You are on page 1of 12

Udruga "Zajednica Humanitas" Zagreb, Ulica breza 38A mob: 091/29-12-535 e-mail: zoranostric@gmail.com Koordinator udruge: Zoran Oštrić

UB:ZH-2010-01/1

Zagreb, 26. siječnja 2010.

PROTUZAKONITA GRADNJA l RAD OBJEKATA TVRTKE AUTO ZUBAK U SESVETSKOM KRALJEVCU

Informacija za medije i javnost

Na području grada Zagreba, područni ured Sesvete, od 11. siječnja do 9. veljače u tijeku je javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima, na lokaciji Sesvetski Kraljevac, Dumovečka 25, investitora AUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice. Stanovnici okolnih naselja Sesvetski Kraljevac, Kobiljak i Dumovec izražavaju ogorčenje zbog dosadašnje protupropisne gradnje i protupropisnog rada pogona na tom području. Zbog blizine stambenih objekata, GUP na tom području predviđa samo pretežno zanatsku proizvodnju bez štetnog utjecaja na okoliš. Pogoni su izgrađeni i rade bespravno i protivno izričitim zabranama koje su izrekle različite inspekcije (vidi priloge 2 do 6). Miran sav i zdravlje okolnih stanovnika, te vrijednost njihove imovine, narušeni su bespravno izgrađenim ventilatorima i drugim objektima na nekoliko metara od prvih kuća, stalnom bukom, prašinom i smradom. Otpadne vode se protivno propisima ispuštaju u potočić. Barata se opasnim kemikalijama i stvara opasni otpad bez potrebnih dozvola. Nakon inspekcijskog nadzora više inspekcija, bilo je doneseno rješenje o uklanjanju dogradnje i rekonstrukcije te cijelo područje zatvoreno, ali su "nepoznate osobe" uklonile službeni znak i pogoni dalje rade.

U PRILOGU:

1) Slučaj Zabak Sesvetski Kraljevac (kronologija; pripremila Sanja Stipandić, supredsjednica Gradske organizacije Zelene liste Zagreb, www.zelenalista.hr)

2) Obavijest o inpekcijskom nadzoru po predmetu neugodnih mirisa, 31.07.2009. 3) Obavijest višeg građevinskog inspektora o rješenju o uklanjanju dogradnje, 11.08.2009.

4) Obavijest višeg građevinskog

inspektora o rješenju o uklanjanju rekonstrukcije, 11.08.

2009.

5) Obavijest višeg sanitarnog inspektora o zabrani upotrebe ventilatora i upotrebe opasnih kemikalija, 24.08. 2009. 6) Dopis državne tajnice u Ministarstvu zaštite okoliša o podnesku vezano uz bespravno sagrađenu tvornicu, 2.11.2009. 7) Obavijest o upućivanju Studije utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima na javnu raspravu, 30. 12. 2009

Slučaj Zubak Sesvetski Kraljevac

2002 Zubak dobiva lokacijsku dozvolu za građenje poslovne građevine,hale, garaže s

uredskim prostorom.

srpanj i kolovoz 2009 Zubak provodi probni rad termolakirnice i nadograđuje objekt

22-24. 07.2009 Inspektor zaštite okoliša vrši mjerenja onečišćenja i buke pri probnom radu te utvrđuje daje sve u granicama dozvoljenog

03.08.2009 Sanitarna inspekcija izdaje rješenje o zabrani upotrebe kemijskih opasnih tvari i zbog prevelike buke u termolakirnici obustavlja rad

07.08.2090

Zubak podnosi zahtjev za izdavanje lokacijsku dozvolu nadogradnje objekta

11.08.2009

- izdano rješenje o uklanjanju nadstrešnice (sanitarna inspekcija)

16.09.2009. - ponovna inspekcija utvrđuje daje sa objekta uklonjena službena oznaka zabrane rada

23.09.2009. Građevinska inspekcija obustavlja gradnju zbog neusklađenosti i bez dozvole te je vidljivo da se parcela još vodi kaoORANICA 19.10 2009 Ministarstvo za zaštitu okoliša traži studiju na utjecaj na okoliš, nakon zatvaranja zbog nedostataka dozvola o korištenju kemikalija,prekoračene razine buke, te je utvrđeno da se Zubak ne pridržava propisa te mu je izdana zabrana rada na rok od 6 mjeseci

