You are on page 1of 4

Strojna i programska oprema raunala

MATINA PLOA (motherboard, MBO)


Matina ploa slui za povezivanje i spajanje svih komponenti raunala u funkcionalnu cjelinu,
te je centralni dio i osnova svakog raunala.
Dijelovi raunala se na matinu plou mogu spajati direktno (neposredno) ili indirektno
(posredno). Unutarnji se dijelovi spajaju izravno (direktno) na matinu plou putem utora
(slotova), dok se vanjski (periferni) ureaji spajaju posredno (indirektno) putem kablova ili
konektora (portova).

portovi za prikljuenje
vanjskih ureaja

podnoje za procesor
(Socket)

utori za prikljuenje kartica


(PCI slots)

utori za radnu
memoriju (RAM slots)

prikljuci za ureaje
vanjske memorije
baterija
utor za grafiku karticu (AGP, PCI Express)

Najvaniji dijelovi koji se direktno prikljuuju na matinu plou su: procesor, radna memorija i
kartice, dok se indirektno prikljuuju: monitor, pisa, skener, tipkovnica, mi, tvrdi disk, ...

Konektori (utinice, portovi - engl. PORTS)


Konektori (portovi): utori koji omoguavaju prikljuenje vanjskih (perifernih) ureaja na
raunalo, npr. pisaa, monitora, skenera, mia, tipkovnice, kamere itd. Svaka matina ploa ima
standardno ugraeno vie vrsta portova jer se razliiti ureaji proizvode s razliitim kablovima
koji se prikljuuju na tono odreene portove. Broj i vrste ugraenih portova ovise o izvedbi i
proizvoau matine ploe.

Strojna i programska oprema raunala

Vrste portova:
1.) PS/2 port - za prikljuenje tipkovnice i mia
2.) Paralelni port (LPT), serijski port (RS232) - za prikljuenje raznih ureaja
(printera, skenera, modema,...), izlaze iz uporabe zbog svoje sporosti te ih u
novije vrijeme zamjenjuje USB port
3.) USB port - danas najee koriteni port, a zbog svoje brzine i praktinosti
predstavlja standard dananjeg vremena i polako istiskuje iz uporabe mnoge
druge portove
4.) VGA port, DVI port, HDMI port za spajanje monitora, projektora i televizora
(nalaze se na matinim ploama i grafikim karticama)
5.) Mreni port (RJ45, LAN, Ethernet) za spajanje raunala u LAN mreu ili
Internet (nalaze se na matinim ploama i mrenim karticama)
6.) Konektori za zvuk za prikljuenje zvunika - zeleni, mikrofona - ruiasti,
vanjskih ureaja plavi (nalaze se na matinim ploama i zvunim karticama)
Prednosti USB porta:
1.) brzina prijenosa podataka izmeu raunala i spojenog ureaja
2.) nije potrebno iskljuenje raunala prilikom spajanja i odspajanja pojedinih
ureaja (ovo je potrebno kod veine ostalih portova jer u suprotnom moe doi
do raznih oteenja ili nekih drugih neeljenih posljedica).
Proizvoai matinih ploa: ASUS, Gigabyte, MSI, Intel, ASRock, Foxconn, ABit, DFI, ...

KARTICE
Kartice su ploice sa ipovima koje se prikljuuju tako da se umetnu u utore (slotove) na
matinoj ploi. Kartice takoer posjeduju portove za prikljuenje raznih ureaja koji su
vidljivi na stranjoj strani raunala. Namjena kartica je obavljanje razliitih
(specijaliziranih) funkcija (npr. prikaz slike na zaslonu, reprodukcija zvuka, spajanje
raunala u mreu, ...), a sa drugim su dijelovima raunala povezane putem sabirnica.
Vrste kartica: grafika, zvuna, mrena, TV kartica, modem, itd.

Strojna i programska oprema raunala

Napomena: vrstu kartice najlake moemo prepoznati po njezinim portovima (grafika


posjeduje VGA i/ili DVI port, zvuna konektore za zvuk, ...)

Postoje 2 vrste izvedbe kartica: eksterne i integrirane.


Eksterne kartice: Kartice koje se proizvode kao posebni dijelovi (ploice) i prikljuuju
se u utore na matinoj ploi. Takve su kartice veih mogunosti i preferiraju ih
zahtjevniji korisnici.
Integrirane kartice: Kartice iji se dijelovi (ipovi) tvorniki ugrauju na matinu plou,
te se zato smatraju sastavnim dijelom matine ploe, a ne posebnim dijelom kao
eksterne.
Takve su kartice u pravilu manjih mogunosti od eksternih, a preferiraju ih manje
zahtjevni korisnici koji uglavnom koriste standardne programe i funkcije raunala.
Intergrirane kartice su znatno jeftinije od eksternih, ali i manjih mogunosti.

GRAFIKA KARTICA
Grafika kartica omoguava stvaranje slike koja se prikazuje putem monitora,
projektora i sl. Pretvara podatke koje raunalo obrauje u sliku (bez nje korisnik ne bi
mogao vidjeli sliku na zaslonu).
O grafikoj kartici ovisi kvaliteta slike, kao i mogunosti rada s grafikim i video
programima (crtanje, obrada slike, reprodukcija videa), igranje igara i sve ostalo to je
vezano za sliku.

Grafike kartice se meusobno razlikuju po koliini ugraene memorije, broju i vrsti


ugraenih portova, vrsti i veliini hladnjaka i sl.
Grafika kartica moe imati jedan ili vie izlaza (VGA, DVI, HDMI, S-Video,...).
Proizvoai grafikih procesora: ATI (Radeon serija), nVidia (GeForce serija)
Proizvoai grafikih kartica: ASUS, Gigabyte, Sapphire, Intel, Gainward, MSI, ...

Strojna i programska oprema raunala

ZVUNA KARTICA
Omoguava reprodukciju zvuka u raunalu, a pomou svojih konektori omoguava i
spajanje zvunika, mikrofona, igrae palice (joystick) te spajanje sa drugim ureajima
(linije, tv i sl.)

Poznatiji proizvoai zvunih kartica: Creative, Realtek, C-media, ASUS, ...

MRENA KARTICA
Omoguava povezivanje dva ili vie raunala u mreu, kako bi raunala mogla direktno
komunicirati i razmjenjivati podatke.
Danas osim kabelskog postoji i beino (Wireless) povezivanje raunala u mreu.

Proizvoai mrenih kartica: D-Link, Linksys, Canyon, Realtek, Edimax, ...