You are on page 1of 2

AN III.

129: Katuviya Sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.129

Katuviya sutta
Trulež
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio blizu Varanasija u parku jelena u Isipatani.
Tada rano izjutra Blaženi, obukavši svoj ogrtač i uzevši zdelu, otide do Varanase da prosi hranu.
Dok je tako prolazio kraj smokvinog drveta ugleda jednog monaha koji beše ushićen svime što je
isprazno, koji beše ushićen spoljašnjošću stvari, sabranost mu beše slaba, budnost nedovoljna,
koncentracija nedovoljna, um mu je skrenuo sa puta, njegovo sposobnosti ostale su bez
kontrole. Videvši ga, Blaženi mu reče: "Monaše, monaše, ne dozovoli sebi da truliš! Na onome ko
sebi dozvoli da truli i smrdi poput lešine, pre ili kasnije počinju muve da se roje i da ga
napadaju!"

Tada se monah -- opomenut ovim, podstaknut opomenom Blaženoga -- prizove pameti.

I tako se Blaženi, pošto je isprosio hranu u Varanasiju, posle obroka, vrativši se iz prošenja
hrane, odratio monasima [i ispričao im šta se dogodilo].

Kada to bi izrečeno, jedan monah reče Blaženome: "Šta je, gospodine, truljenje? Šta je smrad
lešine? A šta su muve?"

"Pohlepa, monaše, jeste truljenje. Zlovolja jeste smrad lešine. Zlovoljne, štetne misli jesu muve.
Na onome ko sebi dozvoli da truli i smrdi poput lešine, pre ili kasnije počinju muve da se roje i da
ga napadaju!

Na onome na čijim očima i ušima


staražara nema,
čija čula su
neobuzdana,

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-129.html 4/7/2007
AN III.129: Katuviya Sutta Page 2 of 2

muve se roje:
takav ostaje zavisan od strasti.
Monah koji truli,
koji smrdi smradom lešine,
daleko je od Neuslovljenoga.
a nevolje su mu nagrada.

Bilo da boravi
u selu ili u divljini,
ne uspevši da za sebe
obezbedi smirenost,
okružen je muvama.
Ali oni koji su ispunjeni
vrlinom,
koji se raduju
uvidu i spokojstvu,
smireni, spavaju poput jagnjeta.
Nijedna muva ne sleće na njih."

1/2/2003
www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-129.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-129.html 4/7/2007