02.11.2009

Ministarstvo graditeljstva odgovara na dopis stanovnika sa peticijom od 600

potpisa

daje čestica od 1986 u Gospodarskoj zoni (samo ta i čestica do koja je u vlasništvu kuma ili bratića) Opća pravila gupa cl.66 S ob žirom na stanovanje na ovom području mogu se graditi proizvodno pretežito zanatski sadržaji s tehnološki visoko razvijenoj proizvodnji, bez štetnih utjecaja na okoliš, te poslovne građevine pretežito uslužne i servisne djelatnosti

30. 12.2009 Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavještava da na naputak ministarstva

od 21.12.2009 STUDIJU O UTJECAJUNA OKOLIŠ ZAHVAT

PROIZVODNJA AUTOBUSA S KOMOROM ZA LAKIRANJE I OSTALIM PRATEĆIMSADRŽAJIMA upućuje na javnu raspravu koja će trajati od 11.01 - 09.02. 2010 u Gradu Zagrebu U Utorak 26.01.2010 u 17 sati u Plavoj dvorani u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6 održati će se javno izlaganje. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka javne rasprave upisti u knjigu

za zaštitu okoliša

primjedbi izloženu uz predmetnu studiju ili u istom roku dostaviti pismeno na adresu GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I GOSPODARENJE POTPADOM, Stara Trešnjevka 2, Zagreb.

Za napomenuti je da se ni 50 m dalje nalazi igralište za nogomet gdje trenira oko 500 djece koju financira Zubak pa nisu spremni na suradnju

i ostalim stanovnicima se prijeti tj, Zubak im je uputio pismo sa potpisom zaposlenici sa

navodom da im sve oprašta jer su žrtve pojedinaca koje vode interesi

a zapravo se radi o ucjeni, daje inspekcija pokazala daje udovoljio sve ekološke norme a da će buku smanjiti. Napominje da posjeduje dokumentacijutko sve ima ili nema dozvole za građenje. On se nebi ustvari služio tom metodom jer on jedino hoće pokrenuti Hrvatsku proizvodnju automobila, zaposliti 500 ljudi.

Studiju na okoliš sam nekima poslala, ako nekoga još zanima neka mi javi.

REPUBLIK A

HRVATSK A

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,

PROSTORNOG UREĐENJA l GRADITELJSTVA

10000 Zagreb,. Ulica Republike Austrije 20

TEL: 01/37 82-444

FAX: 01/37 72-822

Područna jedinica u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije Odjel inspekcijskog nadzora u Zagrebu Odsjek inspekcijskog nadzora zaštite okoliša Vinogradska 25, Zagreb Te!:3712-828, fax: 3712-811

KLASA: 351-02/09-03/902 UR.BROJ: 531-07-1-3-4/BF-09-6 Zagreb, 31, srpanj 2009.

Predmet: Obavijest o postupanju inspektora

MLADEN PAPAC S. Sulimanca 12

10361 Sesvetski Kraljevec

- po predmetu

neugodnih mirisa iz

autolakirnice tvrtke AZ CROBUS D.O.O. unutar obiekta tvrtke AUTOZUBAK D,O.O.

Poštovani g. Papac,

Temeljem Vašeg zahtjeva inspektor zaštite okoliša, dana 29.07.2009., zajedno sa građevinskim inspektorom i sanitarnim inspektorom, obavio je koordinirani nadzor u svezi utvrđivanja činjenica iz predstavke o radu termolakirnice za motorna vozila i prostora za završnu obradu unutar objekta na adresi Dumovečka 25, Sesvetski Kraljevec. Nakon utvrđivanja činjenica, za uočene postojeće nedostatke će se poduzeti radnje u skladu sa zakonima po kojima postupa ovo tijelo.

S poštovanjem.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,

2. Evidencija inspekcije, ovdje,

3. Pismohrana.

Inspektor zaštite okoliša:

Branimir'Faft.dipl.ing.rud.

REPUBLIKA

HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA

ODJEL INSPEKCIJSKOG NADZORA

Područna jedinica u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

Klasa:

UP/P-362-02/09-02/1961

Ur.broj:

53 l -07-1-3-2/DČ-09-4

Zaereb.

