You are on page 1of 17

Udruga "Zajednica Humanitas"

Zagreb, Ulica breza 38A mob:


091/29-12-535 e-mail:
zoranostric@gmail.com
Koordinator udruge: Zoran Oštrić

UB:ZH-2010-01/1 Zagreb,

26. siječnja 2010.

PROTUZAKONITA GRADNJA l RAD


OBJEKATA TVRTKE AUTO ZUBAK
U SESVETSKOM KRALJEVCU

Informacija za medije i javnost


Na području grada Zagreba, područni ured Sesvete, od 11. siječnja do 9. veljače u tijeku je
javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za
lakiranje i ostalim pratećim sadržajima, na lokaciji Sesvetski Kraljevac, Dumovečka 25, investitora
AUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice.
Stanovnici okolnih naselja Sesvetski Kraljevac, Kobiljak i Dumovec izražavaju ogorčenje
zbog dosadašnje protupropisne gradnje i protupropisnog rada pogona na tom području. Zbog blizine
stambenih objekata, GUP na tom području predviđa samo pretežno zanatsku proizvodnju bez štetnog
utjecaja na okoliš. Pogoni su izgrađeni i rade bespravno i protivno izričitim zabranama koje su izrekle
različite inspekcije (vidi priloge 2 do 6).
Miran sav i zdravlje okolnih stanovnika, te vrijednost njihove imovine, narušeni su
bespravno izgrađenim ventilatorima i drugim objektima na nekoliko metara od prvih kuća, stalnom
bukom, prašinom i smradom. Otpadne vode se protivno propisima ispuštaju u potočić. Barata se
opasnim kemikalijama i stvara opasni otpad bez potrebnih dozvola. Nakon inspekcijskog nadzora više
inspekcija, bilo je doneseno rješenje o uklanjanju dogradnje i rekonstrukcije te cijelo područje
zatvoreno, ali su "nepoznate osobe" uklonile službeni znak i pogoni dalje rade.

U PRILOGU:

1) Slučaj Zabak Sesvetski Kraljevac (kronologija; pripremila Sanja Stipandić,


supredsjednica Gradske organizacije Zelene liste Zagreb, www.zelenalista.hr)
2) Obavijest o inpekcijskom nadzoru po predmetu neugodnih mirisa, 31.07.2009.
3) Obavijest višeg građevinskog inspektora o rješenju o uklanjanju dogradnje, 11.08.2009.
4) Obavijest višeg građevinskog inspektora o rješenju o uklanjanju rekonstrukcije, 11.08.
2009.
5) Obavijest višeg sanitarnog inspektora o zabrani upotrebe ventilatora i upotrebe opasnih
kemikalija, 24.08. 2009.
6) Dopis državne tajnice u Ministarstvu zaštite okoliša o podnesku vezano uz bespravno
sagrađenu tvornicu, 2.11.2009.
7) Obavijest o upućivanju Studije utjecaja na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja
autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima na javnu raspravu, 30. 12. 2009..
Slučaj Zubak Sesvetski Kraljevac

2002 Zubak dobiva lokacijsku dozvolu za građenje poslovne građevine, hale, garaže s
uredskim prostorom.

srpanj i kolovoz 2009 Zubak provodi probni rad termolakirnice i nadograđuje objekt

22-24. 07.2009 Inspektor zaštite okoliša vrši mjerenja onečišćenja i buke pri probnom radu te
utvrđuje daje sve u granicama dozvoljenog

03.08.2009 Sanitarna inspekcija izdaje rješenje o zabrani upotrebe kemijskih opasnih tvari i
zbog prevelike buke u termolakirnici obustavlja rad

07.08.2090 Zubak podnosi zahtjev za izdavanje lokacijsku dozvolu nadogradnje objekta

11.08.2009 - izdano rješenje o uklanjanju nadstrešnice (sanitarna inspekcija)

16.09.2009. - ponovna inspekcija utvrđuje daje sa objekta uklonjena službena oznaka zabrane
rada

