þºû ¢ð˛µÂØ ý¡¸çù—› ¢ ç îð̬ó¡úð{ ¨½¢÷¨ì¯ P¬à Îüó¡ ꟢¯ó¡Òà¥? ©½Á Vó¡©¢÷ôàm¡ Á¡¾ºó¡Þ¥ ¾ìߢ ÷¾ë—ÂÐìó¡ò»¡½©¡Á¢ì ßÞ¥ ”¡Â˽ìß D ¡ ¨ì¯ó¡ ù —¾ºè Àºó¡ .

õ  ººÿ ¨üÇ? ¹Á šm¡ ¢ì¥¢ÇÁïÀm¡ ÁºÈó¡úºß ¡¾ ढ़¢Öy ÁÇ ò ë ¡ ôß ¨üÈó¡ýÀÿ? ÂÐìôó ? ”¢³¢÷ôß þàÓ÷ H¢ØÇó¡ÁÈó¢¥æÏ ¶¦Ï—Àó¡I¾ìó¡ ÂÐìó¡ÖÇ ¾ìàó¡ ¢ºð¥¾àÇú¥ù¢øôǾÈó¡òÓ¢èó¡¢øÔ`H½¢ç—úðó¢ ôßÞô×—C ¨û¢°ó¡¨ì¯ó¡ ºÌó¡Þë« ú÷¾ìßôßÞô×¡þû—þôÏ¢· .

úëÄ Y¦¥¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ð÷ôßöìó¡ ÂÐìôóëÂÌó¡:üj¡åÂØó¡? ¨àë¡ó¡ÑÁ ¡ ù—ôßÎü ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥› ¾ìàó¡Îû¾ë ¾ø¸÷¢¥ñ•§ZÌßÝÂç¾·—ÄÄà󡾦ߨëÂèó¢ðô÷½¡ô󨿢„¡ ººÌ󡧢ºç ù—¢üøôß¡¿› ÁÈó¡ñ¢Ø¥›¨ó¢·? ÑÁ ¡ ýÀÿþó›ñš«¢÷ôß õ¾ºë—E¢k¡ÁÈ󡔢ü¥ºÁ¢«ù¢ïõºÿ ¨üǪû¢ïù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥› Á¢ïÀ¬ó¡Îüó¡? ª¦°Œm¡ºÁ¢¬ó¡ú÷ .

”¢ºìôó¡Æèû? ¢ð¥¾àÇú¥ù¢øôǾÈó¡òÓ¢èó¡ý¢› YàôחÅ¡Âï ¨°ó¢°ó¡¨ì¯ó¡ ½ºìß ©¡¾ì«þç Þfõ ¨üÇ? ¹Áš÷þ³¡»¡Zð¥¾Èó¡Ö_Å¡Âðó¡ öºëÁªºb úëÄ Y¦¥òÔçñ•©¢×Øq¨û¡Ä_£ìà ú¥Âøßú¥Ç÷ ß¾m¡õ¢÷ÃúøÓ¾ìàó¡¾³ .

á½¹ ¢÷ ºÁ¢¬¥úëÄ Y¥? ¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ð`ý¢› Y¬àf¨ô¥¢ì÷? .

 ¢÷ ºÁ¢¬¥ .

  .

¡Àºÿ ? ¢ºüø Àó¡ ½¡½ú¥Âøß顽 ¾Èó¡ú÷Â÷˜¥¾øp¢¥ñ•§ZÌߤÈû ÂºÐìó¡ú÷:üj¡åÂØó¡? Þì« ÄÄà󡾦ߨëÂçÑÁ—½¾·ÂïÀ ¾ìßÅ¡Âðó¡ §ÁºÐpÿ ¨³Á¢l¡ ¨ô»¡¾ó¡þ¬·¢ûú÷ÁÈ󡧡¿¢¸`¾ìàó¡? ¢÷ôß¾¬d ÑÁ—Þ¥ Þë þû—¾ìàó¡? ò´Ç¢÷[¥ú÷ ÄÄà󡾦ߠ¥[¥ ©Â¥¢ìm¡¨³¡»ª [¥ ºôߢº¬à ¨Ï¢ìû¢ ç æë ¢ ô°÷? ¢ß¡Á¿ ¢ Ç¢ì÷½¢gú¥Ç÷ ß¾øôó õºÿ ºÁ¢¬¥îó¿ ù¢Ô÷ÁÂ Ë õ¢— ò÷¢ïÂÐìó¡¾´È÷ ”¢ºü¥ ºÁ¢º« ú÷òà³Àó¡â¬÷öÿ¡Â¥›ºÌó¡æó˜«ú÷§¢ì¬È÷¨÷ôà÷ ¨à¥¡Âó¡¨ì¯ó¡ õºÿ ¨üÇ¢ àŸ¢ë ©Â³Vó¡ .

¨¥½¢¥¾ó¡¨¯½¢·Þ÷¢ü÷¡Ä¬÷E¢k¡ÁÈó¡ ¾è«Vó¡꟢¯ó¡[¥ ÂÐìó¡ÁÇ ôßò´Èm¡ºÁ¢¬ó¡[¥êç¬ôóò¦Èó¡æï ù¿› ŸùÂìó¡ú߾ī§¾`ºÁ¢¬ó¡îó¿ò¦ë¡½³÷ ÁÈó¡ùï E¢¬ó¢¥ ñ¢ðË ¡ ö ç ? ¢û¾ß¢È«»—úŸ¡ÂëD›§½àó¡úð{ñ™¢È¬ó¡úߨ¥¢³ó ÁºÇ úß½¡Âó¡ùÈûÂèó¡£¢¬ðó¡¢ÿÂï¿©¢÷ôà÷úŸ¡Âìó¡îô«ñ— þôߨ¥¢³ ¡ ¨ó¢p õ ùºìó¡ú÷ú÷¢°ó¡ Þ¥¢Èó¡ú¾ìàó¡E¡· ? Y¥E¢k¡ÁÈó¡ù—¢ÿ½¢è÷úëÄ Y¥ÂÐë ù¢ï¾ë þȬû¡½¡ Âoý¢´«¡? õ £Á¢ì«¨ç¢È`ꥢÈó¡þû¢ð÷úߵķà ù—¾à¥ ? ò䬺ˡ¾ºë ù¢ºï :¡Ä÷ñ¢ì÷å¡Â˛ªbîó¿. æè¡£Øó¢¥Y¦÷îó¿ò¦ë ĺôðûó ù¢ïÎû¢ ÷¾ë—¨ì¥¢Ç »—©¢÷ôà÷úðó §¾ô¦ó¢¥¨÷¢àó¡ñ¢äË ¡ ÞÁ¢Ì÷ úºß Ðç ©Pð󡔡¸Ðó¡ª þ¥¢¬ï? Îл  ¨üÇPð󡔡¸Ðó¡Á¡ÃÀó¡ .

Á¡Ç ¡ ú÷[³¢Ç þóù—¡Âï¡¿úëÄ Y¥ÂÐëæÏó §Âìçþç ݽ— £¡Ä÷¨ìØü÷ Þº÷ ”¢ìóèç õ¢ ¡ Òà¥òÄ ¾ë”Ôó¡Òॐùœç¨¦àÌó¡§Âï¡Àó¡¢üìØü¬Ç¡¡¿› ZäÏÿ þ¬ïÁ¢Ì÷ïÀ¬ ù¢ïÈß þøߐù—E Âï¿ñ÷Ä¥A¢Ï±¢k¡ºÌó¡õ·Âm¡ ò´Èm¡ºÁ¢¬ó¡ù˜¥ñìó¡D›¢ü¥Ôè ¡Àÿ  ¨üÇîó¿ úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ”¢ü¥? Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡Ã¢¬÷ ž¨àë¡ó¡ýÀÿôß­¡¾·—ú÷þôߪàô×¡¢÷ôß æë—C .

7UVLWUDPRSFLWS .

  .

Vó¡©¢÷ôàm¡ùœçö¯Š ú÷ ñ÷Ä¥A¢ÏºÌó¡¢H½¢ç—Vó¡¨ç¢Ó ¡ ºÁ¢«ÿ ÁÈó¡ôß ÁÈó¡Z»˜¬¥êôଠ¢÷¢÷—§½¢Äó¡ôßê¦Øü«õ ùÂì󡨢? ù¥Á ¡ £¢¬ðó¡¢ÿÂï¿ ý¾ü諨èô¬¼m¡꟢¯ó¡ù›ò¥þ¬¦° ¢÷òŸ¾ó¡ú÷¾³ç ºÁ¢¬ó¡¡ÀÿÆèû? õ E¡^ ÁÈôóÁ¢øàm¡æÏó¡ ñ¢ð˗òïú÷ë¡ó¡ij¢k¡¨¥¢°` ç ÞØì«ù½ òЬ÷ÁÇ úëÄ Y¥ÂÐì¥Öy ”¢ºÔèó¡[º¥ Ï¢çP¬à ¢øï ¢{¾ëÂÐìó¡¢nÑÂଠù—úð{V󡨳Á¢l¡©¡”¡¾¬ß¡ Òºìûºÿ Àó¡³Á¢l¡”¢Ôèó¡[¥ ¨ð÷¢ü¾ó¡ ¨k¢¥²à Àó¡ÂÐìôóô»¡¾ó¡ úº÷ ÂÐì󡨢ø^õì §ÂË¢¦m¡©¡”¡¾¬ß¡ ú÷ì þûï ¤û¢³D›ÁÈó¢ç ñ ¡ ”¢Ôèôó æºÐó¡? §Á¢k¡¨¥üj¡ ”¢¬Ë§½Á¢¦ó¡µ¢Âó¡ Þ¥Âó¡òÐç? ¤Vó¡¨ô÷Âó¡æÏ¡àó¡ º ç [ÿ¬àm¡ §Ä´àó¡ ñ¢è× ¡ ú÷½Á¢Ìó¡½Âïߢø¬³¡ Á¾ó¡ú÷þ¥õì ¢øßÔç öëÁòðÌó¡.

¾ë ±¡Â¥˜º¥ ¨ºèô¬qÞÓ¡÷ ? Ä ³ ¢øï ©þ³¡»ª ¨÷¢àó¢¥øÈ«¨ßÂçò»¡¾÷¨¯¯ :Âã ¢ ¬w ¢à¦«Á¢øàm¡¢ ôðË ¢¢Ç¢ì÷®· ú÷æô¬c¨üïÁ±¡Â¥— .ÁÈó¡Öp ò»¡½ù¢ðÈôó ¨Èèû¨·¡Á ¨üû˜øØ󢥡Áà˶ü{îóÀ¥ :ü³ëÂËE¢Áp ? ù¢àì [ÈŸÁ[ô»¾`úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ¾Ä«.

©¨û¢¦Øó¡ª ZäÏ ºÿ ÞºÓ¡m¡Òথ¾ÿ¢Ì«Vó¡©¡Á¢Èðû¡ Òà¥Þ÷Ô¥ þ¦ËÖìÈ÷ÁÈôó öŸþû öì¬Èm¡Öl¡¾ø¬ß¡ô¦³Þëm¡®¸ç Þëøôó¨ç¡Âã¦Øó¡¨à¦Øó¡þ¬ô÷—òðË þºç ²¬¸ C ¢r¼Ðó¡ò¬ó¡éç ÁÈó¡Á¡¾³ú÷õ ú÷£Âì ¢÷Y¥¾ë Á¡¾t¡ ºº ¿¢º„¡¶èÈó¡®· ¨¬Èm¡©¢ j¡? ¢÷— ÆÇ ¡ ÞÓó é½¢ül¡Âè·D› ºÐìó¡úï¢Èmº³Á¢l¡¾¸ôó§¡Á¢oY¸üm¡òðÌó¡À»˜ ÁÈó¡Á¡¾³Ö»ùœç½¡ó¡ Ý¢º¥Á—¨º¯¯ E¡· ÁÈó¡ú÷öÈìó¡¡Àÿò°{ ò¬ó¡å¡ÂחÞ÷ö´Èü÷ýÁ¾¥ÿ Àó¡ E¢f ¡ þó× Þ¥¡Âó¡òÐèó¡? ÁÈ󡱡¥—D›ÑÂà¬û¢÷¾üßÚèôó¡¡ÀæÂà¬ó¡<˜Ç §Zäϱ¡Â¥—úߧÁ¢¦ß .

  .

¢º¦Âì«õ ¨ç¢ºÈ÷¢ø ôÐè«þç [¬Øìû¾à¥— õ ÁÈó¡Á¡¾³ñ× âô¦ Yº¥Àó¡ò¬ó¡åÂ×ý¢´«¡Æèûÿ :Âäó¡£üj¡D›ëÂÌó¡ñ¢øÌó¡ú÷þ´¬ ¢ÿÁp µ¡Â¬ ¨çÂجm¡úï¢Èm¡ ۗ[¥ ÁÈó¡Á¡¾³[¥ÑÁ ¡ ú÷”¢Ôçí«¾ë ÂÐìó¡þôß ? ΐô쬺ç ”¢Ôèó¡¡ÀÿÑÂߢ÷—¶èÈó¡? ¨àë¡ó¡õ¢Èë.

ó ¨¦Èüó¢¥õ D›õ ú÷þÓÂß ÆºŸÁÝÁ¢Ë¨¥¢°`”¢Ôèó¡¡Àÿòøà¬È õ E¡· D›òÐó ò¬ó¡ôߗ? ¨àë¡ó¡õ¢Èë ¡ úºß [à硾ºm¡ôßò È«÷Âôó¨·¢ÇîóÀïòøà¬È¨ ³ ú÷ÂÐì󡔡ij—[¥òÐ Á¡¾º] ¨óäºÌm¡©¢¸¬èó¡ñ» ú÷÷Âó¡ Ý¢ç¾ó¡¨ø ÷ ³Á¢l¡õ´n¡¨ó¢·? ÂÐìó¡ ¨û¢¯¨ ³ ú÷ÁÈ󢥨o¾m¡±¡Â¥— ©¢û¢¦Øó¡[¥òìü¬ó¡— ÁÈó¡ ¾ºÄ ¾ëúðóõ òÐ ÖǬm¡? »•D›ÞÓ÷ ú÷æô¬qÁÈó¡Ý¢è«Á¡ ¢üô´Ç¾ë ò¬ó¡ôßÞë¡ó¡ öÈì󢥨¥Âä󡨷¢üó¡? Â÷ ¡ ÿ ¢øï E¡· âô¦ó ôë Ý¢ºè«Á¡âô¥®· Â¥¢ìm¡ ¨³¡»ú÷¨¥Âì`D ¡ ÁÈó¡ú÷[¬Øìû? ê뾬ó¢¥[ߢè«Á¡ õ ±¢k¢¥ºÌ󡨳¡»£Âë¨û¢°ó¡¨Øìüó¡? âô¥ õ ÁÈó¡ ? ºÇ—ÁÞØì÷ þŸ¡Ä³—ò÷¢ï? ¡¾·÷ ùð ½¢ðç ÁÈó¡Á¡¾³îiúߢ÷— =õ E¡· îøÈó¡òÐ ÁÈó¡Á¡¾³§¾ß¢ëèç ÞçÁõÂÿ¨ ÿ ôßý Ü ÁÈó¡Á¡¾³ þðiòÐó §ÁÀó¡t Ý¢è«Á¡ ? ½¡Ã¢øôïò»¡¾ó¡t Þ³¡Â¬ó¡ xÁ¾¬ó¡ΐôì¬ó¡? À»˜ öëÁòðÌó¡.

¨øìó¡? £¾bÞ÷¢Ÿ¡½æÐû¢ß¢ØëðÌ÷õ £Á¢ì ¢÷D› ¿ ¨¥À ºÌ÷Zºã Zºj¡´k¢¥þŸ¡Ä³—ò÷¢ï? ÁÈó¡Á¡ ¾³Y¥ ¾ë ß¾º Àºó¡ºô „¡Ʀºj¡úº÷ Õ÷ §Á¢´k¡òô ¼¬ ¨ØÇ ¬÷©¢Ç¢ì÷ ¨¥×Âó¡¨÷¢ì÷ôßì þü ðó¨¥Ðó¡¾¾ËîÇ¢÷Õ÷ ÿ © ªø Ì ø Ê« ª .

¨ßÂÈ¥æ xþû —þП¢Ð»ú÷ ¨ºZj¡§Á¢´k¡ú÷ù¥¢ì¬÷ù¡Á¡¾³X¦ ô ¢øç ò°ø¬«¢ ûœç”¢ü¦ó¡¨üì«úߢ÷— E¢ºÐôÐ󡣡¬ó¡ Ðk¢¥.

{ á¡Âç¢ø ü¥ í¬Ʀj¡Õ÷ ¨èô¬¼m¡©¢Ç¢ìm¡©¡¿ Í ®¸¦ó¡¡Àÿú÷H¢°ó¡òÐèó¡D›§½àó¡úð{©ªøÌøÊ¬ó¡ª §½¢÷ôß°ï—åÂà¬ôó .

  .

? æàºÓ ¨ºØìûù¢· ¡ Òà¥? òðÌ ¢÷ÿ ½¡ó¡ø×ú÷ùð ¢÷§½¢ßÀó¡ ö¬º« ”¢ü¦ó¡¨ôøß £¢¦Ç ¡ ú÷ ¤¦ÈóþÈǗÒà¥? ò¼ô¼¬óÑÂଠ¢÷¾üßÁ¡¾j¡òðÿ §Ø»£¡Â¬ó¡ Ðk¢¥”ôøm¡á¡Âèó¡[¥ ÁÈó¡ ³ ù°{úÀôó¡úÁ¡¾j¡[¥§¡Ã¡m¢¥ ÑÂºß Îºôì« ”¢ü¦ó¡? ¨ôøà¬Èm¡§Á¢´k¡ö´·Îìûôàó¡? Á¡¾j¡½¡Ã¢øôï §Ø_ §Á¿òº°{Àºó¡¬Èm¡? ¢ø¸¬ô¢ø ÔথЬ ù—D›úÁ¡¾j¡[¥òÏ¢èó¡á¡Âèó¡ Á¡¾j¡§ë ú÷¾Ä«¨Ÿ¢Ìû›¨ô· ÿ ÞçÁõÂÿú÷¨¦Â먠ÿ þàØìm¶ü{t ôߝÁ¡¾j¡ .

º÷ ÿ ò¸ð¬ó¡ôßþç ÂЬì§Èï¥ ù¢ï¬ç Á¡¾j¡ ³ ¢÷— þŸ¡Ä³—îÇ¢d Àç¢üm¡ ©¡Âä°ó¡¾È«¢ û ¨÷¢ÿ¨ôøßÿ Ʀj¡§½¢`§Á¢´k¡[¥òÐè«Vó¡©¢ã¡Âèó¡ ªº¬è«ôßòøà ¾ëÀó¡”Ìó¡Á¡¾´ôó¨ô»¡¾ó¡”¡Ä³ ¡ D›òäôä¬ó¡ú÷ÂØm¡ý¢÷ Þüd ©Âï¿¢øïÐk¡ E¢ÐôÏ£¡Â«ú÷¤ó¢äó¡? ù ðm¡ ô»¡¾ó¡Õm¡ ”¢ºÔèó¡ªç¾ ¬ºÇ¡V󡨠 ¬ó¡©¢ôøßÒ॔¢ü¯—Ú·ó ¾ìçÁ¡¾j¡ÆǗúߢ÷— Vºó¡ö÷º¬ó¡¨ôøß”¢ü¯—¡Àï ¨¾ô¦ó¡¢õì«V󡨠 ¬ó¡ÞÁ¢Ì÷Á¢×›? ÁÈó¢¥Ö„¡ ÖǬm¡? ¢ üðó»•D›ÞÓ÷ ú÷µ¡Â¬ ÆÇ ¡ êøߐù—ÁÈó¡ú÷”¡Ä³ ¡ Ò४È÷ ºôߨü¦m¡õ¢Èë ¡ ¢÷— ¶èÈó¡? ¨àë¡ó¡õ¢Èë.

ó ¨¦Èü󢥡Àÿ õ õ [¥¶³Á˜¬« ? ¨ºo¾m¡©¢ºû¢¦Øó¡õì«¢øï ÆÇ ¡ õ¢ì÷ª÷¢ë¨¦ôÐó¡ò¬ó¡¨ÓÁ—ùœç¼Ðó¡ò¬ó¡ öëÁ¨·ôó¡.

ÁÈó¡Á¡¾jöß¾¬ó¡ ¨ì¬ó¡Á¾¥¨üïÂ󡱡¥ ¡ ¡Àï ÁÈó¡ ©¢ç¢ºÈ÷¢ ü¥ òÐ諝÷Âô󩢸¬è¥ý½¡¾¬÷¡ñ× ôßÁÈó¡Á¡¾³¾Ä«.¾ë ò»¡¾ºm¡úº÷ ¢ü¥Â¬ë¡¢øôðç ÁÈó¡ú÷ÞÓm¡¨w—¤È·ôß¡¾à¥— ¢¥Â뽡½Ä« ¨èô¬q òº¬ó¡Á¾¸ü÷? Þë¡ó¡ÁÈó¡ú÷”ij? ñ¢k¡¢øï¢ Ôà¥ú÷¢¥Âë©¢¸¬èó¡ýÀÿ©½¡½Ã¡ ÞºÓ÷ ºÿ :Âäó¡ò»¾m¡ú÷¨¥Âì`©ŠëŠ뛪 øÈ Àó¡ÞÓm¢¥þü÷:Âäó¡öÈìó¡? ¨ç¢ºÈm¡ªÐôì«ÞÓm¡¡Àÿ? ò»¾m¡¡Àÿ[¥ ¨·¡ó¡[¥òÏ¡ó¡êÂØó¡ôßåÂÌ ©¨ºôó¥ ±Âº¥ª ò¦ëò¬ó¡ôß:Âäó¡E¢øÌó¡öÈìó¡? õ E¡· D›òã¡Äm¡[¥¨ôÏ¢èó¡ ¢ÿ¾ºs ¢øü¦çæô¬qÑÁ ¡ úß©¢¸¬èó¡ýÀÿôß õ õ [¥¨ôÏ¢èó¡¨ç¢Èm¡µ¡Â¬«  .

¢º÷ D›¨ºÓÁ ¡ ¬È÷úß¡ôß½¡½Ä«¢ ûœçõ õ [¥µ¡Â¬« ¨ôàó¡õ¢Èë ¢¥ ÿ å¢üϗ¨¯¯ D›©¢¸¬èó¡ýÀÿæüЫúð{ » ¡ ”¡Ä³ ¢¥ù¢Èû ¡ ¨÷¢ë£Á¢ì ±Á¢º» ¨ìÓ õ ÖǬm¡? ¢ ߢè«Á¡Á¾ì ¨½øߨó¢Ø¬Ç¡©¡¿òã¡Ä÷ òÐó ¨ô»¡¾ó¡¨ j¡ú÷¨¸¬èó¡ÑÂßÞȬ [· ? õ ¨¸¬èó¡¨àÇòЫ®^ ÁÈó¡ ÁÈ󢥨óäÌm¡©¢¸¬èôó¨¦Èü󢥤ó¢äó¡ÿ æüÐó¡¡Àÿ õ E¡· D› ù—ÿ éÁ¢è¥úðóýÀÿò¦ë§ÁïÀm¡òã¡Äm¡þ¦Ì« [¬¸¬èó¡©¡¿òã¡Ä÷ [ÿ¢º´«¡ ? ±Á¢ºl¡t ù¢¬¸¬ç¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çú÷ÝÂ謫òã¡Äm¡ú÷Ýüó¡¡Àÿ ¨àÇ  öëÁòðÌó¡ .

s £Á¢ì ¢ ³¡Âèû¡ØÇ ¨¡Ã¢ø ü¥ ¨ôðÌ÷[èô¬q õ E¡º· âô¦¬ó¢ ßÂ諾ॱÁ¢l¡? ΐô쬫 õ º¥ Á¾ì«¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡ õ º¥ Á¾ì«¨ç¢È÷±Á¢l¡ú÷¢ø ü¥ òÐè [¬³Á¢l¡[¬¸¬èó¡ú÷¨¸¬çòðó úº÷ £¡Âº¬ë¡ ¾üßÍÐl¢¥©¢¸¬èó¡ú÷æüÐó¡¡Àÿõ¾¼¬Ç¡¾ë ÖǬm¡? £Âì󢺥 :üj¡”Äj¡? :Âäó¡ò»¾m¡£Âë ÂÐìó¢¥ÞÓ÷ ôߗ ©¨ôó¥ ±Â¥ª YïÂó¡ÄÄà󡾦߱¥ú÷ êÔ«¢ ü ðó¨ ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡Ý¢È« ¢¥æüÐó¡¡ÀÿÄ ø¬ §½ìà÷ ©¡ï  Úº· Ÿ¡½æÐû¾ì१½ìà÷ ¨ ô»¡¾ó¡¨¸¬è ó¡ ¢ ¬ì¥¢Çò°÷±Á¢l¡? úº÷ ¨º¥Âì÷ºôß ëÂÌó¡:üj¡ :üj¡”Äj¡? ¨Ï ¢»¨èÐ¥æüÐó¡¡Àÿ  öëÁ¨·ôó¡ .

 © Â¥¢ìm¡¨³¡ » ª ÁÈ󢥪³Œ— Vó¡©¢ø÷¬ó¡ ©¢·Ï ¡ ”¡Ä³ ¡ Ò४È÷¹ÂË ©¢ß¾Ð«¯›©¢·ϛ§¾ßúëÄ Y¥ÂÐëÁÇ åÂß ¨ºüì«ñº» ú÷— ¨°¾·¾¦«V󡔢ü¦ó¡§½¢÷ñ» ú÷¨ø÷Âm¡”¡Ä³ ¡ Þ¦¬« úð{ þü÷ ÁÈó¡? ¨ôøà¬Èm¡D ¡ ¨üì¬ó¡úßôëæô¬c¾ëV󡔢Ìû ¡ ÞôÔó¡ò÷¢ï E¢øÌó¡öÈìó¡? ¨Ï¢»¨èÐ¥¢¾ÿ¢Ì÷úð{¨èô¬¼m¡¨üì¬ôó¨¦Èüó¢¥ öÈìó¡òøÌó ¢Âø¬ÈëÂÌó¡ò»¾m¡éÂËÁ¢¬÷—¨àÔ¦¥—¾¦ ®· ëÂÌó¡E¢øÌó¡  .

¢ë¢ºÈ«¡°ï—ÕØl¡¾¦« ©Âï× Âøߨû¢¦×ª [¥ ©YïÂó¡éÂÌó¡±Â¥ª [¥Þë¡ó¡ ? þŸ¢Ìû›¨üì«? ÁÈó¡Á¡¾³Ö»¨÷¢ì¬Ç¡? îó¿¶Ô¬ öëÁ¨·ôó¡.

¾ë §Á¢¡ÁÐìó¡[¥ ò»¡¾ºm¡ýÀºÿ úº÷ ò»¾÷òðóùð ½¢ð ¨ûá¬÷¨ìÂØ¥ ù¢ðÈôó¨ô Èó¡ ¨Ÿ¢ìô¬ó¡ ëºÌó¡ùœç[ÈŸÂó¡[ô»¾øôó¨¦Èüó¢¦ç »•ò»¾÷¢ ç þïÁ¢Ì ¨üà÷ ¨ ³Ê ¨Èøl¡ C¢ºàó¢¥ñ¢ºÐ«¡òºï §Áü¥ ¨ðôøï§Á¢¡ÁÐìó¡ ¨¡½ÂãÂÐëD›þü÷Àèü ¢ø ü÷ ù¡Àºÿ ¨º·¡ó¡D›ºÔè :Âäó¡ þ³Á¢»— £¡Ä÷½¡ ò»¡½ù¢ï”¡Ç ³Á¢l¡ £Âºäó¡D›éºÌó¡úº÷ ÂÐìó¡êÌ Àó¡ÆŸÂó¡êÂØó¡?Â× ¨¢ù¡P¬à ù»¾m¡ öëÁòðÌó¡. ¨÷¢ì¬Ç¡ éºÌó¡±Pºó¡ª ? £ôÇ ¡ ¡Àÿ¶Ô¬ ¢øï ÁÈó¡ú÷öÈìó¡¡ÀªôäËVó¡©¢¸¬èó¡ ÁÈó¡ú÷öÈìó¡¡Àÿ [³Pó¡úÀÿù—½¢ì¬ß¡ ô߮ঠ¢r©Ý¢èüó¡¨û¢¦×ª ? ©YïÂó¡ » ¡ ©¢ j¢¥ÂÐìó¡ÁÇ 뢥”¢ü¥ú÷¨ì· §Â¬ç? ¢w™¢ü¥¾ߌ— ©¢º n¡òº¦ ë úº÷ ©¢ø÷«D›» [·ú÷ѠଠÁÈó¡ñ¡Ä — ºØm¡ý¢º÷ ”¡ ³”ijõ¡¾¡¯›¨ó¢´à¬Ç¡©¢ø÷«ùð«¾ë ¨Ð ¬¼m¡ £—Á¢ ºü÷¾ºÐì󡝨ºÁ½ ©¢ø÷«ùð«¾ë þü÷öÈëôߨôuÕìÇ ÆÇ ¡ ¨ì«— ©¢ìì ̬ó¡¨j¢à÷ ©¢ß¾ Ьó¡ T’ðҘ $o Ôð / g¦­ ` hš‘hw ¢ø ôßêôØ ¨ßÂ稯¯ ù¢ÈŸÁù¢ü¯¡ ò»¡¾÷ úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ Á¡¾³é¬z ”¢Ôèó¡[¥ ÂÐìó¡ò»¡½Y¦m¡”¢Ôèó¡[¥òЫÀç¢ü÷¨¥¢°`ÿ ©¨³¡Âl¡ª ¨ô„¡¨÷¢àó¢¥ úëÄ Y¥ÂÐë[¥òÏ §ÄwP¬à«¢øï úç¾ó¡ ¨·¡ôó¨Ðмm¡©¢¡®· ³Á¢l¡ ¨ºïÂk¢¥¶øÈ t ôߨÇÁ¾÷Õ¢ìû? Àç¢üm¡ýÀÿÞë .

Â¥¢ºìm¡D›½š« ç [쥢Èó¡úߢÁ¢øà÷æô¬cVó¡¨ßÂèó¡ò»¡¾øôó¨¦Èüó¢¥¢÷— Â¥¢ì÷Pï—D›Ôè þ¬øÈ«þó›ZÌ«¢øï©Â¥¢ìm¡¨³¡»ªºç ÂÐìó¡Á¡Ǘ±Á¢»¨àë¡ó¡ ºôß ©¢¦ºÇ¢üm¡?  › ¶¬è úðóþ쥢Èïþ¬èÛç ©±¢k¢¥ºÌ󡨳¡»ª ¢÷— §¾ô¦ó¡  .

D›úðó þ쥢Èï§Pì÷D›Ôè þûœç©¾ÏÂ÷—Š ¨³¡»ª ®ó¢°ó¡ßÂèó¡ò»¾m¡å» ¾ë ¨üàm¡©¢¦Ç¢üm¡? Ÿ¢àÌó¡Ò२÷¢ë ¢Ï¢»¢où¢ï¢ø¥ÁÂÐìó¡ñ¢ÞÇ¡ ”¢Ôç ù ¡ ¾ºàúÂÌàó¡ùÂìó¡©¢üà¦Ç? ÑÁ ¡ ú÷öÈìó¡¡Àÿ? úëÄ Y¥ÂÐëÞÇ« —¾¥ ò»¾º÷ D›¢ºßÂçù¢ïÀó¡ ò»¾m¡¡Àÿñ· ¢rÁ¡Ç ¡ ±Á¢»úðóÂÐìó¡ú÷¡”ij H¡Âºøà󡲺Èüó¡[¥ ¾¾j¡k¡[¥öìü«? úëÄ Y¥ÂÐëù¢ðÇþôøà¬È ǢǗ ÂÐìó¡ò»¡½ê¬àó¡ -Ì°hp¸@º`d›@ 'B öºëÁòðÌó¡.

ÁÈó¡Á¡¾³ú÷ëÂÌó¡ñ¢øÌó¡ÞôÔó¡? ëÂÌó¡ò»¾m¡Þì £¢º¦ó¡ýÀÿñ» ú÷ .

¨¡½ÂãÂÐëD›Ôè þû ¨¡½Â㣢¦¥¢{¾ëîóÀïåÂß¾ë ¨·ôó¡.

©¢ j¡æô¬qú÷¨« ¡ òç¡ìó¡ ÂÐìó¡ù¢ðÇ[¥´«¨Á¢´¬ó¡©½¢¦m¡ªû¢ï ³Á¢l¡C¢àó¡D›¾·ó¡Àèüm¡ ¨ÈŸÂ󡨥¡¦ó¡ò°{ù¢ï»—§Á¢¦à¥ öëÁ êºç¡Âm¡ú÷¨ôø]½ à ¾ë þû œç¨ w ¡ ú÷ò»¾m¡¡ÀÿþȬð ¢m¡ÂÜû ¨·ôó¡ .

§Á¢´¬ó¡ÑÂä¥ÂÐìó¡±Á¢»ú÷¨« ¡ ½çó¡ñ¢¦ì¬Ç Á¡¾ï¨ÁÂÔó¡ Ñ ºà«úðó é¾üèó¡— ¨ó¢ï󢥨÷Ç ¡ ù¾m¡? åÂß ¢øç    öëÁ ýºϢüßý¾ìç—¢r þôðÿ ¾¾aD›ÈûÂèó¡ñ¬·¡ §Â¬ç? õ ¢n¡êçÂm¡¡Àÿ Òºà¥þç ªÓÂß ¨¾ô¦ôóÞ¥¢«ÖÈ¥測÷¨ÓÁ ¡ þ÷¢Èë—¾·˜¥ ¨ ôÏ ¡ ¢ ôp¨´¬üm¡¨¾ó¡åÂk¡ ¨¾ôì¬ó¡©¢ß¢üÐó¡ú÷±¿¢øüó¡ ëÂÌó¡ò»¾m¡ºÁ¢« Zºj¡º´k¡ú÷¨ôجÈ÷¨·ó OH OLQWHDX.

éç ò»¾øôó¨³Á¢l¡¨ ³¡ó¡? öëÁ¨·ôó¡.

< ¢ïÎüó¡¬pH¢¦ó¡öÇ¡Âï¿þç X¦øôó¹Áš ¢¥¢¬ï¢Ðûòøb …¡› þºó› Í  ÕØq.

¨ÌèØó¡òŸ¢øÌó¡? ¨¦ÿÀó¡òÇÈó¡  öÿ¡Â¥›.

Á¢è· .

  .

…¡ñÇÁ¾øºp ½¡½ú¥Âøßòøß ½¢ººf ºç ¨üÇñ ¡ —ºì ¾ë¢øï õ.

 — õ.

 — õ.

 ºÁ¢¬ó¡—Âì ¾ë ¢÷ÿ ¨üǨøôïú÷[Èó¡å·¬È÷ ªbÂø¬È Àó¡òÀó¡Á¢¦¬ß¢¥ öëÁ öëÂó¡ õ  õ ©¡üǽm¡Iì¬ó¡? þô¥¢ì [º¥ þü¥ Y÷Äó¡éÁ¢èó¡ùœçºÿ ùÂìó¡©¢üÈh— ñ ¡ ºÁ¢¬ó¢¥¢ûÀ»—¡¿› — ¨üÇ ÿ ©õ ºÿª ÁÈó¡Á¡¾³ú÷ëÂÌó¡öÈìó¡? ò´Èm¡ºÁ¢¬ó¡ ùºìó¡©¢ü¬Ç¨¢? ÂÐìó¡ÁÇ D›ªèӗV󡧽¢Äó¡ò¦ëöë—¾ëëÂÌó¡ò»¾m¡ù— £¢º¬ðó¡Òà¥þ¥½¢ç—¢rõ¾ë—E¢k¡ÁÈó¡ù—ôßó½õì »—¨ ³ ú÷¡Àÿ õ þàºÓ÷ úºß µÄ·Ãù—¾à¥ÁÈ󡔢ü¦ó¢zÁ¢«¨ç¢Ó ¡ ºÁ¢«ú÷ùôàxúÀó¡ù¥Á ¡ .

õ ¸ü¥þȬû¡½¡ Âot I¾ìó¡ ¡ºÔ¦ëúëÄ Y¥òÿ—ù—ý¡¸çÑ¬èm¡Èǘ¬ó¡ºÁ¢¬ó¡öß¾ zÁ¢«¾ì«¨e ¨üºÇ úº÷ ÂèºÏ ? §Â¾º³¥ ±Â¥? öÿü´Ç ¨¡½Âãú÷Èß õ—½— ú÷¨ß¢f ùºìó¡ ©¢üÈhò¦ë¡½³÷ ù¢ïýôà Àó¡±Pó¡ ò»¾m¡ù—Xà` .

õºÿ ¾º·—ö÷ºº« — ¾¾ºa ¨ºüǐ› ÿ ¢÷ò»¾m¡ôßò´Èm¡ºÁ¢¬ó¢çE¢¬ó¢¥ ºÿ ò»¾m¡õ¢Èë— ºÿ ùÂìó¡©¢üàÈ«ÿ Îüó¡? ò´Èm¡ºÁ¢¬ôóH¢°ó¡ñ¢ø¬·¢¥¢ûÀ»—ù›¢÷— ¨º¡¾¥ ©¢ü¬ºÇ ¨º¢ üóêç¡m¡ ÁÈó¡Á¡¾³? ª¯¾·V󡧽¢Äó¡ºÁ¢« ê硬 þûœç &R\QHRSFLWS .

ýÀÿþ¥øȺ« Àó¡ÞÓm¡D›¨¦Èû©§Â¾³¥ª Í  ÕØq.

¨ü¬çú÷Þë ¢÷¾ì« ñ o .

  ÂÐìó¡ú÷¨·¢üó¡ .

— ¾º¾aºÁ¢«¨àØë¨èÐ¥ò»¾m¡? ÁïÀm¡ºÁ¢¬ó¡ùð ¢üÿ ùÂìó¡Æèû©¢üà¦Ç ¶³Âm¡ÿ þû—Âÿ¢Üó¡ ž”¢Ìû›ºÁ¢«Æó ò»¾m¡? ­¾·õ¢ÿö÷« H¢º¦ó¡öÇ¡Âï¿ÿ ëÂÌó¡ò»¾m¡? ò´ÇÀó¡Èǘ¬ó¡Îüó¡? Ú·¢r ¡Àºÿ úߢ÷— ©–Ìüm¡ú÷ýZã? ¢ ô´ÈûC ýZãù½ öôàm¡¡Àÿ¢½Âèû¡§Âÿ¢Ûÿ ò»¾ºm¡¡Àÿ½¾o— H¢¥ÿ þû—Ç ¢ Ë þüßöôߗç ©½¡½ú¥Âøߪ ß¾m¡μÌó¡ ù—D›¨ºÜ·m¢¥Â¾º³ þôøߐ.—¢÷¾üߨÈǘ«¨·ó ? þi¡ò´È ù—› 9—Àó¡ ºç þºi¡ÂïÀ C úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ? ¨ç¢Ó ¡ ¨ôøßôß åÂ˗Àó¡:¡Äm¡ñ¢ìm¡ Îüó¡¡Àÿ¤·¢ÏþÈèûÿ ùð ù—¾à¦¬È Á¢øàm¡æÏó¡ ºôߧÂË¢¦÷¶¬èü«±Pó¡Á¡¾³ªi? ¨àÇ¡ ¨¸¬çúߧÁ¢¦ßò»¾m¡ úº÷ ò»¾ºm¡¨¸¬ç¨àÇÁ¾ ì ¶ØÇ ÷Âôóù¢¬ß¢ë¢ÿôà« ³Á¢l¡”¢Ôèó¡    öëÁòðÌó¡ .

 õ  ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úߢ ߢè«Á¡ õ  ºÊ¥ ±Á¢l¡  öëÁ¨·ôó¡ ¨ºÈǚ÷ò¦ëú÷¢ó¢·òøà¬È«§ZäϨçÂãD›½š«£¢¥¨¸¬çò»¡¾ó¡[{ôß þº¥ ªºü¥ òجÈ÷þ¦ËÖìÈ÷¿ æa ZäÐó¡ò»¾m¡¡Àÿò¥¢ì ©Ï¡m¡ ¾Pó¡ þ÷¡ë ¶ØÈ÷ò»¾m¡æìÇ öëÁòðÌó¡.

ÅÁ¢k¡Åôj¢û¢ð÷ªû¢ï¨´·§¾ß¢ë ºôßÄð«Â òðó¡ ò¼üó¡¾³ù¢ìÇ ú÷É¡Âç¢ ëç ÞÓ ò¼üó¡â´ß—ú÷ÑÁ¡ß ©¢º÷¢ß½¢ ºôøb öºëÁ¨·ôó¡.

ò¼üó¡ÝÀ³ú÷¨ø¼ÓÑÁ¡ß ú÷±¡×¨¯¯ ò»¾m¡¨¸¬èó[¦û¢j¡úÁ¡¾j¡? ¨óäÌ÷ öëÁ¨·ôó¡.

ò¼üó¡ÝÀ³ú÷Þüϝ[ß¡ÂÐ÷ú÷ëÂÌó¡ò»¾m¡£¢¥ùð¬ SÌl¡£¢¦ó¡¡ÀÿÞë÷ §Z¦ï¨¾¾·Z÷¢È`ª¬¦Œ¯ ¨¾¾· ¨¦Ì»¨×Â˗¢ ü¥ òЫ ò»¾m¡ú÷¨³Á¢l¡¨¸¬èó¡?  .

úº÷ ¶ØÈ÷æìÇ©¡¿¢¦Â쫨ॠÂ÷¨çÂãòðË? ꥢ×ò»¾m¡æa ôà ÝÀº³ ú÷¨ÓÁ¢ßô߶ØÈm¡æìÈó¡¡Àÿõì õ £Á¢ì Ý¢è«Á¢¥ò¼üó¡¾³ [¦û¢ºj¡[àôºÔó¡ÖÇ¥ [¬óäÌ÷[«¢÷¢ß½ôߨÓÁ¢àó¡ýÀÿ¾ü¬È« ò¼üó¡ ? ¨ºô»¡¾ó¡¢ º¬¸¬çÑ弧 âô¦ òã¡Ä÷¨¥Âäó¡ ¨ëÂÌó¡[¬ ³¡ó¡ôßÝì« ýÀÿÝ¢è«Á¡ õ E¡· ³Á¢l¡¢ ÓÂßòÐó ²Á¾¬ó¢¥êÔ« õ ÖǬm¡ Pºß ö¬ ¨ß¢ìó¡ýÀÿD›¢ó¢·”¢ì«Á¡ õ E¡^ ꥢØó¡¨ÓÁ—¬È÷úßòã¡Äm¡ ñ¬·¡ §Â¬ç? öë—Àó¡Sû¢j¡X¦m¡ ÞôÔó¡? öôÇPߢ ó›¾àÐ Þ¥Â÷þ¦Ë¢ ØìÈ÷¨û¢¯¨ß¢ëD ¡ ¨ß¢ìó¡ýÀÿéç ¨º¯¯ úº÷ ³Á¢º» öôÇPßþó›¾àÐ ¢ø°¾·¾Ç ¾ë D ¡ ¨ß¢ìó¡ú÷:üj¡ ¨ß¢ìó¡òã¡Ä`¨ ¦Ëòã¡Ä÷:üj¡Á¡¾j¡¡¾ß ¨û¢°ó¡¨ß¢ìó¡ýÀÿù¡Á¾³é¬c ©¢³Á½ [º¥ ¨ôºÏm¡±¡Á½ ¡ ÞºÓó þÐÐc òã¡Äm¡ú÷:üj¡Á¡¾j¡ô»¤¦Ç ¨ôèÈó¡ ¨º ³ ÿ ÂÐìôó¨ô¥¢ìm¡ ¨ ³¡ó¡ò°{Á¡¾j¡¡Àÿùï ò»¾m¡ú÷¨èô¬¼m¡©¢¬Èm¡ X¦m¡ò»¡½©¢¸¬èôó¢ÇÁ¾÷¢àë ÑÂè«Vó¡úï¢Èm¡¨÷·úßÔçÂØ»— òðÌ« ? ©¢º¸¬ç¨¬Ç ù¢Èû ¡ ¨÷¢ë¢¦Âì«òÐç ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úߨߢìó¡¡Àÿòã¡Ä÷ôߢ÷— ÞôºÔ󡢺÷— õ„õ ¢ ºÇ¢ì÷¨àÇ¡ ¢ÿ¡¾·›ëÂÌó¡ÞôÔó¡? ¨¬Ç :Âäó¡ÞôÔó¡ ºôßå¢ïòó½ÿ §½¾È÷©¢¸¬ç¨¯¯ þ¦ç¢ì· öë—Àó¡X¦m¡¨ ³ ÿ E¢øÌó¡ ýÀºÿ æìÇ ò»¾m¡”¢ü¥ºÁ¢«ú÷¨ì· §Â¬ç? æӗëÂÌó¡ò»¾øôóSû¢j¡X¦m¡ù— ¢ÿÁ¾¥¾ü¬È«ÑÁ¡ß ôßõìò¼üó¡â´ß—ú÷Y¦÷¨ôèÈó¡¨ß¢ìó¡ò°÷¶ØÈ÷¨ß¢ìó¡ õ âºô¦ §¾·¡ó¡¨÷¢ß¾ó¡ÑÂßE¢øÌó¡ :üj¡úÁ¡¾j¡? [¬óäÌ÷[¬÷¢ß½ôß õ E¡· ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßæìÈó¡ôß ¨·¢ºÈ÷úºß §Á¢¦ßÿ Àó¡¶ØÈó¡D›¾àÐ îóÀï:üj¡ÞôÔó¡? öôÇPß ôßÝì« õ ¨Øìûôߗ? Á¡¾j¡îi õ Ý¢è«Á¢¥§Á¿¢Öb ¢¦Â쫨à¥Â÷ ¨ºÓÁ—¬È÷úߢ ߢè«Á¡òã¡Ä÷¨û¢°ó¡¨ß¢ìó¡Á¡Âãôß §ÁÀó¡ú÷¨¯°ó¡ÝÓ ¡ é¬z õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂߝõ òÐ ¶ØÈó¡  .

ù¢ïÁ ¡ ? ÂØm¡ý¢÷ åÂÐóH¡ØǗ£¡Ä÷ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷? :üj¡ÞôÔó¡æЬü÷ õ ºº¥ Á¾ºì §¾º·¡ó¡Ý¢è«Á¡¨³Á¾÷©¢ç¡ÂËÞ¥Á—¶ØÈó¡§ÁÀó¨ôàó¡¨à¥Á ¡ õ E¡· Sû¢j¡¢ ÓÂß ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ §½¢øïªøÌø¬ó¡§½¢÷ ¨ØǬm¡õ¢´· ¡ ©¡¿¨Z³§Á¢´·ú÷”¢ü¦ó¡½¡÷ ù𬫠º´k¡¤ºû¢³D› ¶ØÈó¡ù¡Á¾³ ¨³Á¢l¡©¢ ³¡ôó§ÈðïZj¡Õ÷ ¨ðÇ¢÷ ? ù¢ìºÈó¡ ÝÀºj¡úº÷ ¨ô¼üó¡©¢ì¬Ì÷ª÷¾¼¬Ç¡Zj¡Õ÷ ªøÌø¬ó¡ Zj¡ ö¼Ôó¡£¢¦ó¡¨ß¢üÏ æìÈ¬ó¡ ¨ºZj¡§Á¢º´k¡æÏÁ. 麫 õ E¡º· §¾ºß¢ìó¡¬È÷? ù¡Á¾j¡îiÆ¦j¡§½¢` ¢ ôÏ Ê¥¾ó¡. ®· ±Äm¡¨ìÂØ¥©¢÷¢ß¾ó¡ ¨ô÷¢k¡ù¡Á¾j¡”¢ü¥.

¨ºØä¬ó¡¢º÷— õ E¡º· ¨Øìûôߗ? ¢ ðiòÐó ôߗD›ªàè«Á¡¢øôï²Á¾¬ó¢¥ ú—¾¦÷êç ªû¢ðç úº÷ ¨Ç¢øºº¬÷åèÏú÷ɡºç ÞÓ ¾ø¬à À󡶐ØÈm¡æìÈó¡£ôǗ ¢º çÂ×¾º·—Þӝò¼üó¡â´ß—ú÷¨¥Á¢ì¬÷åºèÏôßõì«ò¼üó¡¾³ù¢ìÇ X¦º ¨Ó¬à÷òuâ´ß—ú÷±à ôßH¢°ó¡åºØó¡ÞÓºò÷¢ºk¡Á¡¾j¡ôß Âº´k¡úº÷ §Zä϶Ÿ¢èÏÞÓ« ®· ¨ìÔ󡔢¦ë ¡ £ôǘ¥ò¼üó¡â´ß—[¥”¢Ôèó¡ ªøÌø¬ó¡§½¢`¨³ÄròŸ¢÷ÞÓ ? Zj¡ [¥¨ôϡ󡱡Á½.

ó ¾üÈï¾ø¬ß¡Àó¡¦ìó¡ñ» ú÷Âÿ¢Üç H¢°ó¡£ôÇ ¡ ¢÷— ¾ºüß ¢ºó× ¨g¬÷¨¦Ì»¨×Â˗ú÷§¦ß¨ØÇ¡¥ ªôðË¾ë ¨èô¬¼m¡©¢¬Èm¡ ? Úº· º¦ìó¡¨ôðºÌ÷¨¦Ìl¡¨×ÂË ¡ ÝW«”¢ü¦ó¡§½¢÷æa ¨ôøàó¡ú÷”¢ ¬û¡ ¨º ³¡ó¡? ¢øïZj¡Õ÷ ú÷§È𥧢Øä÷¢ û—ò»¾m¡¡Àn¨ûðm¡¨Á¢øàm¡ÂÏ¢üàó¡ ¨û¢°ó¡¨ß¢ìó¡ù¡Á¾j¨ô»¡¾ó¡”¡Ä³ ¡ ¶ØÈó¡§ÁÀó¨ô»¡¾ó¡©¢ ³¡ó¡ ¨³Á¢l¡  .

©¢ø÷¬ó¡ ©¢ç¢Ó ¡ ¨ºü÷Ãò·¡Â÷Pß©¢ç¢Ó› ©¢ø÷«D›þü÷¢ôà󡔡ij ¡ ëÂÌó¡ò»¾m¡ÑÂà« ¾º¾·úº÷ ÑÁ¡ºß æìÈó¡òøbV󡨦Ìl¡ÑÁ¡àó¡Òॠñ¡¾¦¬Ç¡¢ w—¨èô¬q Òà¦ºó ©¢ºß¢ìó¡ åºäó¡õ¾¼¬È«ï ¨Á¢øàm¡ÂÏ¢üàó¡Òà¥ôß©¡Âb ªô»½— ÿ ¢ ü÷Òà¦ó¨¾¾·Âח¨ç¢Ó› ©¢¸¬èó¡ÒॾǤ³¬Ç¡¢r¨÷øàó¡©¢÷¾l¡ ? ª¯¾·¨ç¢Ó›öÿ— Z¦ðó¡”Ìó¡ò»¾øôó¨Á¢øàm¡Ο¢Ðl¡ôߐ¯š« õøàó¡? ¨ºó¢ï ¨¥¢°`ù¢ï¢{¾ë ÉÂàó¡Á¡¾¥åÂà ¢øç ò»¾øôóSû¢j¡µ¢üj¡¾¾aò»¾m¡¡Àÿ ¢ÿZã— ¨Á¢´¬ó¡©½¢¦m¡ÑÂä¥ÂÐìó¡ôßñW«Vó¡½çó¡ åÔó¡ñ¢¦ì¬Ç é¾üç ? ýºôà«V󡩢ߢìó¡ £¢¦ó¡¨¸¬èóò÷¢Ëö÷«ëÂÌó¡ò»¾m¡þóÑÂ૵ϛ»• £¡Ä÷ ¡½ ò Ç ¨ë« ¨¢gù¡½ ¢õ¢ë õ ¨üÇæÏ -©hHA±›@ÏT@h` ª ÈBÌHÉÁ„@º`d›@ 'K ÞôºÓ Pï—ÖǬ ©¨ìûÄó¡£¢¥ª úëÄ Y¥ÂÐëù¢ðǨ÷¢ß¾üߢԗ þôßêôØ ßÂèó¡ò»¾m¡¡ÀÿPß öëÁòðÌó¡.

ëÂÌó¡:üj¡ ëÂÌó¡ÞôÔó¡ÿ ÁÈó¡ú÷ úº÷ ¨ºô¥¢ìm¡¨èÔó¡? ¨ëÂÌ󡨥üj¡¨ j¡ªÐл®· ÂÐìó¡Â¥¢ì÷D›£¢ÿÀó¡ö¬ ººÌó¡§Pì÷ úëÄ Y¥ÂÐëÂ¥¢ì÷Pï—¨ j¡ýÀÿ? «m¡úç¾óñ¢´øïþȬû¡½¡ ùœºç îóÀºó ÄÄà󡾦ßú¥¾øp¢¥ºÌó¡§Pì÷ æÇú¥g ºÌó¡§Pì÷ ¾Ä¢¥ ªºë¬ó¡¡Àºÿ ò¾à«.¾ë £Âäm¡§Ðóù¡¿ ¡ ¯›þ¥¢¥êôä¡Á¢› ¶¬è ò»¾m¡ ¾º¾j¡Þ÷¢j¡£¡¥—ª¸¬Œç ù—¾à¥¡Àÿ ”¢Ìàó¡§Ï ú÷”¢ ¬û¡ ¨¢ãD›¢·¬è÷þﬥ õ E¡º^ › ò»¾m¡¡Àÿú߾ঠ ¾¾j¡Þ÷¢j¡ õ ¨üÇú÷ù¡³ ? [ôÐøôó [º¥ ÂÐìó¡[¥Á¦ß¨Øìû òÏ §Äw¤Âìó¡¾÷ ¡ ? ¶¦ÐÇ ò»¾m¡¡Àÿù—îË ªº’óÊè« úºøüÊ« [ËÊÂÊ« ÷÷ ë¢¬ó¡¸ïÂÐìó¡£ü³¨ Ë¢ü󡧾¾j¡”¢· ¡ §¾¾j¡  .

Á¢øàm¡æÏó¡ òðÌó¡.