I l . kolovoza 2009.

Mladen Papac Sesvete. Kobiljak. Stjepana Sulimanca bb.

PREDMET:

'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice. Zagrebačka bb. Obavijest - dostavlja se

Povodom zaprimljene prijave, a u svezi bespravne rekonstrukcije-dogradnje. na istočnom dijelu k.č.br. 4969 k.o. Sesvetski Kraljevce u Kobiljaku. Sesvete. Dumovečka 25. investitora 'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb, možemo vas izvjestiti da smo u navedenom slučaju postupili po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima iz ovo«:

područja. U provedbi inspekcijskog nadzora, utvrđeno je daje investitor izveo dogradnju uz postojeću građevinu - nadstrešnicu, bez potvrđenog glavnog projekta, a kojeg je dužan imati temeljem članka 209. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07). te je slijedom utvrđenog doneseno rješenje o uklanjanju dogradnje.

DOSTAVITI:

1.

-s

2.

naslovu,

U SpiS.

3. evidencija.

-

tRAĐEVINSK I INSPEKTOR:

'^''if:"'

Š^f'/^::"''' : /-: : >Damir,Cenić d.i.g.

Ji "

' "

"

~- : " :;

^l^ •'•' : 'r-'-.-^-žs'

U:

REPUBLIKA

HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

PROSTORNOG UREĐENJA I

GRADITELJSTVA

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA

ODJEL INSPEKCIJSKOGNADZORA

Područna jedinica u Zagrebu za područje

Grada Zagreba

i Zagrebačke županije

Zagreb. Ulica Republike Austrije 20

Kiasa:

UP/P-362-02/09-02/1960

Ur.broj:

531-07-1-3-2/DČ-09-4

Zagreb.

! l . kolovoza 2009.

Mladen Papac Sesvete, Kobiljak. Stjepana Sulimanca bb.

PREDMET:

'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb. Obavijest — dostavlja se

Povodom zaprimljene prijave, a u svezi bespravne rekonstrukcije, na istočnom dijelu k.č.br. 4969 k.o. Sesvetski Kraljevce u Kobiljaku. Sesvete. Dumovečka 25. investitora 'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice. Zagrebačka bb. možemo vas izvjestiti da smo u navedenom slučaju postupili po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima iz ovog područja.

rekonstrukciju na

postojećoj građevini - nadstrešnici, bez potvrđenog glavnog projekta, a kojeg je dužan imati temeljem članka 209. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07). te im je slijedom utvrđenog doneseno rješenje o uklanjanju rekonstrukcije.

U provedbi inspekcijskog

nadzora, utvrđeno je

da je

investitor

izveo

DOSTAVITI:

|/f

o VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:

.

,_"%V ; - ;

>-•:

Dam i r Cenić d.i.g.

1.

naslovu.

\č--£</ ;'••"-:.•• '.-

2.

u spis.

3.

evidencija.

" R

E

P

l J B

L

J K

4

H K

V A

1

S k'

A

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Lprava za sanitarnu inspekciju Služba županijske sanitarne inspekcije Odjel za * rrad Zagreb

Predmet:

GRAD ZAGREB GRADSKA ČETVRT SESVETE

10 360

Sesvete

Trg Dragutina Domjanića 4/TI

"AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete,

Ljudevita Posavskog

7a

obavijest na prijavu

Veza vaš broj: KLASA: 363-01/09-01/4 URBROJ: 251-06-02/12-09-02

od 06. 08. 2009.

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zaprimila

je

17.08. 2009. vaš dopios

pod gornjim brojem

u kojem nas upozoravate

na već ranije primljenu prijavu građana , koja se odnosila na širenje smrada, prašine i buke iz termolakirnice AZ CROBUS d.o.o. u Sesvetskom

Kraljevcu, Dumovačka ulica obavijest o poduzetom.

25, u kojem tražite dalnje poduzimanje mjera i

U svezi gornjeg traženja dostavljamo vam odgovor kako sijedi:

Na pismenu prijavu Mladena Papca iz Sesvetskog Kraljevca , Ul. S.