23.09.2009. Građevinska inspekcija obustavlja gradnju zbog neusklađenosti i bez dozvole


te je vidljivo da se parcela još vodi kao ORANICA
19.10 2009 Ministarstvo za zaštitu okoliša traži studiju na utjecaj na okoliš, nakon zatvaranja
zbog nedostataka
dozvola o korištenju kemikalija, prekoračene razine buke, te je utvrđeno da se
Zubak ne pridržava
propisa te mu je izdana zabrana rada na rok od 6 mjeseci
02.11.2009 Ministarstvo graditeljstva odgovara na dopis stanovnika sa peticijom od 600
potpisa
daje čestica od 1986 u Gospodarskoj zoni (samo ta i čestica do koja je u vlasništvu
kuma ili bratića)
Opća pravila gupa cl.66 S ob žirom na stanovanje na ovom području mogu se
graditi proizvodno pretežito
zanatski sadržaji s tehnološki visoko razvijenoj proizvodnji, bez štetnih utjecaja na
okoliš, te poslovne
građevine pretežito uslužne i servisne djelatnosti

30. 12.2009 Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavještava da na
naputak ministarstva
za zaštitu okoliša od 21.12.2009 STUDIJU O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVAT
PROIZVODNJA AUTOBUSA S
KOMOROM ZA LAKIRANJE I OSTALIM PRATEĆIM SADRŽAJIMA upućuje
na javnu raspravu koja
će trajati od 11.01 - 09.02. 2010 u Gradu Zagrebu
U Utorak 26.01.2010 u 17 sati u Plavoj dvorani u Sesvetama, Trg Dragutina
Domjanića 6 održati će se
javno izlaganje.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka
javne rasprave upisti u knjigu
primjedbi izloženu uz predmetnu studiju ili u istom roku dostaviti pismeno na adresu
GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I GOSPODARENJE POTPADOM, Stara Trešnjevka 2,
Zagreb.

Za napomenuti je da se ni 50 m dalje nalazi igralište za nogomet gdje trenira oko 500 djece
koju financira Zubak pa nisu spremni na suradnju
i ostalim stanovnicima se prijeti tj, Zubak im je uputio pismo sa potpisom zaposlenici sa
navodom da im sve oprašta jer su žrtve pojedinaca koje vode interesi
a zapravo se radi o ucjeni, daje inspekcija pokazala daje udovoljio sve ekološke norme a da
će buku smanjiti. Napominje da posjeduje dokumentaciju tko sve ima
ili nema dozvole za građenje. On se nebi ustvari služio tom metodom jer on jedino hoće
pokrenuti Hrvatsku proizvodnju automobila, zaposliti 500 ljudi.

Studiju na okoliš sam nekima poslala, ako nekoga još zanima neka mi javi.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA l
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb,. Ulica Republike Austrije 20 TEL:
01/37 82-444 FAX: 01/37 72-822 Područna
jedinica u Zagrebu za područje Grada Zagreba
i Zagrebačke županije Odjel inspekcijskog
nadzora u Zagrebu Odsjek inspekcijskog
nadzora zaštite okoliša Vinogradska 25, Zagreb
Te!:3712-828, fax: 3712-811

KLASA: 351-02/09-03/902
UR.BROJ: 531-07-1-3-4/BF-09-6
Zagreb, 31, srpanj 2009.

MLADEN PAPAC
S. Sulimanca 12
10361 Sesvetski Kraljevec

Predmet: Obavijest o postupanju inspektora - po predmetu neugodnih mirisa iz


autolakirnice tvrtke AZ CROBUS D.O.O. unutar obiekta tvrtke AUTOZUBAK
D,O.O.

Poštovani g. Papac,

Temeljem Vašeg zahtjeva inspektor zaštite okoliša, dana 29.07.2009., zajedno sa


građevinskim inspektorom i sanitarnim inspektorom, obavio je koordinirani nadzor u svezi
utvrđivanja činjenica iz predstavke o radu termolakirnice za motorna vozila i prostora za
završnu obradu unutar objekta na adresi Dumovečka 25, Sesvetski Kraljevec. Nakon
utvrđivanja činjenica, za uočene postojeće nedostatke će se poduzeti radnje u skladu sa
zakonima po kojima postupa ovo tijelo.
S poštovanjem.
Inspektor zaštite okoliša:

Branimir'Faft.dipl.ing.rud.
DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidencija inspekcije, ovdje,
3. Pismohrana.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA
ODJEL INSPEKCIJSKOG NADZORA
Područna jedinica u Zagrebu za područje
Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

Klasa: UP/P-362-02/09-02/1961
Ur.broj: 53 l -07-1-3-2/DČ-09-4
Zaereb. I l. kolovoza 2009.

