You are on page 1of 23

Instrucţiuni

10051499 / 04.02.2014 / 1 - 16
- Original -

Manual de utilizare şi întreţinere
Pompe cu roţi
ro dinţate interne
Tip R
versiunea ATEX

CUPRINS

A. Declaraţie
ţie de conformitate – certificat ATEX

2

B. Introducere

3

C. Informaţii
ţii referitoare la certificarea ATEX

5

D. Instrucţiuni
ţiuni de utilizare

7

E. Întreţinere

12

F. Supapă
ă de siguran
siguranţă

15

G. Senzor de temperatură
temperatur
Fişă de date + Curbă de funcţionare + Listă de
piese

16

www.victorpumps.com

Anex
Anexă

Instrucţiuni

10051499 / 04.02.2014 / 2 - 16
- Original -

A. Declaraţie
ţie de conformitate – certificat ATEX
Prin prezenta, declarăm că pompele cu roţi
ro dinţate interne

din seria R respectăă următoarele
urmă
cerinţe

relevante:
Directiva CE privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, anexa II A.
Directiva CE privind prevenirea exploziilor 94/9/CE, face referire la echipamentele
cu codul +2A pentru echipamente din categoria

II 2G c T4x

cu codul +3A pentru echipamente din categoria

II 3G c T4x

Pompele fără unitate antrenare au fost concepute pentru a fi conectate la alte maşini.
ma
Este interzis
interzisă
pornirea ansamblului în care pompa este instalată,
instalat , în cazul în care acesta nu a fost declarat conform cu
directivele CE mai sus menţionate.
Pompele cu unitate de antrenare care sunt modificate şi/sau
i/sau nu sunt folosite în scopul prev
prevăzut, anulează
valabilitatea acestei declaraţiiii de conformitate.
Următoarele
toarele standarde au fost considerate utile şi au fost folosite, în întregime sau parţial:
EN 809:2009
EN 12100-1:2003
EN 12100-2:2003
EN 13463-1:2009
EN 13463-5:2003

EN ISO 14121-1:2007
1:2007
Documentaţia tehnică a fost depusă
ă la TÜV NORD CERT (nr. 0032), Comanda nr. 8000317582.
Persoana de mai jos este autorizată
ă să întocmeasc
întocmească documentaţia tehnică:
Paolo Varisco, Dieselstr. 7, 85551 Kirchheim, Germany.

Data: 01.01.2010
Victor Pumps Srl
Viale Europa, 7
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Vittorio Varisco
Director General Executiv
Semnătură indescifrabilă

Instrucţiunile iunile de utilizare trebuie să s fie citite şii aplicate de orice persoană însărcinată cu exploatarea pompei.i.2 Pompele şii grupurile de pompare sunt livrate în ambalaje de protecţie protecţie corespunzătoare corespunz pentru a preveni deteriorarea acestora care ar putea rezulta din manipularea normal normală în timpul tranzitului.3 1. întreţinerea între şi repararea sunt efectuate de personal calificat sau sunt supravegheate de personal calificat. samblarea. Poate fi necesar necesară purtarea unor aparate de respiraţie.02. ă atenţie manipulării manipul tuturor elementelor în condiţii ţii de siguran siguranţă. exploatată exploatat în mod eronat sau prost întreţinută ţinută poate prezenta pericol. Introducere 1. De asemenea. O fotografie este utilă ă în cazul în care se vor solicita daune transportatorului. care îîşi asumă responsabilitatea generală generală. Cereţi ţi sfatul respo responsabilului dumneavoastră de securitate sau produc producătorului în cazul în care aveţi ţi îndoieli.7 2.16 . Întotdeauna goliţi ţii carcasa pompei înainte de a decupla pompa de la conductele anexate. informaţi-l pe producător ător tor sau pe distribuitorul local autorizat în acest sens. Introducere 1. Respectaţi normele şi reglementările reglement rile obligatorii privind prevenirea accidentelor şi protecţia mediului în ţara şi la locul de exploatare a pompei. Respectarea acestor instruc instrucţiuni vă ajută să evitaţi ţi pericolul. în mod corect. să s reduceţi costurile de reparaţie. La recep recepţie. Normele tehnice general recunoscute pentru exploatarea corect corectă şi în condiţii de siguranţă trebuie. fotografiate.1 2. Instrucţiunile iunile de utilizare trebuie să s fie întotdeauna disponibile.4 1. AVERTIZARE Reţineţi că urechile de ridicare montate pe piesele individuale.1 1. Siguranţa 2.9 motorul. trebuie luate toate măsurile măsurile de siguran siguranţă relevante şii adecvate. indiferent de locul în care se utilizează pompa. În cazul în Trebuie acordată care pompele. Înainte de a începe demontarea unei pompe. pentru a oferi informaţii informaţ cu privire la măsurile de precauţie ie care trebuie luate înainte de demontare.6 2.Original - B.1 3. care pot ascunde daune produse asupra con conţinutului la despachetare. 2. se recomandă utilizarea unor echipamente de ridicare potrivite. transportatorului. grupurile de pompare sau componentele acestora cântăresc cântăresc mai mult de 20 kg (44 lb). ssă fie respectate.5 Manualul de utilizare conţ conţine informaţiiii importante despre modul de exploatare a pompei în condiţii de siguranţă. Spălaţi carcasa şi mantaua pompei cu o soluţie so compatibilă şi uscaţi-le le într într-o zonă sigură. respiraţ Întotdeauna izolaţi ţi electric pompa înainte de demontare. ţă. 3. cum ar fi pompa şi 2. . opera dacă trebuie aplicate proceduri speciale de decontaminare înainte de a lucra la pompă. precum şi toate opera operaţiunile privind transportul. pornirea. corect şii cu randament maxim. de asemenea. asamblarea. sunt proiectate pentru a ridica numai această parte.5 2.2 O pompă instalată ă incorect. trebuie raportate operatorului de transport şi. şii nu întreg ansamblul. Verificare la livrare 3. în special în cazul pompelor prin care au circulat produse periculoase sau toxice. Se presupune că ă activităţ activităţile fundamentale aferente proiectului. Daunele pr produse asupra ambalajului sau containerului.2014 / 3 .4 2. Verificaţi. timpii morţ morţi şi să creşteţi fiabilitatea şii durata de via viaţă a pompei. siguran siguranţa personalului şi funcţionarea ţionarea satisfăcătoare satisf a pompei pot fi puse în pericol. împreună ă cu personalul operaţional.3 2. eventual. Purtaţii întotdeauna îmbrăcăminte îmbră şi ochelari de protecţie ie atunci când demontaţi demonta pompe care au fost folosite pentru a circula produse toxice sau periculoase. ie. În cazul în care următoarele urm toarele considerente sunt trecute cu vederea. transportul trebuie inspectat imediat.2 1. instalarea. pomp Toate pompele returnate la fabrică fabric pentru reparaţii trebuie să fie decontaminate şi etichetate.8 2.Instrucţiuni 10051499 / 04. ie. pentru a vă asigura că nu se produc răniri r niri ale personalului sau deteriorarea componentelor pompei. Asiguraţi-vă ă că întrerupătoarele electrice nu pot fi acţionate ţionate în timpul executării execut de lucrări asupra pompei. pompei.

