You are on page 1of 1

!

"#$%&#'facts
NR 7 JAN. 2007

!"# "$ %%& '"#()*% *)& +',-.),/


0-%*-,1%&2+34"566%"3 7389:
! "#$"%&#' ( # )*+!,,#+) ;-$#8'$ <=:
>? 2 @@AB CD 0-%*-,1%&:

+, E"F& GB *%,$56"44%&1% +',-.),/2


!"#$%& H% (%*%& ' $.%5"I"%/% "&2
I-,3)#"% -*%, %%& 8%.))41 -&1%,2
J%,. *)& 6%# (,%&$-*%,$56,"F1%&2
1% 8%1,"F*%&.),/ +',-.),/ #'$$%&
0-%*-,1%& %& +34"566%"3K !%
+',-.),/ L)5#$ E"F& I%"#%4"F/ %& #-
#6% .-"&#K M. 1% -33%E"F1% $#))&
E% *--, ' -. %%& ,"FK

7
Bestemmingsplan-, bouw- en milieuvoorschriften
welk type bedrijven kunnen op het Europark gevestigd worden

Het Europark is een groot, logistiek bedrijvenpark. Het ligt op de Duits-Nederlandse


grens tussen Coevorden en Emlichheim. Voor tweederde op Duits en eenderde op
!"#"$%&'#( )"*+"#, -" (."$/" 01'."' 2&' 3". 0&$/ 4+5' 46' %+))+')7 #" %8)+(.+"/" 288$9
4+"'+')"'7 #" )$8." /&2"%( "' #" (1*(+#+":8)"%+5/3"#"' 288$ 8'#"$'":"$(, ;' #"4"
<1$80&$/=&>. +'?8$:&.+" 82"$ @&. "' 38" "$ )"*81@# :&) @8$#"' 80 3". <1$80&$/,
bedrijvencategorie ! "# $#"#% &'( )*+$,**-"# .' /0 1
!"#$%&'()*+",-$%"./ 2##34 )#5#" 3**2 6789 :#";**30 <# =>?,"4"# ?@"#-*2>#( &A
Het Europark is vooral geschikt voor bedrijven die in hun /#" ##% )*+$,**-"# B@% C /0( -#=3" *D ##% E=#>%# =*?@">#
bedrijfsvoering het moeten hebben van goede logistieke >% 3# %**23**4"#=>FE# D+%" B@% ,#" D@2E0 G#23#2 -#=3" =@%-4
voorzieningen. Assemblagebedrijven en levensmiddelen- 3# 2@%3 B@% ,#" D@2E >% ,#" @=-#/##% 3# )#4"#//>%- &H
en diervoederfabrieken bijvoorbeeld. Maar ook metaal-, /#" ##% )*+$,**-"# B@% C "*" I' /#"#20 :@2E1>%$@@2"4 5>F%
machine- of kledingindustrie kan er gevestigd worden. De 3# ?@"#-*2># &. #% ##% )*+$,**-"# B@% .' /0 "*#-#4"@@%0
beide gemeenten hebben hiermee in de bestemmingsplan- J># B@% 3# /@K>/@=# )*+$,**-"# $>= @;$>FE#% ,##;" ##%
nen voor het Europark rekening gehouden. B2>F4"#==>%-4)#4=+>" B@% ,#" -#/##%"#)#4"++2 %*3>-0
L+@ -#=+>3 5>F% 3# %*2/#% @@% M#3#2=@%34# 5>F3# B#2-#1
Zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse zijde van het
=>FE)@@2 /#" @@% 3# <+>"4# 5>F3#
park zijn de bestemmingsplannen zo gemaakt dat naarmate
J@" )#"2#;" 3# "*#-#4"@%# )#)*+$>%-43>?,",#>3 -#=3" *B#21
het grondstuk verder van de woonbebouwing afligt de
$#-#%3 ##% D#2?#%"@-# B@% CNO0
toegestande bouwhoogte en de milieubelasting toeneemt.
Aan Duitse zijde is de zwaarste categorie bedrijven dat 0%,%+*1" 2**$+
wordt toegestaan, GI3, met een bouwhoogte van 45 meter !% 8%$#%33"&($.4)&&%& *)& 6%# +',-.),/ E"F& "& 1% (%3%%&#%2
en een maximale geluidsproductie van 75 db(A). De licht- 6'"E%& *)& 0-%*-,1%& %& +34"566%"3 %& "& 6%# /)&#--, *)& 1%
ste categorie is: GE1, met een bouwhoogte van 12 tot 20 +',-.),/ 7389 "& #% E"%&K M-/ /)& 1% +',-.),/ 7389 ' %%&
meter en maximaal 50 db(A). 1"("#)4% /)),# 8%$56"/8)), $#%44%&N 6"%,-. E"F& 1% 8%$#%33"&(%&
(4-8))4 ))&(%(%*%&N 1%E% /)),# 6%%I# 1)),-3 (%%& ,%56#$/,)56#K
Aan Nederlandse zijde is de locatie voor de zwaarste M-/ (,-&1.,"FE%& %& %"(%&1-3$"#')#"%$ E"F& %,"& ))&(%(%*%&K

!"#$%&#' ($)*$#+),-!./0122)0.
Voor ondernemers die grenzen verleggen

Knooppunt van spoor, weg en water ! Zeer grote kavels beschikbaar ! Industriehaven en
Containerterminal ! Treinverbindingen naar diverse Europese bestemmingen