Sulimanca 12, obavljen je dana 27.07.2009 nadzor nad provedbom mjera za zaštitu od buke u terniolakirmci "AZCROBU'S" d.o.o. u Sesvetskom Kraljevcu, Dumovačka ulica 25, te je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U tom postupku tvrtka

"AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete, Ljudevita

Posavskog 7a, dokazala je Izvještajem o mjerenju buke ovlaštene tvrtke INSPEKT d.o.o. iz Zagreba, A.Senoe 32, broj: 1-81-1111-26-09 od 29.07.

2009., da nisu zadovoljeni kriteriji iz Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( Narodne novine

145/04).

a koji se odnose

na rad lakirmce autobusa

u tvrtki "AZ CROBUS"

d.o.o. Sesvetski Kraljevce, Dumovačka 25. Ovlaštena tvrtka Inspekt d.o.o. procjenila je, daj e najbliža boravišna prostorija dnevni boravak kuće obitelji. Miljanović na adresi Stjepana Sulimanca l c ), kod kojih je i obavljeno mjerenje buke.

Temeljem navedenog Izvještaja,

zabranjena je "AZ CROBUS" d.o.o,,

Sesvete. Ljudevita Posavskog 7a. uporaba ventilatora u termolakirnici u Sesvetskom Kraljevcu. Dumovačka 25, dok se ne ispune propisani uvjeti. Također je tvrtki "AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7a, zabranjeno korištenje opasnih kemikalija u termolakirnici Sesvetski

Navedena

prijava , u dijelu koji se odnosi na

onečišćenja zraka

prašinom, i smradom te gradnju termolakirmce bez građevne dozvole . ustupljena je na nadležni postupak Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva , Upravi za inspekcijske poslove, Zagreb, Republike Austrije 20.

S poštovanjem.

Dostaviti:

LNaslovljeniku

-•'(2;Mladen

Papac

10 361 Sesvetski Kraljevce

Stjepana

Sulimanca 12

3. Pismohrana

-Tvari Godiaiiić, dipl, ing.

•*N

:•'

"

l s

"

'

°

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA! GRADITELJSTVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/3772-822

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KLASA: 351-01/09-03/106 UR.BROJ: 531-07-3-1-6-09-4 Zagreb, 02. studenoga 2009.

MLADEN PAPAC 10361 Sesvetski Kraljevec Ulica S. Sulimanca 12

Predmet:

Podnesak vezano uz bespravno izgrađenu tvornicu autobusa s industrijskom termolakirnicom - obavijest, dostavlja se

U vezi podneska građana Sesvetskog Kraljevca u kojem se navodi da je poljoprivredno zemljište

k.č. br. 496S Sesvetski Kraljevec veličine 10.000 m 2 2003. godine postalo gospodarska zona vi. Pave Zubaka bez znanja građana, da je tvornica autobusa bespravno izgrađena bez projektne dokumentacije s ventilacijskim cijevima okrenutim prema kućama prvih susjeda, da je njihova imovina obezvrijeđena, da su sudionici u realizaciji tog projekta kršili zakone RH, da će javnim prosvjedima tražiti poštivanje propisa te u kojem se traži obrazloženje o postupanju inspektora zaštite okoliša Branimira Fuka jer smatraju da propisi nisu primjenjeni, daje se sljedeće:

Na temelju uvida urbanističke inspekcije u raspoloživu prostorno plansku dokumentaciju koja se primjenjivala, odnosno koja se primjenjuje na području Sesvetskog Kraljevca - Odluka o donošenju GUP-a Sesveta ("SI. glasnik", 14/03, 17/06, 3/07 - ispr, 6/08, 1/09) proizlazi da se građevina nalazi na čestici koja je od 1986. godine u radnoj/gospodarskojzoni. Odredbama za provođenje važećeg GUP-a Sesveta određeno je da se u gospodarskoj zoni Kobiljak, obzirom na blizinu stanovanja, mogu graditi građevine za proizvodnju, pretežito

zanatske sadržaje s tehnološki visoko razvijenom proizvodnjom i bez štetnih utjecaja na okoliš, te poslovne građevine za pretežito uslužne, trgovačke i komunalno-servisne sadržaje. Također

je određeno da prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih građevina udaljenost

od susjedne građevne čestice ne može biti manja od 3,0 m. Iz navedenog proizlazi da tvrdnja o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u gospodarsku zonu u 2003. ne odgovara činjeničnom stanju. Temeljem prijave građana iz srpnja 2009. godine koja se odnosila samo na protivljenje radu tvrtke AZ CROBUS d.o.o. na spornoj lokaciji zbog neugodnog mirisa, buke i prašine, uz inspekciju zaštite okoliša zajednički nadzor provela je i građevinska inspekcija i to radi nadzora legalnosti gradnje građevine i rada postrojenja investitora AUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb, na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Dumovečka 25 u kojem nadzoru je utvrđeno kako slijedi.