www. fără pulsaţii. Depozitarea 4.16 .4 4. în apropierea etichetei. de asemenea. Modelul pompei este ştanţat pe o plăcuţă de identificare fixată fixat pe carcasa lagărului. Acest lucru nu este posibil în cazul POMPELOR PENTRU CIOCOLATĂ SAU A CELOR CU CUPLAJ MAGNETIC! Vă rugăm ăm să lua luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră de pompe pentru alternative. fluide care con conţin particule abrazive. Dacă ă direcţia direc de rotaţie a pompei trebuie inversată.3 5.02. Pompele au un singur dispozitiv de etanşare etan a arborelui.2 4. trebuie raportate transportatorului. Pompele sunt identificate după dup tip şi după numărul rul de serie. Capacitatea maximă maxim poate fi atinsă în ambele direcţii direcţ de rotaţie.com . de asemenea.8 În cazul în care pompa este prevăzută prev cu o supapă de siguranţă.6 Pompele R sunt pompe cu roţi ro dinţate ate interne potrivite pentru pomparea fluidelor cu orice vâscozitate. Descrierea pompei 5. Verificaţii datele înscrise pe plăcuţa pl de identificare pentru corespondenţă ţă cu documentele de transport şii cu comanda dumneavoastră dumneavoastr de cumpărare. 5.4 10051499 / 04.1 5. ător. ă Înălţimea ă ţimea de aspiraţie aspira este limitată de presiunea vaporilor lichidului sau de vâscozitatea scăzută.4 5. Numărul rul de serie este ştanţat pe carcasa pompei.5 După recepţie şi control. Pompele sunt livrate cu o carcasă carcas a lagărului adecvată pentru cuplare cu curele trapezo trapezoidale sau cuple flexibile. Pompele trebuie să ă fie depozitate într-un într loc curat şii uscat. Roţile dinţate ate din componenţa componen pompei produc o curgere lină. AVERTIZARE 5.7 5.2014 / 4 . În cazul în care pompa a fost folosită. Stratul de acoperire de pe suprafeţele suprafe nevopsite trebuie verificat şi ş lăsat ăsat intact. Poziţia axială a rotorului poate fi reglată reglat fără a îndepărta rta pompa de la tubulatur tubulatură.Original Piesele lipsă la livrare.5 5.victorpumps. 4. Versiunile speciale pot circula.2 5.3 3. Pompele funcţionează ţionează cu autoamorsare şi la înălţimi de aspiraţie de maximum 8 metri coloană de apă.1 4. pentru a vă ă asigura că c s-a livrat pompa corectă. Suprafe Suprafeţele nevopsite şii netratate din fabric fabrică cu grund antirugină trebuie să ă aibă aplicat un strat protector. inversată inversat prin slăbirea celor 4 şuruburi uruburi ale supapei. protejaţi protejaţ pompa cu o prelată impermeabilă.Instrucţiuni 3. o pompă pomp care nu este imediat instalată ă trebuie reambalată reambalat şi depozitată corespunzător. verificate pe baza documentelor de transport.3 4. Capacele sau garniturile din plastic care acoperă acoper orificiile trebuie lăsate ăsate acolo unde se afl află. inversată supapa de siguranţă trebuie. Când mediul de depozitare este umed sau prăfuit. siguran capacul cu şurubul urubul de reglare trebuie să s fie pe partea racordului de aspiraţie. Pompele sunt reversibile. fuit. folosit vă rugăm să goliţi carcasa casa acesteia prin deschiderea capacului sau a dopului de curăţare cur şi să umpleţii pompa cu ulei de inhibare a ruginirii.

dacă dac grosimea este mai mare de 2 mm. pagina 6. 2. există exist pericolul de încărcare rcare electrostatică.1 Pompele cu roţi ţ dinţate ţate interne Cu codul +2A = II 2G c T4x Cu codul +3A = Grup R sunt marcate în modul următor: II 3G c T4x Categorie 1. zona din afara pompei trebuie declarată declarat Zonă 1 (Categoria 2). Lista de verificare 2. folosi folosiţi unul dintre cele 4 şuruburi uruburi de pe piedestalul care fixează fixeaz placa de bază. Pompa trebuie să ă fie legată legat la pământ.. cristalizare.2014 / 5 .4 Protecţie: 1. . Pompa a poate fi blocată de particulele solide. polimerizare sau solidificare.2.5 Ex c = securitate prin design mecanic Clasa de vapori explozibili: 1. În cazul în care fluidul circulat este inflamabil. electrostatică dacă vopseaua de pe unitate are o grosime mai mare de 0. Utilizaţii pompa numai în intervalele de func funcţionare autorizate indicate e în aceste instruc instrucţiuni. ământ. Dacă pompa mpa este utilizată utilizat conform clasei IIC cu vapori explozibili.5 2. Prin urmare. este necesar ssă montaţi un întrerupător tor automat pe motorul electric (PTC dacă dac pompa este utilizată ă în combina combinaţie cu un invertor). iar dacă este utilizată ă conform clasei IIB.3 2.1 2.16 .6 IIA.2 Grup: 1. în fişa a de date tehnice şi ş în curba de funcţionare! Fluidul nu trebuie să ă fie circulat la limita de vaporizare. Marcaj 1.6 Pompele cu etanşare şare mecanică mecanic pot prezenta scurgeri.4 2.02.Instrucţiuni 10051499 / 04. Informaţii ii privind certificarea ATEX 1. IIB. Pentru a lega pompa la pământ. Pompele cu etanşare şare cu inele nu pot amorsa fluide inflamabile.Original - C. IIC sunt permise Clasa de temperatură: temperatură T4 până la 135 °C T3 pân ă la 200 °C T2 pana la 300 °C T1 până la 450 °C X = a se vedea secţiunea C. înlăturaţi ţi vopseaua de pe suprafaţa suprafa punctului de contact.2 mm.3 II: nu sunt destinate aplicaţiilor aplica miniere Categorie: Protecţie Clasa de temperatură 2G = grad ridicat de securitate la vapori 3G = grad normal de securitate la vapori 1.8. Pentru a permite contactul metalic.2 2.

Ajustarea debitului poate fi realizată realizat numai prin modificarea viteze vitezei sau prin intermediul unui traseu extern de bypass. Etanşare cu inele Etanşare mecanică Cuplaj magnetic conform DIN EN 13463-1 °C °C °C T1 200 (300) 150 200 T2 200 (240) 150 200 T3 140 150 160 T4 75 95 105 * Peste 140 °C. puteţii utiliza supapa de siguranţă siguran internă (+Y). producătorul ătorul poate propune alte măsuri. Producătorul torul pompei nu este responsabil. NU Este necesară montarea unui senzor de temperatur temperatură (PT100) în interiorul pompei. Nu este permis permisă ajustarea debitului prin obturarea orificiului de aspiraţie aspira ie sau a celui de evacuare sau prin ajustarea presiunii.Original Dacă pompa trebuie utilizată utilizat în scopuri diferite. pompa ssă fie oprită automat.2014 / 6 . Nu folosiţiţi niciodată niciodat supapa de siguranţă internă ă pe post de traseu standard de bypass.9 Pompa cu roţi ţ dinţate ţate interne R este o pompă pomp volumetrică. dacă nu există un debit semnificativ timp de 30 de secunde. dacă debitul mediului circulat scade considerabil pentru mai mult de 30 de secunde.8 Temperatura de funcţionare ţionare a pompei nu trebuie ssă depăşească valorile me menţionate mai jos.Instrucţiuni 10051499 / 04. Dacă mediul circulat este capabil să s atingă această temperatură. vă rugăm să verificaţi compatibilitatea şi ş să ă solicita solicitaţi autorizaţia producătorului! 2. Setaţii acest debitmetru astfel încât. NU Există un debitmetru instalat pe conductăşi poate fi utilizat ca protecţie pentru pompă? DA Folosiţii un debitmetru ca dispozitiv de siguranţă. ş de preferinţă.. a pompei 2. neindicate în formularul de cerere (pentru care pompa a fost produsă produsă). nu este permis permisă punerea în funcţiune iune a pompei. m Acest lucru va fi indicat în mod special în fişa tehnică. pagina 16) www. ”.victorpumps. Pentru a proteja pompa împotriva situaţiei situa iei în care conducta de evacuare este e închisă. Această Aceast conductă de bypass trebuie să ă fie sufici suficient de mare. dacă dac pompa este utilizată ă cu fluide incompatibile. (A se vedea sec secţiunea G “Senzorul de temperatură”. se poate folosi un senzor de temperatur temperatură.com . 2. 2.02. întotdeauna disponibilă şi. Proprietarul pompei trebuie să s ia măsurile necesare de siguranţă ţă pentru a evita această aceast situaţie. La cerere. ie. Trebuie să existe un întrerupător tor de oprire a pompei uşor u accesibil. ţie. pompa trebuie vopsită cu vopsea pentru temperaturi ridicate.11 Măsurile surile enumerate mai jos trebuie implementate pentru a preveni funcţionarea funcţionarea îndelungat îndelungată pe uscat sau funcţionarea ţionarea îndelungată îndelungat a supapei de siguranţă: Există o persoană care monitorizează constant debitul pompeicând pompa este în funcţiune? DA Monitorizaţi permanent funcţionarea ionarea pompei şi. () Versiune H.10 Nu este permisă ă pornirea pompei cu racordul de aspiraţie aspira şi/sau i/sau de evacuare obturat. puteţi folosi un traseu de bypass extern. Ca alternativă alternativ alternativă. Pentru verificare. opriţii imediat pompa.16 . 2.7 Materialele din care este construită construit pompa trebuie să fie compatibile cu fluidul circulat.. să revină la rezervorul de aspiraţie. Clasa de Temperatura maximă de funcţionare* ionare* pentru pompă pomp cu temperatură.

