You are on page 1of 1

16 PANORAMA

Delo
petek, 6. aprila 2007
e-pošta panorama@delo.si

Ženske v Maroku Vrtimo globus


Bolj kozmetični popravki kakor spremembe V Eritreji prepovedali
obrezovanje žensk
Največji ledolomilec na svetu

V vzhodnoafriški državi Eritreji so prepovedali smr-


Reforme družinskega zakonika, katerih boter je kralj Mohamed VI., uvajajo minimalne spremembe tno nevarni običaj obrezovanja žensk. Odlok je začel
veljati 31. marca. Oblasti so sporočile, da obrezova-
Kraljica Selma je simbol emancipacije samo na naslovnicah zahodnih revij nje povzroča ženskam hudo trpljenje in ogroža nji-
»Vam smem ponuditi še kaj, mogoče milo iz ambre ali cimeta?« vpraša prodajalka in nevsiljivo iztegne pleteno hova življenja. Vsem, ki ga bodo zahtevali ali spod-
košaro, če bi se nakupovalcu zdelo vanjo položiti še kak kozmetični izdelek z bogato založenih polic. Vendar
bujali ali o njem ne bodo obvestili pristojnih, grozi
denarna ali zaporna kazen. V Eritreji kljub nasproto-
med omamno dehtečimi lepotilnimi pripravki ni imen, ki so po zaslugi globalizacije znani vsakemu pripadniku
vanju vlade obrežejo 89 odstotkov žensk, musli-
svetovnega potrošniškega plemena – gre za proizvode, izdelane iz tistega, kar daje narava na jugozahodu Ma- mank in kristjank. Ta zelo boleči običaj je različen,
roka. Tudi prodajalka ni navadna lepotička iz drogerije, temveč z ruto pokrita članica t. i. ženske zadruge, ki nekaterim deklicam zašijejo zunanje sramne ustnice,
združuje ženske, tudi ločene in neporočene, sicer v maroški družbi prepuščene najbrž nič kaj bleščeči usodi. drugim odstranijo klitoris ali jih še huje pohabijo. Po
Simbol maroške ženske emanci- jo evropske poslovneže, ki bi se bili zboru med 90 moškimi kolegi sedi podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)
pacije, ki ga povzdiguje zahodni pripravljeni vreči v trgovanje na dvanajst … Mohamed VI., ki ime- ta verski ali kulturni običaj, ki je povezan z ohranitvi-
tisk, je kraljica Selma, žena maro- debelo z arganovim oljem, po na- nuje premiera, na tako odgovorno jo devištva, še vedno obstaja v 28 državah, pred- Ruska družba Murmansk Shipping Company je spla-
škega vladarja Mohameda VI. Ljub- membnosti nekoliko podobnem mesto ne bo nikoli postavil ženske, vsem v srednji Afriki in Aziji, včasih tudi v izseljenskih vila največji ledolomilec na svetu. Imenuje se 50 let
ka rdečelaska porcelanasto svetle olivnemu, sicer pa produktu bodi- enako velja za štiri ključna ministr- skupnostih v Evropi, ZDA in Avstraliji. Po podatkih zmage in je izpopolnjena različica ledolomilcev tipa
polti izvira iz ugledne družine iz kavih dreves, s katerim so posejana stva (od katerih je eno za islamske ZN je na svetu obrezanih več kot 135 milijonov žensk