Mladen Papac
Sesvete. Kobiljak. Stjepana Sulimanca bb.

PREDMET: 'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice. Zagrebačka bb.


Obavijest - dostavlja se

Povodom zaprimljene prijave, a u svezi bespravne rekonstrukcije-dogradnje. na istočnom


dijelu k.č.br. 4969 k.o. Sesvetski Kraljevce u Kobiljaku. Sesvete. Dumovečka 25. investitora
'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb, možemo vas izvjestiti da smo u
navedenom slučaju postupili po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima iz ovo«:
područja.
U provedbi inspekcijskog nadzora, utvrđeno je daje investitor izveo dogradnju uz postojeću
građevinu - nadstrešnicu, bez potvrđenog glavnog projekta, a kojeg je dužan imati temeljem
članka 209. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07). te je slijedom
utvrđenog doneseno rješenje o uklanjanju dogradnje.

tRAĐEVINSKI INSPEKTOR:
DOSTAVITI:
'^''if:"' Ji" '" " ~-:": ;

Š^f'/^::"''' : /-::>Damir,Cenić d.i.g.


1. naslovu, ^l^ •'•':'r-'-.-^-žs' U:
-s • -
2. U SpiS.
3. evidencija.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA
ODJEL INSPEKCIJSKOG NADZORA
Područna jedinica u Zagrebu za područje
Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Zagreb. Ulica Republike Austrije 20

Kiasa: UP/P-362-02/09-02/1960
Ur.broj: 531-07-1-3-2/DČ-09-4
Zagreb. ! l. kolovoza 2009.

Mladen Papac
Sesvete, Kobiljak. Stjepana Sulimanca bb.

PREDMET: 'AUTOZUBAK' d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb.


Obavijest — dostavlja se

Povodom zaprimljene prijave, a u svezi bespravne rekonstrukcije, na istočnom dijelu k.č.br.


4969 k.o. Sesvetski Kraljevce u Kobiljaku. Sesvete. Dumovečka 25. investitora 'AUTOZUBAK'
d.o.o. iz Velike Gorice. Zagrebačka bb. možemo vas izvjestiti da smo u navedenom slučaju
postupili po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima iz ovog područja.
U provedbi inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da je investitor izveo rekonstrukciju na
postojećoj građevini - nadstrešnici, bez potvrđenog glavnog projekta, a kojeg je dužan imati
temeljem članka 209. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07). te
im je slijedom utvrđenog doneseno rješenje o uklanjanju rekonstrukcije.

|/f o VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:


DOSTAVITI:
. ,_"%V;-; >-•: Dam i r Cenić d.i.g.
1. naslovu. \č--£</ ;'••"-:.•• '.-
2. u spis.
3. evidencija.
" R E P l J B L J K 4 H K V A 1 S k' A
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI Lprava za
sanitarnu inspekciju Služba županijske
sanitarne inspekcije Odjel za * rrad
Zagreb

GRAD ZAGREB
GRADSKA ČETVRT SESVETE
10 360 Sesvete
Trg Dragutina Domjanića 4/TI

Predmet: "AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete,


Ljudevita Posavskog 7a
obavijest na prijavu

Veza vaš broj: KLASA: 363-01/09-01/4


URBROJ: 251-06-02/12-09-02 od 06. 08. 2009.

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zaprimila


je 17.08. 2009. vaš dopios pod gornjim brojem u kojem nas upozoravate
na već ranije primljenu prijavu građana , koja se odnosila na širenje
smrada, prašine i buke iz termolakirnice AZ CROBUS d.o.o. u Sesvetskom
Kraljevcu, Dumovačka ulica 25, u kojem tražite dalnje poduzimanje mjera i
obavijest o poduzetom.