cât mai aproape la nivelul fluidului care trebuie circulat. ccare pot deteriora pompa. lzire.13 regla capacitatea pomp pompei. Instalarea 1. Gazele lichefiate pot fi circulate numai în cazul în care orificiul de aspiraţie aspira funcţionează în regim inundat. Presiunile ridicate pot reduce durata de viaţă via a pompei. pentru a preveni apariţia apariţia suprapresiunilor în carcasa pompei. Pentru a inversa supapa de siguranţă. în cazul în care pompa funcţionează cu conducta de evacuare obturată sau înfundată. toare. Lungimea conductei de aspiraţie aspira trebuie să fie cât mai mică posibil. AVERTIZARE Carcasa unei pompe pentru ciocolată ciocolat sau a uneia cu cuplaj magnetic nu trebuie rotit rotită. poate fi necesară modificarea conductei de legătură. a garniturilor flanşelor flan şi a conexiunilor rapide.7 1..5 1. În cazul în care pompele au mai multe mantale de încălzire. prin întrerupătoare. acestea pot fi conectate în serie sau în paralel.Instrucţiuni 10051499 / 04. siguran consultaţi secţiunea iunea D. aspira pentru a proteja pompa de corpuri străine.10 1.1 Pompele sunt livrate umplute cu un lichid intern pentru protecţie. Evitaţi coturile. Verificaţ Verificaţi alinierea cuplei flexibile.9 Această acţiune iune poate deteriora pompa. str zgură de sudare. montaţi ţi un ventil de aer între pompă şii supapa de reţ reţinere.16 .4. etanşaţi-le etanş cu unsoare. Dacă este necesar. direc sunt disponibile supape de siguranţă ţă duble. acest lucru putând să ă le deterioreze. ălzire. Indicatoarele de vid şii manometrele ajută ajut la descoperirea posibilelor cauze ale problemel problemelor pompei sau ale unităţiiii de antrenare. Dimensiunea conductei de evacuare trebuie calculată calculat pentru a reduce pierderile prin frecare. care trebuie setate la +10% în raport cu curentul maxim indicat pe pl plăcuţa de date a motorului. Se recomandă ă montarea unui filtru pe conducta de aspiraţie. AVERTIZARE Supapele de siguranţă nu trebuie considerate dispozitive de reglare a debitului. Pentru a 1.02. deoarece aerul expulzat din pompă nu poate ieşi şi prin supapa de reţinere. aşchii chii de metal etc. sunt concepute în principal pentru a proteja carcasa pompei şi conductele împotriva deteriorării. pagi pagina 8.. siguran desfaceţi cele 4 şuruburi ale supapei şi instala instalaţi-o în partea frontală. Supapele de siguranţă ţă (de bypass).2. Motoarele electrice trebuie protejate în mod adecvat împotriva suprasarcinii. Pompele echipate cu manta de încălzire înc pot fi încălzite lzite cu abur (presiune maxim maximă 10 bar) sau cu ulei pentru transfer termic încălzit înc până la 250 °C. Se recomandă ă instalarea unui indicator de vid şii a unui manometru în apropierea flan flanşelor de aspiraţie şii de evacuare. Instrucţiuni de utilizare 1. Asiguraţi-vă că ă toate conductele sunt curate. Pompele sunt dotate cu racorduri în acest scop. Prima pornire .. Pentru a monta cu uşurinţă uşurin pompa. Pentru a afla poziţia corectă ă a supapei de siguranţă.Original - D. disponibile la cerere. pe cât posibil. Pentru cazul în care pompa este utilizată în ambele direcţii. pompa nu se poate autoamorsa. protec Dacă ă acest lichid poate polua produsul circulat. 2. Verificaţi etanşeitatea şeitatea filetelor conductelor. leg Este necesar să ă desfaceţi desfaceţ şuruburile de pe capacul posterior şi să ă rotiţi ţi carcasa. spălaţi sp pompa înainte de instalare. re În acest caz.11 1. Vă rugăm să cereţii sfatul furnizorului dumneavoastră ă de pompe pentru alternative. utilizaţi o unitate de antrenare cu viteză variabilă sau un traseu extern de bypass. sugrumările ările şii supapele. 1.6 1. Asiguraţi-vă Asiguraţ că zona din jurul pompei este ventilată ă în mod ccorespunzător (consultaţi instrucţiunile ţiunile producătorului produc motorului).4 Instalaţii pompa pe o suprafaţă suprafa plană.2014 / 7 . Diametrul conductei de aspira aspiraţie trebuie să fie cel puţin in egal cu cel al racordului de aspira aspiraţie de pe pompă. 1.8 1. rii. într-o poziţie ie accesibilă pentru întreţinere între şi exploatare.3 1. AVERTIZARE Pompele nu trebuie niciodată niciodat testate cu apă. În cazul în care o supapă de reţinere este montată pe conducta de evacuare şi se aplică o presiune mai mare de 2 bar. mai ales în cazul în care fluidul conţine impurităţi ăţi abrazive.2 1. aspira lângă ă racordul de aspiraţie.12 1..

