You are on page 1of 5

FAKULTETI EKONOMIK

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014 / 2015 (VITI III - SEMESTRI VI)
BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET
E hënë

Lëndët/
ditët

E martë

E mërkurë

Auditim
(obligative)

Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.4
Gr.5
Gr.6

Menaxhimi i
riskut dhe
sigurimet
(obligative)

Financa
publike
(obligative)

Gr.1
Gr.2
Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.4

08-9,30
S7
9,45-11,15 S7
13,15-14 S2
14-14,45 S2
14,45-15,30 S2
15,30-16,15 S2

D.B
D.B
S.U
S.U
S.U
S.U

08-9,30
9,45-11,15
11,30-13
13,15-14
14-14,45
15-15,45
15,45-16,30
16,45-17,30
17,30-18,15

AV
AV
AV
S9
S9
S9
S9
S9
S9

M.A
M.A
M.A
A.S
A.S
A.S
A.S
A.S
A.S

Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.4
Gr.5
Gr.6

11,30-12,15
12,15-13
13,15-14
14-14.45
15-15,45
15,45-16,30

S6
S6
S6
S6
S6
S6

V.P
V.P
V.P
V.P
V.P
V.P

(L)
(L)
(U)
(U)
(U)
(U)

Gr.3
Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr4

9,45-11,15
15-15,45
15,45-16,30
16,45-17,30
17,30-18,15

S6
S2
S2
S2
S2

D.K (L)
A.H (U)
A.H (U)
A.H (U)
A.H (U)

Gr.1
Gr.2

Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.4
Gr.5
Gr.6

11,30-12,15
12,15-13
13,15-14
14-14,45
15-15,45
15,45-16,30

S9
S9
S9
S9
S9
S9

S.A
S.A
S.A
S.A
S.A
S.A

(U)
(U)
(U)
(U)
(U)
(U)

AV

H.I

(L) Gr.1
Gr.2

9,45-11,15
11,30-13

AV H.I (L)
AV H.I (L)

Gr.6 16-16,45
S9
Gr.7 16,45-17,30 S9

S10 F.S (U) Gr.1
S10 F.S (U) Gr.2

Gr.1 08-9,30
S2
Gr.2 9,45-11,15 S2

08-9,30
9,45-11,15

15-16,30

E shtunë

A.H (U)
A.H (U)

13,15-14:45 S3 T.V (L)
15-16.30
S3 T.V (L)

Gr.1 12,15-13
Gr.2 13-13,45

Gr.1
Gr.2

(U) Gr.1
(U)
(U)
(U)
(U)
(U)

E premte

(L)
(L)
(L)
(U)
(U)
(U)
(U)
(U)
(U)

Shkrim
akademik
(zgjedhore)
Taksat dhe
korporatat
(zgjedhore)
Menaxhmenti
bankar
(zgjedhore)
Mjedisi ne
biznes
(zgjedhore)
Menaxhmenti
financiar
(zgjedhore)

E enjte

08-9,30
9,45-11,15

S4
S4

D.B (L)
D.B (L)

G.L (L)
G.L (L)

Gr.1 9-10 S2 ? (U)
Gr.2 10-11 S2 ? (U)
Gr.3 11-12 S2 ? (U)

S5 N.S (L)
S5 N.S (L)

Gr.1 10,30-11,15 S7
Gr.2 11,15-12
S7
Gr.3 12-12,45
S7
Gr.1 9,45-11,15
Gr.3 13,15-14
Gr.4 14-14,45

S9 D.K (L)
S8 V.Z (U)
S8 V.Z (U)

L.R (U)
L.R (U)
L.R (U)

