You are on page 1of 2

<title>AN III.

91: Sikkha sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.90

Sikkha sutta
Vežbanja (1)
Prevod Branislav Kovaèeviæ
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Postoje tri vrste vežbanja. Koje tri? Vežbanje u usavršavanju vrline, vežbanje u usavršavanju
uma, vežbanje u usavršavanju uvida.

A šta je vežbanje u usavršavanju vrline? Ima slučajeva kada je monah predan vrlini. Boravi on
obuzdan u skladu sa Patimokkhom, umeren u svome ponašanju i postupcima. Sam sebe vežba,
prihvativši pravila vežbanja, uviđajući opasnost u najmanjem prekršaju. To se zove vežbanje u
usavršavanju vrline.

A šta je vežbanje u usavršavanju uma? Ima slučajeva kada monah -- potpuno se povukavši od
senzualnosti, povukavši se od štetnih [mentalnih] svojstava -- ulazi i ostaje u prvom
zadubljenju: ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz povučenosti, praćeni usmerenom mišlju i
vrednovanjem. Smirujući usmerenu misao i vrednovanje, ulazi on i ostaje u drugom zadubljenju:
ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz sabranosti, sažimanju svesnosti, lišene usmerene misli i
vrednovanja -- unutrašnjem pouzdanju. Sa bleđenjem ushićenja, ostaje on u ravnodušnosti,
sabran i budan, fizički osetljiv na zadovoljstvo. Ulazi i ostaje u trećem zadubljenju, za koje
Plemeniti objavljuju: 'Ravnodušan i sabran, ima on prijatno boravište.' Napuštajući zadovoljstvo i
bol, kao kod ranijeg nestanka zanosa i nespokojstva, ulazi i ostaje u četvrtom zadubljenju: čistoti
ravnodušnosti i sabranosti, ni-zadovoljstvu-ni-bolu. To se naziva vežbanjem u usavršavanju
uma.

A šta je vežbanje u usavršavanju uvida? Ima slučajeva kada monah uviđa ono što i jeste tako:
'Ovo je patnja... Ovo je nastanak patnje... Ovo je prestanak patnje... Ovo je put koji vodi do
prestanka patnje.' Ovo se zove vežbanje u usavršavanju uvida.

To su ta tri vežbanja."

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-90.html 4/7/2007
<title>AN III.91: Sikkha sutta Page 2 of 2

Videti takođe: AN III.91.

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-‚91.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-90.html 4/7/2007