òجÈ÷þ¦ËÖìÈ÷©¡¿ ÁÈó¡Á¡¾³? ¨øì¬È÷¨¸¬çúߧÁ¢¦ßò»¾m¡ ? âºô¦¬ó¢ß¢È«¡½¡½Ä« õ òЫ¨³Á¢l¡þ¬¸¬çݢȫ¡õ ¢ ìøßâô¦  öëÁ ÃP ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úßõ Ý¢è«Á¡ô߶ØÈ÷æìÇ¢ÿôà õ ¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡ ôðó¡þߢè«Á¡ õ òÐ ôðó¡þÓÂߝõ ¸ü¥ÁÈó¡ú÷¨³Á¢l¡¨ j¢¥ò»¾m¡ öëÁòðÌó¡.

õ ÖìºÈ÷©¡¿¨ºüÊ· òðË? æa ÂÐìó¡ú÷±Á¢l¡[{ôßÞë¡ó¡ÞôÔó¡? źôj¢û¢ð÷ñ¡Ä«¢÷ ªû¢ï¨´·§¾ß¢ë¢ªü¥ õ ¢ ìøß õ ¢ ÓÂߝòجÈ÷ ¨ôجºÈ÷ ¨ºß¢ëD›½š«õ ÑÂà¥ò»¾÷¨¸¬çò¥¢ìm¡ÞôÔó¡æЬü÷? ÅÁ¢k¡ ÑÂß õ E¡· òÐ ¢n× þ÷áó þÓ¡Âã—ÞÓó ÅÁ¢k¡¢ ÷¾¼¬Èó ¢ì· ªèӗ ¶èºÐ÷ ¤ºÌl¡úº÷ ÝüºÐ÷§¾·¡ ¨èôÓú÷æó˜¬ £¢¦ó¡¨¸¬ç£¢¥ õ ¾à¬ ò»¾m¡ú÷¨³Á¢l¡¨¸¬èó¢¥þàÓ÷  .

¾¾k¢¥ ¨º j¡ú÷ÁÈó¡Á¡¾j ¨¿¢p±¡Á½—ñ» ú÷þó›¾àÐ ¶ØÇò»¾m¡æa ôà ú÷¤Âìç¶ØÈó¡¢÷—  öëÁ¨·ôó¡.

±Á¢¼ôó¨¦Èüó¢¥ò»¾m¡[{D›¾³« ¨ô»¡¾ó¡ ù¢ïñ ¡ ¢ ߢè«Á¡¨à¥Á ¡ þ«¢ ³ ú÷§Á¿þ¥Öb õ „ õ þ«¢Ç¢ì÷âô¦«¿›Þ¥Âm¡ ºç ô»¡¾ºó¡E¢øÌó¡ÞôÔ󡡾ߢøç õº¥ Á¾ìç ¨ç¢Ó ¡ ¾à¥E¢k¡¢÷—õ âô¦ úºðóõ òºÐ ¶ØÈó¡¨ÓÁ—¬È÷? §ÁÀó¡Á¡¾³îi õ úßþߢè«Á¡¾Ä õ ô»¡¾ó¡E¢øÌó¡ÞôÔ󢥨Øìûôߗ? òÐó ñ”¢Ô¬ úºð{º÷Âô󩢸¬çëÂÌó¡ :üj¡ :Âä󡨯°ó¡§ÁÀó¡ù¡Á¾³ôßÝì« [øÈëD›¢ øÈì« Þº³Âm¡ºg½ ÂÜü ”¡Â¸Ðó¡ÁÐëú÷¾¾ß? ªçÂߨû¾à÷¶Ÿ¢èÐ¥¨¦Ìl¡£¡¥ ¡ ¨Øä« .

  Í ê¥¢Èó¡ .

ëºÌó¡ÞôºÔ󢥨û¢°ó¡ :üj¡ÞôÔó¢¥¢w¡¾·›ù¢«½ìà÷ ù¢¬àÇ¡ ù¢¬¸¬ç — ¢ß¢è«Á¡õ ¢ÓÂßõ ¢ Ç¢ì÷ õ ¶ØÈó¡¨ÓÁ—úߢÿôß ¢ ºÇ¢ì÷:ºäó¡ :ºüj¡[àôºÔó¡麬c¨ǗÁ¨ó¢Ø¬Ç¡©¡¿©¢¸¬ç £ õ„õ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ªøºÌø¬ó¡§½¢º÷ ¨Zj¡§Á¢´k¢¥¶ØÈó¡§Á¿ ò»¾øôó ù¢¦û¢j¡ù¢àôÔó¡Y¥ òÏ¢è󡔢Ôèó¡.

øó ¤ü³D›¢¦ü³¨ßÓm¡ò¼üó¡â´ß—ª÷¾¼¬Ç¡æìÈó¡? ¨ðÇ¢m¡ ¶ØºÈ󡨺ÓÁ—¢÷— ¨ìÔ󡔢¦ë ¡ £ôǘ¥ªøÌø¬ó¡ Zj¡´k¡ú÷¶Ÿ¢èÐ¥¢ ü¥ ÞÓm¡¡Àÿò°÷? A¢Ðó¡Àç¢üó¡ZãZj¡Õ÷ ú÷§ÂÌ쥨ËÂèøç -©ãdËsãh¼á BÏT@æh`ªÈB̸A½p¸@º`d›@ '-W ò¬ó¡¶èÇ? :Âäó¡E¢øÌó¡ÞôÔó¡? Þì ©ù¢ø·½¢¥¨³¡Â»ª öÇ¢¥îóÀïåÂà òðºÌó¡.

Yïºó¡ù¢g½¢¥±Â¥ú÷õ ¾à¥ôߝúëÄ Y¥ÂÐëþôßY¥Àó¡¼Ðó¡ öëÁ ýÀºÿ ú÷úëÄ Y¥ÂÐë±Á¢»ÞÇ¡ ”¢ÔçD›ñ¢ì¬û¡ ö¬ ßÂèó¡ò»¾m¡¡ÀÿPß Á¡ºÇ ¡ ±Á¢»úëÄ Y¥ÂÐëÞÇ« ¾à¥ÑÁ ¡ ýÀÿ©Âøß¾ë ©¾ÏÂ÷—Šª øÈ ¨ j¡ [¥òÏ ¨Øìû H¡Âøß”¢Ôçò»¡½¢ó¢·Þì ò»¾m¢ç¡Àó õ ùÂìó¡©¢üà¦Çú÷Ŕ¡¾¬¥¡ ¨ï·¾ ̝Á¡Ç ¡ ±Á¢»®¾· H¡Âøß²Èû[¥ Á¡Ç ¡ ò»¡½ê¬ßH¡Âøß²Èû .

¨àÇ¡ Á¦ß þº¸¬ç©Éð¥Œ—ôߢ¥ª øÈ ù¢ïù¢ø·½¢¥±Â¥ú÷¤Âë¨ j¡ýÀò»¾÷¶¬Œçñ¬·¡ ¾ ß ? .

ù¢ºï ò»¾m¡¡ÀÿÞë÷ úëÄ Y¥ù¢ðÇú÷¤ôØ¥¾Ç¢÷ù¢ßÂÇ¿›× õ¾ C úðó”¢ ³ó¡¾·— ò¥¢ìm¡ YïÂó¡ù¢ºg½¢¥±Â¥ú÷¨¦Âìó¡¨û¢¦Øó¡®· Öº¦Ôó¢¥ Âï× Âøß±¢k¡¾Èó¡Á¡¾ó¥¢ì÷  .

Á¢øàm¡æÏó¡ òºÐ òجÈ÷þ¦ËÖìÈ÷©¡¿ÁÈó¡Á¡¾³? ¨øì¬È÷§´çúߧÁ¢¦ßò»¾m¡ úº÷ ôðó¡þÓÂß õº¥ Á¾ì ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢»ÃÂ¥þóõ ¢ ìøß ¨³Á¢l¡ ¨ô»¡¾ó¡[¬¸¬èó¡ÑÂß õ âô¦ç þߢè«Á¡¢÷—õº¥ Á¾ì ¨³Á¢l¡ ¨ j¡ öëÁ¨·ôó¡ öëÁòðÌó¡.

õ òÐ ¬ºÈ÷úºß õ  Ý¢ºè«Á¡ºô߶Ø È÷æìÇò»¾m¡æa ôà ºôß ´Ìó¡ÝÀ³ôߨßÓ÷ ¨ì Ó ”¢¦ë— ú÷ òð Ì÷ ÿ ¨ÓÁ ¡ ÅÁ¢k¡¨ß¢ë D›Ôè«õ  Ý¢è«Á¡ õ  ÑÂà¥ò»¾÷¨¸¬çò»¡¾ó¡[{ ò»¾ºm¡¨ºÓÁ—úßÞè«Â«¢ ¬ÓÁ— .

§Â» ˜¬÷§Â¬ç? ªèӌ— ¨ôجÈ÷ÿ ¨ì Ó ©¢¸¬ç E¢øÌó¡¢ àôÓé¬z õ „ õ E¡· ¢ Ç¢ì÷ õ  E¡^ õ  úߢ ÓÂß¾Ä §Á¢û ¡ ¨ ¬ôó âºô¦ Àó¡ §ÁÀó¡Á¡¾³©¢ ³ ¨¯¯ ú÷þ¥Öy Zä϶ØÇò»¾m¡æa ôà ¨ìÓ òã¡Ä÷ E¢øÌó¡ÞôÔó¡é¬c õ úß¾Ä Á¡¾j¡îiõ E¡· þߢè«Á¡ §½ºìà÷ ¨àÇ¡ ¨¸¬çëÂÌó¡ÞôÔó¡? õ„ £Á¢ì ¢ Ç¢ì÷¨ìç—¨ó¢Ø¬Ç¡©¡¿ õ„õ £Á¢ì ¢ Ç¢ì÷ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ §Á¢º´k¢¥¶ØÈó¡§Á¿ ¨¦û¢j¡ÅÁ¢k¡¨ß¢ë ò»¾øôó[¦û¢j¡[àôÔó¡Á¡¾³Y¥ Â¥¢ºìm¡¨³¡»? õ¾¼¬Èm¡£ôÇ ¡ Æèü¦çæìÈó¡¢÷— ¨ðÇ¢m¡ªøÌø¬ó¡§½¢÷ ¨Zj¡ ”¢¦ë— ú÷æó˜¬ò»¾m¡¨ÓÁ—¬È÷úßõ Ý¢è«Á¡ô߶ØÈ÷æìÇ? ò°ø¬ ©¢º÷ôà÷.

ÁïÀºm¡¾Èó¡þ¥Úè¬yñ¡Äº ò»¾m¡£¢¥ù—¾à¥¢øç ªøôß¾ë ÁïÀm¡¾Èó¡Á¡¾ó õ òÂç— ºÁ¢¬¥ªëÁÄ÷¡Âï× Âøß±¢k¡¾Èó¡òÓ¢èó¢¥YàfÞÂÇ”¢ìóú÷¢ ¬ì¬Ç¡ ú÷ò»¾m¡ô»ïÀ¬ ú÷E¢k¡òj¡ú÷ ¾³ õ ùÂìó¡©¢üà¦Ç— ©¢ü¬Ç? ¢ÿ™¢ü¥ùð ¾ë .

  ¨ß¢ìó¡ýÀÿ .

´k¡ú÷Zä϶Ÿ¢èÐ¥¢ ü¥ Àó¡á¡Âèó¡.

ø =¨á¬÷òuâ´ß—ôߨßÓ÷ ¨ìÓ ÂØm¡ý¢÷ ÞümZj¡Õ÷ ú÷§ÂÌë¶ØÈó¡¨ÓÁ—ôߪàÓ ªøÌø¬ó¡§½¢÷ ´k¡ £¡Ä÷ ò»¾m¡¶ØǧÁ¿ú÷ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡é¬z Rüøôó¨ô»¡¾ó¡”¡Ä³ ¡ D›¿èüó¡ú÷ ÂØm¡ý¢÷ åÂÐó -WA…AHýËp¸@ÏT@æh` 'c ÁÈ󡱡Âàû¡®· ÁÈó¡ú÷¨¥Âäó¡¨ j¡? Ö¦Ôó¢¥ ÂÐìó¡? ÞÓ÷ ôߘ¥ Þì öëÁòðÌó¡.

õ ¨ç¢È`› ¨ôó¥ ±Â¥úßò»¾m¡¾à¦ Šë Šë›Á¾¸ü÷t  .

±¢ºk¢¥ºÌó¡D›¨¥Èüm¡§Pìm¡D›£¢ÿÀó¡ö¬ ßÂèó¡ò»¾m¡¡Àÿñ» ú÷ ©¢¦Ç¢ü÷? › ¶¬è ¨üÈó¡õ¢— ò÷¢ïêôä ù¢ïò»¾m¡ þ¬øÈ«ò»¾m¡¾ø¬Ç¡¢ ü÷ ¾ºÄ ¢÷Àü÷¢·¬è÷þï«? ÝÂË¾ë ¨÷ôàm¡©¢¦Ç¢üm¡? §Pìm¡§Á¢à [·— ¨üà÷ úº÷ ê¬àó¡k¡¡ÀnÁ¢¦¬ß¡ §½¢ß› ö÷«Á¢×›? §Áü¥ ¨¾ô¥ú÷§Á½¢¦`Öìç[¬üÈó¡úß úëÄ Y¥ÂÐë Á¢øàm¡æÏó¡ õ òºÐ ±Á¢ºl¡ú÷þóÑÂßÐ뗝¾·¡ó¡êçÂm¡©¡¿ ú÷ò»¾m¡¨¸¬ç õ D›òºÐ ºôðó¡þºß¢è«Á¡ õ âô¦ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢l¡ýÃÂ¥ õ ¢º ߢè«Á¡ õ òÐ ¨³Á¢l¡¨¸¬èó¡ÑÂß öëÁ¨·ôó¡öëÁòðÌó¡.

¡Àÿ? Ú· ò»¾øôó¨³Á¢l¡¨¸¬èó¡? ¨¾¾k¡þ¥¢¥ª¦ïÁ¾ë õ êøß ôß ¤¦ºÈó¡òàó [쥢Èó¡[ßÂèó¡[ô»¾m¡? ¢ÿ¢û¾ÿ¢ËVó¡ÅÁ¢k¡¨çÂãú÷ýô»ò»¾m¡ ¨ºó¢·? þº¬¢g ¨ºÏ¢l¡©¢¦Ç¢üm¡?  › ¶¬è õ¾¼¬È÷ZãßÂçò»¾÷þû—ÿ  ­¡Âº¬ó¡¨ºàf.

øôà󡮸¦ó¡¨üj ÂÜü þüß ¾ ø¬ó¡ñ ¡ òÐèó¡? öŠôàó¡¡ÀæÂà¬ó¡õ¾ì« .

  Í  ¾ô¡¨Ó¢¥ ¡ õߗö´à÷ .

ݺøoúº÷ — þߺӗ¾·˜¥¨óäÌm¡òã¡Äm¡ ¶ØÈó¡ñ» ú÷ö¬«³Á¢l¡ ”¡¾¬ß¡ ©¨ôó¥ ±Â¥ª úß¾à¥Zãþûï úßÔçþ¦û¢³ú÷Vó¡ÁÈó¡Á¡¾³? ¨óäÌm¡òã¡Äm¡ õ E¡º^ ò»¾m¡¨ÓÁ—¬È÷úßÞè«Â æìÇÂÈðüm¡æ´¬ó¡¡Àÿôà æìºÈó¡ù—ôߐñ¾ ¢r¨¦Ì»¨×Â˗ú÷¨ó¢ìǨØÇ¡¥ òOð˶Øôè÷¦ëòðË? ÿ æìÈó¡ òøà¬Èm¡ߢüÐó¡Ʀj¡Ýû ñ» ú÷¢Ô— î󿾦 §Â»˜¬÷§Â¬ç? ¾ߗ ù¢÷—« ùãÄ÷¨³Á¢l¡¨¸¬èôóò¥¢ìm¡ÞôÔó¡é¬z õ¡¾¢¥ÁÀü Úèk¡ú÷¨ Ç ¨ó¢·? ÞôÔó¡? ÁÈó¡Á¡¾j¨¿¢p©¢³Á½ Pß±Á¢l¡ú÷þó›¾àÐ ¶ØÇæìÈó¡éç õ„õ ý½¢à¥—Þ¥Â÷þ¦Ë¶ØÈó¡  öëÁòðÌó¡.

¨ôó¥ ±Â¥ ò»¾m¡[¥Àó¡ §ÁÀó¡ýÀÿé¬c õ úß¾Ä ôàó¡öÈìó¡? ¢ ðiõ Ý¢è«Á¢¥§Á¿þ¥Öb õ ¶ØÈó¡¨ÓÁ—¬È÷úß ¢ÿôß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂߧZäÏòã¡Ä÷ §Âº¬èó¡? ö÷º« D›þ¸ØºÇ §Á¿¡Àï ò»¾m¡¡Àÿú÷¨ô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¡ªàÔ»¾ë ? ©Àº»—Vó¡ õ¢Èë ¡ ýÀÿØä«V󡧾¾j¡¨Zj¡§Èðó¡ú÷îó¿¶Ô¬§Â»˜¬m¡ ª¬è¬ó¡ ? ¢ºû¢à÷›¨º¥Á¢ì¬÷§Z¦ïòã¡Ä÷ò»¾m¡ú÷¤Âìó¡ÁÈó¡öÈë? îóÀïÚ· ò°ø¬m¡ÂÐìó¡ÁÇ ú÷¨÷¢n¡ÞÓ¡m¡¾·›? Þì Àó¡ò»¾m¡¡Àÿ¨¢g ¨¥¢ëÂó¡õ¢ð·› ¨¦Ôn¡ ÂÐìó¡[¥òÏ¡ó¡ô¦j¡Pàm¡? ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ¢÷— ¨ðÇ¢÷§½¢øïƦj¡§½¢÷ ¨Zj¡§Á¢´k¢¥¶ØÈó¡§Á¿ ò»¾m¡ù¡Á¾³ªü¥ ? ¢º½¢¥¢ÿ¯—ñ¡Ä ¨¦Ì»¨×Â˗ú÷§¦ß ¨ØÇ¡¥ òOð˶Øôè÷¦ë¨ ÿ ôàçæìÈó¡ ¢ø¥Á§Â»˜¬÷§Â¬ç?  › £¡Ä÷½¡ ? ”¢ü¦ó¡¢ çÂà C ¨°¾·¨Ÿ¢Ìû›¨üì«ÿ ¦ìó¡úØ¥ ? ¾º¾k¡§½¢÷õ¡¾¼¬Ç¡ôßÂЬ롾ë òôì¥îó¿ò¦ë— õ ùÂìó¡æЬü`¢n¹Áš ¾ÏÂ÷—¨³¡»ò°÷ò»¾m¡¡Àÿ£¢¥¨ß¢üÏ  .

ʑ®ßÞ¼Ôߍ vh‘hpCôg— žš. ôg ~g o4g ¨üïÂ󡱡¥ ¡ — ¨ôó¥ ±Â¥ — ù¢ø·½ ¢¥±Â¥ £ YïÂó¡ÄÄà󡾦߱¥ º³ YïÂ󡪡ÃÁÄ « ±Â¥ ½ :Âäó¡E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡ ºÿ úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ©¢û¢¦× ¢û¢¯ .

¢øÈë ÂÐìó¡ÁÈó¨ôø ðm¡¨ߢç¾ó¡©–Ìüm¡ú÷úëÄ Y¥ÂÐ뱡¥—¾ à« Á¡¾º³ D›¨ç¢Ó ¢¦ç ÂÐìó¡¢½ à Vó¡¨ÂðÈàó¡©¢÷¢ð¸¬Ç¡ õ¢Üû? ¢÷ ¢ÿ þ¥ª¸¬Œç Vó¡¨Èøl¡ò»¡¾m¡ öÐàm¢¥Á¡Èó¡¨×¢·›ÂÐìó¢¥Öy Àó¡ÁÈó¡ ¢º³Â¥ E¢k¡E¢f ¡ ¢ÿ½¾ßÁÈó¡Á¡¾] ¨ôЬ ÷±¡Â¥—¨ü à÷ Õ¢ìû? ª ÌûŒ—  öëÁòðÌó¡ .

¨ºÁ¢øà÷ºϢü३½à ¾ìç¡ÀóÂÐìó¡úßÝ¢ç¾ó¡? ǢǗ±¡Â¥ ¡ ýÀÿÁ½ ¨ºì«Á¾º¥ õì¬ó±¡Â¥ ¡ ýÀÿªø댗ÁÈó¡Á¡¾³D›¨ç¢Ó ¢¦ç ÑÂäó¡¡Àÿ? ¤Ð« úÀºó¡[à硾ºm¡ú÷½¾ß¢ ç ÄïÂø¬ Õ¢ìû ±Pó¡Á¢¦¬ß¢¥¢ øß½ ÁÈôóÝ¢ç¾ó¡¨èÛ [f¢ m¡¾·—ýâ¬xù—ú÷ÁÈ󡨢gùó¬ ? ͺÐl¢¥©Äºï«¢º û—ú¦¬ ±¡Â¥ ¡ ýÀÿÝøõ¢àó¡֐ؼm¡ôߧÂÜû ¢ÿ½¾ß¾s¡À󝨢øk¡ ¨¥¢ëÂ󡾾̫D›Þë¡m¡ýÀÿ¨³¢kÁÈó¡ú÷¨Ôè¼üm¡ÞÓ¡m¡ ¨ºàè«Âm¡ÞÓ¡m¡®· ò¬ó¡ôß±¡Â¥—¨¯¯ ú߾ī ¢ÿ¾s[·? ¢³Â¥ D›òÐ ÁÈó¡Á¡¾]”¢è¬ï¡ ±¡Â¥ ¡ ýÀÿú÷òôì¬ó¡¢ à÷ ¤³¬Ç¡¢r¢à¦×¨øpÞë¡÷ ¢ðó ¨º¥Á¢ì¬÷ù𫽢𫩢ç¢È÷±¡Â¥ ¡ ýÀÿ[¥òÐè ¨ÇÁ¾÷Þë¡÷ ? ¨üà÷ ±¡Â¥˜¥— õº¥ ÖǬm¡? Á¾ì« ú÷[ÈŸÁ[øÈëD›¢ èüЬ¥¢üø뱡¥ ¡ ýÀÿΟ¢Ð»Þ¦¬« ¨Ç¡Á½ñ» ú÷ ÁÈó¡Á¡¾³®· ú÷¢ àÓ¡÷ ¢ 쥡× ½¾ß ¢¢Ç¢ì÷®· Â°ï— [쥢×ú÷¨üïÁ±¡Â¥— — êºôØ Â»•D›ÞÓ÷ ú÷ÁÈó¡Á¡¾³òô¼¬«ÓÁ—ꥢ×ú÷§Zäϱ¡Â¥— £ Xºà` ©£ת [¬øôïú÷¤ïÂ÷ï«Úèóÿ ©þû¢¦Øó¡ª úëÄ Y¥ÂÐëù¢ðÇ ¢ ôß Þç¾m¡§Â´·— §Â´·Xà` .

©þû¢»ª Þç¾÷ 0RKDPPHG %HQFKHQHE 0RWV WXUFV HW SHUVDQV FRQVHUYpV GDQV OH SDUOHU DOJpULHQ -XOHV &DUERQHO $OJHUS  .

.

……ôg ~g ……o4g ` ¥.—i ®º· ÂÐìó¡ÁÇ ú÷ù¢ïÁ—? ¢ ¬øÈ«ú÷ö è ¢øï ¢ àÓ¡÷ ù𫱡¥—ÿ — [쥢×ú÷¨üïÁ±¡Â¥—”¢Ìû ÞÓ¡m¡ýÀÿÁ¢¬»¡ ÁÈó¡¡Á¾³Ö»? ±¡Âàû¡— Á¢Èðû¡ ¢º` ¨´«¡Â¬Ç¡ ¨·¢üó¡ú÷æàÔó¡ ¨Ë¢Ìn¡ú÷ÁÈó¡ú÷Õ¢ìüó¡ýÀÿþ¥â¬d¢øÊó ¡ÂÜûÂ°ï— þ¯¾¸ Àó¡á¡Âèó¡¾Èó Ý¢ç¾ó¡ ¨™Â󡨡ÃÞǬó±Pó¡ꥡ× ½¾ß? §½¢Äó¡þà÷¤³¬Ç¡ ¢wù¢ÈŸÁ¢ ü÷ù¢ü¯¡¨Èh¨üïÂ󡱡¥ ¡ ýÀÿ½¾ß ÁÈó¡Á¡¾³? ±¡Âàû¡ — Á¢Èðû¡ ¶ØÇ ôß꺥¢× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬«» ¡ ¨¯º°ó¡ ’ù¢ø·½¢¥±Â¥ ¨ôó¥ ±Â¥ E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡ ª¡ÃÁÄ«±Â¥ ÄÄà󡾦߱¥ ÿ -Ï^¹^Ë^¸É^HWh^^H 'B ºÐìó¢¥ÞÓ÷ ôߘ¥úëÄ Y¥ÂÐëÁ¡Ǘú÷:Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¡? ±Pó¡Þì Þºëm¡ ºôàó¡úº÷ þ¥â¬{¢øÊó úëÄ Y¥ÂÐë¨àôë±Pó¡¡Àÿ¾à  öëÁòðÌó¡.Tžš……….

±¢ºk¢¥ºÌó¡§Pì÷D›¨¦Èû±¢k¢¥ºÌó¡±P¥îóÀï±Pó¡¡ÀÿåÂà ´«¡Â¬Ç¡ Á¡Ç ¡ ±Á¢»ú÷ýÁ¡] §½³m¡ ¾ºë ¨¦Ôn¡ ÂÐìó¡[¥òÐ Àó¡ô¦j¡Pàm¡? ò°ø¬«¨÷¢ÿ¨Øìû±Pó¡¡ÀnZ¬»¡ ½¡ ôß ¨¥Âäó¡¨ó¢øÌó¡ ¨ó¢øÌó¡¨ j¡ú÷£¡Ä÷½¡ ôßå¡ÂË ¡ Þè«Âm¡Þëm¡þ¸ü÷ ÂÐë©¢üÐb? ¨ä󢥨w—¨ôó¥ ±Â¥Ȭð îóÀó ž¨¥Âä󡨥üj¡ ¨¥Âäó¡¨ j¡ú÷þȬû¡ Yº¥ ¨·¡ ÂØ»öÿ¡¾ [·¨·¡ó¡±¡Â¥—ú÷¨°à¦üm¡§Á¢Ë ¡ ìô¬ Àó¡±Pó¡ÿ úëÄ Y¥ ººÌó¡±Â¥ò°{»•Xà` ÂØl¡¨ ³¡m §¾à ó¡¡¾àó ÂÐìó¡ù¢ðÇÁ¢à˜¥õì .

úëÄ öëÁ¨·ôó¡.

¨·¡ó¢¥¨ߢç¾ó¡©¢÷¢ð¸¬Ç¡ õ¢Üû ÂÐìó¡[¥Ö¥Á¨ìô·±¢k¢¥ D›˜´ô ¾ë ¡Á¢ù¢»¾ó¢¥ ó Á¢üó¡ñ¢à˜¥¨ŸÔó¡©¡Á¢Ë ¡ ª÷¾¼¬Ç¡ÂØl¢¥ÂÐìó¡ù¢ðÇÁ¢àË .

¢ºøïþº«¾ß ý½¾ß ý¾à¥ ¾àó¡£Âë¾è«®^ ¢ÿÃ÷Á ¢n¢ð˗©½¾à«¾ë ¨Á¢üó¡©¢ìôØó¡ ¤ºÿ˜¬ó¡ ¢÷— åÁ¢³òÇ õ¾ë— ½¡Âj¡£¡ÂǗµ¢È¬ï¢¥ÂÐìó¡ù¢ðÇÁ¡Àû ©¡Á¢Ë ¡ ýÀÿ òøà¬È«  .

¨ôó¥ ±Â¥”¢ü¥ºÁ¢« ôß úëÄ Y¥ÂÐë©¢üÐbõ¾ë—ú÷ýÁ¢¦¬ß¡ ±Pó¡õ¾Êë ôßê謫 ©¢¡Âó¡òï ¨º¡Á ¨eúðó ¢yô«ó £¬ð÷ºÁ¢«ôßþóæë—C ûœç®°k¡®¸¦ó¡ú÷öãÂó¡ ¾ ß ? ¨ðô÷ù¢ðÇ úëÄ Y¥òÿ—[¥Þë õ¡¾ØÏ¡”¢ü¯—ý™¢ü¥¾ߌ— ±Pó¡ù—ÂïÀ«¨¦àË öºãÁ õºÿ ùÂìó¡ú÷ñ ¡ æÐüó¡? ðôm¡òߢi›ú¥Èß ¾ ÷ :—ºÌó¡ ¾ºë ùð ±Pó¡ù—¢ ü÷½¢è¬Èm¡ù—› .

Zçó¡ÖºÈìó¡ñ¢l¡ ¨ç¡ÂØó¡ú÷¨¡Âó¡? ù— £¡Âغӡ¾è«Vó¡©¡Âìèó¡Òॠ>¢ü¬ ¢÷ÿ ¾ àó¡¡Àÿ? ¾쫐òë—ôß ö댗 .

§Â¬èó¡ýÀÿ? » [·ú÷¨Ç¢Èó¡Ý¢Ó ¡ îóÀºï ±Pºó¡õ¾Ê쥧Âðè󡾚 ¢÷ .

±¢k¢¥ºÌó¡D›±P󡨦Èû? òàó ú÷þ«½ß ¾à¥úëÄ Y¥ÂÐëÞ÷¢³¨¼Ì÷ó« ¢÷¾üßþŸ¢ü¦¥Â÷—Àó¡ÿ ùð ù—¾à¦¬È ߢø¬³¡ òìk¡? ¨÷¢ÿ©¡Ã¢sœ¥õ¢ë õ ºÿ ùÂìó¡æЬü÷E¡· ? ¨¥Â³§Âij ºÌó¡ÆèûD›¨¥Èü÷±Pó¡Á¡] Vó¡§Pìm¡ù—ÂïÀó¢¥Â¾j¡ H¡Âøàó¡ Á¢øàm¡æÏó¡ Á¾ºì ±Á¢ºl¡úº÷ ¢ ºÇ¢ì÷¨ºà¥Â÷þ¦Ë§¾ß¢ë¿ Þè«Â÷”¢ü¥úߧÁ¢¦ß±Pó¡ òºÐ ôðó¡ýôß ¶ØÇ ¨¦ï¡Â¬÷ꥡ× ¨¯¯ ÓÁ—ê¥¢× ú÷æó˜¬ õ„õº¥ öëÁòðÌó¡ öëÁ¨·ôó¡.

õ D› D›²ºôû¨ëÂÌó¡¨ô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¡? õ þߢè«Á¡ õ þÓÂßZäÏò»¾÷Pß ¢¡Á¾º³ îiõ„õ ¢ Ç¢ì÷¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ ±Pó¡ú÷ÓÁ ¡ ꥢØó¡ò»¡½ ¾´È÷ õ¢÷› µü¥ ú¥ ¾øp ùüè÷ µû ºÌó¡ òÓ¢èó¡ ú÷ ¢ ¬ì¬Ç¡ ©¢÷ôà÷.

ñ¦Øó¡ ÝÂì¥ ùð ±¼ôó õ Pøçû ”¢à¥Á ¡ ºÁ¢¬¥ þ«ÂÔ· Þ÷ ¢ ¬³— ¨ô¥¢ì÷ ? úëÄ Y¥ ê¾Ð¬ó¡¾à¥Â÷—ÿ §¾·¡ ¨ôó ? Y¥þû—§ÁØÇ ¡ þ«¢÷[¥ú÷ .

ÙÍ ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡Êèס .

Í ¾ ø¬ó¡ñ ¡ òÐèó¡ÂÜü õºÿ ùÂìó¡ú÷H¢°ó¡æÐüó¡ñ» ªË¢ß§ÃÁ¢¥¨Ð¼Ë .

  .

ÞÇ¡ Ÿ¡½æÐû¾ìߢó× ¨ß¢ìó¡Ѭà öëÁ¨·ôó¡.

õ õ [¥µ¡Â¬ öÈì [¦û¢j¡[àôÔó¡? [¬óäÌ÷[¬÷¢ß½ôßõì DQVH GH SDQLHU .

¨ ÿ ? Ñ¢èu¡Þ÷ [¬÷¢ß¾ó¡Ý¢è«Á¡ õ âô¦ ¾ìàó¡ôß õ ¢ø ü¥ ¨ôÏ¢èó¡¨ç¢Èm¡ ú”¢ÔçD›¨ß¢ìó¡ º¦ë[«Á¢º´¬m¡[¬ß¢ìó¡Øä õ òÐç ¢ ÓÂߢ÷—õ òÐ Á¡¾j¡? [¬o¾m¡ ù¡Á¾º³ é¬c õº¥ Á¾ì«¦ì󡨸¬ç õ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßýôßô÷Â¥ ֺǬm¡? ¢ ºÇ¢ì÷½¢ºàó¡Ýºüó¡ú÷¨ìÓ ¨ç¸ü÷òã¡Ä÷ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ë §ÂË¢¦÷£¢¦ó¡æô» õ D› [¥µ¡Â¬«¨ÓÁ ¡ úß©¢ß¢è«Á¡ôßõ„õ ÞÓó ¨ô¯¢r§ï ò¥¢ìm¡ÞôÔó¡? ¢ ô¥¢ì E¢øÌó¡Á¡¾j¡? ¨óäÌ÷§ï õ Ý¢è«Á¡ôß êôäó¡õ¢ð·›? ¢û¢à÷›£¢¦ó¡êôä ¢÷¾üߨ¦Ì»¨ÓÁ¢ß ꥢºØó¡D›½š ©¢³Á½ ú÷¾ß¢ÏöôÇò»¡¾ó¡[{ôßëÂÌó¡ÞôÔó¡¿¢y D›¢ºó× ¨øºÈì÷ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëÁ¡Âãôߨà¥Â÷þ¦Ë¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ ñ ¡ E¢øºÌó¡[¦û¢ºj¡[àôÔó¢¥[¬óäÌ÷[¬÷¢ß½ôßõì Ѭà÷¾ìߨØÇ¡¥ ú”¢Ôç Á¾ì ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßýôßô÷Â¥¦ëöÈëòïØä  öëÁ¨·ôó¡.

:üj¡ õºº¥ Á¾ì Á¡¾j¡úߢÿÃÂ¥¨óäÌ÷¨÷¢ß½E¢øÌó¡ÞôÔó¡æЬü÷? õº¥ ¢÷òðÌ ®^ ½¢ßZºã îøÇ :Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¡? Ú· õ òÐ ¢ ÓÂß ¨ß¢ìôó¢È÷¢»¢àôÓþ¦Ì ֺǬm¡? ¢ Ç¢ì÷½¢àó¡Ýüó¡ú÷¨ç¸ü÷òã¡Ä÷¨ß¢ìô󨯰ó¡ÝÓ ¡ é¬z úïºó¡? õ õ [º¥ µ¡Âº¬ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿôߝõ„ þº¥ ¾³ ªøÐøçëÂÌó¡ÞôÔó¡¢÷— §½ìà÷ ¨àÇ¡ ¨¸¬ç:Âäó¡ÞôÔó¢¥:Âäó¡:üj¡ úº÷ Âܬü ÂØ»ç úëÄ Y¥ÂÐìó¨ô¥¢ì÷¨ô»¡½¨ ³¡ ò°{ÞôÔó¡ù—Á¢¦¬ß¢¥òãÄ÷— õ¾ºà¥¢ ¬÷·§¢ß¡Â÷¤³¬ ¨ûðÈ÷¨ìØü÷ôßåÂÌ«¨ ³¡ó¡ù—úßÔç¨ j¡îô« öôºÈó¡òºðÿ òøkÞôÔó¡¡Àÿõ¾¼¬Ç¡¾ìç¡Àó  öëÁ¨·ôó¡.

¢ ÿ¢´«¢¥òã¡Ä÷¶¬ç ±Pó¡©¢¬È÷[¥òÏ¡ó¡¾ß¢Ðó¡  .

ꥢºØó¡D› ¾àÐ ”¢¦ë—ôß¡¾ü¬È÷ ëÂÌó¡ÞôÔó¡¿¢y¨³Á½ ú÷öôÇPß öºÈë õ E¡º· âô¦ ¢¡Á¾³îi¨ôèÈó¡¨ß¢ìó¡ô૨à¥Â÷þ¦Ë¨ß¢ëÿ H¢°ó¡ ôßöŸ¢ìó¡¾ìàó¡? ò°ø¬m¡ꥢÈó¡Á¢øàm¡ÂÐüàó¡Æèû¨ØÇ¡¥ [øÈëD›¢ó× ¢ÿ™¢Ôç úºß ýºôߺô÷Â¥¦ëöÈëòïØä :üj¡ E¢øÌó¡[àôÔó¢¥[¬óäÌm¡[¬÷¢ß¾ó¡ õ òÐ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷ ¿ ½¢º¬àm¡Ýºüó¡ú÷¢ ü÷öÈÊë ¨øì¬È÷òã¡Ä÷ꥢØó¡¡ÀÿÝӗé¬z Zºã ¨¬ºÇ ¢ÿ½¾ºß ÞÇ¡ H¢¯öÈë õ „õ ÖǬm¡? §Á¾ìm¡©¢Ç¢ìm¡ ¨÷¢ß¾ó¡”¢è¬»¡ꥢØó¡¡Àÿ? Ú· õ „õ ¢ Ç¢ì÷òÐ ¢ àÇ— §½ìà÷ D›:Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¡îi§½ß ñ ¡ ꥢØó¡? E¢øÌó¡ÞôÔó¡ªØÇ« Vó¡ ò»¡½¢ìç—¨ßÓ÷ ¨¦Ì»¨ÓÁ¢ß½³ ꥢØó¡¡Àÿ? Ú·¢r ½¢àó¡þàÓ ¨Ÿ¢ºÌû›¨ºô· ¢ û —î˝ꥢØó¡¨ÓÁ—úßõ Ý¢è«Á¡ôßE¢øÌó¡Á¡¾j¡ ÞôÔó¡¡Àÿ§¾ß¢ëò÷¢ïôߨ ç¢ð¬÷¤Èü¥”¢ü¦ó¡òì¯ Þë ÑÂ䥔¢ü¦ó¡¢ 󛘴¬ó¡ úðó .

X¦m¡ò÷¢ïôßòì°ó¡Þë ú÷§Á¢øàó¡? Á«m¡¾ìàó¡þ¥õì ¢÷t ôß ¨ºÓÁ¢àó¡¡¿¢m E¢øÌó¡ÞôÔó¡? ñ ¡ ꥢØó¢¥ØÇó¡¨÷¢ß¾ó¡¡¿¢m ÿ ñ™¢È¬ó¡ úº÷ ±Pó¡öß½¡¿¢m ŸH¢°ó¡ꥢØó¡ú÷ E¢øÌó¡ÞôÔó¡ò»¡½¢ìç—¨ßÓm¡¨¦Ìl¡ D›éºجû¢÷¾ºüßÂüÇ¢øï[«¾û¢Ç[¬÷¢ß¾¥:Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¡? ±Á¢l¡ Ÿ¨³Á¢l¡±Pó¡©¢ ³¡ æÏ ¤¦ DZPó¡ú÷¨ó¢øÌó¡¨ ³¡ó¡£¢Ï—¡ÁÂӐù ˜¥ñìó¡D›¡Àÿß¾ — ¨뢦󡔢ü¦ó¡¨ô¬ð¥¢ ë¢k› ¢ÿ™¢ü¥¾ ߗ= ñ ¡ ꥢØó¡¬È÷¬ ·¢ÿÁ¢¡? ºÔç—¢r ¨Ç¢ë ¨ü÷ç¬ç? ¢àÂÇù¢ï¨ ³¡ó¡ýÀÿö÷«ò àó ±Pó¡ú÷ — ©¨ºôó¥ ±Âº¥ ª ¨ÁØÇ ¡ ¨ øȬó¡îô«þôßêôØ« ù—D›¨¦àÌó¡§Âï¡Àó¢¥ + ºÜü :ºäm¡æºÂó¡©¢¦Ðë Òথ¢ÿ¾s ¾·m¡òøü« ¾´È÷? §Âÿ¢Üó¡ýÀÿ©¾³ .

  7HUUDVVH.DVEDVEHUEqUHV«S .

úº÷ ©¢û¢Èôó¡ ? [°·¢¦ó¡ú÷¾³þû — ¢ø’ô ß .

[·? ô„¡Ʀj¡ú÷Õ÷ ¨ØÇ¡¥ ©ÀOèûVó¡¨Á¡¾j¡§Èðó¡ꥢØó¡¡Àÿ ÓÁ ¡ ꥢØó¡? [쥢Èó¡[쥢Øó¡? ¢ üß úº÷ æüºÏ õ¢Èë—¨¯¯ D›¢ èüЫúð{©¢¸¬çꥢØó¡¡Àÿù¡Á¾³PßÝì« ©¢º¸¬ç®ó¢¯ õ„õ ¨ǗÁ¨ó¢Ø¬Ç¡¿ Çù¢¯æüÏ õ„õ Þ¥Âm¡Ýüó¡ ¨·¡ó¡±¡Â¥—ú÷©¡Á¢Ë ¡ ìô« ¨¦ë¡Âøôóù¢ïÁ ¡ ¢ àÓ÷ õ„õ §½ìà÷ ¨àÇ¡ õ õ [¥µ¡Â¬ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úß©¢¸¬èó¡ýÀÿÝøoÝ¢è«Á¡ úߧÁ¢¦ßÿ Àó¡±Pó¡¶ØÇD›¾àÐ ÞôÔó¡Æèü¥¨³Á½ ú÷öôÇPß¡Z»— õ òРݢè«Á¢¥§Á¿Þ¥Á ¡ ©¢ j¡ú÷þ¥Öb õ þÓÂßòÐ Þ¥Â÷þ¦Ë”¢Ôç ÖǬm¡? þÇ¢ì÷ZäÏêÓ Ýû ž[ßû ú÷òã¡Ä÷þ¥ª¸¬Œç õ òÐ ¢ ði ¢¦Âì« õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢¾ß¢ëÑÂߝ©¢¸¬ç ¢ÿ½¾ß½ìà÷ ÞÇ¡ öÈë õ„õ ëÂÌó¡ÞôÔó¡ñ× ôß¾¬{ õº¥ Á¾ì ¶ØÈó¡¨ÓÁ—¬È÷úßòã¡Äm¡ýÀÿôß ¨øëD›½š«©¢³Á½ :ºäó¡ ÞôÔó¡? ¢ ô¥¢ì [¬È÷ú÷ÿ öôÈó¡ô૨¦ØÐ÷ öëÁ¨·ôó¡. §¾·¡ ¨ôó ? Y¥ Àó¡±Pó¡ §¾û¢Èó¡¨÷¢ß¾ó¡Yà ¨¥¡Äm¢¥Úèó ©¨ôó¥ ª ù ›ñì úºß æºô¬z Àºó¡®ó¢°ó¡ꥢØó¡D›¾àÐ ëÂÌó¡ÞôÔó¡Æèû? öôÇPß Þë ¨Øä¬ó¡£ôǗ Öؼ¬ó¡®· úøçòÏ¢è¬ó¡Ò८· ú÷› ¨èó¢Èó¡ꥡØó¡ òÐè«Vó¡¨ç¢Èm¡ õ âô¦ ¨ß¢ì󡔢Ôç[¥òÏ¢èó¡¾ìàó¡ôß þ쥢ȥþ¦Ë©¢¸¬èó¡ ? ò´ºÈ õ òÐ ¨ß¢ìó¡¦ëÝ¢è«Á¡ õ òЫ¾ìàôó[¬ô÷¢k¡[¬÷¢ß¾ó¡[¥ ºô¼¬ó¡.

§ÁÀó¡ ¨üºÇ ¢ºË¢¥¾øpý¢ü¥Àó¡¨ôó¥ ±Â¥Þì ù¢ï¨øÏ¢àó¡Ÿ¡Äj¢¥½¡ó¡£¢¥£ü³õ ¨ç¢È÷ôß .

ý¢i ªôô쫬DZ¥ ²ôàó¡ô߱¥ ½¡ó¡£¢¥±Â¥îóÀïøÈ ù¢ï õ ºÿ $OL .KHODVVL &RQVWUXFWLRQV PLOLWDLUHV ºÜü õ ¨üÇþ{¾ ¬¥ ¡÷¢ë ¨ß¢Ç ±Â¥ ùÈûÂèó¡ RWWRPDQHVGHODYLOOHG $OJHU0XVpHFHQWUDOGHO DUPpH$OJHUS *0DUFDLV/HPXVpH6WHSKDQH*VHOO /HJXLGH.

S  .

ö÷º¬ó¡ú÷©¢Èm¢ ôß¾¦ ¨³Á¾÷©¢ç¡Â˶ØÈó¡§Á¿ú÷¨à¥Á ¡ ù¢ïÁ ¡ ? õ ùÂìó¡©¢üà¦Ç? ±Pó¡¶ØÇÆ÷Àó¡®¾k¡ ¨³Á¢l¡©¢ ³¡ó¡ ¨ºà¥Á ¡ þû¡Á¾³òd ¢ìÿ¢Ë¢à¥Â÷”¢ü¥¾¦ þûœç±Á¢l¡ú÷±Pó¡ôߧÂÜü¥¢üøëó ¨ºìÂØó¡å» ôß õ ⦠ôðó¡þߢè«Á¡ öëÁòðÌó¡.

ò»¡¾ó¡t ôë÷ Õ÷ ú÷§È𥨳Á¢l¡þ«¢ ³¡ ¨È𫪐d¾ë¨ôó¥ ±Â¥ùœç» ¡ ±¡Â¥ ¡ ? ¨à¦¬m¡ ©¢º¸¬ç¨º¥üj¡ ¨º¥Âäó¡ ¨ó¢øÌó¡ ¨¯°ó¡þ«¢ ³¡ òô¼¬« ©ªøÌ ø Ê«ª ô„¡Ʀj¡ [øÈëú÷ º÷Âó¡ÑÂäóÒà¦ó¡¢ Ôà¥ú÷¨¦Âë ¨¬È÷þ¦ËåèÏ? §ZäÏ ¨ìÓ òã¡Ä÷ úº÷ ±Pó¡ò»¡½Þ硾m¡ø¸¬ó¨ç¸ü÷ñ ¡ ꥢØó¡ ÓÁ ¡ ꥢØó¡? ¢ ü÷¨àë¡ó¡ ±Á¢l¡ú÷þó¨ ³m¡©¢ìôØó¡ ? ®ºó¢°ó¡ H¢º°ó¡ꥢØó¢¥¢ÿ½¾ß½¡½Äñ ¡ ꥢØó¢¥Á Üó¡? —¾¦«¨àÇ¡ òã¡Ä÷ ¢ ºü÷¨¦Âìó¡±P󢥨؄¡Þë¡m¡¨¦ë¡Â÷¨Ç¢Ç ¡ ¢ ¬èÛ ½ìà÷ ¢ Ôढ़±Pó¡¶ØÇ ? ¨ŸºÓ ©¡Á¢Ë›ùð«¢÷§½¢ß ¨·¡ó¡±¡Â¥—ú÷¨°à¦üm¡©¡Á¢Ë ¡ ìô« §¾à¦ó¡ ݺü¥ ÷Âó¡? õ¾¼¬È« ù—¨àÇ¡ó¡©¢¸¬èó¡ýÀnúð{¢øï Á¢ üó¡? ¢û¢»½— òôó¡ .

©ª÷ÃÁ Äó¡ª ¢ôpøÈ Þç¾m¡þ¦Ì Àó¡Á¢üó¡µÈó¡ú÷ › ©¢¸¬èó¡¢õ¾àü«¨¬øÐ÷¨ëÂÌó¡¨ ³¡ó¡ùœç§ÁïÀm¡©¢ ³¡ó¡å» ôß ýÀÿª÷¾¼¬Ç¡¾ë  öëÁ ¨·ôó¡.

±Pó¡D›ò»¾m¡¨¸¬ç ñ ¡ ꥢØ󢥨àÇ¡ ¨¸¬ç ¨ ³¡ó¡ýÀÿô»¤¦Ç ±Pó¡ꥡ× [¥òÏ¡ó¡¾ß¢Ðó¡öôÈôó¡¾üÇ ò»¡¾ó¡ú÷¨ ³¡ó¡ èzÂÐìó¡úï¢È÷ò¥¢ì«¨ô»¡½¨ ³¡ ¢ û—ÿ ò¦ëú÷¢ûÂï¿¢øï ©¢¸¬èó¡ú÷ Þç¾m¡©©Âø«ª øÈ«Vó¡¨ë¾ü¦ó¡¤û¢³D›¡÷¾¼¬Ç¡£¡Ä÷ù¢ðǐù—þÇZ÷òÇÁ¢÷®·¢¦ó¡ÂïÀ .

00HUFLHURSFLWS ÂÜü ©½Â÷Š—ª ¥£¡Ä÷¨«¢ûÃ? åÂà Àó¡  .

¾ë ±Pó¡ ºÐüßÿ õº¥ Á¾ì Á¡¾j¡ªiúߢÿÃÂ¥ õ ¨û¢°ó¡ õ D ¡ Ý¢è«Á¡ úëÄ Y¥ÂÐ뱡¥—ú÷±Â¥? ý¾ÿ¢ÌûC Á¢øà÷ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ºô„¡Ʀºj¡Õº÷ ¢ ºü¥ òºÐ ¨¥À ÷ Zã¨ØǬ÷¨Z³§Á¢´^±Pó¡Y¥ ”¢ºü¦ó¡½¡½Ã¡¢øôïÂäЫ ¢¦ÈûPï—§Á¢´k¡¾¦«¨ôèÈó¡õ¢Èë ¡ ? îÇ¢m¡©ªøÌ ø Ê«ª ¨Øä¬ó¡? ¢÷— ¨ðÇ¢m¡§½¢m¡Æèû¨ØÇ¡¥ [È÷¬÷[ ³ úߧÁ¢¦ßÁ¡¾j¡ Ý¢è«Á¡ ? ¨Øä¬ó¡? ò¼üó¡ù¢ìÇ ¤û¢³D› ½ìàó¡ ”¢¦ë ¡ òð̬óò¼üó¡ù¢ìÇ õ¡¾¼¬Ç¡.¾ìç öºëÁòðÌó¡.úº÷ ¨¦Âìó¡ ¨Ø„¡úï¢Èøôó¨÷Âk¡Zç« £³ úßÔçÂØ»— òðÌ« ¨ ³ ¢ û— [¬÷¢ß¾¥:Âäó¡ÞôÔó¡ú÷¨¡Ã? E¢øÌó¡ÞôÔó¡ú÷¨¡Ã? ±Pó¡½¢üǛ.

òã¡Äm¡¨Øä¬óæï¢ÈïZj¡´k¡ú÷¶Ÿ¢èÏñ¢øà¬Ç¡D›”¢ü¦ó¡˜´¬ó¡ ¨³Á¢l¡©¢ ³¡ó¡ ®ó¢°ó¡ꥢØó¡¨ß¢ëù¡Á¾³§Èï? îóÀïƦj¡Õ÷ Â Ü  Zºj¡Õº÷ þºç òøà¬Ç¡¾ìçÁ¢Ø÷.

¾ìç¨Øä¬ó¡£ôÇ ¨¦Èüó¢¥¢÷— ©¢ºß¢ì󡔢ÔçöÈ쫾ìàó¡¨èÛ ªû¢ï ©¢ß¢ìó¡æìÈ«? ¦ìó¡õ¾¼¬Ç¡ ©¢¸¬èôó ½ìàó¡¾s¢øï ¨¸ØÈm¡æìÇ ¡ ú÷¨÷¢ì÷°ï—P¬à«V󡔢¦ë ¡ ¨ØÇ¡¥ ¢ èìÈ«ò Èó ±Pó¡©¢¬È÷[¥¨ôϡ󡱡Á½ ¡ òøy¾üÈ ï¨󢬬m¡  .ó ¢Ó Âà÷¢øÈëýÁ¢¦¬ß¢¥¶ØÈôó¨¦Èüó¢¥¢÷— ±Pôó ©¢ß¢ëù¡Á¾]©ÃŒã¨¦Ì»½¢«— ±Pó¡? ¨ôøà¬Èm¡½¡m¡ú÷ ù¡Á¾´ôó§Èï ¨ÓÁ˜ï õáôó¡Òà¥òøk¢n¢øà¬Ç¡ö¬ó ±Pó¡ ? ½¢º¬àm¡[ ³ºó¡¿ ù¡Á¾j¡”¢ü¥? ÍÐl¢¥ò°ø¬¬ç”¢Ìû ¡ ¨üì«Îz¢øç õ¡¾¼¬Ç¡Þ÷õ¢Ü¬û¢¥Òà¥éç ¢ Ô१Á¢´k¡ÞÓ¥ îó¿ ¨÷¢ß¨èÐ¥£¡Ä÷¨ìØü÷ ©–Ìü÷ å¢èj¡? ¨ßÂÇ ¨¥Ðó¡ú÷§½¢m¡ýÀÿþ¥Äø¬«¢÷Þ÷¨ðÇ¢÷§½¢øïô„¡Ʀj¡ ¨¦ºÈüó¢¥æÈ勤k¡¶Ÿ¢èÐó¡õ¡¾¼¬Ç¡.

-ãÃA½ãXcá AHWhH 'K ¾ºÏÂ÷•¨º³¡»úßõ ¾à¥ ôߝÁÈó¡Á¡¾³ú÷:Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¢¥Þì [쥢º× =ºÓÁ—ꥢ× ôèÇꥢ×ú÷æó˜¬ öëÁ¨û¢¦Øó¡úßõ ¾à¥ ôß öëÁ¨·ôó¡ öëÁòðÌó¡.