Z V.A V.30-18. në biznes (zgjedhore) Gr.45-17.30 16.3 Gr.2 Gr.3 11-12 S2 ? (U) (U) (U) .V (L) Gr.1 Gr.45 S2 Sh.B S.2 Gr.30 15-15.5 Gr.1 Gr.1 16-16.1 (U) (U) (U) (U) (L) (L) (L) (U) (U) Gr.R (U) Gr.1 13.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014 / 2015 (VITI III .H (L) Gr.30 S2 Sh.15 11.15 S4 S4 S4 S4 E shtunë A.4 Gr.K (L) S9 E.45-11.15 S7 L.2 08-9.45-16.45 Gr.45 S7 L.M (L) 15-16.V (U) L.K V.3 Menaxhmenti strategjik (obligative) Menaxhmenti financiar (obligative) Gr.1 Gr.15 Y.6 Gr.1 9.1 08-9.45-11.2 9.SEMESTRI VI) MENAXHMENT DHE INFORMATIKË Lëndët/ ditët E hënë E martë Gr.B (L) SI A.2 10-11 S2 ? Gr.R (L) 9.B A.15 S1 V.15 S6 E enjte S9 E.15-14.30 S7 L.4 (U) (U) (U) (U) 08-9.K D.30 S5 L.2 13-14 S1 S1 Gr.4 Gr.30 S3 T.30 S3 F.30-10.45 15.45 15-15.30 S6 Gr.V (L) 15-16.45-16.A S.30 Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve (obligative) Shkrim akademik (zgjedhore) Menaxhimi i dijes (zgjedhore) Analiza të dhënave për hul.1 08-8.2 Gr.Z S.B A.2 8.U (L) Gr.1 9-10 S2 ? Gr.45 S9 S9 S9 S8 S8 D.45-11.1 Gr.15-14:45 S3 T.30 9.2 Gr.K (L) S9 E.15-14 14-14.K (L) (U) (U) (U) (U) (U) Menaxhmenti bankar (zgjedhore) Menaxhimi i riskut (zgjedhore) 08-9.R Gr.Z 15-15.R (L) 13.15-14.45 S5 L.B SI A.45-9.1 12-13 Gr.B (L) 13.3 16.R Gr.Z V.H (L) Y.1 Gr.45-16.V (U) Gr.R (U) Gr.45 15.2 16.R L.30 Gr.15 S3 F.45-17.K D.2 Gr.45 -11.30-13 (U) (U) (U) 8-9.30 9.3 Gr.A S.3 Gr.B S.B S.U (L) E premte Gr.30-18.1 Gr.30 S1 V.2 15-16.45 15.B E mërkurë Gr.3 9.B A.3 17.1 Gr.15 S5 L.1 Gr2 Gr3 Gr4 15-16 16-17 17-18 18-19 S9 S9 S9 S3 S3 S01 S01 S01 S01 S.2 14-14.R (U) Gr.45-18.30 17.B (L) SI A.15 11.30-13 13.45-11.M (L) Gr.

2 Gr.SEMESTRI VI) .15-14.K (U) S4 S.2 13.R (L)Gr.30 S8 V.45-16.3 Gr.30 S10 H.15-14.45-16.4 Gr.2 Menaxhimi i raporteve me klientin (zgjedhore) Marketingu medial (zgjedhore) Gr.V (L) 15-16.45 S2 M.30-17.15-14:45 S3 T.45-17.30-13 S10 N.K (U) Gr.2 Gr.2 14-14.1 11.45-15.2 16.15-14 14-14.30-17.30-18.2 Gr.F (U) Gr.15 S3 V.R (U) 18-18.1 11.K (U) S7 S.K (U) S7 S.B (L) Gr.K (U) E shtunë .K (U) S4 S.45 S10 N.1 Gr.Rr (L) 15-15.15 E enjte S4 S.1 08–9.45 S5 B.R (U) 11.R (L) Gr.30 S3 T.K (U) 13.B (L) Gr.30 16.30 Gr.30-13 S2 M.15-18 S5 B.30 S7 S.R (L) Gr.F (U) Gr.30 S3 V.A (L) 13.1 11.3 15-16.30 15.15 S5 B.K (U) S4 S.1 13.15 Promocioni (obligative) Gr.30 S5 B.3 Gr.R (U) 16.30-13 S4 V.45 15.45-16.45 15-15.1 Gr.15 S4 B.V (L) 8-9.4 Strategjitë e marketingut (obligative) 14-14.1 Gr.2 Gr.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014 / 2015 (VITI III .K (U) S7 S.K (U) S.F (U) Modelet e Gr.R (U) 17.30-17.1 Gr.R (U) (zgjedhore) E premte S6 S6 S10 S10 N.B (L) 15.F (U) 15.R (U) marketingut Gr.MARKETING Lëndët/ ditët E hënë E martë E mërkurë Gr.1 15.1 16.U (L) Gr.3 Gr.2 9.45-11.45 Politika e dizajnit të produktit (obligative) Shkrim akademik (zgjedhore) Marketingu i shërbimeve (zgjedhore) Gr.30 S6 B.2 13.4 S.30-13 S8 F.1 N.R (L) Gr.45-16.45-16.30 S4 B.2 17.45 14.1 Gr.1 Gr.45 S8 V.15-14 Gr.

