You are on page 1of 4
Met de informatiebijeenkomst op de Stadswerf aan de Sportlaan op dinsdag | oktober 2002 heeft de gemeente Vianen het startschot gegeven voor de herstructurering van het bedrijventerrein Vianen. De bijeenkomst werd door circa 25 bedrijven bezocht. Wethouder van der Bruggen opende de bijeenkomst en gaf cen korte toelichting over het belang en het doel van de middag, De volgende zaken stonden op de agenda: 1, Toelichting op het verloop en vervolg van het herstructureringsproject bedrijventerrein Vianen door mevr. Romkema van ETIN Adviscurs uit Tilburg: 2. Toelichting op de plannen om te komen tot vervoersmanagement door dhr. Schouten van VenM uit Utrecht; 3. Uitleg over de veranderende richtlijnen “verruimde rcikwijdte” door dhr. P. Jansen en dhr. Vissers van de Milieudienst Zuidoost Utrecht, Dat de gemeente Vianen de aanpak van de her- structurering van bedrij. venterrein Vianen serieus neemt, blijkt uit de voort- varende aanpak van tal van initiatieven. Deze zijn opgenomen in het vorig jaar door ETIN Adviseurs opgestelde Plan van Aan- pak (een samenvatting en een overzicht van de te nemen maatregelen kunt u opyragen bij de heer P. Jansen van de gemeente Vianen, tel. 0347-369 407). Een aantal voorstel- len zijn direct opgepakt door de gemeente, zoals de ganleg van circa 100 extra parkeerplaatsen op de openbare weg, een stu- die naar de aanleg van een fietsverbinding tussen het De stuurgroep: In de stuurgroep zijn bijvoorbeeld de volgende vertegenwoordigers aanwezi zitter van de bedrijvenvereniging, de wethouder Economische Zaken van de ge~ meente Vianen, een bestuurder van de Kamer van Koophandel en ETIN Adviseurs. De stuurgroep komt een paar keer per jaar bijeen, De stuurgroep neemt strategische beslissingen over de te volgen koers, Zoals investeringstrajecten/budgetten en subsi- bedrijventerrein en de overstapplaats van de bus bij de Lekbrug en het op- stellen yan een groenplan voor de verbetering van de kwaliteit van het open- baar groen, Ook is de ge- meente momenteel be: met een dynamisch ver keersmodel. Hiermee worden de bestaande ver- keersstromen over het be- drijventerrein en de ver~ wachtte groei daarvan in kaart gebracht. Op deze wijze kunnen knelpunten worden gesignaleerd. Na~ dat de uitkomsten bekend zijn, kan gekeken worden welke infrastructurele maatregelen moeten wor- den genomen, Daarnaast zijn er nog tal van zaken (aival, bewegwijzering, duurzaamheid, e.a.) die nader onderzoek behoeven. Om het proces van her structurering aan te stu- ren. te codrdineren en de voortgang te bewaken heeft de gemeente Vianen ETIN Adviseurs, in de persoon van Sjoukje Romkema, ingeschakeld _ Orgenisatie 1 voor de uitvoering van het procesmanagement van het project. ETIN Advi- seurs zal zich de komende tijd bezighouden met het —Bereikbaarheid 2 opzetten van cen project- organisatic, Voorstel is Meepraten 2 om te werken met een Mille 3 stuurgroep, een project- groep en verschillende Grdcescuer 3 werkgroepen. Mocht u meer willen weten over de gang van zaken vanhet_ Organogram 4 project dan kunt u contact opnemen met Sjoukje Romkema (zie contact- Personen). Contactpersonen: * Gemeente Vianene Pret Jansen, tel. 0347 369 407 plansen@vionen.nt * ETIN Adviseurs: Sjouk- is Romkema, fel. 013- 594 0108 s.romkema@etinal * YenM: Bart Schouten, tel. 030 258 2542 dietrajecten. De opgave ten aanzien van herstructurering wordt scherp vastgesteld. * Milleudienst ZOU: Met andere woorden: wat verstaan we onder een duurzame herstructurering van het