You are on page 1of 651

##################>###

#######################################~############

#q`
###################y####bjbjqPqP##################
###4###:###:##q#########################################################
################>#######>###>#######>#######>#######>#######>###############R##
#############################D##########R#######X###### ####### #######
####### ####### #######!#######!#######!######
######################################$######h###~###################
########>#######$########################!#######!
######$#######$#####################>#######>######## ###############
############>######>######>######$###b##>######## ######>######## ######
#######$######################################################<##############
##############>######>#######h###>#######>##################################
#############################3####### #########

###m#R3################
#####_################L###(##0###X######o#####6########p###6##
###3######################################################################3###
###6##############>#######G##D####!##v###!##T###>######!##D###
%"######################################!#######!#######!
##################################################(##########################
#############!#######!#######!
######X######$#######$#######$#######$###############R#######R#######R#######
######R#######R#######R##############R#######R#######R#######>#######>#######>#
######>#######>#######>#############

################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###################BENGKEL PENGISLAMAN ILMU (2) 2008 AKADEMI SAINS ISLAM
MALAYSIAMasa
: 8:45pg - 5:00ptg#Tarikh
: 18 Oktober 2008#Tempat : Bilek
Mesyuarat, Jabatan Matematik, UPM#Anjuran : INSPEM (UPM) dan Akademi Sains Islam
Malaysia (ASASI)Kosmologi Sufi: Ilmu Yang Tertinggi dalam Pandangan Sains Islam
Shahidan RadimanPusat Pengajian Fizik GunaanFakulti Sains dan TeknologiUKM ,
Bangi 43600 , Selangor D.EE-mail: shahidan@ukm.myPengenalanTidak dapat dinafikan
bahawa ilmu para anbiya Allah dan kekasih Allah ( waliyullah) merupakan ilmu
yang tertinggi , sebahagiannya yang dapat dicerap secara zahir berupa mukjizat
dan keramat namun bahagian yang batin atau asrar hanya dapat dicerap oleh para
ahli makrifat ( ahli Sufi muhaqqiqin) . Dalam banyak kajian perbandingan yang
dilakukan oleh para sarjana Muslim dan sarjana Barat , seolah-olah terdapat
percanggahan di antara Islam yang diamalkan oleh majoriti Muslim dengan ahli
Sufi (kebanyakannya kumpulan Tarekat) dan juga percanggahan di antara
pelaksanaan syariat dan muamalat yang diamalkan oleh kebanyakan orang islam
berbanding orang Sufi. Ada dua sebab mengapa perbezaan itu seolah-olah wujud,
pertama kerana para pengkaji kurang memahami amalan (zahir dan batin) orang Sufi
dan kedua , atas sebab tujuan tertentu (politik , munafik , sabotaj dan lainlain) untuk memburukan dan mempertelagahkan pelbagai golongan dalam Islam ,
sedangkan jelas terdapat tiga golongan dari segi pengamalan Islam iaitu awam,
khawass dana khawasul khawass. Kertas ini cuba menghuraikan beberapa aspek
kosmologi Sufi dengan tujuan agar sebahagian daripada ilmu dan amalan mereka
dapat difahami , sebahagian besar daripadanya merupakan amalan batin Rasulullah
s.a.w dan mengaitkan aspek Kosmologi Alam Semesta ( alam kabir) dengan Kosmologi
Insan ( alam saghir). Dengan cara ini maka jelaslah hubungan harmoni di antara
manusia dan alam semesta , yang kedua-duanya merupakan makhluk yang semestinya
menyembah dan mengabdikan diri kepada Maha Penciptanya. Sejarah Ringkas
Perkembangan SufiDaripada banyak kajian yang di lakukan oleh banyak sarjana
khasnya oleh sarjana Barat dapat disimpulkan bahawa aliran Sufi ini dikembangkan
oleh Hasan Al-Basri , tetapi bibit pendidikan dan amalan zahir dan batin bagi
aliran ini banyak diambil dari Saidina Ali , Abu Hurairah , Salman Al-Farisi dan
beberapa sahabat lain yang rapat dengan Rasulullah s.a.w. Banyak juga amalan
batiniah yang diambil dari Saidina Hasan dan Husin serta ahlil bayt yang lain
termasuk Jaafar As-Sadiq. Banyak kajian telah dilakukan untuk memahami kosmologi
sufi di antaranya bagi aliran Ishraqi ( Ayn Qudat Hamadani , Suhrawardi Maqtul )
, aliran Malamati -Qalandar ( Abu Sayd Abil Khair , al Qusayri , al Kalabadzi
dll) , aliran Isyik ((Umar Ibn Farid, Jalaludin Rumi , Sultan Bahu , Baba Tahir
Orayan dll) dan banyak lagi aliran . Hujjatul Islam Imam al-Ghazali telah dapat
menyintesiskan aliran falsafah kalam dengan aliran sufi yang kemudiannya
diikuti oleh Ahmad Sirhind dan Shah Waliyullah Dehlawi. Zaman moden sekarang
(pasca 2000) aliran Sufi sudah begitu pesat berkembang di Barat dan merupakan
satu mod atau pendekatan pengislaman penduduk Barat yang paling pesat membangun
dengan pelbagai khanqah dan zawiyah ditubuhkan di seluruh Amerika dan Eropah
mengikut model tradisional khasnya model Morokko dan Tunisia. Dapat dirasai
bahawa minat Barat terhadap Sufisme banyak berkait dengan hal kesihatan jiwa
atau psikologi jiwa. Amalan zikir dan cara ahli Sufi berfikir dan bermuamalat
( dibandingkan cara majority amalan Muslim yang awam) nampaknya telah dapat
menarik minat ramai orang Barat yang rata-rata adalah ateis atau hanya Kristian
ikut-ikutan. Kosmologi sufi mencangkum psikologi dan amalan perubatan ( lihat
Laleh Bakhtiar (1) ). Banyak kajian telah dilakukan terhadap amalan dan
kosmologi Sufi ( sila lihat rujukan di Lampiran 1,2 oleh Ken Lizzio (2)). Kertas
ini hanya memberikan satu ringkasan dan pengkategorian kosmologi Sufi
berdasarkan perkembangan terkini.III. Sains Islam dan SufismeDalam zaman dimana
manusia semakin rakus terhadap pembangunan material , Islam yang menekankan
aspek akhirat lebih daripada aspek dunia , pahala lebih daripada harta dan
amalan lebih dari hasilkerja tangan semakin luntur daripada pemahaman dan
keutuhan akidah ummah. Maka Sains islam yang pernah dibangunkan oleh golongan
ahli kalam bagi menangani masalah alam ghaib dan sudut batin Islam secara

rasional perlu dikembangkan dan digiatkan lagi pengkajian dan penghayatannya


agar ummah tidak akan tenggelam dengan arus kerakusan material dan harta
serta pangkat yang sebenarnya direka oleh manusia juga. Bidang sufisme yang
berkembangan semenjak Hasan al-Basri (yang belajar daripada beberapa sahabat
Nabi s.a.w termasuk cicit Nabi s.a.w iaitu Jaafar as Sadiq ) dan seterusnya
pemuka-pemuka Baghdad yang lain seperti Sirri as-Saqoti dan Junaid al Baghdadi
dan Rabiah al Adawiyyah semakin tercabar pada zaman perkembangan aliran
Muktazilah dan kemudiannya golongan syariati atas nama penyucian agama daripada
bidah oleh Ibn Taimiyyah. Salah seorang guru Sufi terkenal yang digelar Sheikh
al-Akbar ialah Ibn Arabi al-Hatimi yang telah menukilkan lebih 350 kitab aliran
ini , tidak pernah ditentang oleh mana-mana ulama yang muktabar pada zamannya
mahupun dalam masa 200 tahun selepas kematiannya tetapi mula dipertikaikan oleh
ulama lain selepas itu. Di alam Melayu , tulisan Ibn Arabi dan tulisan ahli Sufi
lain yang sealiran antaranya dari tareqat Naqshabandiyah , Shattariyah ,
Ahmadiah dan Rifaiyah yang mendukong ajaran martabat tujuh , Nur Muhammad dan
wihdatul wujud memang senang diterima (lihat beberapa tulisan mengenainya oleh
Muhammad Uthman El-Muhammady (3)) . Ini kerana , konsep dan amalan yang
diterapkan di Nusantara yang diperkenalkan oleh Wali Sembilan adalah dalam
aliran ini , diperkuatkan lagi oleh tokoh-tokoh Sufi Nusantara seperti Hamzah
Fansuri , Samshuddin Sumatrani , Abdul Rauf Singkel, Sheikh Abdul Muhyi , Abdul
Samad al-Palembangi dan tokoh-tokon Pattani seperti Sh. Daud al-Fatani dan
lain-lain. Hanya dalam kes Hamzah Fansuri , beliau telah ditentang oleh Nurudin
al-Raniri tetapi itupun selepas kematiannya dan huraian tentang kesilapan
hujjah Nurudin al-Raniri terhadap Hamzah Fansuri menjadi tajuk tesis terkenal
Syed Naquib al-Attas yang diserahkan kepada Univ. of London pada tahun 1972.
Dari banyak segi , pandangan dan tulisan para ahli Sufi sukar digugat
antaranya disebabkan oleh bagaimana ilmu dan hikmah pada ahli Sufi muhaqqiqin
itu didapatkan terus daripada ilmu para anbiya dan pengajaran langsung daripada
Allah s.w.t sendiri. Pembuktian ilmu pada ahli Sufi didapatkan secara dzauqi
dan pengalaman langsung , tidak kepada rasional atau jalan pemikiran yang boleh
dikelaskan sebagai tasauf falsafi. Bagi pembaca yang berminat terhadap pemikiran
tasauf dan Sufisme terkini bolehlah merujuk kepada kitab Abdul Qadir Isa
berjudul Haqaiq at Tasawuf (4).IV. Wujud dan wajibul wujud *Wujud dan
wajibul wujud merujuk kepada kewujudan Allah s.w.t sebelum Dia memperkenalkan
dirinya kepada makhluk. Dalam hiraki Martabat tujuh ini bermakna di dalam alam
ahdah ini semua makhluk, ilmu tentang makhluk dan apa yang akan terjadi di masa
depan terpendam dalam Diri Allah yang Esa dan Azali itu (lihat Lampiran 1)
.Selepas terjadinya makhluk melalui alam wahdah , alam ahadiyah , alam ruh, alam
ajsam dan alam insan itu maka tauhid yang sebenar yang boleh dikekalkan
dihuraikan oleh konsep wihdatul wujud. Bagi aliran Sufi , pemahaman tentang
asal usul kejadian manusia wajib diketahui untuk mencapai hakikat penghambaan
kepada Tuhan dan mencapai maqam mengenal diri. Tuhan yang ghaibul ghuyub itu
tak bakal akan dapat diketahui tetapi dengan mencapai makam mengenal diri , maka
manusia ini akan dapat berhubung dan berkata-kata dengan Tuhannya . Pentingnya
pemikiran dan tafakur tentang ketuhanan dan tuhid banyak disebut dalam AlQuran. Junaid al Baghdadi sendiri pernah berkata : Majlis yang paling mulia
ialah duduk dalam medan tauhid dengan berfikir. Di sebabkan perjalanan ahli
kalam yang dating dari pelbagai latarbelakang dan kecenderungan yang lebih
kepada rasionalisasi ( bukan pengimbangan rasionalisasi dengan sunnah ) maka
Imam al-Ghazali kemudiannya dapat mengimbangi dan menjadi aliran Sufi yang dapat
diterima ramai . Banyak daripada ulama Melayu menganggap Imam al-Ghazali
tergolong dalam aliran Ishraqi ( lihat misalannya buku Hikmah Ishraqi oleh
Mohd. Zaidi Abdullah). Menurut Ibn Ajibah ( salah seorang pemuka Sufi yang
member I Syarah kepada Kital Hikam Ibn Athaillah) berkata:Fikir merupakan jalan
hati menujut hadhirat Rabb. Ia mempunyai dua bahagian: Pertama, fikir yang
membenar dan berserta dengan iman dan kedua , fikir syuhud dan ayan. Tiada
sesuatu yang lebih bermenafaat bagi hati berbanding uzlah yang disertai dengan
fikir.Dalam perjalanan menuju hakikat wujud ( alam khalq semua makhluk yang
diciptakan Allah) dan wajibul wujud (Allah s.w.t sendiri), ada di antara mereka
(ahli Sufi yang sampai ke peringkat wahdatul afal (perbuatan) iaitu secara
dzauq dan syuhud. Ini dibuktikan oleh ayat 17 surah al-Anfal :Dan bukan kamu
yang melontar ketika kamu melontar akan tetapi Allahlah yang melontar.Ada ahli
Sufi yang mencapai maqam wahdatus sifat secara dzauq dan syuhud. Dia mengecapi
makna yang difirmankan oleh Allh s.wt iaitu ayat 30 surah al Insan:Dan tidak

kamu menghendaki kecuali bila dikehendaki Allah s.w.tSerta apa yang dihurai oleh
hadiths iaitu:Maka apabila Aku menyintainya, Aku menjadi pendengaran yang dia
mendengar dan penglihata yangdia melihat dengannya.Peringkat ini juga boleh
dianggap sebagai satu peringkat wusul.Diperingkat yang lebih tinggi lagi ialah
maqam fana fizzat lalu dia menyaksikan sifat segala sesuatu berlawanan dengan
kewujudan Allah s.w.t. Dia mengecapi apa yang disebut dalam hadiths:Kalimah
paling benar yang dikatakan pentyair ialah kata-kata Labid: Ingatlah segala
sesuatu selain Allah itu adalah batil..Syuhud dan ayan itu merupakan keadaan
seseorang itu tercengang dan bingung dengan kebesaran yang ditunjukkan serta
rahsia yanag ditunjukkan oleh Allah s.w.t kepadanya , sehingga dia terdiam dan
tidak dapat berkata-kata. Itu sebabnya beberapa pemuka Sufi membawa doa Wahai
Allah s.w.t , jadikanlah aku lebih bingung lagi!.*Ustaz Mohd Zaidi Abdullah
telah mencadangkan agar wujud dan wajibul wujud menjadi titiktolak
Pengislaman Ilmu atau Pengislaman Sains.V. Memandang ke Alam Malakut dan Jabarut
dengan Mata Batin (Basyirah)Sheikh Ahmad al-Rifai ( kitab Al Burhan Al-Muayyad)
menulis: Daripada takut akan timbulnya muhasabah. Daripada muhasabah akan
timbulnya muraqabah dan daripada muraqabah , hati akan sentiasa sibuk bersama
Allah s.w.t.Dari sini jelas bahawa kaum Sufi lebih mementingkan pekerjaan dan
lintasan hati , walaupun syariat tetap diutamakan. Tareqat adalah jalan menuju
kepada Allah s.w.t yang diambil cara dan jalannya dari kalangan para sahabat
r.a dan tabiin, sedangkan hakikat dipelajari melalui guru yang mursyid yang
telah dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w sendiri secara ladunni , mimpi atau
rukyah sedangkan makrifat adalah pemberian dan anugerah Allah kepada mereka yang
sentiasa mendampingi (syuhbah) para ulama Sufi yang muhaqqiqin .Ajakan kepada
jalan tareqat iaitu jalan mengenal diri dan setrusnya mengenal Allah s.w.t demi
mencapai ilmu yang tertinggi ( iaitu ilmu tentang Ketuhanan) disebut dalam alQuran dalam surah Az Zaariyat ayat 50:Maka segeralah kembali kepada Allah ,
sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu.
Itu sebabnya salah satu tanda bahawa seseorang itu diterima dalam jalan tareqat
( jalan suluk , jalan menyendiri ) ialah selalunya bermimpi berjumpa dengan
paran Nabi a.s termasuk Rasulullah s.a. dan kemudiannya dengan para sahabat
r.a , tabiin atau waliyullah yang lain , termasuk para malaikat. Panggilan untuk
bersama (syuhbah) dengan ulama muhaqqiqin ( guru mursyid , termasuk para arwah
yang menjadi kekasih Allah s.w.t) disebut dalam firman Allah s,.wt dalam surah
Taubah ayat 119: Wahai orang yang beriman , bertaqwalah kamu kepada Allah dan
hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar.Mereka mengajak untuk kembali
kepada Allah ( surge dunia ketika hidup dan surge akhirat selepas mati) seperti
yang difirmankan dalam surah Al-Qamar ayat 55:Ditempat yang disenangi (penuh
kebahagiaan) di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa .Jelas bahawa perjalanan pemula
ahli Sufi (salik) adalah perjalanan batiniah diikuti dengan perubahan kepada
zahiriah dan setrusnya pembaikan kepada batiniah itu sehingga salik itu dapat
melihat secara batiniah alam-alam malakut dan alam jabarut serta mencapai
kenikmatan beribadat ( surga dunia) samada sendirian ( biasanya membawa zikir
mufrad dan lain-lain isim ) mahupun berjemaah ( khalwah , uzlah , qiyamullail
dan muzakarah secara berkelompok).Para ahli Sufi juga banyak membuat perbezaan
di antara amal-amal orang awam , khawas dan khawasul khawass. Sebagai contohnya
, Ibn Ajibah ( dalam kitab Mikraj at Tasawuf Ila Haqaiq at Tasawuf) menukilkan
dalam bentuk nazam (tentang khauf- takut kepada Allah s.w.t):Khauf awam
daripada siksaan dan luput pahalaKhauf khusus daripada celaan Allah dan jauh
daripadaNyaSementara khauf khususul khusus daripada terhijab dengan buruk
tingkahlaku dan adab sopan terhadapNya.Seterusnya beliau berkata tentang raja
(harapan kepada Allah s.w.t) sebagai berikut:Raja orang awam ialah sebaik-baik
tempat kembali dan memperolehi ganjaran pahala, raja khawass ilah mencapai
keredhaan dan kedekatan dengan Allah s.w.t sementara raja khasul khawass ialah
tamkin dalam syuhud serta bertambah peningkatan terhadap rahsia-rahsia Allah
s.w.t yang merupakan Raja Yang DiSembah.Kaum Sufi adalah kaum melakukan amal
kerana ingin mendapatkan surga atau kerana takutkan neraka, seperti dalam satu
riwayat tentang satu kumpulan ahli ibadat yang ditemui Nabi Isa a.s : Nabi Isa
a.s bertanya Siapakah kamu? . Mereka menjawab : Kami adalah pencinta kepada
Allah . Kami tidak menyembah Allah kerana takut nerakaNya dan tidak pula kerana
rindu kepada surganya, akan tetapi kerana cinta kami kepadaNya dan membesarkan
keagunganNya . Maka Nabi Isa a.s pun berkata : Kamu adalah wali-wali Allah yang
sebenarnya . Sesungguhnya aku diperintah untuk berada bersamamu dan menyeru yang
lain.Kaum Sufi mengenal Islam dan melaksanakan syariatnya melalui pengalaman-