Dacă este prezent. să se producă scântei în timpul funcţionării. supapa de siguranţă trebuie. cu şurubul de reglare. Dacă direcţia de rotaţie a pompei trebuie inversată. strângeţi uşor presetupa de etanşare (Poz. şuruburile presetupei de etanşare trebuie să fie slăbite. inversată prin slăbirea celor 4 şuruburi ale supapei. În cazul pompelor cu etanşare cu inele. pagina 12.2 “Rezervorul pentru lichid de ungere şi etanşare +O2”. se recomandă turnarea unei cantităţi mici de fluid în carcasa pompei. Asiguraţi-vă că toate supapele de pe traseul de aspiraţie şi de pe cel de evacuare sunt deschise. A se vedea secţiunea E. AVERTIZARE Nu strângeţi niciodată presetupa de etanşare până când acesta devine oblică.1 2. Asiguraţi-vă. capacul. www. de asemenea.Sensul de rotaţie 2. Consultaţi Figura 1 AVERTIZARE 2. Acest lucru nu este posibil în cazul POMPELOR PENTRU CIOCOLATĂ SAU A CELOR CU CUPLAJ MAGNETIC! Vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră de pompe pentru alternative.com . Acest lucru va crea riscul ca arborele să intre în contact cu presetupa de etanşare şi. ca urmare.2 2.victorpumps. În cazul pompelor cu etanşare cu inele.2. că pompa se poate roti liber. trebuie să fie pe partea orificiului de aspiraţie. 13). pentru a ajuta procesul de autoamorsare. 52) (cuplu maxim 10 N) şi apoi slăbiţi-le uşor.6 În cazul în care pompa este prevăzută cu o supapă de siguranţă. Figura 1 . umpleţi rezervorul +O2 cu lichid de ungere şi etanşare.3 Înainte de prima pornire. folosind şuruburile (Poz.4 Porniţi motorul şi verificaţi sensul de rotaţie.5 2. manual.

în mod direct sau indirect.9 Verificaţii presiunea la nivelul pompei. Indicatorul de vid afişează afiş o valoare mare.7 10051499 / 04. monitoriza monitorizaţi scurgerile şii minimizaţi-le minimizaţi prin strângerea şuruburilor treptat şii uniform. (f) Înălţimea de e aspiraţie este prea mare. Probleme în timpul funcţionă ţionării 3.2. Dacă ă este necesar. toleranţ toleranţe. 3. În caz de dubiu. Indicatorul de vid afişează ă o valoare mare. Asiguraţi-vă Asigura că toate supapele sunt complet deschise.2. Se produce zgomot de cavitaţ cavitaţie. vâscozitate. Verificaţi Verifica cu atenţie ie conducta de aspiraţie.2 POMPA NU SE AUTOAMORSEAZĂ AUTOAMORSEAZ Cauze posibile: (a) Sensul de rotaţie ţie este greşit gre (a se vedea secţiunea D. întotdeauna. www. pentru a vă v asigura că va exista mereu fluid în interiorul pompei. verificaţi verifica i în primul rând presiunea din conducta de aspiraţie şii din cea de evacuare. lunare. ţinerea.Instrucţiuni 2. mic Asiguraţi-vă că viteza corespunde celei necesare pentru obţinerea capacităţii ăţii cerute. Pompele sunt echipate cu conexiuni de ¼“ pe flanşe. ă. Dacă ă pompa trebuie ssă se autoamorseze la fieca fiecare pornire şi are dificultăţii în a face acest lucru.10 Pompa trebuie verificată la următoarele intervale. eliminaţi elimina i aerul prin aerisirea conductei de evacuare. În cazul pompelor cu etanşare etan are cu inele.. vibraţii. ceea ce constituie un risc în cazul funcţionării ării în condiţ condiţii periculoase. (b) Conducta de aspiraţie aspiraţ este obtrucţionată sau filtrul de aspiraţie ţie este obstruc obstrucţionat.02.. etanş (e) Există aer în conducta de evacuare. verificarea poate avea loc la intervale lunare. (h) Supapa de siguranţă (bypass) este blocată de impurităţi în poziţie ţie deschis deschisă. Curăţaţi supapa de siguranţă şi ş scaunul acesteia. / 1 oră / 10 ore / 1 zi / 1 săptămână / 1 lună.victorpumps.8 2. 3. REDUSĂ Cauze posibile: (a) Viteza de rotaţie ţie este prea mică. reglat A se vedea secţiunea iunea F. în faza de rodaj (aproximativ 20 min). conducta de aspiraţie aspiraţ este înfundată sau filtrul de aspiraţie aspiraţ este înfundat. pentru a preveni agravarea problemelor şi provocarea.16 . temperatură şi viteză. 3. AVERTIZARE Pompa nu trebuie să funcţioneze niciodată fără scurgeri.2014 / 9 .. Rata de scurgere va scădea dea mai repede sau mai încet. nu folosiţi ţi pompa la o viteză vitez mai mică de ⅓ din viteza nominală. Informaţii imediat personalul responsabil cu întreţinerea. Ulterior. considerându considerându-se că nu se schimbă ă condiţiile condiţ de funcţionare. supapa de siguranţă ţă trebuie reglată. deconectaţi deconecta imediat pompa! 2.1). vibra zgomote etc. temperatură ridicată. ţie. AVERTIZARE Orice abatere de la condi condiţiile iile normale de exploatare (consum crescut de energie. (g) Viteza de rotaţie ţie este prea mică. (b) Nu există fluid în carcasa pompei pentru a se crea o etanşare etan are (a se vedea secţiunea sec D.Original Porniţi pompa şi verificaţi verifica după câteva minute dacă aceasta funcţionează funcţ conform aşteptărilor. Reduceţi Reduce înălţimea de aspiraţie.4). aspira (d) Aerul intră în conducta de aspiraţie aspira Asiguraţi-vă că toate filetele şuruburilor flan flanşelor şi garniturilor sunt etanşe. siguran pagina 15. se recomand recomandă montarea unui segment de conductă conduct “gât de lebădă” (cot în sus şi cot invers) sau a unei supape de aspiraţie. Scurgerea poate fi redus redusă până la câteva picături pe minut. Dacă Dac presiunea este prea mare sau prea mic mică. în acest sens.) sau semnalele de avertizare emise de echipamentele de monitorizare sugerează sugereaz o defecţiune.1 În cazul apariţiei iei unor probleme. Acul indicatorului de vid se mi mişcă aproape insesizabil. 2. mic Dacă fluidul are o vâscozitate mai mic mică de 20 mm²/s (cSt). unor vătămări vă grave sau pagube materiale importante. (c) Supapa de pe conducta de aspira aspiraţie este închisă. “Supapa de siguranţă”.com . Acest lucru poate duce la creşterea terea temperaturii.3 CAPACITATE REDUSĂ. pentru a vă asigura că funcţionează în mod corespunzător ă şi că nu produce zgomote neobişnuite: nuite: 10 min. în funcţie func de presiune.