Arktika. Poganja ga jedrski reaktor, dolg je 159 in ši-
Fesa in je po izobrazbi računalni- izsušena tla maroškega jugovzho- zadeve) – čeprav je treba dodati, da in deklet, vsako leto pa tako pohabijo približno tri
rok 30 metrov, tehta 25.000 ton in lahko prebije 2,8
ška programerka, torej nima nič da, in ki se uporablja tudi v kozme- je v vladi kljub temu nekaj žensk. milijone deklic, praviloma mlajših od deset let. AFP
kaj značilno ženskega poklica. Se- tiki. Kozmetični izdelki iz argano- metra debel led. Naredili so ga v ladjedelnici Baltisky
Večino reformatorskih potez, naj
veda pa ga, odkar je postala kralji- vega olja so bili naprodaj tudi v Zavod pri St. Peterburgu, pridružil pa se bo sedmim
gre za posodobitev družinskega za- Puberteta je ključno
ca, ne opravlja več. V javnosti se, v ženski zadrugi na obrobju Esauire. konika ali poskus sprave z oporeč- ladjam omenjene družbe, ki lomijo led na severni po-
nasprotju z materjo Mohameda niki, ki jih je diktatorski režim Ha- obdobje sprememb morski poti v Baltskem morju. Rusija ima precej jedr-
VI., še vedno pojavlja, kar naj bi že Protokolarne funkcije članic sana II., Mohamedovega očeta, Puberteta ni le obdobje, ko se spremeni mladostni-
skih ledolomilcev, vendar jih bo v prihodnjih 20 letih
samo po sebi namigovalo na bi- kraljeve družine pahnil v ječo, je sedanji vladar po- kovo telo, takrat se dogajajo spremembe tudi v nje-
potrebovala še šest do deset. Promet v ruskih sever-
stveno izboljšan položaj žensk v Toda ravno kozmetika je pra- vlekel z namenom, meni maroški govem umu, ki se nekako reprogramira za učinkovi- nih morjih se namreč povečuje, sezona dela za ledo-
maroški družbi, za povečanje nji- všnje jezikovno pojmovno polje, s sogovornik. Kraljeve odločitve naj lomilce pa je zaradi ostre zime dolga. STA
tejše delovanje. »V tem kritičnem času se depresije,
hove samostojnosti pa ima menda katerega bi lahko črpali izraze za bodo z druge strani Gibraltarja, to- motnje hranjenja in nenormalno vedenje razvijejo
zasluge tudi danes 43-letni vladar. opis spreminjanja položaja žensk v rej z evropskega gledišča, videti kot
sodobni maroški družbi: kozmetič- pripravljenost na modernizacijo in
pogosteje kot sicer. Eden od razlogov za to je, da se Milanski oblikovalci na Japonskem
Ženske zadruge trideset odstotkov receptorjev za dopamin, ki vpliva
ni popravki. Besedna zveza je pri- voljnost spoštovati človekove pra- na razpoloženje, v puberteti izgubi,« je razložil Tobi-
Prva ženska zadruga na obrobju šla iz ust moškega, ki stalno živi v vice, dejansko pa gre zgolj za mo- as Fendel, pediater iz Münchna. Posledica sta potr-
Esauire, mesta na zahodni obali ob severnoafriški kraljevini. Z nekaj narhove metode, kako doseči, da bi tost in izguba zanimanja za okolico. Med puberteto