U vezi s tvrdnjom da se radi o bespravno izgrađenoj građevini valja reći da je investitor AUTO CENTAR ZUBAK 2001. godine ishodio građevinsku dozvolu klasa: UP/I 361-03/2000-01/0184 za izgradnju poslovnih građevina i to hale, garaže s uredskim prostorom te portirnice s nadstrešnicom, a 2002. godine građevinsku dozvolu klasa: UP/I 361-03/2002-01/305 za izgradnju nadstrešnice za automobile sukladno kojima je izgrađen poslovni objekt na lokaciji u Sesvetskom Kraljevcu. Izdavanju navedenih dozvola prethodila su dva inspekcijska postupka građevinske inspekcije radi početka gradnje bez odgovarajućih dozvola. Tvrtka AZ CROBUS d.o.o. je u najmu dijela poslovnog kompleksa u vlasništvu AUTO ZUBAKA d.o.o. na navedenoj lokaciji u Sesvetskom Kraljevcu koji je po investitoru AUTO ZUBAK rekonstruiran i dograđen za projektni ured, radionicu za proizvodnju, odnosno sklapanje

prototipa autobusa i za završnu obradu motornih vozila, uključivo i lakiranje dijelova i karoserije autobusa. U nadzoru građevinske inspekcije je utvrđeno da su građevinski radovi rekonstrukcije postojeće građevine (hale) završeni početkom lipnja 2009. godine, a nakon toga je obavljeno postavljanje termokomore i sustava odzračivanja, kotlovnice, kompresorske i agregatne stanice

sa završetkom do 24. srpnja 2009. godine.

Temeljem utvrđenog stanja građevinski inspektor je na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 i 38/09) zatvorio gradilište posebnom oznakom i rješenjima naredio uklanjanje rekonstrukcijom izvedenih dijelova građevine, te uklanjanje dogradnje, budući da u nadzoru investitor nije predočio odgovarajuću dokumentaciju i akte kojima se odobravaju izvedeni radovi i to: zatvaranje prostora ispod postojeće nadstrešnice vel. 82 x 41 m te dogradnja vel. 3,6 x 32 m, sve izvedeno na istočnoj strani postojeće hale te je nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog, l J kontrolnom pregledu obavljenom 16. rujna 2009. godine utvrđeno je da je uklonjen službeni znak o zatvorenom gradilištu koji je ponovno postavljen, a protiv nepoznate osobe je podnesena kaznena prijava. Navedeni postupci će se nastaviti sukladno propisima o građenju.

nadzor

obavljanja djelatnosti tvrtke AZ CROBUS, koja je između ostaloga registrirana za proizvodnju motornih vozila. U pregledu poslovnog prostora te tvrtke nisu zamijećene djelatnosti, koje nisu obuhvaćene registracijom.

Inspektor zaštite okoliša je utvrdio da je tvrtka AZ CROBUS u tzv. probnoj proizvodnji te da su u tom razdoblju obavljeni radovi uključivanja u rad postrojenja, prilikom čega je izvršeno u razdoblju od 22. do 24. srpnja 2009. godine i mjerenje emisija iz stacionarnih izvora - odsisa na pročelju sa sjeverne i istočne strane građevine putem ovlaštene osobe Metroalfa. Prema predočenim rezultatima mjerenja utvrđeno je da emisijske koncentracije mjerenih parametara pri maksimalnim emisijama tijekom brušenja i lakiranja te rada kotla udovoljavaju .propisanim vrijednostima, dok su vezano za postupanje s otpadom donesena dva rješenja kojima je naređeno vođenje propisanog očevidnika o nastanku i tijeku otpada i uklanjanje zatečenog otpada nastalog obradom metala i ostalih materijala putem ovlaštene tvrtke. Navedeni postupak

U tijeku

nadzora

građevinska

inspekcija

jo

zatražila

i

od gospodarske

inspekcije

se

nastavlja sukladno propisima o otpadu.