õ ôðó¡þߢè«Á¡ ¶ØÇ [ôß ’ù¢ø·½ ¢¥±Â¥ºÁ¢« ”¢Ìû ¡ ¨üì«ñ» ú÷úðó§Á¢Ë ¢¥ó ±PôóºÁ¢«ôßæë—C û —Þë¡ó¡ ? ñº¸¬ó¡ù—¿›E¢ºk¡ÁÈôóꥢÇþû—¾¦ ÁÈó¡Á¡¾³Ö»ú÷±Pó¡ÞÓ ½³ ¢Ô— Ú·ó ¾ë îó¿ôßó½ù¢ï¢ø¥Á¨Øìüó¡ýÀÿ? þç¡Ât¡ ÁÈó¡Ö» ¨ô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¢¥Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡ ? õ¾¼¬Èm¡Ýüó¡ú÷ù¢¬àÇ¡ ù¢«½ìà÷ ù¢¬¸¬ç ©¢º¸¬èó¡ òºã¡Äm¡¶¬çõ¾ß §Â¬Èó¡—¾¦÷ú÷ßÁ ¢÷å» ôßÂÐìôó¨ô¥¢ìm¡ Á¡Ǘ±Á¢»¢÷¢÷—¡ÄïÂ÷ ¨÷¾ì¬÷¨Øìûò°{ù¢ï±Pó¡ù—Xà` » ¡ ±¡Â¥ ¢¥ Àó¡ÂÐìó¡ÁÇ Á¡¾]õ¡¾ØÏ¡ Þì ù—ò¦ë©¢ø´n¡¾Ï Ý¢ç¾ó¡ ¨¦ë¡ÂøôóÂÐìó¡ ºÁ¢«ú÷¢¦ÂëþŸ¢ü¥ºÁ¢«ùð ù—¾à¦¬È ÁÈó¡ÝÁ¢Ë½¾·? í¡Àû•ù¢ï ÁÇ ¾¬º{ ù—ò¦ëÂÐìó¢¥Þë÷ ôߗ? ¨ôÐèü÷¨àôëò°{ù¢ïÀó¡¨ôó¥ ±Â¥”¢ü¥ ÂÐìôó¨Ôè¼üm¡¨·¢üó¡ú÷¨àôìïõìç ù¢g½¢¥±Â¥¢÷—±Pó¡úÔ¬y þó›ÂÐìó¡ £Âì ¢÷¢ ó›±Pó¡¤ÈûVó¡¨мÌó¡¨ÿ¢÷? ®¸¦ó¡òàó ¨ôó¥ ±Â¥¨ô¥¢ì÷? .

¾ë öëÁòðÌó¡.ù¢ø·½¢¥±Â¥”¢ü¥ºÁ¢«D› Á¢øàm¡æÏó¡ ¨ß¢ëD›ò»¾ûõ ¢ ߢè«Á¡ õ þ¬¸¬çÑÂß:üj¡ÞôÔó¡? Þì ò»¾÷Pß ¨ß¢ì󡔢ÔçöÈ쫐.

õ„õ ¢ÿ½¢à¥—òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿ ù›Á½—ù¢ø·½ºÌó¡ß¾ ÃÁ¢¥öŠôߧÁü¥ÂÐë? É¢ßõºÿ ùÂìó¡ú÷ñ ¡ æÐüó¡? .

 ÙÍ ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ Êèס ÂÜü ¨мÌó¡ýÀÿúß õ—±Pó¡¨øȬ¥¨ëß þóªû¢ï  .

[àôºÔó¢¥[¬óäºÌ÷[¬÷¢ºß½ôßõì Ѭà÷Ÿ¡½æÐû¾ìߨØÇ¡¥ [øÈëD› õ ¨ºß¢ì󡨺ÓÁ—¬È÷úß¾ìàó¡Ý¢è«Á¡ ¨ôó¥ ±Â¥? Þ¦¬m¡Öøüó¡ôß[¦û¢j¡ [ô÷º¥ ú¦ë ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëøÈëôà õ ÿ [¬÷¢ß¾ó¡[¥¨ôÏ¢èó¡¨ç¢Èm¡ õ ¨ÓÁ ¡ úߢwôß éº¬c õ õ [¥µ¡Â¬ ©¢¸¬èó¡¬È÷? ñ ¡ ꥢØó¡ù¡Á¾³îi ¬ºÈ÷úߢ ߢè«Á¡å¸ü÷¢ Ôà¥òã¡Ä÷ ¨¥Âäó¡ ¨ëÂÌó¡ ¨ó¢øÌ󡨯°ó¡ÝÓ ¡ £¢º¥ æºô» õ Ý¢è«Á¡ õ §¾ß¢ìó¡ ÖǬm¡? ¢ Ç¢ì÷ õ t ¨ÓÁ ¡ ¾Ä êøà¥æa ¨¦¬àó¡? ¢ ô¥¢ì ¨ÓÁ ¡ úßõ Ý¢è«Á¡ôߨàÇ¡ ¨¸¬çªôä˱Pó¡ ±Pºó¡¨½˜«”¢ü¯—£¢¦ó¡êô㢠º¥ öð¸ V󡨦̺l¡¨ÓÁ¢àó¡ÞÓ þ¬ºèÛ ¬m¡úß ¨ߢç¾ó¡þ¬ø m õ ¢º ߢè«Á¡ò»¾º÷ ¨º¸¬çÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëú÷:Âäó¡:üj¡úïÂó¡? ¨¥×Âó¡”¡³Áÿ¾¬ó¡ú÷¨÷¾ì¬÷¨ó¢·¾ Ì Àó¡ôèÈó¡ꥢØó¡D›½š« ¢ ÓÂß ÞºÃ¬ó¡®º· ú÷ÿ öëÁ¨·ôó¡.

þ¥¨Ø„¡åÂÐó¡©¡üëú÷þ󛪥ÂÈ«Vó¡ ¢èû•ý¢üèÏ Àó¡ÓÁ ¡ ꥢØó¢¥þ¦Ìó¡òïþ¦ËÁ¢øàm¡ ꥢºØó¡D›½àÐó¡ö¬ ±Pôó:üj¡ÞôÔó¡ôß¾ü¬È ©¢³Á½ ú÷öôÇPß ªºë ? ©¾ºà¬ó¡Òà¥D›ÑÂଠù—ò¦ë±Pôó¨ôÏ ¡ §ÁÐó¡P¬à Àó¡ñ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëúßæô¬z ꥢØó¡¡Àÿ¨ß¢ë”¢ÔèóÁ¢øàm¡Þì󡮷 ú÷ÿ »˜¬÷ Y¥¢øïþû¡Á¾³ôß쥌—¾ë ©¢Ç¢ìm¢¥¨Ï¢l¡òÏ¢è¬ó¡Òà¥? › îóÀïÓÁ ¡ ¢º÷— ”¢ºü¦ó¡¨ºôøß? ¨à¦¬m¡§Á¢´k¡æÏÁ¨ìÂ× Ü ¢r¨Á¡¾³§Èï¥ — ¨ºß¢ì󡨺ÓÁ—¬È÷úßÞè«ZçîóÀï[ô÷Â¥ú¦ëúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡æìÈó¡ õ E¡^ úº÷ °ï—ãÄ÷ ¢ ë¬z õ õ [¥¢ ðiµ¡Â¬ ꥢØó¡¡Àÿù¡Á¾³ úߢÿôß õ Ý¢è«Á¡ õ ÑÂàó¡ ÖǬm¡? ¢¢Ç¢ì÷ å¸ü÷¢ÿ½¾ßæÐû  .

D›½šºm¡öôºÈ󡨢? ñ ¡ Þì ¢¦Èûù¢àÇ¡ ùãÄ÷¢ ü÷X°¬È õ ¨ÓÁ ¡ õ ¢ø ü÷H¢°ó¡ÑÂߝH¢°ó¡ ꥢØó¡D›¾ß¢Ðó¡öôÈ󡨡¾¥? H¢°ó¡Þìñ ¡ ꥢØó¡ õ þߢè«Á¡ D›¾àºÐ îóÀºï :üj¡ÞôÔó¡? Þë¡ ©¢³Á½ ú÷æó˜¬ öôÇñ» ú÷ ÑÂ૾ë [èó¢Èó¡[쥢Øó¡úßþ¬ß¢ë”¢ÔçÞë ®· ú÷æô¬z ÿ H¢°ó¡ꥢØó¡ ¬ºÈm¡¡Àÿ? ò´È ¢÷öÿ— ù¢«ZäÏù¢¬ß¢ë¢°¾·þ¥ªü¥ ®· ò¾à«D›þü÷öÈë Ѻàó¡ < ¢ºï ¢ÿ¡¾·›Å¢ì÷ ¨ß¢ìó¡ù¢ïÁ—? §½ìà÷ ¨àÇ¡ ©¢¸¬çÁ Û ±Pó¡ú÷ ¡Àºÿ ù¡Á¾º³ îi õ £Á¢ì ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úߢÿôß õ Ý¢è«Á¡ õ õ âô¦ç æìÈ󡡦ëÝ¢è«Á¡¢÷—õ ÖǬm¡? ¬Èm¡ D›½àºÐó¡ö¬º ±Pôó:üj¡ÞôÔó¡? þÊ쥢ÈïÞë¡ ©¢³Á½ ú÷öôÇPß §Á¿Þº¥Á ¡ þº«¢ ³ ú÷þ¥Öb õ„õ þÇ¢ì÷”¢ÔçúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡¶ØÈó¡ Ý¢è«Á¡ÖȦó¡Ýüó¡ú÷©¢ç¡ÂË¢ ³¬« õ õ [¥µ¡Â¬ ¨ÓÁ ¡ úߢ ߢè«Á¡ §ÁÀó¡ù¡Á¾³îi öëÁ¨·ôó¡.

õ £Á¢ì ¢¾ß¢ëÑÂß õ £Á¢ì §¾·¡ó¡ ¿ ݺüó¡ú÷ôèÈó¡æÐó¡ òã¡Äm¡ ©¢¸¬èó¡ú÷ù¢ìç—ù¢èÏ¢ ë¬z õ £Á¢ì ©¢¸¬ç ¢ÿ½¾ß½ìàm¡Ýüó¡ú÷H¢°ó¡ ¨ǗÂó¡¨ó¢Ø¬Ç¡ ¨¸¬çôà ¶ØÈ÷”ijD›½š«©¢³Á½ ±Pó¡¶ØÇú÷:üj¡ÞôÔó¡? þߺӘ¥ªôäºË¢¦Âì«õ Ý¢è«Á¢¥§Á¿þ¥Öb ¶ØÈó¡D›Ôèm¡ ò»¾m¡ ݺüó¡ú÷¶ØºÈó¡§Á¿ú÷:üj¡ÞôÔó¡? £¡Ä÷ ÞÓ . ¾ë §ZäÏ©¢¸¬ç ý¢÷ åÂÐó:Âäó¡ÞôÔ󡧡¿¢¸`¨ë¢Çþ󛡾÷ù—¾à¥Zj¡´k¡? ©¸üm¡ ±Pó¡¡Àÿ¢½Âèü §Âÿ¢ºÛ ÿ ÂØm¡ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ Ʀºj¡§½¢º÷ ª÷¾¼¬Ç¡ ¨ìØüm¡? ç¬m¡Zj¡´k¡ú÷§ZäϧÁ¢´^±Pó¡Y¥ ¶ØÈó¡¨ÓÁ—É¡ÂçÞÓ §ÁÀó¡Á¡¾³¨Èð«? Zj¡Õ÷ òøà¬Ç¡ ¨ðÇ¢÷†§½ ¢÷©ªø Ìø Ê«ª  .

 öëÁ¨·ôó¡.

¾ìç½ìàó¡ ”¢¦ë ¡ ¢÷— ¨½øàó¡¨ó¢Ø¬Ç¡ ©¡¿òã¡Äøôóæï¢È勤k¡¶Ÿ¢èÐó¡ª÷¾¼¬Ç¡ ½¢º«— ¢ºÔ— ª÷¾¼¬Ç¡¢øï Á¢øàm¡ÂÐüàó¡òðÿ òð̬ó¾Âj¡ù¢ìÇ õ¡¾¼¬Ç¡D›”´ôó¡ Ñ¡Âã ¡ õáôó¡Òà¥òøk¤³¢Ìm¡¨¥¢°`¨ô»¡¾ó¡ù¡Á¾j¡? §ÃÂä÷¨¦Ì» ¢ºû¢ì«›°ï—¾¦«¨³Á¢l¡±Pó¡ÕØ»ù—”¢Ìû ¡ ¨ü쫬È÷ôßÚ·¢r ? Ŕº³ °ï—î󿾦 ö´k¡¡ÀVó¡§Z¦ð󡱡¥ ¡ ú÷Z°ï? ý¡ÂüÇ¢øߢûá« ©¡¿ ¢ ßü¥ òã¡Äm¡Àèü« Þë ? ±P󡩢ߢëѬà Àó¡¾ìàó¡å¡· §Á¡¾¬Ç¡ ±Pó¡¡Àÿ? ý¢¦¬û¡ ¾Ì ¢÷òàó §½ìàm¡¨àÇ¡ó¡¨üïÂó¡©¢¸¬èó¡— ¨½øàó¡¨ó¢Ø¬Ç¡ Ÿ¢ºÇ ù½ ±Pºó¡¡Àÿþ¥½Âèü Àó¡ôèÈó¡ꥢØó¡½³ ÿ õ¢àó¡Öؼ¬ó¡®· ú÷ ¡Àºÿ Á½ ¢÷ ÿ ñ™¢È¬ó¡ì¦ ¨·¡ó¢¥ª ÌûŒ— Vó¡îô«— ÂÐì󢥨؄¡”¡Ç ±¡Â¥ ¡ ŸýZãù½ ±Pó¡¡ÀÿôßÂЬë¡¡¿¢m ŸÝ¢ç¾ó¡ ¨¦ë¡ÂøôóÎÐq±Â¥? ôèÈó¡ꥢØó¡ :üj¡ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡ùœç±P󡩢ߢìóô»¡¾ó¡Þìó¡? ¢÷½ þ¥òøàó¡ÿ ¢øï úï¢Èm¡¨÷Âk§¢ß¡Â÷±Pó¡ꥡ× [¥¨ôÏ¡ó¡CÈôóþÐÐc.¾ëÂÐìó¡¨ ³ ? Àó¡ ±Pó¡ôßÂØ»— òðÌ« ¨ ³ ¢ û—úßÔ睨 j¡ýÀÿò¥¢ì«Vó¡ -´h¸@jÊj¥¸@dI¤WhH '-W ±Pºó¡¡Àºÿ Þº¥Â¬ ±¡Âàû¡¨Øìû®· ÁÈó¡Á¡¾³ú÷:Âäó¡:üj¡ÞôÔó¡? ®¾k¡¨·¡ó¡D›Ôèm¡:Âäó¡ò»¾m¡úߢ¦Âì«õ ¾à¥ôßÿ  öëÁòðÌó¡. ¢¨óäÌm¡§½ìàm¡©¢¸¬èó¡¾ß¡ë ½¾·D›±Á¢l¡ú÷§ÁÀó¡þ¥ªÈŒï ¢øï .

ý½¢ºà¥—ºÐ뗝öܬºü÷Zºã òجºÈ÷ÖìÈ÷¿ õ ôðó¡±Pó¡Ý¢è«Á¡ ¾ àó¡  öëÁ¨·ôó¡ öëÁòðÌó¡.

õ„õ ÓÁ ¡ ꥢØó¡ ¢ ºÓÂߝ¨ôجÈ÷þ¦Ë¨ß¢ëD›ò»¾ûõ þߢè«Á¡ õ þ¬¸¬çÑÂßò»¾÷Pß âô¦ Vó¡ꥢØô󨯰ó¡ÝÓ ¡ ù¡Á¾³ôßÝì« õ ¢n× õ õ [¥µ¡Â¬  .

¬ºÈ÷úºß ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂßòã¡Ä÷õ ¢ ði ¶ØºÈ÷æìºÇ õ Ý¢è«Á¡ôߨߢìó¡ýÀÿôà õ õ [¥µ¡¬ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ— §½ àm¡¨ìÂØó¡ôßò¼üó¡â´ß—ôߨ÷¢ìm¡¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ú÷òðÌ÷ ñ ¡ ꥢØó¡ öôºÈó¡¾à¥ ÁÈó¡Á¡¾j¢¿¢p©¢³Á½ ú÷³Á¢»öôÇPßþó›¾àÐû ֺǬm¡? ¢ ºÇ¢ì÷¨à¥ Â÷þ¦Ë¨ß¢ëD›½š ò»¾÷ õ ÑÂà¥ZäÏé¡Á úºß Þè«Â ꥢØó¡¡ ÀÿæìÇ õ òÐó ΐôì¬ ¢¡Á¾³îi õ „ õ 麬z ºÓÁ ¡ ꥢºØó¡æìÇ£ôǗÆèü¥Y¦÷ õ º¥ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷ ©¢ºÇ¢ì÷©¡¿[¦ï¡Â¬÷[ìç—[èÏ? òã¡Ä÷îóÀïꥢØó¡¡Àn¨¯°ó¡ÝÓ ¡ [øÈëD›¢ èüЫúð{¨èô¬q ¢ ߢè«Á¡ õ ³Á¢l¡ õ D›õ ú÷µ¡Â¬ ô»¡¾ó¡¢ ÓÂßòã¡Ä÷ — õ E¡· D›¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿôßòНõ [¬¸¬çD›±Á¢l¡? ¢ ßÂè«Þ÷¨ì¥¢Èó¡ú÷¢Ç¢ì÷Âäϗòã¡Ä÷ £ ¨àºÇ¡ ¨º¸¬çº×Âqù¾¥©¡¿¨ü»¾÷ꥢØó¡¡Àÿú÷:Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¢¥ ? úºð C ¢ì· ö댗ÂÐüß þû—θèó¡¾à¥ú¦« ¾ë õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂß ±Pºó¡? ¨ü»¾m¡½³ ¨ü»¾m¡ù¾¥æa ò»¡½§½¾È÷òã¡Ä÷½³ó ñ ¡ ”¢ü¦ó¡ ¡Àÿþ¥½Âèü ÂÐüàó¡¡Àÿù—D›ZÌû ê· ªë ? úðÈøïõ¾¼¬Ç¡þû—ôß»•òó½ ½¢º«— ꥢºØó¡ ýÀÿÁ¡¾]©ÃŒã¾ë ¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿÝÓ÷ » ¡ ±¡Â¥ ¡ ù½ ±Pó¡ õáôó¡Òà¥òøk¨¦Ì» ¶ØºÈó¡ ¨ºß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡±Pó¡¶ØÇt ¾àÐûñ ¡ ꥢØó¡ù¢ïÁ—¾·˜¥öôÇPß ? ¢º ðiõ Ý¢è«Á¢¥§Á¿þ¥Öb õ„õ ¢¢Ç¢ì÷Þ¥Âm¡ú÷¨¦Âë¨ôجÈ÷  .

ꥡØó¢¥½³m¡Öøüó¡ôßòã¡Ä÷¨¯°ó¡©¢ ³¡ó¡é¬z õ òÐ ¢ ü÷¨Øìûôߗ òë—©¢Ç¢ì`úðó¨èó¢Èó¡ õ ¨ç¢È`§ÁÀó¡¨øëéç ¬üó ¡¾ß¢Ï¨ü»¾m¡ù¾¥ Ü ¶ØÈó¡ù¢ïÁ—¾·˜¥ ¨ ¬ô󩢸¬ç¢ ë¬c¨¦¦ëòðË? 麬z õ ºôðó¡¢ ߢè«Á¡¨üüÈ÷©¢ç¡Â˨à¥Á ¡ ù¢ïÁ ¡ ? §ÁÀó¡ôà ÂØm¡ý¢÷ åÂÐó£¡Ä÷ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷? ëÂÌó¡ÞôÔó¡ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ÂïÀ󢥧¾j¡©¢Ü·m¡ú÷¨ßøoò´Èûù—úð{±Pó¡¡ÀnÁ¢øàm¡æÏó¡¾à¥ Á¢Ð¬ë¡ ùð ¢÷¢¦ó¢ãVó¡±Pó¡ù¡Á¾j¨ô»¡¾ó¡©¢ ³¡ó¡? ¨Zj¡§Èðó¡õ¡¾¼¬Ç¡ ºÿ ÂØm¡ý¢÷ D›”¡Ä³ ¡ ¡ÀÿÑÂà¬ó¶ØÈó¡ú÷¨çÌðm¡”¡Ä³ ¡ §Èï ôߢ ç ù¢ðÈó¡¾·—ò¦Êë ú÷úðÈøﻘ¬÷ªë ? õ¾¼¬Ç¡±Pó¡ù—ôß»•òó½ ¨ºüì«ÿ ëÂÌó¡ò»¾m¡±Â¥ò°÷Zj¡Õ÷ ú÷§ÂÌ쥨³Á¢l¡©¢ ³¡ó¡¨È𫠔òº÷ ôßÁ¢Ð¬ë¡ §Á¢´k¢¥”¢ü¦ó¡ôßÂЬì«Vó¡¨{¾ìó¡¨üì¬ôó¨¦Èü󢥡¾ ß ­¾·— ¨È𫪐dÀó¡¨ôó¥ ±Â¥”¢ü°¬Ç¢¥¨ô÷¢ðó¡¨Èð¬ó¡ù½ §Á¢´k¡òÐè Àó¡á¡Âèó¡ ©ªøÌ ø Ê«ª ô„¡Ʀj¡§½¢`úðó¢{¾ëþ«¢ ³¡ ±Pôó¨Ç¢Ç ¡ ¨èÛó¡úߢ¦ÂãP¬à Àó¡¨ü»¾m¡ÂÐüߨç¢Ó› ñ ¡ ꥢØó¡? òã¡Äm¡ú÷[¦ï¡Â¬÷[ìç—[èÏñ¢øà¬Ç¡ ÞôÔó¡¡Àÿùðó±Pó¡©¢¬È÷[¥òÏ¡ó¡±Á¾ôó±Pó¡ú÷E¢øÌó¡ÞôÔó¡Îл ÂÐìó¡úï¢Èm¨ô¥¢ìm¡¨ô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¡ò°{   -´h¸@ãNãÊ@iãgjá áLWhH 'c ëÂÌó¡E¢øÌó¡úïÂó¡? ±Pó¡Þì .

©ª¡ÃÁĬû ªû¢ ¦Øó¡ª ¨ô„¡¨øȬó¢¥åÂà ꥢº× ÓÁ—ꥢ×ôßòø¬Ì  öëÁòðÌó¡.

ëÂÌó¡ò»¾m¡úßõ ¾à¥ ôß ¢ ó›¤Èüç±Pó¡ú÷£Âìó¢¥Ýüó¡¡Àÿú÷¨ôuªû¢ï¢ø¥ÁÂø¬ó¡ú÷Ýû ©ª¡ÃÁÄ«ª .

  .

ý½¢ºà¥—ºÐ뗝ޥÂm¡ú÷¤ÂëÖìÈ÷¿ õ D›òÐ ôðó¡þߢè«Á¡ ¶ØÇ ñ— öëÁ¨·ôó¡ öëÁòðÌó¡.

õ„õ âô¦«¨³Á¢l¡ ÓÁ ¡ ꥢØó¡ õ þߢè«Á¡ õ þ¬¸¬çÑÂߝ¨ô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¡ÖǬ ò»¾÷Pßþó›òÐû ÝÁ¢ºÌó¡¨ÓÁ—¬È÷úßÒè¼ü«Vó¡ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ÓÁ—D›Ö¦¨¦¬àó¡â¬³¡¾à¥ òºÐ ¢¡Á¾º³ îiõ„õ òðÌó¡¨ôجÈ÷ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ë õ E¡^ ¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ú÷òðÌm¡Ýüó¡ú÷¶ØÈ÷æìÇõ Ý¢è«Á¡ôߨߢìó¡¢ÿôà õ ¨º³Á¢l¡¢º¢¸¬ç©¾Ç§Z¦ðó¡òã¡Äm¡ú÷±à ëÂÌó¡ :üj¡ÞôÔó¡é¬z õ õ [¥µ¡Â¬ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢwôß ñ ¡ ꥢØó¡ ꥢØó¡ ò»¾øôóò¥¢ìm¡ÞôÔó¡? Þë¡ ©¢³ Á½ ú÷öô ÇPßþó›¾àÐ ¡¾ß¨à¥Á ¡ ¢ ßӗ? ª¸¬èû¡õ  „õ  ¢ÿ½¢à¥—¨à¥ Â÷þ¦Ë¨ß¢ëúߧÁ¢¦ß ¾º·— ±Á¢l¡t ²Á¾¬ó¢¥êÔ« ¨àÇ¡ ¢ ¬¸¬çÑÂߝãÄ÷ :Âäó¡ÞôÔó¡ ¨ÓÁ— ¬È÷úßòã¡Äm¡ýÀÿÞè«Â« [¬¸¬çD›±Á¢l¡t Ý è¬ òã¡Äm¡ýÀÿ æìºÇ õ  £Á¢ºì ±Pó¡ú÷¬Èm¡¡ÀÿÁ¡¾³îi õ  ¨ç¢È`¨ß¢ìó¡ ¶Ø ºÈm¡Ýºüó¡ú÷ÿ õ  Á¡¾ì`þ¬ÓÁ—¬È÷úßÞè«Â ñ ¡ ꥢØó¡ ò¼üó¡â´ß—ôߨü¦m¡¨ì Ô󡔢¦ë ¡ ú÷òð Ìm¡ ¶ØºÈó¡ ý½¢ºà¥—Þº¥Â÷þ¦ºË þØìºÈ÷ ëºÌó¡ÞôÔ󡧡¿¢¸`Þì öôÇPßþó›¾àÐ ÝºÓ ¡ 麬c¢¦Âì«õ Ý¢è«Á¢¥§Á¿Þ¥Á ¡ ©¢ j¡ú÷þ¥Öb õ„õ ¨³Á¢l¡ õ òÐ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂߝãÄ÷ ¨ëÂÌó¡ ¨¥üj¡ ¨ó¢øÌ󡨯°ó¡ º»— ¨ºüïÁ©¢ç¡Â˧ÁÀ󡱬 õ ç ¨Øìûôߗ? Á¡¾j¡îi¢÷— õ  .

Ѻß õ òºÐ §¾º·¡ó¡Ý¢è«Á¡¨àº¥Á ¡ ±Pó¡Ýӗú÷ÞôӐòïÖǬ« õ ¢¾ß¢ºë ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ºô„¡Ʀºj¡§½¢÷ª÷¾¼¬Ç¡ ±¡Â¥ ¡ ú÷ýZäïZj¡´k¡§½¢`±Pó¡Y¥ ¨ÓÁ—ú÷¨ôàó¡§ÂÌìó¡ÞÓ ? þôßÂЬ롾ìçZj¡Õ÷ ¢÷— ¨ðÇ¢÷§½¢ø頻øÌ ø Ê«ª ±Pó¡æìÇ”¢ü¥? ò¼üó¡â´ß—õ¡¾¼¬Ç¡Þ÷ Öìç¶ØÈó¡ ¨ó¢¬ó¡Õ¢ìüó¡ò´È«úð{þûœç”¢Ìû ¡ ¨üì«úߢ÷— òÐó ²Á¾¬ó¢¥é =õ òÐ ¿›¨ði ±Pó¡ù¡Á¾³ú÷¨ôèÈó¡õ¢Èë ¡ õ §ÁÀó¡¨øëôߗ? ¨øìó¡ §¾ß¢ìó¡[¥õ éÁ¢è¥ò»¡¾ó¡D›òd ±Pó¡ù¡Á¾³ ¢ Ÿ¢ü¦¥æ¬ð C Îë¢üó¡õÂn¡¨ ÿ ôßVó¡ ÖȦó¡Ýüó¡ú÷©¢ç¡Â˪÷¾¼¬Ç¡ ¶ØÈó¡§ÁÀó¨à¥Á ¡ ÝÓ ¡ ú÷ÞôӐòºï ÖºÇ ? îóÀïªü¥ ò¥úïÂó¡? ô»¡¾ó¡ÞôÔôóò¥¢ìm¡ÞôÔó¡? ¨ôàó¡õ¢Èë ¡ D›¾ß¢Ðó¡öôÈ󡔢ü¥Ú· ò»¾m¡±Â¥ YïÂó¡ÄÄà󡾦߱¥ ¨ôó¥ ±Â¥å» ôߝÂÐìó¡¨ ³ ú÷ ëÂÌó¡ -ÌHh©¸@̸A½p¸@´h¸@W¸@ '^Ä æó˜¬  öëÁòðÌó¡.

YïÂó¡±Pó¡¡ÀÿÞì ëÂÌó¡ò»¾m¡ú÷õ ¨ç¢È÷ôß òجºÈ÷ÖìÈ÷¿ ÿ õ òÐ ôðó¡þߢè«Á¡ ¶ØÇ ñ— ꥢ× ÓÁ—ꥢ×ú÷ öëÁòðÌó¡.

õ„õ ý½¢à¥—Ð뗝öܬü÷Zã ÓÁ ¡ ꥢØó¡ ¾ºà¥ õ  þ¬¸¬çÑÂߝSû¢³ò»¾÷PßÓÁ ¡ ꥢØó¡D›ñ»¾ó¡ ¨ºÓÁ—¬ºÈ÷úºß õ  £Á¢ì êøà¥ꥢØó¡¨ÓÁ—D›ñWû¨¦¬àó¡â¬³¡  .

þ¦ºË ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ëD›ò»¾û½ìà÷ ò»¾÷Pߢü{ ±Âà û ù—¾à¥ ÝÁ¢Ìó¡ õ  [º¥ îóÀºï µ¡Â¬ ¢n× õ   õ  [¥µ¡Â¬ ¢ ÓÂߝå¸ü÷ ¢º¢¸¬ç©¾ ºÇ ¢ ü÷Òà¦ó¡òã¡Ä÷¨³Á¢l¡¨¯°ó¡¢ ßӘ¥ª¸¬Œç õ   òã¡Äøôó¨ ô»¡¾ó¡©¢¸¬èó¡ÑÂß ýÁ¡] ö댗 Àó¡®¾k¡”¢ü¦ó¡¤¦È¥¨³Á¢l¡ òÐ ¢ ü÷¾·¡ó¡Ý¢è«Á¡ õ  ¢ ÓÂßâô¦ó ±Á¢l¡t ΐô 쬫 õ  £Á¢ì ¡Àº E¢f ¡ ¢ÿ½¾ß õ  òÐç ꥢØó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿ ôߢ÷ —õ  ºÓÁ ¡ ꥢºØó¡¨ß¢ëôà õ  £Á¢ìç ꥢØó¡¡Àÿù¡Á¾³îi  ꥢØó¡ ú÷òð ̬ Àó¡Ýüó¡ú÷ÿ õ  º¥ Á¾ ì ¨ÓÁ ¡ úßý ô߶Ø È÷æìÇ ò¼üó¡â´ß—ôߨ÷¢ìm¡¨ì Ô󡔢¦ë ¡ ñ ¡ ꥢØó¡ §Á¢¦ßÿ Àó¡ñ ¡ ꥢØó¡D›¾àÐ :Âäó¡ÞôÔ󡧡¿¢¸` ò»¾m¡ò¥¢ì öôÇPß õ òÐ þç ÑÂßÐ뗝ÓÁ ¡ ꥢØó¡ò°÷å¸ü÷òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ëúß ? êºÔ« õ òЫ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂߝòã¡Ä÷¨¯°ó¡¨³Á¢l¡þßӗ? ¶¬èü« E¡º· âô¦ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿôß õ òÐ ¢ ߢè«Á¡ õ âô¦¬ó±Á¢l¡ õº¥ Á¾ì ¬Èm¡¡ÀÁ¡¾j¡îi [¬¸¬çD›±Á¢l¡t ÝÂè¬ ¢ ü÷Òढ़õ ”¢º¦ë—ú÷æó˜¬ ¶ØÈ÷ÿ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úßõ Ý¢è«Á¡ôßæìǨߢìó¡ôà ò¼üó¡â´ß—ôߨü¦÷¨ìÓ ¶ØºÈó¡ [º¥ µ¡Â¬ Ý¢è«Á¢¥§Á¿¶ØÈó¢¥Á¾« :Âäó¡ÞôÔ󡧡¿¢¸`öôÇPßþó›¾àÐ ¨à¥Á ¡ ©¢ ³¡ó¡ ½¡¾¬÷¡ôßÝì« õ òÐ ¨Øìûôߘ¥¢¡Á¾³îiõ õ ¢ºÿôߢ÷—õ ¨³Á¢l¡ õ òÐ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂߝòã¡Ä÷ ¢ ü÷¨¥Âäó¡¡¾ß õ òÐç ¶ØÈó¡¨ÓÁ—¬È÷úß  .

ôðó¡¢ ߢè«Á¡§Z¦ï¨³Á¾÷©¢ç¡Â˪ø댗§ÁÀó¡ú÷¨ôàó¡¨à¥Á ¡ ù¢ïÁ ¡ ? ? ëºÌó¡ :Âäó¡[àôÔó¡é¬z öëÁ¨·ôó¡.

õ òÐ ¢¾ß¢ëÑÂß õ ÂØm¡ý¢÷ åÂÐó£¡Ä÷ ¶ØÈó¡¨ÓÁ—¬È÷ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ Õº÷ ñ¢øà¬Ç¡Þ÷©ªøÌ ø Ê«ª Ʀj¡§½¢÷ Zj¡´k¡§½¢`þ쥢Èï±Pó¡Y¥ ”¢¦ë ¡ òg? ò¼üó¡â´ß—ªôøà¬Ç¡¢øï ÂØm¡ý¢÷ åÂÐó¶ØÈó¡¨ÓÁ—§ÂÌë? Zj¡ ÖìºÈm¡ÿ ±Pó¡¡Àÿ? Ú·m¢ç”¢Ìû ¡ ¨üì¬ó¨¦Èüó¢¥¢÷— ±Pó¡èìÈó¨ôðÌm¡¨ìÔó¡ §Z¦ðó¡¨üüÈm¡¨üïÂó¡©¢ç¡ÂÌó¡õ¡¾¼¬Ç¡ Z¦ðó¡å¡Ât¡ ¿ T’ðҘ $o æ™.

vh‘hp% ` hš‘hw  öºëÁòðÌó¡ .

ý½¡¾¬÷¡ñ× ôßÁÈó¡Á¡¾³òô¼¬«§Zäϱ¡Â¥—ÿ ôèÈó¡öÈìó¢¥¢ ôïªü¥êôȬ󢥐› þó›¾àÐ ¶ØÇ ÓÁ¡ꥢ×ú÷æó˜¬«  ܫ ¼Ðó¡ò¬ó¡®· Þè«Âm¡öÈìó¢¥[àë¡ [³Â¥¡¾ß¢÷ÂÐìó¡ú÷Òè¼üm¡ ¨º·ôó¡.

¨³Á¢l¡¨ j¡ú÷ÁÈó¡ªi±Á¢»ÃÁ¢¦ó¡”¢ü¦ó¡ú÷¨ô¬ðﱡ¥ ¡ ýÀÿ ©ªºû¢ ¦Ø M ó¡ª  öëÁ ¨øÈ«§ZäÐ󡱡¥ ¡ ýÀÿú÷¾·¡ó¡ôßúëÄ Y¥ÂÐëŒù¢ðÇêÊôØ Xà`©£ת [¬øôïú÷¨¦ïÂ÷òÏ ¡ ¨ï«¨øôï ©þû¢¦Øó¡ª ¨øÏ¢àó¡Ÿ¡Äj¡¨÷¢à¥ÿ D› ¨øºÈ¬ó¡ýÀºÿ ñ¢ì¬û¡ù—îË .

Þç¾m¡§Â´·— §Â´k¡Xà` ©þû¢»ª Þç¾m¡ Vºó¡¨Ç¢Èó¡ ¨½¢Ð¬ë¡ ©¢ëàó¡D›ýÁ¾Ð÷½à Àó¡Z¯˜¬ó¡Âÿ¢Ü÷ú÷ Ü÷£üj¡ Vºó¡Ÿ¡Äj¡¨ü¾`ÍÐl¢¥ H¢ø°àó¡¾ àó¡? ò¬ó¡ù¾`£¡Ä÷¨ìØü÷ù¢ðÇÞøaªû¢ï .

îóÀïÚèôó¡¡Àÿñ¢øà¬Ç¡¢¢ðÇåÂß .

$OL.KHODVVLRSFLWS .

0RKDPPHG%HQFKHQHERSFLWS  .

ÂºÐìó¡Á¡ǗÂØ»öÿ¡¾ ¢÷¾üߢ 󛘴¬ô Å¢Ç ¡ ? ߢ罩¢û¢¦Øó¡ýÀÿÁ½ ߢ羺ó¡Á¾ó¡¡ÀÿúßÔç ñ¢³Á¨à¦Ç¢ÿ½¾ß¾à¬ §ZäϨ÷¢·¢ ç ÄïÂø¬¬ç ÁÈó¡Á¡¾³¨ì«? ò°ø¬«¨Á¢øà÷¨èÛ¥ õì« ÞôºÔó¢¥ù¢àì [³Â¥¨ó¡Ã›ªd¾ë  öëÁòðÌó¡.

 ¢ó¢·©¢û¢¦Øó¡ýÀÿ½¾ß þºû¢ð÷Yº¥ ”¢ ³ó¡¾·—ò¦Êë ú÷ñ¬·¡ ¾ ß ? ò×¢ø ü÷ëÂÌó¡ ëÂÌó¡:üj¡ .

õ ùÂìó¡©¢üàÈ«? ¾¾j¡Þ÷¢´ôóE¢³Áò»¾÷D›þôb .H¢°ó¡  .

¢¥—Â÷ 9 ¾°gÏÀAIî¸@ öºÇ¡¢ ôßêôØ ¨·¢ü¥¼Ðó¡ò¬ó¡Á¡¾t¡ÞÓ` ÁÈó¡ú÷:Âäó¡öÈìó¡? Þì« ¨ºôó¥ ±Â¥úߢ¦Âì«õ ¾à¥ ôß ±¢k¢¥ºÌ󡨳¡»úßõ ¾à¥ ôߝÂëŠÂëŠ Ê›ª öºëÁòðºÌó¡.

õ„õ ý½¢à¥—Ð뗝õ òÐ ¨ô»¡¾ó¡¨ j¡ú÷¢ ߢè«Á¡ öëÁ¨·ôó¡ ú÷¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡¨û¢¦Øó¡ò»¡½D›²ôûõ Ý¢è«Á¢¥ õ þ¬¸¬çÑÂßò»¾÷Pß Åºì÷ Þ¥¡Âó¡ õ õ õ E¡¬ó¡ôߢn¡חž öëÁòðÌó¡.

¨¢È¬÷ZãÝӗ¨à¥Á— ¨ºû¢¦Øôó¢³Á¢»¡Â Ü÷ÞôÔó¡¡ÀÿÅ쫶ü÷¾ë õ ¢ø ü¥ ¨ç¢Èm¡âô¦«þç [¬Øìû¾à¥—±Á¢l¡t H¡ØÇ ¡ òðÌó¡ú÷¢¦Âë õ âºô¦«ÖºÇ¬m¡? ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çݢȫ¡ òã¡Ä÷ò»¾øôó[ô¥¢ìm¡[àôÔó¡é¬z ù¡Á¾º³ îi [¬¸¬çD›±Á¢l¡t ÝÂ謫¢ÿ¾sVó¡¨üïÂ󡨸¬è󡔢ü°¬Ç¢¥õ ¨³Á¢l¡ ¨ºß¢ìó¡ý¾ÿôà õ ¬Èm¡¡Àÿ? ÁÈó¡ÁÇ âô¦ [·? õ òÐ ÖǬm¡? ¨ß¢ìó¡ ò¼üó¡â´ß—ú÷ÑÁ¡ß ¢ ôøb¨ìÓ ”¢¦ë— ú÷ù𬠝õ Ý¢è«Á¡ôßæìÇ ? [«Ãºä÷ [«Âº´·”¢ì«Á¡¨ØÇ¡¥ ±Á¢l¡ú÷þó›¾àÐ ¶ØÇÓÁ ¡ ꥢØó¡ôà ¢ ç ¨ØìûôߗîiòÐ õ õ [¥µ¡Â¬ Ý¢è«Á¢¥§Á¿¶ØÈó¢¥Öy ¨ô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¡ Â¥¢ìm¡¨³¡»ú÷õ ¨ç¢È÷ôßþàÓ÷ ù¢ï .

Â¥¢ìm¡¨³¡»ú÷õ ¨ç¢È÷ôßþàÓ÷ .

  .

¢º ߢè«Á¡ õ âô¦ ÖǬm¡? ¢ ¬¸¬çÑÂߝ¨¥Á¢ì¬÷©¢Ç¢ì÷©¡¿òã¡Ä÷þç ¶¬èü«õ D› õ E¡· âô¦ ¶ØºÈó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿºôß õ òÐ æNl¸@OAÀAIî¸@§É½‡ ”¢ºü¦ó¡úº÷ ¨ô¬ïÿ  öëÁòðÌó¡.

:Âäó¡ò»¾m¡úßõ ¾à¥ ôßÞì« ¢ºÿÃÂ¥ .

ÁºÈ󡔢ºü¥ ú÷»˜¬÷¾ ß ? ªü¥ ¨¥Á¢ì¬÷©¢Ç¢ì`©¢û¢¦× ú÷æó˜¬« Á¾ìç ¢ ߢè«Á¡ õ âô¦ ôðó¡¢ ÓÂß õ òÐ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢l¡ òã¡Äm¡½¾ß    öëÁòðÌó¡.

õ úߢ ði¾Ä ù¡Á¾³¢ ôÐ諝õº¥ ù¡Á¾j¡îi õ õ õ õ õ õ ¨ß¢ìó¡Å¢ì÷ õ„ õ„ õ„ õ„ õ„ õ„ ò»¾m¡Ý¢è«Á¡ õ õ õ õ õ ò»¾m¡¨¸¬ç õ õ õ õ õ öëÁ¨û¢¦Øó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡   öëÁ¨û¢¦Øó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡ ªÈó¡©¢û¢¦Øó¡Ýø¨÷¢ß¨Á¢øà÷©¡Är ÝÓ ¡ ¨øܬü÷¨ôجÈ÷Öë¢È÷©¡¿©¢ß¢ë¢ ôðçÖؼ¬ó¡®· ú÷þ¥¢Ì¬« îºi æàºÓ þði¾s¡ÀóþÈèûÂÐìó¡ÁÇ ÿ ÂÐìó¡¨ ³ ú÷ô»¡¾ó¡¢ÿÁ¡¾³ ù¡Á¾j¡îiâô¦ [·? õ úßþði¾Ä Àó¡ ò¥¢ìm¡:Âäó¡ÞôÔó¡Á¡¾³ õ ©¢û¢¦Øó¡[¥¨ôÏ¢èó¡ ¢º¦Â쫨¢È¬÷©¢Ç¢ì÷©¡¿òã¡Ä÷ ª¸¬èû¡¨û¢¦×òïò»¾mò¥¢ìm¡ÞôÔó¡? ½¾pìç—”¡¬Ç¡? ¨¥Á¢ì¬÷©¢ç¢È÷¢ ôÐè« ÁÐó¡Þø]ö¬ m¡ ¨äâ÷ ¡ ©¢û¢Èôó¡? ®·¢¦ó¡¨¡½ÂãÂÐëú÷É¡· úgÂ󡾦߿¢¬Ç ¡ §Ã^ .

¢ ç  Ü õ E¡· ? :Âäó¡ò»¾øôó¨ç¡Âã«ç §ÁÏ £¡Ä÷½¡ ¨ìØüm¨{¾ìó¡¨ç¡Âã«èó¡  ªÈó¡©¢û¢¦Øó¡Ýøo .

Vºó¡¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ú÷æó˜¬ Àó¡Ýüó¡ú÷¶ØÈ÷¨¬Èó¡©¢û¢¦Øó¡ÝøoæìÇ ò¼üó¡â´ß—ôßõì« õ E¡º· Ý¢ºè«Á¢¥§Á¿þ¥Öb ¡¾·÷ ¢¸ØǨ¬Èó¡©¢û¢¦Øó¡Ýøo ôà ªº¸ü󡨺ìÂØ¥Zj¡´k¡ú÷ù¢ßüÐ÷ÂØm¡ý¢÷ åÂÐóù¢¥¡Ä÷ õ¾¼¬Ç¡ öëÁ¨·ôó¡.

¨Ç½¢Èó¡¨ß¢ìó¡ú÷:üj¡ÞôÔó¡ù¢ë¬z 9 ¾°gÏÀAIî¸@ öëÁòðÌó¡ .

¨¥üj¡¢ ¬·¢û? ªÈó¡©¢û¢¦Øó¡Ýø´`§ÂË¢¦÷òЬ « þó›ò»¾ûZäϱ¥ÿ §Â÷ñ— ú÷ÁÈó¡Á¡¾³Þ÷ªü¥ — ¢ ü÷õ¾ë—ÿ ÖìºÈ÷©¡¿¨ºû¢¦Ø󡨺ߢë õ þߢè«Á¡ õ þ¬¸¬çÑÂßSû¢³ò»¾÷ú÷ îi õ £Á¢ì ¢ ìøß õ õ [¥µ¡Â¬ ¢ ÓÂߝöܬü÷ZãòجÈ÷ ¨à¥Á—òã¡Ä÷ª¸¬çE¢øÌó¡ :Âäó¡[àôÔó¢¥ õ òÐ ¨ß¢ìôó¨³Á¢l¡ù¡Á¾j¡ ? ù¢ºàë¡ ¢ºø û ù¡½¾È÷E¢øÌó¡ÞôÔó¢¥ù¡½³m¡ÞôӐòð¥[ôãÄ÷ñ¾à` Ýøoù—ôß»•òó½ÿ ªÈó¡©¢û¢¦Øó¡[¥ ¨û¢¦Øó¡ýÀÿ[¥í¬Ìm¡ÞôÔó¡ õ òºã¡Äøôó¨ºô»¡¾ó¡¨º¸¬èó¡ ÑÂß ê· ªë ? ªèӌ—ªÈó¡©¢û¢¦Øó¡ õ ¨³Á¢l¡ 9 ¾°gÏÀAIî¸@ YïÂó¡ÄÄà󡾦߱¥úßõ ¾à¥ ôßÁÈó¡ú÷:Âäó¡:üj¡ÞôÔó¡? Þì« úß³Á¢l¡¨û¢¦Øó¡ÃÂ¥  öëÁòðÌó¡.

 öëÁ¨û¢¦Øó¡úߢ¦Âì«õ ¨ç¢È÷ôß òجºÈ÷ÖìºÈ÷þó õ ôðó¡þߢè«Á¡ õ õ [¥µ¡Â¬ ÁÈó¡¡Á¾³ªi öëÁòðÌó¡.

õ„õ ý½¢à¥—Ðë— ¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡¨û¢¦Øó¡ò»¡½D›²ôûõ þ¬¸¬çÑÂßSû¢³ò»¾÷Pß ÞôӐòð¥ õ âô¦ ¨³Á¢l¡¨ß¢ìó¡þû¡Á¾³îi õ ¢n× õ ¢ ÓÂߨôجÈ÷  .

õ ¨º³Á¢l¡ õ òºÐ«¨ô»¡¾ó¡¢ø ¬¸¬çÑÂߝùãÄ÷¨³Á¢l¡þßӗú÷ õ òÐç ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿôß õ ¢ ߢè«Á¡ ªºë ? Y¥¾ë õ âô¦ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—úßþߢè«Á¡¦ëúߧÁ¢¦ß¨ß¢ìó¡æìÇ ñ¾ ¡Àÿ £¡¾ó¡ æôßÞÓó øà¬Ç¡ù¡ZäÏù¢Ó· ò»¡¾ó¡[{Þë¡ó¡úïÂó¢¥ê· £¡¾ó¡Ö¥Âó©¦ØǛD›¨Ç¢Ç ¡ ¢ ¬èÛ ú÷ê· ªë ? ªób ©¢û¢¦Øó¡ù—ôß ­°ºó¡©¢ j¡ú÷þ¥Öb ZäÏ”¢Ôçÿ êôȬ󢥐› þó›¾àÐ ç ¶ØÈó¡¢÷— õ E¡· Ý¢è«Á¢¥§ZÐë§Á¿ 9 ¾°gÏÀAIî¸@ òðºÌó¡ .

õ  º¥ Á¾ 쫨ç¢È÷ôßYïÂó¡ ÄÄà󡾦߱¥§ÂË¢¦÷ô õ   õ  [º¥ µ¡Âº¬ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢l¡¢ÿÃÂ¥  öëÁ òðºÌó¡ .

 õ  „õ   ý½¢ºà¥—òجÈ÷ÖìÈ÷¿ ÿ õ  òÐ þߢè«Á¡  öëÁ¨·ôó¡   öëÁ òðºÌó¡¨ôجÈ÷ ¨ß¢ìó¡ õ òЫþ¬¸¬çÑÂßò»¾÷Pߨû¢¦Øó¡¨ß¢ëD›²ôû Á¡¾ì`ÝÁ¢Ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßÒè¼ü«¢ ¬ÓÁ—õ ¢n× ÖǬm¡? ¢ ÓÂß ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬ç¨ìÓ òã¡Ä÷ ¢ ë¬c õ âô¦ ¨³Á¢l¡¢¡Á¾³îi ¢¦Âì«õ ¨ºÓÁ—¬ºÈ÷úߢ ߢè«Á¡õ â´¬ ¢ ÓÂ߶¦Ðó ±Á¢l¡t êÔ«¨àÇ¡ õ òÐ ¨ß¢ìó¡ Vó¡¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ú÷òðÌ÷æìÇY¥¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßõ Ý¢è«Á¡ôß ½¢º«— ¨ß¢ìó¡ù¡Á¾³¾·˜¥Ú· ò¼üó¡â´ß—ú÷§À¼¬m¡¨¦Ìl¡ÑÁ¡àó¡ôßõì« õáôó¡Òà¥òøk§ÃÂä÷¨¦Ì» Ý¢ºè«Á¢¥§Á¿¨º³Á¢l¡­°ó¡©¢ j¡ú÷þ¥Öb ”¢ÔçúߧÁ¢¦àç¶ØÈó¡¢÷— :ºüj¡ :Âäó¡þàôÓ? §ÁÀó¡Á¡¾³é¬c ¢¦Âì«õ ¨Øìûôߗ? ¢ ðiõ  .

úºß ¢ºÿôߢ÷—õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¸¬çݢȫ¡òã¡Ä÷ ¾àÐ » ¡ ©¢û¢¦Øó¡¶ØǗú÷ýZäï¶ØÈó¡ õ òÐç ¶ØÈó¡¨ÓÁ—¬È÷ ÁÈó¡Á¡¾³”¢ì«Á¡ êôȬ󢥐› ¢ ó› 9 ¾°gÏÀAIî¸@ ý½¢ºà¥—ºÐë—  öºëÁòðºÌó¡.

 öëÁ¨û¢¦Øó¡úßõ ¨ç¢È÷¾à¥ ôß ÃPº« õ õ [º¥ µ¡Â¬ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢l¡ýÃÂ¥ õ„õ öëÁòðÌó¡.

õ õ [¥µ¡Â¬ Á¡¾ì`ÁÈó¡ªiúߨô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¡ õ òºÐ þÓÂߨô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¢¥Þë¡ ÃÁ¢¥ò»¾÷Pߨû¢¦Øó¡ò»¡½D›²ôû ýÀºÿ ù¡Á¾º³ îi õ„õ ÖǬm¡? ý½¢à¥—òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨û¢¦Øó¡¨ß¢ë ¨ç¢Ó›ê¥¢Èó¡Öøüó¡ú÷ùãÄ÷¨³Á¢l¡¨¯°ó¡þßӗú÷ÞôӐòð¥õ òЫ¨û¢¦Øó¡ õ ÖǬm¡? òã¡Äm¡ýÀÿÅ¢ì÷ [¬¸¬çD›±Á¢l¡t ÝÂè¬m¡òãÄm¡õ¡¾¼¬Ç¡D› õ òÐ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—úߢÿôß ¢ß¢è«Á¡ ¢ÓÂß ù¡Á¾ºj¡úߢðiòë—þû—Á¡¾j¡ªiúßÃÁ¢¦ó¡ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡îi? Ú· ®¾·”¢ü¥þû—ÞôÔó¡¡Àÿ¢Y¥V󡔢ü¦ó¡½¡÷ ú÷ Üõ òÐ þûœç¨³Á¢l¡¨¯°ó¡ ¡¾³§Â»˜¬÷§Â¬ç? ¾ߌ— ªë ? Y¥þû—ôߐñ¾ ¢r®¾·£ôǘ¥Y¥¾ë õ òÐ ¨ß¢ìó¡æìÇôß ¨º¯°ó¡©¢º j¡ú÷§Á¿þ¥Öb ”¢ÔçúߧÁ¢¦àç¶ØÈó¡¢÷— ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡Þ÷¾·¡ ¬ºÈ÷úºß ¢¦Âì«õ Ý¢è«Á¡ôß õ òÐ ôèÈó¡öÈìó¡? ¢ ði¨³Á¢l¡ õ E¡· òÐó §ÁÀó¡Á¡¾³îi§˜´çΐôì¬ ¶ØÈó¡¨ÓÁ— 9 ¾°gÏÀAIî¸@ Â¥¢ºìm¡¨º³¡»úºß þôкè«  öëÁ¨û¢¦Øó¡úßõ ¨ç¢ºÈ÷¾à¥ ôßÞì« õ [¥µ¡Â¬ ÁÈó¡¡Á¾³ªiúß³Á¢l¡¢ÿÃÂ¥  öëÁòðÌó¡.

õ ¨ç¢È÷ öëÁòðÌó¡.

õ ôðó¡¢ ߢè«Á¡ õ  .

õ õ [¥µ¡Â¬«¨ç¢È`ÁÈó¡Á¾³ªiúßÃP Àó¡ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡? ý½¢ºà¥—ºÐ뗝òجºÈ÷ÖìºÈ÷©¡¿ºÿ ¨ºû¢¦Øó¡¨ß¢ëD›½šm¡ò»¾m¡Þì òºã¡Ä÷:Âäó¡ÞôÔó¡? ¶¬èü« õ òÐ ¨ß¢ìôó¨³Á¢l¡ù¡Á¾j¡îi õ„õ òãÄ÷:Âäó¡:üj¡úïÂó¡? ¨½¢ß÷Âô󩢸¬ç½Âo»— ò»¡¾ó¡? ÞÇ¡ ¢ Ôॠ¨ºÓÁ—¬ºÈ÷úßòã¡Äm¡ýÀÿÝ¢è«Á¡ [¬¸¬çD›±Á¢l¡t ÝÂè¬ Àó¡Ýüó¡ú÷ Á¢¦¬ß ÷Âó¡©¢¸¬çù¾¥ëÂÌó¡ :üj¡ÞôÔó¡ì¥¾ë õ ÖǬm¡? òÐ ¨ß¢ìó¡ Y¦º÷ Ѻ· ò»¡¾ó¡Á¢È D›Þë¡ó¡úïÂó¡? ÂØ»— ¢ø ü÷<˜ [¬ j¡[«¢ÿ ¢n¢ø଺Ç §ÃÂä÷¨¦Ì»½¢«˜¥¨ß¢ìó¡ù¡Á¾³©½à ¢øï £¡¾ó¡æôßÞÓó òøà¬Ç¡ Ñ¡Âã ¡ õáôó¡Òà¥òøk 9 ¾°gÏÀAIî¸@ ¢ÿÃÂ¥ õ ¢ ÓÂß  öëÁòðÌó¡.