Fotografiji Igor Modic


Atlantskem oceanu, je nastala sre- stavki je ovrgel vse hvalnice kralju Evropa čim velikodušneje razveza- se v možganih zmanjša število nevronskih mrež in
di devetdesetih let. Na eni maro- reformatorju in prizadevanju za la mošnjiček. Resnici na ljubo ni poveča število nevronov, ki sodelujejo v miselnih
ških spletnih strani je zaslediti po- neodvisnost žensk, ki naj bi jih s mogoče zanesljivo trditi, kakšne procesih. Izboljšajo se centri za govor, adolescenti se
datek, da je imel pomembno vlogo svojo podobo in ravnanjem utele- misli se sučejo po glavi Mohameda pogosteje postavljajo zase. Tisti del možganske skor-
pri njeni ustanovitvi regionalni šala maroška kraljica. V resnici da VI., a kljub temu drži, da bi ob uva- je, ki je povezan s kognitivnimi procesi, kot so social-
urad za razvoj zadrug, ki ga je tedaj je le kraljeva žena in mati njegovih janju radikalnejših sprememb sko- no vedenje in odločanje, pa se v tem času razvija po-
predstavljal pokrajinski odposla- otrok, pa tudi druge članice kralje- raj zagotovo naletel na negodova- V ženski zadrugi na obrobju Esauire na zahodni obali Maroka – Prva časneje. DPA
nec Mohamed Irki. Tovrstnemu ve družine da so dejavne zgolj v do- nje prebivalstva, zlasti na podeže- od zadrug, kakršna je tista, iz katere je ženska na fotografiji, je bila usta-
organiziranju, pri katerem so bile brodelnih skladih in še tam se nji- lju. novljena sredi devetdesetih let, ustanoviteljice pa so morale premagati
dobrodošle samo ženske in katere- hove vloge ne bi dalo primerjati z Agata Tomažič neodobravanje moških sorodnikov. Rekordni obisk spletnih
ga ključni namen je poskrbeti prav dejavnostjo britanske princese strani Repubblice
zanje, so se postavljali po robu ljudskih src Diane. Reforma dru-
možje in (moški) družinski člani, a žinskega zakonika (v pofrancozeni Spletna stran rimskega dnevnika Repubblica je že si- Pohištvo, luči, avtomobili in še vrsta predmetov, ki
je začetnemu odporu navkljub pre- arabščini imenovanega mouda- cer najbolj obiskana stran z novicami v Italiji, marca so si jih zamislili znani italijanski oblikovalci, kot so
raslo v dokaj pogosto obliko zdru- wanna), ki jo je kralj razglasil leta pa so ji statistiki namerili rekorden obisk. Repubbli- Giulio Cappellini, Antonio Citterio, Paolo Boffi, Al-
ževanja. Zadružnicam z denarnimi 2005, ne prinaša korenitih spre- ca.itje marca v povprečju obiskalo 836.000 spletnih berto Meda in številni drugi, bodo tri tedne na ogled
prispevki priskočijo na pomoč šte- memb, temveč nekaj novosti, ob bralcev, kar je v primerjavi z istim časom leto prej po- v galeriji tokijskega oblikovalskega središča. Skupno
vilne zahodne človekoljubne orga- katerih bi zahodnjakinja preblede- večanje za 54 odstotkov. K tolikšnemu zanimanju
la: Maročanke imajo poslej pravico vsem oblikovalcem je, da prihajajo iz Milana ali nje-
nizacije, denimo, Oxfam, nekaj de- sta nedvomno pripomogli ugrabitev in izpustitev nji-
reči ne, če si njihov mož želi omisli- hovega novinarja Mastrogiacoma, saj se je v dneh, gove okolice. Tako so prireditelji skušali pokazati, ka-
narja pride tudi iz evropskih skla-