U svezi gornjeg traženja dostavljamo vam odgovor kako sijedi: Na pismenu


prijavu Mladena Papca iz Sesvetskog Kraljevca , Ul. S. Sulimanca 12,
obavljen je dana 27.07.2009 nadzor nad provedbom mjera za zaštitu od buke
u terniolakirmci "AZ CROBU'S" d.o.o. u Sesvetskom Kraljevcu, Dumovačka
ulica 25, te je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.
U tom postupku tvrtka "AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete, Ljudevita
Posavskog 7a, dokazala je Izvještajem o mjerenju buke ovlaštene tvrtke
INSPEKT d.o.o. iz Zagreba, A.Senoe 32, broj: 1-81-1111-26-09 od 29.07.
2009., da nisu zadovoljeni kriteriji iz Pravilnika o najvišim dopuštenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( Narodne novine
145/04). a koji se odnose na rad lakirmce autobusa u tvrtki "AZ CROBUS"
d.o.o. Sesvetski Kraljevce, Dumovačka 25.
Ovlaštena tvrtka Inspekt d.o.o. procjenila je, daje najbliža boravišna
prostorija dnevni boravak kuće obitelji. Miljanović na adresi Stjepana
Sulimanca l c), kod kojih je i obavljeno mjerenje buke.
Temeljem navedenog Izvještaja, zabranjena je "AZ CROBUS" d.o.o,,
Sesvete. Ljudevita Posavskog 7a. uporaba ventilatora u termolakirnici u
Sesvetskom Kraljevcu. Dumovačka 25, dok se ne ispune propisani uvjeti.
Također je tvrtki "AZ CROBUS" d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog
7a, zabranjeno korištenje opasnih kemikalija u termolakirnici Sesvetski

Navedena prijava , u dijelu koji se odnosi na onečišćenja zraka


prašinom, i smradom te gradnju termolakirmce bez građevne dozvole .
ustupljena je na nadležni postupak Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva , Upravi za inspekcijske poslove, Zagreb, Republike
Austrije 20.

S poštovanjem.
Dostaviti:
LNaslovljeniku
-•'(2;Mladen Papac
10 361 Sesvetski Kraljevce
Stjepana Sulimanca 12 3. -Tvari Godiaiiić, dipl, ing.
Pismohrana •*N_ .:•' " — ls " ' °
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA!
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


KLASA: 351-01/09-03/106 UR.BROJ:
531-07-3-1-6-09-4 Zagreb, 02.
studenoga 2009.

MLADEN PAPAC
10361 Sesvetski Kraljevec
Ulica S. Sulimanca 12

Predmet: Podnesak vezano uz bespravno izgrađenu tvornicu autobusa s industrijskom


termolakirnicom - obavijest, dostavlja se

U vezi podneska građana Sesvetskog Kraljevca u kojem se navodi da je poljoprivredno zemljište