Â¥¢ìm¡¨³¡»úßõ ¾à¥ ôßÞì« öëÁòðÌó¡.

õ õ [¥µ¡Â¬ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢l¡ ÖìºÈ÷©¡¿¨ß¢ìó¡ õ þ¬¸¬çÑÂߝSû¢³ò»¾÷Pߨû¢¦Øó¡¨ß¢ëD›ò»¾ õ âºô¦ ¨º³Á¢l¡ù¡Á¾j¡îi õ òÐ ¢ ìøß õ âô¦ ¢ ÓÂßòجÈ÷ úߢÿôß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂßòã¡Ä÷¢ ë¬c õ òÐç ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷ ¬È÷? ϗªû¢ïòã¡Äm¡ú÷ù¢¯æ ϨÓÁ ¡ úßõ   ôßôß ”¢º¦ë—úº÷ òMð Ì÷ÿ   Ý¢è«Á¡ ôßÞìç ¨ß¢ìó¡æìÇ¢÷ — ¶ØÈó¡§Á¿ ù—¾à¥¨ì· §Â¬ç? ý™¢ü¥¾ߌ— ¾ë ò¼üó¡â´ß—ú÷ÑÁ¡ß ôßõ쫨ì Ó ºôߨºß¢ìó¡§Â» š÷? õ  ¨ç¢È`ñ ¡ æìÈó¡¬È÷úßý ôß? ¾à ? æºÓ—þû —¶³¡Âó¡õ  þÓÂßå ÁY¥ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úßõ  Ý¢è«Á¡ › þó›Àèü ¶ØÈó¡ ¨û¢¦Øó¡ôߪô»½Œ— Vó¡©¾à¬ó¡¨ôf? ê· ªë §ZÐë§Á¿¨¯°ó¡¨³Á¢l¡©¢ j¡ú÷þ¥Öb ”¢ÔçúߧÁ¢¦ßÿ ±Á¢l¡ú÷ ¢¦Âì«õ  Ý¢è«Á¢¥  .

9 ¾°gÏÀAIî¸@ ªi úß³Á¢l¡ýÃÂ¥  öëÁòðÌó¡.

 öëÁ¨û¢¦Øó¡úßõ ¨ç¢È÷ôßÞì« Á ¾ì¬çý½¢à¥—Ðë—¢÷— õ ç ôðó¡þߢè«Á¡ õ õ [¥µ¡Â¬ ÁÈó¡Á¡¾³ öëÁòðÌó¡.

õ„õ º¥ òðË? ¨ß¢ìó¡ õ òЫþ¬¸¬çÑÂßSû¢³ò»¾÷Pߨû¢¦Øó¡¨ß¢ëD›ñ»¾ó¡ ¢º ë¬cõ ¨º¯°ó¡¨³Á¢l¡¢¡Á¾³îi õ ¢ ìøß õ ¢ ÓÂߝòجÈ÷ ¨ºß¢ì󡨺ÓÁ—¬È÷úߢÿó õ ¨³Á¢l¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂßòã¡Ä÷ õ õ [¥µ¡Â¬ ôßõ쫨ìÓ ”¢¦ë—ú÷æó˜¬ õ Ý¢è«Á¡ô߶ØÈ÷æìǨû¢¦Øó¡¨ß¢ëôà ºôߧ˜´çêÔ«õ Ý¢è«Á¢¥§Á¿þ¥Öb ”¢Ôç¶ØÈó¡ ò¼üó¡ÝÀ³ú÷ÑÁ¡ß õ ¶¦Ð¢ ðiΐôì¬ó õ Ý¢è«Á¡ 9 ¾°gÏÀAIî¸@ ¨ç¢È÷YïÂó¡éÂÌó¡±Â¥úߢ ôÐè« ¨û¢¦Øó¡ýÀÿÞì«ÂÐìó¡ÁÇ ú÷E¢øÌó¡öÈìó¡? öëÁ¨·ôó¡.

õ òÐ ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢l¡¢ÿÃÂ¥  öëÁòðÌó¡.

õ æºÓ—ñ— ꥢ× ÓÁ—ꥢ×ú÷¨ì¥¢Èó¡©¢û¢¦Øó¡å» ôß ¨û¢¦Øó¡æó˜¬« ý½¢à¥—Ðë—Þ¥Âm¡ú÷¤ÂëÖìÈ÷¢n õ ôðó¡¢ ߢè«Á¡ þó›Àèü ¶ØÇ ¢ì· öëÁòðÌó¡.

õ„õ D›òЫ õ þߢè«Á¡ õ þ¬¸¬çÑÂߝSû¢³ò»¾÷Pßþó›ò»¾û ÓÁ ¡ ꥢØó¡ âô¦«¨³Á¢l¡þßӗîi õ„õ òЫý½¢à¥—òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë¨¥¢°` ÿ ÞôӐòï? òã¡Ä÷ ñ¾à`òã¡Ä÷ ¨³Á¢l¡¨¯°ó¡ÝÓ ¡ ÆèûôßÝì« õ õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡ÑÂߝ¨¥Á¢ì¬÷©¢ç¢È÷¢ ôÐè« õ âô¦ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿôß  .

ÝÀ³ú÷ÑÁ¡ß ôßõ쫨ìÓ ”¢¦ë—ú÷¶ØÈ÷æìÇÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëôà õ ¢ ÓÂߝò¼üó¡ÝÀ³ú÷±à ú÷æó˜¬« WUDYHUVH .

¨ÓÁ¢ßæìÈó¡òøy ò¼üó¡ ½¢ºà¥—©¡¿¨ºß¢ëÿ ò»¡¾ó¡[{ôßÞì öôÇPßþó›¾àÐ ñ ¡ ꥢØó¡ ? òã¡Ä÷ ñ¾à`òã¡Ä÷ ¢ ë¬c õ ¨³Á¢l¡¨¯°ó¡ÝÓ ¡ îi õ„õ ñ ¡ ꥢºØó¡¨ß¢ë¨ÓÁ—¬È÷úߢÿôߝÓÁ ¡ ꥢØó¡Á¡Âãôߢ¢Ç¢ì÷ÞôӐòï ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡? ¨¸¬çD›¨ç¢Ó›õ ¡Àÿù¢ï¾ë §Â»˜¬÷§Â¬ç? ®¾k¡£ôÇ ¢¥Y¥¶ØÈ÷æìÇõ ôßôß ÞôÔó¡òèǗòäÌ Àó¡ÂØm¡ý¢÷ åÂÏ£¡Ä÷ ò󾥨û¢¦Øó¡¶ØÇòÏ ¡ ? òO°{ꥢØó¡ ©ÃºŒã¾ë ¨û¢¦Øôó¨³Á¢l¡©¢ ³¡ó¡?  Ü« ¨ç¢Ó ¡ ù—¢øߢìôóô»¡¾ó¡:üj¡ Ñ¡Âã ¡ Òà¥òøkõ ôßôߨ¦Ì»½¢«— ù¡Á¾j¢¥ ¨ØºÇ¡¥ þ¬×¢·œ¥þç è¬ï¡¾ë êôȬ󢥐› þó›½àÐôó¨ôÇ ¾³« ¶ØÈó¡ õ ºôðó¡¢ÿôߝ¨³Á¾¬÷©¢ç¡ÂÌ¥¢¢ïÁ—ª³« õ úߢ ߢè«Á¡¾Ä ¨³Á½ ¢¦Âì«õ ¢¾ß¢ëñ× 9 ¾°gÏÀAIî¸@ ꥢº× úº÷ æó˜º¬«  öëÁòðÌó¡.

 öëÁ¨û¢¦Øó¡ú÷õ ¨ç¢È÷ôßÞì« ºº¥ Á ¾ìºº¬ç¨³Á¢ººl¡¢ºÿ½¢à¥—ºÐë—¢÷—õ ôðó¡¢ÿôß ¶ØÇ ÓÁ— öëÁòðÌó¡.

õ„ ¨ºû¢¦Øó¡¨ß¢ëD›ò»¾ûõ þߢè«Á¡ õ þ¬¸¬çÑÂßSû¢³ò»¾÷ñ» ú÷ ©¢ºè¬ ¨³Á¢l¡¨¯°ó¡ÝÓ ¡ îi õ„õ þÇ¢ì÷Þ¥Â÷þ¦ËÖìÈ÷©¡¿ÿ D›±Á¢ºl¡? Ýºè¬ Àó¡Ýüó¡ú÷¢ÿ¾·—¨àÇ¡ òã¡Ä÷ þë¬cõ õ [¥ ¨º¸¬èó¡Ѻß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßòã¡Äm¡ôß [¬¸¬ç õ òÐç ¨ô»¡¾ó¡  .

ôߨ÷¢ì÷¨ìÓ ”¢¦ë—ú÷òMðÌ÷¶ØÈ÷æìÇõ Ý¢è«Á¡ôߨߢìó¡ôà ¨ì¥¢ºÈó¡©¢û¢¦Øó¡Ýøoò°÷þó›Àèü ç ¶ØÈó¡¢÷— ò¼üó¡ÁÀ³ú÷ÑÁ¡ß £Á¢ºì ¢º ߢè«Á¡¨³Á¢l¡¨¯°ó¡þ«¢ ³ ú÷§Á¿þ¥Öb ”¢ÔçúߧÁ¢¦ßÿ ¨ºô»¡¾ó¡¢ º¬¸¬çÑ弧 òã¡Ä÷ ¢ ë¬c õ ¨Øìûôߗ? ¢ ðiõ ©¢ç¡Â˧ÁÀó¡ù¢ïÁ—ôà õ E¡· ¢ ÓÂßòÐó ±Á¢l¡t êÔ« õ ÖȦó¡Ýüó¡ú÷ 9 ¾°gÏÀAIî¸@ ù¢g½¢¥¨³¡»[¥òÏ¢èó¡”Äj¡? þü÷Þè«Âm¡öȺìó¡? Þ쫝ÁÈ󢥨û¢¦×ÂÊ»• õ úß¾Ä ÁÈó¡Á¡¾³ªiúß³Á¢l¡¢ÿÃÂ¥  öëÁòðÌó¡.

¾ìçµØÈó¡¨ÓÁ ¨¦Èüó¢¥¢÷— ¨ðÇ¢÷§½¢øï ”¡Äº³ ¡ D›ºØm¡ý¢º÷ £ÂÈ«Þüm¶ôÏ ¡ ÿ ¿›¨¿¢èûó¡þ¬ÏÐlZj¡Õ÷ ÝÀº³ ú÷ÑÁ¡ß ¢ øÜà÷? õ¾¼¬Ç¡¾ìçæìÇ ¡ ”¢ü¦ó¨¦ºÈüó¢¥ X¦øôó¨ô»¡¾ó¡ ©¢ºß¢ìó¡ù¡Á¾³ ? ©ÃŒãù—¾à¥¨¦Ì»½¢«— ª÷¾¼¬Ç¡¢øï æìÈó¡òøkò¼üó¡ ¤³¢Ìm¡Á¾¥õì¬ó  . ¨ôó¥ ±Â¥ õ ³Á¢l¡¢ ÓÂß òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ìó¡ õ þ¬¸¬çÑÂßò»¾÷Pߨû¢¦Øó¡¨ß¢ëD›ò»¾ [¬º¸¬çD›±Á¢ºl¡t ÝÂè¬ Àó¡Ýüó¡ú÷òã¡Ä÷þë¬cõ„õ ý½¢à¥—òЫ ¨º¾¾·¶Ÿ¢èºÐ¥¢°¾·¾ߌ— ¨ß¢ìó¡æìÇ õ òÐ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úߢÿôß §Á¿þº¥ Öb ”¢Ôèç¶ØÈó¡¢÷— ¨¯¯ ¢ÿ½¾ßò¼üó¡ ÝÀ³ú÷ÑÁ¡ß ¢ ôøb£¢Ì»— ©¢¸¬ç¢Æó ¢¦Âì«õ Ý¢è«Á¢¥ ÁÈó¡©¢û¢¦×Ýø¨¦Èüó¢¥”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ Õøï ©ªøÌøÊ«ª Ʀj¡§½¢÷ªôøà¬Ç¡ Zj¡´k¢¥©¢û¢¦Øó¡ÝøoY¥ õ¡¾¼¬ºÇ¡D›§º÷ òðï”´ôó¡.

”¢ºü¥ ? ½¢º¬àm¡[ ³ó¡¿ ù¡Á¾j¡”¢ü¥? ªô° d¾ì產Ìû ¡ ¨üì«¢÷ — ”¢º¦ë ¡ ¨ØÇ¡¥ ¨Øä¬ó¡£ôǗ¾ø¬ ß¡  öëÁ¨·ôó¡ .

£¡Ä÷¨ìØü`©–Ìüm¡ ô÷ Pó¡¦ìó¡¢øõ¾¼¬Ç¡[¬ôó¡  [¬û¢¦Ø󡔢ü°¬Ç¢¥©¢û¢¦Øó¡ò ï? ¨ì Ôó¡ æìºÇ ?  öºëÁź„¡ú÷ò ï? ”¢ü¦ó¡®¾·¢¸Ø È÷¢èìǾs[·?  öëÁ¨û¢¦Øó¡ú÷ñ ¡ ꥢØó¡ ¨º¸¬èó¡©¡¿òºã¡Äm¡? ÍÐl¢¥ªô°ø¬ç¨ôøà¬Èm¡¨Á¢øàm¡ÂÏ¢üàôó¨¦Èüó¢¥¢÷— D›¨ºßÂè¬m¡òºã¡Äm¡ª÷¾¼¬Ç¡¢øÁ¢l¡t ²Á¾¬ó¢¥êÔ«Vó¡ ¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡ .

±Á¾¬m¡ ÖȦó¡¢ ßü¥ ©¢ç¡ÂÌó¡ª÷¾¼¬Ç¡ ±Á¢l¡t [¬¸¬ç ¢º÷ ú÷Ŕ¡¾¬¥¡£¡Ä÷½¡ ¨ë« ¨¢gù¡½ ò¦Êë ú÷ö÷«¨ôøßD›©¢û¢¦Øó¡ÝøoÞÔ»¾ìçöôÊàôó .

¨ºj¢à÷ ¢ ºÔà¥æìºÇ—”¢ºü¥ §½¢ß› ÆÇ ¡ ¨ì«ªô õ ©— ¨¢ãD›©Âø¬Ç¡  òº¦ëú÷©¢û¢¦Øó¡ýÀÿªçÂß¾ë ¨¦Ì»£¡¥—¤ï« Zj¡Õ` ¨ô»¡¾ó¡ù¡Á¾j¡¨Èð« ©¢ìì̬ó¡ §½Â¼ôó©¢ß½¬È÷— ©¦ØǜïÍ¢¼Ë ¡ Òà¥ò¦Êë ú÷¢ ÷¡¾¼¬Ç Úèk¡ú÷§Áºÿ¾¬÷¨ó¢·  .

²ãŽ¨ßÞ¼Ôߍ žg™…………ôg ~g ……oi ò»¾÷ Á.

ü¥ ±Â¥ — ¨ß¢øj¡±Â¥— þȬû¡±Â¥ £ H¢ëèó¡¨ìóñ¥ º³ [ô¦ŠìÊ« ±Â¥ ½ ½øߗŠ ±Â¥ ºÿ ôèÈó¡¨ìóñ¥  .

Vºó¡¨ŸÂó¡ Ç¢Ç ¡ ÂÐüàó¡ÿ ¨ä󢥨w—¨¡Â¸Ðó¡ÁÐìó¡? ¨·¡ó¡Ȭð« P¬à«¡Àó ¨ó ¡ ¨ß¡ÁÄó¡òÏ¢„¡ÒॠÂø¬ó¡? ò°ø¬m¡ÁÂÔó¡”¡Àäó¡Á¾Ð`ÂÐìó¡¾ø« úºð{ñ¡· ¡ ú÷ñ¢·˜¥þüß”¢üä¬Ç¡ úð{ Àó¡ñ ¡ §°ó¡Á¾Ð÷¨·¡ó¡ .

§¾Êß ©¢·¡ — ¨·¡ þ¦û¢]ùð«ù—ù¾¥”¡Â¸Ðó¡? ÂÐëÁЫ ¢ºü÷ÃéÂ䬺ȫ ñ¢³—§¾àóÂø¬È«¨üÔ÷¨ÂÌ¥½ ³ ¤³¬È ¨·¡ ”¢Ìû ¨ºß¡ÁÄó¡ ¾ôì¬ó¡¡Â¸Ðó¡Âó¡ñ¢o? ¨àÇ¡ ¨çÂà÷ ¨ôøߨ¥Âaß¾¬È« × ¡Â÷—§Á¢äó¡ ØÈó¡ú÷¢ ¬¢øk¨ߢ罩–Ìü` ©¢·¡ó¡ýÀÿ¨×¢·›ù¢ïîóÀó ¨¡Â¸Ðó¡ þü÷Í¢ü÷ ¢ÁÂÓ ¢ºüûœç¨·¡ôó¡Â¸Ðó¡ÂÐìó¡ù¢ðÇ¢ óVó¡Ðìó¡¨w ¡ ýÀÿú÷¢ëØû¡ ±¡Âº¥ ¡ úº÷ ¨ôÈôÇ? ò°ø¬ öð¸÷ ߢç½õ¢Üü¥©½à ¾ë£¡Ä÷¨ìØü`©¢·¡ó¡¾s úº÷ Á¡Àû ¡ ¨¦ë¡Âm¡Á¾¥õì¬ó©¢·¡ó¡åÁ¢Ì÷ôß ù¢½ó¡ê¢Ô÷? ¨àë¡ó¡¨óÄàüm¡ — ñºäó¡ºôßØÈó¡ÑÂ䥨·¡ó¡ôߧÁ¢ãõ´ÿ¨ó¢·? Ý¢ç¾ó¡¨ø ÷ ó¬« ¨ ³ .

Á¢¥• ë¡Ç ½¾Çú÷Âó¡©–Ìü÷¤Âc— òÏ¢„¡å«›ÑÂä¥ ©½à öºôï £Á¢ì« ¨ç¢È`þȬû¡½¡ VèÓôß¾¬dVó¡úëÄ Y¥¨·¡ ? úëÄ Y¥? ¨·¡ó¡ñ¡Ä« ¨¢øºk¡ Á¡Àû ¡ ¨¦ë¡Âm¡¨ø ÷ ¢nªôï— ±¡Â¥—ú÷¨ôÈôÈ¥ òºàè¥Ë¬ó¡ Áÿ¾¬ó¡? À»—¢ ü÷¢Ôॐù—öãÁ±¡Â¥ ¡ îô«ú÷¨÷¢ÿ¨ßø´`Úè¬b öëÁ¨ØÂl¡.

ù¢Èû ¡ ¾ú÷ĺó¡½¡ß Âÿ¢Ü÷¨¯¯ ? ¢ÿÂзúð{¨èô¬qÞë¡÷ ? ±¡Â¥ ¡ ýÀÿªø댗¾ë ¢ ºü÷¾º³ ¡Â¸Ïöôë›ÖÇ ù¢Èû ¡ ¾ß¡Ç òÔ襧ÂÔqÑÁ ¡ ú÷¨à쥢 û˜¥¨·¡ó¡åÂà« .

%/$QƒHWULPHVWUH ®¸¦ó¡¡Àÿú÷ ÂÜü þ«¢èüÐ÷? ù¥¡Â¬Ç¡ 7XQLVS ¨¸èÐó¡ÂÜü« ”¡Â¸Ðó¡ÁÐëú÷Z°ï? ¾ÿ¢Ì«±¡Â¥ ¢¥¨·¡ó¡[Ðb§½¢ß . þôøà¬Ç¡ êÂã ¡ D›òì¬û¡ [ÂÐm¡þçÂߨ·¡ó¡Úèó ¨ô·¢Ç ¨ô¦³ ¨¡Â¸Ï¨·¡ õ¢Èë—¨¯¯ $3HOOHJULQ/ RULJLQHGXPRWV2DVLV.

  .

Öl¡¨¥¢°`P¬à« ¢÷ÂØ»éÂ×¾üßÁ¢àË ¡ ¨¥¢ëÂó¡Á¾¥õì¬óñº¬ó¡öºøë ÷¢÷ ¡ ߢç¾ó¡ ꟢Ô÷? ùð« ¾·¡ ù•? Þ硾m¡ ÅÁ¢ºk¡Á¾¥õºì«ñ¬ó¡©¡Á¾¸ü÷ ¨·¡ó¡ú÷¨¦Âìó¡å¡k¡ôߣ¢àÌó¡ [«¢È¦ó¡ ¨ü³ ¡ òô¼¬«¨·¡ó¡ò»¡½ [ǢǗ[èüÏD›¨·¡ó¡±¡Â¥—öÈì«úð{ ¢º¬û¢ï[¬ºôó¡[¬Èǚm¡¾´Èm¡ ¨ß¢ø´ôóÞ¥¢«¢ ôßå¡ÂË ¡ ¨÷¢ß±¡Â¥— ¢ º¬÷¢ë Á¢º¬¼ ±¡Â¥ ¡ ú÷æüÐó¡¡Àÿ £Âk¡ öôÈó¡? ÂÐìó¡ùšËZÈ«ù¢ó¬« .

ÂÐìó¡òЫ¬·¢ ü¥ §Á¢Ë ¡ ñ¢ì¬û¢¥¶øÈ t ôߨÇÁ¾÷ÞÓ¡÷ ¨º¢gºôߢÿÁ½ ÂЬì ©Ÿ¢àó¡Òà¦ó¢ðô÷ùð«¢÷§½¢ß k¡±¡Â¥— ¢úи¬ ¨àôëþ¦ËD›§Á¢äó¡¨ó¢·? ±Pó¡ñ¸¬ ®^ ¨·¡ó¡? ¢üà÷ ¢·— ¨üà÷ ¨ ³ ? ºÿ ±¡Â¥ ¡ ýÀÿú÷¨·¡ó¡? ”¢· ¡ ú÷· ôz½¢ð [à硾m¡ú÷¨ßøo ñ¡·—£ÂØÔ«¢÷¾üߨ÷¢ß±¡Â¥—D›ñ¸¬«¾ë ¨÷¢à󡱡¥ ¡ ú÷¢Ç¢ì÷Âäϗ ¤ó¢äó¡ ©¢º·ôó¡.

¨º·¡ó¡¢º ©½à Vºó¡¨ºߢç¾ó¡¨ºøÜû ¡ ¨ºôfD›å¢Ôü¬óú÷ ¡ öëÁ -ãgÉ^^æÁ^áH WhH 'B Vó¡¨÷¢n¡¾ç¡Âó¡¾·—¾äû›½¡ êÔ÷ôßåÂÌ ¼Ïò«Á¾¸ü÷? Þì öëÁ¨·ôó¡ öëÁ¨ØÂl¡.

¾äó¡ý¢` úëÄ Y¥¨·¡ ½Ä« [¥µ¡Â¬ ôðó¡þߢè«Á¡ ¯—þóê¦ C Á¢ ü÷¶ØÇ [쥢× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬ ±Pó¡ õ„õ º¥ Á¾ì«ý½¢à¥—Ð뗝ÝÓ ¡ öܬü÷ZãòجÈ÷ÖìÈ÷þó õ õ Âܺºü §Âºð¦m¡½ àó¡Àü÷¢ìÂç›ñ¢? ùøôÈm¡¢ çÂߝ¨{¾ë¨ŸÔó¡§Á¢Ë ¢¥Á¢àË ¡ ¨ôøß .

  Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡àç¢Ë .

¾ë å¸üm¡òجÈm¡ ¨º¸¬ç¢÷— õ ¢ ߢè«Á¡ õ„õ ¢ÿ½¢à¥—ÖÇó¡? ¨ø¼Ó¨÷¢ß½? ù¢ï¬Ì  öëÁòðÌó¡ .ÓÁ ¡ ꥢØó¡ òجÈ÷ZäÏ”¢ÔçD›ò»¾ûõ þÓÂßëÂÌó¡ÞôÔó¡åÂ×? Þì ò»¾÷Pß ÖìºÈm¡©¡¿ºÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëD›ò»¾û[¬³Á½½àϾॠ£¢¦ó¡¨ïÂkÎÐq ú¾ºìßúº÷ æó˜º¬« ¨ðŸ¢¥¨ØÇ¡¥ [øÈëD›¢ Ÿ¢ÔçÞë .

õ E¡· òЬç¾ìàó¡ âô¦«þ¬¸¬ç ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úßõ Ý¢è«Á¡ôßô÷Â¥¦ë¨ß¢ìó¡ú÷ñ ¡ öÈìó¡ôà õ Á¡¾ºì`¾ß¢ÏÁ¡¾t¡Pß ¢ø ôß¾ü¬È úÀôó¡úÁ¡¾j¡úßôëÃÁ¢¥¦ì󡪦ü÷ õ õ ¸ü¥¨ÓÁ ¡ úßÞè«Â ¦ëîóÀï¢ÿôà Vó¡ ¨ß¢ìó¡ú÷H¢°ó¡öÈìó¡òÐû ¢ÿ¾ºs òºã¡Äm¡ú÷ù¢ßû õ ¢ ðiâô¦ Vó¡¨ß¢ìó¡ýÀÿù¡Á¾³PßÝì« ÖǬm¡? âô¦«¨èô¬q©¢Ç¢ì÷©¡¿¨ìÓ òã¡Ä÷ [¦ï¡Â¬÷[ìç—[èÏ? ÞÓ¡m¡Òথ ݺ謫òã¡Ä÷H¢°ó¡Ýüó¡ §¾ß©¢ÿ¢´«¡? ¨ç¸ü÷ÿ ¢ß¢è«Á¡õ ¢ÓÂßõ  öëÁ¨·ôó¡ .

õ ¢ ߢè«Á¡ õ ÖǬm¡? ¢ ÓÂß[¬¸¬çD›±Á¢l¡t ñ ¡ ꥢØó¡ ¾ºë ñ ¡ ꥢØó¡D›¾àÐ ±Pó¡D›ò»¡¾ó¡[{D›Þì ¨³Á½ ú÷öôÇPß ýZºã ù½ ±Pó¡¡Àÿ¢Äø¬ ¨àÇ¡ ©¢¸¬çöôÈôó¾û¢Èó¡ÞôÔó¡Æèû½¡¾¬÷¡ôߪ¸¬Œç ºt êÔ«õ„õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÅ¢ì÷ öŸ¡¬ó¡òã¡Äm¡Ýû ú÷ÿ ±¡Â¥ ¡ ú÷ úº÷ ¨¸èÏ¢ǗÁ¨³Á¢l¡¨¸¬èó¡Ѭà õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂßòÐó ±Á¢l¡ ÖǬm¡? õ §¾·¡ó¡ÑÂߝ[½øß[øÈëD›¨¸¬èó¡öÈ쬥õì«´k¡ [Ÿ¡½æÐûú¾ìߨØÇ¡¥ ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëò°÷[Ÿ¢ÔçD›öÈì÷ñ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ë ¦ì¥Øä÷¨ß¢ìó¡ú÷”¢Ôçòï õ ¢ ߢè«Á¡ õ„õ ¢ÿ½¢à¥—¨ØǬ÷¨÷¢ß½ôßù¢÷ì õ E¡^ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßýôßÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ôï¢Ëôßô÷Â¥  .

¢ÿôߨàÇ¡ ©¢¸¬ç¨¥Âäó¡ ¨ó¢øÌó¡ ¨¥üj¡ ¨ß¢ìô󨯰󡩢 ³¡ó¡ôßÝì« [èüÏD›ꥢØó¡¡Àÿòã¡Ä÷æüЫúð{ õ õ [¥µ¡Â¬ ¨ÓÁ ¡ úß ±Á¢l¡t êçÂ¥êÔ« õ„õ âô¦ þ«¢Ç¢ì÷Ðë—ÞÇ¡ æüÏ D›öºÈìü«¨º³Á¢l¡¨¸¬èó¡úðó¢ ¬ì¥¢Èï¨àÇ¡ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çù¢¯æüÏ öôºÈôóòº÷¢k¡Á¡¾j¡ôß¾¬dVó¡©¢¸¬èó¡Á¡Âãôߨ´·¶Ÿ¢èϨØÇ¡¥ [øÈë õ ¢ ߢè«Á¡ õ ±Á¢l¡ú÷§¾·¡ó¡¨¸¬èó¡ÑÂß õ¾¼¬È ù¢ï¢ø¥Á§½¾È÷£¢¥¨¸¬ç¼Ðó¡ò¬ó¡¨ ³ ú÷Àó¡E¢øÌó¡ÞôÔó¡? öëÁ¨·ôó¡öëÁòðÌó¡ .

õ þߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂß Á¡ÂØÓ¡ ¾üßò»¾øï H¢°ó¡ꥢØó¡ ºôß ±Pó¡? H¢°ó¡ꥢØó¡D›¾àÐ ÞôÔó¡Æèû? Þë¡ ¨³Á½ ú÷öôÇPß D›¢½øߨ³Á¢l¡¨¸¬èó¡þç öÈìü«Àó¡Ýüó¡ú÷òã¡Ä÷ öôÈôóò÷¢k¡ÞôÔ󡽡¾¬÷¡ úÀºôó¡ú¦ì󡯗 ù¡Á¾j¡Zãþü÷ê¦ öôçꥢØó¡¢÷— ¨´k¡¨¸èÐó¡¨ØÇ¡¥ [øÈë ¯—þó ¾à C Àó¡±Pó¡¶ØÇD›½š öôÇ ¨ß¢ìó¡ù¢Øä ¢û¢ï òºã¡Äm¡ Ý¡û—¨¯¯ ú÷òã¡Ä÷¢ ë¬c õ âô¦ ꥢØó¡¡Àÿ? ù¡Á¾j¡îi ®º· ¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡©¡¿òã¡Ä÷ [¬¸¬çD›¨ßÂè¬m¡òã¡Äm¡ ¨ç¸üm¡¨ìÔó¡ ? õ ¢ ÓÂßòÐó ±Á¢l¡? êÔ«õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂß [º¥ ¨ ³ ú÷±Pó¡¡Àÿ[¥§Á¢Ë ¢¥ñ¢Ð«ó ¨àÇ¡ ¨¸¬ç:üj¡úïÂó¢¥ëÂÌó¡ÞôÔó¡ öëÁ¨·ôó¡.

 ¨ðÇ¢÷  .õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂߝ»—¨ ³ ú÷¨ìóñ¥ þȬû¡±Â¥ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ §½¢ºø頻øºÌøÊ«ª Ʀºj¡Õ÷ ö´k¡¨ØǬm¡¨Zj¡§Á¢´k¢¥±Pó¡Y¥ ¨¦Ìl¡½¢« ¡ ½ìàó¡ ”¢¦ë ¡ ”¢ü¦óòðn¡òðÌ«? ¾Âj¡ù¢ìÇ õ¡¾¼¬Ç¡.

¨º´k¡¶Ÿ¢èÐó¡õ¡¾¼¬Ç¡åÂߢøï ¤³¢Ìm¡Á¾¥õì¬ó½ìàó¡©¢Ëï ? §ÃÂäm¡ [¬¸¬ç D›±Á¢l¡? ÝÂè¬m¡Ýüôó¨¦Èüó¢¥¢¢¸¬çöÈì«— òã¡Äm¡ ©¢¸¬èó¡¨Øä¬ó ô ¢÷±Pó¡¡Àÿ? Ú·ç ”¢Ìû ¡ ¨üì¬ó¨¦Èüó¢¥¢÷— ¢÷¢ ü÷¾s öëÁ©¢·ôó¡.

 :Âäó¡ÞôÔó¡ý¢´«¡? ²Á¾¬ó¢¥êÔ þüðóòجÈ÷±Pó¡ÖìÈ÷ ¢ÓÂß±Pó¡Ѭà«ú¾ìßú÷¨ðŸ¢¥ ¨ØÇ¡¥ [øÈëD›±Pó¡ꥡ× ©¢ß¢ë E¡º^ ÃÁ¢¥þ¬¦ü÷¦ëÿ ê¥¢×òï¨ß¢ëõ¢Èë—¨Øä¬óô÷Pó¡¦ìó¡õ¡¾¼¬Ç¡ <˜Ç ¢øïH¢ëèó¡¨ìóñ¥ò°÷þôøbVó¡ù¡Á¾j¡úßõ ¨ºøŸ¢ë¨º¡ÃòðÌ«¨ìë½¢ ç¡· ¨üì¬÷¨ìÂØ¥©ÀOèû¨Ÿ¡½æÐû½ìàó¡ õ ¸ü¥¨÷¢ß¾ó¡úß ÃP« ¢ ¬¥¢ü÷ ù¢ºï ¢ºø¥Áñ ¡ ꥢØó¡¬È÷? ò¬ó¡¨ ³ ú÷±Pôóû¢¯ò»¾÷òà³ Á¡ÂØÓ¡ ñ¢øà¬Çó — ìì·Zãò»¾÷þû—Xà`þø¬ó¡þü÷ÑÂäó¡ -Æã^^^álË^M^ãÀ@WhH 'K Áü¥ ±Â¥ú÷ ¨ëÂÌ󡨥üj¡¨ j¡D›Þì ©¨ß¢øj¡±Â¥ª öÇ¡îóÀïþôßêôØ I½¢ìm¡ ù¢øÔó¡¨ß¢fù ¨ß¢øj¡±P¥i  öëÁ¨ØÂl¡. öŸ¡¬ó¡òã¡Äm¡õ¡¾¼¬Ç¡D›¡Z°ï”´ôó¡ ¢º÷ ¢ ºü÷ ±¡Â¥ ¡ ú÷Z°ðó¨¦Èüó¢¥Â÷ ¡ ÿ ¢øï¢ǗÁ¨³Á¢l¡¢¢¸¬çªøÈë òã¡Äm¡ú÷Z» ¡ Ýüó¡¡À½Âèü Àó¡±Pó¡ÿ ¢ìç—¢¢¸¬çªøÈë ÿ òã¡Äm¡þ¥òä̬ó±Pó¡ꥡ× [¥¨ôÏ¡ó¡CÈôóò÷¢k¡ÞôÔó¡ñä¬Ç¡ îóÀïÁü¥ ±Â¥¢άz§Âÿ¢Û ”¢ÔçöÈ쫐.

õ £Á¢ì«¨ç¢È÷ôß æºô»D›ùôôºÈ¬ ¾ëúÀó¡Å¢üó¡Á¢Üû—úß¡¾à¥±Pó¡¡Àö¢ß¢ø¬³¡ù¾ìà ¡û¢ï ÿ þȬû¡½¡ ÂoôßåÂÌ þûðôçþȬû¡D›þ¬¦Èû¢÷— ÞøÈó¡¡ë¬Èù¡Á¾j¡ ¶ØÇ [쥢× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬ þȬû¡½¡ ý¢÷ öÈì«õ¢Üûú÷ÖìçÁ¢¬÷—ôß  .

òðºÌó¡.

õ„õ ý½¢ºà¥—ºÐë—Þº¥Â÷þ¦ºË ÖìÈ÷þóõ ôðó¡þߢè«Á¡  öëÁ©¢·ô󡝝öëÁ ±P󡔢ü¥ºÁ¢« ®º^ þº÷¾Ê쥷» ¡ ¨·¡ó¡±¡Â¥—Òথ¨ûÁ¢ì÷ ±Pó¡ Ü÷ù—Þë¡ó¡ ¢È¬«Vó¡êÔó¡òãÄm¡õ¡¾¼¬Ç¡? òàó ¨·¡ó¡? ¨{¾ìó¡©¢üи¬ó¡ú÷ýÁ¢¦¬ß¡úð{ ª÷¾¼¬Ç¡Vó¡» ¡ ±¡Â¥ ¡ å» ôߝ<˜Ç ¢øï ¨³Á¢l¡ ¨ô»¡¾ó¡ý¢¬¸¬çþç D›ß¾ ¢÷±Á¢l¡t Á¢Ðt¡ êÔó¡? À»˜«Vó¡ ¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡©¡¿òã¡Äm¡ —Âó¡¡Àÿ¾ ¾º ß ôßþŸ¢ü¥ôßé¢è«¡ Þë ©H¢ëèó¡¨ìóñ¥ª ù—¢ÿ¡¸ç¨÷¢ÿ¨ì¯ ¨e Á¾º¥ õì úð C ©¨ß¢øj¡±Â¥ª ±Pó¡¡Àÿù—ÿ ¤¦Èó¡  .

Èß ú¥…¡¾¦ßºÌó¡ ºÌó¡¡Àÿ¾ àóꥢÇ©¨ß¢øj¡±Â¥ª ”¢ü¥ù›Â»• Xà` þ³ úÈ·—ôßÁ¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡ ¨üºÇ ¾º¾¸¬ó¢¥þ«¢ç ªû¢ïÀó¡ õºÿ ùÂìó¡ú÷H¢°ó¡æÐüó¡ñ» É¢ßÀó¡ õ .

 õ „ õ òºØ¬È÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡±PôóÓÁ ¡ ꥢØó¡D› ôßõºì Ѻ¬à÷ DQVHGHSDQLHU .ºÿ Á¢øàm¡æÏó¡ ò»¾ûõ Ý¢è«Á¡ õ þ¬¸¬çÑÂßëÂÌó¡ÞôÔó¡? Þì Sû¢³ò»¾÷ñ» ú÷ .

¨ ÿ ôß¾ìߨØÇ¡¥ [øÈëD›¨ß¢ì󡔢Ժç öÈì« µ¡Â¬ ¢ø ÓÂß ÖǬm¡? õ £Á¢ì ¢wÃÂ¥[¦û¢j¡úÁ¡¾j¡? [¬óäÌ÷[¬÷¢ß½ ¬È÷úß¾ìàó¡ôß  öëÁ¨º·ôó¡.

õ ¢ø ü¥ ¨ôÏ¢èó¡¨ç¢Èm¡ õ õ [¥ õ òÐ ¨ÓÁ ¡ úßþߢè«Á¡ù¢ô÷Â¥ù¡¦ë¨ß¢ìó¡øÈëØä õ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ— H¢ëèó¡¨ìóà ±Â¥D›ÑÂà¬ó¡¾üߨмÌó¡ ¨ì¯ó¡úß®¾k¡<˜Ç .

  Í ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡ ù¾ßú¥g ú¥æÇ .

.

¨º¯°ó¡þߺӗ麬c õ £Á¢ì ÓÁ ¡ ꥢØó¡¬È÷? ù¡Á¾j¡îi úºß ¾ºÄ ֺǬm¡? ¢ ÓÂߨç¸ü÷¨ìÓ òã¡Ä÷¨¥Âäó¡ ¨¥üj¡ ¨ó¢øÌó¡ ¾ºs ¢ºøï ÖǬm¡? £Á¢ì ¨ÓÁ ¡ º¬È÷úߢÿôߝ¢¦Âì«ò¯¢r¢ ߢè«Á¡ ±Á¢l¡? ÝÂè¬ ¢ÿ¾·—ÝÂè¬m¡Ýºüó¡ú÷òã¡Ä÷ þü÷E¢øÌó¡úïºó¢¥:Âäó¡ÞôÔó¢¥ úð{Vó¡©¢¥ÂÔó¡ëº« ÿ ¢ìºç— ¨ç¸ü÷òã¡Äm¡òà³ú÷ÑÂäó¡ ©¢¸¬ç¨¯¯ D› ±Á¢l¡ú÷þ ³« ù— öëÁ¨·ôó¡.

:üj¡ÞôÔ󢥨óäÌ÷§ï õ Ý¢è«Á¡ôßò»¾m¡¨¸¬çæô» ëºÌó¡ÞôºÔó¡îiæÐûú÷°ï—é¬c¨ìøߧï ëÂÌó¡ÞôÔó¡? ¨¦¬àó¢¥þô¥¢ì« þìôãõ¢ð· £¢¦ó¡æô»¨¦Ì»¨ÓÁ¢ßÞÓó õ¾¼¬È« ½àÐó¡ö¬ öëÁ¨·ôó¡.

ò»¡¾ó¡[{ôßÞë¡ ëÂÌó¡ÞôÔó¡ôß¾ü¬È öôÇPß ò°÷¢ Ÿ¢ÔçöÈ쫐.õ„õ Þ¥Âm¡ú÷¤ÂëÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ëÿ ñ ¡ ꥢØó¡D› ºôßÄð«Âõ ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ—¬È÷úßýôßѬà÷¾ìߨØÇ¡¥ [øÈëD›¢ ¬ì¥¢Ç õ ¨ç¢È÷¢ø ôÐè« õ Á¡¾j¡úߨ÷¢ß¾ó¡ÃÂ¥[¦û¢j¡úÁ¡¾j¢¥[¬óäÌ÷[¬÷¢ß½ õ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úߢwôßù¢ô÷Â¥ù¡¦ë¨ß¢ìó¡øÈëôà ¨ìºÓ òã¡Ä÷ÓÁ ¡ ꥢØó¡Á¡ÂãôßꥢØô󨯰ó¡ÝÓ ¡ ½¡¾¬÷¡ôßÝì« Ý¢ºè«Á¡ºôß õ âô¦ ÖǬm¡? ¨ß¢ìó¡¨ÓÁ— ¬È÷úߢÿôß å¸ü÷¢ Ôॠ¨àºÇ¡ ¨º¸¬çëºÌó¡ÞôÔ󢥪ôäËH¢°ó¡ꥢØó¡D›¨ôÏm¡D ¡ ¨³Á¾ó¡úßõ Á¡Àû ¡ ¨¦ë¡Âøôóõ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂß Àó¡H¢°ó¡ꥢØó¡D›ñ¢ì¬û¡ ö¬ þ쥢ÈïëÂÌó¡ÞôÔó¡? ©¢³Á½ ú÷öôÇPß ªøȌë õ þßӗÅ¢ì÷Þ¥Â÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë [쥢Èó¡[쥢Øó¡Öؼ¬ó¡? ò¯¢{ [¬óäÌ÷[¬÷¢ß½ôßõìõº¥ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úßÞè«Â ¾ìߨØÇ¡¥ ú”¢ÔçD› õ ¨ç¢ºÈ÷¢ ôÐè« õ ¢ø ÓÂß õ âô¦ ¢wÃÂ¥:Âäó¡ ëÂÌó¡[àôÔó¢¥ õ ¨ÓÁ ¡ úߢwôßù¢ô÷Â¥ù¡¦ë¨ß¢ìó¡øÈëØä  .

þë¬z õ  õ  [¥µ¡Â¬ H¢°ó¡ꥢØó¡¬È÷? ±Pó¡ù¡Á¾³îi âºô¦ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úߢ ߢè«Á¡å¡Ât¡¥ §ÂË¢¦÷¨÷¢ì¬Ç¡? ¢ìÓ ãÄ÷ ¨º¦ë¡Âøôóù¢«½ìà÷ ù¢¬àÇ¡ ù¢¬¸¬çëÂÌó¡ÞôÔ󢥪ôäË¢øï õ ÖÇ ¬m¡? Ñ弧 E¢øºÌó¡ÞôÔó¡ú÷:ºäó¡úïÂó¡? ¨ô¯¢r¨º°ó¢¯¨¸¬ç¾ºs Á¡Àû ¡ õ  ¢ ¬¸¬ç òº°{À󡝶ØÈó¡D›½àÐó¡ö¬ ±PôóëÂÌó¡ÞôÔó¡? þÊ쥢ÈïÞì öôÇPß §Á¿Þº¥Á ¡ ©¢ j¡ú÷þ¥Öb õ„õ ý½¢à¥—Ð뗝öܬü÷ZãجÈ÷”¢Ôç õ õ [¥µ¡Â¬ Ý¢è«Á¡ôß ¢ ôºÐ諝Î뢺û õÂÿ¨ ÿ ôßVó¡ÖȦó¡Ýüó¡ú÷©¢ç¡Â˧ÁÀó¡Á¡¾³±¬ æô¬q©¢ç¡ÂÌó¡ýÀÿ§¾ß¢ëÑÂß öëÁ¨·ôó¡.

õ £Á¢ì« ¨¢È¬÷Zã©¢ç¢È÷ Ýüó¡ýÀÿå» ôß ôë¾Ä — õ £Á¢ì ¢ ߢè«Á¡ õ âô¦ ÖǬm¡? þüðó ¨º·ôó¡.

±Á¾ºm¡Ýºüó¡ú÷¨ç¡Â˧ÁÀó¡ú÷ëÂÌó¡:üj¡úïÂó¢¥¾s©¢ç¡ÂÌó¡ú÷ ªºë ? ±PôóÞë µϛ ö÷«¢ û—¢Öy À󡔢ü¦ó¡¨üì«ñ» ú÷¾¦ öëÁ ±Pó¡ú÷úïÂó¡¡Àÿ? ­¾·õ¡¾¡¯›ê· ¢ Ç¢ì÷¢ìÓ ãÄ÷ ¨¥Âäó¡ ¨¥üj¡ ¨ó¢øÌ󡨯°ó¡ÝÓ ¡ ½¡¾¬÷¡ôßÝì« › §½ºìà÷ ¢ ôï¨àÇ¡ ©¢¸¬ç ¨ìÔó¡òã¡Äm¡ýÀÿòô¼¬« õ„õ ÖǬm¡? ¨ìÔó¡òã¡Äm¡ôà æÏ? :üj¡ÞôÔ󢥩¢¸¬èó¡ú÷Z» ¡ Ýüó¡¡Àÿ¢ÿ¾s §¾·¡ öëÁ[¬·ôó¡.

¨×¢ìºÇ ªôäºË §ÂºË¢¦÷±Pºó¡ò»¾÷éç §ÁÀôóëÂÌ ó¡ÞôÔó¡? þºß¢è«Á¡ õ  E¡^ ¨ ³¡ó¡úßÃP Á¢øà÷ÂÐüߨ ÿ ôß PkFKLFRXOLV .

õ  ¢ ÓÂߢ½øßñW«¨¸¬çÃÁ¢¦ó¡Á¢øàm¡ÂÐüàó¡¡Àÿò»¡½ ¢¦Âì«õ   .

±Pó¡ò»¾÷¨¢gÑÂä¥ ¨¸èÐ󡝨ǡÁ¾ó¡ýÀÿú÷H¢°ó¡òÐèó¡D›§½àó¡úð{¨×¢ìÈó¡ÂÐüßúß .

  .

Vó¡SÌl¡£¢¦ó¡ ô ¢øç ¨÷¢n¡Ο¢Ðl¡Âзúðøç ”¢Ìû ¡ ¨üì¬ó¨¦Èüó¢¥¢÷— ¨ØºÇ¡¥ ú”¢ÔçD›ꥡØó¡¨ß¢ëöÈì« Þ¥Âm¡ú÷¤Âìó¡Öؼ¬ó¡½¢ø¬ß¡.”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ [º¥ ¨ôºÏ¡ó¡CºÈó¡ ©¢÷¢ß¾ó¢ï¨Á¢øàm¡ýÂÏ¢üߐòï ±Pó¡ù¡Á¾³ªü¥ §½¢ºø頻øºÌø Ê«ª Ʀºj¡Õ÷ ¨Zj¡§Á¢´k¢¥”¢¦ë ¡ ½ìàó¡ ±Pó¡©¢¬È÷ ”¡Äº³ ¡ ? òºäôä¬ó¡ú÷ÂØm¡ý¢÷ Þüø¬ó±Pó¡¶ØǨÓÁ—ÞÓ ? Zj¡Õ÷ ¨ðÇ¢÷ ±Pôó¨ô»¡¾ó¡ ½¢« ¡ ªôøà¬Ç¡ ”¢¦ë ¡ ½ìà󡔢ü¦óòð ï ò¼üó¡¾³ù¢ìÇ ª÷¾¼¬Ç¡¢øï ¨ß¢üºÏ ? òº¼üó¡ÝÀ³ª÷¾¼¬Ç¡ ¤³¢Ìm¡Á¾¥õì¬óù¡Á¾j¡? §ÃÂäm¡¨¦Ìl¡ õ Ý¢è«Á¡ õ ÑÂß©¡¿ÿ ¡Àÿ¢ü¬ë D›þ¥٢謷¡ . Â÷ ¡ ÿ ¢øï[¦û¢j¡úÁ¡¾j¢¥[¬o¾÷[¬÷¢ß½ôßÄð«Â Ѭà÷Z¦ï¾ìß ù¢ø·½¢¥±Â¥ ¨ôó¥ ±Â¥? ¨ôó¥ ±Â¥? ñ¢k¡ÿ ¢øïÃÂ¥ ù½ [¬÷¢ß¾ó¡Þ÷¨÷¢ì¬Ç¡? ¾ìà󡪥¢ü÷ Á.

ü¥ ±Â¥ ù¢g½¢¥±Â¥ ñ ¡ ꥢºØó¡ ÓÁ ¡ ꥢØó¡? ¨ç¸üm¡¨ìÔó¡òã¡Äm¡õ¡¾¼¬Ç¡D›”´ôó¡ ¶ØÈó¡ H¢°ó¡ꥢØó¡? §ÂË¢¦m¡ ? Ýºè¬ ¢ÿ¾·—ÓÁ ¡ ꥢØó¡? ¨¯¯ ¢ ü÷¾s ¨ßÂè¬m¡òã¡Äm¡ú÷ñë ¡  ÓÁ ¡ ꥢØó¡ òðÌó¡.

ÁÂ𬠢øôëÂÐüßÿ ©¢¸¬ç D›±Á¢l¡ ù ±Pºó¡©¢¬ºÈ÷[¥¨ôë¢üó¡CÈó¡òøk±PôóëÂÌó¡ÞôÔó¡õ¡¾¼¬Ç¡ ýÀªôäË¾ë ¨ j¡ýÀÿú÷ÂØ»ސë¬ ®· ¨·¡ó¡¨ ³ D›Þì ÞôÔó¡ ¨ëÂÌó¡¨ ³¡ó¡ òðÌó¡.

Á¡Àû ¡ ¨¦ë¡Âøôó§½ìà÷ ¨àÇ¡ ©¢¸¬ç¨ ³¡ó¡ òï¾Ïú÷ùà硾m¡õìó ±Pó¡ò»¾÷éç ¶ØÈó¡? ¨×¢ìÈó¡ÂÐüßõ¡¾¼¬Ç¡ ¨¢ð󡽡m¡Õ¢ìǛ— ¨Á¢üó¡©¢ìôØó¡¨ØÇ¡¥ £¢¦ó¡õ¢¸¬ë ¨ó¢p  .

õºì¬ó§½ºìà÷ ¨àÇ¡ ©¢¸¬ç §¾¾ß¨ìÓ òã¡Ä÷¶ØÈó¡§Á¿Á¡¾³é¬c úº÷ ½¾ºàó¡¡Àºÿ Ý¢ø¬³¡®· ú÷±Pó¡ ¨¢÷Âó¡ Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡¨èÛ¥   öëÁ¨·ôó¡.

ù¢ø·½¢¥±P¥þ¦Ë¨ìÔó¡òã¡Äm¡Þ÷¨àÇ¡ó¡©¢¸¬èó¡ ¡¾ßÎë¢üó¡õÂn¡ú÷¤Âìó¡òðÌó¡©¡¿©¢ç¡ÂÌó¡ú÷½¾ß¶ØÈó¡§Á¿ôà :ºüj¡ úïºó¡Æ÷µϛ ö÷«¯›ê· ªë ? ©¾ߗ¨³Á¾÷§¾·¡ ºôßó½õì«»—¨ ³ ú÷  öëÁ¨·ôó¡.

¶ØÈó¡§Á¿ú÷ëÂÌó¡ Îë¢üó¡õÂn¡¨ ÿ ôßVó¡©¢ç¡ÂÌó¡õ¾Êë -ÌÀA°É­¸@ϱ˸iWhH '-W ¨ØÂl¡.

¾ºë þºÈèûò¬ó¡òèǗ? îóÀïëÂÌó¡£üj¡ý¢´«¡? Þë¡ó¡±Pó¡[¥ þü¥ òЬ«Vó¡¾ç¡Âó¡ £¢àÌ󡨦ë¡Â÷ ¨àÇ¡ ©¡½¡¾¬÷¡ôßå¡ÂË ¡ ò³ ò¬ó¡¨øëÁ¢¬»¡ ©¢º·ôó¡. ëÂÌó¡£üj¡ý¢´«¡? þȬû¡±Â¥úߢ¦Âì«õ ¾à¥ôß±Pó¡Þì ±Pºó¡ Ò¥ ¡ ò¦j¡Xà`©’ñM÷Š—ÂÁŠ—ª öÇ¡òøy¼Ïò«ôßö°x  öëÁ ¨ëÂè¬ôôçH¢ëèó¢¥þ¬øÈ«¢÷— ±Pôóþi¡ª¸ü÷Vó¡¨ìóè¦àËôßåÂÌ þàë÷ öð^ .

»—¨ ³ ú÷¢¦Â쫨·¡ó¡ò÷¢ïôßåÂÌ« ¨ ³ ú÷þȬû¡½¡¥ öëÁ ±Pºó¡ ”¢ü¥ºÁ¢« ù˜Ì¥©¢÷ôàm¡Òà¥Þfú÷ªüðdÀó¡¾·ó¡±Pó¡ÿ H¢ëèó¡¨ìóñ¥òàó H½¢ç—¾ë ½¢m¡òó¾ó¢¥©¢¦¯ ¡ D›¨³¢^©¢÷ôà÷ îó¿ Þ÷ òÜ«úðó þŸ¢ü¥ºÁ¢« ±¢ºk¡ú¥¾øp±¢k¡¾ô¥¡¾Èó¡ù—¢ÿ½¢è÷ .

¢ð¥¾àÇú¥ù¢øôDZ¢k¡¾Èó¡¢ ÄÄߢº¥ úº¥ Âøß½¡½¾Èó¡¾üß¨ì¯ —Áþû—¢ð¥ù¢øôDZ¢k¡¾ÈôóÂï¿öÿ¡Â¥› ¾´È÷ºË ¾ ß ôßH¢ëèó¡¨ìóñ¥”¢ü¥ôßé¢è«¡ Þë ô ¢÷¨ì¯ó¡ýÀÿ¸ç ¢÷ ºÁ¢¬¥úëÄ Y¦¥ ¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ð÷? ÁïÀm¡òÓ¢èó¢¥Y¬àf¨ô¥¢ì÷? .

  .

¨ºìÂØó¢¥Á¢àºË ¡ Á¾¥õì úð C þȬû¡±Â¥ù Èß ú¥…¡¾¦ß±¢k¡úëÄ Y¥ ÂÐìó¡D›Pl¡¡ôÊÏù—ò¦ëùô¬ì ¡û¢ïÅ¡Âk¡¿›ô°m¡ ñº» É¢ß úëÄ Y¥ ÂÐ뺢Ì÷ú÷Èß ú¥…¡¾¦ßºÌó¡ù—¢üøôß¡¿› ýº÷—ùœçõ ºÿ ºÁ¢¬¥þ«¢ç ªû¢ï®· ºÿ ùÂìó¡ú÷H¢°ó¡æÐüó¡ õºÿ ¨üÈó¨¦Èüó¢¥¢÷— .