dov. Upati je, da bodo maroške ti še eno ženo. Poroka v drugo je ko je v Afganistanu potekala dramatična zgodba, ko lahko na sodobno oblikovanje in na njegove av-
ženske znale izkoristiti ugoden tre- dovoljena samo s privoljenjem pr- obisk izrazito povečal. S prenovo spletnih strani, na torje vpliva določeno okolje. Zanimiva razstava je
nutek, kajti zahodni trg je lačen na- ve zakonske partnerice. V praksi se katerih oddajata tudi radio in tv Repubblica, se je pred tem gostovala že v New Yorku in Torontu. Med
ravnih kozmetičnih izdelkov, vrh marsikatera strinja zaradi eko- obisk povečal tudi na straneh nekaterih njihovih edi- približno stotimi predstavljenimi izdelki je precej za-
tega pa v porabnikih (in porabni- nomske odvisnosti od moža. Loči- cij, na primer tednika Espresso. Temu primerno je nimanja za stole (desno je stol Timeless Antonia Cit-
cah) čedalje bolj kljuje slaba vest tev je mogoča tudi na željo ženske, prav tako zanimanje oglaševalcev. teria, levo pa naslanjač Up Gaetana Pesceja). AP
zaradi neenakomerne porazdelitve kar prej ni bilo možno. Kar zadeva
bogastva po zemeljski obli, zato ni skrbništvo, se lahko otroci od 15.
zanemarljiv občutek, da si z naku-
pom mila iz ambre namesto kapita-
leta starosti svobodno odločijo, ali
bodo živeli z očetom ali materjo.
Anekdota za danes
lističnih umazancev, sedečih v
strogo zastraženem glavnem štabu Blede figure v politiki Neki angleški lord je potoval po Evropi in si ogledoval razne znamenitosti. Tako se je ustavil tudi v Že-
kake korporacije, podprl Maročan- Ženske so v maroškem politič- nevi, kjer je takrat živel francoski književnik, zgodovinar in filozof Voltaire (1694 do 1778). Lord ga je že-
ke. Te se, kot pokaže še nekaj minut nem življenju še vedno blede figu- lel obiskati, Voltaire pa ni hotel nikogar sprejeti, zato je radovednež pregovoril njegovo nečakinjo De-
deskanja po spletu, v novem svetu re, v ustavni monarhiji so resda nise, da ga je brez umetnikovega dovoljenja spustila v njegov kabinet. Ko ga je Francoz zagledal, mu je
kar dobro znajdejo in s pridom ja- uvedli kvote – v parlamentarnih rekel:
hajo na valu navdušenja nad t. i. klopeh mora sedeti vsaj 15 odstot-
pravično trgovino. Na evropskih kov žensk in menda število po-
»Vi bi radi videli veliko zverino. No, prav, poglejte, plačajte pet šilingov in izginite.« In je pisal naprej, ne
portalih, namenjenih iskanju no- slank v novem sklicu parlamenta da bi se še zmenil za Angleža.
vih poslovnih priložnosti, je nema- komaj presega predpisani prag. Kar Lord je mirno odprl listnico in položil na mizo deset šilingov. »Če je vstopnina za ogled velike zverine
lo poizvedb (v rahlo polomljeni navsezadnje ni bistveno slabše od Reforma družinskega zakonika ne uvaja korenitih sprememb – Položaj žensk v maroški družbi kljub prizade- pet šilingov,« je rekel, »plačam vnaprej še eno vstopnico. Jutri vas pridem spet pogledat.«
francoščini), katerih avtorice išče- razmer pri nas, kjer jih v državnem vanju 43-letnega kralja Mohameda VI. po pripovedovanju domačinov menda ni bistveno izboljšan. Voltairu je bila Angleževa domiselnost všeč in postala sta dobra prijatelja.