A se vedea (h) Reglajul axial al pompei nu este corect. Vă V rugăm să luaţi ţi legă legătura cu furnizorul dumneavoastră ă de pompe. ie. Se produce zgomot de cavita cavitaţie. (b) Conducta de evacuare este obstruc obstrucţionată sau are un diametru prea mic. Acest lucru este aproape nedetectabil în în cazul unei presiuni scăzute zute în conducta de aspiraţie. (b) Filtrul este înfundat. Deschideţi ţi complet supapele. Slăbiţi Slăbiţ şuruburile presetupei de etanşare are (a se vedea sec secţiunea E. Verificaţi Verifica şi curăţaţi filtrul. Indicatorul de vid afişează afi o valoare mare. reduceţi reduce viteza de rotaţie.2014 / 9 . ă.com . Localizaţi Localiza şi eliminaţi obstrucţia. filetele. garniturile. Reduceţi înălţimea ă ţimea de aspiraţie aspira şi scurtaţi conducta de aspiraţie ţie cât mai mult posibil prin eliminarea supapelor şi ş a coturilor inutile sau a gâtuirilor externe.victorpumps. “Ajustarea poziţiei pozi axiale a rotorului”. ”. ţie. Strângeţi Strânge şurubul urubul de reglaj al supapei de siguranţă (a se vedea secţiunea iunea F. 3. (e) Conducta de aspiraţie aspiraţ nu este suficient scufundată în fluid şii permite intrarea aerului în circuitul de aspiraţie. pagina 15). Capacul din spate sau ştiftul roţii antrenate este supraîncălzit. Reduceţi viteza de rota rotaţie.16 (c) Aerul intră în conducta de aspiraţie aspira Indicatorul de vid şii manometrul oscilează.2.Instrucţiuni 10051499 / 04. ie. (e) Bucşa a arborelui sau a roţii ro antrenate are tendinţa de a încetini şi de a opri pompa. Localizaţi Localiza şi eliminaţi obstrucţia sau înlocuiţi ţi conducta. pagina 12). Strânge Strângeţi sau înlocuiţi etanşarea şarea cu inele sau înlocuiţi înlocui etanşarea mecanică. cavita Reduceţii vâscozitatea fluidului prin încă încălzire sau măriţi diametrul conductei de aspiraţie. Reduceţi ţi vâscozitatea. aspira (d) Presiunea supapei de siguranţă siguran este setată la un nivel prea redus şi determină determin reciclarea unei părţii a fluidului. Arborele şi etanşarea şarea cu inele se supraîncălzesc. Manometrul indic indică o valoare mare. Aceste defecte apar în primul rând atunci când presiunea de evacuare este mai mică mică decât presiunea de d aspiraţie. 3. Vă secţiunea iunea E.4 ZGOMOT EXCESIV PRODUS DE POMP POMPĂ – CAVITAŢIE. “Supapa de siguranţă”. (c) Viteza de rotaţie ţie este prea prea mare pentru vâscozitatea fluidului. Curăţaţi ăţaţi axul sau ştiftul şi alezaţi bucşele şele pentru a permite toleranţe toleran mai mari.6. Se produce zgomot de cavitaţie. Manometrul va indica o presiune mai mare. Verificaţi ţi toate supapele. oscileaz (e) Vâscozitatea fluidului este prea mare Indicatorul de vid afişează ă o valoare foarte mare.02. aspira (f) Înălţimea imea de aspiraţie aspiraţ este prea mare sau există pierderi prin frecare în circu circuitul de aspiraţie. oscileaz Verificaţi conexiunile. Modificaţii rapoartele ro roţilor de curea sau a angrenajelor cu roţi dinţate. Indicatorul de vid afişează şează întotdeauna o valoare foarte mare. pagina 14. Cauze posibile: (a) Conducta de aspiraţ aspiraţie este obstrucţionată. www. iar manometrul indică o valoare mare. sc.5 MOTORUL ESTE SUPRAÎNC SUPRAÎNCĂRCAT Cauze posibile: (a) Supapele sunt parţial ial închise pe conducta de evacuare. creşteţi ţi diametrul cconductei de evacuare sau instalaţ instalaţi un motor mai puternic. Se recomandă ă să vă consultaţi cu furnizorul dumneavoastră dumneavoastr de pompe. Măriţi M diametrul conductei de aspiraţie. sudurile etc. (g) Aerul intră în circuit la nivelul etanşării etan cu inele sau a etanşării rii mecanice. (c) Presetupa de etanşare etanş este prea strânsă. Indicatorul de vid oscilează. Reduceţi Reduce vâscozitatea fluidului prin încălzire. Intrarea aerului în conducta de aspira aspiraţie este foarte dificil de detectat. V rugăm să ajustaţiţi din nou. (i) Părţile ile interne ale pompei sunt uzate în exces. ălzire.3. (d) Fluidul are o vâscozitate sau densitate mai mare decât cea pentru care a fost proiectat proiectată pompa.

func vă rugăm să vă consultaţi ţi cu furnizorul dumneavoastră ă de pompe. În cazul circulării circul rii de fluide abrazive.16 UZURĂ EXCESIVĂ.victorpumps. Exemplu: solvenţii solven utilizaţii în pompele pentru fluide de ungere. Instalaţi Instala i un un dispozitiv de pornire u uşoară sau un convertor de frecvenţă frecvenţă. viteza pompei trebuie redusă redus la o treime din viteza no nominală. În cazul circulării circul fluidelor abrazive. 3.. (c) Versiunea pompei nu este potrivită potrivit pentru fluidul circulat. ţie. cuplaje nealiniate. (d) Distorsiuni cauzate de greutăţi greut i ale tubulaturii care se transmit direct la carcasa pompei pompei. Verificaţi (b) Cuplul de pornire este prea mare. fundaţ 3.02. Verificaţi Verifica rotorul şi roata antrenată.5 ÷ 1 mm.6 10051499 / 04.7 ALUNECAREA CUPLAJULUI MAGNETIC Cauze posibile: Verifica presiunea şi vâscozitatea.2014 / 9 . Pompa este corodată corodat de fluide agresive. Reduceţi viteza de rotaţie. anexaţi ţi fotografii ale pompelor şi ale conductelor. Cauze posibile: (a) Fluidul conţine ţine ine particule cu un diametru mai mare de 0. (a) Cuplul este prea mare. (c) Pompa este blocată. (b) Presiunea este prea mare. presiunea nu trebuie ssă depăşească 4 bar.8 Pentru orice alte probleme de funcţionare. menţionând: men Tipul pompei Seria Problema Timpul de funcţionare ţionare Eventual. ie. Monta Montaţi un filtru de aspiraţie.com . curea trapezoidal trapezoidală prea strânsă. Fluidul conţine conţ impurităţi abrazive. neuniformitatea fundaţiei.Instrucţiuni 3. www. supraîncărcarea arborelui.

Orice excepţie excepţ trebuie să fie confirmată în scris.2 4.2014 / 11 . unde pompa trebuie expediată expediat cu plata transportului. livr Repararea pompei sau înlocuirea pieselor sau a întregii pompe se poate efectua numai dup după o examinare atentă ă a pompei în atelierul nostru.com .3 4. Această garanţie ţ îşi şii pierde valabilitatea în cazul în care pompa este demontat demontată sau modificată fără autorizarea producătorului.16 .4 Producătorul torul garantează pompa împotriva defectelor şii a manoperei defectuoase pentru o perioadă de 12 luni de la data livrării.victorpumps. produc www.1 4.02. ţie nu acoperă acoper piesele supuse deteriorării rii sau uzurii normale sau piesele Această garanţie deteriorate din cauza utilizării utiliz sau manipulării necorespunzătoare toare a pompei de ccătre utilizator. Garanţie 4.Original - 4.Instrucţiuni 10051499 / 04.