pengalaman yang dibuka oleh Allah untuk melihat kebesaranNya. Lalu mereka
mendapat didikan melalui para waliyullah , para nabi a.s ( secara ladunni) dan
melalui ilham daripada Allah s.w.t sendiri. Banyak dari ilmu para Sufi adalah
melalui jalan kasyaf seperti yang ditunjuki oleh hadiths:Kalaulah bukan kerana
syaitan yang mengerumuni hati anak Adam , nescaya mereka akan dapat melihat
kerajaan langit .Percanggahan pendapat tentang keberadaan alam ( dari aspek
wujudnya) sebenarnya timbul daripada keadaan atau ahwal seseorang manusia itu
seperti berikut:Keadaan/Ahwal#Natijah / Kesan##Rasional#Tauhidic
Intellectuality ( meminjam kata Muhammad Uthman Muhammady)##Fana#Wihdatus
Syuhud (meminjam kata Ahmad Sirhind)##Fana baqa billah *#Wihdatul wujud
( dinisbahkan kepada Ibn Arabi tetapi istilah ini sebenarnya datang dari
Awahudin Kirmani)##*ahli mistik (Sufi) Jawa ada istilah yang lebih ekstrim iaitu
manunggaling kawula Gusti bersatu dengan Yang Maha Esa tapi itu dari segi
bahasa sebab mereka pun tahu hamba tetap hamba dan Tuhan tetap Tuhan , tidak
akan bersatu dalam ertikata hulul.VI. Ilmu Yang Tertinggi dan Nafsu Yang
tertinggiKebersihan jiwa sangat penting seperti yang disebut dalam al-Quran
surahAsSyams 9-10..:Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah
mereka yang mengotorinya.Maka , bahagian batiniah jiwa terletak kepada lataiflataif yang banyak dihurai dalam kitab-kitab tasawuf khasnya zaman Ahmad
Sirhind dan Shah Waliyullah Dehlawi . Penyucian lataif bermakna penyucian
dalaman dan ini dilakukan dengan melaksanakan zikir-zikir tertentu . Kedudukan
nafsu adalah seperti berikut:Jenis
Nafsu#Kedudukan##Kamaliyah#Surga##Mardhiah#Surga##Rodhiah#Surga##Mutmainnah#Surg
a##Mulhamah#Neraka##Lawwamah#neraka##Ammarah#neraka##Jelas bahawa hanya mereka
yang mencapai nafsu mutmainnah atau lebih tinggi lagi yang dapat dijamin ahli
surga, sedangkan bagi yang lain , penempatan mereka adalah di dalam neraka.
Terdapat 70 lebih cabang iman dan seorang salik harus memperbaiki semua cabang
tersebut atau secara amnya membuang semua sifat mazmumah dan menggantikannya
dengan semua sifat-sifat mahmudah. Zakaria Ansari seorang tokoh ahli Sufi abad
ke-12 ada menulis sebuah kitab yang menghuraikan secara perinci 100 maqam
peningkatan perjalanan ahlis sufi ini bertajuk Manazil As Sairin. Hubungan
diantara lathaif yang berada dalam diri manusia dan alam lain dapat dilihat
dalam Lampiran 2. Bagi seseorang Sufi keikhlasan yang tertinggi akan
menghasilkan keredhaan Allah s.w.t yang tertinggi. Jalan singkat dan mudah untuk
mencapai keikhlasan tertinggi ini ialah melalui fana dan fana baqa billah
apabila melaksanakan sesuatu ibadat . Dengan cara meniadakan diri atau
mematikan diri sebelum mati , maka Tuhanlah yang mebnjadi sumber segala gerak,
fikir, tenaga dan perbuatan amalan atau ibadat itu, maka tidak aka nada dakwadakwi lagi tentang siapa , bagaimana dan pahala amalan tersebut. Dalam bahasa
mudah Sufi , mereka sebut fana baqa billah ini sebagai memulangkan amanah
kepada yang Empunya amanah. Jika seseorang dapat melakukannya sepanjang masa ,
maka Sufi ini sudah mencapai solat daim.Mereka yang dapat mencapai solat daim
sudah pastinya akan dapat berhubung dengan Allah s.w.t sepanjang masa dan oleh
itu menjadi alim Rabbani. Dia dalam keadaan sentiasa berishtikharah dalam
perbuatannya dan dia sentiada dalam keadaan fana atau fana baqa billah. Kita
akan dapat gambaran dariapada keadaan ini ( ahwal) para waliyullah seperti yang
dihurai dalam Kashaf al-Mahjub (oleh al-Hujwiri) , al Jami Karamatil Auliya
(oleh Yusuf Nabhahani) dan Tazkiratul Auliya (oleh Faridudin Attar) tetapi juga
dalam biografi kehidupan Ibn Arabi ( yang menulis Fususu al Hikam dan kitab lain
dalam keadaan fana) dan Abu Said Abil Khayr. Keikhlasan merupakan kunci agama.
Jika solat adalah tiang agama, maka ikhlaslah tiangnya solat. Pentingnya
keikhlasan di sebut dalam banyak ayat al-Quran seperti ayat 11 surah AzZumar,
surah 14 surah AzZumar, ayat2 surah azZumar , ayat 5 surah Al Bayyinah dan ayat
110 al-Kahf.VII. Kayukur Tahap Pencapaian Sufi ( khasnya Salik atau pemula)
Huraian ini penting bagi mereka yang tidak terlibat dengan perjalanan Sufi atau
menjadi ahli mana-mana kumpulan tarekat muktabar. Tahap pencapaian maqam dan
ahlwal murid diberi perhatian khas oleh guru mursyid. Tanpa kekuatan batiniah
( kasyaf , ilham dan sebagainya) tidak mungkin seseorang guru mursyid itu
melihat perkembangan katakan 30 atau ratusan bilangan muridnya. Antara tahap
yang agak tinggi ialah mendapat nama rahsia . Dalam erti lain , nama yang
seseorang itu dikenali di langit. Ini mempunyai dalil , antaranya Nabi s.a.w
sendiri dipanggil Ahmad di langit dan Muhammad di bumi, dan Uways al-Qarni
adalah nama dilangit sedangkan namanya
di bumi ialah Abdullah. Selalunya peningkatan ke makam yang tinggi diikuti

dengan pembaiahan dan pengijazahan yang pelbagai, samada daripada Rasulullah


s.a.w sendiri malahan daripada isteri baginda seperti Saidatina Aisyah r.a dan
Jibrail a.s . Peningkatan ini diikuti dengan perjumpaan dengan para anbiya ,
malah 313 Rasul a.s dan juga seluruh malaikat yang penting , termasuk ahli
Badar r.a dan ahli Uhud r.a. Seseorang itu mungkin mencapai tahap dianugerahkan
Selawat sendiri, Istigfar khusus ( ini mempunyai dalil sebab Nabi Adam a.s
sendiri diberi istigfar khusus oleh Allah s.w.t , juga Nabi Yunus a.s ) dan doadoa khusus . Lampiran 3 memberikan sedikit penerangan tentang amalan dan kayu
ukur pencapaian seseorang Sufi . Ilmu-ilmu yang rahsia (asrar) juga akan
dianugerahkan kepada seseorang yang mencapai maqam tinggi seperti ilmu ibaratul
mithal iaitu melihat dirinya sebagai lokus kosmologi alam semesta. Pada tahap
mengenal diri yang tinggi ini , salik ini akan dapat menghantar ruhnya ke setiap
penjuru alam.
Para guru Sufi yang mursyid pula merupakan repositori hikmah.
Kelestarian ummah terletak kepada golongan ini sebab mereka yang diberikan
hikmah maka sebenarnya mereka diberikan kebajikan atau kebaikan yang banyak
sekali. Sebagai contoh , betapa banyak pun pakar ekonomi atau pemenang Hadiah
Nobel dalam bidang ekonomi , krisis ekonomi yang teruk tetap berlaku di Amerika
Syarikat. Dunia sekrang tidak ketandusan pelbagai pakar sains tulin, sains keras
dan sains lembut , tetapi sebenarnya ketandusan ahli hikmah. Daripada golongan
Sufi ini juga lahir individu atau kelompok afrad , muhaddatsun, abdal, akhyar ,
nuquba, nujuba , rajabiun dan wali qutub. Kedudukan ini sudah cukup tinggi
untuk meraih keberkatan dalam kehidupan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah
s.w.t dalam surah Ar Rahman ayat 46 :Orang yang takut kepada Tuhannya
diberi dua surga.Satu surga di dunia dan satu lagi di akhirat. Dalilnya surga
dunia ialah wujudnya taman-taman surga yang terdiri daripada majlis ilmu dan
majlis zikir. Begitu juga tempat tertentu yang disebutkan dalam hadiths
antaranya Raudah yang berada di dalam Masjidun Nabawi.VIII. Kesimpulan Dalam
zaman moden yang serba mencabar dan batiniah Islam makin terhakis ( apalagi yang
zahir seperti pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara) , kekuatan ummah semakin
merosot dan jihad an nafs ditinggalkan , maka tidak ada jalan lain untuk
menggenggam bara melainkan membangkitkan semula sunnah , amalan batin Islami
dengan bermula melalui jalan rasionalisasi dan konsep Ketuhanan. Jika manusia
mengenali Tuhannya maka mudah untuk mereka melaksanakan apa yang disuruh oleh
Tuhan dan mendapat hikmah terhadap perbuatan , pelaksanaan dan akarumbi maksud
kehidupan itu sendiri. Dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi
merupakan soalan falsafah yang telah dikitarsemula dan hanya jalan ahli Sufi
yang akan dapat memberikan jawapannya. Itu sebabnya jalan Sufi juga dipanggil
jalan mengenal diri , kerana dengan mengenal diri maka Tuhan akan dapat dikenal
(mafhum hadiths). Jalan Sufi , jalan yang ditempuh oleh semua para waliyullah
merupakan jalan yang membawa kepada Qalbin Salim sebab tidak ada kekhuatiran
dalam diri mereka (surah Yunus , ayat 62-63). Jalan tasawuf mereka banyak
dibincang dalam kitab-kitab muktabar dalam tiga peringkat iaitu: i) Bahagian
awal membahas tentang memperbetulkan amal ibadah , kusyu serta adab . ii)
Bahagian pertengahan membicarakan cara mujahadah diri serta penyucian diri ,
hati serta ahwalnya , menghilangkan sifat mazmumah dan menggantikan dengan sifat
mahmudah. Kedua-dua bahagian (i) dan (ii) dihurai dalam kitab Ihya karangan
Imam al-Ghazali dan Qutul Qulub karangan Abu Thalib Makki dan seumpamanya. Ilmu
ini dinamakan ilmu muamalah. (iii) Bahagian akhir membicarakan tentang makrifat
, rabbaniyah , ilmu wahbiyyah , dzauq wujdaniyyah serta hakikat kasyaf.
Sebahagian besar kitab karangan Ibn Arabi dalam kategori ini contohnya Futuhat
al Makiyyah dan Fushush al Hikam. Kitab Insan Al kamil karangan Abdul Karim Jili
juga termasuk dalam kategori ini. Kitab-kitab ini harus dipelajari secara
berguru khasnya guru yang mursyid. Ilmu bahagian ini dinamakan ilmu makrifat.
Ilmu Sufi adalah ilmu yang haq , sebagaimana alam ghaib itu juga adalah
haq, malah lebih kekal daripada alam fizikal ini. Kehebatan sains dan teknologi
jika tidak islami ( contohnya proses PengIslaman Ilmu tidak dilaksanakan)
menjadi Istidraj , bukan anugerah. Jika demikian , semakin tinggi sains dan
teknologinya semakin pula bertambah masalah ekonomi dan masalah sosialnya dan
semakin runtuh akhlak masyarakatnya. Ini berlaku kerana ummah sendiri telah
meninggalkan aspek tarekat, hakikat dan makrifat dalam beragama sehinggakan
hanya menekankan aspek syariat sehinggakan menghablur menjadi ritual kehidupan.
Kontroversi timbul apabila terdapat ulama yang tidak pernah melalui jalan Sufi
lalu memberi tohmahan dan pemfitnahan kepada golongan Sufi. Banyak buku ditulis
bagi menjawab tohmahan terhadap pertuduhan yang melulu ini dan pada zaman moden

ini tulisan ulama Mekah yang terkenal ( meninggal dunia 29 Oktober 2004) ialah
Syed Muhammad Al-Alawi al-Maliki yang menulis kitab Mafahim Yajibu An
Tusohhah ( Kefahaman Yang Wajib diPerbetulkan). Antara tulisannya dalam kitab
ini menyatakan:Sesungguhnya Tasawwuf telah teraniaya , ditohmah dan dipandang
serong. Tidak ramai yang memandangnya dengan pandangan tepat dan betul. . Ramai
orang yang mengaku dan mendakwa mereka di atas hamparan kebenaran tetapi
kebenaran itu sendiri berlepas diri daripada mereka..Mereka berkata : Sifulan
tidak boleh dipercayai , hanya kerana dia seorang Sufi. Yang menghairankan orang
yang begitu lancang mencaci tasawwuf dan menentang ahli Sufi mengutip kata-kata
dan perbuatan ahli Sufi untuk dijadikan teks ucapan dan pengajaran mereka di
atas mimbar-mimbar. Mereka berkata : telah berkata Fuhail ibn Iyad , telah
berkata Junaid al-Baghdadi, telah berkata Sahl al Tustari dan seterusnya.
Mereka inilah yang telah melayakkan diri mereka menerima gelaran yang disifatkan
oleh Rasulullah s.a.w sebagai Orang yang kenyang makan apa yang tidak
diberikan kepadanya , bagaikan orang yang memakai dua helai baju palsu. Bukti
tentang Sufiphobia orang Islam sendiri terhadap golongan Sufi khasnya di
kalangan pengkaji moden ( berbanding pengkaji tradisional) ialah sedikitnya
orang Islam yang mengkaji Sufi handalan seperti Ibn Arabi, Sahl Tustari , Hakim
Tirmizi dan lain-lain (lihat Lampiran 4). Keadaan ini harus diperbetulkan.
Sekian, wallahu alam bissawab.RujukanLaleh Bakhtiar , 1993. Gods Will Be Done
(Vol 1-3) , Kazi Publication menghuraikan simbol dan ennegram Sufi dan
hubungannya dengan psikologi. Beliau juga merupakan wanita Barat pertama yang
menterjemahkan Al-Quran dalam Bahasa Inggeris.Ken Lizzio ,2007 . Ritual and
Charisma in Naqshabandi Sufi Mysticism , capaian atas tali: # HYPERLINK
"http://www.anpere.net/2007/3.pdf" #http://www.anpere.net/2007/3.pdf#Muhammad
Uthman El-Muhammady , 2003 Konsep Nur Muhammad di Dunia Melayu, atas talian
http://www.geocities.com/traditionalislam/Nur_Muhammad.htmAbdul Qadir Isa ,
Haqaia at Taswuf terjemahan Mustafa Hussain at Taib ,2007 tanpa penerbit.
Lampiran 1 (Ken Lizzio , 2007)#Lampiran 2 Ken Lizzio (2007)#Lampiran 3BEBERAPA
BIDAH HASANAH* AMALAN SUFI YANG TELAH DITERAPKAN DALAM MASYARAKAT MELAYU
WIRID WIRID CONTOHNYA AURAD SH. AHMAD AL-QUSASYI , HIZIB-HIZIBAMALAN-AMALAN
SALAWAT KHASNYA DARIPADA DALAILUL KHAYRAT OLEH AL-JAZULI DAN SALAWAT DIBAIE
AMALAN MEMUJI NABI S.A.W MELALUI BACAAN BARZANJIDOA-DOA CONTOHNYA DOA NABI KHIDR
A.S YANG DIIJAZAHKAN KEPADA SH. ABUL ABBAS AL-MURSI , GURU KEPADA IBN
ATHAILLAH AS-SAKANDARI :Ya Allah, ampuni umat Muhammad , Ya Allah kasihi umat
Muhammad . Ya Allah , tutupi kesalahan umat Muhammad . Ya Allah, bantulah umat
Muhammad.CARA BERKHALWAT , BERTALQIN , BERWIRID DAN SEBAGAINYA TERMASUK
MELAKUKAN SAMA DAN TARIAN BERPUTAR ( TAREQAH AL-MAWLAVI)MELAKUKAN TAHLIL
PERINGATAN ATAU HAUL CONTOHNYA UNTUK KHADIJAH R.A , SAHABAT TERTENTU ATAU PARA
WALIYULLAH SEPERTI SH. ABDUL QADIR JILANI*ini boleh diterima malah merupakan
sunnah khulafa ar Rasyidin dimana Saidina Umar r.a merupakan sahabat yang
paling banyak membuat bidah hasanah tersebut.PENGALAMAN PENULIS SENDIRI
SEBAGAI SALIK JALAN SUFI(hanya beberapa diberikan):Mendapat nama rahsia
Diijazahkan hizib , zikirnafas yang sentiasa ditingkatkan : dari mahruf , ke
huruf .Mengalami pelbagai mimpi dan rukyah bertemu Nabi s.a.w, para anbiya,
para sahabat dan para malaikat a.s serta para wali qutub dan para imam rah.
Mendapat ijazah secara ladunni daripada mereka.Bertemu secara khusus dengan Nabi
Khidr a.s (banyak kali)Pembukaan hijab contohnya dapat melihat surga dan
neraka , dapat melihat Arsy , dapat ke Sidratul Muntaha dll.Dapat melihat
turunnya seekor Burung Nur Muhammad ( 2 kali semenjak 2004)Belajar dan
melaksanakan pengubatan secara Islami termasuk melawan sihir , memindahkan jin,
mengIslamkan jin , mengIslamkan qarin sendiri dllDi peringkat yang agak tinggi
biasanya pelbagai ujian dilaksanakan , seperti ujian doa, ujian ilmu , ujian
dalam khalwat , ditalqinkan dan pelbagai aktiviti batiniah.Lampiran 4Tokoh
Sufi#Pengkaji Moden##Ibn Arabi#Isutzu, Claude Addas , M. Chodkiewicz , Sells,
Hirstenstein , Osman Yahia , Kautsar Azhari Noer, Denis Grill , Annamarie
Schimmel , JW Morris, W.Chittick, Sachiko Murata.##Hakim Tirmizi#Sara Sviri ,
Bernd Radke##Sahl Tustari#Gerhard Bowering##Syed Ahmad Alawi#Martin Lings (Abu
Bakar Sirajudin)##Rabia al Adawiyah#Margaret Smith , AJ Arberry##Suhrawardi
Maqtul , Ishraqi#Hossein Ziai , Parvez Morewedge##Sufi Parsi#Leonard
Lewisohn##Sufi Asia Tenggara#AH Johns , CJW Drewes , Syed Naquib al-Attas
dll##Sufi Asia Barat#M.B Olcott , Bennigsen , Wimbush.##
################################################################################
###?############'
##7
##8
##
##
##