Blogorama Križanka

Etični kodeks slovenskih blogerjev operni dirigent (Vladimir), 30. top,


31. reka v spodnjem svetu v grški mi-
tologiji.
Navpično: 1. bogoslovje, 2. rojstni

se kuha na lesenem štedilniku kraj Franceta Prešerna, 3. sveti ptič


pri starih Egipčanih, 4. sanje, 5. av-
tomobilska oznaka Turčije, 6. geslo
na začetku članka ali knjige, 7. pene-
če se vino, 8. hrvaški režiser in peda-
Vnela se je razprava o tem, ali blogerji potrebujejo kodeks – Bi ga sploh lahko uveljavili in kako bi bil združljiv z načeli delovanja spleta gog (Georgij), 9. ime in priimek an-
gleškega filmskega igralca, 10. kos
Začelo se je prejšnji petek s pozivom k čimprejšnji sestavi etičnega kodeksa bloganja, nadaljevalo se je z vrsto pomembno vlogo masa. V moji presenetljivo in tudi ne nekaj po- sukanca, 11. dlake pod nosom, 14.
blogov in komentarjev, ki so bolj ali manj prijazno in duhovito skušali avtorici omenjenega zapisa dopovedati, mali zasebni teoriji komuniciranja sebno slovenskega. »Žal nam pove, nočna ptica ujeda, simbol modrosti,
da bi bil kodeks bloganja precej podoben lesenemu železu, včeraj pa je avtorica spletni javnosti postavila na je masa mera za napornost, težav- kje približno je slovenska scena 16. udarec z nogo, 18. ime nekdanje-
ogled svoj osnutek etičnega kodeksa za blogerje (http://www.vivastar.si/dajana/?p=282). nost udeleženca v pogovoru. Terci- glede na anglosaško: vsaj dve leti ga smučarskega skakalca Tepeša,
jalke in salonski intelektualci se, na zadaj. Pred dvema letoma je na- 20. filmska zvezda, 22. travniška
Blogerka Dajana je prepričana, njegovo uveljavljanje in torej tudi »Selekcija blogov poteka na dva na- primer, ponašajo s še prav posebej mreč na harvardski univerzi pote- zdravilna rastlina, 23. kavbojska vrv
da bi bila pravila lepega vedenja na potrebo. Kaj pa bi kdo naredil z blo- čina; z medsebojnim linkanjem in visoko komunikacijsko maso. Po- kala konferenca o verodostojnosti z zanko, 24. narod na Balkanu, 25.
spletu nujna, za začetek pa ponuja gerjem, ki se ga ne drži? Izklopil in- z razvrščanjem v spletnih iskalni- dobno, kot je masa v fiziki neločlji- v novinarstvu in spletnikovanju. del medenice, 26. četrti rimski kralj,
naslednje zapovedi: Tisti, ki piše ternet? Ovadil sodniku?« sprašuje kih. Na oba mehanizma bi imel ko- vo povezana z gravitacijo, s silo te- Danes na slovenskih spletnih graditelj pristanišča Ostia, 27. vrsta
spletni dnevnik, a) ne žali drugih, Hapax Legomena (http://tritecom- deks nikakršni učinek. Če se mi bo že, s katero se koščki mase privlači- dnevnikih še ni prišlo do razprave prostega strela pri nogometu, kor-
b) ne piše sovražnosti, c) ne piše ment.blogspot.com/2007/04/ali- zdel določen blog zanimiv, ga bom jo med sabo, je komunikacijska o pomembnosti posameznih ele- ner, 29. začetnici pevke Stavec. B. K.
polresnic in neresnic o drugem, d) potrebujemo-kodeks.html). Moti ga linkal, kodeks gor ali dol. Google bo masa osnovni vzrok, prapočelo kri- mentov etičnega kodeksa, pač pa je
ne uporablja vulgarnih besed, e) za Dajanina logika, da je treba zaščititi opravil delo še bolj 'objektivno' in čanja. Kričanje pritegne morebitno šele na stopnji pro et contra o tem, Vodoravno: 1. živahen ples v štiri- zne države Massachusetts, 17. Ze- Rešitev prejšnje križanke
pornografski ali erotični material otroke, kar je po njegovem podel neusmiljeno. PageRank boli moški bližnjo komunikacijsko maso. Čr- ali bi bil kodeks sploh smiseln. V četrtinskem taktu, 6. slovenski pe- vsova ljubica, 18. posušena trava,
si pridobi posebni rdeči tag, f) spo- argument, ki onemogoča razpravo organ za vaš kodeks. Ta dva meha- Vodoravano: 1. Škerl, 6. ispa, 10.