þ«¢ç ºÁ¢¬óꥢÇ ©¡Â¾ì¬ó¡òë—? ±P󡔢ü¦¥ ©¢ºø÷¬ó¡¾· ¢zÁ¢«ùð«ù—¾à ç öëÁ¨·ôó¡.

ñ ¡ ꥢØ󢥨ô´Èm¡ ±Pó¡¢nÑÂà«Vó¡ Á¢øàm¡æÏó¡ åºÌm¡¨ôó¥ ±Â¥ò°÷¢÷¢d¶ØÇ ꥡ× ¨¯¯ ÓÁ—ꥢ×ôßòø¬Ì ±Pó¡ òجÈ÷úߧÁ¢¦ßÿ Àó¡þØìÈ÷½¢à¥— õ £Á¢ì ôðó¡þߢè«Á¡ úëÄ Y¥ÂÐëôß öëÁòðÌó¡.

< ¢ïÝÓ ¡ öܬü÷Zã ±Pó¡ò»¾÷¢Vó¡¨ÈŸÂó¡¨ ³¡ó¡ò°{ õ ëÂÌó¡ÞôÔó¡ Áü¥ ±Â¥ þȬû¡±P¥ñ¢Ð«¡ ¢n» ú÷ö¬ ¨ j¡ÿ õ E¢øÌó¡ÞôÔó¡ ò¬ô󽡾¬÷¡ÿ Vó¡¨¦Ô ôó¨ô¥¢ìm¡¨ ³¡ó¡ÿ õ :Âäó¡ÞôÔó¡ ñ¢Ð«¡ ¢n» ú÷ö¬ ¨ìóè¦àËôßå¡ÂË ¡ ¢ ü÷ õ :üj¡ÞôÔó¡ [ô¦ìÊ« ±Â¥ ôèÈó¡¨ìóñP¥ ¾ë ºÿé ú÷H¢°ó¡æÐüó¡? ¨÷¢ÿ¨øôß ¨Ç¢Ç ¨Ð¼Ë Y³Äó¡SàÐm¡Èß ú¥…¡¾¦ßºÌó¡P¬à .

¨üÈ¥öŸ¢ì󡝅¢¥åÁ¢àó¡« ª þóì¥þ«Ç¡Â÷¾·›? õºÿ©.

Yø°ó¡ÄÄà󡾦ߺÌó¡þèÏ ¾¾àó¡æô» © «ù¡» ¡ ¨ìç¡Â÷ ù¢÷Ä󡧽¢àÈ¥ğ¢èó¡ù¢È· ¡ ù¡¾÷ ? ê¦Èó¡¤Ðëğ¢k¡« H …¡ñÇÁ ýÀÿÒॠºÿ ùÂìó¡©¢ü¬Ç ©¢üÈh? ¨»Áš÷úëÄ Y¥©¢¦¬ð÷ÒॢÚè¬bVó¡©¢¼Èü¬Èm¡ú÷ õºÿ ¨üÇù¾ßú¥g ú¥æǺÌó¡ýÂï¿¢÷ôßþ«¢ç ªû¢ï þiÂ¥ª¼Èû©¢×ؼm¡ öÿ¡Â¥›ºÌó¡òŸ¢ÇÁÝøoúøӝ<¬ó¡ù¢Ô÷Áú¥ÂøߺÌó¡D›¨ó¢ÇÁ  öÿ¡Â¥›ú¥ÄÄà󡾦ß.

Yø°ó¡ ÂÜü ôàóA¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð÷¤Øì󡨦¬ð÷òÔç¡ñ• ©¢¦¬ð÷ÅÁ¢ ç ž<Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû º÷.

ù¢ø¸Ê¥ ú¥ Í ê¥¢Èó¡Á¾Ðm¡  g ú¥æÇ.

Y´Èó¡žúëÄ Y¦¥  .

ñ»¾ºó¡ö¬ õ þߢè«Á¡ õ þÓÂߝëÂÌó¡ÞôÔó¡? Þì Sû¢³ò»¾÷Pß ý½¢ºà¥—Þº¥Âm¡ú÷¤ÂëÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡±PôóÓÁ ¡ ꥢØó¡D› [º¥ µ¡Âº¬ ç ÝÓ ¡ ¤È·©¢è¬ ¨ß¢ìó¡ýÀÿù¡Á¾³îi õ„õ ¢ºÿôߝ¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡©¡¿òã¡Ä÷þßӗ½¡¾¬÷¡ôßÝì« õ õ < ¢ïÖǬm¡? òã¡Äm¡ýÀÿÅ¢ì÷ õ õ [¥µ¡Â¬ ¨ÓÁ ¡ úß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡ÑÂß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡¨¸¬èó¡ÑÂß D›£Âºäó¡úº÷ þº´¬«¨¬Ç¢ÿ½¾ß¨ô÷Â¥”¢¦ë—õ¡¾¼¬Ç¡¤³¬Ç¡¨ß¢ìó¡¨Øä¬ó ù¡Á¾ºj¡ôߢÿÁ¾¥Äð«Â« öëÁ¨·ôó¡.

¨Ÿ¡½æÐû½ìßôßõì« éÂÌó¡ „õ [¬÷¢ß¾ó¡Å¢ì÷ »—¨ ³ ú÷¨ß¢ì󡔢Ôçù¢ØǬ« [¬÷¢ß½ôß ¨ ³ ú÷ õ òºÐç ”¢º¦ë ¡ õ âô¦ç ¨ÓÁ ¡ úß½ìàó¡µ¢¬è÷ôߢ÷— õ ¢ ߢè«Á¡ õ ù¡Á¾j¡úߢÿÃÂ¥Á¡¾ì÷ õ âô¦ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úß”¢¦ë ¡ ª¥¢ü÷ôß ±Pºó¡? ñ ¡ ꥢØó¡D›¾àÐ ëÂÌó¡ÞôÔó¡ôß¾ü¬È ¨³Á½ ú÷öôÇPß ñº× Þ¥Â÷¨ß¢ìó¡ÖìÈ÷ ÓÁ ¡ ꥢØó¡úßæô¬z ¨Øä¬ó¡ Öؼ¬ó¡®· ú÷ÿ ¨ºÓÁ ¡ úß½ìàó¡ݢ身Á¡ õ õ [¥µ¡Â¬ þû¡Á¾³îøºÇ õ þàôÓ õ ”¢¦ë ¡ õ õ ¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡ÑÂß êÔó¡Ýüó¡ú÷ù¢ü¯¡ãÄ÷ ¨ß¢ìó¡Ýӗé¬z õ E¡· âô¦ç ¨ÓÁ ¡ úߢÿôß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡ êºç¡¢÷ÿ © õ¢ßª ô ¢÷þç —ÂìûÎû¦ìó¡òèǗ:Âäó¡:üj¡úïÂó¡? ¨üºÈó¡ù—¾¦ öëÁ¨·ôó¡.

¨¾üºn¡õ¢ëÁ ¢¥ºÁ¢¬ó¡¤¬Œï ¾ºë õ ¨üÇ ±Pó¡ú÷õ¢Èë ¡ Ò२ì«ÍÐl¢¥ 徺 ¬Ç¡ö÷º« µÏ ºÁ¢º« ¨ôº ´Èm¡ ±Pó¡¶ØÇú÷¡Å”ij¢ø¥Á ”¢¦ë ¡ ½ìàó¡ùØ¥ òã¡Äm¡å¡¸ï  .

úº÷ ¤ºÂëސôÔ÷ÿ ±PôóH¢°ó¡ꥢØó¡D›”¢ì«Á¡ ö¬ ¨³Á½ ú÷öôÇPß Ý¢ºè«Á¡ õ õ [¥µ¡Â¬ ꥢØó¡¡Àÿù¡Á¾³îi õ„õ ý½¢à¥—Þ¥Âm¡ ºôߢº÷— ¨ÓÁ ¡ úßõ ôßôàç¢ ¬¥¢ü÷ õ âô¦ æìÈ󡔢¦ë ¨ô÷¢k¡½ìàó¡ õ ¢ ¬¥¢ü÷ õ òÐç ¨ÓÁ ¡ úß”¢¦ë ¡ ÑÂß [¬¸¬çD›ÝÂè¬m¡Ýüó¡ú÷¢ÿ¾·—ãÄ÷ ÝÓ ¡ ½¡¾¬÷¡ôßÝì µ¡Â¬ç ¨ÓÁ ¡ úߢÿôß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¨³Á¢l¡ õ ¨ô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬ç :Âäó¡ÞôÔó¡? ¨àë¡ó¡ú÷öÈë :üj¡ÞôÔó¡? ¨àë¡ó¡òã¡Äm¡ õ õ [¥ ëºÌó¡ÞôÔó¡? öëÁ¨·ôó¡.

õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢¾ß¢ëÑÂߝ§½ìà÷ ¢º ߢè«Á¡ õ ¢ ÓÂߨàÇ¡ ¨¸¬ç®ó¢°ó¡ꥢØó¡D›§¾ß¢Ð󡱡Á½ ¡ ”¡¾¬¥¡®· ¨¦ë¡Âøôóõ¾¼¬È« òº°÷ꥢºØó¡ ëÂÌó¡ÞôÔó¡Æèü¥¨àë¡ ¨³Á½ Pß®ó¢°ó¡ꥢØó¡D›¾àÐ îºi õ„õ ý½¢à¥—òجÈ÷þØìÈ÷ ¨Øä¬ó¡ Öؼ¬ó¡®· ú÷¨ì¥¢Èó¡ꥡØó¡ õ ¨ºÓÁ ¡ úºß ¢ÿôߨô÷Â¥”¢¦ë—¨ß¢ìó¡Øä õ õ [¥µ¡Â¬ þû¡Á¾³ õ ¨ÓÁ ¡ úߢÿôß½ìßôßõì« õ ¨º³Á¢l¡ õ ¨ºô»¡¾ó¡¢ ¬¸¬çÑÂߝãÄ÷ ꥢØó¡ù¡Á¾³é¬z ÞôºÔó¡? ¨àë¡ó¡òã¡Äm¡ù—Ú· õ ç ¨ÓÁ ¡ úߢÿôߢ÷—õ ¢ ߢè«Á¡ ? õ ¨ÓÁ ¡ úߢÿºôß õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ º«¾ß¢ëÑÂߝ§½ìà÷ :üj¡ Ñ弧 §½ºìà÷ ¨àÇ¡ ¨¸º¬ç¶ØÈó¡D›§¾ß¢Ð󡱡Á½ ¡ ”¡¾¬¥¡®· ëÂÌó¡ÞôÔó¡ õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢¾ß¢ë Ý¢è«Á¢¥§Á¿Þ¥Á ¡ ©¢ j¡ú÷þ¥Öb Þ¥Âm¡ú÷¤Â딢ÔçúߧÁ¢¦àç¶ØÈó¡¢÷— ª÷¾¼¬ºÇ¡:Âäó¡ÞôÔó¡? ¨àë¡ ¢ÿ¡¾·›©¢×¢ìÇ ¨à¥Á ¡ þßӗ ? ªôäË õ ±Pºó¡ò»¾÷éç ëÂÌó¡ÞôÔó¡? ¨àë¡ó¡¨×¢ìÈó¡Þì« öëÁ¨·ôó¡.

 .

Ñ¢·Âøï Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë ÂÜü ¨¥Âk¡§Á¢øàó¡? ¨çÂà÷§Âÿ¢ÛÑ¢·Âøï¨×¢ìÈó¡õ¡¾¼¬Ç¡ .

  .

Á¡¾j½¡¾¬÷¡¨¥¢°` ç » ¡ ©¢×¢ìÈó¡¢÷— ©¢».

ó ¨¦Èü󢥢Ǣì÷Âäϗÿ §ÂË¢¦÷ ? ¨óäÌm¡©¢¸¬èó¡õ¾¼¬È«  öëÁ¨·ôó¡.

÷Âó¡©¢¸¬çþ¥ªôäË®· §ÁÀó¡ ¨ÓÁ—¬È÷ôߨ¥üj¡§ÁÀó¡é¬z ±P󡧾ߢëD›¾àó¡òôȬ ¢÷¾üߐ› ¢¢ÓÁ—  öºëÁ¨·ôó¡.

ÂØm¡ý¢÷ åÂÐóZj¡´k¡ú÷¨¸èÏúߧÁ¢¦ß£¡Ä÷ ¶ØÈó¡ Îë¢üó¡õÂn¡¨ ÿ ôßÀó¡Ýüó¡ú÷§ZäÏ©¢ç¡ÂËÞÓ¡m¡Òথ§ÁÀó¡ù¡Á¾³±¬ ”¢Ìû ¡ ©¢üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ? Zj¡Õ÷ ¨ìÏ §½¢øïƦj¡õ¾¼¬Ç¡ ¨ØǬm¡¨Zj¡§Á¢´k¢¥±Pó¡Y¥ ½ºìàó¡òðºÌ«? ¾Âj¡ù¢ìÇ ª÷¾¼¬Ç¡¢øï ¶ØÈó¡¨ÓÁ— ¶ØÈó¡§Á¿¨Èð« õ £Á¢ºì Ý¢è«Á¡ôßù¡Á¾j¡? §ÃÂä÷½¢«˜ï¨¦Ì»§¾øߗª÷¾¼¬Ç¡ ”¢¦ë ¡ ¤³¢Ìøï¢n¢øà¬Ç¡ÑÂä¥ ¨ó¢¬ó¡Á÷ ¡ ? ¢ w—ÂÐtù—úðøç ”¢Ìû ¡ ¨üì«®· ú÷ ±P󡩢ߢìóæìǘï¬È÷òï? ¨¬Ç¢ÿ½¾ß§ZäÏ”¢¦ë—õ¡¾¼¬Ç¡D›”´ôó¡ ôß”¢¦ë ¡ ýÀÿõì« ¨á¬÷¨ô÷Â¥”¢¦ë—¨¯¯ þØä«Àó¡®ó¢°ó¡ꥢØ󡔢ü°¬Ç¢¥ ù¢ØºÇ¬« [¬÷¢ß½ôß ¨ ³ ú÷©¢ß¢ìó¡ÝӗôßÄð«Â«¨Ÿ¡½æÐû½ìß õ¡¾¼¬ºÇ¡ú÷æìÈôó¨÷¢ì÷ §ë Pï—¶ü{£ôǗÿ ¨û¢¯¨ ³ ú÷¨ß¢ëòï ÃP«”¢¦ë ¡ ýÀÿª¥¢ü÷ù—Ú· ¨ì¥¢È󡱡¥ ¡ ? ¢ø ¬™Á¢û¾¬ß¡úÀôó¡ú¦ìó¡ Á.

ü¥ ±Â¥ò°÷¢÷¢dõ Á¡¾ì`¢n¨ô÷¢k¡ù¡Á¾j¡ªiúß ¨󢬬m¡½ìàó¡ñ¾¥§¾ß¢Ï”¢¦ë—ôß±Pó¡©¢¬È÷[¥¨ôϡ󡱡Á½ ¡ ªü¥ [¥¨ôÏ¢èó¡©¢ç¢Èm¡ ¨èô¬¼m¡©¢¬Èm¡ù¡Á¾³îi®· ú÷©¢Ç¢ìm¡õ¡Â¬·¡ ©¢ÓÁ ¡ úߢÿôß òã¡Äm¡ þßӗ©½à Àó¡¾·ó¡±Pó¡¾à ¢ ü÷Á¢°ï ¡ ¨Øë¢Èó¡ÂÐüßõ¡¾¼¬Ç¡ öëÁ¨·ôó¡.

©¢×¢ìÈ¥¨à¥Á ¡  .

§½ºìà÷ ¢ ºü÷Ýû Á Û Þ÷¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡©¡¿òã¡Äm¡õ¡¾¼¬Ç¡  öëÁ¨·ôó¡.

¼ºÐó¡ò¬ó¡¨ÓÁ—ôß þ¦û¢]Y¥¾ì稷¡ó¡úßñÄàüm¡þàë÷ öð^±Pó¡ ÂØm¡ý¢÷ Þø´¬óZj¡Õ÷ ¨Z³§Á¢´·ú÷ZäÏÑ· ¨¥Âä󡨷¢üó¡ú÷ öëÁ¨·ôó¡.

£ÂÌôóòøà¬È« ù—úð{Vó¡ -’^Ëç¹^^^ãI^^á^^±^^çL WhH 'c [ºô¦ŠìÊ« ¨¦àËêÔ÷ôßåÂ̝¶èÈó¡£Âë¼Ïò«Á¾¸ü÷? Þì Á.

ü¥±P¥þ¦ËÞëm¡®· ú÷ÿ ž öëÁ¨ØÂl¡ .

þ¬øÈ«±Pó¡¾ø¬Ç¡®· ¨º ³ úº÷ òЬ ¢øïöôï E¡^ þü߾ঠÀó¡ H¢ëèó¡ ¨ìóñP¥ñ¢Ð«¡þó öºôï  E¡º^ þü߾ঠÀó¡ úëÄ Y¥ÂÐëôßåÂÌm¡¨ôó¥ ±P¥»—  öëÁ©¢·ôó¡.

±P󡔢ü¥ºÁ¢« õìó Â÷ ¡ ñ— Y¥ýÁ¢¦¬ß¢¥H¢ëèó¡¨ìóñ¥ê¦Ç[ô¦ìÊ« ±Â¥”¢ü¥ù—¶³Âm¡ú÷ ¨ºìóñ¥ù›= ±Â¥ù¾¥ì¦ ù—úð{ ¨·¡ó¡? k¡ [ô¦ŠìÊ« · ¨¢g ¨Ç¡Â^ ±Âº¥ D›þºü÷êôØü«§Á¢Ë ¡ ù—ÿ ǢǗ—¾¦÷þç ßÁ þŸ¢Ìû›ôßêè.

«¡¢mH¢ëèó¡ þºŸ¢ü¥ºÁ¢«ù—»•Xà` ¾ àó¡¡Àÿôßý™¢ü¥.¾ëùð ù—ÑÂèm¡ú÷Àó¡[ô¦ì« .

õ ºÿ ¨üÇê¦Ç Á¢øàm¡æÏó¡ õ [º¥ µ¡Âº¬ ºôðó¡ýôß ¶ØÇ [쥢× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬ ±Pó¡ þ¬ó¢Ø¬Ç¡ £üj¡D›ñ¢øÌó¡ ú÷þ´¬öܬü÷ZãòجÈ÷ÖìÈ÷¿ ±Pó¡ õ öëÁòðÌó¡.

õ„õ ý½¢à¥—Ð뗝ò¬ó¡Á¡¾t¡§¡Ã¡` Á¢ºøàm¡æÏó¡ñ» <˜Ç úëÄ Y¦¥¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ð÷[÷—¢ð¥ù¢øôDZ¢k¡¾Èôó—Âó¡¡Àÿ .

Y¬ºàf¨ô¥¢ì÷.

±Pó¡õ¾Êë ôßòàèó¢¥ ó½õì ¢÷±Pó¡¢nÑÂà«Vó¡©¢ø÷¬ó¡ ±PôóòÐèm¡   ¢÷ ºÁ¢¬¥ÁïÀm¡¾Èó¢¥ .

þºÓÂߝëÂÌó¡ÞôÔó¢¥ñäÌ÷Sû¢³ò»¾÷Pßö¬ ÓÁ ¡ ꥢØó¡D›ñ»¾ó¡ ñ»¾ºó¡¢÷— ñ ¡ ꥢØó¡D›¨½šm¡±¡Á½ ¡ §ÂË¢¦÷ò»¾m¡ò¥¢ì õ þߢè«Á¡ õ ¢ºÿ½¢à¥—òجºÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ìó¡ Á¢Èó¡D›±¡Âàû¡ ¾à¦çÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëD› Þº÷ ùøy[Ÿ¡½æÐûú¾ìßú÷¨ðŸ¢¥[øÈëD›¢ó× ¢ÿ”¢ÔçöÈì õ„õ º»— [¬o¾÷[¬¦û¢³[¬÷¢ß½ôßù¡Äð«Â ù¡¾ìàó¡ ꥢØ󡡦ë[¦û¢j¡úÁ¡¾j¡ ¨ºÓÁ ¡ ¬È÷úßú¾ìàó¡Ý¢è«Á¡ õ ¢ àôÓñ× ¢¦Âì«Þ¥Â÷Ý¢Øë ©¡¿¨ÄïÂ÷ îºó¿ õ õ [º¥ µ¡Â¬ç æìÈó¡¦ëÝ¢è«Á¡¢÷—õ õ [¥µ¡Â¬ úº÷ ëÂÌó¡öÈìó¡Øä Àó¡¦ìó¡ ¢ Èèûò¬ó¡¨ÓÁ—P¬à«Vó¡¨ÓÁ ¡ ù÷ ¤¦È¥ ú÷æó˜¬«ÞôÔó¡Æèü¥¨o¾÷¨ðŸ¢¥ ëÂÌó¡ÞôÔó¡ôß ¨Á„¡¨ðŸ¢¦ó¡ôßÄð«Zç¨ß¢ìó¡ öëÁ¨·ôó¡.

õ E¡^ Á¡¾j¡ªiúߢÿÃÂ¥Á¾ì ¨Ÿ¡½æÐû½ìß ±Pºô󨺯°ó¡ÝºÓ ¡ ? ¶¬èü« õ £Á¢ì ÓÁ ¡ ꥢØó¡ù¡Á¾³îi ¢ ºÔ२¸¬çÑÂߝ¨ǗÁ¨ó¢Ø¬Ç¡©¡¿¨ìÓ òã¡Ä÷±Pó¡ú÷¨ëÂÌó¡ ¨¥Âäó¡ ¨ó¢øÌó¡ [¬¸¬çD›ÝÂè¬ ãÄ÷±¡Á½ ¡ òèǗ:Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¡? õ ¢ ߢè«Á¡ õ ôߨ÷¢ì÷ E¢øÌó¡ÞôÔó¡ôß¾ü¬È ±Pó¡ò»¾mò¥¢ì÷©¢³Á½ ú÷öôÇPß Vºó¡½ìàó¡ÑÂß õ òÐ öôÈó¡ÑÂß ñ ¡ ꥢØó¡D›½àÐó¡ö¬ ¨󢬬÷½ìß ¨º¸¬çöôÈó¡æЬü÷E¡· ? Ú· öëÁ¨·ôó¡.

õ ÖǬm¡? âô¦ ¢ ôøb ¨ºß¢ì¥”¢Ôèó¡Þë ®· ú÷¨ ¦Ìçñ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ë¢÷— ÓÁ ¡ ꥢØó¡ôߨ·¬è÷ öÈìó¡¦ë ù—¨Ü·÷ Þ÷õ òÐ ¨ÓÁ ¡ úߢwôßù¡¦ë¢ÿôà ÓÁ ¡ ꥢØó¡ í¬̫ÞôÔó¡Æèü¥¨o¾÷½ìߨà¥Á— ú÷¨ðŸ¢¥ôß ëÂÌó¡ÞôÔó¡ôß¾ü¬È ëÂÌó¡ öëÁ¨·ôó¡.

õ ¢¦Âì«òЫ¾·¡ó¡¾ìà󡨸¬ç¦ìó¡¡Àÿòg? òã¡Äm¡ú÷Ý¡û—¨¯¯ Þ¦¬« úð{ꥢØó¡¡Àÿ? ¢ÿôß :üj¡ÞôÔó¡? ¾³« ìç—å¡Ât¡Þ÷¨ǗÂó¡¨ó¢Ø¬Ç¡ ©¡¿òã¡Ä÷ õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢ ¬¸¬çÑÂߝõ ¨ÓÁ ¡ úß  .

õ ¢ àôÓñ× §ÂË¢¦÷ ¨÷¢ì¬Ç¡? ±Á¢l¡ôߨ·¬è÷ ¨ìÓ ¨à¥Â÷òã¡Ä÷ ¨º¥Á¢ì¬÷©¢ç¢È÷¢ ôÐè« õ ¨ÓÁ ¡ úߢÿôß ëÂÌó¡ÞôÔó¡? ¾³« õ ÖǬm¡? òЫ ¨ó¢Ø¬ºÇ¡ ©¡¿ îóÀï[ßû ôßÿ ¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡©¡¿òã¡Ä÷ ¨ºû¢°ó¡½¢ºà¥— õ„õ D ¡ ½¢ºà¥—ž¨ìç ¡ ¨ó¢Ø¬Ç¡ ©¡¿ ¨ǗÂó¡ ¨º·ôó¡.

[¬º¸¬çD›Ýºè¬ :Âäó¡E¢øÌó¡úïÂó¡? Þë¡ó¡ õ„õ þºðiâô¦ Àó¡:Âäó¡ÞôÔó¢¥½³÷ òã¡Äm¡ú÷®ó¢°ó¡Ýüó¡¡Àÿ öëÁ õ ꥢØó¡¡Àÿ? ëÂÌó¡úïÂó¢¥E¢øÌó¡ÞôÔó¡? ¨óäÌ÷Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âøôó§½ìà÷ ¨àÇ¡ ¨¸¬ç öôºÈó¡úº÷ D ¡ ¨³Á¾ó¡¬È÷? ëÂÌó¡ÞôÔó¢¥¢n§Á¢o»— þü÷ õ ¢ ߢè«Á¡ õ ¢¾ß¢ëñ× H¢°ó¡ꥢØó¡D›Ôèm¡ öºÈŒë òجºÈ÷ÖìÈ÷©¡¿ÿ H¢°ó¡ꥢØó¡¨ß¢ëD›òÐû¨³Á½ ú÷öôÇ Pß ºôßù¡¦ë¨ß¢ìó¡øÈëôà [쥢Èó¡ꥢØó¡? ꥢÈó¡£ôÇ ¡ Æèü¥[øÈëD›¢ÿ™¢Ôç ëºÌó¡ÞôÔó¡ôß ¨Á„¡¨ðŸ¢¦ó¡ôßÄð«Â ¢ø ü÷ëÂÌó¡õ òÐ ¨ÓÁ ¡ úßôß ê¥¢Øó¡ ÓÁ ¡ ꥢØó¡? ¢ÿ¢û¾ÿ¢ËVó¡ëÂÌó¡ÞôÔó¡? ¨o¾m¡½ìàó¡¨ðŸ¢¥”¢è¬»¡Ú· õ E¡^ ëÂÌó¡ÞôÔó¡úߦì󡪥¢ü÷ÃP«ꥢØó¡¡Àÿ? úðó ñ ¡ Öøüºó¡®º· úº÷ ¢ èüЫúð{òã¡Ä÷ꥢØó¡¡Àn¨¯°ó¡ÝÓ ¡ ôßÝì« ¨¸¬èó¡¨Ü·÷ Þ÷ ꥢÈó¡ñ ¡ ꥢØôó¨¦Èüó¢¥ñ¢k¡ÿ ¢øô°÷å¢üϗ¨¯¯ D›£ôÇ ¡ ¨™Á¢n» ú÷úð{Vó¡ ëºÌó¡ÞôÔó¡ú÷E¢øÌó¡úïÂó¡? ¨óäÌm¡§½ìàm¡¨àÇ¡ó¡ Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âøôóòøà¬È« ¨¸¬çÿ úëÄ Y¥ÂÐëôßåÂÌm¡¨ôó¥ ±Âº¥ §Á¿Þ¥Á ¡ ©¢ j¡ú÷þ¥Öb õ„õ òجÈ÷”¢ÔçúߧÁ¢¦àç¶ØÈó¡¢÷— ôß©¢¸¬çþó» Ýì« õ â´¬ ôàó¡öÈìó¡? ¢ ði õ Ý¢è«Á¡ôß ¢º ߢè«Á¡ õ ¢ ºÓÂߝ¨ºìç—¨ó¢Ø¬Ç¡©¡¿©¢¸¬èó¡ ¶ØÈó¡¨ÓÁ—úß ôß  .

”ijôß åÂÌ«§½ìà÷ ¨àÇ¡ ¨¸¬çþü÷ëÂÌó¡úïÂó¢¥E¢øÌó¡ÞôÔó¡? ¶¬èü« õ H¢ëèó¡¨ìóñP¥§ÂË¢¦÷òЬ« ¨·¡ó¡ú÷Z¦ï ºôà öºÈëÿ ©¢³Á½ ú÷þó›¾àÐ ¶ØÈ÷ôßöÈëE¢øÌó¡ÞôÔó¡? ¨ç¢ºÓ›ú÷þû—þç ¨ôøà¬Èm¡¨Øä¬ó¡£ôǗñ» ú÷¾¦ ¶ØÈó¡D›¨ôÏm¡±¡Á½ ¡ öëÁ¨·ôó¡.

±Pó¡ªÈ÷Vó¡©¢ø÷¬ó¡¾·—Þ÷¾ߌ— — ¨ì· ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ²Á¾¬ó¢¥¢ ÷¢´·—ÂäЫ¢¦Èû§Z¦ï¨Z³§Á¢´^±Pó¡ú÷¨ôèÈó¡õ¢Èë ¡ ªü¥ ¨çÌðm¡õ¢Èë ¡ ? Zj¡Õ÷ ¨ðÇ¢÷§½¢øïƦj¡§½¢÷ª÷¾¼¬Ç¡ ”¢ü¦ó¡Þè«Á¡¢øôï ÝÀº³ úº÷ À¼«¡ ”¢¦ë ¡ ½ìàó¡òðÌ« ? ¾Âj¡ù¢ìÇ ª÷¾¼¬Ç¡¢øï ¶ØÈó¡ú÷  öëÁ¨·ôó¡.

¾ë [¬÷Ʀj¡ú÷Õ` ¨³Är¢¦Â쫨øܬü÷î÷¡¾÷? ªàÓ §Á¢´^ù¡Á¾j¡ ìç—å¡Ât¡Þ÷¨ǗÂó¡¨ó¢Ø¬Ç¡ ©¡¿òã¡Ä÷õ¡¾¼¬Ç¡ôÏ ¡ öÈìó¡ ꥢºØ󡨺¢ãD›¨ëºÌó¡¨ ³¡ó¡©Á¢¡½¾pZãªë ? ñ ¡ ö÷¬ó¡ D›”¢ºü¦ó¡¢º à÷ Âغӡ¾¾³ú÷¨ ³¡ó¡”¢ü¥¾ߗ¢÷¾üß öëÁ¨·ôó¡. ¶ØÈó¡D›½šm¡öôÈó¡ôà Àó¡ôàó¡öÈìó¡æìȬó¨ôÇ ò¼üó¡ ¤³¢Ìm¡òpò¸¬ó½ìàó¡©¢Ëï ? ù¡Á¾j¡? §ÃÂäm¡¨¦Ìl¡½¢« ¡ D›¨ç¢Ó ¢¥ ©¢ºø÷¬ó¡ºôßåºà¬ûù—¢ºn» úº÷ ¢üüðd¾ì產Ìû ¡ ¨üì¬ó¨¦Èüó¢¥¢÷— µϛòï? þ¦ó¢Ç— ”¢ü¦ó¡éÂתü¢¦«¿›±Pó¡ôߪ¦ë¢à«Vó¡§Z¦ðó¡©¢·Ï ¡ ô ¢÷ò´Èûù—úð{½¾Ðó¡¡Àÿ? ¨Ü·m¡Äï« úàø¬ó¡¾à¥¨ô³¢ÿ Ü t ôß ±Pó¡ ôßªó¡« Vó¡©¢ø÷¬ó¡ Vó¡ú¾ìàó¡©¡¿¨ðŸ¢¦ó¡? ¨ô°ø¬m¡ þü÷ØÇ󡔡ij ¡ Zã ôÏ ¡ ±Pó¡ú÷ê¦ C ªü¥ öÈìó¡¡Àÿ? ¨¥üj¡ ¨ó¢øÌó¡[¬ ³¡ó¡? [Ÿ¢ÔçD›¢ó× ê¥¡Ø󡩢ߢëöÈì« ¡Àÿ? .

ÓÁ ¡ ¨º·ôó¡.

æìÈó¡¦ëòg? Á¡¾j¡Þ÷í¬̬ó¨ ³¡ó¢¥¨o¾÷½ìßú÷æÏ­¡¾¸¬Ç¡  .

§Âºäm¡ùºó D›¨ºôŸ¢m¡Ʀj¡§½¢÷ ¢¦Èû§ZäÐó¡§Á¢´k¡ª÷¾¼¬Ç¡þç öëÁ õ¾ºàó¡ºÜû ±Á¢ºl¡D›§ÂË¢¦m¡¨¸¬èó¡©¡¿¨à¥Â÷òã¡Ä÷ö÷¬ó¡¡Àÿ? ªôøà¬Ç¡ k¡ù¢ðÇ¢ à÷ ÂØÓ¡¢rñ¢Ðèû¡ ? ¨ ³¡ó¡©À»—å¢Ôm¡ I¾ìó¡[¥õÃó¡Æû¢´¬ó¡ ùÂìó¡©¢üàÈ«¨¡¾¥? ¨¯¯ öŸ¢ß¾¥¢ÿ½¢üÇ ©Á¢º¡¨ëºÌ󡨺 ³¡ó¡”¢ü¥¾ߗ ±Pó¡µϛ.ù—¾à¥ H¢°ó¡ö÷¬ó¡ ? Úº· öëÁ¨·ôó¡.

¾¾³ú÷¢ Ÿ¢ü¥§½¢ß›¤³¬Ç¡¢r¢ ô÷¢ð¥¨¥Âäó¡¨ ³¡ó¡ ô ¢øç ¢ÿÂзúð{ ±Pó¡¨ô¬ï¨ì¥úß ¶Ó¡ 嬻¡µÏ ¡ ¡Àÿ ©¢¢ üó¡êÇ¢ü« ¨÷¢«¨÷¢ì¬Ç¡¨ ³¡ó¡¨÷¢ì¬Ç¡ ©¢ºß¢ì󨺥Âäó¡¨ j¡ú÷æìÈó¡¦ë”¢ü¥? ¨°¾k¡¨ó¢ìÈó¡£ôǗõ¡¾¼¬Ç¡ ”¢ºü¥ ? ݺÌó¡=¤ü³D›¢¦ü³¨¦Ìl¡¨×ÂË ¡ ÞÓ ? ò°ø¬ ꥡØó¡ ? ¢¸ºÓ¡ ¢ÿ¯—증¨¦Ìl¡¨×ÂË ¡ ÝW«”¢ü¦ó¡§½¢÷æaù—¾à¥ ¦ìó¡ ¦ìó¡úØ¥ 꺐ôà«¢÷”¡Ç ¤Èüó¡õ¡Â¬·¡Þ÷¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡©¡¿òã¡Äm¡ñ¢øà¬Ç¡ ¢ ü¥ òÐè«Vó¡©¢ç¢Èm¡? — ©¢ÓÁ ¡ ¬È÷úߢÿôß— ©¢Ç¢ìm¢¥ -ãcÉ^^½^ã¤ïBWh^^H '^Ä  öºëÁ¨ØÂl¡.

¨øȬó¡Æèûòøy· D›ñÈüm¡±Pó¡ ¡ÀÿÞì ô«Þè«Â÷ôß ¾ºÐìó¡ ¨ôó¥ ±Â¥úßõ ôß [ô¦ìÊ« ±Â¥éÂËE¢öôï E¡· ¾à¥ôßÿ öëÁ¨·ôó¡.

¨ëÂÌ󡨥üj¡ ¨ëÂÌ󡨦Ôn¡©¢àè«Â÷ ÷÷ ¨¦àËôßå¡ÂË ¡ þŸ¢ü¥ú÷ þ·¢iõ¾ß þôßμË”¬Ç¡¤¦È¥þó»½ú÷úðd— C Àó¡¾·ó¡±Pó¡ÿ Þº÷ ±Á¢ºl¡ôßÂЬìÇ æÏó¢ç¡Àó þ¥¢Ï¢»¢ðô÷þû—þŸ¢ß½¡ þó›ñ»¾ó¡¾·— ¤Ô¬ì÷ô»¡½æÏ D›§Á¢Ë ¡ ¨ó¢p  .

ꥢº× úº÷ æó˜¬ õ„õ ¨³Á¢l¡ý½¢à¥—òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿”¢ü¦ó¡¨ô¬ï ¨º ³¡ó¡? Sû¢º³ ò»¾º÷ PßÓÁ ¡ ꥢØó¡D›ñ»¾ó¡ ¶ØÇ ñ— ꥢ× ÓÁ— ºô«Vºó¡¨¸Èèó¡â¬³¡¾à¥ öëÁ¨·ôó¡.

õ þߢè«Á¡ õ þÓÂߝ¨ó¢øÌó¡ òºã¡Ä÷ :ºüj¡ÞôÔó¡? ¶¬èü« ô÷Â¥¦ë¢ÿôà ¨ôجÈ÷¨ß¢ëò»¡½òÐûò»¾m¡ ¾ü¬Èò»¡¾ó¡[{D›Þì öôÇñ» ú÷þó›½àÐó¡ ö¬ç ñ ¡ ꥢØó¡¢÷— ¢ìç—¨ç¸ü÷ Öؼ¬ó¡®· ú÷æô¬z úÜó¡¤ó¢ã? ñ ¡ ꥢØó¡ ¨ó¢øÌó¡¨ ³¡ó¡Á¡¾³ôß úïºó¡? ©¢ j¡Þf ú÷§Á¿þ¥Ö¸¬ç¶ØÈó¡¢÷— ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëúߨØä¬ó¡ Ñ¢º·Âøïª÷¾¼¬Ç¡¢ û—¢ ¬àÓ ú÷¾¦ §ÃÁ¢¥¨ô¬ï¨¥üj¡§ÁÀó¡Á¡¾³ú÷:Âäó¡ ºt [ôôȬm¡¾Ðó¨×¢ìǧÂË¢¦÷ò»¾m¡éç E¢øÌó¡ÞôÔó¡? úðó öëÁ¨·ôó¡.

 öëÁ¨·ôó¡.

±Pó¡ò»¾÷ ¢º à÷ ¤³¬Ç¡§½¾pZã§Â¬ç? Á¢¡D›ÑÂà« ±Pó¡ ú÷¢øÈëù—¢üÜ· ¾ë ®· ú÷æô¬cVó¡±Pôó¨¥Âäó¡¨ ³¡ó¡ñ» ú÷ö÷¬ó¡¡Àÿ ¾¦Á¢ üm¡”Äj¡§½¢ß› Vºó¡©¢ß¾Ð¬ó¡ú÷¢ÿô»ò°÷ öëÁ¨·ôó¡.

» ¡ ©¢ ³¡ó¡úߢ Ÿ¢Ìû›¨üì« ©¢ç¡ÂÌó¡? îóÀï ¢¢¸¬ç”¡¬Ç¡ ¢ÿ¢¡à ¨÷¢ì¬Ç¡ ±Pó¡ú÷» ¡ õ¢Èë ¡ ª¥¢Ï— õºn¡¨ ÿ ôßVó¡¨ØȦó¡©¢ç¡ÂÌó¡úßÒà¬Ç¡ ®· ±Pó¡ú÷¤û¢j¡¡Àÿôà«Vó¡ þȬû¡±Pó¨¦Èüó¢¥­¾·¢øï¢÷¢d¨³Á¾÷¨ç¡ÂÌ¥±Pó¡? ϗ§½³m¡Îë¢üó¡ -̹­l¸@ϱ˸iWhH 'È ¨¦àËöç? Þì k¡±¡Â¥—ú÷öÈìó¡¡Àn¢³¿v ý¢ûP¬ß¡¾ë k¡±¡Â¥—ú÷P¬à ¨ºìóñ¥úßõ E¡· ¾à¥ôߝò¬ó¡¶èÇ? ¨¦àÌó¡Âoú÷ÂÈó¡¨èÔ󢥨ìóà ºÓÁ—ꥢº× ú÷±Pó¡æó˜¬ öëÁ¨·ôó¡.

¨ëÂÌ󡨥üj¡¨ j¡? H¢ëèó¡ ý½¢à¥—Ð뗝òجÈ÷þØìÈ÷ õ õ [¥µ¡Â¬ ôðó¡ýôß ¶ØÇ ñ— ꥢ× õ„õ  .

ÓÁ ¡ ꥢØó¡ D›ñ»¾ºó¡ö¬º õ þߢè«Á¡ õ  þÓÂßëÂÌó¡ÞôÔó¡? ò»¾÷Pß ºô÷Â¥¦ë¢ÿôà òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ëúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡ÓÁ ¡ ꥢØó¡ îºi öºëÁ¨·ôó¡.

õ  E¡· òÐ ¨ÓÁ ¡ ¬È÷úßþߢè«Á¡ÞÇ¡ ºôߨìºÓ òã¡Ä÷¨¯°ó¡ ÝÓ ¡ ? þë¬cõ  âô¦ ÓÁ ¡ ꥢØó¡ù¡Á¾³ ¢°¾·¢ Ôॾǝ¨ÓÁ ¡ úߢ¦Âì«õ Ý¢è«Á¡ ñ ¡ ꥢØó¡ ëÂÌó¡ÞôÔó¡ôß¾ü¬Èò»¡¾ó¡Á¢È ôßÞì ©¢³Á½ ú÷öô ÇPß ? ¨óäÌ÷¨àÇ¡ ¨¸¬ç¨à¥¢È󡨳Á¾ó¡¬È÷? ñ ¡ ꥢØó¡D›¾àÐ ±Pôó §Á¢¦àçꥢØó¡¢÷ — Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âøôóõ  ¢ ߢè«Á ¡ õ  ¢ ÓÂßÁ¡¾j¡Æèû õ    [º¥ µ¡Âº¬ ¢¡Á¾³îiÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ì¥¨ ¦Ë¨ß¢ëúß ê¥¢Øô󨯰ó¡ÝÓ ¡ ôßÝà ¬« õ  ¨ÓÁ ¡ úßý ôßô÷Â¥¦ì¥§¢Øä÷ õ  ¢º ß ¢è«Á¡ õ  ¢ ºÓÂߝ¨ºÇ—Á¨ó¢Ø¬Ç¡©¡¿òã¡Ä÷õ  Ý¢è«Á¢¥ ¨àºÇ¡ ¨º¸¬ç:Âäó¡:üj¡úïÂó¡? õ  £Á¢ì«¨¥Á¢ì¬÷©¢ç¢È÷¢ ôÐè« ©¢ºÿ¢a¡? ¨ì ºÓ ©¢¸¬ç ¢ ü÷Ý 謫õ  ¢ ߢè«Á¡ õ  ¢ ¬¸¬çÑÂß ¨ìóè¦àËêÔ÷ôßÂØÈ«¨èô¬q ¶ØºÈó¡ Á¢àºË ¡ ¨¦ë¡Âøô󨸬ç¨û¢°ó¡¨³Á¾ó¡¬È÷? ©¢³Á½ Pß þôÐû Æèüº¥ ¨óäºÌ÷¨¸¬ç¶ØÈó¡ò¦ë§Z» ¡ ¨³Á¾ó¡¬È÷? ëÂÌó¡Á¡¾j¢¥ õ  £Á¢ì Ý¢è«Á¢¥ÿ õ  ¢ ߢè«Á¡ õ  ¢¾ß¢ëÑÂߝîóÀïÞôÔó¡ ¨³Á¾ó¡¨Ø ·¬È÷úß õ ¢ ߢè«Á¡§Á¿­°ó¡©¢ j¡ú÷þ¥Öb òجÈ÷”¢ÔçúߧÁ¢¦ß¶ØÈó¡ D›¨ôÏm¡±¡Á½ ¡ ô૨¸ØÈ÷¨·¢È÷D›½š«©¢³Á½þ¥ªü¥ ¾ìçëÂÌó¡ÞôÔó¡¢÷—  .

±Pó¡¨ô¬ïúߧÃÁ¢¥¨óäÌ÷¨àÇ¡ §ï ëÂÌó¡úïÂó¢¥E¢øÌó¡ÞôÔó¡? ¶ØÈó¡ ¢ ìøß õ  ¢ ÓÂß öëÁ¨·ôó¡.

Ñ¢·Âøïõ¾¼¬È«ù—úð{ ¨×¢ìÇò°d ù¡Á¾º³ ªºÈŒï õ  „õ  ¨ôجÈ÷¨¸¬ç¢ ¬ÓÁ—? õ ¢ ߢè«Á¡ õ §ÁÀ󡱬 öÇ £Á¢ì ¢ ðiZj¡Õ÷ ú÷§ÂÌ쥶ØÈó¡¨ÓÁ— §ÁÀó¡ [ßû ú÷©¢ç¡ÂË ? ¢ ߢè«Á¡§ÁÀó¡ÝӗÖǬ ×¼m¡— Îë¢üó¡õÂn¡¨ ÿ ? ÖÈ¥Ýû öëÁ¨·ôó¡.

õ âô¦ ÖǬm¡ ¢º ߢè«Á¡ õ ¢¾ºß¢ëÑÂߝ¨à¥Â÷§¾ß¢ë¨ ÿ ? ÿ ±Á¾÷H¢¯Ýû ꥢÈó¡ÖȦó¡Ýüó¡ú÷¨ç¡ÂË¢ ØǬ õ ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ²Á¾¬ó¢¥ÂäÐó¡? À»˜«¢¦Èû§Z¦ï¨Z³§Á¢´^¨ôèÈó¡þ÷¢Èë—? ±Pó¡Y¥ Ʀj¡§½¢÷ª÷¾¼¬Ç¡¢øï ¢¦Â쫨øܬü÷ î÷¡¾÷? ¨ßÓ÷ ÿ ”¢ü¦ó¡Þè«Á¡¢øôï ¾ºj¡Õ÷ ¢÷— ±Pó¡쥢אØä Àó¡¦ìó¡ ½ìà󡔢ü¦óÕøï ¨ðÇ¢÷§½¢øï ¨ºÓÁ—ú÷¨ôàó¡§ÂÌìó¡ §ÁÀó¡ù¡Á¾³¨Èð¬ó¶ØÈó¡? ½¢¬àm¡ÿ ¢øïõ¾¼¬Ç¢ç ? µÓ¥ §Âÿ¢Ûÿ ½ìàó¡ ”¢¦ë ¡ òð̬ó¾Âj¡ù¢ìÇ ª÷¾¼¬Ç¡¢øï ¶ØÈó¡ ¢ ôÐè« ¢ Ô।û¢]¨ßÓ÷ ¨Çì÷ ù¢ìÇ ÿ  öëÁ¨·ôó¡.

”¢¦ë ¡ ùØ¥ õ ¨ç¢È÷ ô ¢÷Ú·ü產Ìû ¡ ¨üì«úߢ÷— ꥡØ󡩢ߢëò÷¢ï¨Øä«? ¾·¡ Z¦ïô÷Â¥¦ëõ¡¾¼¬Ç¡ º» ¡ ±¡Â¥ ¡ å» ô߶ØÇ ñ— ꥢ× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬ ±Pó¡ ¢¸Øǐ= ¨¯¯ — [쥢× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬«Vó¡  .

ò»¾m¡éç ùð Àó¡ ôÏ ¡ ¢ àÓ÷ Zã? úðó¨×¢ìÈó¡ÂÐüßõ¡¾¼¬Ç¡ ¢Ó¢·Â÷ª÷¾¼¬Ç¡¾ëùð«ù—úð{ §ÂË¢¦÷ õÂn¡¨ ÿ ôßÀó¡ÖȦó¡Ýü󡞤ü³D›¢¦ü³©¢ç¡ÂÌó¡ú÷[ßû õ¡¾¼¬Ç¡ ±Á¾m¡Ýüó¡ Îë¢üó¡ ¢ ¬ì«ÑÂä¥Ʀj¡Õ` ¢ ¬Èð¬¥îó¿ ±Pó¡ù¡Á¾j¨³Á¢l¡ù¢ïÁ ¡ ôßÄï¬ó¡ §Èï¥ ù¡Á¾ºj¡©¢·¢È÷뢥í« ”¢ü¦ó¡òðÿ ? æàÓÕ¢ìû¢ÿÁ¢¦¬ß¢¥  .

±©Ž´ßÞ¼Ôߍ ž‘æhñ­ žšŒšŒÝ ž.

gæÎ ’ðҘ $o Ôño žšˆhî¦ôg œæhŽëŒô ÂÐìó¡ÁÇ — ÂÐìó¡ò»¡¾÷ ¢û¢¯ ÁÈ󡱡¥— ¢°ó¢¯ ¨üïÂ󡱡¥ ¡ — ©¢û¢¦Øó¡ £ ¨·¡ó¡ ±¡Â¥— ¢à¥¡Á .

Yº¥ ºÐ쥨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¡ÝøÁ¢øàm¡æÏó¡D›òÐè¬ó¢¥¢üÓÂà«ù—¾à¥ ¢ ë¬cVó¡ò»¡¾m¡ ¢ ôô¼¬«V󡱡¥ ¡ ÂÐìó¢¥Ö„¡ÁÈó¢ïþôßòø¬Ì«¢÷ úëÄ ¨ºÇ¡Á¾ó¡ýÀºÿ òøðûù—¢ü—Á¨·¡ó¢¥¨óÄà÷Õ¢ìû? ªø댗Vó¡ ¨·¡ó¡±¡Â¥—¡Àï ¨ó¢¬ó¡ÂÏ¢üàó¡òô¸¬ó¢¥òøÌ òÐè¥ ©¢ØØ¼m¡ ¨Á¢øàm¡ÂÏ¢üàó¡ ”¢Ìû ¡ ©¢üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ T Ôñôg æ™.

—i òº¬ó¢ç ¨ºÇ¢Ç—¨³Á¾¥Þëm¡¨à¦×þ¬ô÷—Ô¥ þ¦Ë֐ØqúëÄ Y¥ÂÐëÁÈó þôðºË Æðàû¡ Ô¥ òðË¿ ÃÂ¥úߧÁ¢¦ßúëÄ Y¥ÂÐëþôßö댗Àó¡¼Ðó¡ Y°¬ºÈûù—úð{ þ¥Ö·—Àó¡ÁÈó¡Á¡¾³Ö»ôßE¢¬ó¢¥ê¦Øû¡=ÂÐìó¡Öp ôß ¤ºÈû—þºû öì¬Èm¡Öl¡¾ø¬ß¡®· ¼Ðó¡Þè«Âm¡? Þë¡ó¡ÁÈó¡”ijê¦Ç¢r ¿› ºÔ¦ó¡òðÌó¡Á Û ? ù¢¯ò÷¢ßÁÈó¡þ¥Y¥Àó¡´k¡§½¢mùð ¾ë Á¡¾tó ”¢ü¦ó¡ù—¶Ô«¡¨¥¢Ø󢥨ü¦m¡¢ ¬¦ìߗVó¡ñ¾ó¡Á¡Ǘ ¨¾·m¡Á¡Ç ¡ [¥¨ûÁ¢ì` ¢üøëó ¨üì«þ¦ôج«¢÷ ¨¥¢Øó¡ú÷°ï—¨ü¸üm¡ÕØl¡òðÌ«? ¨ß¢Øm¡ ¨ûÂm¡ú÷þç ´k¢¥ ¨üà÷ Õ¢ìû? ©¡Á¢Èðû¡ ­¡¾·› ¨øì¬Èm¡ÕØl¡½¢ø¬ß¡ú÷¢”¢ü¦ó¡ þߢè«Á¡[ ³ ¿ ¾¬rÖÈ¥Á¡¾³? ò°ø¬ ¨Á¢øàm¡¨·¢üó¡ú÷úëÄ Y¥ ÁÇ òðºÌó¡. `¥.

Î뢺û ÞçÁõºÿ òðË? ý Ü þç ÞØì÷”¡Â³› õ úß¾Ä ÖǬm¡? ôߗ? òÐ ù—D›Þè«Á¡¢øôï²Á¾¬ó¢¥ñ”¢Ô¬õ £Á¢ì«þ«¾ß¢ëÑÂß öëÁ ©¢¸¬çú÷ÑÁ¢ß¢ Ó¬à Âø¬È÷Ö»Á¡¾j¡§Á¿ õ úß¾Ä ¢÷D›þü÷¨Øìû ©¢¸¬çù›ò¥ £Âäm¡½¦¥ ÖÇó¡ÂÐàó¡Á¡Ǘ? ¢n¢øà¬Ç¡Ý¢ËVó¡©¢ç¡ÂÌó¡ ÷Âó¡ ú÷ÁÈó¡Á¡¾³ªôôc¾ë¢ÿ¾sòã¡Äm¢¥¨ÂðÈàó¡§Á¢øàó¡úç? þô߶ôØÐ ¢÷— ÷Âó¡  .

¢ìÂ×¢Òà¬Ç¡À󡧢Ìm¡êÂ×ú÷ôz¢øï õ ÖǬm¡ ? âô¦«»—D›¨ç¢È÷ ÁÈó¡Á¡¾³§¡¿¢¸`¾¬{¢àÇ¡ ? ¢¦Èû§Z¦ï¨Z³§Á¢´^úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ò÷¢ïY¥¾ì產ü¦ó¡½¡÷ ®· ú÷ ¨¥ÀºÌ÷Zã§Á¢´·ÿ þü÷¨ôàó¡õ¢Èë ¡ ? ôëÂäЫ ¨ôèÈó¡õ¢Èë ¡ ÆÇ ¡ ¾ºìçÁºÈó¡Á¡¾³ ³ [¥Vó¡¨ô»¡¾ó¡”¡Ä³ ¡ ? Ʀj¡ú÷îÇ¢÷Õ÷ ¢ ôô¼¬ §ZäÐó¡§Á¢´k¡ Ðk¢¥±ÄrE¢ÐôÏ£¡Â¬¥ª ô÷ ¨ôºÔèm¡¨ìÂØó¡ÿ [ ³ó¡¿ Á¡¾j¡? ªô°d¾ì產Ìû ¡ ¨üì«®· ú÷ Á¡¾´ç ¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿÁp ¨ߢç¾ó¡©–Ìüm¡¢ ç ¢`õøàó¡ôߣ¡Ä÷¨ìØü÷? ”¢ü¦ó¡¾ó ¢ß¢È«¡½¡½Ä«¢ø ü¥ ¨ôÏ¢èó¡¨ç¢Èm¡ÁÈôó¢ ³ ò°{Á¡¾³òïúÁ¡¾³úߧÁ¢¦ßÁÈó¡ ¨ç¢Èm¡ªÐôì«ôߗD›Á¡¾j¡ù¾¥¾àÏ¢øôð睶¸ÏÆðàó¡ ÆÇ ¡ ú÷¢ü¥Â¬ë¡¢øôï öëÁòðÌó¡.