Deşurubaţii capacul rezervorului pentru ungere şi etanşare şi umpleţi-ll pe jumă jumătate. compatibile cu fluidul circulat (de exemplu.3 1.2. în fiecare zi timp de o săptămână ă ămână.3 2. În caz contrar. “Rezervorul pentru lichid de ungere şi etanşare are +O2”.. verificaţi verificaţ rulmentul cu bile (Poz. pagina 12. înlocuiţi etanşarea area mecanică mecanică. pompa trebuie verificată verificat cel puţin la următoarele toarele intervale. La fiecare 3 luni. 3. A se vedea secţiunea ţiunea E. Dacă este necesar.5. Ulterior.3.2 1. înlocuiţ înlocuiţi lichidul de ungere şi etanşare are din rezervorul +O2. La fiecare 5-10 10 ani. A se vedea secţiunea iunea E. dacă dac există. pagina 12.2 2.1 1. stabile termic. prevenind astfel orice contact între lichidul circulat şi aer. La fiecare 6 luni. în funcţie ţie de temperatur temperatură şi de strângerea etanşării. Dispozitivul de etanşare şare a arborelui 3. lubrifiaţi lubrifiaţ rulmenţii cu bile.5 1.2014 / 12 . înlocuiţi înlocui i rulmentul pentru a evita riscul de explozie din cauza temperaturii ridicate.1 3. verificaţ verificaţi şi ş ajustaţi etanşarea cu inele. curăţaţ ăţaţi pompa şi motorul. putând fi de următoarele tipuri: Etanşare cu inele: Dacă scurgerea de-a a lungul presetupei este excesiv excesivă.02. şării. programa programaţi o recondiţionare generală a pompei. vaselin glicerină. În fiecare lună. vaselină.7 După pornire. La fiecare 3 luni. ă.16 .6 1.2 Pompa este echipată cu un singur dispozitiv de etanşare etan are a arborelui. strângeţii treptat piuliţ piuliţele şuruburilor cu ureche. dacă există.1.1 2. Ballistol). A se vedea secţiunea sec E. glicol. Dacă este necesar.5 2. pentru a vă v asigura că funcţionează ă în mod corespunzător corespunz şi că nu produce zgomote neobişnuite: şnuite: 10 min. În fiecare lună. Întreţinere 1. pagina 13.Instrucţiuni 10051499 / 04. . dacă există.Original - E. Instalaţii rezervorul pentru lichid de ungere şi etanşare după cotul de ¼“. Nivelul lichidului de ungere şi etanşare poate creşte sau scădea.4 2. Programul de întreţinere 1. / 1 oră or / 10 ore / 1 zi / 1 săptă ăptămână / 1 lună.. ă.4 1. scurgeţi scurge lichidul prin robinetele de ¼“ de lângă etanşşarea mecanică şi reumpleţii rezervorul cu lichid de ungere şi etanşare nefolosit. verificarea poate avea ea loc la intervale lunare. considerându-se că ă nu se schimbă schimb condiţiile de funcţionare. goliţi goli până la jumătatea tatea rezervorului şi. verificaţi ţi mai des. 38) în ceea ce priveşte şte uzura şi zgomotul. lângă dispozitivul de etanşare. Lichidele de ungere şi etanşare etan are recomandate cel mai des sunt uleiurile vâscoase.6 Scopul rezervorului este de a păstra p o cantitate de lichid de ungere şi etanşare eta în interiorul etanşării rii mecanice. Rezervorul tampon +O2 2. verificaţi dacă etanşarea mecanică ă este strâns strânsă. La fiecare 3-4 4 luni. 2. Dacă Dac nivelul lichidului depăşeşte te capacitatea rezervorului.

6 la creşterea temperaturii etanşării. şi asiguraţi etanşarea şarea iniţială. Verificaţii uzura suprafeţei suprafeţ arborelui şi. pentru a pune în funcţiune func corect noua etanşare are cu inele. ării.1 4. între Dublă.1 Pompa este echipată ă cu bucşe buc care nu necesită întreţinere. inere. în tandem: cu rezervor (a se vedea secţiunea sec iunea E. 52) cu mâna.02. Acest lucru va crea riscul ca axul să s intre în contact cu presetupa de etanşare şare şşi. întreţ 4.4 Cartuş: consultaţi ţi Fiş Fişa de date. fiind unse de fluid fluidul circulat sau autolubrifiate. să producă scântei în timpul funcţionării.Original - AVERTIZARE Nu strângeţi ţi excesiv piuliţele piuli presetupei. Cuplaj magnetic: Simplu: nu necesită ă întreţinere.Instrucţiuni 10051499 / 04. 49) şi curăţaţi spaţiul de etanşare.5 4.. pompa trebuie să s fie echipată cu un sigiliu mecanic sau cu un cuplaj magnetic. Introduceţii noile inele de etan etanşare unul câte unul.4 Slăbiţi şuruburile uruburile (Poz. acesta poate funcţiona ţiona cu rezervor sau conform schemei API 52 sau 53. Îndepărtaţii vechile inele de etanşare etan (Poz. 13) către c partea din spate. 3.2014 / 13 . Materialele incorecte pot duce 4.16 . şare. 5. Dublă. Dacă ă această pierdere este periculoasă. Înlocuirea de inelelor de etanşare etanş 4. în mod normal.2.. ca urmare. Lagărul 5. iniţ aşezându-le cu tăieturile ieturile decalate la 180°. 13) şi strângeţi şuruburile uruburile (Poz.2. spate în spate: conform schemei API 53 (minimum 1 bar peste presiunea pompei).3 Etanşare mecanică: Simplă:: nu necesită întreţinere. Porniţii pompa conform procedurii referitoare la prima pornire de la punctul D. pagina 12) sau conform schemei API 52. În timpul funcţionării. dacă este necesar. func 3.2 4. “Prima pornire”. . pagina 7. înlocuiţii arborele. AVERTIZARE Utilizaţii numai inele de etanşare etan are originale Victor Pumps.. AVERTIZARE Nu strângeţi ţi niciodat niciodată presetupa de etanşare până când acesta devine oblic oblică. 52) şi împingeţi presetupa de etanşare are (Poz. “Rezervorul pentru lichid de ungere şi etanşare şare +O2”. din cauza coroziunii sau a pericolului de incendiu. etan Glisaţii presetupa de etanşare etanş (Poz. lichidul trebuie ssă se scurgă prin jurul presetupei pentru de lubrifiere şi răcire.3 4.

2014 / 14 .5 2/3 1.8 1/2 0. Ajustarea poziţiei axiale e a rotorului 6.7 1. dar mai dezavantajos din punctul de vedere al presiunii de pompare şi al autoamorsării ării pentru fluide cu vâscozitate scăzută.4 1.2 1 1.8 1 1.8 2/3 0.3 Dacă presiunea şi/sau capacitatea pompei nu mai este suficientă.Original Rulmentul cu bile de pe piedestal.25 1/3 0.25 1/6 0.6 1.8 2/3 1.2 1 1.6 1/2 0.16 . folosind o singură ă doză de unsoare.40 M8 R50 M8 R 65 M8 R80 M8 R105 M10 R151 M10 R180 M12 R200 M12 R250 M16 <200 < 40 Pas R mm 1.8 2/3 1.8 2 1/2 1 Clasa A 200 ÷ 4000 > 4000 < 180 < 180 R mm R mm 1/3 0.2 2/3 1 1 1. aşa şa cum se arată arat în tabelul următor. lagărului lagărului (c) Desfaceţi şuruburile capacului exterior. ărului. Capacele lagărului mm²/s (cSt) °C Tip Şurub R 35. (d) Strângeţii din nou capacul exterior al lagărului.6 2/3 0. acestea putând fi ajustate numai cu ajutorul unor garnituri mai groase pentru capac (1-3 3 garnituri).4 1 2 B C R = Rotaţie ţie şurub ş Clase: A = pompe pentru fluide cu vâscozitate scăzută sc (de exemplu solvenţi) solven B = standard C = pompe pentru temperaturi ridicate sau fluide vâscoase .75 1/2 0.25 1/2 0. nu necesită necesit întreţinere. Un spaţiu iu axial mai mare este mai avantajos din punctul de vedere al uzurii şi pentru fluide cu vâscozitate ridicată.5 1/2 0. Acest lucru nu este posibil pentru pompele cu cuplaj magnetic.2 6.2 1.4 1.2 10051499 / 04.Instrucţiuni 5. suficientă spaţiul ţiul axial dintre ro roţile dinţate ate poate fi ajustat prin ajustarea rotorului. sc Poziţionarea: (a) Desfaceţii capacul lagărului lag interior. Unii rulmenţi rulmen prezintă orificii pentru ungere şi trebuie unşi un la fiecare 500 de ore de funcţionare ionare sau la fiecare 3 luni.6 2/3 0.1 6. Capacul Capacul (b) Strângeţii capacul exterior al exterior al interior al lagărului.5 1/2 0.25 1/3 0.5 2/3 1 1 1.7 1. în general.8 1. 6.. inere.75 1/2 0.02.4 1/2 0.