no luknjo bo spočela primerno ve- načelnem nasprotovanju kodeksu snik in literarni zgodovinar (Alfonz, 19. začetnici nekdanjega alpskega
štuje drugega in ne objavlja zaseb- in je obenem nevarno orodje cen- nizma bi na samem začetku popol- Arles, 11. Kilian, 13. rman, 14. korin-
lika masa, ki jo bomo stlačili v do- (ki je seveda precej več kot le sple- 1904 do 1977), 11. bosanski slikar, smučarja Strela, 21. golobu podob-
nih stvari, ki bi drugemu lahko ško- zure. Blogerji torej etičnega kode- noma izničila vse možnosti kode- ta, 15. kasa, 16. ozara, 17. Art, 18.
volj majhen prostor. Za nastanek tniški bonton) se pojavljajo poceni grafik in tapiserist (Mersad), 12. itali- na ptica, 24. nemška igra s kartami,
dile, g) če piše o drugem blogu, blo- ksa ne potrebujejo, ker ga ni mogo- ksa za dosego predvidenega cilja. slak, 19. nat, 22. Ister, 24. Atka, 25.
komunikacijske črne luknje taki- argumenti, češ da bi 'zelo težko janski pevec (Fausto), 13. ime juna- vrsta preferansa, 26. indijansko
gerja o tem obvesti. Predlaga tudi, če uveljaviti. In prav je tako. Vi sami ste odgo-
lokarda, 27. krom, 28. Uganda, 29.
sto potrebujemo seme, to pa pona- uskladili kriterije'. Nerazumevanje ka angleških ljudskih balad Hooda, ljudstvo v Peruju in Boliviji ob jezeru trola, 30. Kira, 31. kapar. Navpično:
da bi blogerji, ki bi se odločili za Jure z Drugega doma (http:// dru- vorni za to, kaj boste brali/posluša- vadi pride v podobi nekaj težakov, koristnosti ideje (morda na obeh 14. starogrški filozof, 15. socvetje pri Titicaca, 27. krastača, 28. staro ime 5. L(ojze) S(pacal), 29. T(one)
spoštovanje etičnega kodeksa, do- gidom.net/kodeks-blogerjev-najve- li/gledali. Vi ste urednik. A je svo- ki se ponašajo z visoko komunika- straneh) izhaja tudi iz tega, da se o žitu, 16. glavno mesto ameriške zve- jezera Malavi v Afriki, 29. slovenski K(ralj).
bili posebno nalepko za svoje sple- cja-neumnost-po-lesenem-stedilni- boda tako naporna? Vam pokažem, cijsko maso, stlačenih na majhen kodeksu piše kot o nečem splošno
tne dnevnike, o kršiteljih pa bi ku/) s tem soglaša, kodeks bloger- kje je gumb za izklop računalnika?« prostor, kjer se dobro slišijo. V koli- zavezujočem – tak kodeks se na
odločalo častno razsodišče. Avtori-
ca osnutka še poziva spletno obče-
jev pa se mu zdi največja neumnost
– po lesenem štedilniku. Za to sta
Jaka (http://www.gmajna.net/
svojat/jaka/blog/?p=992) pa je v
kor so težaki res težki, bosta dovolj
že dva.«
svetovnem spletu seveda ne bi mo-
gel uveljaviti.«
Koledar
stvo, naj se oglasi s predlogi. zanj (vsaj) dva bistvena razloga: zvezi s tem odkril fenomen komu- Ervinatorju (http://ervinator. Razprava o etičnem kodeksu slo-
»Sem za kodeks ali ne? Ne. Iz nezmožnost dovolj širokega kon- nikacijske črne luknje. »Tako kot wordpress.com/2007/04/05/eticni- venskih blogerjev v naslednjih
preprostega razloga, ker pač ni raci- senza o kodeksu in nezdružljivost s pri nastanku prave črne luknje tudi kodeks-spletnikovalcev/) se prere- dneh gotovo še ne bo pojenjala.
6. april Novi izdelek je predstavil na pariški razstavi leta 1925 in
požel veliko priznanja.
onalnega ali smotrnega načina za temeljnimi načeli delovanja spleta. pri komunikacijski črni luknji igra kanje o etičnem kodeksu ne zdi Mišo Renko 6. aprila 1860 se je rodil francoski draguljar René Lali- Lalique je bil tudi eden vodilnih zagovornikov uporabe
que, ki je z oblikovanjem draguljev in stekla na prehodu stekla v arhitekturi – med drugim je ustvaril celo vrsto
iz 19. v 20. stoletje prispeval k razvoju umetniškega gi- svetil in raznih okrasnih predmetov. Sin Marc, ki je po
Jajce banja art nouveau. Obiskoval je šoli dekorativnih ume- očetovi smrti maja 1945 prevzel tovarno, je nadaljeval
tnosti v Parizu in Londonu in leta 1885 v Parizu ustanovil njegov slog.