terrein, welke thema’s worden opgepakt en wat is het na fe sireven resultaal, inclu- sief werkwijze en planning. De afspraken hierover worden vastgelegd in een busi- nessplan. Om de samenwerking te bekrachtigen kunnen de opgave en de gemaakte Ronald Jansen, tel 930 6999500 * Yer. van bedriiven: MA, Janssen, tel, 0347 372 000 ovwer- werkafspraken in een intentieverklaring worden vastgelegd. (env ondeniness De projectgroep: in het businessplan is Lae onderwerpen er nullen worden opg: Ur a tae Tee ne ‘Aunn | opgericht. Te denken valt aan vervoersmanag sat eee oy ole vijzering, ecoen), Deze over nen s ialstehe / : : en volgende pi Partijen belanghebbende Meepraten nieuwsbrieven op de ‘workshops. interviews en _geinformeerd. Mocht u Om u, als ondememers op _Bodgte te houden over de participatic in werkgroc- nu all denken: daar wil ik het bedrijventerrein, te stand van zaken. Maar het pen kunt w uw mening en over meepraten, dan betrekken bij het herstruc- 88a om meer dan alleen ‘wensen aangeven over unt w zich anmelden fureringsproces willen wij _mfotmeren, het gaat voor- nog nader te bepalen on- bij Sjoukje Romkema u door middel van al ook om consulteren. In derwerpen. U zult hier- van ETIN Adviseurs. de vorm van enquétes, over tijdig worden ‘Mocht u vragen hebben op het gebied van’ | Vervoersmanagement dan kunt u contact opnemen met Over de externe ontsluiting en de infrastructuur van het bedrijventerrein Vianen is het Plan van Aanpak tot Herstructurering duidelijk. De helft van de gebruikers blijkt nu nog redelijk tevreden. Toch wordt ook een toenemend aantal knelpunten gesignaleerd op het gebied van bereikbaarheid en ontsluiting. Met name in de spits loopt het woon-werkverkeer vast. Busverbindingen, bewegwijzering en parkeren kunnen worden verbeterd. De verkeersveiligheid en de infrastructuur voor het langzame verkeer voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De herstructurering van het bedrijventerrein Vianen biedt in samenhang met de realisatie van het nieuwe terrein Gaasperwaard kansen om de bereikbaarheid aan te pakken en te verbeteren, Enerzijds door optimalisatie van de infrastructuur, ander- zijds door werk te maken van vervoermanagement, zeker als aansluiting zal wor- den gezocht bij de invoering van parkmanagement op Gaasperwaard. Vervoermanagement is erop gericht, gecombineerd met doeltreffende verkeers- en parkeermaatregelen ‘op straat’, vervoeralternatieven te bieden die -ook financieel- aantrekkelijk zijn. Het in de hand houden van de kosten is een belangrijke prikkel voor mobiliteitbeheersing. Voor veel bedrijven zijn vervoerskosten immers de tweede kostenpost in grootte. Op het gebied van vervoermanagement is VenM (Vervoeranalyse en Mobiliteitad- vies) in Midden Nederland actief, VenM kiest voor een integrale aanpak, waarbij overheid en bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) gezamenlijk de bereikbaar- heidsproblematiek in een gebied onderkennen en samen aan de slag willen gaan. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de opzet van de herstructurering, van het be- drijventerrein Vianen: ‘een pakket van maatregelen, dat breed wordt gedragen door overheid en bedrijfsleven’. Zowel de gemeente als het bedrijfsteven tekent voor hun inspanningsverplichting met betrekking tot infrastructurele verbeteringen en inzet op commitment bij de individuele bedrijven om tot resultaatgerichte maatre- gelen op het gebied van vervoermanagement te komen. ETIN Adviseurs en VenM aullen ieder vanuit de eigen