##

##

##K

#################
%###`###a###i###r###u###v###z###~#####################################
%###H###I######}u}q}q}q}mq}q}m}m}m}qm}m}m}######h\####h~####h
j##hj#5###hj####h
B
####hd####h
####hj##hZ#5###h#l##h.##OJ##QJ#####h.##OJ##QJ#####hZ#O
J##QJ#####h#l#OJ##QJ#####h#l##hZ#OJ##QJ#####hZ##hZ#5#
#h`#5#
#hx)##h#.#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hx)##hx)#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hx)#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##*####?######'
##8
##U
##q
##
##
##
#################
%###C###)##*##+###,##,##,###-##{##########################################################################
#########################################################################
##########################################################################
###########################################################################
#######$#a$#gd=;####
&##F##gd#l##
###$##d###a$#gd#l######$#a$#gdZ##########$#a$#gdx)#######y###############
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###########################)#####################4###S#############K#
##U###q############### ## ##"##"##"##############!###"###$###
%###)###@###B###C############S$##$##F%###'##
'##(##(##(##(###)###)##A)##b)##)##
########h*9##h~#>*###h@#####h
######hgn##
#hZm#5###hu.##hu.#5###hU{+##h)|#>*###h)|
####h#####hU{+####h#QX####h9####h#l####h~####h>####h###h##5#
#h#l#5#
#hJ#5###h#####hG#####h*9####h#####h~#8)##)##*###+##+##+###,##,#
#,###-##]-##v-##{-##-##.###/##V0##0##0##0##0##0##
%1##&1##D1##X1##c1##d1##1###2###4##4##P5##5##5##97##7##D8##8##V:##:##:##
:###;##a;##~z~r~######hn#3##h`8#>*###h1#
####h`8####h#M####h`8##h\wI#5###h\wI####h~##hB#6###h~##hY#6###h#M
##hY#>*###hY####hu.##hB#5###hu.##hu.#5#
#hJ#5###hB####h~####hZm####h~##h=;#5#
#h~#5###h~##h|
<#5###h=;##h|<#5###h|<####h@#####h~##h@##6###hu.#,{-##-####.###/##V0##0##&1##d1###2###4##4##P5##97##7##D8##8##V:##a;##;##;##.<##<
##=###@##}A##A###########################################################
##########################################################################
#########################################################################
##########################################################################
###############################################$#a$#gd`8######$#a$#gd`8#####
gdgn#########gd=;###a;##.<##G<##<##=##=##q>###@###@## A##|
A##}A##A##A##B##B##!
C##/C##1C##EC##FC##C##C##D##D##D##D##$E##*E##+E##7E##<E##E##F##F##G##
G##G##G##mI##~I##I##I##I##I##ZL##M##yuuuu

~zv####hZ\####h7#####h1#####hgn####hU{+##hJ#>*###hU{+##hJ
#5###hnQ####hJ####hJ##h`8#5###hJ##hJ#5#

#h###h#####hyK####h###h##5###h###
#h9'f#6###h9'f##h9'f#6###h9'f####hj!#####h,=####hn#3##
#h`8#6###hU{+##h`8#6###h`8####hU{+####h1###h`8#6##.A##B##B##B##B##
B##B##B##################################################s############g###
#########g######################################################################
#########################

###$##$#If####a$#gd##x##kd#####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a###

###$##$#If####a$#gd#######$#a$#gd`8###B##B###C##0C##############{#########
###{############################################################################
################################################################################
###############################################

###$##$#If####a$#gd##x##kd####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####0C##1C##FC##C##############{############{###########################
################################################################################
################################################################################
################

###$##$#If####a$#gd##x##kd####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####C##C##D##D##<E##E##F##F##F#################################
#########################################s############s######################
################################################################################

###$##$#If####a$#gdU{+######$#a$#gd`8#x##kd}####$##$#If#####l################
############0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####F##F##F##F##############{############{###########################
################################################################################
################################################################################
################

###$##$#If####a$#gd*#x##kd####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####F##F##F##F##############{############{###########################
################################################################################
################################################################################
################

###$##$#If####a$#gd*#x##kd{####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####F###G###G###G##############{############{###########################
################################################################################
################################################################################
################

###$##$#If####a$#gd*#x##kd####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a######G###G###G##
G##############{############{##################################################
################################################################################
#########################################################################

###$##$#If####a$#gd*#x##kdy####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a##### G##!
G##*G##1G##############{############{##########################################
################################################################################
################################################################################
#

###$##$#If####a$#gd*#x##kd####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####1G##2G##;G##BG##############{############{###########################
################################################################################
################################################################################
################

###$##$#If####a$#gd*#x##kdw####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####BG##CG##KG##RG##############{############{###########################
################################################################################
################################################################################
################

###$##$#If####a$#gd*#x##kd####$##$#If#####l############################0##
H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####RG##SG##TG##I##NP##P##"W##NZ##Z##[##[###_##c##g##############
########################################################################w##
###########################################################################
#############$#a$#gd(######$#a$#gd`8#x##kdu####$##$#If#####l###############
#############0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a####M##M##8O##MP##NP##P###R##1R###T##$T##U##!
W##"W##WW##XW##Y##Y##8Z##BZ##IZ##KZ##NZ##fZ##oZ##Z##Z##Z##Z##Z##Z##Z##
Z##[##[##[##[##[##]##]##^##^##^##^##^###_###_##_a##da##a##a##a##
a##a##a##b##b###########h#"##
h6`2#>*###h6`2####h"####h#"##h#M#>*###h#l####h#M##
#hZ#5###h*##h*#5###h(##h(#5###h(##hyK#5###h(####hyK####h}#
###h#####hp####hu
####hZ####hZ##hZ#5###h7#####h*####hZ\####hn#3#7b##b##b##b##b##
b##b##c##c##e##mg##g##g##g##@i##Ti##ei##ji##i##ok##pk##l##l##l##l##
l##m##m##m##m##m###n###n##'n##Gn##In##Jn##jn##kn##ln##n##n##
wsl#######

#h#O##h#O####h3l####h####h#l#0J###

#h;=##h#l####h#l####j#####h#l#U####h;=####hG#####h#"####h*9####h)|
##hB#5###h)|##h)|#5#

#h,##h,####h,####h"###
#h}#6###h,##h,#6###h,##h}#6###h,##h}#>*###h}####hp####hJ#
###h6`2####h#"##h6`2#>*###h#"##h#"#>*##)g##pk##l##l##l##m##ln##n##Zo##[
o##\o##]o##^o##_o##`o##ao##bo##co##do##eo##fo##go##ho##io##jo##ko##lo##########
##########################################################################
##########################################################################
#########################################################################
##########################################################################
########################
&##F##gd3l####
&##F##gd#"##########$#a$#gd`8###n##n##Yo##Zo##[o##qo##{o##o##o##o##o##o
##o##o##o##o##o##o##o##o##o##fs##ns##Qw##Rw##Tw##_w##`w##zw###x###x###x
##/x##1x##>x##?
x##Wx##Yx##ex##fx##}yqymiyeyeyey#####h#####h7M####h#9)
####hP####h"##5###h"#####h"###h"##5###hZ####hx)####h#Zs####h'M##h#Zs#5
###h,####hZd## #j/###hY[###hnd#U##mH##nH##u#####h0##hu.#5###hB##
#j####hY[###hnd#U##mH##nH##u#####h0##hB#5#
#h0#5###h0##h0#5#
#hx)#5#
#h,#5#

#h3l##h3l####h)|##

#h3l##h#l#'lo##mo##no##oo##po##qo##o##o##o##o##o##o##o##o##o##o###p#
#[p##p##p##kq##q##vr###s###s##s##s######################################
#########################################################################
##########################################################################
##########################################################################
##################################################################8#^8#gdx
)#####gd#Zs####
&##F##gd#Zs#####gd#Zs#######s##s##s###t##`t##&u##`u##u###v##v##Pw##Qw##Rw##
Sw##Tw##_w##`w##kw##zw#####################################################
##########################################################################
##########################################################################
###############################################################################
##################################################################

###$##$#If####a$#gdP#############^#gd#Zs####
&##F##gd#Zs#####gd#Zs###zw##{w##w##0x##########################x#############
################################################################################
################################################################################
########################
###$#If####gd"######$#If####x##kdp###$##$#If#####l##########################
##0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####0x##1x##?
x##Xx##############~############x##############################################
################################################################################
###########################################################################$#If#
###
###$#If####gd"##x##kd#q###$##$#If#####l############################0##H#$
######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####Xx##Yx##fx##wx#####################################################
################################################################################
################################################################################
################################$#If####x##kdq###$##$#If#####l###############
#############0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####fx##vx##xx##x##x##x##x##x##x##x###y###y##$y##4y##6y##Ay##Hy##Iy
##Ty##Xy##`y##zy##|
y##y##y##y##y##y## ##############################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
#########################h|
####hP######hx)####h0####h7M####hb@####h#9)####h?
*7####h"#####h###wx##xx##x##x###########################################
################################################################################
################################################################################
##########################################$#If####x##kd#r###$##$#If#####l#####
#######################0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####x##x##x##x#####################################################
################################################################################
################################################################################
################################$#If####x##kdr###$##$#If#####l###############
#############0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####x##x##x###y#####################################################
################################################################################
################################################################################
################################$#If####x##kd

s###$##$#If#####l############################0##H#$#####################
#################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a######y###y##$y##5y#####################################################
################################################################################
################################################################################
################################$#If####x##kds###$##$#If#####l###############
#############0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####5y##6y##Iy##{y##############~############u###########################
################################################################################
################################################################################
#### ###$#If####gdx)# ###$#If####gd0#x##kd
t###$##$#If#####l############################0##H#$#####################
#################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####{y##|
y##y##y##############~############u##########################################
################################################################################
#####################################################################
###$#If####gd|
#
###$#If####gd0#x##kdt###$##$#If#####l############################0##H#$
######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####y##y##y##########################################################
################################################################################
################################################################################
########################################x##kd#u###$##$#If#####l###############
#############0##H#$######################################
t####0#####################################################6#############
########################4#######4###
#l#a#####2#1h#:p#.##/ =!#"###$#%######

##############################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###############################################################}##$##$#If######
#!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####}##$##$#
If#######!v##h#5#####5######v###:V###l#
t####0#####################################################6#5#####;##D#d#
#####################/#####################################j####
#########
####F#########A#########?##########################P#i#c#t#u#r#e#
#1#############"##}####\u###^6!
#Y######8######@=#Q##\u###^6!##########d###$###X#t#####x#=
%W|#
##<#`####&#
&pI#BL2#NFv p3(lh
`#Y#ckwR~G}?
VxqwUo##zI/p_?@[xw_#n
p] ?
OwttOw
# #)

#}##?p####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ##mPw###b@

#1e

xB.#2]#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

##oO>##b@

#1 #=sF###b@

#1##W|

l-####b`[#O*884^K

#1P##I%[#u7b@

ma#?dp[x#/1 #@]

T'luL#1# #JmCe###u1PT1]wL#{c/####*J:#5###b@

@%~RVt1m ###b`[#O*884^K

#1P##I%[#u7b@

ma#?dp[x#/1 #@]

T'luL#1# #JmCe###u1PT1]wL#{c/####*J:#5###b@

@%~RVt1m ###b`[#O*884^K

#1P##I%[#u7b@

ma#?dp[x#/1 #@]

T'luL#1# #JmCe###u1PT1]wL#{c/####*J:#5###b@

@%~RVt1m ###b`[#O*884^K

#1P##I%[#u7b@

ma#?dp[x#/1 #@]

T'luL#1# #JmCe###u1PT1]wL#{c/####*J:#5###b@

@%~RVt1m ###b`[#O*884^K

#1P##I%[#u7b@

ma#?dp[x#/1 #@]

T'luL#1# #JmCe###u1PT1]wL#{c/####*J:#5###b@

@%~RVt1m~{#_~>{##C?UO###3Jkz9#n
#/^8<Xo!sIw#b##<#lK#<yr#Ow???|#<1\Ra

UB<q9^p#wsg#0#GC<br$?#6}/_^k.
l#Omtm###)=/]KQ#\#
#e k L{#

>{#?3}W vO>9$$l#Gwy#Gc=x#u
gAM#y$7r>)uv<ystx|c%[#Gm;|
a_/^uMox#>'\U0~MJQ[#W#Q(O_s#.E>2d#Q##S#DI
yw##>z
% 0 *Ja ig}
}
}}
}
C
^#|
P#
.1\or15GXu9go

b#I%[{?KMQx*{Jdk##^##q1@S###&8#UE
bv##C#\A9OM;u#=|JV6#k}oZ#es##G`+
{c*'[vcS8#
#O#_#'#(W'Q/ON;#^Fss
l~#\##H#}ox)j#le`
r0#v##-EZHw
<}
`:a#?dcf1o T`]\v9#./`#^z#{

.\8gdz|O*X|,mqy'{Ac

'e?X}####Z}

.6Ss3>j_kW%[[=o#R?#Q##i1xj=>gG9##@^
%~R
x3##>ggX?sa#?d\# 0n t2#Y#

|2-yo*J:f;f# w'##cy}xO*:'k#c}#q r
###;#t,#i0RTxl_+91bk<{@k#[# }|'t6UJk
z9_#k#>4-~~\,##3"-|m ##=R:IQ
%"/P':.8v|'}##`#~XT#}:O##\gQ>v,p
###~######
;#_#2VdsAK>I\S

#n^>#V'l y!:_8|
l#_4p0V8Y(g##_y#+T_IwvX#|1slJqpJ}6oqo<l|
S*#p 8#\
#
N##
# ] <>F9S#D;#)g~A%~RVcESy|
5qR>v{#BYo8#$8R{###!?#9O#"#/C[>yI#}##w=9=
#+JvcGN#coF#Os*#[#e\bO*X#}F#>7>s|
l#q#;#`:`#?dgs{G}x~#c
,# 8O*X#|
###=#_9|xc ####I%[#/#:_;<+~#S|
vk__'#tqO* nq}g~
a~yv#TTpXg#X#K|
#>#2U{><~OOl&YRd\>#[0O#~#
# ^>
Ww#v7omb35d.7}#I9#
_9{y# /gz_%
[2w#I_m=y/_#
r1EOI#?
={l7R:i7Rvw_##\S#|x'?$#>nSy?
##O#;#9#GBGvO*Z05#7P~#gqr|oG8