 

U

vrijeme

obavljanja

nadzora

nije

bilo građevinskih

aktivnosti, a tvrtka

Inspect je obavljala

mjerenje buke unutar i izvan građevine na temelju naloga sanitarne inspekcije. Investitor je 07. kolovoza 2009. godine pod klasom UP/I 350-05/09-001/867 podnio zahtjev nadležnom uredu Grada Zagreba za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine AUTOZUBAK na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Kobiljak, Dumovečka 25, k.č. br. 4969 k.o. Sesvetski Kraljevec koji je u postupku rješavanja. Investitor je također 21. rujna 2009. godine pod klasom UP/I 351-03/09-08/82 dostavio ovom Ministarstvu zahtjev za ocjenu procjene utjecaja na okoliš zahvata rekonstrukcije i dogradnje građevina u građevinu gospodarske namjene proizvodnje autobusa s lakirnicom i ostalim pratećim sadržajem k.o. Sesvetski Kraijevec na temelju kojeg je doneseno rješenje klasa UP/I

351-03/09-08/82 od 19. listopada 2009. godine o potrebi provedbe postupka procjene

na okoliš. Prema saznanju ovog Ministarstva sanitarna inspekcija je zbog prekoračenja razine emisije buke koja nastaje od rada ventilatora termolakirnice, tvrtki AZ CROBUS d.o.o. rješenjem zabranila uporabu izvora buke odnosno uređaja termolakirnice dok se ne ishode propisani uvjeti, a zbog nedostatka dozvole o korištenju kemikalija tvrtki je zabranjen rad odnosno obavljanje djelatnosti lakiranja i korištenja opasnih kemikalija do ishođenja propisane dozvole.

U ponovnom kontrolnom inspekcijskom nadzoru građevinske inspekcije utvrđeno je da je tvrtka

AZ CROBUS d.o.o. nastavila s radom osnosno korištenjem građevine. Temeljem tako utvrđenih činjenica građevinska inspekcija će podnijeti optužni prijedlog za korištenje građevine bez uporabne dozvole i o tome obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju. Temeljem rješenja koje je izdalo MZOPUG o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš od 19. listopada 2009. godine, inspektor zaštite okoliša će na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07) narediti tvrtki AZ CROBUS d.o.o. privremenu zabranu rada postrojenja odnosno obavljanja djelatnosti na rok od šest mjeseci, zbog čega je u tijeku ponovni nadzor inspekcije zaštite okoliša. Zaključno u skladu s opisanim postupanjem nadležnih inspekcija nema razloga za bilo kakvu sumnju u zakonito postupanje ovog Ministarstva.

utjecaja

S poštovanjem,

„Dostaviti:

, 1 y ; naslovu

2. u spis

ferušić,jdipl. ing. arh.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA

ENERGETIKU, ZAŠTITU

OKOLIŠA I ODRŽIVI

RAZVOJ

KLASA: 351-03/09-01/07

URBROJ:251-19-01-09-4

Zagreb, 30. prosinca 2009.

Sukladno Odluci o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju zahvata „Gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima, Sesvetski Kraljevce" na okoliš, koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, Klasa: UP/I 351-03/09- 02/104, Ur.broj: 531-14-3-17-09-3 od 21. prosinca 2009., a u svezi zamolbe za pravnu pomoć istog Ministarstva, Klasa: UP/I 351-03/09-02/105, Ur.broj: 531-14-3-17-09-4 od 21. prosinca 2009., Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

OBAVJEŠTAVA

da se STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:

GOSPODARSKA

PROIZVODNJA AUTOBUSA S KOMOROM ZA LAKIRANJE I OSTALIM PRATEĆIM SADRŽAJIMA upućuje na javnu raspravu

Javna rasprava' o Studiji o utjecaju na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima trajat će u Gradu Zagrebu od 11. siječnja do 9. veljače 2010. godine.

~*ar*~

*

Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetke Studije u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak, 26. siječnja 2010. u 17 sati u „Plavoj dvorani" u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Odjel za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

, diphing.