¡¾·¡ ¢øȳùðÌ÷ù¡Á¡¾j¡ö¸¬ôõ¾àü«ù—D› T Ôñôg / g¦­ `hš‘hw ֐ؼm¡ ¨¸¬èó¢¥Äø¬ Àó¡Öøüó¡ú÷úëÄ Y¥ÂÐëÁÈ¥ª¸¬Œç Vó¡ò»¡¾m¡ù›ñìó¡úð{ ¨³Á¢l¡¨¸¬èó¡ò¥¢ì«ò»¾øôó¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡ù—Xà`  öëÁñ¢ðË ¡.

§ÂË¢¦m¡ P¬à ¿›©±¢k¢¥ºÌ󡨳¡»ª öÇ¢¥åÂàm¡:Âäó¡E¢øÌó¡ò»¾m¡å_ å¡Ât¡ù½ :Âàó¡éÂÌm¡½¦¥ þôßêôØ ¢÷— öëÁòðÌó¡.

êçÂm¡©¡¿ — §ÂÈðüm¡ò»¡¾m¡ú÷ .

©§ÁË¢¦ó¡ªº¥ ú÷”¡¾¬¥¡[øôÈm¡¾üßªß¢Ë [ØûĦó¡D›ªôì¬û¡ ÷¡¾ìó¡[ÂÐm¡¾üßêçÂm¡©¡¿ò»¡¾m¡©Â Û .

ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë ÂÜü ú¾·m¡¾ ôߣÂäm¡½¦¥ ¢ÿÁ¢ÿ½Ã¡±— ªçÂß õºÿ ùÂìó¡ Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡  ù¢ø°ßù¢ø°ß.

òߢi›½ Í  .

ò»¾ºm¡þô°{¢ ü÷¨ÈŸÂó¡ ¨ßÂç ¨ÈŸÁ [øÈëD›ò»¡¾m¡ýÀÿöÈì«úð{ òðºÌó¡.

¶ØÇ ÷Âôóù¢¬ß¢ë¢ÿô૝ .

±P󡧾ߢë? ¨¸¬çúߧÁ¢¦ßÿ Àó¡ëÂÌó¡ ”¢Ô¬ë¡ ¾üßò»¾m¡¨¢øk öëÁ §Á¢¦ßº ç ¨ßÂç¢ÿ¢ûP¬ß¡Vó¡òº»¡¾m¡ÿ ¨뢦󡨯°ó¡ò»¡¾øôó¨¦Èüó¢¥¢÷— úº÷ þó›¾àÐ òã¡Ä`§½Ä÷§Á¿þ¥Öb ¶ØÇ¢ÿôà ÁÈó¡Á¡¾³ªi? ¨¸¬çúß ¨º³¡»ª ”¢ü°¬ºÇ¢¥úðó  öëÁòðÌó¡.

ÁÈó¡Á¡¾³¿¢b¨¦û¢³±¡Á½—ñ» ÁºÈó¡§Á¿”¢ºì«Á¡› ¶ØºÈó¡D›½àÐôó»—¨ôÇ ±¡Á½— ®· ©¾ÏÂ÷—Š §¾ºß¢ë¢ ô»¡½òäË ©Â¥¢ìm¡¨³¡»ª Ýӗ¾·—? ¨üÊ^ è¬ï¡¾ë  öëÁòðÌó¡.

¨³¡»ª ú÷òï? ¢ó¢·¢ÿ¡ÂûVó¡Å¡Âk¡¨ß¢ë¢÷— ÅÁ¢k¡Åôj¢û¢ð÷õ¾¼¬È« ¨´· ÖºØq? ôºÏ—Zºã ®¾·ÂÐüàç  öëÁòðÌó¡.

©¾ÏÂ÷—¨³¡»ª ©Â¥¢ìm¡ ÂÐìôóD ¡ ò»¡¾m¡ ¨ºØä¬ó¡ ¤ó¢Ç—¨¯¯ ? °rý¾s¨Øä¬ó¡£ôǗ ©Â¥¢ìm¡¨³¡»ª ? ¢øïò¼üó¡â´ß—ú÷ÑÁ¡ß ôßõì«Vó¡¨ìÔ󡔢¦ë ¡  öëÁòðÌó¡.

©¾ÏÂ÷—¨³¡»ª â´ß—ú÷ÑÁ¡ß îóÀï¢ ôøbVó¡¾Âj¡ù¢ìÇ ú÷ñøàm¡¶ØÈm¡æìÈó¡  öëÁòðÌó¡.

ëÂÌó¡ò»¾m¡þ¥½Âèü £ôÇ ¡ ¡Àÿ ò¼üó¡ æÏ󡔢ü¯—¢ûÂï¿¾ë ©±¢k¢¥ºÌ󡨳¡»ª ? ý¢û¾³ Àó¡¶Øôèm¡¦ìó¡ ºÿ º¦ì󡔢ºü¥ ¢.V󡔢ü¦ó¡¨üì«ò󾥝®¾·þû—ò»¾øôóÁ¢øàm¡ ”¢ü¦ó¡¨ôøßñ¢ø¬ï¡¾à¥ÝW« ¨¦Ì»¨×Â˗ú÷§¦ßõ¡¾¼¬Ç¡ Þº³Âm¡ ºg½ ÂÜü Áøàó¡¨ìØüø﨡¸Ðó¡ÁÐìó¡Òà¥? ò»¡¾m¡ú÷Öøüó¡¡Àÿ¾³ .

9-XLQS  . /W &RO 'HUULHU/H'MHEHO$PRXU %XOOHWLQWULPHVWULHOGHJpRJUDSKLHHW žÍ ê¥¢ºÈó¡ G DUFKpRORJLHHDQQpHW.

”¢ü¦ó¡½¡÷ D›¨ç¢ºÓ›Æ¦ºj¡§½¢÷ Zj¡´k¡§½¢÷ª÷¾¼¬Ç¡¾ì產ü¦ó¡½¡m ¨¦Èüó¢¥ ù¢ìÈó¡ â´ß ¡ ? ¨ô°ø¬m¡¨ô¼üó¡ ©¢ì¬Ì÷ T Ôñôg æ™.

~g oi `hxôhw [ÈŸÁ[øÈëD›ÂÐìó¡ÁÇ òô¼¬«V󡱡¥ ¡ öÈ쬥¢üøë¾ìó -ÏËÁ´gW@hHB ' B ¨ºôó¥ ±Â¥òøÌ«¢ ü÷¨ÈŸÂ󡝨ßÂç ¨ÈŸÁ [øÈëD›¢ÿÁ¾¥¢ èüЫúð{ E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡ ©ª¡ÃÁÄ«þû¢¦×ª ÄÄàó¡¾¦ß ±Â¥ òøÌ«¨ßÂèó¡ ’ù¢ø·½¢¥±Â¥ ëÂÌó¡ò»¾øôóò¥¢ìm¡:Âäó¡ ¨ÈŸÂó¡¨üïÂ󡱡¥ ¡  öëÁòðÌó¡.

ù¢ø·½¢¥±Â¥ ¨ôó¥ ±Â¥ [ü¯¡[³Â¥? ò°ø¬« ֐ؼm¡ 꺥¡× ¨º¯¯ ú÷ ù¢g½¢¥±Â¥? ¢øï¶ØÇ [쥢× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬« ºÿ ’ù¢ø·½¢¥±Â¥¢½Âèû¡§¾·¡ ¨Ÿ¢ü°¬Ç¡¨ó¢·ò´È«Þ÷¨ôó¥ ±Â¥? ¢øï¶ØÇ ôèÈó¡ꥢØó¡ ¿›  öºëÁòðÌó¡.

ù¢ì¥¢Ø¬÷ù¢ûð ½¢ð ¢ø ûœç[³Pó¡֐Øq®· ú÷ âºÏ ¨ß¢ëòÐûò»¾m¡¨ÿ½Á¾à¦ç Þ¥Âm¡ú÷¤ÂëòجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë? ò°ø¬ ºô÷Â¥º¦ëöºÈëòïØä [øÈëD›¢ó× ¢ øÈì ¾ìߨØÇ¡¥ ô»¡¾ó¡¢ÿ™¢Ôç õ £Á¢ì ÖǬm¡? ¢ ߢè«Á¡  .

ù›ÓÁ ¡ ꥢØ󢥨 ¦Ë§ÁÏ ç ÓÁ ¡ ꥢØó¡ôà«Vó¡ꥡØôó¨¦Èüó¢¥¢÷— úºß §Á¢¦ßÿ Àó¡¶ØÈ󡔢ü°¬Ç¢¥¡Àÿ ¨Øä¬ó¡£ôǗ— ”¢Ôèó¡¨ã¢Ï ¬È÷ôß §Á¿þ¥Öb Þ¥Âm¡ú÷¤Â딢Ôç ¾ºìàºó¡ [øºÈëD›ꥢאò ï¨ß¢ëöÈì Àó¡Ѭàm¡¾ìàó¡? ÍÐl¢¥ò° ø¬ §ÂŸ¡¾ºó¡úº÷ ¢ºß¢Øë— §ÂŸ¡½æÐûòð˾ìàó¡À»˜¢ èìÈ«¨ ôøßò Ȭó Vó¡©¢÷¢ß¾ó¡úߧÃÁ¢¥½ìàó¡ýÀÿª¥¢ü÷ùð«¢÷§½¢ß  öëÁ¨·ôó¡ .

¨àÔ¥¾ ଠ òôëÃÂ¥ÿ §½¢Çó¡ ±¢¬ó¢ïÁ¢øà÷ÂÐüß — ¢ ü¥ òÐè .

©¡Â¬ø¬üÇ ¨ç¢È÷í« ò¼üó¡¾³ú÷ù¢ìÇ ¨¯¯ ”¢ü·› Æ쫨ØÇ¡¥ ½ìàó¡òðÌ«ö¬ ÞÓ« ¢ Ôà¥ú߾ߢ¦¬« ¬·ò¼üó¡æàÈ¥¢ Ø¥Á ôë¾Ä«— õ £Á¢ì«¨ôÏ¢ç §ZäºÏ ¶Ÿ¢èÏÞÓ ? ÝÂÌ =ò÷¢k¡Á¡¾j¡— ¨÷¢ß¾ó¡å¡· ôßù¢ìÈó¡ýÀÿ¨¢ 墺èj¡ ¨¥ºÐó¡¨Ï¢_Äø¬«Vó¡îÇ¢m¡Ʀj¡ú÷Õ` ¨³ÄrZj¡´k¡ú÷ öëÁòðÌó¡.

¾ìà󡨸¬ç? þŸ¢ü¥õ¢d›Þì ¬·á¬ó¢¥¾ìàó¡?Â×ú÷ Ŕ¡¾¬¥¡ÞÂÈó¡ òÊÏ« ò¼üó¡â´ß—ú÷À¼¬« ¨¦Ì»¨ÓÁ¢ßÞÓ« ¾ìàó¡ú÷ôàó¡öÈìó¡ È ¢÷¾üß öëÁòðÌó¡.

þôßÞë¡ó¡òì°ó¡ògôß¾ìàó¡¨÷¢ì÷ §ë ? ¾Ĭó[¬÷¢ß¾ó¡¨øë[¥ ýÀÿª¦Èï—¾ë Õm¡Æèü¥¾Âj¡ù¢ìÇ Øä« Æ¦j¡ú÷§Èð¥¾ìàó¡úØ¦ ¡Z»— §ÂŸ¡¾ó¡æÐû? ò°ø¬ ¡ÁÂð¬÷ ¡¾·÷ ð˨÷¢ß¨èÐ¥£¡Ä÷? ½ìà󡌨Ÿ¢Ìû ¡ Œ¨üì¬ó¡ .

§ÂŸ¡¾ó¡ú÷Ý¢Øë— ? ýº¯—º Û [ØûĦó¡D›òì¬û¡ ùû¢Ç¢Èó¡þçÂߣôǗ¨÷¢ß¾ó¡ôߧÂË¢¦÷¾ìàó¡ò³ÊÁ ÞÓ .

$+DPODRXLRSFLWS žÍ ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë ÂÜü Ÿ¡Äj¡£ü³¨ôëÁ ÁÐ럢øß ¢ºÿŸ¢øß½ºìßòðºÌ«? ¨ìÂØó¡ÆèûªðôÇV󡔡¸Ðó¡ÁÐëú÷Z°ï? Ú· ¢÷ÿ .

  Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ g½ .

ÁÂ𬠡¾ìߦìó¡Á¢¦¬ß¡úð{¿›¾ìà󡔢ü¥? ¨à¦¬m¡¨ìÂØó¡Æèû¾ø¬à ¦ì󡔢ü¥ ¨ºë½¤ºôج«¢º üðó¨ØÈ¥¦ìó¡ ¾ìà󡔢ü¥¨ìÂØç ¢ ¬Ø䫽¡Âm¡¨·¢Èm¡êøߤÈ^ ù §¢ºk¡ºôßõ½—ÿ §¾ï—ÖäÔó¡òg ©¢¦°ó¡ú÷¨Á¢øàm¡¢ ¬èÛ §Á¢ ÷ æô¬¬çéÂk¡¢ ¦Ð — æ¬è¬¬çÑÂm¡¢ ¦Ð ¾ë¨¦Ìl¡ÑÁ¡àó¡ ©¢÷¢ß¾ó¡ ? ¨ºo¾÷ùºð« ©¢ºß¢ìó¡Ѭà Àó¡¾ìàó¡òg? ©¢÷¢ß¾ó¡ª÷¾¼¬Ç¡ îóÀï [ô¦ìÊ« ±Â¥ Áü¥ ±Â¥? Â÷ ¡ ÿ ¢øï¨ß¢ì󡔢Ôèó¨ØǬ÷— [¦û¢j¡úÁ¡¾j¡ ¨º÷¢ß½¨ôó¥ ±Â¥ú÷ñ ¡ ꥢØó¡? ¾³§¾ß¢ìó¡å» ôß H¢ëèó¡þìóñ¥? ¢ûÂï¿Vó¡¨ j¡ýÀÿ¨ì«¢ ü÷¾Ðì󡝻 ¡ ꥡØó¡? è¬c E¢øÌó¡ÞôÔó¡ÖǬ« [¬÷¢ºß½½³¥ îóÀï¨ôó¥ ±Â¥½Âèû¡¾ë ½¾pZãªë ? ¢ÿ™¢ü¥ ¾ߌ— ©Á¢¡¢ û— ©Á¢º¡¨ó¢øÌó¡¨ ³¡ó¡ù—ú÷þó›¢ü¦ÿ¿¢÷ôß»•ó½õì ¢r±Á¢l¡ú÷[«¾û¢Ç ¢ÿ™¢ü¥¾ߗ º¦ºìºó¡ öëÁ¨·ôó¡.

ꥢאòïú÷¨ß¢ìó¡õ¢Èë—¨Øä«? òøà¬Ç¡Àó¡¾·ó¡£ôÇ ¡ ÿ úº÷ ¦ìó¡þ¥â¬{¢÷íÁ½—¾ë  .

£¡Ä÷¨ìØü÷? ”¢ü¦ó¡¾óòÔèm¡£ôÇ ¡ ÿ  úº÷ ¡Z¦ºï ¡½¾ßæôð þû—úßÔ綐ØÈm¡æìÈó¡ú÷òì°ó¡òg ©¢¦°ó¡ ¨÷¢ìm¡ ¢ ÇÂä睨¡Â¸Ðó¡ÁÐìôóǢǗŸ¡ÀãÁ¾Ð÷åÂà÷ÿ ¢øï¨ô¼üó¡ ò¼üó¡ÝÀ³ D›¨ ³ ú÷ò¼üó¡ÞØ먐ìÌ÷çù¿› ¦ìó¢ç × ¢¬ë §Z¦ï¨¢ßÁ¤ôج ¢ÿv õ¾Êë òŸ½ ú÷©¢ß¢ìó¡æìÈ«? ¦ìó¡Á¢¦¬ß¡úð{ ¢Äø¬ Vó¡¨Á¢øàm¡¨èÛó¡¤û¢³ õºì«¨ìÓ ”¢¦ë—òðË? ¶ØÈ÷æìÈ¥ªü¥ Vó¡ò»¡¾m¡ ÁÈó¡©¢û¢¦×å_ öôàm¡ Þº³Âm¡ ¡Äàó¡ ÂÜü ž¨¦ë— ”¢¦ë—ôßÞø´þç¡ÂחÝ¢ø¬³¡ ”Ìó¡Æ쫨äôó¡? ý¢üà÷¦ìó¡ .

  Í ê¥¢Èó¡ .

ÞØëòðÌ ®^ ªv ªàÇ« ¾ë¨·¡ó¡ù—¤¦Èó¡ ò¼üó¡ÝÀ³ú÷ÑÁ¡ß ôß §Z¦ï§Á¢È»©¢¢ü¦ó¡Òà¥æìÇòøß? ¢ ÷¡¾¼¬Ç ò¼üó¡Òॠ? º¦ìó¡õ¡¾¼¬Ç¡¨û¢÷Á ¨û¢Ç¢Ç ¨ûßÂçú÷¨û¢Èû ¡ ©¡Á¢Ôk¡ªçÂß¾ë ? Ý¢ºË £Âäm¡ .

éÂÌm¢¥§Âð¦m¡öÿŸ¢øß? ùøôÈm¡þçÂß ¨ü¦m¡©¡”¢Ôèó¡¨Øä« .

Ÿ¡Äj¡£ü³¨¡Â¸Ðó¡ÁÐìó¡ú÷Z°ï öôÈó¡ §¾ß¢Ï§Á¢´¬÷½ìßú÷¨ßøoôß[³Pó¡ú÷Lò ï? CÈó¡ªü¥ ? CºÈó¡ù —Ú·ºó ¾ë ¢ ôøbV󡨳Á¾ôó¢à¦«¢ß¢è«Á¡ ¢ÓÂß©¢è¬« ZºÐë¢ÿ¾üºÈ Àó¡ÞôÔó¡ ù —¤¦È¥ZÐë¢ ç õ¾ìó¡ÞÓ÷ ¨ó¢ß¢ ¦ó¢ã ¢ºàf ÞôÔó¡¢ üÔy¬ ·§¾·¡ó¡¨³Á¾ó¡Ý¢è«Á¡? §½¢Äó¡¢ à÷ ¤³¬Ç¡ ¤Ç¢üm¡þߢè«Á¡æìÈó¡£¢Èï›Þ÷ Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡©¢¸¬ç òã¡Äm¡ ? ¢È«¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡ù—Xà`ÂË¢¦m¡ êÔó¡Ýüó¡ú÷òã¡Ä÷[³P󢥪¸¬Œç ? Ú·ó ¾ë [³Pó¡õ¾Êë ôßîóÀï¨Á¢øàm¡òŸ¾ó¡ú÷ÿ ¨³Á¢l¡ ¨¸¬èó¡¢ Ç¢ì÷ ¢ ºôà³úº÷ ¾Ðì󡝢ìç—¨ç¸ü÷ñ ¡ ÓÁ ¡ [쥢Øó¢¥Vó¡òã¡Äm¡ù—’ù¢ø·½¢¥±Â¥ C ¨ºߢ罨ô· ÿ ±Á¢l¡ú÷ön¨ ³m¡©¢ìôØó¡ú÷ò»¡¾ó¡? §¢÷Â󡨢gîóÀï ¢ø¥Á ¨ôó¥ ±Â¥¾à¥§¾`Y¥’ù¢ø·½¢¥±Â¥ù›ñìó¡D›ß¾ ¢r¨ôó¥ ±Â¥? ¢ÿ¾ÿ¢Ìû ¨ºÓÂߺ°ï—þôàx¢r¶èÈó¡? Þì þûðó’ù¢ø·½¢¥±Â¥? ¨ôk¡îô«D›H¢¦ó¡ÂØÓ¡ ö³¢ m¡òôȬó Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë .

*0DUFDLV/ DUFKLWHFWXUH«S *0DUFDLVHW'HVVXV/DPDUUHRSFLWS +DPODRXLRSFLW  S .

.

ꥢØó¡ú÷”¡¾¬¥¡ [³Pó¡ù¢ïÁ—? §½³÷ ¢ ûœçÁ¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡©¢¸¬èó¨¦Èüó¢¥ æï¢ºÇ ¿ ݺû ½ìà÷ Ýû [ßû ú÷ÿ ¢ôàó¡ꥡØó¡? ¢ß¢È«¡½¡½Ä« ñ ¡ ? ¢º°÷ú÷¢Ç¢ì÷Pï—ù¢ºg½¢¥±Â¥? ¢ û—Ú·ó ¾ë ¨´·¨¸èÏú÷ñøà÷ ¨ôó¥ ±Â¥ ú÷ìç—æÏþ¥òäË ¶ØÈó¡§Á¿ùð¥¨ôó¥ ±Â¥úßù¢ø·½¢¥±Â¥Äø¬ ¢øï ª÷¾¼¬ºÇ¡¢ û—îË Vó¡¨àǡ󡧽ìàm¡©¢¸¬èó¡ú÷ìç—æÏýôà ¨ìÔó¡ òã¡Äm¡ þȬû¡±Â¥— ¨ß¢øj¡±Â¥? ¢ ¦Ì ¢÷¢û¾³ ¨Á¢øà÷§Âÿ¢Ûÿ ¢à÷÷Âó¡ ¨¦ë¡Âøôó ±Âº¥ X¥Àó¡μÌó¡ù›ñìó¡D›ß¾ ¢r¨·¡ó¡±¡Â¥—õ¾ë—ú÷¾à À󡝨·¡ó¢¥ ¶ØÈó¡ù¡Á¾³? òã¡Äm¡ ©¢¸¬èôóÞìó¡¡Àÿ¨ß¢øj¡±Â¥ú÷ö ô¬Ç¡¾ë’ù¢ø·½¢¥ ©¢ç¡ÂÌó¡ ¨ºôó¥ ±Âº¥ §Á¿±º¬« Vó¡ú÷¨ó¢Ï—°ï—©¢ç¡ÂºÌ󡾦«ù¢g½¢¥±Â¥? ¢øô°÷  öëÁ¨·ôó¡.

º×¼m¡òðÌó¡ú÷¢û¢·—£Â¬ì Îë¢ûõÂÿúߧÁ¢¦ß ç ±Âº¥ ? ¢ÿ¾s[º· ? §ÁÀ󡨺øëòô¼¬«ÖÇó¡? îóÀï¢ÿ¾sù¢ïÁ ¡ ? ¢ÿ¾s Á¢º¯•úºðó  öëÁ¨·ôó¡.

±Á¾m¡— úüÈm¡Ýüó¡ú÷ ¤È¸ç¨üºïÁ¨ôó¥ ¨°¾·¢ï ¾à¦¬È ¢r±Pó¡¶ØÇ”¡Ä³—òïôߨ½¢¥®¾k¡ö÷Â¬ó¡ ¾ºüß ¢ǕÖÇ¡— é¡Âàó¡ ÅÁ¢è¥ªçÂß ¨øì¬Èm¡ ¢ ü÷¨ôŸ¢m¡¨üüÈm¡©¢ç¡ÂÌó¡ ¢nñ¢°÷õ¾ë— ö–Ìü÷? ùøôÈm¡¢ çÂߢøïH¢÷Âó¡¾ àó¡ôßõ¢Ìó¡? [û¢Ç¢Èó¡ .

õººÿ ¨üºÇ ÷ ¡ îôm¡¾¦ßú¥õ¢Ìÿý¢ü¥Àó¡ëÂÌó¡Zk¡ÂÐë? ¾³ õ¾ºë—ºÿ Îë¢üó¡õÂn¡¨ ÿ ôßVó¡©¢ç¡ÂÌó¡ÂÐüߐù—£¡Ä÷¨ìØü÷? Ú·m¡úðó ¢øø÷Âm¡”¡Ä³ ¡ ôߢÿÁ Û ÂЬë¡V󡨳Á¾m¡— ¨üüÈm¡©¢ç¡ÂÌó¡å_ ±¿¢øüó¡    öëÁ¨·ôó¡.

½øߕ±Â¥ ¨ß¢øj¡±Â¥ú÷òï? îó¿¢ü—Á   Í ê¥¢Èó¡Þ³Âm¡ àç¢Ë .

.

®· ©¢ìôØó¡ú÷Å¡Âk¡¨¢ë ¨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¡? ϗ ©¢ç¡ÂÌó¡ú÷ÑÂäó¡ ±¡Âº¥ ¡ ? [³Pó¡úÀÿ? ©¢ç¡ÂÌôóùð ¾ë¢øï §ÁÂÔó¡¾üß”¢¦¬»ó ¢ 󛌘´¬ô Í¢¼ºË—Å™Á©¢ç¡ÂºÌó¡ù—ö³¢ øôóò¼ ¿›þø¬ó¡Á½ òô¸¬ó¢¥¢nÑÂà¬üÇVó¡ õ´n¡½Á Ý¢ç¾ó¡¨¦ÿ—ôß[èë¡ ±Pó¡ú÷¨ôàó¡õ¢Èë ¢¥ùá« ­¡¾·›? ò°ø¬«¨Á¢øà÷¨èÛ ÂÐüàó¡¡Ànùð ¾ë ýÀÿª¦°¬ó¾ìß — ½¢«— ¨¥¢°`©¾à 睔¢ü¦ó¡¨ô¬ï? æàÓÕ¢ìûå¡k¡ å¡Â× ¡ ù—Á¢¦¬ß¢¥ ¢ û—¾ì¬à ú÷ö ü÷ .

õ¢Èë ¡ ýÀÿ? —¾¦«¢÷¢¦ó¢ãVó¡¹ÂÌó¡ êì̬ó¡ÂØ»½¢à¥› å¡Â× ¡ .

¾ë ±PôóPï—¨¢g¶ü{E¢¬ó¢¥ Âk¡ ½Pó¡ ÂØm¡ ¶Âó¢ï¨»¢üm¡©¡Â¯šm¡ .Å¢Ç ¡ ? ¨èÛ ¨ߢ罧Á¢øß? ¾à¥Â÷—¡Àÿúðó¨ç»Ã¨ô· ¨Á¡¾j¡§Èðó¡ ì¦ òÏ ¢ç½¢ßZãÂ÷—úëÄ Y¥ÂÐ쥨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¡? ù¡Á¾j¡¨Èð«P¬à« ÂЬ쫧Èðó¡ §Âÿ¢Ûþ×÷ Á¡¾j¡§Á¢´·¾¦«®· ¨³Á¢»§Èï¥ ù¡Á¾j¡ôß = ª^½¢Ð¬ë¡¤¦Èó¡ ©¢¸¬èó¡ å¡· ¦ìó¡ ¾ìàó¡ ¨÷¢ß¾ó¢ï¨Á¢øà÷ÂÏ¢üßôß §Èðó¡ýÀÿúßXÊã ? ¢Ç¢Ç— ¨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¡ù› úº÷ Õ` ¨³Á¢l¡þ«¢ ³¡ ªÈŒï ¨ôó¥ ±Â¥ù—¢û¾³ §¾ß¢ìó¡å» ôßúðó ¨º¯ ¡ ¨zÁ¢¬ó¡C¢àm¡? ¨÷¢ß¨èÐ¥ ©¡Èðó¡¢Äø¬«Vó¡¨üÌl¡¶ØÇ ¡ ©¡¿Ʀj¡ ©¢ºÐ¼Ë¾·œ¥Þç½¢÷±Pó¡¨w—? òàó §Âäm¡ùó D›¢ó ò{ Àó¡ £¡Ä÷¨ìØü` úº÷ 롺ó¡Å¢º¦ôó¡õ¢ì`õ쫱Á¢l¡ú÷§Èðó¡ù—¿›þó¨³Á¢»§Èïòà³D›ÂÐìó¡ §ÂÌìó¡ò¾¦«.

Zj¡Õ÷ ú÷§È𥠨üDZPó¡Æ÷Àó¡ö÷¬ó¡”¢ü¯—¨{¾ìó¡¨Ðj¡ $5DYHUHDXRSFLWS (PLOLR7HPSLDRSFLWS .

.

? ¾ºj¡Zðè¬ó¡ ¨ìØüm¢¥¨¯ ¡ ¨zÁ¢¬ó¡C¢àm¡ôߨÁ¢j¡ö÷¬ó¡©¢ôøß? ÂÜü󡧽¢ß›ù›êk¡ .

¨ºÇ¡Á¾ó¢ïö÷¬ó¡? Þ¦¬«ù—¤xVó¡¨øôàó¡ö÷¬ó¡éÂ× ²ÿ¢ü÷þø¬b¨øôß°ï—¤ó¢Ç—­¡¾·›  .

”¢ü¦ó¡½¡÷ ¨ðÇ¢÷§½¢øïƦj¡§½¢`¨³Är±Pó¡ù¡Á¾³”¢ü¥? §ZäÐó¡§Á¢´k¡ª÷¾¼¬Ç¡ §ZäºÐó¡ §Á¢º´k¡õ¡¾¼¬ºÇ¡D›”´ôó¡? ’ù¢ø·½¢¥±Â¥? ÍÐl¢¥¡ÀÿÚ· ¿›±Pºó¡”¡Ä³—úß©¢¥ÂÔó¡æèc¢ ü÷¾Ðìó¡¨Á¢øà÷¨ô· îÇ¢m¡Õm¡ú÷Á¢°ï ¡ ÑÁ¡ºß ÞÓ ”¢ü¦ó¡¨ô¬ï¨ì«? ½¡Ã¾ë ¢äÂ諨ãÂè÷¢ û˜ï§¾·¡ ¨ô¬ïX¦m¡¶¦Ð ¨ôó¥ ±P¥½³÷ ñ¢°m¢ç§Á«m¡½ìàó¡òpò¸¬óù¡Á¾j¡ú÷ÞÓ¡÷ §¾à¥¢ìç—¨¦Ì» .

’ù¢ø·½¢¥±Â¥? [àÓ` ÁÂð« ”¢º¦ë ¡ ½ºìàó¡ ©¢÷¢ß¾ó¡”¢ü¥? îóÀïƦj¡§½ ¢÷ª÷¾¼¬ Ç¡¢øï ”¡Äº³ ¡ ? §ÈðïZj¡Õ÷ ôßÂЬ ë¡[·? ¾·¡ ù•? §Èï Õøï ýÀºÿ òº°m¶ôЫ §Àç¢ûZ㧽 ¢÷¢ û ¨ÓÁ˜ï [³Pó¡¶ØÇú÷¨çÌðm¡ ÂØøôó¨Ó àm¡ÞÓ ¡m¡ õ¡¾¼¬ºÇ¡¢û¢·— ”¢¦ë ¡ ½ìàó¡òð̬ó¾Âj¡ù¢ìÇ õ¡¾¼¬Ç¡.þû—¢ü—Á¾ë £¢º¥ ? ¤Ìl¡§½¢÷¾s ¤³¢Ìó¡Á¾¥õì¬ó¨ô»¡¾ó¡ù¡Á¾j¡? §ÃÂä÷¨¦Ì»½¢«— I¾ìó¡£¢¦ó¢¥þó¨ôÏ ®¾·¨ôó¥ ±Â¥£¢¥ù—¢øôÊß [³Pó¡ ¨ßÂèó¡¨üïÂó¡ ±¡Â¥ ¡ òº¥¢ìm¡:ºäó¡E¢øºÌó¡YïÂó¡±Pó¡ ª¡ÃÁÄ«þû¢¦× ÄÄà󡾦߱¥? ò°ø¬« ¶ØºÇ ñ— ꥢº× ÓÁ—ꥢ×ú÷æó˜¬«©¢ûðm¡®· ú÷ ç ëÂÌó¡ò»¾øôó ¢ 쥡× ¨ß¢ë”¢Ôèó¨ô»¡¾ó¡¨ã¢Ðó¡®· ú÷¢èèע笻¡æô¬c ¨ôºÏ ¡ ”¢ü¦ó¡½¡÷ Á¢¬»¡ [¯ ¡ ò¦Êë ú÷ ö÷¬ó¡¾à¥ ”¢ü¯— ò¦Šëöôàøôó¨ôô¸¬ó¡¨¯ ¡ ¨Á¢øàm¡ ¢ºÜè¬pº¯ ¡ öºôàm¡òÜ ¢ ü÷òôì¬ó¡ö¬ — ”¢Ø» ¡ ¤ü´¬«¬·þ¬ó¢Ï—õ¢àó¡ Üm¡¶ü÷Þ÷ ¨üèó¡©¢øЦó¡ ¨Á¢Ôk¡òŸ¾ó¡ú÷Ο¢Ðl¡ýÀÿþôøb¢÷ ¨ôÏ ¡ þП¢Ð_ ªºôÛ ö–ºÌü÷? ù¾º·m¡¢ çÂߨÁ¢øà÷¨ô· ù¡Á¾j¡”¡Ä³—ò»¡½¢ìç—¨¦Ì»ÑÁ¡ß ÞÓ .

+7HUUDVVHRSFLWS Ðë ¡ £Âäm¡©¢¦Ðë ÁÐë? §Â»˜¬÷½ ß D›¨ôøà¬È÷  .

֐ؼm¡ úº÷ ö¬ ñ ¡ ꥢØó¡D›½àÐó¡ òجÈ÷ÖìÈ÷¿ ÓÁ ¡ ꥢØó¡ ÄÄàó¡ ¾¦ß±Â¥  öëÁòðÌó¡.

ÁÈó¡Á¡¾j¨¿¢p¨¦û¢³±¡Á½—Pß±Á¢» úÂ÷—? ¨ô»¡¾ó¡þ¬ã¢Ï ? ±¡Â¥ ¡ 뢥úßæô¬z ª¡ÃÁÄ«þû¢¦× [º· ?  òðºÌó¡.

E¢øÌó¡ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡ÖǬ Àó¡Á„¡ò»¾m¡ » ¡ ±¡Â¥ ¡ ? ¨¦û¢³¢ÿ¾s Vºó¡ ò»¾øôóò¥¢ìm¡Á¡¾j¡ôß¾ü¬È«Vó¡ñ ¡ ꥢØó¡D›¨½šm¡±¡Á½ ¡ ±Âº¥ ? ¢øïÂÐìôó¨ô¥¢ìm¡¨ j¡®· ô»¡¾ó¡ÞôÔó¡¢ àÓ÷ ùð ¢÷¢¦ó¢ã òðÌó¡.

ÄÄà󡾦߱¥? òðÌó¡.

ù¢ø·½¢¥±Â¥ òðÌó¡.

¨ôó¥  òðÌó¡.

:Âäó¡E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡ åº¸ü÷ òجºÈ÷ òðË ? ꥢØó¡ ÖìÈ÷ :Âäó¡ E¢øÌó¡ YïÂó¡ ±Pó¡ D›§¾ß¢ºÐó¡CÈó¡  òðÌó¡ .

Sû¢³ò»¾÷Pßþó›ñ»¾ó¡ òº¥¢ìm¡ÞôºÔó¡ºôß¾ü¬È« §ÂË¢¦÷ò»¾m¡ò¥¢ì«ñ ¡ ꥢØó¡ ôßÂ÷ ¡ ñ — õÄß È” ¢ü ¦ó¡ ù ˜ï ¾¦ ±Pó¡ ¡Àÿ ù — Þë¡ó¡  ÂÐìôó ºÓÁ ¡ ꥢØó¡ú÷¨èó ˜¬m¡» ¡ ©¢û¢¦Øó¡Ýøoú÷¨û¢¦×þôà³ ? ¨ºô»¡¾ó¡¨ ³¡ó¡ÖÇ ¬ À󡣡Äm¡ú÷Âÿ¢Û¡Àÿ ¶ØÈó¡ ñ ¡ ꥢØó¡¨ÓÁ—¬È÷ ¨غ京ó¡ D›¢º¦ü³¨á¬m¡¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ò¼üó¡â´ß—ú÷ñøàm¡¶ØÈm¡æìÈó¡õ¾¼¬Ç¡ §ÁïÀm¡¨ÈŸÂó¡¨üïÂ󡱡¥ ¡ ¨Øä«? ©¾ø¬ß¡V󡔢¦ë ¡ å_ ¤ü³ òã¡Äm¡ ©¢¸¬èó¡ º°ï—¾¦« ±Á¢l¡t ²Á¾¬ó¢¥êÔ« ¨ô»¡¾ó¡þ¬¸¬çÞȬ« Vó¡Ýüó¡ú÷¢ÿ¾s ºt [¬º¸¬çD›ÝÂ謫V󡨳½Äm¡òã¡Äm¡ ܫ :Âäó¡E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡? ¢û¢ì«›  .

º» ¡ òã¡Äm¡Þ÷¤ü³D›¢¦ü³ª¡ÃÁÄ«¨û¢¦× :Âäó¡E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡? ±Á¢l¡ ¢èû•§ÁïÀm¡ ©¢ç¡ÂÌó¡ .

[ó¢¬ó¡[ßüó¡ú÷©¢ç¡Â˨¯°ó¡¨üïÂ󡱡¥ ¡ ú÷òï§Á¿±¬« ݺӗֺǬ« ¨üïÁ¢ÿ¾s ª¡ÃÁÄ«þû¢¦×? Îë¢üó¡õÂn¡ ¨ ÿ ôß©¢ç¡ÂË  òðÌó¡.

§ÁÀó¡ E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡ ¨·ôó¡.

ÄÄà󡾦߱¥? ¨üïÁ¢ÿ¾s ¨³Á¾¬÷©¢ç¡ÂË ¾º·—P¬à« :Âäó¡E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡? ¢·Ó °ï—ÿ  ¨·ôó¡.

:Âäó¡ ª¡ÃÁÄ«¨û¢¦×ú÷¢zÁ¢«­¾·—¢ø û—ôß¾ïš«Vó¡¨ó½ ¡ ¨üº»¾m¡ §Âº¬ç? Yº¥¾ë  òðÌó¡.

YïÂó¡ÄÄà󡾦߱¥þ¥½Âèû¡Á¢øà÷ÂÐüß úº÷ ºôàó¡öÈì󢥨o¾÷¨ç¡Â˽³ ¨ü»¾m¡ù¾¥ò»¡½òã¡Ä÷½³ ò󾥧»˜¬÷ ªºû¢ïVó¡¨Zj¡§Èðó¡Þô믛±Pó¡ªÈ÷Vó¡ö÷¬ó¡¨ôøß”¢ü¯—©ÃÂ¥¾ë ¨ü»¾m¡ ¨ ³¡ó¡Øä« ©¡Èðó¡ ©¢º ³¡ó¡ùœºç ž¢ü¬Ç¡Á½ÝÓ÷ ¨ߢç¾ó¡©–Ìüm¡”¢üÊ¥ §½¢ßþ¥©Â³¢øï ¾¦ Àó¡ÄÄà󡾦߱¥”¢ü°¬Ç¢¥§Èðó¡ú÷¨ó¢»¨¯°ó¡±¡Â¥.

ó ¨³Á¢l¡ ¨ô»¡¾ó¡ ¨ô»¡¾ó¡ù¡Á¾j¡ùœç¨ü»¾m¡½³ òó¾¥ߢç½Zã ÑÂäóê· ªë ? õ¾¼¬Ç¡þû— ºÿ Õm¡Æèü¥ªȌ勉Á¢l¡©¢ ³¡ó¡ù—¢øïZj¡Õ÷ ú÷§ÂÌ쥧Èð÷ ò»¾m¡? ý½¾Ð¥útÀó¡±Pó¡¡Àÿ [àÓ÷ ? › ¾ÿ¢Ì«C ¨°¾·¨Á¢øà÷§Âÿ¢Û ëÂÌó¡ ®¸¦ó¡¡Àÿú÷Í D›§½àó¡úð{¢ ôϗ ©¢ç¡ÂÌó¡úß .

  .

”¢ü¦ó¡½¡÷ Zºj¡Õ÷ õ¾¼¬Ç¡ îÇ¢m¡Ʀj¡Õ÷ ¨Zj¡§Á¢´k¢¥ ¨¯°ó¡±¡Â¥ ¡ ”¢ü¥. ¢ºøï ĺÄà󡾦߱Pó¨³Á¢l¡ ¨ô»¡¾ó¡ù¡Á¾j¡¨È𫠝¶ØÇ ¡ ©¢ÓÁ ¨¦Èüó¢¥ ¨ôðºÌm¡ ¨¸ØÈm¡æìÇ ¡ ”¢ü¥? ò¼üó¡ÝÀ³ú÷§À¼¬m¡¨¦Ìl¡ÑÁ¡àó¡ª÷¾¼¬Ç¡ §ÃÂäm¡¨¦Ìl¡½¢« ¡ ? ¨ô°r¤Ìl¡§½¢÷¾s òðÌó¡.

§ÁïÀm¡¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ú÷ ¤³¢Ìm¡¨¥¢°`òøà¬È¬óù¡Á¾j¢¥ 9 .

OAÀAI^^î¸@ 'K ֐غ¼m¡ ñ¢ðË ¡.

òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ëòðË? ÓÁ—ꥢ×ú÷¢ ßøo? ù𬫠þó›¾àÐ ¶ØÇ       ñ¢ðË ¡.

Þ¥Âm¡ú÷¤Âë—  ¨ºô¥¢ìm¡¨ºô»¡¾ó¡¨ j¡í«Þ÷¨¯°ó¡©¢ j¡ú÷§Á¿þ¥Öb ±Á¢l¡ú÷êôȬ󢥐› §ÁÂÔó¡¾ü߶ØÈó¡D›”¢ì«Á¡ ò Èó  ¨·ôó¡.

§Á¿ù¾¥ÂÐìôó ¨Øä¬ó¡ ÝÀº³ ôߨóø„¡¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ú÷ñøàm¡¶ØÈm¡æìÈó¡¢ øÜà÷? õ¾¼¬Ç¡ ? þàØì÷¦ëòðË? æìÈó¡¾s®·  öëÁ[¬û¢¦Ø󡔢ü°¬Ç¢¥ òðÌó¡.

ò¼üó¡  òðÌó¡.

§ÂŸ¡½ú÷Ý¢ØëòðË òã¡Äm¡ ©¢¸¬èó¡ ¨º³Á¢l¡þº¬¸¬çêÔ«Àó¡Ýüó¡ú÷òã¡Ä÷©¢û¢¦Øó¡Ýøo? ª÷¾¼¬Ç¡ ú÷Z°ð¥òë—¨¦Èü¥úðó» [·ú÷¨³½Äm¡òã¡Äm¡õ¡¾¼¬Ç¡Þ÷ò»¡¾ó¡? ÞȬ« ñ ¡ Ýüó¡ ¨û¢¦Øó¡ÚèóæÂà«ôßåëôó ¨¸èÐó¡D›§½àó¡úð{ .

  .

§Èðó¡ ¶ØºÇ ¡ ©¡¿Ʀºj¡ú÷§ÂÌ쥧Èð÷ªû¢ï©¢û¢¦Øôó¨ô»¡¾ó¡ù¡Á¾j¡öÜà÷ ¨üºÇ ©¢û¢¦Øó¡ÝøoÆ÷Àó¡ö÷¬ó¡”¢ü¯—¢Òà¬Ç¡¾ë .

¨ «¢üó¡©¢¦¦k¡ ¨üÌl¡ Zj¡Õ÷ ú÷†§Èï Tžg™ôg ~g oi ` hëogæ D›֐ؼm¡®· ú÷¢ èüЫú÷¢üüðd¨·¡ó¡±¡Â¥—Ýø¨èÏó¡¨Ç¡Á¾ó¡ ¾à¥ ¨ó¢¬ó¡õ¢Èë ¡ ֐ؼm¡ ¢øï[¬o¾÷[¬÷¢ß½ôßõì Ñʬà÷¾ìߢ øÈì òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë ¨ºôó¥ ±P¥þ¦Ë¨ã¢Ðó¡ýÀÿ? ÿ  òðÌó¡.

¨ß¢øj¡±Â¥? ñ¢k¡ÿ   òðÌó¡.

ù¢ø·½ ¢¥±Â¥ ÿ ¢øïú¾ìßú÷¨ðŸ¢¥¨ØÇ¡¥ ¢ÓÂß ¢ øÈ쫐.òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë  òðÌó¡.

Á.

ü¥ ±Â¥? ñ¢k¡ ºÿ ¢øïú¾ìßú÷¨ðŸ¢¥¨ØÇ¡¥ ¢ó× ¢ øÈ쫐.òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë  òðÌó¡.

[ô¦ŠìÊ« ±Â¥? ñ¢k¡ ¢øï[¬ðŸ¢¥¨ØÇ¡¥ ¢ÓÂß × ¢ øÈ쫐.Þ¥Âm¡ú÷¤ÂëÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë  òðÌó¡.

H¢ëèó¡þìóñ¥? ZÔbúß §PãD›ò¸¬È«¬·ê¸È« Ʀj¡§½¢÷ù—þ¦¦Ç©¡Èðó¡¶ØǗôß©¡”¬üó¡Á Û .

¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿú÷ ¨¸èÐó¡D›§½àó¡úð{§½¢m¡ýÀÿ  .

ê¥¢Øó¡¨ß¢ë”¢Ôçò÷¢ïôß¾¬{¦ë¢ ¬Øä«? õ¾¼¬Ç¡òجÈ÷ÖìÈ÷©¡¿¨ß¢ë  òðÌó¡.

k¡±¡Â¥—¤ó¢ã? ôèÈó¡¨ìóñ¥ ½øߗŠ ±Â¥? ¢øï ¨ºØä¬ó¡ ¤ó¢Ç—¨¯¯ êç ¢ÿ¾s þºìóñº¥ ½øߊ— ±Â¥? ¢øïê¥¢Øó¡¨ß¢ëòøÌ Àó¡ô÷Pó¡¦ìó¡©¡¿  òðÌó¡.

ôèÈó¡ [ºô¦ŠìÊ« ±Âº¥ ¨ºß¢øj¡±Âº¥ Áºü¥ ±Â¥? ¢øï[á¬m¡ú¦ìó¡©¡¿  ñ¢ðË ¡.

±Â¥? ¢øï ù¡Á¾j¡ ©¢÷¢ß¾ó¡ôßÄð«Â«¢¦Èû§ZäÏ”¢¦ë—©¡¿  ú÷¢´Ôû°ï—£ôǗþû —¾¦ ¨¬ Ç¢ÿ½¾ßâô¥Vó¡H¢ëèó¡¨ìóà ºÔçß¡¾¬ôó¨ÓÂß°ï—ù¢ûð úÀôó¡[á¬m¡ú¦ìó¡£ôǗ ÖäºÔ󡨺÷¢ì÷ òºì°ó¡ògôߧ ë °ï—ÂäÏ ¡ ”¢¦ë ¡ ù —úß  òðÌó¡ .

±Â¥? ¢ø視¬ø¬üǨàÔ¦¥ò÷¢k¡Á¡¾j¡ªiúߢ ¬¥¢ü÷ÃP«¢÷”¢¦ë ¡ ýÀÿú÷ ù¡Á¾ºj¡Þº÷ §¾·¡ ¨÷¢ì¬Ç¡? ùð«¢÷¢ ü÷  ¨·ôó¡.

H¢ëèó¡þìóñ¥ Áü¥ ±¡Â¥ ¡ ¨ì¥? ¢øï¢n¨ô÷¢k¡ ½ìàó¡ ©¢÷¢ß¾ó¡ ±Â¥ ôèÈó¡þìóñ¥”¢ü°¬Ç¢¥¨ÇÁ¾m¡¨·¡ó¡±¡Â¥—ò÷¢ï? ¨÷¢ß¾ó¡ª÷¾¼¬Ç¡ òº÷¢ïØä Àó¡¾·¡ºó¡¦ìó¡¾ø¬ß¡æìȬó¡£ôǗùðóþç ª÷¾àû¡Àó¡½øߊ— ꥢØó¡¨ß¢ë ©¢ºº¸¬çæºÇ ºç — æìÈ󡔢¦ë ¨ºô÷¢k¡½ìàó¡ºç ªô°ø¬ç½ìàó¡¢÷— ©¢¬È÷[¥¨ôÏ¡ó¡CÈó¡òø^õ쫾ߢÏæÏ? ¨󢬬÷¢ÿ¾s— Á¡Àû ¡ ¨¦ë¡Âøºó¡  .

¾³ù¢ìÇ ”¢ü·›¨ØÇ¡¥ ¢ ôðÌ«¤¦È¥§ÂŸ¡¾ó¡ú÷Ý¢Øë— §ÂŸ¡½æÐûòðË? ¢ ôï ±Pó¡ .

ò¼üó¡ ¨×¢ìÈó¡ C ߢºç½Á¢ºøà÷ÂÐü३½Âèû¡¨·¡ó¡±¡Â¥—ù—¢û¾³ ¨èÏó¡¨Ç¡Á¾ó¡¾à¥ úº÷ òôȬm¡t ÷Âó¡þ³« ¢ÿÁ½ .

¨×¢ìÈó¡ÂÐüß? ò°ø¬ÂÐì󡱡¥—? ¾ÿ¢Ì ±P󡧾ߢëD›[f¢ m¡  ¨º·ó.

§ÂºË¢¦÷ò»¾m¡éç ¶ØÈó¡¬È÷? ¨×¢ìǨߢøj¡±Â¥èç ¢û¾³ úðó  ¨·ôó¡.

½øߊ— ±Â¥ ¨·ôó¡.

H¢ëèó¡¨ìóñ¥? Â÷ ¡ îóÀï ? ¨×¢ìºÇ ñ¾à`— » ¡ ­°ó¡©¢ ³¡ó¡? ©¢×¢ìǨ¯¯ H¢ëèó¡þìóñ¥?  ©¢·ôó¡.

¨ ³¡ òï Ñ¢·Âm¡ Ö¥¡Âº ¨ìì·¨àôëD›åÂÜó¡Òà¥? ñ ¸¬«¾ë¨·¡ó¡±¡Â¥—ù —¢` Á¢øà÷ÂÐüàï .

Ñ¢·Â`½ à ¾ë¢ ü÷¢Ôॐù œç¨·¡ó¡úßùà硾m¡¢ ç ZºÐëÁ¡¾º³ òºà] › ¢ üßæô¬z¨×¢ìÈó¢¥þ¦Ë±Pó¡¨ô¬ïúßÃÁ¢¥ ¾ºüßÑ¢º·Âm¡ñ º¸¬ ¾ºë îóÀó  ¨·ôó¡ .

ò»¡¾ó¡D›¨™Â󡤴y ? Á¢ºøàm¡ÂÐüàó¡¡Àÿ¢û¾³ ¾ë ±Pó¡¾ß¡ë ¨¢øk¨×¢ìÇD›§ÁÂÔó¡ þìóà ±Â¥   ¨·ôó¡ .

½øß Š— ±Â¥  ¨·ôó¡ .

H¢ëèó¡ þìóà ±Â¥ © « ¡ · ±Â¥   ¨·ôó¡ .

ôèÈó¡ ®¸¦ó¡¡Àÿú÷ ¨¸èÐó¡D›§½àó¡úð{¾ìà󡔢ü¥¨ìÂ×úß .

§½ºàó¡úð{[øôÈm¡¾üß ¨{¾ìó¡©¡Á¢Ôk¡? ¨¥Âk¡§Á¢øàó¡? ¢ ÷¡¾¼¬Ç¡ ¨×¢ìÈó¡úß .

 ¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿú÷ ¨¸èÐó¡D› ¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿú÷ ¨¸èÐó¡D›§½àó¡úð{¨¥Âk¡Ýìó¡? Ò·¡Âøï¨×¢ìÈó¡õ¡¾¼¬Ç¡úß .

  .

Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡©¢¸¬ç òã¡Äm¡ òºã¡Äm¡ < ¢ï¢ÿÂзúð{òã¡Äm¡ú÷Ý¡û—§¾ßª÷¾¼¬Ç¡ ¨º³Á¢l¡ ¨ºô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡¢ ç ¢È¬«¨ǗÁ¨ó¢Ø¬Ç¡©¡¿¨ØÈ¥òã¡Ä÷ » ¡ òã¡Äm¡Þ÷¤ü³D›¢¦ü³¨·¡ó¡±¡Â¥—ò÷¢ï? ¢ÿ¾s ¨º³Á¢l¡ ¨ºô»¡¾ó¡ù¢º¬¸¬è󡢺 ç ¢È¬«òðÌó¡¨à¥Â÷¨ØÈ¥òã¡Ä÷ Zºã ªë ? ¢ÿ™¢ü¥¾ߌ— Vó¡[ô¦ŠìÊ« ±Â¥ú÷¨ëÂÌó¡¨ ³¡ó¡? ª÷¾¼¬Ç¡   ¨·ó.

¨È¬û¡±Â¥? §Â°ð¥¢ÿ¾s¢ø¾p ±Âº¥ ? §Â°ð¥¢ÿ¢û¾³ ¾ìó ¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡¨¸¬èó¡©¡¿òã¡Ä÷ ¨º ³¡ó¡ ?  òðºÌó¡ .

H¢ëèó ¡ þìóà ±Â¥  ¨·ôó¡ .

Á.

ü ¥ æï¢Èó¡©¡¿òã¡Äm¡ýÀÿú÷  òðÌó¡ .

[ô¦ìÊ« ±Â¥ú÷¨¥Âäó¡ §½ºìàm¡¢ ºü÷  òðÌó¡ .

¨´k¡¶Ÿ¢èÐó¡ú÷ñøàm¡¶Ø Èm¡ H¢ºëèó¡þºìóñº¥ úº÷ ®ºó¢°ó¡ H¢º°ó¡ꥢØó¡±Â¥? ¢øï ¤ºó¢ã? ºÿ ¢ºø悔øàó¡¨ó¢Ø¬Ç¡ ©¡¿ ¢ ü÷  ¨·ôó¡ .

±Âº¥ úº÷ ¨¥Âäó¡¨ ³¡ó¡? ¢øï¨ìç ¡ ¨ó¢Ø¬Ç¡ ©¡¿ ±¡Â¥ ¡ ½¾ pZãªë ? þø÷«Þë Àó¡[ô¦Šì Ê« ¾ºë  ¨º·ôó¡ .

­º¯ — [¬¸¬çD›±Á¢l¡? Ý 謫òã¡Ä÷ ꥢºØó¡? ¢ÿ¾s  ¨·ôó¡ .

Áü ¥ ±Â¥? §Â°ð¥D ¡ ªôøଠǡ îºô«ú÷Àèü¬ó¡®· ú÷æô¬c¢ï Þ÷¨ß¢øj¡ ±Â¥ú÷ÓÁ ¡ ±Âº¥ úº÷ H¢°ó¡ꥢØó¡? [¬ü¯¡¢ ü÷¾s Áü¥ ±Â¥? §½³m¡ úº÷ ÓÁ ¡ ꥢØó¡? ¨üïÁ§¾·¡   òðÌó¡ .

H¢ëèó¡ þìóà  òðÌó¡ .

[ô¦ Šì Ê« ±Â¥  .