"#c
r$l##n###~>##9!? #mO#&rR}}CI#u)
kR###wU=V'lggm
E}0_[ m-#O9#K~

!.~#gJ#li3tl9L'=p#FV9\

=##

Wq+##7%~RVq&zX2.]9L!{M2[>#oy

#iy}6\


# oW?''e*2Q?e<{Y6#:#uydT=V'lggmk#c
%~a]#vdm{:#%#dmldPvKk}gy?
G~}K[del#<##&5><I#bDy#7 S8-9#Cm#}P<d~#qN>
#7$}s)x

PNiG?R;^k##q#yUI%[Y
'u52kW*#Z:5(k#k C~qb0
#Y<kd[vF:A}S

tu}?#

2#?"#_#$bspxw$}K1F7yb _##+JV#<-k#_a
RJ6#uByR#d#dd
#O6ol!EX
{cc>9-;Wy\

|#[#]r]Tu-RsbgI7oO#/
#k

cx#k#kS8# ]#^hKv#zm\{

2D8#!cg
'5
'{QXZ#.^#k#u@`|
gGF;9}V'l=''
H+r[F{#YI;u'v[#yk1##H#?G#DbL'+>C!]
O*
$[#q[;6-$x#_9'Gg=:#E#)
{k#Q#8#_m8#yK^';ri71qM!_-{@
%~R
U9#m##)#2U
a8a r}qH}(w+b

_)c#qO*:#Vq-#XYm?vRW~##=+89#>u\|q+*O*Z
9?Xc5F|#9S?cE#?#?dv#\##>]# i#t-cA= Kc]TR#X9b

'_o##?]M-e:g #I%[Qm{]3<U#vs|
Xl#Omo
_ ,'VcO8#|o^#kcqc4N*J:>##6?eqoz-we?
{1TT[c%|g##{|######~7#?dcY#=b-'# eL#cw
+J.J}@#??##k~#sG*aC[#<7F}v_.##?+##?~{#[#_W0

du`
#Se{
~dkxjs-=JXS#'>A..#nPRw$~o#;q#=:w/_<&0u`
G#Mo#

po#sM}K=>I9rD

*cE;#X8X#.=aW{=~Tp#Rt
##<<28#GR8#+##
C6#<I)>#.z#W0
bQ 8#7
#1X
VQ##-# NSANX8T###
%9\}1 o&#{=FZ?z~_xN1#~#m s #?

l= /M#Z.9{p+#}O!#F#F#ess1sBs[o/ib#?
Y"Krp"OE!5/#(L^(c,.>#mso#yp1#G4c.Q.&~bb`XO#9Krp#C$9#>
/##r119i,ORv#TA#>#Wvn}9#.p1
^#r_jjK%].k##g|#o#sy##k[(#/$cqom8'1#y|
#i_##<rS

81}#w###R!#Z} <]
d/OR2olf$1ogl.s9g#X###'aA##

<s#C'#k#eE;/g9O6##r'rO/uI{JNS\3?:le:
#K%|X
%k-#)b&2p#t#.r#F# .#Dp19#O:#?psd+"[tay#!
m>#VO*U<~#/^#iHkq
+6 zXz>n#Ho~B##x##}rN[g
yj-O*#|1'$?k#7['c9*{55h }###I}#|yJ#sKs1##bv)
#;|H nV#c-'M#Cc2[~'##W:EWI]#ZE>fb#?
dk##:GpF
|#!kz6eU)7*.E
^####%P'c|$?
y{6Qx##KlPLd%#]I#Al#d
\Uf%~R.^|p1#~?s#bk>####+:#^B,V__1Qke"XFs
9}uN6s#@
%~S
#_32)g^2#ri####9vF#"#s}\.\#BN#WkGt#vM
GmVF#mwuO+#iz#i #rM[k Oyb7#Q/J
vk?.#3>?##RbW<b#]*~`#y#####C_'Km)[7YKYc.C)usF
^#8G6s.`<'u?###i|
#:v#9[:##{:/u#G#Do #>BWS75}#9#K#6&
??>CK#ni(52+#\##6o*#>#<xpx:#7/
# ZV
YY:>j1ktY# #i##O#}#<>gd1}a#6##)ou<d:?v!#h~
WSv$D#%q"#aKk#lkx-}~knCG>$m]#o
##_>}W 81$?
;#K#s#TJiC=

$P
pP#I~#+>\#!#=RN]>##qA#R'2|Lo-~#b'
#+e$WqN9##sOL9|H#E>sDG9uvk?
_k1dt'd)~D5:)k:"|*m[#?q#k:)'
^^
G^
##"72>
# w#O6#u \KCEg7}&V6m66J?#IrtE<
I/m#7}-r1#VI_,u:8\A?N
# U[Y###~snk!\ ]K###\}?fr1k3C?w<}#
1

#s#(kZN
V 5x
r1Qb#>Q7>N[s.#\

{#=E.
} #|:##y=.##~o\z)#7Ka#=s\?
(\1X89v]s^VU.x##f## QWN#

lV~n+#7y~+eLUg ?\j##eq0{##d>s##>pELy=?p)27^i}P^=K#5#eY}x&s|
4v*#o

|#%o=ZTuK#T: O3>go
?
#.@
%~RK0`] 0g9L#|LO[}:crL#J
> s6{bc
C
3O*%

1c1#G';#<

N##>py}O*#k#[{ =#o|HR9#q0('5#|
E>#:;E ##{.pC/)roWNSM;5#+J#uz
'O~JL3q9ew)
~###9\,'Vp#."#L=p#skte
]#O9~R7VPRQwXTu/
(
)>c# y~Z##-"##B~8##VFHY#
JPb#ub#?d#M[#O{. 9uOeC edj#Y50b#k"#
50{#
>y jM}~~
O >=~S6|bE/88; #[COs8#m6#,!X['2~
#bg'J{&6{uq9sQS"}z]Znv##bsu9
#5z"3kS{59 {8;?x#`$##!1'sRoiIYx#y`%e`#y\6[#Y>$
q9v#;#r#G#e #o/J{gv
36yhx#f`#aa##C####2X;##FY='kg#ju:<N{#;
{}^I#8##;-##W#{!Sw,`#.#qJJ0#kSU\#ec#Gc=z
Wb#u2#M"#<[F#9
#Rx_w#_%5#

9Pn~E[b_#?dk#jt\}qolwT}X#3c_####$eo~#G#wO>m ##CO#m #}#MN;X1

~N;m#6#)-##N+y%~R
i-#s" A
ZA#\g#q3#$ #}ui#9

O<p1u#\c5#p###mx#|N+OI%
[Qm#:#<;6/=#k#h|#x rl|w#sbz_I%
[Z^p#AI4##K1#KOls##VTU|;/m##Sp Oro

y
o#'[#6^6 s#1PTuXS's1}0yOl9zQ%~RV~hX|
#g3#s.Y#UO*Z#u"|8#gy>#u}^T1]wL~oo#,#6~<#U'l#_?mO<{fsve#d#yR#qQ##O*Z#XkY
s-#
JOq#/@%~RKq`}` g#>?n##y[
WTqqf<#_##cO#cX~##gx##I%
[ms^0>CKt61#g{Dv#}._U'luk#
Nw }?sb#?d#/ 1<#,#:foSmO%~RVcEp<Gwo#\1<S3FI%[#5q

zkTd]#{ 6
#@%~RVz'6!6l#
- ~###I%
[{.'choc;s/}0VkU+JVv#ag#o^VH7"##Ccb#?
dcnc,##x?s#<#/cOw8Yg#G#c0^

2#Ui%[+S###[b%8/
Ol#J.@%~RKq`}#d)]1gpW##^4=M)s!\^##zo#O*#ls
#1 6/f###o>|j#K]W#[,x }#b4#2+##?"_'pv#sp
}Qq3>n >##3J!^V

#O8:;is#
^1P##I%[# u?C\X5qq##I%
[c@.#>#
1PT q28\L<x\< J-b`##ra #}##.@%~RVcAs1
##+bzb#

T'l='q##a@.v~###O**_##1p

q#

T'lM|=:#SqO+c#?
dkeLks#1Z#O*85oJ{97/#[#?
U'luo#T.X8.#0PTu##b@.&6M&6+J:#9#6&#F#Oi+#O*#
s#1 ##[:#I%[#s#s1# #@Jm=w#1 ##X/#*J:;##b@

##I%[#{##b@

#1^

T'luw##c#####-#*J11/####b`#O*[36F

#1 #Z

T'lmcc^

#1 #z1PT11gl#_|qx!O?=##@%~RVwR/G#_
E?.^|
yx#_}M#>q#]J#
-kh

G ##k1' 7?N#?
d?=#nn
0#c^<sIm#wyX#9m#Tf#"q#3uV#vP<>9m(C#Bm
#'QN9r##IGwtOLR8"-uB>yAV&:go#H1!#:>:DN
WQ\##h#y/t
+ 8GVC#u#29bo( $b\Tu*(w#sk#p]XS
81 %
Yrc#EC=2c}JVk#}#wnl#Q#nqH#Ho#r'riS'8#t
/}!v}q!?m[,b =R7OB#t_#/uoe/#uis_[l6]p9ym?
}#;#sMSrl#
'r}
a[=9 yO**V:k#Yo8R7u5*y#6]:<<a}
/S XGWv
-nF>|u5#
M_#OAF[74T#D<Y'1"klKOVf}dKYC##3#x'>?
8#'#+}m?##~X 7zS'i#=#@%~Rk`!
[#F
&ql#m8o#>(z#Q#kt[stz-;%##_0h###YE~^
hZM#iN1]i#?d}oeW]M#9GF6%=u5?$#ntCv#
n##m
m+-C6'ec# q

#e]}t*J.+v#bh;|
u5D^pM>yY[:F$+GiuYZ#9#7;5#=# u:'!>#z.i?
R&pSu>HI#v =6P#-r#}&!##_d?z#F#{iS-
=y##Z#l###"9S9GW&7wE.8 WV'l+^y5u
pl
Krzu?Uc9[ks]#I}r-#}s#qk pI-#WH[#

_8#Gi~m_#/##ilRQF##\#d:krk0PT#,f[sHq'k k#e3
%muu
i //{#wi{#f #@vc#####r05T~K~82XKm

mm
m
K
m
#?
dRx#K1#c>]#o5Xmq,c#Ax)9#_9%TYo}}yc\
GA%~Rqd;N eMJY#sg

yq9|WTm

$##%ocY-2'Z#p#]#k}%~R L}s###b@

c#?dx~/b@

#16

T'l]#O

#1 #@?#*J~#"####k@%~RL}###b@

c#?dx~/b@

#16

T'l]#O

#1 #@?#*J~#"####k@%~RL}|Vg,V=l###a#?
dcj1{c86sb#?d#/j#ji1_Tq3

+# ####I%[ {k

^B\#1p;#*J:6n##P##a@.&6a##I%
[BmCy#'y#O**~O`@.&nMm##*J#|#1p;#bP#C1##I%
[k#}16#bbjlL)6*J:kk?mbWj#O*Z
='#bmNVTk\l9 {}G

T'l#V9x-#`Q=J}O8##q*#*Jn#\#

#pi%~RVv^b
##I%[9usN:#bbx#Vua#?
dl]x+#r}i<@%~Rqem{\L|#6?+J:#Kbub6s`#?d# ##
i_T2x#

s####I%[s###?m#O* m\?w
#r1q
#K1PTR#XC

##WJ

Jb~#}t-#bbZNa#?dk_s###`@.6#~##?b#?
dv##a@.6oJ#sa@.&
Z%~R Vok \l#wW

T'l+^x#5P#JQcX##12#*Jn#v

q1xg{x##50\P!r#xem\#('O#?<x#>p/
2\lq##1

#FO>=<~Q'#>?~#~#e;WI~c`@.&#2#0#
#n9{VrK}#^#l4\:\#bv

n8b`#`###p3 |=3/.+]##b##=c #/>w\St#ky#611


##OcIYi#p/~qOr###?
###\l1r###1p##Z#~ZA#.dx^_##;c/###><$}#g<#
\^lXZ1 ##k&<G#
#
#3#,#W /qywn#'

Z X
X X,#)

# {-#,,Ux^c]5;qo#'|
r##>Wk#<#{p{I#m#H/_#pL

!q-uh|G6#M>yI?#
%qY##E.67|6\###
WyLANL8#p#8

#W"/zR'2|B##<N-###~

y#q\#~##m>GWE#r#zk.l##rNC>S?/u=N57 #6##8)iO
!|#LCxI

##B.##i#uO~Gj>ZZ /H-Vm<=|
O#9EiFrO#{~#~;0gYoL'e###G'\$\|S_
#HtS#|H%d$/p'[#E[kQ?{q+a#u
#u8R#Nw}MO57{>p18t[.9#S:cX#k9#>######Bj9##{u#G#
%Rx#:sZ[(K,#{
? G#'C]#c7}'ub}z>=cx>w$#?
##00#HVHH###sa##
#a4(4,S#thd^rKk_UWZZU~^T>##s7%c#.K
%kX.5uu.#O\;yZ\z##%#{TZc##bo#rNt-#+M7^U_
15 #G8-
\0Gcgk<]#i>#bcD0#uk.wn}V~Djww-
/`#w#}l

4#[/v##zgkg|+\zZ##WW.~).x}w
{i##:~^F


w#=}{##=####}##<#w`~#:k#e#qu-##ul\C

xv#sgc{:o&{9h[cs{
R

8.S###C#\uc^#:###y~s~_{z1XlY_v06o}a#o
}o#oC>|o#;DT|_~#K?
c
tC.).#}SN#x#M#[kA[mN#>
;bs
#_#c
cc7#[v ###X

v#v8#3>1#v#|#M#x(b;}_#\#`#{h#"G6G=jSQ>##l?N~*#TX6#[v|*#`*X)8#T>90P0WxLKQyMs#:)YN##Xb)Bo#[Nm
?}Eul~Fx#W_};87`#cXlqXL#a#x#I#H;l=x#nC^#FAOrW0
#L#_w
G2Z|/P_0LqTbrF$Ot?#=>
mm`=nS27K#=},S9qj,\

#$X#F#K auD0zupJG##W.a#k
%oEG##c#Tb+zc2ypaEFS #+/#s6g1Qw++mk ##
2+c5p#\
# cceZ Sm#+p#zM
2{K#l3mFZw
d#s.]_w
K#i,<J{#N*
#v e
:YLL\9cj,9lJ*%%a,)#Q'Ox#g{}\#Oe
%mIb6`I9n,##{-d#=2#5#|_<#=#R#(gnPKX3_n
#<4#.< G:w..u56K|q
l,LxY)krm L#nJ|

#M^#:N2

2osFz#22
~\]G#9k ~X,/#g`3%g,
_u#n#mm##J#.^lHx3V}|#z<##rUjG#Y?
7#{w#wyb7E_ #K`!d?^~e?O_R3"##4s}/
.ME#gS##2boCNhG^y-#+F'f#+%|
#S,;mrrw4]~|]l,:g###|3chw
#
##g^k#
n#
O 2xH}L.#m#Q
W##5##rTV}xi+kKl7#xn*S]{JWu##W.~KSft/S6#"/
s>h,:o##w1g

').{=e_s.{n{F O}4K~j
=l#|q

E:#_2
[-,VGGybDN#>KlG<?Y#ius~xku

##kO>; K<]#/?[g

x#~_914.R0
&i#9j
#A#e##X)T#KW#G>*##} ##
KB[iXqu:###[o#iciM^ZL#Bhn|
Gw{~GcU]{|##=I#f##[T_
h ## b1L

ak|
9 #{ #~.:7>#3H$~x9?xn/.o 7#[f#
%~Wc{[yolew%#{8t#$W#rNVmsY,O/eogs?
#b#m>bAg33vmL!
I^im#|)*nKggzU#}GY#9G
i q #z
l9rm(X#kq
9cm 8,ci=>b#}1L

aXw#.W##a)7+[vo5#[A###Oo#2zqwF#G[;dY
u}EEc`#h,3w=rv>G#G@Xk#6?63#gb;#
\##v;S#8?
nA8#o#g*R<Wq$[$4:gOl]nt#;\]x$')|
)\AD##u#b_tV?%[$WJ#>h##-7#;~hL4}Z10?s#}`
^#^####Hui'29C7x#F '
'#<6^z>#_4h
b',rI.Ro
@^R2Zme##E #}J<# oR!
#U#}]#]#GY#9@7*#Iu,#8#[V##SWC\'G#=;"##<
*##^x#g#|##^Y#/v#"~r##B#
w#W#^<##I[_o|
##}*#-#>M+(w+q}s@cca`fXl###1b9=v#t#xX#*+e##K#x#N[A#(C/^#mxT

tMn<#o#G#\#o#C3r^h&#36*"_#VY# #ycS#x3#FY
#x##=Z^l/#)W_#^#c/e/WV###T9)##$#N_9}PF##
O
`#/7#&$
7)s##?#zHG'm#~##
#,j3ZO$J#GY#9}5:#3
\
z 4_{/#9
;7#}Oso#v N3I#}r*#
&c#]ks*7#?B\R&UO#5{4c