1 08-8.15-13 S8 M.15 S7 L.U (U) Gr.E (U) mendimit ekonomik (obligative) Gr.C (U ) sektorit publik (zgjedhore) Strategjia e tatimeve (zgjedhore) Gr.U (U) Gr.30-18.4 15.H (U) Gr.30 S8 M.K (L) Gr.1 15-15.30-17.30 S2 V.R (L) Gr.15-14.C (U) tranzicionit (obligative) Gr.15 S2 S.30-13 S9 S.V (L) akademik (zgjedhore) Gr.45 S2 A.45 S9 Gr.Ad (L) Historia e Gr.Z (U) Gr.45-16.SEMESTRI VI) .30-16.C (U) Gr.30 S9 A.1 11.30 S2 S.2 15.1 13.1 08-9.45-11.15 S2 Ekonomiksi i dijes (zgjedhore) S.D (L) Ekonomiksi i Gr.Q (L) Ekonomiksi i Gr.U (U) Gr.15 S8 M.1 15-16.45 S8 S.G (L) Gr.30-18.30 S8 M.1 9.2 08-9.30 S2 A.3 14.C (U) Ekonomiksi i Gr.E (U) Gr.7 16.30-12.1 16.Z (U) Unionit Europian (obligative) Gr.45-9.2 17.30 S2 G.C (U) .D (L) Gr.30 S3 T.1 11.1 11.30 S7 L.U (U) Financa publike Gr.2 17.15 S8 M.1 13.2 12.15-18 S2 S.30 S6 B.2 17.C (U) Gr.1 16.2 15-16.45 S8 M.V (L) Shkrim Gr.45-17.2 17.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014 / 2015 (VITI III.1 16.45-15.EKONOMIKS Lëndët/ ditët E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë Gr.15 S2 V.1 16.30 S6 D.45-17.30-13 S7 D.1 11.45-17.15-14:4 5 S3 T.30-18.45-17.2 8.15 S6 B.H (U) Gr.H (U) A.H (U) Gr.6 16-16.B (L) (zgjedhore) Gr.30-13 S4 P.

P (U) Gr.4 11.15-13 13.15-19.I (L) S9 A.15 S5 A.1 13-14 Gr.45-16.KONTABILITET Lëndët/ ditët Auditimi dhe sistemi i kontrollit (obligative) Kontabiliteti i kostos (obligative) Kontabiliteti i avancuar financiar (obligative) Shkrim akademik (zgjedhore) Kontabiliteti ndërkombëtar (zgjedhore) Kontabiliteti i bizneseve të vogla (zgjedhore) Menaxhmenti financiar (zgjedhore) E hënë E martë E mërkurë E enjte Gr.K (L) S8 V.5 15-15.A (U) (U) (U) (U) 11.4 14-14.1 15.3 13.1 09-11 S3 ? (U) Gr.V (L) 15-16.1 17.1 Gr.15-16 Gr.15 S5 A.15 12.A S.1 Gr.30-15 Gr.1 14-14.Z (U) S8 V.H (L) S9 A.30 S3 T.A S.R (L) Gr.30-13 S8 S.1 08-9.P (U) E premte Gr.3 Gr.30 S6 V.Z (U) .15-18.15-14 14-14.30-12.2 13.A S.45 S9 S9 S9 S9 S.1 13.1 Gr.H (L) Gr.30 Gr.1 08-9.15-14:45 S3 T.45 S9 D.H (U) Gr.2 Gr.45 AV E shtunë H.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014 / 2015 (VITI III .V (L) Gr.30 Gr.2 18.SEMESTRI VI) .U (U) Gr.45 S6 V.H (U) S3 ?? (L) S3 S.15-14 Gr.6 15.