taakopdracht en verantwoordelijkheid deze opzet bin- nenkort gezamenlijk nader uitwerken en presenteren, De laatste maanden komen er bij de gemeente verschillende vragen binnen bij de gemeente aangaande de zogenaamde verruimde reikwijdte van de Wet milicube- heer en over de aanvullende geluidseisen die worden opgelegd aan bedrijven op het bedrijventerrein Vianen die onder één van de nieuwe Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) vallen. De verruimde reikwijdte van de Wet milicubeheer is eigelijk niets anders dan al die milieuonderwerpen die onder de Hinderwet (vervallen in maart 1993) nog, niet, maar in de Wet milieubeheer (van maart 1993) wel zijn geregeld, Llet is dus cigelijk al nict zo nieuw meer als gedacht wordt. Wat wel relaticf nieuw is, is de aandacht die aan deze onderwerpen in de milieuvergunning en tijdens milieucon- troles wordt besteed. Denk aan onderwerpen als energie- en grondstoffen ge- bruik, afvalpreventie en vervoetsmanagement. Bij deze zaken vragen we u een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat grond- en hulpstoffen zo zuinig mogelijk worden gebruikt. Hierbij wordt duide- lijk gekeken naar wat in redelijkheid van een bedrijf kan worden verlangd, het- geen goed gemotiveerd moet worden, In een groot deel van de gevallen zijn deze maatregelen overigens kostenbesparend en daardoor bedrijfstechniseh interes- sant. ‘Aan alle bedrijven zijn middels de Wet milicubeheer geluidseisen opgelegd. Voor de bedrijven op cen gezoneerd industrieterrein zoals het bedrijventerrcin Vianen geldt bovendien een gezamenlijke geluidsnorm op een berekende ge- luidscontour die is vastgelegd in een model. Dit model is opgesteld om nabijgele- ‘gen woonwijken te beschermen tegen een overmaat aan geluid. ‘Vel bedrijven op het industrieterrein zijn de laatste jaren onder één van de nieu- we AMvB’s komen te vallen. Bijvoorbeeld het Besluit voor motorvoertuigen mi- lieubeheer of het Besluit opslag- en transporibedrijven milieubeheer. In deze nicuwe AMvB’s zijn de geluidsnormen gesteld op de gevels van woningen yan derden zonder rekening te houden met een cumulatief effect. Om binnen de vast- gestelde geluidszone te blijven en ook voldoende geluidsruimte over te houden voor uitbreidingen of vestiging van bedrijven, wordt aan alle bedrijven die onder én van de nicuwe AMvB’s vallen een nadere eis opgelegd die getoetst wordt aan de plaatselijke omstandigheden en aan de stand der technick. Het opleggen van een nadere eis kan niet tot gevolg hebben dat een bedrijf dat al langere tijd op een locatie gevestigd is beperkt wordt in zijn bedrijfsvoering. dienst eatiech Op dit moment gaan concreet de volgende onderzoeken van start * de gemeente laat een onderzoek verrichten naar de leegstand in de kantoor- en bedrijfsruimte op bedrijventerrein Vianen. Jones Lang LaSalle en ETIN Adviseurs zullen aan het einde van dit jaar de resultaten presenteren, waaruit zal bliken hoe groot de omvang is van de leegstand welke oorzaken hiervoor zijn aan te wijzen en wat de gemeente kan doen om deze leegstand te verminderen. ‘* daamaast zal het marktonderzoekinstituut NIPO een onderzoek doen naar uw tevredenheid als ondernemer over het lokale ondernemingsklimaat. Een aantal van u zal telefonisch benaderd worden om uw mening te geven over zaken als bereikbaarheid en deskundigheid van de medewerkers van de gemeente, de snelheid van behandeling van verzoeken, de duidelijkheid van de gemeentelijke regelgeving en tal van andere zaken. Wij hopen op uw medewerking.