¢ºÇ—ÁÝÂ謫ù—ñ¾¥ [¬¸¬çD›¢ìç—ªøÈŒë ¨³½Ä÷òã¡Ä`Áü¥ ±Â¥½Âèû¡¾ë ޟ¢Ìó¡ÿ ¢øï õ¾ë ¡ ÿ ¨³Á¢l¡ ¨ô»¡¾ó¡ù¢¬¸¬èó¡¢ ç ¢È¬«Vó¡¨ØȦó¡òã¡Äm¡ù—Âÿ¢Üó¡ [ô¦ŠìÊ« ±Â¥ú÷¨{¾ìó¡¨ôÏ ¡ õ¢Èë ¡ ? ¨ß¢øj¡±Â¥? ©¾³ ¾ë Á¢àË ¡ ¨¦ë¡Âm¡©¢¸¬ç §½ìà÷ — ¶ØÈ÷æï¢Ç©¡¿¨àÇ¡ ¨¸¬çÿ ¨ÇÁ¾m¡±¡Â¥ ¡ ò÷¢ï? ª÷¾¼¬Ç¡ ù¢ºïÁ—? ùð«¢÷§½¢ß  ¨·ôó¡.

½ìàm¡æï¢Èó¡©¡¿¢ ôߤó¢äó¡ù—ó ±¡Á½ ¡ ?Âº× ¤ó¢äó¡? ¢ àë÷ þç õ¾àü«Àó¡ÓÁ ¡ ꥢØ󡔢ü°¬Ç¢¥±Pó¡ꥡ× ¨ìÂ×ÂȘ¥Á¡Àû ¡ ¨ôøßö¬¬ó±Â¥£Âë—¨ô¥¢ì÷¢ àÓ ? ߡ ¨·ôó¡.

  .

ž……Ž…sh…²g .

žãh……²g ²Ÿ¢º¬üó¡ö ºÿ—ͼ¬Ç¢¥õë—ù—Yüð{¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿñÐ窐d ù—¾à¥ ±¿ºv ñº» ú÷£¡Ä÷½¡ ¨ìØü`¨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¢¥¨Ï ¢l¡ ¢ ó›òÏ ¬m¡ ¨ó¢¬ó¡Õ¢ìüó¡? ¢ ôf˜ÇVó¡ úëÄ Y¥ÂÐë £¢¦ºÇ ù¢ï£¡Ä÷½¡ ¨ìØüm£¡Ä÷Y¥òŸ¢¦ë¢ ü¥ ú÷ [Ç Y¥òŸ¢¦ëÁ¢¬»¡ù› ½¦ó÷Ç ¡ ¶¬è󡪦ìߗVó¡¨Ç¢Èó¡Ý¢Ó ¡ ªû¢ï®· D ¡ ¨³Á¾ó¢¥¨ü÷— Yº¥ òºŸ¢¦ëµ¢¬³¡ ¨ØôÈó¡ôßòŸ¢¦ìó¡·¢ü« ¨èô¬¼m¡©¢÷ðk¡¤ë¢à«ú÷£Âäm¡ ÕìÇ Â¯›ö üס÷ Òথ¨Ó¢¥ ¡ ©¢àø¬¡ªð—Vó¡Tèó¡ ¨û¢ãú¥¡§Á¯ ñÿ ¢ºà硽ù¢ºï îó¿òï žŸ¡Äj¡£üj¢¥âÁ ½¡ ¨ôëÁ öôëœï¨ø¬ÇÂó¡¨ó¾ó¡ ¨ºóÄàó¢ïº̦ó¡½ÂºØó¡£¢¦Ç—òï¢ ç ªàø¬³¡V󡣡Ä÷½¡ ¨ìØü÷Á¢¬» å¢j¡¡Â¸Ðó¡¹¢üm¡ îó¢Èm¡¨¥àÏ ÁºÐì󡔢ºÌû ¨¼Ðó¡ñ¬ó¡öø룡ĺ÷ ½¡ ¨ìØüm§Âøàm¡òŸ¢¦ìó¡©Á¢¬»¡ [¦¦È¥¨ßç¾÷ ©¡Á¾¸üm¡¢Öb Vó¡ ¨àè«Âm¡Þë¡øôó¨à¦Øó¡¨û¢Ðk¡ñä¬Ç¡? ò°ø¬ Y÷— — êç¡Âm¡ úï¢Èm¡”¢ü¦óÎм öÈë [øÈëD›”¢Ôèó¡öÈì«D›ÞÔz  ¥ £ þó¶ôÐ öÈëÿ ©¢·¡ó¡”¢Ìû› ¨·èó¡ ÅÂäôóÎм öÈë ¨÷¢àó¡ ½¡ó¡å¢èÓ µèÈ󡐛 ôߤôä¬ôó¾Ó¢à¬ó¡ ù¢à¬ó¡ÑÂäó¨¥Á¢ì¬÷©¢ç¢È÷ôߨÈøl¡£¡Ä÷ÁÐ몠ÌûŒ— ¢ ºü÷—½¾º ù—úð{¢÷¾Ïú÷¨àø¬oúðø¬¬ó ¨ ³ ú÷¨¡Â¸Ðó¡¨à¦Ø󡧢Èë ¨û¢¯¨ ³ ú÷¢ ¬÷Ç ¨ߢç½ù¢¦÷¾Ì«D›”´ôó¡.¨³Á¢l¡©¡”¡¾¬ß¡ ú÷þû¢ðǨ¢g ÂÐìó¡[и¬ó À»˜«ÁÐìó¡Á¡Ǘ֐Øqù—Ú·ó ¾ë ¨üЄ¡ò»¡¾ó¡ ±¡Â¥ ¢¥öß¾m¡ÁÈó¡? ò°ø¬«  .

¨{¾ìó¡Á¡Ç ¡ ? Ú·ó Þëm¡¨ç¡Âã¦×þ¬ô÷—Àó¡Ô¦ó¡— Ÿ¡¾ó¡òðÌó¡¤ó¢äó¡? ªºû¢ï¢ û—úðøm¡ú÷ ¨ø¼Ó©¢Ç¢ì÷©¡¿¢ û—ÖÇó¡ ÂÐàó¡D›½à«ù—úð{Vó¡ ÖºÇó¡ºÐàó¡Á¡Ǘ? ¢àŸ¢ËÂ÷ ¡ ù¢ï¢ø梨ÌøôóêÂ×ôߢ ÷¢Èë—Òথ¬b ÂÐàó¡D›½à«ù—úð{Vó¡Á¡Ç ¡ ? ¢ß¢è«Á¡òë— ¢ðiòë—¢ÿ¾s[·? žñ¢øÌó¡ù¾` Á¢üó¡µÈó¡õ¡¾¼¬Ç¡ÿ ¶³Á ¡ ôß ¤¦Èó¡ù¢ï¢ø¥Á ®¾ºk¡ ¢º Öb ¨¼Ïñ« ôßÁÐìó¡Ýëôçñ ¡ ¢÷—ž¨¦Ðìó¡ é¾ül¡£¢ã Ú·ó — ù¢ØôÇ? ¨ô°r¨ø§ÂǗ½³ õ¾àóH¢°ó¡ é¾ül¡úßYä¬Ç¡®· ©¡Á¾¸ü÷ κм« ®º· ñ¢øÌó¡ù¡¾ô¥? ©¢÷ðk¡þ¥ªçÂßÀó¡¸üó¡ôßZ÷—— îô÷ þ¬Ë¢· öï¢k¡”¡ ¢ ³Á¢»¬·— ¨ü¾m¡ÖÇ ¨üÐpH¢¦÷ ¾ì籿øüïúëÄ Y¥ÂÐ쥨ߢç¾ó¡§Á¢øàó¡¨Ç¡Á¾óªÐл Vó¡ñÐèôó¨¦Èüó¢¥¢÷— ¨ó¢¬ó¡Á÷ ¡ ? ¢ ôf—©¢³¢¬ü¬Ç¡§¾à¥ª³Â» ©¢ç¢ºÈ÷ôßòã¡Ä`½Ä÷ÂÐìó¡ò÷¢ð¥Öy ”¡Ä³ ¡ òЬ÷Á¡¾³úߧÁ¢¦ßÁÈó¡ êÂ×ñ¾¥ý½¡¾¬÷¡ñ× ôßÁÈó¡¿¢bVó¡¨àÇ¡ó¡êÂØó¡ú÷ö¬ ¢n¢øà¬Ç¡¨¥Á¢ì¬÷ ÖÇó¡ÂÐàó¡ù¾÷Á¡Ǘ? åÂßÀ󡧢Ìm¡ ºôàó¡öÈìó¢¥Þì ¾·¡ êçÂ÷¿ ¾·¡ ñ¢°÷¡¾ß¨øì¬È÷¨¸¬ç©¡¿ÂÐìó¡ò»¡¾÷ ®· ú÷ò»¡¾m¡ýÀÿæüЫúð{¢øï ¨¦Ôn¢¥òÏm¡ô¦j¡Pàm¡®· ÂÐìó¡ú÷ [èüÏD›¨Á¢øàm¡©¢ûðm¡ ÂÐìó¡ò»¡½ú÷öôÇPßþ¸ØÇD›¾àÐ ÁÈó¡Á¡¾³? ¶¬Œç ò»¡¾m¡ú÷æüÏ — ù¢¬ß¢ë— ÷Âôó¨ß¢ëýô૱¥§¾ß¢ë? ¶¬Œç æüÏ £ §ZäÏ»— òðÌó¡¨÷Âÿ¨¸È÷¢n§¾ßꥡ× ©¡¿¨üïÁ±¡Â¥˜¥ÁÈó¡Á¡¾³öß½ ©¨û¢¦Øó¡ª úëÄ Y¥ÂÐëù¢ðÈó¨÷¢à󡨴 ôó¢¥ß¾« ¾·¡ ꥢ×ú÷  .

? ¨óÄàü÷±¡Â¥˜¥¢ üÐb.þûœç¨w ¡ ú÷¨¡Â¸Ðó¡ê×¢üm¡? ¨·¡ó¡þȬð«¢m¡ÂÜû ºϢü३½Ã £¢àºÌó¡꟢ºÔ÷? — ñ¬ó¡öøëôßX¦« ù˜ïž¨ÇÁ¾÷Õ¢ìû ¨º¦ë¡Âøôó¨àºÇ¡ ©¢¸¬ç òã¡Äm¢ïþô³—ú÷ªü¥ Àó¡ÑÂäó¢¥è«¬·¨Á¢øà÷ ±Pó¡¾ß¡ë ¨¢øk©¢×¢ìÇ Á¢àË ¡ Zºj¡´k¢ºï à¦Øó¡þØp ? §Âç¬÷”¢ü¥½¡÷ ýŸ¢ø߾̫? ”¢ü¦ó¡õ¾¼¬Ç¡ ß¾º Ʀºj¡úº÷ ¢ºßû ¨g §½¢øï Õøïõ¾¼¬Ç¡ ù¢ð÷òï? Â̬üm¡ þºç ¡ÂЬì÷ù¢ïÀó¡Zj¡Õ÷ õ¾¼¬Ç¡¢øïù¡Âç—? Ì ù—¾à¥ ©ªøÌ ø Ê«ª ¨ÓÁ ¡ îó¿? ¢`¶ØÈó¡ú÷¨çÌðm¡”¡Ä³ ¡ ¨Èð«ôß ÞüºÐó¨ºði ¨×º˗— ¨¸ØÈm¡æìÇ ¡ òøkÑÁ¡àïò¼üó¡¤Ì»õ¾¼¬Ç¡ ò¼üó¡¾³ù¢ìÇ Æ쫨ØÇ¡¥ ”¢¦ë ¡ ½ìàó¡òðË¢øï £¡¥ ¡ ”¢ºü¦ó¡¤ó¢Ç˜¥¨àÇ¡ ¨¡Á½ôßù¢ï£¡Ä÷¨ìØü÷? ”¢ü¦ó¡ù—ôߨǡÁ¾ó¡ªó½¾ë þó¨·¢¬m¡”¢ü¦ó¡½¡÷ ¨à¦×öŸ¢`¢ èð« ¤ó¢Ç ¡ ýÀÿÝ¢Ô»›? ÝÂ¥ ¨èô¬¼m¡ Þº¦¬« úëĺ Yº¥ ¨·¡ ÂÐ쥨ߢç¾ó¡Ÿ¢øàó¡ ¨ôøj¨ôô¸¬ó¡¨èÏó¡¨Ç¡Á¾ó¡¾à¥ þºç ¢È¬«Àó¡òãÄm¡ ¨Øä¬ó¡£ôǗ? ¦ìó¡ù—D›ªôÏ« ¨Á¢øàm¡¢ÿÂÏ¢üß ñ¾º« Vó¡úŸ¡Âìó¡ú÷Îë¢üó¡õÂn¡¨ ÿ ôßVó¡©¢ç¡ÂÌó¡ ¨³Á¢l¡ ¨ô»¡¾ó¡ý¢¬¸¬ç ¨º¸¬èó¡©¡¿òºã¡Äm¡ ò¼üó¡â´ß—ôß ¨÷¢ìm¡¨¸ØÈm¡æìÇ ¡ ¢÷— X¦m¡õ¾Êë ôß X¦m¡¨¯¡¾·ôßòŸ¾ó¡ú÷¨üüÈm¡©¢ç¡ÂÌó¡ ¨àÇ¡ó¡¨ô»¡¾ó¡ ªø ºÇ— ÝÓm¡¤û¡³ æô¬¼`¨×¢· ¡ ? ªìOç ¾ëùï—ù—³Á—õ¢¬l¡? öºÈì󢥺Ÿ¡Äj¡? ¨÷ºÇ ¡ §Á¢øàó¡ú÷õ¢ÿ¤û¢] ò ÓÖÈì¥ó æÂà¬ó¡? ¨ºìØü÷? ¨ºߢç¾ó¡§Á¢øàó¡ôß©Äð«Á¡Vó¡¨Ç¡Á¾ó¡ýÀÿñ» ú÷¨Ï¢»¡Â¸Ðó¡ ? 墺Ôü«Vó¡©¢ü¦ôó¡ú÷¨ü¦óùð«ù—³Á—Vó¡ úëÄ Y¥ÂÐ뱿v £¡Ä÷½¡ Ÿ¡Äj¢¥¨Á¢Ôk¡ ¨¯ ¡ ¨zÁ¢¬ó¡©¢Ç¡Á¾ó¡µÂÏ  .

Öð£üðäߍ vh™Œôg 0hµØ4g é g ²g .

·›Y6¹ ²¹WC Yo›Z#› ž˜gÎ ê «›jT› ¥›¥£— ­jB2MCKM›£YMCWaj  M:Y%› MKC MA¥¹ NK N ›YC1 „Ø j›œ›Ï› «›jT› ðNðB=î ÃAô žY? ¥›Y? ·KY K𛻣›¹ rgÒ­ æ™Ôð lAEA»£›¹ œ›Z»£›¹ MA¥¹ KDÏà×›M£¹T›¹‚œ›ZM@  M:Y%› &K$0$7RSFLW h  .

 RSFLW h lðYï MY?›aj ’ðҘ $o ž˜¦­ ðNÃuô>î ð.£¡Ä÷½¡ ¨ M›£Y c:<› ¥jCï M@EA hZØ ¶ œ›Z»£›¹²K>pkA M<›j›MB%›œ›Z¥j8  M:Y%› )$5+$7-$$%. ÁYô iE›»£›¹ ð¹KEÃ@ï ¨ ðžuð gA ME›»£›¹²K>pkA YWC&›ºY?›  M:Y%› ~OW!a ¶„¹„ž„¡ ·›j£ h  .5.

¨·¡ºó¡ ±¡Âº— Þ롺÷ ¨Øºl¡ ®¾b Þ÷.

õ© µ½ úß ±Âºº¥ úëÄ Y¥ ÂÐë ¨ôó¥ ±Â¥ Á .

üº¥ ±Â¥ þȬû¡ ±Â¥ H¢ëèó¡ þŠìOóà ±Â¥ [ Êô¦ ŠìºÊ« ±Â¥ ½ øߊ— ±Â¥ ôèÈó¡ ¨ìóà ±Â¥ © «¡ · ±Â¥ §Pì÷ §Pì÷ É    öôï .

:Âäó¡ ò»¾m¡ Þ÷¢j¡ ¾´Èm¡ éºÈºó¡ ëÂÌó¡ ò»¾m¡ É ¨ü¾m¡ ÁÇ õ lK$› ¥j› £¹W é™ hZ Ø MCW _Â:㠐 f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h .

É ñ’ ¾Ê÷—Š éÇ ÂÐìó¡ ¾´È÷ õ ª ó’Êè« ÂÐë ÁÈó¡ ÝÁ¢Ë ½¾· D› úëÄ Y¥ ¨ü¾÷ ÝÁ¢Ìó¡ ½¾· D› úëÄ Y¥ ¨ü¾÷ :Âäó¡ ëÂÌó¡ [ô»¾m¡ [¥ òÏ¡ó¡ hZ Ø MCW KD žóY ×› žK<ó j› _Â:㠐 f@7› lK$› ¥j› £¹W f .

œ›Z»£›¹ía:?hóEg ¥  f@7› )DUKDW0DNQLRSFLWS h M@EAY8 ¥j ía:?hóE g ¥  f@7›  .

É ±Â¥ ¾´Èm¡ ¡Â Üó¡±Pó¡ ¨»l¡±Â¥ ÂÐìó¡ÁÇ lKj>›¥jCïY8 ›Y—¹¥j _Â:ãhóE g ¥  f@7› Y8¥j h•Z¹ Yí_?hóE g ¥  f@7› lKj>›¥jCï  .

fW Y8?›¥j fW W<›KKY8¥j _Â:ãhóE g ¥  f@7› Y8¥j h•Z¹ Yí_?hóE g ¥  f@7› W<›KK  .

ðNô£ðZ¿Aðð·ð¶ðY¿ ¿—¥j _Â:ãhóE g ¥  f@7› ðN£ðZ¿AîœY YhóE g ¥  f@7› lKT›¥›W#›¹  .

ðµ›j¿𹗿 h8¥j _Â:㠐 f@7› ¨ðô÷ÂÐëÁÇ úï¢È÷ ÂÐìó¡ ò»¡½ D› ½š êÂ× úï¢È÷ ÷¢÷ ¡ ÁÈó¡ ¥j›¹M@EAY8¥j hóEg ¥  f@7› l›j: T›c8C› Î›¹lKT›  .

žK>›ME:=œjA —  f@7› MY$›UoK>8K UoK>8›¶›W ›œjA —  f@7› M KÂ?›fB$f›jMK+MY$› ·Yía:?hóEg ¥  f@7› ·Y>›MD›¹hóEg ¥  f@7› ·Y>›í_?hóEg ¥  f@7›  .

Ð#›«uhY7 MEK8AqMYhM? Ð=q¥K fEC›c< WY#›·K?E MAå­X UÂ:&›c?›ía:?hóEg ¥  f@7› hÐ=qUoK>q »Ð#›Y$› ó£Khgt«u N ð Bð 7î ðBú› fC›WY·K?E kCï·—W< W?<›•KCMEC?hóEg ¥  f@7›  «uhj N ð Bð 7î ðBú› .

ïl¹Y  f@7› MYhM? N ð Bð 7î ðBú›MEK8Aq Ð=qMYUoK>q N ð Bð 7î ðBú›hgt«u¹ Ð#›«uhY7 M¹Z-Ð=q¥K N ð Bð 7î ðBú›«u+ MAå­X W<­ZCï ME7M Y — •KC›h•KDt› fÂ@7&›UÂ:&›c?›•KCMEC?hóE g ¥  f@7› „ M?óE9›•KT›h  .j?›œjA Gc? h ¥K Mp¥K MAå­X h­K:f@ íW? Yo›W› ¥›W#KMáWMK £ „W?<›³jM jpj&›Mp¥K<›YD.

hZØY8¥j ía:?  f@7› fZhóE ¥j›í_?  f@7› .é™ ¥K %›í­óY> fZhóE ¥j›í_?  f@7› M< ›¹MEA›£M¹¤  .

±¢k¢¥ ºÌó¡ ¨³¡Â» :Âäó¡ ò»¾m¡ ¨ôó¥ ±Â¥ þû¢¦Øó¡ þû¢¦Øó¡ ©¢û¢¦Øó¡ Ýøo öëÁ þû¢¦Øó¡ Þ÷¢j¡ ¾´Èm¡ ý¢· £¢¥ þû¢¦Øó¡ Å¡ë ¡ £¢¥ ºû•.

’ù¢ø·½ ¢¥ ±Â¥ þû¢¦Øó¡ þû¢¦Øó¡ ¨»l¡ £¢¥ ÄÄàó¡ ¾¦ß ±Â¥ YïÂó¡  þû¢¦Øó¡ þû¢¦Øó¡ ¾ÏÂ÷ —Š ¨³¡Â» :Âäó¡ E¢øÌó¡ YïÂó¡ ±Pó¡ ëÂÌó¡ ò»¾m¡ .

Ìß þó éÇ É þû¢¦Øó¡ õ Â¥¢ìm¡ ¨³¡Â» f›W&›¹  ›YT› YD.ï hZ Ø ¥j _Â:㠐 þû¢¦Øó¡ f@7› þû¢¦Øó¡ ª¡ÃÁÄ « ¨û¢¦× .

ME¥K%›œK›M µó¹T›dK:›í_? £ — £ È— lp¥T›dK:›í_? ¶ U:›í_? lK›dK:›í_? lY7›fW&›í_K  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

¶ ~ î— ƒ — a6:6?6B6› lY7›fW&›í·K<:?  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  ~œ î ƒ œ a6:6?6B6› .

lp¥T›dK:›í_? U:›í_? ¶ a6:6?6 MEA›W›MD›j› YK?&›M›óY  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

¶ U:›í_? lp¥T›dK:›í_?  K$KVE7›M›Yí·K:?  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h a6:6?6 lp¥T›dK:›í_? ¶ MEA›W›MD›j› W6EqY6—M6›Y6  f@7›  .

µó¹T›dK:› lp¥T›dK:› õ OK›dK:› lK›dK:› kA —hU:› U6:66› M6A6E6j6 Y66í_6K6  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

~ œ a:?&› ~ — a:?&› ~MEY7› MEA›W›MD›j› MEY=›MD›j› MEjC#›MD›j› MAEj YžKD›¹  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h ¶  MEKB7›MD›j› .

µó¹T›dK:› lp¥T›dK:› ¶ U6:66› lK›dK:› ð·KBðî£K Y66í_6K6  f@7›  .

U:›í_? µó¹T›dK:›í_? MEA›W›MD›j › lp¥T›dK:›í_?  Î›ía:? ¶ ØY›ZZ<›W  Y  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

U:›í_? lp¥T›dK:›í_? µó¹T›dK:›í_? ¶ MEA›W›MD›j›  Î›ía:? ðNð›¦ð¥îZî iîKö¿  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

U:›í_? µó¹T›dK:›í_ ? MEA›W›MD›j› lp¥T›dK:›í_?  Î›ía:? ¶ lY=›lKB7›ØY› Yµ›  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

U:›í_? MEA›W›MD›j› ~¶„¹„ž„¡„£ h lp¥T›dK:›í_? g¥iKó  f@7› a6:6?6 lp¥T›dK:›í_? ¶ M6D6›j6› g¥iK:›¹óN›žKK:›­jBá  f@7› ~¶„¹„ž„¡„£ h   .

a6:6?6 a6:6?6 h  g¥iK:›  f@7› ~¶„¹„ž„¡„£ h  g¥iK:›  f@7› ¶ a6:6?6 ~¶„¹„ž„¡„£ h lp¥T›dK:›í_? lp¥T›dK:›í_? lp¥T›dK:›í_? g¥iK:›  f@7›  .

a6:6?6 h  g¥iK:›  f@7› a6:6?6 lp¥T›dK:›í_? lp¥T›dK:›í_? ~¶„¹„ž„¡„£ h  g¥iK:›  f@7› ¶ a6:6?6 lp¥T›dK:›í_? ~¶„¹„ž„¡„£ h  g¥iK:›  f@7›  .

lp¥T›dK:›í_? U:›í_? a6:6?6 MEA›W›M6D6›j6› g¥iK:›  f@7› ~¶„¹„ž„¡„£ h  g¥iK:›  f@7› ~¶„¹„ž„¡„£ h U:›í_? lp¥T›dK:›í_? ¶ M6D6›j6› a6:6?6  .

µó¹T›dK:›í_? lp¥T›dK:›í_? ¶ lK›dK:›í_? a6:6?6 ð¥j6÷C6î Y6  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

MEY=›MD›j› MEY7›MD›j› ¶ MEjC#›MD›j› ¥j66÷C6î YžKD›¹  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  MEKB7›MD›j› .

µó¹T›dK:›í_? lp¥T›dK:›í_? ¶ µó¹T›dK:›í_? lp¥T›dK:›í_? i6î6E66ð ›  Y6 í _6K6  f@7›  .

i6î6E66ð ›  Y6  f@7› a6:6?6 ¶ MEKB7›MD›j› MEY=›MD›j› MEY7›MD›j› MEjC#›MD›j›  .

lK›dK:›í_? µó¹T›dK:›í_? lp¥T›dK:›í_? OK›dK:›í_? U:›í_? ¶ a6:6?6 lKj>›M6?6E64¦î  Y  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

lKj>›M?E¦ YžKD›¹  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h MEY=›MD›j› MEY7›MD›j› ¶ MEKB7›MD›j› MEjC#›MD›j›  .

µó¹T›dK:›í_? lp¥T› dK:›í_? ¶ U:›í_? lK›dK:›í_? h6E6úE6ôA6ð6¿?6ô  Y  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h a6:6?6  .

MEY=›MD›j› MEY7›MD›j› ¶ MEjC#›MD›j› MEKB7›MD›j› h6E6úE6ôA6ð6¿?6ô  YžKD›¹  f@7› ¶„¹„ž„¡„£ h  .

C MEY6667›M666EjC$› „hZØMCW&  . MjA› Ø6MCW&¶K Y.C L66E?C›g66 ¥ „hZ66 MC666666666666 3HVPH  MjA› h6lKB67›LK#› í hZ66Ø66M66CW „¶ ·Y?›M›W  MjA› M66D›jAó¶K66 Y66.

ÁYôY8  MjA› k66A M66¥jâM66 u í œ›Y66663››¥W6666 „W&Ké¹T››jC›  MjA› k66A M66¥jâM66 u µó¹—휛Y63››¥W „W&K£K¦  . MjA› „hZØM›¹kA ²Y7&› ð¹KEÃ@ïY8KK?  MjA› „iMW$›žKKC›¡KE›¹ð.

 MjA› „lK$›lY7›fW&›d ‚Mj%›œK ð§›j6ÿt›œK¹—‚j6–œK  MjA› ¥jhK&›¥jD.

¶›W ›  MjA› „c:<›Y8í  .

W KkA hK&›•KC  MjA› „¥jCïY8íMYq „M@EAY8¥j h•Z  MjA› í  YKK?¹¥j h•Z  MjA› „ lKj>›¥jCï Y8  .

„ W<›KKY8¥›j —  MjA› „ W<›KKY8f›£P¥KDq  MjA› KKY8¥›j —h Y–LK  MjA› ›  .

„N ð £ðZA¿ î Y8¥j h•Z  MjA› „ µð ›j¿¹ð —¿ h8¥›j —  MjA› „ M›£YM›j¥›jðC¿ j Y  MjA›  .

„ ¥jCï Y8?»¹›YD.› Î›  MjA› ¥j›íl›j: —c8 Y  MjA› „ M@EAY8?lKT› „ M@EAY8? µ¹WE¿— fW  MjA› ¥jqh¤jGg ¥  .

„M›£YY8? YiKÝfW  MjA› h 7ULVWUDPRSFLWS „¥j›hlY=›¡KC#K¸¥KW›fgW?›¥j›h•Z  MjA› ~ ¶ MCMó¥H¥j8›   .

¥¹W6¶j6?žKK:›  MjA› LK陥j›¥›WgE W „ME KW›KD>E.

¹ í Mj=667&›f66›Z&›  M66jA› „µK@ —óW kA ¥j›¥›W h6lY67›g?›í  MjA› í ²u666›`j666¥j666› «j6:%›¹ •›j6 t› MEC?› „MK? ›YT›  .

¥j›ílE Gó]  MjA› „ ¥K%›h lY7›fW&›  MjA› „lY7›fW&›ílE Gó]  MjA› „ lY7›fW&›Î<MAK  MjA› fW&›M  MjA› „œK›K ›Y8¹ »X›¡KC#›¹ lY7›fW&›  MjA› „µut›Ïí¸˜KCWE À— c?6666  M6666jA› „lY7›fW&›  .

„ ¥K%›hYK?&›M›óY  MjA› ..陹‚f›W›hYK?&›M›óY  MjA› „U:›é™l9>gÂA fW&›M „Y8?›f›£hWEqðYî¿—M›óY  MjA› „Y8?› ¥Kh K$KVE7›M›óY  MjA›  .

 ¥KhMAEj Y  MjA› f›£hMAEj Y  MjA› ÎB£gEY•KC— Î›  MjA› „lp¥T›dK:›M KhLK  MjA›  MjA› fKW? „c?›•KT „U:›¹¥¤hlY=›aA9›  MjA›  .

„¥j›h•Z¹ð·KBðî£K Y  MjA› „ð·KBð£î K Yh»jA<›g?›  MjA› „iEA Mj Y›Y—¹lA>›g?›  MjA› „MAEj YcA%›íWK7ï¹U:›¹¥¤  MjA›  .

„l6C6Y6›ZZ<›W6  Y MjA› „gEÏ›fØY›ZZ<›W  Y  MjA› „¥j›h•Z¹ðN𠛦ð¥îZMKó  MjA› „lY=›lKB7›ØY› Î›íMCóCM›Y  MjA›  .

¦¹Y¹¥j›hljC#›g?›  MjA› ó „ðY¿ðY¿™MKó  MjA› „»Ð#› Y$›ížjCœ›ZE  MjA› „gEÏ›MEAB •KC—žKKó:›  MjA› „·›¥W#›•KCí.Dj›œjA —  MjA›  .

jSë ·jDï Y  MjA› ¥KY Y  MjA› ðžuð›ól Y  MjA› M>E.

< „µKBx›lK<ïYz›KD9<¹MóEAYW›KD9<  .¹aêÐ=q Y  MjA› „W›¹·–í Î›¹M›j›h@ „`>$›hMóE MKíM›jKól$› ›Y—g.

„Wð E=ðÁ™ »£›¹kA ²Y7¥j÷Cî Y  MjA› „NB8&›fW&›WK7ï¹¥j÷Cî Y  MjA› „¥j÷Cî Yh»jA<›g?›  MjA› M¹£Z&›f›Z&›  MjA› í »X6›œ›ZE&›  MjA› Y$›hME>qME  .

·K¥óY9›¹‚ ÎB£ígóYï ·—f Î›  MjA› „kC&›MAh MEjC#›MD›j›µK8>›¹‚•K&›œ›ZEL W< Î›  MjA› Ï› MEY7›.D›j›  MjA›  MjA› „lp¥T›dK:›M K ój@›¹ME7%›œK›  MjA› „ME7%›Mp¥K<›apji>AMj=7&›  .

D›j›h»jA<›g?›  MjA› „ gEYW<MEY=›¹ í WK7ï¹ „¥K< x›¹M›Y&›žK  MjA› „Mó¥W&›M›Y7›hY›  YWK7ï¹ „¥K< x›¹M›Y&›žK  MjA› ~ Î›gEYf ME>A%›í¥jóC  .WgóY&›lY7›hY›¹ MEjC#›.„ ›¥£wMAK$›£j?<›¹ ›¥£T›  MjA› MEjC#›MD›j›h»jA<›g?›  MjA› „Kñ.

·KD›j› „lKj>›M?E¦ Y  MjA› „MEjC#›¹MEY7› ‚lK6j66>›M6?E6¦ Y  MjA› „MEY=›¹MEKB7› ·KD›j› ‚lK6j66>›M6?E6¦ Y  MjA› „MEY=›MD›j› ‚lK6j66>›M6?E6¦ Y  MjA› „MEY=›MD›j›  .

£j? kA Z@YlAEYj  MjA› „žKK £KDAB! MAK$›£j?<›¹žKK W›  MjA› „c?›•KT ME>A%›í¹ „»Yo›£c8W?  MjA› „£j?<f›Z 6 MC fB!MK MjA› „ ÎK¡uq™V¥K ~¶ „Nj›[>íªKY¹M KÂ?  MjA› í »X›œ›ZE&›¹‚M K?›Y8C  MjA› „»Ð#›Y$›hME>qf@  .

EôAð¿?ô Y  MjA› „žKECE<›M›WígoK WKWCïf žKBEÏ›YD.W?› „lK›dK:›M KhlY7›LK#›  MjA›  .„MEY=›¹MEKB7› ·KD›j› „ .KDEY í¹‚MEKB7›MD›j›  MjA› „MEY=›¹MEY7› .D›j›Nó×›M.EôAð¿?ô Y  MjA› MEY7›MD›j› „ .

„U:› ›¥£—jA<c?  MjA› f> T›í¹ „ ›¥£wMAK$›£j?<›  MjA› „¥K< x›¹M›Y&›K „lY7›¥›W#›íMj=7&›M@oK›  MjA› „KDoKC£K ™W<MEY=›MD›j›  MjA› „f›W›h ¹£ZfZ  MjA›  .

„ijhžKKC›¡KE›¹‚žK óW8› „ ð£jB𠗿  Y  MjA› „f uKWqj&›œK›  MjA› „ªKY&›M K?›Y8C  MjA› MD›j›  MjA› M #› MD›j›h»jA<›g?›  MjA› „K.WK˜KCWE À— ×› MEY7›  .

›fC›WY·K?E h lA›W›cj›  MjA› „M KÂ?eX¶Wï ›»X›ªKYBA „¹¥X› ójžK›Y7›  MjA› „lKj>›M?E¦ YWK7ïME>A%›í¹  .„MEY7›MD›j›  MjA› „lA>›M?E¦ Y  MjA› fÂ@7lAEYj  MjA› „YK.

žŒŽët +g vh€ŒCÔ+g žŽ hð 3ODIRQGSODQFKHU &DJHG HVFDOLHU )ODQFG XQHFROOLQH 5HPSDUWHQFHLQWH $YDQWPXUEDUEDFDQH 0HUORQ 'DOOHVGHSLHUUH .QGXVWULHOLWKLTXH 3LVp &KHPLQGHURQGH 3RXWUHSRXWUHOOHWUDYHUVH &RIIUDJH 6HXLO QpROLWKLTXH 3DOpROLWKLTXHVXSpULHXU 3DOpROLWKLTXHPR\HQ &UpWDFp 3pULRGHPpGLpYDOH $UF $UFjIHUjFKHYDO $UFGHGpFKDUJH $UFFLQWUp &UpQHDX[RXPHXUWULqUHV 3pULRGHSXQLTXH 3pULRGHE\]DQWLQH æìÇ öôÈó¡ ¥.

±¡Á½ ¡ ¾üÇ ò«¾üÇ ÁÇ òÐèó¡.

÷¢÷ ¡ ÁÈó¡ ¨ç¡ÂË ¨´·¶Ÿ¢èÏ ¨´·©¢ß¢üÏ íï¾m¡£¡Â¬ó¡.

¨¥¢Øó¡ Å¡Âk¡Ìr.

§¢Ìm¡êÂ× ¨ÓÁ¢ß ¾û¢Çòðÿ.

§¦ß ¨¦¬ß ®¾k¡´k¡ÂÐàó¡ ôß ¡ I¾ìó¡´k¡ÂÐàó¡ ÖÇ ¡ I¾ìó¡´k¡ÂÐàó¡ ZË¢¦Øó¡ÂÐàó¡ ÖÇó¡ÂÐàó¡ ¾ìß ¾·¾ìß Á«÷ ¾ìß Ÿ¡½æÐû¾ìß òãÄ÷.

÷Âó¡©¢¸¬ç ¨û¦ó¡.

¨ìû¦ó¡§Â¬èó¡ ¨ØûĦó¡§Â¬èó¡  %ULTXH )RQGDWLRQV 9R€WDLQV 3RUWHHQFKLFDQH 7RXU 2YDOH &KDSLWHDX (QpSLHQDUrWHVGHSRLVVRQ .QFHUWXP -RLQWRLHPHQW 3OkWUH 0XUjGHX[SDURLV 3LHUUHGHWDLOOH )RUWFLWDGHOOH 0RHOORQ 3LOLHU 'RORPLWLTXH 3DUDSHW 3LHGG DUF $SSDUHLOODJH (UHVHFRQGDLUH ³ ¡ ŢǗ §ZäÐ󡔢¦ë ¡ §¾øߗæÏ.

¨ðŸ¢¥ êçÂ÷¿ ò»¾÷.

§ÁË¢¥ ¨³Â¥— ±¡Â¥— ±.

±Â¥ òðË.

Ô¥ ±¢« ¨ô¦üÈó¡¨üì« ±Äm¡¨üì« ò¸ð¬ó¡ ªøÌø Ê«.

Ʀ³ [ ³ ú÷Á¡¾³ ©¸üm¡´k¡ úз ¨¥ÀÌ÷Zã§Á¢´·.

Ê¥¾ó¡ ¨÷¢ß½ ¨à¦×©¢û¥Âï.

V÷ó½ õÄäüm¡ Æôðó¡ú÷¨³½Ä÷ §Á¿ ¾ìà󡪦ü÷.

¾ìàó¡ò³ÊÁ §Á¢´k¡æÏÁ H¢°ó¡³ój¡ú÷Äó¡ 4XDWHUQDLUH Þ¥¡Âó¡³ój¡ú÷Äó¡ 0kFKLFRXOLV åÀì÷÷Â÷.

¨×¢ìÇ /LQWHDX æï¢Ç .

0HXUWULqUH %DUORQJ 9XHHQSODQ &RXSH 0RUWLHU /LDQW *UDYXUHUXSHVWUHHQVXUIDFH $UPDWXUH )DoDGH òã¡Ä÷ ±.

òãÄ÷ Þ¥Âm¡ú÷¤ÂëòجÈ÷ ÖìÈ÷ ÞØì÷ Õ÷ ö· Õ÷ ¨¸ØǨ¼ÏÉìû òðÿ ¨ ³¡ó¡ 3pULRGHURPDLQH 3pULRGHRWWRPDQH $QWLTXLWp 3pULRGHOLE\TXH 3pULRGHYDQGDOH 3URWRKLVWRLUH %DUEDFDQHDYDQWPXU &KDPEUHGHWLU 9R€WH &RQVROH 5HYrWHPHQWHQGXLW &DOFDLUHGRORPLWLTXH (FRLQoRQ 7URXYDLOOHVDUFKpRORJLTXHV /DLWGHFKDX[ SRUWH &KHPLQpH DVVLVH 7RXUGHJXHW  ¨û¢÷Âó¡§Â¬èó¡ ¨û¢ø°àó¡§Â¬èó¡ ¨{¾ìó¡§Â¬èó¡ ¨¦ôó¡§Â¬èó¡ ¨ó¡¾ûó¡§Â¬èó¡ ºÁ¢¬ó¡´ç ÷¢÷ ¡ ÁÈó¡.

òÐèó¡ ÷Âó¡¨ß¢ë ”¢¦ë— ±.

¦ë ò¥¡ï ±.

žò¥¢ï §Èðó¡ V÷ó½ Æôï ¾ìàó¡¨Ëï ¨¯—ìó Zj¡¤ô·.

Zj¡ñôp ò»¾÷ ¨ü»¾÷ î÷¡¾÷ ±.

í¢÷¾÷ ¨¦ëÂ÷ .

3ˆ4g •î        ½     ± ½    ±         ½       ½¡½ú¥Âøß .

Ë¢àó¡ ñ÷Ä¥A¢Ïµ ºÌó¡öß.

Èß >ðô÷@ Èß ðôm¡¾ ÷ ¥—òߢi›ú¥Èß æÇú¥Â𥠥—¡½Âäó¡ ¾g—Å¢¦àó¡¥—Ÿ¢ØÇÂèó¡ 9LOOH.

òç &R\QH.

úï Ìßþó 0DUFHO0HUFLHU.

þÇZ÷òÇÁ¢÷ 0DVTXHUD\.

¡ÁðÇ¢÷ µü¥ ú¥öÿ¡Â¥›â¬÷ Ÿ”¢ÂïÃ¥—¾øp SàÐm¡æǺÌó¡ú¥¾øp …¡¾¦ß¥—Âð¥ú¥¾øp Y´Èó¡y ºÌó¡ú¥Ç÷ ½¢g ú¥Ç÷ ÷ ¡ îôm¡¾¦ßú¥õ¢Ìÿ +XJXHW.

ðÿ úÈk¡H«Áó¡ ”¢ÂïÃ¥—¢¥y ù¾ô»ú¥y ¨û¢ãú¥y Y´Èó¡ù¾ßú¥gú¥æÇ       ½  ½     ±                ½             ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥› ý¾ó.

úgÂ󡾦ßú¥¾g— ¨û¢ãú¥颸Ǜ $PDW.

¢÷— $XFDSLWDLQH.

ù¢¬¥¢ï— öÿ¡Â¥›µ ú¥¾øpµ ¾ô¥¡ :Âäm¡¾àÇú¥¡ Z𥨳¡»¡ ºÌó¡.

æÇú¥¾øpÊèס ºÌó¡.

ÄÄà󡾦ßú¥¾øp¢¥ ’ù¢ø·½¢¥ ¾àÇú¥¾øpµ ºÌó¡.

±¢k¢¥ ºÌó¡.

¾Ä¢¥ ºÌó¡.

A¢Ï±¢k¡ñ÷Ä¥ ¾àÇú¥ù¢øôǵ ¢ð¥ 7ULVWUDP.

õ¡Â¬È« ù¢øôÇú¥Èß ¾àDZ¢k¡ ù¡Ãó¡úÈk¡ ºÌó¡.

æÇú¥g ÄÄߢ¥ú¥Âøßú¥½¡½ Y³Á¾ó¡ ½¡½ú¥Âøß顽 'XYH\ULHU.

þÂ¢è½ ºÌó¡.

ôߢi ¡ ÂÏ¢üó¡ú¥ù¢øôÇ ôß¡ A¢Ï ù¾ô»ú¥úgÂó¡¾¦ß ŸÇ÷ ú¥úgÂó¡¾¦ß H³Áó¡Á¢øߥ—?¢ðó¡¾¦ß ºÌó¡.

Èß ú¥…¡¾¦ß £¢Øl¡ú¥Âøß .

/ hpñôg— 0—¦ôg— /Œ+g •î                      Áøàó¡ ùø×¢èó¡ ¨÷¢¬ï ¨û¬m ùØ¥¡Âm¡ ùøôÈm¡             ½ £Âß.

òìàm¡ ¨¥Á¢äm¡ ù¾·m¡ ¤àË.

ñ¬³ûm¡ ü¥.

ñÿ ¨óĬàm¡¤ÿÀ÷.

¨ôÏ¡ó¡ ü¥.

[Ç                                ¤ÿÀ÷.

¨Ó¢¥ ¡ ¤àË.

ù¥¯ ¡ ¨¦ó¢ã ¡ úëÄ Y¥? §ZÌß.

¾øp¢¥ñ• ù¥Á ¡ ¨¡½Âã?.

Èß õ—½— ¤ÿÀ÷.

¨óĬàm¡— ñ¡Ä¬ß¡ ü¥.

ú½¢¥ Â¥Pó¡ ùØûĦó¡ ü¥.

[³« ¤àË.

ñ¬j¡ ù½¢øk¡ ¨¥½¢¥¾ó¡ ò Ç ¨ë« ¨¢gù¡½ õ©µ½.

£¡Ä÷½¡ ùø¬ÇÂó¡ ü¥.

ñ¡½Áà ¨«¢ûà ùû¢Ç¢Èó¡ ÉÂß.

¨üìÈó¡ ¨ÂèÐó¡ ù³¢ üÐ󡝨³¢ üÏ ü¥.

Å¢¦ß úëÄ Y¥? ¨ëÂç.

ÄÄàó¡¾¦ß ü¥.

½¡ó¡¾¦ß ùû¢ø°àó¡ .

’.h……­4g •î                 ºÿ ± £ —                                                ú´È Y¥ úëÄ Y¥                ù     ÂÐë.

Õ¡ã ¡ ÂÐë.

¡ ½ ¡ õŠ㊗ ¨ìÂç›   ¨Âë.

¢ ûü’늗 Æó¾û ¡ úëÄ Y¥¨·¡¥ ¨¦àË.

¾äû› ¨Âë.

§Z»— ªÈ㡽—   SvS úëÄ Y¥¨·¡¥ ·.

½øߊ—  ÂÐë.

ªØü÷¢« ¨Âë.

[ËÊÂÊ« úëÄ Y¥¨·¡¥ ·.

Ê뢫 úëÄ Y¥¨·¡¥ ò¦³.

’ñM÷ •ÂÁ—    ÂÐë.

’ñ¡Šó—  ÂÐë.

©f¢« Å¡Á ¡  ÂÐë.

§½¥ Z˗  ÁÐë.

æû Y¥  ÁÐë.

Å¢¦ßY¥  SiS ÂÐë.

§Áü¥ ¨Âë.

ÂÈû¡½— ¨Âë.

©«¡ ¨Âë.

©Á¡ Äø «¡ ÂÐë.

¨Çìû¡     ÂÐë.

¾àÈó¡¢¥¢¥ ÖǬm¡¸¦ó¡     ¨Âë.

¢’ð¥ ÂÐë.

ª¥¢È« ÂÐë.

ª’óÊè« ·.

§¾¾j¡ªó’Êè«  SrS     ¨¢] §ÂðÈ¥ H¢ëèó¡ÂÐìó¡.

§Áü¥ .

SæS   SÞS ¨yÂó¡ŗÁ :Âäm¡æÂó¡  ©¡« ùç¡Ã  ¨û¢èóà úëÄ Y¥¨·¡¥ ¨¦àË.

þìóà   ¨Ç¢øô´Ç ÁÐë.

¨«¡Á¾Ç ¨¼¦Ç.

ùèÇ Ðë ¡ £Âäm¡£ü³.

ÅÈó¡  ù¡½Èó¡ ÂÐ÷£ü³¨·¡.

§Ç S×S õ¢Ìó¡ ÖìüË ¨ìó× é¡Âàó¡ SçS SèS           ÂÐë.

[Ç¢d ÂÐë.

ª½ÄôŠ« £¡Äó¡  SS      §¾¾j¡ ¨{¾ìó¡¨ûÂd ¨ìÂ監¡Ã   úëÄ Y¥¨·¡¥ ¨¦àË.

[ô¦ìÊ«   ÂÐë.

æØàó¡ ù¢øß     SzS ·.

úÂøüÊ« Æû« ò¦³.

ÂØ« úÁ¡Áð« ¨¡½Âä¥Eèó¡¨û¢¯ £¢Øl¡ú¥ÂøßÞ÷¢³   §Âij.

¨¥Â³ S~S          SS ÁÐë.

ªû¢³ Æû« £ü³.

¾Âj¡ ¾ô¦ó¡.

Ÿ¡Äj¡ ¨ü¾m¡.

Ÿ¡Äj¡ ¨¥Âàó¡§ÂÄj¡ ò÷Âó¡Ç¢· ÂÐë.

¨Øk¡ SÎS ¨Âë.

¨Ëü· ñ¾üj¡¨÷½ .

                                          SíS                   SòS ÂÐ÷ ½¥.

£Âäm¡ ¨¡½Â䥾àÇøß¾ à÷     ½      S‹S          Ðë ¡ £Âäm¡  ÂÐë.

¨àüm¡                                  ¢û¢ØÁ÷  ÖÇ ¡ £Âäm¡ úëÄ Y¦¥¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ð÷      ÂÐë.

¨ðô÷         ¨¾ m¡   úëÄ Y¥¨·¡¥ ¨¦àË.

.

÷÷    ¢¦ô¥.

¨Çèû ´üó¡ SÄS ¢¾÷û    SS Æ÷¡¾ã ÂÐë.

¨¡½Âã ÅÁ¢ç ¢¦ó £ü³.

ù¡Äç ÁÐë.

îðç §Á¡Âìó¡ ¨üØüÈë ¨¡Â¸Ðó¡ÁÐìó¡ £¡Ä÷ÁÐë ½¢g Y¥¨àôë E¢÷ ÂÐë.

ôô¬÷ Èô× ¡ Ö„¡    ¨Âë.

ïÂ÷ ¨¾m¡   ºÿ ½ £ — ¨ìØü÷— ½¡.

£¢Ð÷£¡Ä÷       .

                       âÁ ½¡ ùëÁý¡ Ò¦ó½¡ ýÂÀàó½¡ ôô¬÷½¡ ùïÁ¡ ù³Á ¨ôëÁ ¢ǕÖÇ    S …“ S  ¨¼¦Ç— Òè¼ü÷.

¨Ìn¡ ò׊ ½¡ S—S            þȬû¡½¡ ¢Èû¡½¡ üäÁ¡ ½¡ Ãë ½¡ .

©¢·ôó¡ ñ¢ðË ¡ ֟¡Âl¡Å ç ò¥¡ð勤k¡¶Ÿ¢èÐó¡õ¡¾¼¬Ç¡ òðÌó¡ Z´ôóùÂç? ÞØì÷ú¦ ïÂï òðÌó¡ Z´ôóùÂç¨ ³¡ ú¦ ïÂï òðÌó¡ Z´ôóùÂç? ÖìÈ÷ú¦ ïÂï òðÌó¡ ¶ØÈm¡æìÈó¡? ÞØì÷ú¦ öÇÁ òðÌó¡ ¾ìà󡔢ü¥¨üì«ú¦ öÇÁ òðÌó¡ éç ¨ßÓm¡¨ÓÁ¢àó¡ Ü ïÂï òðÌó¡ ¾ìàó¡ ¶ØÈm¡æìÈ󡔢ü¥¨üì«ú¦ öÇÁ òðÌó¡ ¨ìÔ󡔢¦ë ¡ ú÷òðÌm¡ úëÄ Y¥ÁÇ ? ÞØì÷ òðÌó¡ ¨¸¬ç¿ òãÄ÷ú¦ ÁÈó¡? ÖìÈ÷ òðÌó¡ ¨àÇ¡ ¨ô»¡½ ? ÝÂè¬÷òãÄ÷ú¦ ÁÈó¡? ÖìÈ÷ òðÌó¡ [¬¸¬çD›±Á¢l¡ ±¡Â¥ ¡  Ü úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ÖØq òðÌó¡ ò»¡¾m¡ ëÂÌó¡ò»¾m¡? Öë¢È÷ òðÌó¡ ëÂÌó¡ò»¾m¡? ù¢àØì÷ òðÌó¡ Â¥¢ìm¡¨³¡»? ÞØì÷ Öë¢È÷ òðÌó¡ ¾ÏÂ÷ Š—¨³¡»? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ ±¢¸’ó¢¥ ºÌ󡨳¡»? ù¢ØìÈ÷ òðÌó¡ ¨ôó¥ ±Â¥? Öë¢È÷ òðÌó¡ ¨ôó¥ ±Â¥©¢ ³¡ òðÌó¡ ù¢ø·½¢¥±Â¥? Öë¢È÷ òðÌó¡ ÄÄà󡾦߱¥? ÞØì÷ Öë¢È÷ òðÌó¡ YïÂó¡ ª¡ÃÁÄ « ¨û¢¦×? ÞØì÷ Öë¢È÷ òðÌó¡  ֟¡Âl¡ Y×󡣡¬ôó¨¦Èü󢥨¡½Âã¨ü¾÷Þë÷ ¨ØÂl¡ ¢ ë¬cV󡨽 ¡ £¡Ä÷¨ð¦Ë ¨ØÂl¡ ¨Èøl¡£¡Ä÷ÁÐë ¨ØÂl¡ ¨È¬û¡½¡ å¢èÓôߧ¯¾üm¡Âìó¡ ¨ØÂl¡ úëÄ Y¥¨·¡ ±¡Â¥—Þë¡÷ ¨ØÂl¡ ñ¢ðË ¡ ÁÈó¡½¾·D›úëÄ Y¥ÂÐë֐Øq òðÌó¡ E¢k¡ Y¥ÂÐëôßªó¡« Vó¡©¢àǬó¡֐Øq òðÌó¡ úëÄ £¡Ä÷½¡ ? ÞØì÷ú¦ ïÂï òðÌó¡ ¨ðô÷ÂÐëÁÇ ? ÞØì÷ú¦ ïÂï òðÌó¡ §Áü¥ ÂÐëÁÇ ÖØqú¦ ïÂï òðÌó¡ H¢ëèó¡ ú÷”ij ±Â¥? ÖìÈ÷ú¦ ïÂï òðÌó¡ H¢ëèó¡Áü¥ ÂÐëÁÇ ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëÁÇ ÖØqú¦ ïÂï òðÌó¡ ú÷”ij ±Â¥? ÖìÈ÷ú¦ ïÂï òðÌó¡ ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëÁÇ ª½ÄôŠ« ’ùõŠ㊗ÁÇ ÖØqú¦ ïÂï òðÌó¡ Á¡¾³ ª½ÄôŠ« £Âë±Â¥ú¦ ïÂï òðÌó¡ ÷¢÷— ’ñ¡ŠóŠ—úзÁÇ ÖØq òðÌó¡ ÁÈó¡ ¨ðô÷ÂÐëÁÇ ú¦ ïÂï òðÌó¡ H¡ØǗæÐüó¡±Pó¡ ÷¢÷ ¡ ¶Ÿ¢èÐ󢥩¢¸¬èó¡¨Øä«£ôǗ òðÌó¡ ¨´k¡ .

