You are on page 1of 1

Ama namin, sumasalangit Ka,

Sambahin ang ngalan Mo.


Mapasaamin ang kaharian Mo.
Sundin ang Loob Mo Dito sa lupa, para ng sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Amen.

Ama naming nasa langit,


Sambahin nawa ang pangalan Mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
Sundin nawa ang iyong kalooban
Dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
Kundi ilayo Mo kami sa masama.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan,
magpakailanman.
Amen.

ABA GINOONG MARIA


Hail Mary
( Hail Mary ) Aba Ginoong Maria , napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay
sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong
Anak na si Jesus.
( Holy Mary ) Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kamiy mamamatay. Amen.