#1#0nH01CkK7/##'3'<G>^1mXh3##s[g5h
[4K
s hW l
=|#^s?29nq#o?#H##3$G-d[#^K%#F#KMmU?:#)##?
U956#;zf|m])H-!`Q3W GS#o#{\y
##[bow#>f{isulk,10G#5gbo(5#;s/
g :1p9##]KKc`#
Uv`=Wwr]`;(y.){*%\#>x&#"y?##4Iy'#z
o)OF><#l?ob A#c/r{]

p#L#5U`j#
#
>
fp##>qrh".E:#42kWFw_F#KM^y6#y5#h#k>q>
{pOb#f
No*J##gPT,#^V8J}r<`>ni#&
{} \3<S/L2)g3|k##KO

5:##\|OO[[?zJ%A#1$#_ G?1C}# t
#U)6$#;7#v#:Z#/s#uPm^#^
eD6$O9woQ#_=<eJ#mtW#]
^*7#gL1}ty#Ox*Wd#k_F#1J7m+E}x>.M?:=X}
#^holh\\Rf#]##z=z#j,vq;b#kb`^g#Y
:k{} =!uhC
R#R[# ^{WKd'3-
=O^#|G|
8##6>5FeJg,<c{.i2U.]#;j{:`#m|#'?
)/NP/+Mr3X\|#yco#:x1#|cl###}:M~_a87^xd#w)W

p##7#7-}Q]#K`#}#+>.K_4#]7+h
fXN#
:Yaa[dkQi+z57)76C>hyc#bviv>qd
um d
20#L####>){Dh3#gr %:
%J#CE^uR###tD
M^i. V#$#_O#F[0#<%#/ur
#c##7#;
v#l};#kh3##=M##:yZ}.'{#"G:>">#@X3qp
8{#G#

#;<#YM1)v;oZ##bStbSS#G+?[<bev,l##CWcgK=Zw#o7##b+<##6y0F
: %Q|\gg9o\Z w Qc4J

ll_##gxg<#0;d`<t&#}U^#_SGIqF

gbku_\mL#u-&[c#yD
$R
_K
^[m,:w##@-c##1#l|K3Xm9G<(m#|
lb2S1z#55#=?z<:#?#{eDdS,o#o#_
OHy# q/xqxd|]{$|2=g#{{
{#~6#:OF1 O'?okK>lr#1cc9#>#{{=Fgh~=#[~7,8H\=\#}L#',#w#_#l#c##3
c_p10#=>#{iz8b

[>|oGl>#q^Hd$[{^m;<u#w#pr<~m?##H>##Mkb
xW>#y.89#m#Hg|1Z>a<~uH.#/ _~@
9#>{s/_~dQFEc^{F#m/<kss<u#m##3#>#
S

6 #Oos f b`$|
2#{p#g#_O#a#z9v#o}# dk#,,=EF?,I#[#R
|OFs}#~/
} Cb=F Hd$[;
Egd#/w^5#lyxyx#xl#c`$|
2sI,1Pq#LvgxE#l,vyO

OFo^#F#{vi]-<#N&#y<<>#l=K|
#,###\##>#.:K#X'#F'#g~>#gNe`q#|
##{{##s$|
2=SsY
,8
{gs59x#Y Z##aS8#q\o#G'#sh9#0#

#39/sv5#nr~r#ZNg^mq#;F8{0N#:x^[<>'r#.hpzX+9
6;##c`$|2#y%#`WXc#H<1#6#9b

OF:#z#h,
zXm=##lwtqj,vq##

d^

1X

q6'G'#sl?s|cX|ct##

d1{M;{

4##?{}Hd$[{#;cX{##
dq{m#9##u#m?
#>#
+i41Xc!y#10#>#9by#1p9##]KKc## dkCvO

4#8'N##

dtVt

<###YYcz

OFczz
o 7@cWcw

##
dk#.#7##10#>#}#h,u-~#I?#~
]###lc##@cyy##`oYlk;HYv ocluo
G13#>#
{m #x>##=#. Jr7
_ c/? sxL?

+?}
# 8K

W Uc #Hd$[3;#k^g#3#sQWVp#~?=
T
#
*#d#-#F#zcn$|2=o=o{|#b
Y# =

#|r.L=##
UM{
H=~lb>>#5 YorS/+e#ky_[=L#zXn>i[F'#sd9l_Nc`N,f]/~XlX

k
F&xUpz#W9.
W# R`:e \s#}5i$|2=W7W{L33#kS
kNQdWZ

>\p#,#L#~a0-Y59]8#

dk#ec

3##l\jb#k#_}o?#9r#s\9#>#1#h,]#
%N^O?} w(<#t#?xp#d#6Vwco}7w#?O>?
].ajGXcF'#:Gl41#>[2 &/|~*;#s|
#cN{Hi#.z<^#b8emWV,

6[#w]

F|#^7K ;J#p<#L

#e<^s$[_Sni##'XYV#..#m##94#},#[KloZGuuXl[S `k
U)Z0V`rb]s#;6dcO
vu}VY#-rpNU[y_/##S
G W<2U#1_#_ew/'
#''.[m}X5#w-
##g#7hBU#+#*#M}k}p##hQF##ypPt;}#=`$vj7#:r"ON
NR_t#Ndr#ZukG'# V9}c|
o#=#4#{=;X#>##H#u``24)o/u$GOp:`>lQi[%|#t+f
/#
6t<;%^W=#0a#_KG'# d45 |/+#
;NAo
Tw}Cb2a3c#}b#8Ai`$tT

Ef^KS####

4'c41##:;);K|,/]?xNNN#_1ftoh
^ )s+Y# [Xdv##7Q
glyw#O#:3-#^#{m#;-^S##)Xb# )XH[#|
Zs##W###z9#`@{2#?H#

#5GD>##I~#O\C#W###^,SuM2CaW#3W5#l]#vZF
##{w`#cR >oW#e

#Q~TN3###

#A#l###i

##KU#K#>Ty[g?##_J*#l]+~ZN3@##s#o`@#mI}
t{>s]sz#rI.<#w<#-,E3w#r*###{# d1#o9#`#x'`=

3 2.ygHe|3#c#9?rz7

U##jH##c##3Hxd9}
7 7X g= v2
s6G#Pgui|y#kzNH#We|<#>#Gbi#w##


gp#[<
T# ]p{.[}kh1y:#:x^?##0W##eW#&?
<YQ##
#>Ml#k> ^F#H ,vs0c#k|
##o
~ s6OFz1g

#0{m^VO5[##tm=[^c sz#
d#6>>GY#n8~v>wz#xqk;z(#F'#w{g## t!
bu\"#\^###l=[=##y&
Y1w
gxjZ10#>#Z#p>#E=#zflOz.t

###z##s#kBcpaM#+#li#ag7lx;d#sk9xOFe}8>?]'*#=K>10#>#g
Zr#h#z6#{G/z$|2==z|^#a_|Y#10#>#Gbi{8R

N#y_9?4ZHd$[<~o#y/[\R{=##c~}
10#>#{tp#b##v:;gso}
6~}###l=j< #'#<C#{|_r?
#_}l

O35
~_#?sg4/?3 #$e_G
?/G
#?
R'Q#/?|^%}#>It[tP-o~w~tw]yj{tmv51#Xe
o]
o z)# 'tYn+[a#8!&XE}#ha#u>vmh`#xE
?$XJrp!>-
/##EO#^v|?tG;y#;D.z#sR.GF^^~v#b
>ujloO-m#\#g##/R##_Dp
#]#3WT#t-|tv#UjY;^]
>9c<J?F}XWW.:?|
z,#KY/{l_oOlx#n#V#r#O#iGzIg#|
#(Qx#R][Jw#~#9CS*}#"P#Ev=v%:?
#gbZyqe#$75#y;#okl'[V5IqX#P#{H'|S/$C+MK]h"#}
%uc&##
ztu#uEO?2 z4|@#6K 6R]0ry
GO>+2G#cm
#^]<# ;G#>p#gi8#J\6X$o%c

#Oe=$#f^$
`
} ;7#;#ko<OzT,##uXO~#u
0Wkj#eV>}}v\##
*&e<K[bS?%F/)#PvU<_?
>F#D/_[vD##Kz_6N]1:*>y&jy#6#t';Sk[r>a3qt
]s%$^@?}rn#?|G#~rtr^Jl~H&
###Wr#b*{xXll1Q3uD[]36o'##t)4\k#IOZ
Is#gc##>8)1=1y
'\pV
^|od]
@g G
%,5b##`Hgc7go<Ol}Gost1/f^Z!\vXs##es50Q
%W34#)gS`1rM>gfGl#t

###l/O=; M"##-tRpNgb!pS'#NS/#)8
M_/#s]#to*7Wju3#>#g}(3</{ g?
^uZ[X^t/-{n-#K}W.c^~HdK[_
#9=Gtm#}5##G#-}l7{hnK.&s##7I##2>s#OV#L}Ds3
myn2{3c}3#[hK[7e}_G#
; <W \t#:3^Gg.l^o30,V|
<7N#>##=d1V d##R~#Ipr_}z#ZiOkz)~{}#}tuG>/M2r"E:}|T#v .

el+I##e#m% # T##?s#4R* N#:M%[#<gh


<
w \^# 9#cf<#9!o#W#{
#|
c{qa{2`~#~r'#.z)#S##UK|
#\2spiI#3ut#3v[Y}B#[
#K.;l&EGc[t$O}AN7r#y#ES}###x"cj>'##|K|
nY{E|<f#;o##:ZZV{bE#g/#
\=V#j^#h#/7{~SQV#

|
^W#zA]#
=b b#pz#:'>_9#hCO# #ZIx&|_42y&>l
%2Q]l~|ey|[b<%x7u#gM#aLV#W##d#N'M-##u#
O{sGWW6sm//:n#_$l
%GK#S.uUg+##w##o{###C#U='G#lDVb
?2Qgr-D###o*.Q~UvC~<1[-+
[/#_#0}&&e4#kh+*e>#'yb$^'#hWK.'.)|
#O6*V#^WZ6A#=S?uh[t@_/c#?
I]x#`"cIg}VVvctM#}/#yr*-#cRw#y'##XJ{{orvi-m?SH

lO#q.l#?#,bFoo`Jc/&G#}##t~ W |'N,xG H
J#-#F#%#Qi,#^{)W#=:>#K#M:i:Wy#?
#K7v#_#g\Y1gc#>b 5xA>KG#K<#

~wMM {>#

3=l_{nS7S-?#%t>-!y>##\3:_b`+|rK

#e=#Tag"mZCr^5##_#,gt##>Q# h?##K`%e4yA~
q%>Y;q#H->9zfK+
oG4Y3b+8nKe|
xI963Glm#m>oOl]-|
c//oOt7^a

P#C-

Hd$[#8k??
#\#gX/7#ls3t|
o#<\Y\#=}5~xR#oz,OFuOs##z}gl;1B#Xs#l==ngx#
dEcr
]zO?f|#s X# le+,gf#i\|
so/{Vo2T>u~dK+sD3g. #x{N)*OrC#d=i_L/#d|
sI#9^I##?|+oX[oU6a
E# N|#_#M]"7/bK-1=
#nn<'[Vy4nDQ{=M#kh* _r#_^
o}R#)_SHvtte/_#h

# Z #=+##=#u3cK6F&#](kc|:#W_
lo?wn^<f#|
cc
# yx1{mm
'[V`#{rs~>>>I}##J}ff#g#m]#__
p

M5#i#'{ZMD#~M[-tOX.#3VSmdOt
>/SM3#k*;::
sk^
:~w<#>"ng)#X=>l#=ABxk;}WxIt
O{7Lo#'C#~If=J#tGG[]m.?
tO#9>jM/#_W#1#W5-2#>K]Rcocc
1
#c`#~'U\=#]`,/##h;
#>h
Q }:cR{:}Q3jc
g+{##6?~ #~hS}|qt'#D##I;y#C<vK#yM{
#
?YaK{Q;??
% #^#O9#a
#<L7'35ses6es\3Ov}#?
c~'4MG]]E6u#KEOK2Fd#tH}tdE#eU>gtF,mhU}
' LuK][ #fC#$nuM,J#N?
qH#9>
L ?1 G2hT/9~qeten{6tJ9#2)m)\2 _]w#X'_|
.Me##4#c#
##y##WH!P##6hU
qtC|7Yv[W:GORZ
^wKG >P##v {N;F}qN9-y46ul^\C'lA#x#
^c#?YJ#t-y##v`>#y 9#elCm[x-# ICclYoi-r[
cU9VxDy#z#}wL9#;:/>tu>
3U;fu>~{m\##y#
#Y\Ne #R#
:#H15#8{;oY

}N_c63m|.kv#k~#p#4g#a i##S9*1#8#e#
-A&q)#m7&ui#y:}dLsR
n#lLru7##kdNSx#jG#0{.cll?
##^k\W#v|0o#'e>u9C>F#
5;RV#k#
##;{6'~ a>9(#uoh_+A[#aL'G=kQ#,
G,F}cl,~G7'iLt~5
cc[w#QW9:FtXc#.V##[3###y959Z#u5
Bo#hp0|tm<#:~xOk#q##s%O#nDi{~)cW7/v-
##;#xw;p#p/8?ge=r*p49n6 m#ex'_
#:}IdC^r4n']LXXS?1<Wy#,t<#ue#'
E}tN}}Q#ctukfp#`]y~XseTS~jk#s#O >Z!
9qO.p>S#6#!
#?`/L#gn]T~ 2l*=99#[qf?D.#n
J#rdY[z@P\90aC/

j##+}id9##r?p _w(,l2rN=#d?[5U)#gS
ZIV}#=yZ#cp7Ds`cQGx5m\S=%'=Js{1=
8zTFc
r* P{#s58#g<
r+fciS Ot|'#j~m#;
e
vM&W#2#-c2
X
#| g~lXNj{Wb1/ve|OtM|,##vv
<b:
\>e=ss}\'#J#w>1>kc

A#ws3>###?#qG[#<37
}C&dldcw}#d_J4f9#tj<OR9uiy
v|
[};#']_g<RlR'n_2.##||:#Y_U9t
%h~J}x#:#cO#9F|s#8#%;6R(#[e- 4*8#
\##sd3$xK{tO>=#>z #e]/NI9s]_~##5w^
m'P#`{Z6#OsdLGc\#j# tXw62dwp
&#wCSI#gX
m_c#g#6rOt-}r-j#'E
%S#X_#s|##&@q##5J91##rt#aO}#q.#
k
v#3&#9(Gr#P#2%Vh# 7!u
~#mtW#?q
^[z}C W7##>#GXN.VNe!5\>>
%#>97&Cr#/

#Myn c_i#lulc/A6>)6>W#]L[\lHnq(i'(G& dud)7l(#$3


[yOt-}zG=
d ?#^[### ks|A.byM\


#A

MRm #?q 7-)6}kT\#9yNsMrF#y&8XrR.qba


RW#NI9J#w1%W>
#GI#8# }b#Ks1rlcD-bI/ksr
bb,##|F\6 el#9Oo#/##p##%qCn#R'6!7:|
###iX]-b08Ky]RT5wyV9S0sgl:WSW#94#N|
CcH#<lT1kErbs>OtM#36%7v1e#{g/
1 y7|
ws_##AKy#h#2###(G##C6#o Qmu;{_{;#']#1}#
FyO#!nu##c
##e[# 58?####!h?'(##8q e
##?q51\
T#GA\#|F|K#p#x|
</q"##mc#.L_Gr.DoG16I2O(;oGJ?
y#sf;##'~kbcx#{n\##D#n#Y,O#Zq&>D_~om8
{a/#{-#
>J]#~#~Xe+Z)#c=ng
#c
8
##]]7#mK\l#yo;}TF#q+^{|O#2v]q##'~kf
}/,{#T!s_R##?wY}}0Nw}(I{1#{;#']#_uW#t
w#ra|x],c#\#k)}#GNIb3_=#0`lz#%=|o2sGK=NI
3zd](1}J6g:9###n` 8z&6sJ#
o.j5Z9ft,#cz+Zi#zXk-/|{ g###NI
q3#####gaoMo/8#']#^qoyX#g?a8
Y/fbzl+>#>6'[x4%c0Ot]#/7sQm#Wq

##gp#y7'~kq#_=+N#mSb<#`a6*i+

8#']O\U##`p1rd~j#9x7"c|#'~+w_s,{Ic
;TD#1Ot="VS#K###3tGXl^#1Ot#k)s#P>##U#"
#t~-$#Lm#w#k#y##nsC^r-{

rTc']###;/-[Dp18
-#)yL{8#:o#)#]3F#0xAepum[_-b{|<#_i#pJe
|
#9h1*bA']###@s#1o}
L#e{1#0#0cF##'%\##|/_W#z/
l}$###Q#;<qt[]bp2x#|&^F^K
>5*\#m5#3Oj-/xt<F?Mq{']###-|# \<#kr,#]#i^DWU:gxv#N:3:f^##,##J(_>##Cp/I#:g'x#
-#.#p'N7zf
#'^rJhp#]p__?6'8\#2o#rAs?317#[i7#'~k0?
&####p'K<#9keZ=#aqg=0Ot#K#3s##Q'SM?
r^p/|L}#;tey 1xYdsu)_]

r.#1;#\],& #p'N&#z###k[}##2<GG.-3,1#####y#2
p#{qUQ`w#N##[#9#']#GQepiwP#~&|{&4:ciY?
w3w#oOtM,#Y;>##[WwwiFYi3iO'~kx_pxf#zv
m}*?iV~# 4
#?q 5Mv## i_#&o{'~kbb~Lv%