Bolj zdravo, kot mnogi domnevajo podjetje. Njegove broške in glavniki v slogu art nouveau
so pritegnili veliko pozornosti na pariški mednarodni
razstavi leta 1900 in ga povzdignili v modnega draguljar-
ja. Med njegovimi rednimi strankami je bila, denimo,
Dogodki na današnji dan:
1327 Italijanski renesančni pesnik Petrarca je menda v
cerkvi svete Klare v Avignonu prvič srečal svojo muzo
slovita francoska igralka Sarah Bernhardt, za katero je Lauro.
Raziskave so zanikale neposredno zvezo med številom zaužitih jajc in dvigom holesterola v krvi, predsodek o škodljivosti pa je ostal ustvaril nekatere svoje najboljše kreacije. 1483 V Urbinu se je rodil italijanski slikar in arhitekt viso-
Lalique je uvedel v svojo obrt tudi nove materiale, deni- ke renesanse Rafael (umrl 1520).
Pred letošnjimi velikonočnimi prazniki je kulinarični svet razveselil avstrijski ljudski zdravilec, zdravnik in stro- tretji ali četrti dan, »živa«, popolno- plemenitih kovin ustvarjal »čude- mo, roževino, in poudaril njihove do tedaj zanemarjene 1490 Na Dunaju je umrl kralj Ogrske in Češke Matija I.
kovnjak za zdravo in naravno prehrano Waldemar Bankhofer, ki je na nemški televiziji ZDF znova zatrdil, da uži- ma zaokrožen in samozadosten ži- žna jajca« za ruski carski dvor, Ko- vizualne in taktilne lastnosti. Njegovi najljubši motivi so Korvin, ki se je v spominu Slovencev ohranil kot ljudski
vanje jajc ne pomeni večjega tveganja, kot smo domnevali in kot nam še vedno dopovedujejo. Gre za zmotno vljenjski prostor, ostajajo okoli šti- lumbovo jajce je preprosta rešitev bili ženske, ki jih je predstavljal s čutnimi lasmi in v pro- junak Kralj Matjaž (rojen 1440).
trditev, ki je pozneje iz različnih razlogov niso jasno ovrgli. rinajst dni, tudi potem so še drago- navidezno nerešljive uganke, nere- sojnih oblačilih, ter živali, predvsem kače in žuželke. Kot 1836 Rodil se je kitajski uradnik in general Ronglu, ki je v
cena in pomembna shramba vita- šeno ostaja le večno filozofsko nasprotje strojni proizvodnji manirističnega draguljar- zadnjih letih dinastije Čing organiziral in vodil eno prvih
Napaka izvira iz začetka sedem- in slabih učinkov hrane so večkrat pravi Bankhofer, in opozarja, da je minov, zlasti A in D, med drugim vprašanje, ali je bila prej kura ali jaj- stva z natančno brušenimi dragulji je ustvarjal nakit ele- enot kitajske vojske, oborožene in izurjene po sodobnih
desetih let, ko so v ameriških labo- nastajale velike zmote in napake. bilo podobno z maslom, svinjskim vsebujejo veliko magnezija. Jajca so gantnih in fantastičnih oblik, v katerega je bilo vgrajenih zahodnih merilih (umrl 1903).
ce.
ratorijih ugotovili, da holesterol Najbolj znan primer je špinača, ko mesom in še nekaterimi živili. Za lahko prebavljiva. Brez njih si pre- razmeroma malo dragih kamnov. 1840 Rodil se je ruski raziskovalec južnega Sudana in
Ob kokošjih jajcih človek rad se-
nevarno vpliva na porast bolezni so se nekoč davno zmotili za deci- zdravo prehranjevanje velja pred- prosto ne znamo in nočemo pred- Zanimanje za kameno strelo in arhitekturno steklo ga je osrednje Afrike Wilhelm Junker, ki je določil tok reke
srca in ožilja. Široko zasnovane štu- malko pri vsebnosti za otroke po- vsem zlato pravilo, da jejmo z razu- že tudi po eksotiki: za poslastico ve-
stavljati dobre kuhinje, recimo, po- gnalo v vedno nove eksperimente. Leta 1910 je ustano- Ubangi, največjega pritoka Konga (umrl 1892).
dije so kmalu ovrgle domnevno ve- membnega železa in so morali mom, zlasti zmerno in uravnoteže- ljajo prepeličja jajca, milijone ton 1870 Rodil se je ameriški zoolog Clarence E. McClung, ki
slastice z divjimi šparglji, brez jajc vil steklarno v Combs-la-Villu, leta 1918 pa kupil večjo
liko tveganje in zanikale neposre- malčki (tudi s pomočjo mišičastega no, pa ne bo veliko narobe! Jajca so ni sladic in ne peciva. Jajca so prava iker konča v kaviarju, gurmani pri- steklarno v mestu Wingen-sur-Moder. Ko je dobil naroči- je s proučevanjem dednih mehanizmov leta 1901 posta-
dno zvezo med številom zaužitih Popaja) desetletja pridno trpati va- lahko nevarna zaradi salmonel in skladišča energije. segajo, da sodijo med največje kuli- lo za steklenice parfuma, je razvil t. i. slog ulitega stekla, vil hipotezo, da spol določa posebni kromosom (umrl
kokošjih beljakov in rumenjakov se čudežno zeleno zmes. upoštevati moramo, da vsebujejo V kulturni tradiciji so simbol plo- narične specialitete želvina jajca. s katerim ga največkrat povezujejo. Zanj so značilni »za- 1946).
ter dvigom holesterola v človekovi »Še danes mnogi strokovnjaki za precej maščob, kar okoli sedem gra- dnosti, bila so plačilno sredstvo, za Adrian Grizold ledenela« zunanja površina, dodelani in deloma reali- 1941 Nemci so v zgodnjih jutranjih urah brez vojne na-
krvi, a je predsodek o škodljivosti prehrano in celo zdravniki vztraja- mov. Ob ustrezni hrambi so upo- oblikovalce so idealna forma. Fran- stični reliefi ter občasno tudi obarvanost. Reliefno deko- povedi bombardirali Beograd. Še isti dan so Kraljevino
jajc ostal. Pri raziskovanju dobrih jo pri razlagi, da so jajca nevarna,« rabna tudi mesec dni. Najboljša so coz Fabergér je iz dragih kamnov in Stran ureja Jožica Grgič racijo je izdeloval z vpihovanjem v kalupe ali stiskanjem. Jugoslavijo napadle enote držav članic trojnega pakta.

Rate