You are on page 1of 2

AN III.

110: Kuta sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.110

Kuta sutta
Krov
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Tada domaćin Anatapindika ode do Blaženog i, stigavši, poklonivši mu se, sede sa strane. Dok je
tako sedeo, Blaženi mu se obrati: "Domaćine, kada je um nezaštićen, telesni postupci su takođe
nezaštićeni, verbalni postupci su takođe nezaštićeni, mentalni postupci su takođe nezaštićeni.
Kada su nečiji telesni, verbalni i mentalni postupci nezaštićeni, tada njegovi telesni postupci
bivaju zlovoljni, njegovi verbalni postupci bivaju zlovoljni, njegovi mentalni postupci bivaju
zlovoljni. Kada nečiji telesni postupci, verbalni postupci i mentalni postupci bivaju zlovoljni, tada
njegovi telesni postupci... verbalni postupci... mentalni postupci postaju iskvareni. Kada nečiji
telesni potupci, verbalni postupci i mentalni postupci bivaju iskvareni, njegova smrt ne obećava
mnogo, način njegovog umiranja nije dobar.

Baš kao kad je krov kuće loš: Sleme krova je nezaštićeno, krovne grede su nezaštićene, zidovi
kuće su nezaštićeni. Sleme krova... krovne grede... zidovi kuće postaju raskvašeni. Sleme
krova... krovne grede... zidovi kuće trunu.

Na isti način, kada je um nezaštićen, telesni postupci... verbalni postupci... mentalni postupci su
takođe nezaštićeni... Tada telesni... verbalni... mentalni postupci bivaju zlovoljni... Tada telesni...
verbalni... mentalni postupci postaju iskvareni. Kada nečiji telesni potupci, verbalni postupci i
mentalni postupci bivaju iskvareni, njegova smrt ne obećava mnogo, način njegovog umiranja
nije dobar.

Ali, kada je um zaštićen, telesni postupci su takođe zaštićeni, verbalni postupci su takođe
zaštićeni, mentalni postupci su takođe zaštićeni. Kada su nečiji telesni, verbalni i mentalni
postupci zaštićeni, tada njegovi telesni postupci, verbalni postupci i mentalni postupci ne bivaju
zlovoljni. Kada nečiji telesni postupci, verbalni postupci i mentalni postupci ne bivaju zlovoljni,
tada njegovi telesni postupci... verbalni postupci... mentalni postupci ne postaju iskvareni. Kada

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-110.html 4/7/2007
AN III.110: Kuta sutta Page 2 of 2

nečiji telesni potupci, verbalni postupci i mentalni postupci ne bivaju iskvareni, tada njegova smrt
obećava mnogo, način njegovog umiranja je dobar.

Baš kao kad je krov kuće dobar: Sleme krova je zaštićeno, krovne grede su zaštićene, zidovi
kuće su zaštićeni. Sleme krova... krovne grede... zidovi kuće ne postaju raskvašeni. Sleme
krova... krovne grede... zidovi kuće ne trunu.

Na isti način, kada je um zaštićen, telesni postupci... verbalni postupci... mentalni postupci su
takođe zaštićeni... Tada telesni... verbalni... mentalni postupci ne bivaju zlovoljni... Tada
telesni... verbalni... mentalni postupci ne postaju iskvareni. Kada nečiji telesni potupci, verbalni
postupci i mentalni postupci ne bivaju iskvareni, tada njegova smrt obećava mnogo, način
njegovog umiranja je dobar.

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-110.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-110.html 4/7/2007