#]sy,#O)` #

##S1#.V'f,#gScrEN##+i####i#5 V28#']O|
pp_Lk##~fi
?6#GO#']OY``#

,f##>Lk>gG#?
qn#\w5['wMm#_})v{#V#p'Nn##b}#zw'N&f
6##/_Nl#>|8}g'O#~opou7 2
D;]#[]?;#']~g|=\l#W#
~%D8###;/_<}{Q.^xq
: Kv'Nt|
q-8&E#
%kb#+##'wQN1e\}#
8:# Bl# @#VNp>#eY1+UN#v`
#'#o#3#;&ckZ_##;q=
n#7H48V9{G3##/'c]'~kx_pcqL<{[n{#|
l1[sk=n9Y#?q51###{##

]>#k'~X^``:#eYtmu/9#']#^q#opm'u/Q <'K;W/
|3NI O
t

MYp####p'N#mbk1#.#

]#J

8#']K#81#

,pey4|#/<o#sm^##8%2V%7

#0,>1}8 #9#jww$R8#']G#

@]#'?K,#yZ#ieu'N|#{x#\F[g1|
a
#zso#NV#
S(u 3 r
q~y#y(g#1poqy,#rt
r2G\yIvQ##Yt\gc##s ~G#k,k#{'~8x>kS|#.wq vx#k6el]X)
#.Ap2^#l\#^c!>!\c#}RN#r>Tp#dP#&p#1&9#e##lh#9
#l+#i|MO;#']RXp1#


#
VQ8[6\'#z#__#O?]
#.e# P&| 1vI6l$#}##"q
#QF?8V#
# 9g:

J9`7mv[[`'c|#9
:Z#tKy#z^<Hs#)W58#b'1FA#"\3>}]$d>I;S
=K9#s)/F5>seHWQ258#_'/#%l
r'su##T#/#gws7CE{u9## '9K^#K!D#pC 1i#m(#W

0#mFhO_##{>SF_8#}PW}HW#?quk#ep1'

$/wx#xc^wlx#=#^B#hP&D#. [9#S<#CKw qV
}8k;#']L]>\7#X0[#h>#<
>Lp!8e_p29#C V#?qu-_5(p#.8 .g |
Xu+sRIZ:
[#Otu3c9\>1WQ9,8#\Lvf<x#9G]:(c|:YOy###gv##1Ot#.K`~o^zu_O
y m}]B#|##mb
8xl3#:#{o w#uss#_y#C#sGn:#/k`
8#Vg
'

#uQ;]d?^+agp=x#.d#NIW7#GK`@#.#.#GZ}
#L\###O'61OtM#{Q#>"D
C.
U=Bd#/k:0#?I8X|7ss_#l#OakVqZL^8
/bm_r08Mm9)YV#o#Wuq'N&.>#$:=Wb1#8#=v#x#Qt{z'6OtM<#~,>0rb#^
%C#?q#8#']#OS^7$~#pOd##x9#']##c
:V######]xs>u'N
j#

7#?#Dw##a 8:g.8*##w$#t###sG
l O tm 9#x>?
FRt>5`92x8xgG><,q~#xp#;mk''~kh8w;py.|
l##p'N.6

!#yv-#"1OtM|##>~?~##&y#a
8e#8##q

=#ca{L8#']#KRl
Y
cG:]#?q51\ 3#,#}?_o0##?
qs-sB##y###oAf#-##3# #NI#a4d##>xX##p<#'~k9O #
`CKrs{yv,sFKm]V'~k Y##r4_####?
qq#b@&<#^vo5V#uXq'N&.##{###3#y88#w,{##
#b8#zlMa}}&#>a'~k#~g_Kz%7%*#?qU<F`
9zpX=x\_8#']# 69X}>9<#?q8k#}sbuS|.d;?
/y#;777'>-##3#'~kk8;#k}/Z'##u'~i/NIeq?
rbzu8NI 3zd|^O>sil$#Kb$}e##?Y?H[!
ch9#9#']##Hlsr#;_gSo6~r'N&~y#;e##nE_D##NI##ngCC#5
O#mub(<###-#6d.;#x#cI86<blO:'/_~?{G^XrFb8NIuq#mg?+6i#.[=_c>}:}

=h#Bsy1~\\.bmOtMl#.>$? mOr#/^r##
EY3e#9Otuptm{]}rQp pDJ#)"eCb#ko sp$8#N#5`,|Jc
}#}0F#Otm#s^4p)#?#n%Nuq1&xot

G#[]y#e|#2yW#-l}#[q#'~#s# |
7>#Ll/ERp1aqLc8#{#vS#nXl)y#8###S[O#3#e9#']
#<%q.#
Z#fVp.aK2U#+Fqp@r-m#?
qu#,eLy#dO%
;%
#/x#9,q0]N>

^5>l##m#'.xoseNQb
8Z+"W.##Jx#Kr)#7#
##F#|H6C#MC[,]/\,4s'N:c:F#{

>stp])#'N8E#gK=w'~kex]\L
%7CppPy
q3O|.7syp?
m8#']#mb#Y}vCqP#kNT=KrtKp:9g#.9f#n#7NI#K}v##q
#.6fYl6#'~ S6

~mhEp%`#9-`/2f.##YA27'~kx_%k]3[#r8o
#31|#_l##p'N>qbf

]UuxW#
a% z>mx#m_mz?e#q
#'#6#?qh8>_zuc3#
Ns}a\)g+uwS+wk7vNl[6m#|:#']##c"v5p
6\#<kp+8SL*~j}7#\#36}pX{SLz_xv'N&V#GiM=l]
[}
G^8m}LNo)1r06#|]8_N[c #p'N##sp-S#?
L9+##rhe+R>y18###k|X##ep'N:b9:>]J#y,##Wgb.%#|
Il#[\#'~5H)[c"####6u<{Q_^"W{q'N&#
Eg}}Jg#;iEs#

8#'][^d#YbgJr|#{#.X0 #YC!I6#c?##q'Nnd

kyAx{#Kz#'~k~#I6}}7o /W3#CCq'N#;mr^|
n_> ?
#e~8NI#c6#wMzwWcxrM#y>'}OtML
<w=e,>i'NIa[q#}#####${T,.l#8X&>b}##3
yx~ZQ#cpt Gm;>NNl#d#?q5#GrcN~XNNl?
#9]\9#']XM
#};w'}gs'~kb/s7F
#lgxp~#t{#1e#9#']#|
SW$vko'~kb7{##~p4j#$u;,2
O t=*^ {
u1#6#c.#]?<:#rl}

bc%%xY#;
%
#']#'IY=>}z#,#! \
jl:##NI1O#agr#myr7o+#'~kbjxC~r#;1q#;^#'~5H)c
a#&#kWc/>G1b:yv##w_01#-#'~RH?kj#<,|
l:F8l
8l?6 q><w8{OW0v##NI-12G#=?#?}js#?
q5#>g#= s
GW
D
D#?q 51VO###f[^
?>nl##z
#S03#U##^
?M0q~8?>NI#a4d##u~3<C#?inm(p0~#N#7qq
q
} :18#{NIX
k3
W #}
sa##GntzD8-2?9<:#\q`#.v#a#6#?
q5zXOiR#ep#;mG'~k
O
~ E?=1##l#'~kbh# 5

#<#2^d ##p'N>qb>###8#\wax#?3nqxb'a
8*fX##a@\#s#gf +##$G1k?Y##'~k;#

,#wndSU8/QK####/#i#b##NI>_,s@0

#J?~N%_p|m]$#[#?qeLF~
c##|ZY#^vm?i
##?
q51nLw.\~#%0Otm
5sfk####f[l#NI]q#pj#?
q6E}G@X|$<GOtMl#[q}#.v\&n=0Ot#K#3s##u#GmOtMl#?
<x#?qu-E1#bkqmc8 l;.
WK^foUr3##NI1O#<

_M%rs<#nR#p'N.&#X4O0##skrI9I_8

#<G#)o##|g##s_ (>[K]c4isss{#vW&/I#?
En']%u3##0$#Snj#mSock+

8#']O\=

##<####NIW+##c#.#.46##NIq39` \,8wyt#NIv1#[:\
|M

8#']L p{

Dec 88Y6Nb@X#xg^~3#>|8=|q#~#+l/_NI
L##<i=~5|
m[[9j#_Octu'N[##_plV\q_xZW
:K#H.R}?>?'~RJ?9E=###{Uq
w####6>cQ6jC#8fLr%In

k*Goc2#_eLt#d#Am:\^#_
rl \ Go6X6#=_lB?
v}_{;-=)/)i{'~XkJ#k'kWl[b
cr,~
uVlc#7##7*cW2_ rll6z5
%##R^r#Eg>l8\#a##yJ^E##.cN=d#SVG=d+)P{dUW{n#
$'Hn:w'NN@
m >\l? )#ePk#eX1J#>##w[k^
x#i#K#v^
##m#"#|C#e'G#dNN###?
>##9t}=C\#####e_d'5eOto]}~c};#?9
tKu[S1XK.#eZYO;5.p
p~~(?Q#sM:K,O <'
1Tv#SO#>8g\}GYCn5}F9{PcCKCmYrPW>G~#Y>cz"
#\?\#55cT8BIRq#i->k*#r##)#mX#- $
2}]#GJVtXxd8 ve#,S}a72I[}F[}
(#}K'R;L>>WLYE]O?B]6k|;2*#w'N}Cbb,# r_~##;o~+@#Yl9YqJ[vKE_C~ANq8#Ucm%#zNCyFO^#Up,#K6:o#o ##:8
m\lBXYk#ec###3T"#vls#~3W_2l(v-y#8:##i
#ep5#_%##G`?TN9k4}^ZbDn#3dU;usfC

+Vbir'~91q??gp##Y~76{yCv-f]s>#s
dO#~7M#?qv0\#_$.#` 8z#lF
b \,
#Ml:#']#mcS)~j##NIV#93Wn?Oy
#N#3_cw\z#%dN#``Y

8#']#'IY=#pW=}#Q
wr #<

>#8Mo<#w!Uw{hp##'Y#:x9I~/{|
Cq[#R#^###e>#
k-5%-#-?G_t:#?y#rVrUqp/\M5#&X\#mgx#'#"#u#|#U#GOhIr=~##KOt]
#'T

&k.\#+*-8}<5S1#M#k.k/9#r=Nd[#<#~gsq:2%8J#~Z{U9g>X##]pd,~\9#']]#=
#r#j]##uT#U

{N7'~9Zs#`ky/qsr-#
7
>\-39xj#?qU<F_r#_#z%O#
#`1Ot=:nus39#r# "gl"#
/[vu'N&|
_<C>,#+aO#rcp##9#'][e_f/Ck}o
#e=<_#OtM,##R#/_<m0
##SSK}'~k-
#
|
#\#8v#5#=Lb8#8#']qoNY<:N\#[#S0Otmo5
###wU)WF8v_t#;#']##c#{#sL##eT#xZzDc#?
q5zx##$S8#mOt]x)fv
}#.k8Y&;#']kXd6}H.4#o#

#/SV]'~ZxI[`6m/ady# x;#']I[on`3y#

c0#'LxL
#?qZ\6s##y
v<####,Q8#6z##<Z

3#et-w'Ny7/xXI#~
#}`g
vu'N
m3 ml#lKc%u#K|
1OtML##y&#$F9##p9#kOtu79;#}#{#<Yrd xs'N
^nnei
<}- V

O 3e#!'~kboww##~5#n|7#{NI xHs

#1'v

#c#1\8(d7m'
cZ0@^ r
.S0#'T]g0;
#Y!#b 7:8^={#

vGE-_tZ6nekO=#w>ks#{#=gKu'N^{#azP8
]l##c9;#']<
zc6

b;7

#0Ot\>7?Pxt#o;###b
8z6}Nq_2 n6##P,8#']sx#h7~O'#_=dXp?'~kS6}#
##n#n'Or##>|rzt$##R\#W~>NIp
<8$|#\e

#Que#xXoiR=&<<s`"m$9c
=;x#n
%#o=###or##3xym;wY~#6u~8.u##0X.<#|
W8#']#o7~3G## u857.##T|##>$=c|
#w1\_GY:owd7[#?quK

#m,E>C##!Tr1#x8#
^#\#SO#nnJWnK.

=$/1n_,u#|2f[bHcqOC#'####od#X
CrX/Vj#%s%##"dc*#
;WI5

#.7#& (b b`#* #h$#j"j"fb"((j"##bh#jj|{>{vfz


fWnuS3m#/k]~-k^N:#ibh-\p###p#.g8#6gUc#y#
M3.sMx#.#.Wmyl\?X#=b#;#eKU##2###!#?
p</`#USS#)Ndw?Q=y Ozp0y;Y#
%_6S+#QlrscC?v|
kg#]###=b=D,{#zyvgxyxZ]C!_$~#+.dg!
WypBOXO#Gl #CA w#>S#wFQ1m###qr9}
sK O
zu#Y.
u[3m=X=^=b]#}{{c]^G=b
wX1'b1##k{cg?
%F
=~skq##;#?)v==1
#q=Oz4s6I;}b}1o
# M?%b#}D##LoD
;|/~~_F+C{#]#`C/vG#2fKs#%A#9 >bA>D#C
1-quy
_ 5#=b]+^w##o##gXf#$\##o<#Mp1#>#~^d .
J#1=|#c\|@2r##^q}"O<9x]#7'Nz'=#E'#Z).#\Q?$'b#
'#;']i#1#|#/\##}>5=|0jk'~S`bc#}-\

#Uy#
N###+#/#Ga#|(*A_-a#'###o##/ -#%<3
#|a|:#ke]#<-kNqOzu#XYNkZ-#I
(GR
'.c8S9#c(yn\
#nCAs>##.#;D:\lTr<6j#/C;spA###/sg{F]]3=b#>#8X[\=##>\l#Y{
7#[>z'=7}q?f~O-p}K.^#-wu#&7#o!
kN #k;:.qK.K#?'~S]~k#~p/Dbds#xTy#j6?
7Yb'~Sg%dV

~]X-#w=bG}#"##rf#MOXw5~#1kLb#

#^,Oz5+#x1/b`#eOOXZ}?
[+nK
IO zn x1/b`#=eOOX};###b`9##r1##b@

Ozun ####b`9##r1##b@

Ozun ####b`9##r1##b@

Ozun ####b`9##r1##b@

Ozun ####b`9##r1##b@

Ozun ####b`9#$V##1 ##X##zbnYs>#1


####0##3:#
= G#v#yWzj<F#?8qFul:>%>a=##GRG'u 1|#{'qG
Us'#P]"7e+###i]sL[=EG~62/#;#1
#.a#y7<#m?@yG5#?###n1~#>s=?

.
# B#z]
+ q9g e

#_8w= |#o6## n#;:S6p##|#nct`###_|


1a)V#
, d~!gyf# #?<a#1
>;s##
r #N> NM&=#cA.)XX=6pb9##?#|#
#sF#L#s ####@/#O?t#|e#{

^zi/=#'zYWx##oq
.#W'#*#>#e8##x'U/\B>Y)#!K?{7#
@?@'vi.k?\v18d^G####m}G#}4z ~z#/9\#='-|
&|>ww##'_?#wq##M##<#?)K^[#~|
@&l#I^##KX0#B

#1p2

^p#
2JjX)SC"#O
u;#w#[Uy#>%##W.##^#NUN#c
#{/#~#0RF|w#y#<^dM+##E;3##=#>r##M?
1GOr_~e/W|mt#;'/%##p###]wo`mCgN by

y##C<t
-QW9t#>{ 82\

###rI pp#6q1}_p#|#!#E##^"5 e*B##

)?eyN?9q#/[6O

&M*##?`-V|m|eO##?Oz1# #aupve###k69n #ao"


{Ovz#w# ,:>

Vp)dsk=:L<#$&r'|r\##E#>#ro#D?G>?
h38.#.x~GAv|##:###
`{l'#>Gwop##b#w>~JMF
<E#yzm
'$###k#k=k###xQ#obV
b
b}##x`lCw
wWdYx#;P1}[]O6W,;"8eJ$vMx#\|RV.?~c
#CnOfoyFnB_I,?#>C#ya##w(p#|
h+yA&##0WG.b#b#=K!#}}MNo
s| o=1?G

#1p<#Z.Z#.u--k~8Cd9P3>
<#o:F##[#Q908NLG&#u<m-<5yI.k#8n####KB;.H[ljl
SsE#Rw>q`Dgm#;'}9{~+w6@_>W#sd###Wb#:#=
##:]#7#NpDq=3#|f_rV#wmk#7wE#mW +##1
#v#N_k##.Y#5Xk##5/u#ej #]s\##>_-&.sp|UYn#5#S1
####;lmux#7q>|A?\#q~!^{###b@

##'k;<iio#>r|xX

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ####b@

#1 ##X##=

/~(
# b##D#d#####################
%&3'#####################################j####
#########
####F#########A#########?##########################P#i#c#t#u#r#e#
#2#############"######N4#p*70#v>#######s#####@=#x##N4#p*70#
v>#################^#5;a#F###x#e[u_`C#A6l`CRAD#R,#;rMm
Q#b#HRR#-! I|tPk<#
#;1G7a|
9}k#kGxj#ZO#Z?5#oXE k!
8hxEK] W
_.
LJ
]|
>zQ/#
o cKG K#W[_
###
#########################
#####################################################
######################################################
######C#X]C:Nd@#d@#d@#1`4###`##0#FX# GZ?~# #4NjF2 #2
##0#2#'2 ##s:aoP#d@#d`D#1s5#qo'####0#X
e@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

\F'O<|p5g#8??ggc}X3l)v#

mfm^MX#={#?~z##<x[#Oc#{V######x99z%^#b#$?
CD*#>Ms]rkv}#

##cDi3'>#%#;ww:
G#u#[VN#vkR;mJ|64769.l<yO?e,

^#xoi0:# ##r#y##"Uks19#
s\36:bc#}C&ooucAO#d@#c`.#Srp^],uQ~8
&?#b

9#3.yb#6v7#_q>563G#wZ#c,G#Xsr] z#R/###X}91_>Kt2
o
o
o
# s%q#s>#ig

'W}^rJ#}ic#
m|(#`>suJ#9&Gb,vc\{|Q#a<d@#d2,#x a
aa
HI.GDNF[
u?l#cQ#d<M#G###O>K!/`:klN>#SFV?
###8##<G{0>_#w]ybC%65vn|v=~'#2 ##c#q#).4#wTH
o#'^#>y=>jF2 #2p\##_"s44
U 5Ry"#]W|#}v'jF2
#2py##q=ej{]#
5 G~#ams;B
Im##^P###e#c#ed<p\mY[,#2 #2pj#135<}|2##2 #20#sa
Qg###S3`95{####9

cDk8^:

#s~
aO};

a#?'j_9}Y#d@#d

cgNkxdF#d@#d`###9Q#W2 #2 #f#?ss5oNN
gLP#d@#n'#ss

###<j62p|##[ukx]x#C
Uc;WC#UqYT##
# 8;;[=~Zs c#1)ss

~iOws~~E;#~KSR8#v##x\O

5gZ#<KK?-pu#p#6F+txw#
7k\y#m
k&~z#cb##U=#K&=G[
f>\S aG?O#\3 O?
'6#[/q#ic

#a#|!zOCV2/~Qhu?