Introducere 1. montaţi-le monta separat. AVERTIZARE Nu strângeţiţ şurubul până pân la limită. Este posibil posibilă ajustarea cu conductele pline cu fluid. Ajustarea 2.16 .. Acest lucru va comprima arcul până la limita maximă. (c) Strângeţii capacul din nou cu şuruburi.victorpumps. Când arcul nu este comprimat. în funcţie de cele două ă direcţii de rotaţie.2 Supapa de siguranţă ţă este setat setată pentru o direcţie de rotaţie ie (cu excepţ excepţia supapei de siguranţă duble +YY). www. te. ambreiaj cu alunecare.1 1. În acest moment. Sensul de rotaţie 3..1 3.Original - F.. Acorda Acordaţi atenţie la performanţele ele motorului.4.2014 / 15 . rota (a) Deşurubaţii capacul.1 Dacă aveţii supape duble. O supapă supap de siguranţă de suprapresiune previne aceste daune. La cerere. conductă ă extern externă de retur. Vă rugăm să instalaţi ţi supapa în conformitate cu punctul D. func pentru că ă pierd pierderile la nivelul şurubului urubului sunt minime. Ca alternativă.02.Instrucţiuni 10051499 / 04. (b) Slăbiţii sau strângeţi şurubul ş de ajustare pentru a scădea sau creşte şte presiunea la care este reglat by-passul.2. care le poate deteriora sau poate distruge tubulatura. presostat). AVERTIZARE Nu slăbiţi şurubul prea mult. şurubul de reglare se slăbeşte. 2.2 Pompele cu angrenaje interne pot ajunge la o presiune nelimitată. pompa trebuie să s fie protejată prin intermediul altor elemente de control (de exemplu. passul.com . 3. în timp ce pompa funcţionează. de Trebuie să acţionaţi ţionaţi cu precau precauţie la manipularea fluidelor inflamabile sau corozive. iar supapa de siguranţă nu va funcţiona corect. Supapa de siguranţă Supapa de siguranţă (bypass) 1. nelimitată. pompa poate fi echipată echipat cu o supapă de siguranţă integrată ă pe capacul pompei. nu mai deşurubaţi.

pentru a permite instalarea unui manometru şi a unui senzor de temperatură.2 1. temperatur Senzorul monitorizează schimbările de temperatură a mediului circulat. “Lista de verificare”. iar pompa se opreşte.2 2. Proprietarul pompei trebuie să s instaleze acest dispozitiv cu ajutorul utorul unui tehnician calificat. Introducere 1. liniar 8 . se poate monitoriza creşterea şterea temperaturii care reprezintă reprezint un efect tipic al unei conducte obstrucţionate ionate sau al uzurii anormale a pompei. Aici veţi găsi transmiţătorul.30 Vcc Conectaţi transmiţătorul ţătorul torul la un echipament de citire de pe panoul de control (neinclus) folosind cabluri certificate ATEX 2 Valoarea de prag a senzorului trebuie să s fie setată la o temperatură ă cu 10 °C peste temperatura mediului circulat. ţătorul. Folosiţii racordul din partea de evacuare a pompei (flanşa (flan a de evacuare).1 Racordurile pentru senzorul de temperatură temperatur sunt situate pe partea laterală a flanşelor (Poz. senzorul trimite un semnal pentru a opri alimentarea unităţii unit ii de antrenare. Instalarea senzorului pe pompă 2. Acest lucru va fi indicat în mod special în fişa fi tehnică.2. pagina 5. dar nu trebuie să s depăşească valoarea indicată în secţiunea C. 61).3 2.3 Toate pompele sunt prevăzute prevă cu un racord pe flanşa a pompei. PT100 2. Dispozitivul de oprire şi şi cablurile asociate acestuia nu sunt incluse în produsele livrate.4 Aşezaţii garnitura pe filetul senzorului.Original - G. La cerere. Când temperatura limită limit este depăşită. 2. în următoarele categorii: Interval de temperatură Semnal de ieşire Curent 0-150 °C 4 .02.16 . Deschideţii capacul senzorului de temperatur temperatură.Instrucţiuni 10051499 / 04. . Insera Inseraţi şi strângeţii senzorul de temperatur temperatură PT100 în racordul filetat de pe flan flanşa pompei. Victor Pumps livrează senzori cu transmiţător transmi integrat. producătorul torul poate permite atingerea altor valori. Senzorul de temperatură 1.1 1. Astfel.20 mA.2014 / 16 .

Ersatzteilliste R …BF Lista pieselor de schimb – Liste des pièces de rechange .Elenco ricambi .

By-Pass Packungssatz Schraube.La Figura – Des. Brille Mutter. Rif. Brille Scheibe. By-Pass Dichtung. GLRD-Träger etanşare GLRD-Träger Casetă de etanşare Schraube. Ritzel Kugellager Nutmutter Sicherungsblech Paßfeder. Gehäuse Dichtung.01. GLRD-Träger Şurub caset casetă de etanşare Öler Ansamblu ungere ulei Bogen Cot Dénomination Denominazione Corps Corpo Rotor Rotore Engrenage entraîné Ruota oziosa Couvercle Coperchio Arbre Albero Pivot Perno Support Supporto Bride support Flangia supporto Presse-étoupe Premitreccia Vis protège roulement Vite copricuscinetto Presse-étoupe Premitreccia Protège roulement Copricuscinetto Embout Ghiera Embout Ghiera Bride by-pass Flangia by-pass by Joint corps Guarnizione corpo Joint couvercle Guarnizione coperchio Joint by-pass Guarnizione by by-pass Coussinet support Bronzina supporto Coussinet engrenage entraîné Bronzina ruota oziosa Roulement à billes Cuscinetto Embout Ghiera Rondelle Rosetta di sicurezza Clavette rotor Linguetta rotore Clavette arbre Linguetta albero Vis couvercle Vite coperchio Vis corps Vite corpo Vis by-pass Vite by by-pass Presse-étoupe à tresses Baderna Vis presse-étoupe Vite premitreccia Ecrou presse-étoupe Dado premitreccia Rondelle presse-étoupe Rondella premitreccia Ecrou blocage Anello sostegno Baderna Bouchon Tappo Joint bouchon Guarnizione tappo Garniture mécanique (avec 68) Tenuta completa (con 68) Pare-huile Paraolio Joint boîte à garniture Boîte à garniture Vis boîte à garniture Burette à huile Coude www. R-408016 408016 Poz Ref. . Welle Gleitlager. Brille Stutzscheibe Verschlußschraube Dichtung.1 Ersatzteilliste R …M II Lista pieselor de schimb – Liste des pièces de rechange .victorpumps.Elenco ricambi Zu Zch. Welle Schraube. presetupă presetup Piuliţă presetupă Piuliţă. Lagerdeckel Brille Kugellagerdeckel Distanzhülse Distanzhülse Flansch. Deckel Schraube. 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 27 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 49 51 52 54 56 61 62 66 68 75 80 81 Benennung Gehäuse Rotor Ritzel Deckel Welle Zapfen Lagerbock Hinterer Deckel Brille Schraube.2013 / 1 . . By-Pass Gleitlager. Rotor Paßfeder. Gehäuse Schraube. Verschlußschraube Denumirea piesei Carcasă Rotor Roata antrenată antrenat Capac Arbore Ştift Carcasă lagăr Capacul posterior Presetup Presetupă Şurub capac lagăr lag Presetup Presetupă Capac lag lagăr Manşon Manşon Flanşă bypass Garnitură carcasă Garnitură capac Garnitură bypass Bucşă şă arbore Bucşă şă roată antrenată Rulment cu bile Contrapiuli Contrapiuliţă Şaibă Canal de pană pan rotor Canal de pană pan arbore Şurub capac Şurub carcas carcasă Şurub bypass Set de etan etanşare Şurub.Dis.R-717281 717281 / 11.com Guarnizione portatenuta Portatenuta Vite portatenuta Oliatore Curva . Şaibă presetupă presetup Inel de fricţiune fric Dop Garnitură dop Etanşare mecanică mecanic (cu Gleitringdichtung (mit 68) 68) Wellendichtring Prag de ulei Garnitură casetă de Dichtung. Deckel Dichtung.