k.č. br. 496S Sesvetski Kraljevec veličine 10.000 m2 2003. godine postalo gospodarska zona vi.
Pave Zubaka bez znanja građana, da je tvornica autobusa bespravno izgrađena bez projektne
dokumentacije s ventilacijskim cijevima okrenutim prema kućama prvih susjeda, da je njihova
imovina obezvrijeđena, da su sudionici u realizaciji tog projekta kršili zakone RH, da će javnim
prosvjedima tražiti poštivanje propisa te u kojem se traži obrazloženje o postupanju inspektora
zaštite okoliša Branimira Fuka jer smatraju da propisi nisu primjenjeni, daje se sljedeće:
Na temelju uvida urbanističke inspekcije u raspoloživu prostorno plansku dokumentaciju koja se
primjenjivala, odnosno koja se primjenjuje na području Sesvetskog Kraljevca - Odluka o
donošenju GUP-a Sesveta ("SI. glasnik", 14/03, 17/06, 3/07 - ispr, 6/08, 1/09) proizlazi da se
građevina nalazi na čestici koja je od 1986. godine u radnoj/gospodarskoj zoni.
Odredbama za provođenje važećeg GUP-a Sesveta određeno je da se u gospodarskoj zoni
Kobiljak, obzirom na blizinu stanovanja, mogu graditi građevine za proizvodnju, pretežito
zanatske sadržaje s tehnološki visoko razvijenom proizvodnjom i bez štetnih utjecaja na okoliš,
te poslovne građevine za pretežito uslužne, trgovačke i komunalno-servisne sadržaje. Također
je određeno da prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih građevina udaljenost
od susjedne građevne čestice ne može biti manja od 3,0 m. Iz navedenog proizlazi da tvrdnja o
prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u gospodarsku zonu u 2003. ne odgovara činjeničnom
stanju.
Temeljem prijave građana iz srpnja 2009. godine koja se odnosila samo na protivljenje radu
tvrtke AZ CROBUS d.o.o. na spornoj lokaciji zbog neugodnog mirisa, buke i prašine, uz
inspekciju zaštite okoliša zajednički nadzor provela je i građevinska inspekcija i to radi nadzora
legalnosti gradnje građevine i rada postrojenja investitora AUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice,
Zagrebačka bb, na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Dumovečka 25 u kojem nadzoru je utvrđeno
kako slijedi.
U vezi s tvrdnjom da se radi o bespravno izgrađenoj građevini valja reći da je investitor AUTO
CENTAR ZUBAK 2001. godine ishodio građevinsku dozvolu klasa: UP/I 361-03/2000-01/0184
za izgradnju poslovnih građevina i to hale, garaže s uredskim prostorom te portirnice s
nadstrešnicom, a 2002. godine građevinsku dozvolu klasa: UP/I 361-03/2002-01/305 za
izgradnju nadstrešnice za automobile sukladno kojima je izgrađen poslovni objekt na lokaciji u
Sesvetskom Kraljevcu. Izdavanju navedenih dozvola prethodila su dva inspekcijska postupka
građevinske inspekcije radi početka gradnje bez odgovarajućih dozvola.
Tvrtka AZ CROBUS d.o.o. je u najmu dijela poslovnog kompleksa u vlasništvu AUTO ZUBAKA
d.o.o. na navedenoj lokaciji u Sesvetskom Kraljevcu koji je po investitoru AUTO ZUBAK
rekonstruiran i dograđen za projektni ured, radionicu za proizvodnju, odnosno sklapanje
prototipa autobusa i za završnu obradu motornih vozila, uključivo i lakiranje dijelova i karoserije
autobusa. U nadzoru građevinske inspekcije je utvrđeno da su građevinski radovi rekonstrukcije
postojeće građevine (hale) završeni početkom lipnja 2009. godine, a nakon toga je obavljeno
postavljanje termokomore i sustava odzračivanja, kotlovnice, kompresorske i agregatne stanice
sa završetkom do 24. srpnja 2009. godine.
Temeljem utvrđenog stanja građevinski inspektor je na temelju odredbi Zakona o prostornom
uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 i 38/09) zatvorio gradilište posebnom oznakom i
rješenjima naredio uklanjanje rekonstrukcijom izvedenih dijelova građevine, te uklanjanje
dogradnje, budući da u nadzoru investitor nije predočio odgovarajuću dokumentaciju i akte
kojima se odobravaju izvedeni radovi i to: zatvaranje prostora ispod postojeće nadstrešnice vel.
82 x 41 m te dogradnja vel. 3,6 x 32 m, sve izvedeno na istočnoj strani postojeće hale te je
nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog, l J kontrolnom pregledu obavljenom 16. rujna 2009.
godine utvrđeno je da je uklonjen službeni znak o zatvorenom gradilištu koji je ponovno
postavljen, a protiv nepoznate osobe je podnesena kaznena prijava. Navedeni postupci će se
nastaviti sukladno propisima o građenju.
U tijeku nadzora građevinska inspekcija jo zatražila i od gospodarske inspekcije nadzor
obavljanja djelatnosti tvrtke AZ CROBUS, koja je između ostaloga registrirana za proizvodnju
motornih vozila. U pregledu poslovnog prostora te tvrtke nisu zamijećene djelatnosti, koje nisu
obuhvaćene registracijom.
Inspektor zaštite okoliša je utvrdio da je tvrtka AZ CROBUS u tzv. probnoj proizvodnji te da su u
tom razdoblju obavljeni radovi uključivanja u rad postrojenja, prilikom čega je izvršeno u
razdoblju od 22. do 24. srpnja 2009. godine i mjerenje emisija iz stacionarnih izvora - odsisa na
pročelju sa sjeverne i istočne strane građevine putem ovlaštene osobe Metroalfa. Prema
predočenim rezultatima mjerenja utvrđeno je da emisijske koncentracije mjerenih parametara pri
maksimalnim emisijama tijekom brušenja i lakiranja te rada kotla udovoljavaju .propisanim
vrijednostima, dok su vezano za postupanje s otpadom donesena dva rješenja kojima je
naređeno vođenje propisanog očevidnika o nastanku i tijeku otpada i uklanjanje zatečenog
otpada nastalog obradom metala i ostalih materijala putem ovlaštene tvrtke. Navedeni postupak
se nastavlja sukladno propisima o otpadu.
U vrijeme obavljanja nadzora nije bilo građevinskih aktivnosti, a tvrtka Inspect je obavljala
mjerenje buke unutar i izvan građevine na temelju naloga sanitarne inspekcije.
Investitor je 07. kolovoza 2009. godine pod klasom UP/I 350-05/09-001/867 podnio zahtjev
nadležnom uredu Grada Zagreba za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju
poslovne građevine AUTOZUBAK na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Kobiljak, Dumovečka 25, k.č.
br. 4969 k.o. Sesvetski Kraljevec koji je u postupku rješavanja.
Investitor je također 21. rujna 2009. godine pod klasom UP/I 351-03/09-08/82 dostavio ovom
Ministarstvu zahtjev za ocjenu procjene utjecaja na okoliš zahvata rekonstrukcije i dogradnje
građevina u građevinu gospodarske namjene proizvodnje autobusa s lakirnicom i ostalim
pratećim sadržajem k.o. Sesvetski Kraijevec na temelju kojeg je doneseno rješenje klasa UP/I
351-03/09-08/82 od 19. listopada 2009. godine o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja
na okoliš.
Prema saznanju ovog Ministarstva sanitarna inspekcija je zbog prekoračenja razine emisije buke
koja nastaje od rada ventilatora termolakirnice, tvrtki AZ CROBUS d.o.o. rješenjem zabranila
uporabu izvora buke odnosno uređaja termolakirnice dok se ne ishode propisani uvjeti, a zbog
nedostatka dozvole o korištenju kemikalija tvrtki je zabranjen rad odnosno obavljanje djelatnosti
lakiranja i korištenja opasnih kemikalija do ishođenja propisane dozvole.
U ponovnom kontrolnom inspekcijskom nadzoru građevinske inspekcije utvrđeno je da je tvrtka
AZ CROBUS d.o.o. nastavila s radom osnosno korištenjem građevine. Temeljem tako utvrđenih
činjenica građevinska inspekcija će podnijeti optužni prijedlog za korištenje građevine bez
uporabne dozvole i o tome obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju.
Temeljem rješenja koje je izdalo MZOPUG o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na
okoliš od 19. listopada 2009. godine, inspektor zaštite okoliša će na temelju članka 198. stavka
3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07) narediti tvrtki AZ CROBUS d.o.o.
privremenu zabranu rada postrojenja odnosno obavljanja djelatnosti na rok od šest mjeseci,
zbog čega je u tijeku ponovni nadzor inspekcije zaštite okoliša.
Zaključno u skladu s opisanim postupanjem nadležnih inspekcija nema razloga za bilo kakvu
sumnju u zakonito postupanje ovog Ministarstva.
S poštovanjem,