#s#X+5v8#slAL_j;S#sS'6hO#u##{G=)#{#bF=##v
###]uy|cy
Gw-#m
#1w8.8n}j|7#7{<:##<_3>#063##F#t|i/c7Z?
G##+7?
#O_ajw#Y+zvb'J;;19O\
;

#oz4##
>h5#FG>:}s|
RO?/%c#q##K#C|)k/S2vze##v8LrML
uGI=g$L4?u
{#=kX5=1O#l.'rfe_isy2#9-
>y)51=:)#)<##s#_Ms}#;#_>g#@}SX#l^OuO;q3w[
<j2.}V#'rL#<Dk#p^6@##MGxr2`
i>Mmwu$Fw#g##fv613m# {#c#iM##GE?
#ce##[##g 3Oq#B o2W9#]#SA#$
lnKUE?|/ShDpBi'
a\/5#n5MY_t'V{v4-u#c#h##zNsxxJ
[#ho8|a=#
emci?
#JC|?G?f|Eze|=V[sl0oh[+JZ0jl#OL6/vi1AQ}y#3Ci<#
q=?O)2%1d'#bKggUa3###}#m#Ma#=R97~d\U#
G4'#5oPr&.MzfN
;hR#-##m #?>ac|#6
yO#po>~bM,a7} ]8s#k|
Nb:#[##v#uWf##/Tj,##`3#If|
Z2W##=#h99##>OM[^###.
{>#OFp3m;#6##__a#:b7####=?nshuyw#Tm4R8/3
-q=eL
g
)c\1#5 I##f#zkl{h_t

+OdYrx#
e 6 QM##/Cx81xYRC[YK;<31rc#W#yc<q5#.#
%G<k#ybgAek#t,a~wg:#7J##I?<kydIKv*;}
hu\#MkHos#J|#'' g#>
j}62 #2 ##0 ##7 #2'##s
acP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

aP#d@#d`D#1s5#qo'####0#Xe@#d@#Fd#?j_##}+####s

gw#?~Z
{\?m[P#d@#99\>sb?G/||
#gl>G}d@#d/#sr

#[}#;E_J/
###<859osrDsgdflfG}d@#d@#0@#0}iu|
r9#=#$}h#i9bs?@#d@#d@#n##r

u#_}#p#&?#"y#u\sIsN;'c9x123>3jF2 #2 #s#c
aem5OD+r?
CA=>}###ez0_#d@#d`
##KK
Oi5)
#"{^k{

\###1s.>y Kw!9+.e_;a,

1#1OCR8.K#[M.5vN62 #2 ##cl#cX,w}%yb=_6K=C#d@#n/#sr

##=19Uw#'ewWc>##2 #}#cx

@g#15

e#j_CX5######s\a
G#Id@#d@#135t/VC#####0#pAJ#d@#d#?#j_Cb5######s\a
G#Id@#d@#135t/VC#####0R#[+#rO9UWk3{.7FF#Nr
j.1##6#Ki###C#g3|`'W<1n]yk{Z#R9{jI
yf@=OOc{bO~H#c*G##o#Wa7$<W4}#%#y
G#
<x#<x3k51&+P#:KD#s#{#=
a'C7]###e>}9F##7### qY+}7@M{a6
<.G#MN=7Z#})f#z?m1#_)
Ws>mvOu#~R#Vsxj,#K+{"4d99"#<#}gB
Gb-7}# e|
X'95.d|9#sFg#1c#S##hg< \fem=#?
#}#Y#k:_8@+#%6T N,6#1

1q3>h#''.>^I=v##u#
92#O|
tk/v9nq#_B}4=MmZM\>3 X;#/'
#y^A#zLc>`tyI#N#\ #i#}
#r#C{|Q}
#waD>ahZ###Pc

|'
#=C|#3o#3>~F
8^#mvc#_n4^#/'c=_*4dOge<7G~yZ5+d^ng##s[4L.sA<(%\>-y1##y(cx##}y
o}C<h.##{$|g#q>gS#y#.b
9}?Z###@?C
MG T?#~q#f>#k &;2#~pyZsOe7~A#6N<=wvMt.#)g
FOs;ct#y#cm9#x#I4qgP-G+c73#;u

~PXG
tO?|pe}e

IU#?CIN@}#b?cF9nC]
+##}#1r#s###Jb#bL##]'#b7E#2/63#so
Obm# 3#hc
#~O#{q
396;k>`##.

p_uU?7W4
'g>cgRQ:*.<Swi~U?]#M
1l# N '3{#
#W/Gfo|tAw?3zDy#km3!#91l.#

,e#;5O#l,sNnhx*59{mi
yf#g3,LRZ##""#y#>.s1rc#A#yT#s#
%t:gMgl3O#{;79MKu,!##
{\~ 2# *??s3N%mf7#6#)#3M9#7e]v=##j[??######slaG#Kd@#dv3`_5 #

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##Co+!2 #20###cpA


{jHNt#o{Bhk9F
#W |;W #v_?q"^uv/a<

#s|iwi_?#/a<u\|##b#csX2##+6r:wk1 u|
#8#6/]#rN8#iL{9RZr>=?
_7g##Wo~~#}#_j206#r

#[K~}c/<gw/P?Voz7Y
IC#>~<O!
#Ks7z[n{~|e#-oY's#s0#6}
;lSXO|/Y#MH#fSIL#k5pw#>#Guk'h#G:??
_h9
~#7tO|f##~of,>60_z/#o\3##PG1':
$&c}II#n##lj[]#~#^?w#r4w| #_(#
##.o9##?^`+wV
| 9+C=?u^?|!##x='#?
o9Y?k##]1b>>##r>#:?#W

9# v 9?
#y#7u#bz##;#7
7
7

R `:qY'k +l#}#{s/~^#b#
uem{R?>

LP>zmj5c#7<###l '##xs{8V!^yOL#U#r
"W ZsACM><q_?my">%5##
+#q#9#br3b#~p=q#G.w##'
"#?\3#u#1|
/s#z/6A=Od##<#fSimo{:x#S}##K(yoF#G#;5K#<w@
#mi?a#'3$r?O##k]"#
eN/F\'1'F##6GO&Wvr0#
#{##cJ|>Vka_>#l3#
0yX;gcJO#z1~f4MC#<6#
9#m7G^X##9#m<)g> #y'

9#9>W##N?6#=d#{}y"v
# w#{tI#'K
)kL F:<4#upNnV^#!&W;<#}3yO>_#J/\<Zf>!
~n9C[>5&#_S#F>=S#
O E#:v=Od##<KfSiHn<wg0C&w}X
y
x##q#r$#='%m_#"##|6#?SZI(
#=~<q[c`qY#Gr#~#6#?|
$#E+4Hc#
' #yZ Fz927:S<>7GP##}&s-&}#7w#X`=#l

I]|{R?#

'U#I|;TM#5(yt,$/yK H<([i[lU;cNr#'b#9?A#90}e#v#k=v)O#x
1##7#}RkN|N-2#!|##x#G5S}WrNy|
#~5w+
uqx1=-S?##F66iH]
x>1G m7'/#jd+ugr$gW3[u>W9#c>c#.#!
#9',Glo:#F ?#/y#;:,S?##{zkV4#R>#S+

cWe#R6##`W#xu[5^kO8+m.x[G)j7}/]38
=re={c~20&#<#fLmr##{#4#$#N\]Y'.k.LN3
# ]M^
]y#]:O~{{S?3p#9.ui+{Cu. #meH<ONm;
[;uq<7^g<

1z9pX####W#0x%#]P#veOeO#d@#n6##U#

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`#5 {#

9F.#$W2 #2 ###P##

cRk8Or%#2 #2`chw1.[={l#5TC###

#k1!9#yg}~~u_~yEx#

8
1
uQ##C#c#b1q}zsu!?y8g;;;[%w#> i

@w#|gxxH{[$#s*yd|iJcwl#0#m#0#/yEvf,N?|
#aS>uL|#{ :##

+#i\^#N1 ai_zC#kr
zSlH#$]lv#8r
o +f#C[
D[ ~7
# S?###@}## <5#
4$J##_e=5#e)5_Ln^3GjY5O$'KW8##X_6O$'T ?
Md@#d`3#<t>e=F~#O
7}&G#_`yjxgGK;`~##/##m'2'##]#s?
@#d@#d&3&6m5"#Q@|
(ZP#{.y#y#5%T2#[Y$d^;s1###}#1&3'^##d

e#v(O##~

MggM_M_>w>XpK##2?%_#&#2 #2}9_?c4;6Do9O$>y>_=#j #2 #0/0q!R<h+y"TwjF2


#99mC50#Cw&Gs.;1C_
}

#c5v=#{@#d@#9qzJ^E#d@#d`.##YQ#_2 #2 #d#?
oj_S%/2 #2 #s#0#pj?####8%##yS#w.y####9FVsW

)#0#s

\#1rL-#2 #2 #c#u#5 {<}####.#c\ n


m#W,#2
#2p#8vq{ggg'O~+}a=3u#=Zq9#;w7/2WgX#K
#_tJ4Z#yZ7#~hR>#)3O#?w=7#k'>)5{^zmaX>c)|
&g=5.O#{&.##C~{(9ZWV#r}#k
/'#{*:v:c##9s_]#&@#j##c}!}#G##{##<#=(\#Wy F#v<<
f 1^#r$>y^G##-
m##&S2>j##5##Nh9m~dY#q##UY%##>t8lm#l#
9#M#/hG#c|]
1#6{<}16R_}=#b#;|#y !{zs7u${) gc!/EM#

g#c"{wQI=Nz0P5ftF##H|
5k<:gb}5kZe6m#cl1#M#5t>KM9&OLk#kM|9{6#G$v9}
({#/
#QwO6=z#Sc:bYy~5G#~cnc#KWPx>f/L]i9#
#h4=
#1$# YBSx.XN?)# 9 EP-Jr:8## #D8xqN?
9>Zq=BmX#cb##Ws#]#[brdU#/@b^Fh]v{#[Yua
cp}Ob#gN#/#77>;"pyx<S{#83
K#0#9gOd#=j;_[B 51}#q#k##)xN_(h###;y9#$#
sN!q:#u#W#=G{E1<0.^E##=H#x#X&##aB;q%VY7)7z
K#s,~M$###.#S#.sy=y%V0W#
%N#G#\7C
O{X#'Q~H#a`uW<
K}#oc-v#y^1Y=|:9=i.#E}
ei#s:{8 ~rbvts!##3
#y l0fcd\
$>k,#K;/]\#=`i#=q:e|Ka:##*1
#
F;,>gPy>XS)co|

^m{>_Sc5N#6#U#K3_#8't_.=w#{\-Vm#9!s98#aTW5#|
w#<88{n]o#?/#]f-{!9\#z

##15)E###Y

cSk 2 #2 ##2`K5{>

9F#j(#2 #20"##T#7\

cg@k^2 #2 ##2`K5{>

9F#j(#2 #20"##T#7\

cg@k^2 #2 ##2`K5{>

9F#j(#2 #20"##T#
m$[
g, #D #dAY #d#Q{,,kTw#
#'#(#;y##78'####0#P_2 #2 ##2`K59

1F#b5######c\aGId@#d@#135#

#cRk8opNr%#2 #2`#5 Xe@#d@#Fd#?j_#}s+####c

aj(#2 #20"##T##\

#cg@k/VC#####0#pDJ#d@#d#?#j_C}#

1F.##$W2 #2 ###P#P#d@#d`D#1s5#78'####0#P_2 #2
##2`%###?~89
#

<##KbGI./o -_#
5xl#######i4'U#SCEO:v$q%y&#1\y_I<~iCY0&
#!
yqk2Gnwd#]9X$3uHupO}#]##H#>I##Du;f~$#5
=YK3AyWG?.gP!svL<#qQc<'F>u
m

:|#9 >

$O#Qa3o Oe7fO#3gp

f,#'~>2W

-#Os#r#.### 9AcS=#988#S7ms&&w:u[jo_>:a;]rYyO

##:=}C~
\
j
#[2e=4L\#m88_#q#QF#q#M|

~~
YG# z&2 d\#p#
+
j
G(#W]#'=SyWRb9#uk#YD#)&LK?5
6=.#g#####{#9D\8$\J#yK>1##hx/?
qn##.&W##ykYJ
#

#?}#f~##}%?w*Ac>#m/91OR3yHu
#L4%N$6<WSv5~ s1
0
YyW\g
Oj8}=#]#'>8qL#6O#s1##h9w,.=zMe=)###C#a#
Nzlus':u6#y7x#U

,16^vj86kkoj/#2
#2&##R#[>d@#d@#e#?;j_k^#d@#d`M#15\s|

\1Fv_

#cKk#o#####caS{###5#0#p=n!#2 #2p-##Q#^m2 #2
#k2`55ofaIz~~>7}juM@?#1a##
xsQ=OrsvkZO#lK{z6y<#k#>[kk#[-
\\ZZ%'gs|
[1F#s4]#/$7d@)D#yP4##\S5_?==|
lK=xN@#:h}DhN#v-K=C#|g3,u
M#96~NV}HgqS#W#[RD#:#yh
#6'#f?n#kca5Ps zMylOvs-1N4io/#9#|8#I#i
R6#un#,#,WH#Z#7Ch#>S,#{36)#7K^#k##
%9;Sb'
[ g q#hM
##a#(;u#<O

Y+up.
;Qma26_
{9aC#9!~3*!
Op#H_a#:gj.c####/Wh5sM9s7y\9?O"qO=3=
#1W5FS /bcv5f#T###jg/^#Mm#[|
e#rv{]b'8Z#u#4|g'#Nyo###/# s=
]7&aW<U\I#

>y63 Oibl#ND#{e##/cvvS#cEO
qycc-v
?
#{S[>^3T{aj###5#u3ma1za;uW
v+ O#pe#H3_b_
MlA~Vk8#[r%7g5|>#I;@O5#iGJ=|<|
ChJi#/W1#Y#t#.lY#tLx bW#shbn#(

\b/pOBchJ#{!'LNXMb.a###GX#m
#C'q.#9Og#=t#Yu]Oby8

%Wb3@?z#Q IGYGY##m/+u[%
k;R#Hcu8W6c#Mk<e#
#; }#)+{x>|#!
{k#k#bwq:
u#:9#g~ws\|
"1g~w#$v[rMr.1#):m#'w7mlSuY
nv\#cl='s#}T#I+EhxF#aX##.ND##?
2mX[k#4NLs~gy8{XA=#-~hn#5#####ca!'2 #2
#2`#5j.#2 #2###9S#n#CNd@#d@#.e#?
3j_K\#d@#d`##1s5b;

\1Ff[

#cLk^w

9#####c
a/Ws###-#0#p#r"#2 #2p)##Q#^o2 #2
#[0`35#{1D#d@#dR#135tZ_e@#d@#`#?gj_-c

#cgFkx

l@1F
[ u####K#0 #}k}5#####ca!'2 #2 #2`#5j.#2
#2###9S#n#CNd@#d@#.e#?3j_K\#d@#d`##1s5b;

\1Ff[

#cLk^w

9#####c
a/Ws###-#0#p#r"#2 #2p)##Q#^o2 #2
#[0`35#{1D#d@#dR#135tZ_e@#d@#`#?
gtyxzz:p#[~QC5##