Ersatzteilliste R …BF Lista pieselor de schimb – Liste des pièces de rechange .Elenco ricambi .

innen welle Scheibe. arbre interne Rondelle.victorpumps. By-Pass Gleitlager. bride. arbre interne Corpo Rotore Ruota oziosa Coperchio Albero Perno Flangia supporto Flangia by by-pass o By-Pass Guarnizione corpo Guarnizione coperchio Guarnizione by by-pass Bronzina ruota oziosa Linguetta rotore Vite coperchio Vite corpo Vite by by-pass Tappo Guarnizione tappo Albero esterno Anello elastico albero esterno Copricuscinetto Supporto Cuscinetto interno Cuscinetto esterno Magnete esterno Calotta Magnete interno Trascinatore esterno con anello spallamento Boccola Albero SiC Vite albero interno Rondella albero interno Portaboccole con boccole in SiC Trascinatore interno con anello spallamento Spina trascinatore interno Vite magnete esterno Guarnizione calotta Vite portaboccola Vite calotta Vite/prigioniero supporto Asta guida Vite magnete interno Linguetta magnete interno Tappo supporto Guarnizione tappo supporto Dado supporto Linguetta albero esterno Anello sostegno cuscinetto 131 Federring. arbre externe Rondelle Rondelle à ressort. Lager Träger Schraube. By-Pass oder By-Pass Dichtung. Lagerbock Paßfeder. Magnet. porte coussinet 132 Bouchon Support (pour sonde) Tappo supporto (per sonda) 130 Federring. Support Guarnizione tappo supporto (per sonda) Bouchon. Magnet. bouchon. Support Joint. Lagerbock Mutter. Deckel Schraube. hinterer deckel Dop capac posterior Dichtung. innen Kugellager.R-870130 870130 / 01. By-Pass Verschlußschraube Dichtung. Arbre interne Rondelle à ressort. Verschlußschraube. boite d’aimant Vis. Spalttopf Schraube/ Stiftschraube. bouchon. außen Spalttopf Magnet. Lagerträger Porte coussinet avec coussinet SiC Collier.1 Ersatzteilliste R …M II Lista pieselor de schimb – Liste des pièces de rechange .La Figura – Des. Magnet.2013 / 1 . Verschlußschraube Welle. . Verschlußschraube. support Tappo flangia supporto Joint. außen Magnet. Deckel Dichtung. bouchon.Elenco ricambi Zu Zch. innen Verschlußschraube.Dis. außen Sicherungsring. Support Tige de montage Vis.02. Gehäuse Dichtung. außen Dichtung. collier interne Vis. externe avec anneau Chemise d’arbre Vis. bride. Lagerbock Garnitură dop carcasă lagăr Verschlußschraube. boite d’aimant Vis/Goujon. R-870131 870131 Poz Ref. aimant interne Clavette. hinterer Garnitură capac posterior deckel Schraube. aimant externe Joint. Welle. Gehäuse Schraube. Support Ecrou. Lagerdeckel Şurub capac lagăr lag Rondella Grower albero interno Rondella Grower portaboccola Joint. 01 02 03 04 05 06 09 27 30 31 32 37 41 43 44 46 61 62 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Benennung Gehäuse Rotor Ritzel Deckel Welle Zapfen Hinterer Deckel Flansch. aimant interne Bouchon. Lagerbock Dichtung. Rif. arbre externe Couvercle roulement Support Roulement à billes interne Roulement à billes externe Aimant externe Boite d’aimant Aimant interne Collier. außen Stutzscheibe Dénomination Denominazione Corps Rotor Engrenage entraîné Couvercle Arbre Pivot Bride support Bride by-pass ou By-Pass Joint corps Joint couvercle Joint by-pass Coussinet engrenage entraîné Clavette rotor Vis couvercle Vis corps Vis by-pass Bouchon Joint bouchon Arbre externe Ecrou de blocage. Support Guarnizione tappo flangia supporto Vis. Welle Lagerdeckel Lagerbock Kugellager. innen Paßfeder. Spalttopf Schraube. Ritzel Paßfeder. innen 133 134 135 136 Denumirea piesei Carcasă Rotor Roata antrenată antrenat Capac Arbore Ştift Capacul posterior Flanşă şă bypass sau bypass Garnitură carcasă Garnitură capac Garnitură bypass Bucşă şă roată roat antrenată Canal de pan pană rotor Şurub capac Şurub carcasă carcas Şurub bypass Dop Garnitură dop Arbore exterior Ş Şaibă ă elastică elastic arbore Capac lagăr lag Carcasă lagăr Rulment cu bile interior Rulment cu bile exterior Magnet exterior Cilindru Magnet interior Guler exterior cu inel de fricţiune fric Manşon şon arbore Şurub arbore interior Ş Şaibă ă arbore interior Carcasă bucşă cu bucşe radiale din carbur carbură de siliciu Guler interior cu inel de fricţiune fric Ştift guler interior Şurub magnet exterior Garnitură cilindru Şurub carcasă carcas bucşă Şurub cilindru Şurub / Bolţ Bol carcasă lagăr Bară ă glisantă glisant Şurub magnet exterior Canal de pan pană magnet interior Dop carcasă carcas lagăr Garnitură dop carcasă lagăr Piuliţă ţă carcasă carcas lagăr Canal de pan pană arbore exterior Inel de sprijin Ş Şaibă ă elastică elastic arbore interior Ş Şaibă ă elastică elastic carcasă bucşă Dop carcas carcasă lagăr (pentru Verschlußschraube. protège roulement www. innen welle 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Lagerträger mit Radial Gleitlager SiC Mitnehmer. Rotor Schraube. innen mit Axial Gleitlager Stift. außen mit Axial Gleitlager Wellenhülse Schraube. innen mitnehmer Schraube. porte coussinet Vis. . innen Mitnehmer.com Vite copricuscinetto . interne avec anneau axial Goupille. Lagerbock (für senzor) Fühler) Dichtung. Verschlußschraube. support Clavette. Welle. Lagerbock Führungsstange Schraube.

By-Pass Ventil Teller Feder Stell Schraube Kappe Dichtung. Rif. By-Pass Dichtung. Kappe Garnitură capac Joint capuchon Denominazione Corpo by by-pass Coperchio by by-pass Valvola Piattello Molla Vite regolazione Cappellotto Guarnizione by by-pass Guarnizione coperchio by by-pass Guarnizione cappellotto . 18 19 20 22 23 24 26 32 Benennung Denumirea piesei Dénomination Gehäuse. By34 Passdeckel Carcasă ă bypass Capac bypass Supapă Ghidaj Arc Şurub de reglaj Capac Garnitură bypass Garnitură capac bypass Corps by-pass Couvercle by-pass Clapet Plateau Ressort Vis régulation Capuchon Joint by-pass Joint couvercle bypass 35 Dichtung.Elenco ricambi Poz Ref. By-Pass Deckel.Ersatzteilliste R …BF Lista pieselor de schimb – Liste des pièces de rechange .

7 85551 Kirchheim bei München Tel. +49 (0)89 9048660 Fax +49 (0)89 9043447 Viale Svezia 2 35020 Ponte S.Germania Italia Victor Pumpen GmbH Victor Pumps Srl Dieselstr. +39 0498961266 Fax +39 0498961255 . Nicolò (Padova) Tel.