ÂÐë¾´È`D ¡ §¡üó¡? ¨Áp ¨×¥ ¨·ôó¡ úëÄ Y¥ ÂÐë¾´È`§½¢à ñ— ? ¨Áp ¨×¥ ¨·ôó¡ úëÄ Y¥ úëÄ Y¥ÂÐëò»¡½¨»l¡£¢¥ ¨·ôó¡ Å¡ë ¡ £¢¥— û•£¢¥ ¨·ôó¡ ? ÁÇ ¨¥¢°`úï¢Èm¡Á Û õ¡¾¼¬Ç¡ ¨·ôó¡ æØàó¡ÂÐë ? ¨¼Ï§¾ß¢ëôßÂÐìó¡úï¢È÷”¢ü¥ ¨·ôó¡ §Áü¥ ¨ðô÷ÂÐëÁÇ ú÷”ij ¨·ôó¡ Áü¥ ÂÐë? ±Â¥¢¢ì¥ ÁÇ ú÷”ij ¨·ôó¡ H¢ëèó¡ ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëÁ¡Ǘ ¨·ôó¡ ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëò»¡½²Á¢ Ï ¨·ôó¡ ¾àÈó¡¢¥¢¥ÂÐëÁ¡Ǘú÷¤û¢³ ¨·ôó¡ ¨üì« Ü ª½ÄôŠ« ÂÐë ÁÇ ú÷”ij ¨·ôó¡ ¨ô¦üÈó¡£ôǘ¥”¢ü¦ó¡ ’ñ¡ŠóŠ—úзÁ¡Ǘ ¨·ôó¡ ¨¡½Â㨷¡¥ Á¡üŠó¥ ±P ¨·ôó¡ §Áü¥ ÂÐ쥡 Üó¡±Pó¡ ¨·ôó¡ ÷¢÷ ¡ ÁÈó¡? H¡ØǗæÐû±Â¥ ¨·ôó¡ ¨ðô÷ÂÐì¥ ¨¡½ÂãÂÐ쥱¥þ¦û¢]ò»¾÷ ¨·ôó¡ ¨¡½ÂãÂÐ쥱¥þ¦û¢]ò»¾÷ ¨·ôó¡ ú÷:Âäó¡µ¢üj¢¥I¾ìó¡ÁÈó¡ú÷”ij ¨·ôó¡ úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ÁÈó¡Á¡¾³öß¾«? ¢ÿÁ½ ©¢û¢¦Øó¡ ¨·ôó¡  E¢øÌó¡YïÂó¡±Pó¡? ÞØì÷ Öë¢È÷ òðÌó¡ :Âäó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ ªÈó¡©¢û¢¦Øó¡Ýøo¨ ³¡ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ öëÁ¨û¢¦Øó¡? ÞØì÷ ÖìÈ÷ òðÌó¡ Á.

ü¥ ±Â¥? ÞØì÷ Öë¢È÷ òðÌó¡ Á.

ü¥ ±Â¥? ©¢ ³¡ òðÌó¡ þȬû¡±Â¥? Öë¢È÷ òðÌó¡ þȬû¡±Â¥©¢ ³¡ òðÌó¡ H¢ëèó¡¨ìóñ¥? ÞØì÷ Öë¢È÷ òðÌó¡ H¢ëèó¡¨ìóñ¥©¢ ³¡ òðÌó¡ [Êô¦ìŠ Ê« ±Â¥? ÞØì÷ Öë¢È÷ òðÌó¡ [Êô¦ŠìÊ« ±Â¥©¢ ³¡ òðÌó¡ ©¢·ôó¡  ¨üÇõâ¥öÇÁúëÄ Y¥ÂÐìóÂÜü÷ ¨·ôó¡ ¨¡¾¥? úëÄ Y¥ ÂÐìóE¢øÌó¡¤û¢j¡ ¨·ôó¡ ùÂìó¡ úëÄ Y¥ÂÐìó¨ëÂÌ󡨥üj¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ úëÄ Y¥¨·¡¥ ¢’ð¥¢¢ì¥ ¨·ôó¡ úëÄ Y¥¨·¡¥ [ËÊÂÊ« ÂÐë ¨·ôó¡ .

YïÂó¡ÄÄà󡾦߱¥ ¨·ôó¡ ö÷¬ó¡ò¦ëYïÂó¡ÄÄà󡾦߱¥ ¨·ôó¡ ÁÈó¡ú÷”ij ª¡Ã ÁÄ « ¨û¢¦× ¨·ôó¡ YïÂó¡±Pó¡§Á¿±¬« ¨üüÈ÷¨ç¡ÂË ¨·ôó¡ :Âäó¡E¢øÌó¡ ÃÂ¥ Ü ÁÈó¡ú÷:üj¡öÈìó¡ ¨·ôó¡ ©¢û¢¦Øó¡ ÂëÂ뛨û¢¦× ¨·ôó¡ Zj¡´k¡? ©¸ü÷£¡Ä÷ ¨·ôó¡ ¨üÇö÷«”¢ü¯— ©¢û¢¦Øó¡ ¨·ôó¡ ù¡Á¾j¡”¢ü¥? [ ³ó¡£ôǗ ¨·ôó¡ g ù ¥±Â¥ ¨·ôó¡ ©« · ±Â¥ ¨·ôó¡ Á¢¥Â¥ ±Â¥ ¨·ôó¡ ¨·¡ó¡úðÈ÷¨èÛ ÞfZäϱ¥ ¨·ôó¡ ±Pó¡¨èÛ ¾äû›½¡ ôßåÂÌm¡ Á.

ü¥ ±Â¥ ¨·ôó¡ ò»¾m¡ Áü¥ ±Â¥ú÷ôàó¡öÈìó¡ ¨·ôó¡ ½¾Èm¡ Á.

ü¥ ±Â¥? ¨³½Äm¡òã¡Äm¡ ¨·ôó¡ ò»¾m¡ Á.

ü¥ ±Â¥ú÷¨¥Âäó¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ ½¾Èm¡ ? ´k¡ú÷¨¸èÏòðË? £¡Ä÷ ¨·ôó¡ Á.

ü¥ ±Â¥ ö÷«ò¦ëþȬû¡±Â¥ ¨·ôó¡ ö÷«¾à¥þȬû¡±Â¥ ¨·ôó¡ ±Â¥ú÷¨¥üj¡ ¨ëÂÌó¡ù¢¬ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ þȬû¡  ÁÈó¡Á¡¾³? ¨óäÌm¡ñâäm¡ñ¢ð˗ ¨·ôó¡ úëÄ Y¥ÂÐëÁÇ ú÷E¢øÌó¡öÈìó¡ ¨·ôó¡ ­¾· ¡ ¨üì¬ó¡ úëÄ Y¥ÁÇ ? Èǘ«Îû ¨·ôó¡ úëÄ Y¦¥ëÂÌó¡ò»¾m¡P૨ôç¢ë ¨·ôó¡ ý™¢ü¥¾ߗÀó¡µ¢üj¡ ëÂÌó¡ò»¾m¡ ¨·ôó¡ ñ¬·¡ ¾ ß ? ÂÐìó¡±Á¢»ú÷ëÂÌó¡ò»¾m¡ ¨·ôó¡ ëÂÌó¡ò»¾m¡? Æǘ«Îû ¨·ôó¡ £¢¦ó¡¢ß¡ÂÐ÷ ò»¾m¡¨¸¬ç ¨·ôó¡ ëÂÌó¡ò»¾m¡æìÇ ¨·ôó¡ ±Á¢l¡ú÷Â¥¢ìm¡¨³¡» ¨·ôó¡ ÂÐìó¡ò»¡½ú÷Â¥¢ìm¡¨³¡» ¨·ôó¡ ÂÐìó¡ò»¡½ú÷¾ÏÂ÷ Š—¨³¡» ¨·ôó¡ ÂÐìó¡±Á¢»ú÷ ±¢¸’ó¢¥ ºÌ󡨳¡» ¨·ôó¡ ÂÐìó¡±Á¢»ú÷¨ôó¥ ±Â¥ ¨·ôó¡ ÂÐìó¡ò»¡½ú÷ ¨ôó¥ ±Â¥ ¨·ôó¡ ¨üÇö÷¬ó¡”¢ü¯—¨ôó¥ ±Â¥ ¨·ôó¡ ±Â¥? ÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëú÷¤û¢³ ¨·ôó¡ ¨ôó¥ æìÈó¡ ”¢¦ë ò÷¢·¾ìß ¨·ôó¡ ¨ôó¥ ±Â¥¶ØǧÁ¿ú÷ :Âäó¡ÞôÔó¡ ¨·ôó¡ ÁÈó¡ú÷”ij ù¢ø·½¢¥±Â¥ ¨·ôó¡ ’ù¢ø·½¢¥±Â¥ú÷ôàó¡ öÈìó¡ ¨·ôó¡ ¯— ’ù¢ø·½¢¥±Â¥ú÷ôèÈó¡ꥢØó¡ ¨·ôó¡ þôߨ¥×Âó¡ ©¢ç¡ÂÌó¡ ’ù¢ø·½¢¥±Â¥¶ØǧÁ¿ ¨·ôó¡ Îë¢üó¡õÂn¡¨ ÿ ôßVó¡ .

±Â¥ú÷¨¥Âäó¡ ¨ó¢øÌó¡ù¢¬ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ [Êô¦ìŠ Ê« ¯— [ô¦ìŠ Ê« ±Â¥ú÷ ¨ó¢øÌó¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ ¤û¡j¡? §Âÿ¢Û§Z¦ðó¡©¢ø÷Â¬ó¡ ©¢÷¢ß¾ó¢¥¾üÈ«ù—ò¦ë¨ó¢øÌó¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ õ ùÂìó¡ú÷©¢üàȬ󡨡¾¥? ? H¢°ó¡ꥢØó¡¨ß¢ëú÷ëÂÌó¡¤û¢j¡ ¨·ôó¡ [ô¦ŠìÊ« ±Â¥ [ô¦ìŠ Ê« ±Â¥? öôÈôó¨ô÷¢k¡½ìàó¡ ¨·ôó¡ ? í¬̫Á¡¾j¢¥¨o¾÷½ìßú÷æÏ ¨·ôó¡ æìÈó¡òg [ô¦ŠìÊ« ±Â¥? ±½Ä÷òãÄ÷ ¨·ôó¡ ¶ØÈó¡öôÇà ¶ØÈ÷æìÇ ¨·ôó¡ ªë ? ¢ÿ™¢ü¥¾ߗV󡨥Âäó¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ ­¾·—¨ü쬥õôà÷Zã ½øߗŠ ±Â¥ ¨·ôó¡ ½øߊ—±Â¥£¢¥ ¨·ôó¡ ½øߗŠ ±Â¥? ¨×¢ìÈó¡Ñ¢·Âm¡ÂÐüß ¨·ôó¡ ¨üì« Ü ½øߊ—±Â¥ú÷ôàó¡öÈìó¡ ¨·ôó¡ ±Pó¡뢥 úߨèô¬q ½øߊ—±Â¥ú÷¨¥üj¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ ôèÈó¡¨ìóñ¥ ¨·ôó¡ ôèÈó¡¨ìóñ¥ú÷¨ëÂÌó¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ ꥡ× ¨ß¢ëò÷¢ïØä ô÷Â¥¦ë ¨·ôó¡ ôèÈó¡¨ìóñ¥ ±P¥Ñ¢·Âøôóô»¡¾ó¡æ´¬ó¡ ¨·ôó¡ ôèÈó¡¨ìóà ôèÈó¡¨ìóñ¥±¬« Vó¡©¢ç¡ÂÌó¡ ¨·ôó¡ ±PóÓÁ ¡ ꥢØó¡¨ß¢ëú÷¤û¢³ ¨·ôó¡ þȬû¡ þèô»¨óäÌm¡§ðó¡ ¨¦Ìl¡ £¢¦ó¡ ¨·ôó¡ êôäó¡õ¢ð· þȬû¡±Â¥©¢¬È÷[¥¨ôÏm¡öôÈó¡ ¨·ôó¡ þȬû¡±Â¥ú÷ôàó¡öÈìó¡ ¨·ôó¡ ö÷¬ó¡ò¦ëþȬû¡±Â¥ú÷ôàó¡öÈìó¡ ¨·ôó¡ ±Pó¢¥I¾ëµϛ¯— Ü þȬû¡±P¥©¢ç¡ÂÌó¡ ¨¦ë¡Âm¡©¢¸¬ç ¨·ôó¡ úïÂó¡? ¾ÿ¢Ì¨¦ë¡Âm¡©¢¸¬ç ¨·ôó¡ ¨üüÈm¡¨ç¡ÂÌó¡ ±Â¥ú÷¨¥üj¡ ¨ëÂÌó¡ù¢¬ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ H¢ëèó¡¨ìóà H¢ëèó¡¨ìóñ¥ ú÷¨¥Âäó¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ ¨ìóñ¥ú÷¨¥Âäó¡ ¨ó¢øÌó¡ù¢¬ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ H¢ëèó¡ H¢ëó¡¨ìóñ¥ú÷¨¥Âäó¡¨ ³¡ó¡ ¨·ôó¡ æìÈ󡔢¦ë ¨ô÷¢k¡½ìàó¡ ©¢÷¢ß¾ó¡ ¨·ôó¡ H¢ëèó¡¨ìóñP¥ H¢ëèó¡¨ìóñ¥? ô÷Â¥¦ë ¨·ôó¡ õºÿ ¨üÇòøb¨¥¢¬ï ¨·ôó¡ ±Pó¡µÏ ºÁ¢¬ï òã¡Äm¡¾ÿ¢ÌŸ¡½æÐû¾ìß ¨·ôó¡ H¢ëèó¡¨ìóñ¥? §½ìàm¡ ¨ìóñP¥¾·¡ ù•? ¨×¢ìÇ Ñ¢·Â÷ ¨·ôó¡ H¢ëèó¡ òðË? À󡣡Äm¡ ¨×¢ìÈó¡ÂÐüß ¨·ôó¡ Zj¡´k¡ú÷¨¸èÏ  .

‰{g +g— æÎhÔ+g upw Tžšo ëôg ‰{g +g `¥.—i Õؼm¡ ªbôàóA¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð`¨×Øq¨¼Èû ©§ÂЬq¨ó¢ÇÁ ª  æÇú¥¾øp¡.

Êèס Í õ öëÁ ¨º×ØqòŸ¢ÇÁÝøo? ¨°ó¢°ó¡ù¢øôǺÌó¡¨ó¢ÇÁôߣ¡³  öÿ¡Â¥›ú¥öÇ¢ìó¡¥—.

½¡Pó¡ õ öëÁªbúëÄ Y¦¥ôàóA¢ÏºÌ󡨦¬ð`Ùèp <Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû º÷.

H¢øàó¡ÂÏ¢ûú¥ù¢øôǺÌó¡D›¨ó¢ÇÁ <Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû ¨×Øq.

¨¯°ó¡¹Ì󡔢¯Á? §¾Ðë <Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû ºÌó¡öô쥨×Øq.

¾Ÿ¢Ðë òŸ¢ÇÁÝøo  ù¢ø¸Ê¥ ú¥öÿ¡Â¥›.

Yø°ó¡ öÿ¡Â¥›ºÌó¡òŸ¢ÇÁÝøoúøӝ<¬ó¡ù¢Ô÷Áú¥ÂøߺÌó¡D›¨ó¢ÇÁ  öÿ¡Â¥›ú¥ÄÄà󡾦ß.

Yø°ó¡ <Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû ¨×Øq.

ù¢ø¸Ê¥ ú¥ ÕØq.

¨ÌèØó¡òŸ¢øÌ󢥨¦ÿÀó¡òÇÈó¡  öÿ¡Â¥›.

Á¢è· úëÄ Y¥ÂÐì¥æóšm¡¨ôŸ¢ß§Ã^ º÷.

>£¡Ä÷ºÁ¢«@  µü¥ ú¥öÿ¡Â¥›.

â¬÷ ÕØq.

¨ü¬çú÷Þë ¢÷¾ì« ñ o ñ ¡ æÐüó¡.

Zð¥ú¥öÿ¡Â¥›ú¥Z𥢠¼Ç¢üó©úëÄ Y¦¥¨ôÓ¢èó¡Ý¢ì¦ó¡Òà¥Â│ó¢ÇÁª ñ o úëÄ Y¦¥ôàóÂøßú¥A¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð` õéºÿé ú÷ ¨¦¬ð÷? ÕØqÝøoúøӝ¢ ï  Ëï¬ó¡y ¾Ÿ¢ìó¡D›¨ó¢ÇÁ  òߢi›ú¥Èß.

SàÐm¡ õ öëÁªb¨û¢°ó¡¨¼Èüó¡ õ öëÁªbúëÄ Y¦¥ôàóA¢Ï±¢k¡ºÌó¡ ? §½³÷ ¨º{¾ë¨×Øq¨¼Èû¨¥³—ÝøoúøÓù¢øß º¢Ì÷D›¨ó¢ÇÁ úëÄ Y¦¥¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ºð÷ .

ñ•¨¦¬ð`Ùèp©¢¸èÏ ú÷ÕºØqH¢÷Ã? ¢ªøôßVó¡ºÁ¡¬ó¡ù¢¥  g ú¥æÇ.

Y´Èó¡ ¨¦¬ðm¡Å ç ? ¢ øëÁúëÄ Y¦¥Á¾ Á½¢ºÐm¡ ¨û¢°ó¡¨à¦Øó¡ùǽ ÂÌû êìb£Âäm¡ ¨ìÂ盽¥ Âï¿? £Âäm¡£¢¬ï  ¾¦ß¥—.

Âð¦ó¡ $GROSKH-RXUGDQ$OJHU ©½.

©Z¥§¢k¡¨¦¬ð÷Á¡½©¡ÁÌü÷ÑÁ ¡ §ÁÏ  SÐüó¡öÇ¢ìó¡¥—.

òë· ú¥¡ ú÷öÿÂÏ¢ßú÷ Â¥Pó¡ ö´àó¡ £Âàó¡õ¢— ? Pl¡ —¾¬¦m¡ù¡½ Pàó¡£¢¬ï  úgÂ󡾦ß.

ù¾ô»ú¥¡  ± ©Z¥¨ÇÁ¾m¡¨¦¬ð÷H¢ü¦ôó¡£¢¬ðó¡Á¡½Pï ¡ ù¢ØôÈó¡¿ ©¢³¢·¾øk¡¾¦ß ½ êìb I¾ì«½¡ó¡¾¦ßY¥ú÷íôm¡Âï¿? ½¡Âó¡¨ä¥  y .

ù¾ô»ú¥¡ õ ±  Ÿ¡Äj¡.

¨ü×󡨦¬ðm¡ × öÿ¡Â¥›þà¦Ø¥õ¢ë þìì· £Âäm¢¥º¢Ìm¡©¢ì¦×£¢¬ï  ¾àÇú¥¾g—Å¢¦àó¡¥—.

Y³Á¾ó¡ ± ©½.

Ÿ¡Äj¡¨üØüÈ띮à¦ó¡¨à¦Ø÷ ¤¬ðm¡©¡ÁÌü÷:Âàó¡òߢi› êôà« êìb¢ç¡Âäj¡£¢¬ï  ôßúÈk¡¥—.

:Âäm¡¾àÇú¥¡ ©Z¥Þìó¡ ÂÌüó¡ ¨ß¢¦ØôóÁ¢´¬ó¡ ? ¨¥Á¢äm¡©·Áñ» ú÷Ÿ¡Äj¡  ÷.

Èø¸ô¥ úß ¾Ÿ¡m¡”¢÷  …¡¾¦ßÂ𥥗.

Ë¢àó¡ ÂŸ¡Äj¡Þìó¡ ÂÌüôó¨ü×ó¡¨ïÂÌó¡H¢ø°àó¡¾ àó¡ ú¥Zð¥ºÌó¡ I¾ì« êôà« êìb[ÓÁ ¡ ñϗ ¨øÈìó¡  Çèüó¡¾øpú¥¾g—Å¢¦àó¡¥—.

Ÿ¢ØÇÂèó¡ ÂŸ¡Äj¡§Á¡Âì󡝭¡Â¬ó¡¨àfÂÏ¢û A¢Ï¾øp½ ±¢¸ô¥ºÌó¡¾øp ¨Èû¬ó¡Á¡¾ºó¡£— úgÂ󡾦ßêìb¨øŸ ¡ Á¢¦»— §ZÈó¡£¢¬ï  y ”¢ÂïÃ¥—.

H³Áó¡ ÂÌüôó §Á¡Ã ¯Á¢k¡¾gú¥C¢ÇºÌó¡êìbù¢ÿPó¡ òó¾ó¡  öÿ¡Â¥›ú¥æÇ£ìà ¥—.

H³Áó¡ õºÿ ± ù¢øß ¨üØôǝ¨ç¢ì°ó¡ ÷ìó¡ ­¡Â¬ó¡ .

£Âäó¡Á¡½ÂÔ» ¡ ¾øp ³¢·¾øp¨f«¢ìÂç›æÏ  Ç¢èó¡¾øpú¥úÈk¡.

H¡Ãó¡ Í ±  ©Z¥÷Ç ¡ éß ¡ £¢¬ï ú÷ ¾ô¡ô ÿ.

 ù¾ó ù¡¾ô¦ó¡£¢¬ï £ìà :—ú¥¾g—.

:ìàó¡ ¨¬ÇÁú¥ ¨Èèüó¡ ¨à÷¢j¡òŸ¢ÇÂó¡ ¨º·ÂחÂÓ¢k¡ Ó¢m¡[¥£¡Ä÷ ¨ߢø¬³¡ ¨ÇÁ¢øm¡ Á¢øàm¡  ¾ó¢».

¾Ã¥ ¾øp.

ð«¡ Zø଺ó¡ ¨ºÁ¢øàm¡¨Ç¾ün¡ ùüèôó³óüð¬ó¡¾ àm¡Zøà« ¨Á¢øà÷¨Ç¾üÿ¨°ó¢°ó¡¨ô·Âm¡ ù¡³ §Á½ Æû« ¨º¯— ¨zÁ¢«¨Ç¡Á½õ ùÂìó¡ú÷ :üj¡¶èÈó¡.

Áøàó¡ñ¢¦³¨ìØü÷ÁÐë  ôß.

g ½  ©½.

Ÿ¡Äj¡¨à÷¢³¨û¢Èû ¡ õôàó¡¨ôïÁ¢¯ ¡ öÈ띨÷Ç ¡ Á¢¯ ¡ ? ¨ó¾ó¡ý¡Á¬ï½¨ó¢ÇÁ õºôàó¡? Z¬ºÈ³¢m¡¨³Á½òüó®^ù³Á¡¥ ¨÷Ç ¡ §Á¢Ôk¡C¢à÷  Âøß.

¨û¢¦Ðߥ ù¢øôÇ ÂŸ¡Äj¡ÂŸ¡Äj¡¨à÷¢³ú¾ó¡ñÏ Y×ó¡¾ àm¡¨÷Ç ¡ Þ³¡Âºm¡ Âº´ç Á÷ðºÈ󡝤ºô૾øp¾g—¨f«½¢m¡Öؼ¬ó¡¨÷Ç ¡ ¨ü¾m¡  ¢¬ðû.

æÈó¡ Í  ðÈûó¡ Æû« ¨ÂÐàó¡¨à¦Øm¡¨¥Â³? ¨¦ÿó¡¨Ó¢¥ ¡ ¾üߨ¥¡Äàó¡õ¢Üû  ©¢·Âç.

Z¦àj¡ ¨üÇD›÷Ç ¡ ¶¬èó¡ú÷Ðë ¡ £Âäm¡Ÿ¡Äj¡Æû« ¨ó¢øÌó¡¢ìÂ盺Á¢«  Á¾û—ñÁ¢Ë.

ù¢ó³  ± Æû« ÂÌüôó¨Èû¬ó¡Á¡¾ó¡¨÷Ç ú¥Z̦ó¡ E¡Ä÷¾øp¤Â૝ ¨¥Âàó¡¨à¦Øm¡¨Ç¢Ç ¨½¢Ð¬ë¡ ¨ߢø¬³¡¨Ç¡Á½£¡Ä÷Y¥ºÁ¢«  Zð¥ú¥æÇ.

¾àDZ¢k¡  ÂŸ¡Äj¡¨¡½Âã ¨û¢°ó¡¨à¦Øó¡ õ½.

Âðèó¡Á¡½[øôÈm¡ £Âàó¡¾üßúèó¡ºÁ¢«  Áû—.

ߢçÂó¡ .

æó˜¬ôó¨÷¢àó¡¨ÂÐm¡¨ n¡ñ ¡ ¾ô¡§ó¡ÂÐߝ¨÷Ç ¡ ÂÐ÷? ¨¥Âàó¡§Á¢øàó¡  ¾Âç.

àç¢Ë Í  ÂÌüó¡ þºôßõ¾ºë þ¬f«ôßåÂ˗¢ ô¦ì¬È÷ ¢ÿÁØ« ¢ ôϗÁÐàó¡Â÷ôߨü¾m¡  Æó.

½Áèr ¨ÂÐm¡ôs ¡ ¨¦¬ð÷± ¸Ðûöÿ¡Â¥› ½ þôßêôß ©½.

 õ½.

¨ÂÐm¡ôs ¡ ¨¦¬ð÷”¡Â¸Ðó¡§Á¢øß  ¨÷¢Ç—.

Å¢¸üó¡ ©¢ìm¡ :ºàó¡測m¡¨ôo ¶¬èó¡Õ¢¥Â¥¨¯ ¡ ú¾·m¡£¡¥—©¡Är §Á¢øߝ ù¢ø°ßù¢ø°ß.

òߢi› ½  D› ú÷ ©¢¸èÐó¡ ÅÁ¢÷Â¡PçÂ¢ü  ½¾àó¡ ¨üÈó¡ Á¢¯ ó ÞÇ¢¬ó¡Âdšm¡ é¡Âàó¡? ¨¥Âàó¡§Á¢øàó¡? ¦ìó¡ ¾ìà󡢡Ä÷ Ç÷ Á¢¦³Á¢¬È󡾦ß.

¡Äàó¡ Æû« ”¢àüÐ¥¨¥Âà󡽦ó¡? ¨ü÷¢°ó¡¨üÈó¡ ½¾àó¡òÐè󡨐ôo ½Á¢m¡ºÁ¢¬ó¡ñ¾üj¡¨÷½  æÇ.

½¡ß ¥— ÅÁ¢ èó¡ ö³¢àm¡  Í   ùëÂ÷.

úëÄ Y¦¥òÔçñ•¨û¡Ä»©¢×ØqÅÂ ç ­¡Â¬ó¡¨àf ¨º¡½Âã æºØà󡝭¡Âº¬ó¡¨àfÂÌû¢ç¡Âãô¦¥ ¨Ó¢¥ ¡ úß­¢^— ©¢Ç¡Á½ ­¡Â¬ó¡¨àf ùëÂ÷.

 ÂŸ¡Äj¡ Í ± õ Õ ©Z¥[øôóöôàó¡Á¡½õß ¡  ú¾ó¡Z».

ôïÁÄó¡ úëÄ Y¦¥ôàóA¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð÷ÅÁ¢ ç úëÄ Y¦¥¤Øì󡨦¬ð÷ÅÁ¢ ç  ¾ô¡ ÂŸ¡Äj¡¨¡½Âã§Á¡Âì󡝭¡Â¬ó¡¨àf¨Ó¢¥ ¡ õߗö´à÷ øôà󡮸¦ó¡¨üj .

©ÂÐëª §½¢÷ºÿ ÂÐ÷ 馥 ¨Zm¡¨à¦Øm¡± £Âàó¡ù¢Èó  ¾øpòÔèó¡¥—.

ÁÜü÷ú¥¡ ©úзª ©¤ëÁª ©±Â¥ª ꟢º¯ó¡ á½¹ öëÁªbúëÄ Y¦¥òÔçñ•©¢×Øq¨û¡Ä_£ìà ú¥Âøßú¥Ç÷ ºÌó¡õ¢÷à ¿¢¬Ç ¡ §Ã^ ªÈó¡©¢û¢¦Øó¡Ýøo¢ ç  Ü õ E¡· ? :Âäó¡ò»¾øôó¨ç¡Âã«ç §ÁÏ ÁºÐó¡Þºø]ö¬º m¡ ¨äâ÷ ¡ ©¢û¢Èôó¡? ®·¢¦ó¡¨¡½ÂãÂÐëú÷É¡· úgÂó¡¾¦ß £¡Ä÷½¡ ¨ìØüm¨{¾ìó¡¨ç¡Âã«èó¡ ù¢øôÇþ¼Èû½¡Pôó©öŸ¢ß¾ó¡µÂ˪ £¢¬ðóÕØqú÷§Z»—¨¸èÏúëÄ Y¦¥¨÷¢ì¬Ç¡ ¨¦¬ð÷ ? Sÿó¡:¡Äm¡SàÐm¡¾àÇú¥¾øp±¢k¡…¡¾¦ß:—©öÊó¢àó¡Á¢ìó¡þìèôóª H¢ã¾Ð󡾡Ãú¥ ʺèסæÇú¥¾øp¡±¢k¡ºÌ󡨦¬ð÷? õ ºÿ õ¢ß¨´k¡¿ ¨üÇ ¾øp±¢k¡þ¼Èû?¡Âìôó©ñЄ¡Á¢Ð¬»¡? ñÐèó¡¶ìü«ª ù¡üà¥ÕØq£¢¬ïúëÄ Y¦¥ ººÿ ù¢Ô÷Á ¾· ¡ ºÁ¢¬¥¨¥Â³§ÂÄ][¦Ðìó¡¾´È÷? SàÐm¡ù¢øôÇú¥¾àÇú¥ õ ú¥A¢Ï±¢k¡ºÌ󡨦¬ð÷? ÂÏ¢à÷.

¾àÇú¥y ¨´àûÖ_¨èô¬q­¡¾· ©¡üÇÂï¿¢¨ëÁ úëÄ Y¦¥ôàóÂøß  õººÿé.

¢èØàó¡öÇ¢ëú¥£¢¥Ö_©¾³ æØàó¡ÂÐëÆǘ«¨üÇÂï¿þ¥zÁ¢«¾ì« <Ã^ §ÁÐ÷¨¼Èû ©´È¬ó¡ ©¥¢ìm¡ õ òÂç— ºÁ¢¬¥¨ô¥¢ì÷Âï× ÂøߪëÁÄ÷¡ ¾Èó¡  ˗¨àÔ¦¥ …¡þgÁ.

þ«¢ç ò¦ë¨ô¥¢ì÷A¢Ï±¢k¡ñ÷Ä¥ ºÌó¡ ©— ? »—  ¢÷ ? ¢ ü÷©¥¢ì÷§¾ß¾àÇú¥ù¢øôDZ¢k¡¢ð¥ ¾Èó¡ .

§¾ß©¥¢ì÷? ¢³ój¡öôß? žü m¡öÇ¢ë¶ðü¥ ¾Èó¡ ©— ºÁ¢¬¥¨ô¥¢ì÷? …¡¾¦ßú¥¾øp§Áü¥ ¾Èó¡ ¢÷ ºÁ¢¬¥ ¾àÈó¡¢¥¢¥ ÂÐëÞë` þ¬¦ô× ôß ¢ÿ¢ìó—§ÂÓ¢p ù¢øôÇú¥Èß ¾àDZ¢k¡¿¢¬Ç ¡ ¨¡½ÂãÂÐëú÷Ç÷ ±¢k¡ZÌ¥®·¢¦ó¡§Ã^ àiÖ½õ õ Pøçû ”¢à¥Á ¡ ºÁ¢¬¥ þ«ÂÔ· Þ÷ ¨ô¥¢ì÷ úëÄ Y¥ ¾´È÷ õ¢÷› µü¥ ú¥ ¾øp¡ ùüè÷ µû ¿¢¬Ç ¡  .

Tžšp{4g žïŒôho ‰{g +g `hš‘hw 7KqVHVHWRXYUDJHV $ERQQHDX -RsO.

 3UpKLVWRLUH GX 0 ]DE WKqVH SRXU OH GRFWRUDW GH q F\FOH HQ DUW HW DUFKpRORJLH.

3DULV $PDW 'U&K.

/H0 ]DEHWOHV%HQL0 ]DE&KDOODPHO3DULV $XFDSLWDLQH %DURQ+.

/HV%HQL0 ]DE6DKDUDDOJpULHQ&KDOODPHOW.3DULV %DVVHW +..

HW7HUUDVVH +.

6DQFWXDLUHVHWIRUWHUHVVHVDOPRKDGH&ROOHFWLRQ+HVSpULV %HQFKHQHE 0RKDPPHG.

 0RWV WXUFV HW SHUVDQV FRQVHUYpV GDQV OH SDUOHU DOJpULHQ -XOHV&DUERQHO$OJHUS %HQRLW )HUQDQG.

/ $IULTXHPpGLWHUUDQpHQQH$OJpULH7XQLVLH0DURF/HVEHDX[DUWV 3DULV %H\OLp /GH.

/D.HVLqFOH/HURX[3DULV %RXURXLED 5..DODDGHV%HQL+DPPDGXQHFDSLWDOHEHUEqUHGHO $IULTXHGX1RUG DX.

/ DUFKLWHFWXUHPLOLWDLUHGHO $OJpULHPpGLpYDOHRIILFHGHVSXEOLFDWLRQV XQLYHUVLWDLUHVO $OJpULH'HX[LqPHSDUWLHSS %UXQKHV -.

/DJpRJUDSKLHKXPDLQH3UHVVHVXQLYHUVLWDLUHVGH)UDQFH3DULVHHGLW &DODVDQWL0RW\OLQVN\ $GH.

*XHUUDUDGHSXLVVDIRQGDWLRQ-RXUGDQ$OJHU &DSRW5H\ 5.

 *ORVVDLUH GHV SULQFLSDX[ WHUPHV JpRJUDSKLTXHV HW K\GURORJLTXHV VDKDULHQV 8QLYHUVLWp G $OJHU .QVWLWXW GH UHFKHUFKHV VDKDULHQQHV $OJHU 'DGGLDGRXQ <DFLQH.

QVWLWXW QDWLRQDO GHV ODQJXHV HW FLYLOLVDWLRQV RULHQWDOHV $QQpH 8QLYHUVLWDLUH 'DXPDV *OH (.EDGLWHV HW 0DOLNLWHV DX 0]DE PpPRLUH GH '5($ . 5HODWLRQV HQWUH .

HW&KDQFHO $GH.

/HJUDQGGpVHUW/LEUDLUHVpGLWHXUV3DULVHpGLW 'HVSRLV -.

 0LVVLRQ VFLHQWLILTXH GX )H]]kQ .

PEHUW $OJHU 3DULV 9.H  . .QVWLWXW GH UHFKHUFKHV VDKDULHQQHV GH O XQLYHUVLWp G $OJHU .PSULPHULH .

'RQQDGLHX &HW3.

'LGLOORQ +HW-0.

QVWLWXW G XUEDQLVPH 8QLYHUVLWp G $OJHU *ROYLQ /.QVW7HFKQROG DUWG DUFKLWHW G XUEGH7XQLVVHVVLRQMXLQ *RGDUG / 2DVLV PRGHUQH HVVDL G XUEDQLVPH VDKDULHQ .+DELWHUOHGpVHUWOHVPDLVRQVPR]DELWHV 3LHUUH0DUGDJD%UX[HOOHVHpGLW )DUKDW0DNQL+DELWDWVXGVDKDULHQGpYHORSSHPHQWUHFKHUFKHG RXWLOVSRXUXQDUWGH YLYUH GDQVOHGpVHUW7KqVHGHHVLFOHjO .

DODDGHV%HQL+DPPDG3DULV +DPODRXL $OL.5HFKHUFKHVDUFKpRORJLTXHjOD.

 / DUW GH 6HGUDWD H VLqFOH pWXGH GHVFULSWLYH DQDO\WLTXH HW FRPSDUDWLYHWKqVHHF\FOHHQDUFKpRORJLH6RUERQQH3DULV +DQ]DGLDQ &GW=.

$WODVGHJpRJUDSKLHKLVWRULTXHGHO $OJpULH/LYUHG RUGX FHQWHQDLUH -DTXH0HXQLp '.

KHODVVL $OL.OLQFNVHLFK3DULV .$UFKLWHFWXUHVHWKDELWDWVGX'DGqV0DURFSUpVDKDULHQ/LEUDLULH& .

&RQVWUXFWLRQVPLOLWDLUHVRWWRPDQHVGHODYLOOHG $OJHU0XVpHFHQWUDOGH O DUPpH$OJHU /H]LQH $.

 'HX[YLOOHG .IULTL\DpWXGHVG DUFKpRORJLHG XUEDQLVPHGHGpPRJUDSKLH 6RXVVH7XQLV/LEUDLULHRULHQWDOLVWH3DXO*HXWKQHU 0DKGL\DVRFLpWpWXQLVLHQQHGHGLIIXVLRQ 0DUFDLV *.

 / DUFKLWHFWXUH PXVXOPDQH G RFFLGHQW $OJpULH 7XQLVLH 0DURF 3DULV  /HPXVpH6WHSKDQH*VHOO /HJXLGH.

 0DVTXHUD\ (.

)RUPDWLRQGHVFLWpVFKH]OHVSRSXODWLRQVVpGHQWDLUHVGHO $OJpULH .DE\OHVGX 'MXUGMXUD&KDRXlGHO $XUqV%pQL0 ]DE.

7KqVHOHWWUHV /HURX[3DULV 0HUFLHU 0.

/DFLYLOLVDWLRQXUEDLQHDX0 ]DE6RXELURQ$OJHUHpGLW 0RXOLHUDV $XJXVW.

VJXHQ 0]DE./HV%HQL.

PSULPHULH)RXTXHHW&OH3HWLW)DQDO 3DYDUG/XPLqUHGX0 ]DE'HOURLVVH3DULV 5DYHUHDX $.HVVDLVXUOHXUGLDOHFWHHWOHXUVWUDGLWLRQV SRSXODLUHV.

/H0 ]DEXQHOHoRQ G DUFKLWHFWXUH6LQGEDGHpGLW 5RFKH 0.

/H0 ]DE$UWKDXG3DULV .

5RIIR 'U.

 /HV FLYLOLVDWLRQV SUpKLVWRULTXHV GX 0 ]DE $QFLHQQH LPSULPHULH $OJHU 7HUUDVVH +.

.DVEDVEHUEqUHVGHO $WODVHWGHVRDVLVPDURFDLQHV+RUL]RQGH)UDQFH 7ULVWUDP7KHJUHDWVDKDUD/RQGUHV 9LOOH([SORUDWLRQJpRORJLTXHGX%HQL0 ]DEGX6DKDUDHWGHODUpJLRQGHVVWHSSHVGH ODSURYLQFHG $OJHU.PSULPHULH1DWLRQDOH3DULV .

&DUWHVDUWLFOHVHWFRQIpUHQFHV $QRQ\PH+LVWRLUHGHFHUFOHGH/DJKRXDW PDQXVFULW.

%HUEUXJJHU /HV URPDLQV GDQV OH VXG GH O $OJpULH REVHUYDWLRQ DUFKpRORJLTXH VXU OHV RDVLV PpULGLRQDOHV GX 6DKDUD DOJpULHQ 0=$%.

SS &DSRW 5H\ 5.. 5HYXH DIULFDLQH Qƒ  %HUHQJHU1RWLFHVXUODUpJLRQGH%pQL$EEqV%XOOHWLQGHOD6RFLpWp*pRJG $UFKqRO G 2UDQ'pFHPEUHHDQQpHW..9.

QVW*pRJ1DWLRQDOIHXLOOH 1.6(. *UHQLHUV GRPHVWLTXHV HW JUHQLHUV IRUWLILpV DX 6DKDUD OH FDV GH *RXUDUD7UDYDX[GHO .QVW5HFK6DKDULHQQHW &DUWHG $IULTXH.

 &DXYHW &GW.

 1RWHV VXU 6RXI HW OHV 6RXDID H[WUDLW GX %XOOHWLQ GH 6RFLRORJLH HW GH *pRJUDSKLHG $OJHUHWGHO $IULTXHGX1RUG$OJHU &KDUOHW /LHXW.

 /HV SDOPLHUV GX 0 ]DE %XOOHWLQ GH VRFLRORJLH HW GH JpRJUDSKLH G $OJHUSS &R\QH $.

 /H0 ]DEH[WUDLWGHOD5HYXHDIULFDLQH$GROSKH-RXUGDQ$OJHU /H VDKDUD GH O 2XHVW pWXGHV JpRJUDSKLTXH VXU O $GUDU HW XQH SDUWLH GX 6DKDUDRFFLGHQWDOHDQQpH 'DYLG 3/.

/HVPDFKDwHNKGX0 ]DE 9 %pQL.VJXHQHWVHVPHFKDwNK.

FRQIpUHQFH GDFW\ORJUDSKLp 'HUULHU /W &RO.

 /H 'MHEHO $PRXU %XOOHWLQ WULPHVWULHO GH JpRJUDSKLH HW G DUFKpRORJLHHDQQpHW.9-XLQ 'HVSRLV -.

 / KDELWDWLRQ GDQV OH 'MHEHO 1HIRXVVD 5HYXH WXQLVLHQQH H HW H WULPHVWUHSS 'XYH\ULHU +.

 &RXSG °LOVXUOHSD\VGHV%HQL0 ]DEHWFHOXLGHV&KDDPED RFFLGHQWDX[H[WUDLWGH%XOO6RF*pRJ'H3DULVRFWREUH 9R\DJHGDQVOHSD\VGHV%HQL0H]DE7RXUGXPRQGHH VHPHVWUHSS )HUDXG 0/&K.

 +LVWRLUH GHV YLOOHV GH OD SURYLQFH GH &RQVWDQWLQH 5HFXHLO GH &RQVWDQWLQH9RO 1RWHV KLVWRULTXHV VXU OHV WULEXWV GH OD SURYLQFHV GH &RQVWDQWLQH 5HFXHLOGH &RQVWDQWLQHYROSS .

+XJXHW -.

9 +XJXHW 0. /H0]DEG DSUqVOHVJpRJUDSKHVHWOHVYR\DJHXUV&RPSWH5HQGXGX...H &RQJUqV GHV6RFLpWpVGH*pRJUDSKLH$OJHU /HSD\VGX0]DE%XOOGHODVRFGHJpRJG $OJHUHDQQpHSS  /HVVRIIVFKH]OHV$EDGKLWHVHWQRWDPPHQWFKH]OHV%HQL0]DE O $QWKURSORJLH W.Qƒ0DUVDYULOSSHWQƒPDLMXLQ SS /HV YLOOHV PRUWHV GX 0 ]DE %XOOHWLQV HW PpPRLUHV GH OD VRFLpWp G $QWKURSRORJLHGH3DULVW..

 /HV FRQGLWLRQV JpQpUDOHV GH OD YLH DX 0 ]DE /D PpGHFLQH HW OHV SUDWLTXHVPpGLFDOHVLQGLJqQHV -DDELUL )DUKDW.

 HW %DKDLRX <DKLD.

 /H 0]kE FLWppWDW $FRPSDUDWLYH VWXG\ RI WKLUW\ FLW\VWDWHFXOWXUHVHGLWHGE\0RJHQV+HUPDQ+DQVHQ&RSHQKDJHQ /DRXVW 0(.

.QVWLWXW GHV+DXWHV(WXGHVGX0DURF5DEDW)HV$YULO / KDELWDWLRQFKH]OHVWUDQVKXPDQWVGX0DURFFHQWUDO+HVSHULVW.. 0DUFDLV *.9. /HQRPEHUEqUHGXTVDU.JKHUP$FWHVGXqPH&RQJUqVGHO .

 HW 'HVVXV/DPDUUH 5HFKHUFKHV G DUFKpRORJLH PXVXOPDQH 7LKHUW 7DJGHPW $RXW6HSWHPEUH.

&SS 0DVTXHUD\ (.5HYXHDIULFDLQHW.

 'RFXPHQWV KLVWRULTXHV UHFXHLOOLV GDQV O $XUqV -XLOOHW .

 5HYXH DIULFDLQHQƒSS 0HUFLHU (.

5pYROWHVHWGpYDVWDWLRQVHQ$IULTXHGHVGHX[.EQ5 $QwD 5HFXHLOGH&RQVWDQWLQHYROXPHDQQpHSS 0HUFLHU 0.

1RWHVVXUXQHDUFKLWHFWXUHEHUEqUHVDKDULHQQH+HVSHULV3DULVHHWH WULPSS 0LOOLRW /.

 5HFXHLO GH GpOLEpUDWLRQV GHV GMHPDk GX 0 ]DE ([WUDLW GH OD 5HYXH GHV (WXGHV .VODPLTXHVDQQpH3DXOH*XHWKQHU3DULV 0RUHO -.

1RWXOHVGHSUpKLVWRLUHPR]DELWH/LE\FDW. 3HOOHJULQ $..9.

%/$QƒHWULPHVWUH7XQLV 4XHQDUG FRO./ RULJLQHGXPRWV2DVLV.

 5HFKHUFKHV KLVWRULTXHV GDQV OH 7RXDW*RXUDU %XOOHWLQ GH OLDLVRQ VDKDULHQQHQƒGHFHPEUHSS .

5DJRW :.

/H6DKDUDGHODSURYLQFHGH&RQVWDQWLQH5HFXHLOGHVQRWLFHVHWPpPRLUHVGHOD VRF G DUFKpR GH OD SURY GH &RQVWDQWLQHHYROGHODHVpULH&RQVWDQWLQH SS 5LQQ /.

(VVDLG pWXGHVOLQJXLVWLTXHVHWHWKQRORJLTXHVVXUOHVRULJLQHVEqUEqUHV5HY DIUW 5REHUW 0$.

..5HOHYpGHVDQWLTXLWpVGHODFRPPXQHG $wQ0HOLOD([WUDLWGH5HFXHLO GH QRWLFHV HW PpPRLUHV GH OD VRFLpWp DUFKpRORJLTXH GH &RQVWDQWLQH YRO .9DQQpH&RQVWDQWLQH 5RGHW &DSLWDLQH.

/HVUXLQHVG $FKLU5HYXHDIULFDLQHSS 6FKDFKW -.

QVW5HFK6DKDULHQQHW$OJHUSS 7DX[LHU +. 6XU OD GLIIXVLRQ GHV IRUPHV G DUFKLWHFWXUH UHOLJLHXVH jWUDYHUVOH6DKDUD 7UDYDX[GHO .

 (WKQRJUDSKLH GH O¶$IULTXH VHSWHQWULRQDO DX WHPSV GH 0DKRPHW 5HYXH DIULFDLQH 7HPSLR (PLOLR.

/H0]DEXQPRGqOHG DUFKLWHFWXUHVSRQWDQpH(O'MH]DwUQƒ$OJHUSS 7HUUDVVH +.

.1RXYHOOHpGLWLRQ%ULOO3DULV SS DUW%XUGM(QF\FORSpGLHGHO .VODPW.VODPW.QRXYHOOHpGLW%ULOO3DULV SS 9DQ%HUFKHP 0. DUW+LVQ(QF\FORSpGLHGH/ ..

 'HX[FRPSDJQHVGHIRXLOOHVj6HGUDWD .

.7UDYDX[GH O .QVW5HFK6DKDULHQQHW.SS 6HGUDWD XQH YLOOH GX PR\HQ kJHHQVHYHOLHGDQVOHVVDEOHVGX 6DKDUD DOJpULHQ 'RFXPHQWV DOJpULHQV VpULH PRQRJUDSKLH 1ƒ $OJHU =H\V9R\DJHG $OJHUDX0]DE7RXUGXPRQGHYRO/. .

Êô¿îäߍ ±®ðìðÓ ¨¸èÐó¡ ÝÓm¡ ”¡¾ºÿ ¡ ºÿ — ÂðÌó¡¨øôï ®¸¦ó¡¨Ø» ¨ó¢ðË ¡ ýÁ¢¬»¡¤¦Ç ÝÓm¡¨w— ÝÓm¢¥æÂà¬ó¡.

¨÷¾ºìm¡ ñªôìä˜ßÝ÷í÷Þ¼Ôߍ rgÒ­ 1Îg— žñC+ 1æhªg æh%Üg— žšëšpCôg žÚšpôg   ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« rgÒ­ 1Îg— žñC+ žšëšpCôg žÚšpôg `¥.—i ̵¹­¸@ȝ@h©„@¦°É›@ ' ««««««««««««««««««««««««««««««« ÌTɸɬh›@®sɸ@ÈÌTɸÉ˄@ÂÊɵM¸@ ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««« '_AÊh¸@+ž°AlM¸@+Îg@h…@( bAÁ›@ ' «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««« rgÒ­ 1Îg— žñC+ 1æhªg æh%Üg `hš‘hw «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ýÊgAM¸@ºI°A¼gÉt¤ ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ϗd±¸@gÉt¥¸@ÈýÊgAM¸@hU¬ ' «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« žËkɸ@ht¥¸@ ' á ”è³ð߇áðëÕ ÊàÄãæã.

™Cs— œjّ `hxôhw @h©„@¦°É›@ ' «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¦°É›@gAËM`@ ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« °jÊHht°mËkCL ' kÉM¸@ ' ««««««««««««««««««««««««««««ht±¸@й¤NI°A¥L¸@ºX@h›@ÈOA¥æ «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« °jÊ H¢­¸»É¸d¼ ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««  .ÏËÀA½Q¥¸@έ¸@ '     «««««««««««« ««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ’ðҘ $o Ôð æ.

 y˜¦ªg— éš.

™ôg ’˜ Ôëôg 03 rgÒ­ žñC­ Æ žš.

—i «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« rgÒ­ žñC­ æ™Ôð æg™.hš ôg èh°—4g `hëogæ ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« žËkɸ@ht¥¸@ ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« RÊd…@ht¥¸@ ' ò玜ߍÞ¼Ôߍ rgÒ­ žñC¬ žšˆhî¦ôg œæhŽëôg h•­ ~âhù— h•Ô hÔ Rh•o Š˜ ëtôg «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« º`d›@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««rgÒ­ æ™Ôð ‰ð™­ æhšt g `¥.

i `hš‘hw ÏÊ@ch¨ht°gÉk ' «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ϵ˹¼ht°gÉk ' ÌÀA°É­¸@ÎgÉÁâH ht°gÉk ' «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« d¥l¸@AHAHht°gÉk ' «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« NÊcj¹Lht°gÉk ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ã»@Éï¸Èã ïBÂtXgÉk ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« rgÒ­ žñC­ Æ ~g o4g `hxôhw ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« rgÒ­ žñC­ æ™Ôð Æ / g¦+g `hëogæ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ‹¦²g— ›­h­4g æ™ ôg `h ­h  «««««««««««««««««««««««««««« rgÒ­ žñC¬ žšˆhî¦ôg œæhŽëôg Æ ¡hpôg .Îg™­ `h.

Îh.

rgÒ­ žñC¬ žšˆhî¦ôg œæhŽëôg Æ ¡hّÜg vhšñs `hëoh.

««««««««««««««««««««««««««« šßŽœßÞ¼Ôߍ ’ðҘ $o Ôð / g¦­— æ™.

 «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ’ðҘ $o Ôð æ™.

—i ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« gÉl¸@ÒApÀFýÊgAL ' «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« gÉl¹¸ÍgA½¥›@®sɸ@ '  . `¥.

ôg ~g o4g «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« žš.—i «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Ϲ˸ÉHWhH 'B ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¨ôó¥ ±Â¥ºÁ¢« Á¢øàm¡æÏó¡  «««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««« ««««««««««««««« ¨ôó¥ ±Pó¨³Á¢l¡©¢ ³¡ó¡ «««««««««««««««  ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ««««««««««««««««« .pCôg— žš. ôg ~g o4g ` ¥. «««««««««««««««««««««««««««««««« gÉl¸AHNÊhTðB ¸@OA½Ë¼¸@ÈOAXÚsß@ ' ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ’ðҘ $o Ôð / g¦­ `hš‘hw ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Ì°hp¸@º`d›@ 'B ò»¾m¡ºÁ¢«  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡æÏó¡ «««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ©¢ø÷¬ó¡ ©¢ç¢Ó ¡  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« hHA±›@ÏT@æh` ( ÌHÉÁ„@º`d›@ 'K «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡ æÏó¡  «««««««««««««««««««««««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷  ««««««««««««««««««««««««««««««««««« 'dËsãhá¼Bï ÉTBæh` ( ̸A½p¸@º`d›@ '-W «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡æÏó¡  «««««««««««««««««««««««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« WA…AHýËp¸@ÏT@æh` 'c «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡æÏó¡  «««««««««««««««««««««««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡ ½¡÷ ʑ®ßÞ¼Ôߍ vh‘h.

 «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Ãã A½ãXcá AHWhH 'K «««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ±Pó¡ºÁ¢« ««««««««««««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡æÏó¡  «««« ««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ´h¸@jÊj¥¸@dI¤WhH '-W ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ´h¸@ãNÊã@iãgájáLWhH 'c ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ÌHh©¸@̸A½p¸@´h¸@W¸@ '^Ä «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« vh‘h.pCôg ` hš‘hw ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ æ l¸@OAÀAIæî¸@§É½‡ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« N ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÏÀAIæî¸@ «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¾°gÆÀAIæî¸@ «««««««««««««««««««««««««««« OAÀAIæî¸@§É½ÏIlÁ¸AHÒApÀß@ÏËÁ±LÈÒAÁI¸@æc@ɼ ²ãŽ¨ßÞ¼Ôߍ ž……………g™……………ôg ~g ……oi ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« º`d¼ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« gÉæÁáH WhH 'B ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ÆlËMãÀ@WhH 'K «««««««««««««««««««««««««««««««««««« ±P󡔢ü¥ºÁ¢« ««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡æÏó¡   .

 ««««««««««««««« ««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ÌÀA°É­¸@ƱËô¸iWhH '-W ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ±P󡔢ü¥ºÁ¢« ««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡æÏó¡  ««««««««««««««« ««««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ’˹ãI±ï Lç WhH 'c ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ±P󡔢ü¥ºÁ¢« ««««««««««««««««««««« Á¢øàm¡æÏó¡  ««««««««««««««« ««««««««««««««««« ”¢Ìû ¡ ¨üì« ”¢ü¦ó¡½¡÷ ««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««« ±Pó¡ôßªó¡« Vó¡©¢ø÷¬ó¡  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« cã ɽã¤Bï Wh H '^Ä «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ̹­l¸@ƱËû¸iWhH 'È ±©Ž´ßÞ¼Ôߍ ž‘æhñ­ žšŒšŒÝ ž.

gæÎ ’ðҘ $o Ôño žšˆhî¦ôg œæhŽëŒô «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Ôñôg æ™.

—i «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Ôñôg / g¦­ ` hš‘hw ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Ôñôg ~g oi ` hxôhw ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ÏËÁ´h¸@W@hHÛ@ 'B ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« OAÀAIæî¸@ 'K «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« žg™ôg ~g oi ` hëogæ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««  Ï^^^½^^LA^^^^†@ . ` ¥.

 рŒ­ vh™Œôg— 0hµØ4g— é g ²g «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« žÓ@h†@ «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« »AµoÛ@ «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« OAXɹ¸@ æh•-ôg ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« OAY¹ît›@ϽÓA° ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¿Ú¤Û@nhŬ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ºÓAI±¸@È»Èd¸@Ⱥ¹›@nh Ŭ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ´A¼Û@nhŬ «««««««««««««««««««««««««««««««««««« OAXɹ¸@È»AµoÛ@ÈžÓ@h†@nhŬ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¦T@h›@ÈgcAt›@NIP ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¦Ëw@ɛ@nhŬ JV  .

Related Interests