:m+[-|_mn5~c0?#o|ism.#2 ###C>c_|9|
_#fc##.>;6>2 #2%19#/b-#?!#?}t =>a!
%y1HC_G##[;>s~l'#^~Y#

"#>##///#$u'+{+qO#b$={0z}\^b##V
4##<3'#.##gW~##g##yk#sE~f.scP#9cS6,=#wvXka5}#
Wg 7x}M9<gp#;moE#{2fr6 ##X5m=!
g_b54Y=Tm9E#ei3)1\*
]:8;6#IZ{##\#_l#0#;'3WRjO_PVO
G\> ZR#
s ^q RFF"##<$6|ol9#I#6c

kJG~#1_3wY#Q?Xoz#g #Ku06CSO#)L?u~{D#d

Tu~k;NiX3 <s#'32pf.1$1`^3#q#\&{#1[L
J[#6#}%?
a#
t# {E#d`M# #eA5k#9r. /oKCHl>OKXw9#cy:
{KwN)1 D
c[yq#d#8s.N&N}qc
c
Z#C
# ktMyo olkiw\#k~_&N3$
# Al <y3<##p

s#Oa

#c:=v#"#2 #2 ##c#c#?5##9#9####2`
##0`C5#9

5t_2 #2

##cLag5######c#aG#Ad@#d@#

#cgBk8 >

#cPk8/p#r$#2 #20e#?#j_YMe@#d@#F`#?j_#|s####)##P#Nj*#2
#20###9T###

L#0)y#U#_~=/_#OOOo S|)/>w-=#
_y#y'#G
scD##cI>>#CK{~#Y7#a_lC$&3>222m#ld r


36#)y

^ Dp<dn#a(s-`ufc:FaTss^;!-
F_Rx6~/#~9z.jziOyb#unsc|#c{d>
#Q}#Ty#&\c#,~MAgl}OEhL#m C`k##{D?
0}(vkhG#[:#.#kX']x#F!#}qo#cku|#~(g#
ksJM>1U?kZ#rQisl,IP>9

{~
}X;kNjS}#
# 8/:^3u~#}=5LF#u4###
+#
U ?W##
}X{bO
:)Af#=#?n{#

# #D#|F/{y##'c
X\39g
%q"f#s#pOX
pW#X'vH9lSu$=)u slI$qt #9N"nel###E~`?
>Dz#fN\####6#$[Y0#ts^~#mf
##|# ?
@#<>#Sx#mS}/g#: #'3&#hG#:E#W7E]C#7Ob

bEl:/#6\6M=#[gD_|`~H!v7#
k\&a#`#n#j[
s##Xw

[E\#}b I[91\#uo'^G#K#5N<ff_#V0#;o~8'#e5G
^Z:#{8g6{X}$&gN#/tMs;{##Fs;#(#-|
O{o#']bq"e##XdC#'q}#9=^#qu]_#e{ew= #
#
C)3ms3#`v#k4_vZ;egn#'e#'Lp=fG#KX#7#^
#ct[}mc$y5#+#s}Y 989hy5R?|#-X}5}5<j+#2
#2pO#15#pl####81F6j+#2 #2pO#15#pl####81F6j+#2
#2pO#15#pl####81F6j+#2 #2pO#15#pl####81F6j+#2
#2pO#15#pl####81F6j+#2 #2pO#15#pl####81F6j+#2
#2pO#15#pl####81F6j+#2 #2pO#15#pl####81F6j+#2
#2pO#15#pl####81F6j+#2 #2pO#15#pl####81F6j+#2
#2pO#15#pl####81F6j+#2 #2pO#15#pl####81F6j+#2
#2pO#15#pl####81F6j+#2 #2pO#15#pl####81F6j+#2
#2pO#1Q}F#<:v#Pe@#d`?

|4DC#?f@l5#3o5T#5##


,1wl}h#iy8q;yl.

<##Kb

y#s#*S=_R/|
;#Q}soZ'rr46GO#{S$Xa#9^{#e>I\#\?{
#}q>}#Y7.Y3#fx##mH|G&#{#ed?
%#[g_yNC*##
G/s j\7>z#smx#p #o^__G}>=#
rO9}@:==c#P3g#8(cmX[1=#`W2U.^\(v;!
441#g#y<#R|(y$3l.>

, : C# >5N\l>mg#xN

2CY7;M;4}pe<bFc:{q"$}
;
D= #n5 c9`3##{g9e
#'n>%$|+'gXyQ}
ui;;3{"\_#'w#~#1#uk#t_#
J D>#`#L^P|
#u~#W#m#am4, $bA|q|,<#)cN_#!}~#

0\<##'%f#Kb0N:

a_el !{v#{##'b#
5n0Fe##
c3I#{
y#;f6]rNC!

tpM}Vc6Gs>35yz#Hw,#}6{}]nN69a~
K_3
>sv7y#~p_c8wg#/#W n<t!1_?
$#g\nlDC~ouyGXSd5#G#I\##vk==#{gokz,
>w-#5#
; 2\MjevN
##2./j86######
1F~}s?
###/##U#cP#d@#d`D#1s5#78'####0#P_2 #2 ##2`K59

1F#b5######c\aGId@#d@#135#

#cRk#WLGls2j)#2p##1s5d/7#I;`#'#{>I:

#cMk=OX&6#8qcx j2 #3`S##kX$
#Gb?#~{C#R6#-#mC_7}V6^r:#D$&/w#Iy
<
#qn#VbO|?vM#eiZ#|/ImI#}+5#
K#
) te0#{lN
#a#^H='vc

J ?W?
*{9Y;gw
9 ='a&,Z^e;YoFs#N##>##' {
{
{{
##
M9
8
BC#x O4g#m(s1wb#K
# }#QNG<\Y#
G
2wur2
2<2&}x'/|0#m{9'9+\qMNW#[dm'Yl
o#mKb#?Cb
%/smm_mXk8#ep##r{ow#~{##
>~\ jKl3'hS
jsSg#m8#2\\BY'#rP9#idnWT4>v#6z)for(##IEv#>
uMX
_Q j@}# ##bc#O {\Y;)Xg[03y%ky/1#
j~s;i# {#mu|#aw2U"I#NQ|8a9P&z#3.##ua{
#vH)VC5#1#1}sM#]\(++64W+ wJ94{W
~K#lF<c##}O]'QM'?#sX7p#{-#<!##_IB;|
e
V_l Y#sF## G#\CC#e/##bhF#S1NPg#1$9SJ#cC+c
#2#Y[bGb=#uiO=+##/'5QS26s#g,3~'se=u

bu'#c3#6C##yi{+s691G#;RNb=S#p;#'||
#WS#o##sO/
m ;~' X#
+s#Q#3cs,e1G#5
+Gm#/}f!#;X=#F
[j8jr&
yu
q#xh#gyuc#j#c5

#u\`c
#}&~s1N_"&
N#Yv~Kqj#]{1R=~##c^~#M:8Wb#<md#~m#[i
Moeq< #?A#q D<K~w#q)q
#u9><V#c?
c#1;Un#H#d@#d###U#v#Yd@#d`

#cXkUC#####0#pDJ#d@#d#?#j_C}#

1F.##$W2 #2 ###P#P#d@#d`D#1s5#78'####0#P_2 #2
##2`K59

1F#b5######c\aGId@#d@#135#

#cRk8opNr%#2 #2`#5 Xe@#d@#Fd#?j_#}s+####c

aj(#2 #20"##T##\

#cg@k/VC#####0#pDJ#d@#d#?#j_C}#

1F.##$W2 #2 ###P#P#d@#d`D#1s5#78'####0#P_2 #2
##2`K59

1F#b5######c\aGId@#d@#135#

#cRk8opNr%#2 #2`#5 Xe@#d@#Fd#?K4|{{;<??#~qMj]


#

2##r-e%#~b
^fW}G#d@#f`I5'2#xH{[$v82#K###}w]xgH##]
%
G=

=>###]<y|a/#d#I#F>'c_<5|
#>Y#F9nI#{^##{\-{kyNC|><:\c7|
<g#E{#I#k#)8]>3
U?X

#!J#uSDyO 7h{#k7#>3
}3)cO#'{7k`
1 7ii}.#a#<!><#9'xw#sP})
>#'rf#FTko#&Nd]'.\3{r_#WF#N<f0mOO^5[_S 9
gL%L#6`j{u>#
eo-i ##{i,

,1_#w#I7o{o#grb5{''###jOWkizgi#4\##.>=
N]4N&l<#9zu~#`go=i#9$x

#RmwO}#{#N,D9
!
#{#n1!
! H ?cj[!#\k>##2N" ~F=
%u/|#X#)g

g=u<as#+gGH;#Sko#
/XKb<{}pcSWTZ#eu^+d`{##6?!
1#)#
8p#'2 4#k#wt1#\#9T#9+kg_#'` ?#x###[
%#Q>598\y{##k6%u##.#}e##Kb

5#[#^s#q"c #RBq~5v

,1}q5O

<##v##oUd@#dq#0#P2 #2 ##2`K59

1F#b5######c\aGId@#d@#135#

#cRk8opNr%#2 #2`#kj(#2 #2##Kc#1TunQ#QxwY_#ch6mjuM#\^6O>#=4so#

,1#>o9=##
f #?~#( <.3g#y$m$bjcc#=R2>y#
M##3v&/<0#$#nH0D+b#Xm#5 wm:2}D8i##IXA_a8
a>K#)cW(G[0#SS]52~#

~>bZj#u:###'v5U{^[#i7#g+~v<#N00<L0?
g#>}Ng}OB#|#~##A#vF#K'#-k_G#E}tEg#S
^S}#|$qem\):y#'EGT#76f

#z*'s\d32FSF>"1#5f
G#?u+?)Z C##5lpZXfi
%#`KR#O/^^ni4e=#4'N@6ZLG${|
AQ##C~L9zSz#yh.m5&I>#*#O#"/?WXvy>g_=K)O]
u.I#gzeaw ?k9.Rou
y Wl]S f~K#W5W#)mc<wFY#k5
Q/t?#p:<S7{!czY1~#i^e9c4d?
#+vf'.:KSGmk3Uiy3oF#P#( )iK]#'l@b#m#,#}u5}&ChYug1c%6#~%gL_/W#z!e#
3:#<MP=b+k`.&<^XK8f='#v!e}xqY#5##2 E>=`0#W
sb4 hsr>uNCwe!v,;>/ujs6S{U_L#OB#l\#&tD'I{q
%i##R#P?)+d#{bpbgO#1#":ESO>$dj#met3$yk
#]~ud>[##TdE#lC# =mM|^
f=###i>u##g~+6's#kK4>#| 3#S?2#W|
#~Am.fj/VTZo[##A#'|K;S\jQ!69#FN?
`$Oq]Yn!#m{?##N#]y7#
#~x^r#c
&###'bG$##;>>XR':#sd#
>X#wz#l~
%{`&fo###FsZ-5o" Q#VK|qb#-#sq:k 8 !
#k#=NV#}1Fg;t4$!Fo<\#Y#D/#`\H#Z~~V#k90O=u'.M#9lYj&[R=2 #2 #0`E5(y

@e#?#j_'WO###Q#0#p#<dI#d@#d2`#5a

#cgQk8?p#$#2 #2P#0#IS#d@#d`##15##8#Y####

#cAkX)#2 #20
##YT##,

T#15{{######c,aG#Cd@#d@#*##yP#=z

1F##!K2 #2 ##c<a^=e@#d@#Fa#?j_Q%###1F#uOz2 #2
#0`E5(y

@e#?#j_'WO###Q#0#p#<dI#d@#d2`#5a

#cgQk8?p#$#2 #2P#0#IS#d@#d`##15##8#Y####

#cAkX)#2 #20
##YT##,

T#15{{######c,aG#Cd@#d@#*##yP#=z

1F#a#NGNPf_!?

ab=###m/#!BDA#Q######D##H

*#D#A!#q#X

##QP f":4C:o9jgw?#UVZU [b`#xGMoy7,r

KYjc#3#3*85\##(###cwz\qba#:?
'f#Q[{u#u>;er#6Ms#1#8|>##rID\#yq
1#Q_|<&:~y,<Q9F#c\iOs_Ii.
###X]r%^{mu'n>]_~zkuwOO?xI{/
7'#^8[o|8/+$[]yS#w+Prv#n.[]zSlp|
ngq8i/Oa=\>hFC#_N=#~V_
P[ CpYy
|##_<${{|C#K/b3ea\H<
]w #W_}ksSO=5gS

#y#

)
#i {#Zs=#9(x?z'.b Enss###o
SO#F>N#H}<_WS\
|i#~'*'{}Ms.:qA |^\##S#t}
X#|#wk#?..r.)v6qi>#G|2~#=#<OK6#uxguWx)n8i##82,n#y#`y#<#h[m7F##Cs9>
#=#kYy
8mD qNu#k~'#|##)W&O?O# dn#
#Hno/#Oc&yOK#_e=\ 46b>~s5Y<#O )####xs#e3o#QOQGr{x_NL
9C##b#mWOowyb
b###w6#fLg>u#t>###s##{}&YF#n#d.#oB+9x7#
B?y<p~g@(;4U

G#yd
gG!;G c#r^#}'(5Br>#}K##;3|^rZ;g|Z;zN$%#$&0ob@6<q

~zh|Blg|P

#<Ze
{|#gtKwc8~

y 9 )#iM}y#a>?1H:]
###
#,|c~}Cs?#i#+dl:W;
5I###9I#TY#>`#'"dD;>S\>1g>#s:X*$gdL9qSi#D]'|JD4wW,6j[o'#0g*1h J<[<f{!
IKk&~)wyI5#}
) =#I{? #u}DI=#>##
n[u##vgo#o##?76|)8#=cghkl ;
%~m}m]Ax67>|K
0 8(A #He~L7gz
^z4ZE>2 #{}&|
jI7#:ig#_>}$3v",?
]'QoaaLG{#c#O<.|
] qmY9O\'v'b+#sjd>G9K~
6}#O#3rq;~N16c|+7#u~7x^#3u}`\;[#~#?
#a8q~#bo?vN

W# \y#7~v|#7NNc<tvz6siQ3|m#&##X>f#cQ#88#q
`##G Q1P

##@1p#(8{##p0U{b#(###(X>##qcX

##@1#(X>.#p#T\##@1P

c,##c 1,#b#E

c,#csCm*b#(#1p1\###@1P

"#1p16#W@1P

###@c#v.n

b#(#v###ec#Pb#(#rc1\~

;#7@1P

##r1\~

wqnMU1P

##@91#.?#b#(#]@9q#.?87#(#b#c#h

#a1P

##.b#cl

#]#jSqU

##@1P|

4a#(#b`#1P|\6.*#b#(X>##sqcX

##@1#(X>.#p#T\##@1P

c,##c 1,#b#E

c,#csCm*b#(#1p1\###@1P

"#1p16#W@1P

###@c#v.n

b#(#v###ec#Pb#(#rc1\~

;#7@1P

##r1\~

wqnMU1P

##@91#.?#b#(#]@9q#.?87#(#b#c#h

#a1P

##.b#cl

#]#jSqU

##@1P|

4n4Qc]@9q#.?87_u]{Tofu
}Su#iYbda#c#u{#
M_~#ROV.e(#].Mvg#'Fvu#7i?#]MsS.ols?
#s7'xbu7uc\k>eM~l;5uF(Q_F]G9u
#.X}
m

# /n

#b#=/##b}VO=>huM7MxK_#y#^xa#w1|
ZOy#K.y:

#nX ~zueM{4c?^cW_}5gz
lW__L}2 #!#y?=]#^2c"#?or_s5#]#;~#1#?
b:9?Ojs=7q4#^q|
g}v_9#e#^zIxtO#@#. #^x_b#9c^9VF'd##`tHt#>
+p/cY=6~_1##dOm1T 848 #'^{?
eAF$~D>t6}0k~t#s>
k/N#j11~OE#ctK#::Xov-#8kc[#q
86}#=]#6%u2^~#\#x\#>b??#|
,#^o8#_L_w}#-2#zxI?t%Vp@|
6c+qDO~io$C##<##_'B#n*)kk#0#'}4luWoe#d
#9u1q9xW_o#}#q#F3[gC#'/#aybx~#?
#>#N(?#p9#4D}/>+~u<##<0X%g#5/x#9{#=G)>#q
#=lM?r1'/%G#n#]?
qu_gho=6~i9`#CsHI#)~NCe
WY[
x^`u ##
5#bO###O#?7m5K]8>!C|2##|Dyt5##K##KoGHi?
1#O#l|@F)#o0cN#=rv:d;~'f#w`#G4/x>(2s#l#n
;FfS0}}
cc#@1pR0`~<)c9#C5##s3Hluc|
u#WJJg[gNrc{u/v#>%p#{[
v7c5:YWXfplP'v)wg#~m#8?<#1F:#vK#kN{?
#06O>9D<:D8#S;q26:8##9G#W?w2]T=/|
#h^9<doT#&#Y###xN?;8GL \<`1###7 )
X?#Y[##
%Y{<Z%<,kf#op#)ucp#e1'8#{#
# :C/|
AXm!\mMr~#k?"YL8d?eC
#W$<#g7.){es|I#HFv]8\`5W`/</q)|
##n,^bg#_
_
_ __
_
7#~#ob!-d#