ferušić, jdipl. ing.


; arh.
„Dostaviti: , 1y
naslovu 2. u
spis
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA
ENERGETIKU, ZAŠTITU
OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

KLASA: 351-03/09-01/07
URBROJ:251-19-01-09-4
Zagreb, 30. prosinca 2009.

Sukladno Odluci o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju zahvata „Gospodarska


proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima, Sesvetski
Kraljevce" na okoliš, koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, Uprava za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, Klasa: UP/I 351-03/09-
02/104, Ur.broj: 531-14-3-17-09-3 od 21. prosinca 2009., a u svezi zamolbe za pravnu pomoć
istog Ministarstva, Klasa: UP/I 351-03/09-02/105, Ur.broj: 531-14-3-17-09-4 od 21. prosinca
2009., Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

OBAVJEŠTAVA
da se STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: GOSPODARSKA
PROIZVODNJA AUTOBUSA S KOMOROM ZA LAKIRANJE I OSTALIM
PRATEĆIM SADRŽAJIMA
upućuje na javnu raspravu

Javna rasprava' o Studiji o utjecaju na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s


komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima trajat će u Gradu Zagrebu od 11. siječnja
do 9. veljače 2010. godine.
~*ar*~ *

Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetke
Studije u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4,
radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak, 26. siječnja 2010. u 17 sati u „Plavoj dvorani" u
Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka javne


rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom
obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Odjel
za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. Mišljenja,
primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
, diphing.

You might also like