You are on page 1of 2

AN III.

78: Silabbata sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.78

Silabbata sutta
Pravilo i praksa
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Onda poštovani Ananda otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. I dok je
tako sedeo, Blaženi mu reče: "Ananda, svako pravilo i praksa, svaki život, svaki svetački život
koji se živi tako kao da ima suštinsku vrednost: da li svaki od njih donosi plod?"

"Gospodine, na ovo [ne treba dati] kategoričan odgovor."

"U tom slučaju, Ananda, daj analitički odgovor"

"Kada -- živeći pravilo i praksu, život, svetački život tako kao da ima suštinsku vrednost -- naši
štetni mentalni kvaliteti rastu, a korisni mentalni kvaliteti opadaju, takva vrsta pravila i prakse,
života, svetačkog života koji se živi tako kao da ima suštinsku vrednost jesu bez ploda. Ali kada -
- živeći pravilo i praksu, život, svetački život tako kao da ima suštinsku vrednost -- naši štetni
mentalni kvaliteti opadaju, a korisni mentalni kvaliteti rastu, takva vrsta pravila i prakse, života,
svetačkog života koji se živi tako kao da ima suštinsku vrednost donosi plod."

Tako reče poštovani Ananda, a Učitelj mu uzvrati odobravanjem. Tada poštovani Ananda
[shvatajući]: "Učitelj odobrava ono što sam rekao, ustade sa svog sedišta, nakloni se Blaženom i
obilazeći ga, otide.

I nedugo nakon što je poštovani Ananda otišao Blaženi reče monasima: "Monasi, Ananda još
uvek uči, ali mu nije lako naći ravnoga po uvidu.""

Videti takođe: DN 16; AN III.72; AN IV.42; AN IV.192.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-78.html 4/7/2007
AN III.78: Silabbata sutta Page 2 of 2

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-78.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-78.html 4/7/2007