You are on page 1of 2

PODJETNIKI

DNEVNIK

Srea je, ko ti uspe


zdruiti hobi s poklicem
Ponedeljek, 9. marec:
e

en nori ponedeljek

Kot enska bom ta dnevnik

sestavljala
iz svojih tirih d: dela, druine, druenja in domiljije kombinacije, ki jo
poskuam vnesti v im ve svojih aktivnosti. Ne verjamem v usklajevanje
zasebnega in poklicnega ivljenja,
ker je ivljenje eno samo. Zato pa je toliko pomembneje, kako ga ivimo. Zame je to pred letom in pol pomenilo
preskok v podjetnike vode, v katerih
zdruujem svoje tiri razline poklice s
svojimi konjiki. Tako se je rodila Nikrmana. Na moji poti se znajde vse, kar
je povezano s potenciali zaposlenih.
Ponedeljek. Ura je 3.30 in to je as,
ko se moj dan obiajno zane. Pa ne
zato, ker bi zazvonila budilka, ampak
ker moj bioritem misli, da ima dovolj
pet ur spanja, in me pa vre gor.
Verjetno je to za podjetnico dobra lastnost, saj ima dan tako mnogo ve ur.
Po svojih jutranjih obredih vzamem v
roke raunalnik in najprej odgovorim
vsem svojim slovenskim tudentkam
in tudentom na fakulteti Doba, kjer
pravkar zakljuujem predmet odnosi
z javnostmi in oglaevanje, zaenjam
pa predmet odnosi s javnou i drutvena odgovornost s tudenti iz nekdanjih jugoslovanskih drav. To je
odlina stvar, ki me sproti seznanja z
vsemi novimi izsledki na podroju, s
katerim sem se ukvarjala ve kot desetletje, hkrati pa izivim eno svojih poklicanosti prenaati znanje na druge.

Naronik: ZDRUENJE MANAGER


Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odlobami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoevati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Torek, 10. marec


Danes je dan za nasmeh
Sem mentorica gospoda

iz vejega
podjetja v Sloveniji, ki je vrhunski
portnik in kot tak pravilo 10.000 (e
hoe odlinost, treniraj 10.000 ur)
prenaa tudi v posel. Razpravljava o
motiviranju sebe in drugih in obnoviva
vedenje, da palice in korenki pri zaposlenih e dolgo ne funkcionirajo ve.
Tudi v Sloveniji ne, kar kae podatek
Gallupove raziskave o le 16-odstotni
zavzetosti slovenskih zaposlenih. In le
aktivno zavzeti so nadpovpreno produktivni in ustvarjajo preseke.
Danes sem bila v iriji diplomantki

na fakulteti Doba kot njena diplomska


mentorica. Kolegica Alenka Golob je
invalidka, ki so ji od otrotva govorili,
da e osnovne ole ne bo naredila. Ampak je vztrajala. Vedela je, kaj hoe in
kaj mora za to narediti. Danes je diplomirala z oceno deset.

Sreda, 11. marec


Dovolj!
Vasih bi lovek kar odnehal, kaj?
Visoki honorarji, neplaevanja, dolgovi, cepljenje, necepljenje, druinski zakonik... in izgovarjanje na legitimnost
(ne)storjenega. Zakaj se sploh pojavljajo takne anomalije? Zanima me, ali bo
pripravljena kakna raziskava na to temo. Moje divje, nepodkovano in statistino (e) ne dokazano mnenje (torej
ugibanje) je, da predvsem zato, ker
smo izgubili obutek za odgovornost.
Aktivna sem na podroju (drubene)
odgovornosti. Povezano je z vzgojo, ki
mi je vcepila, da smo vsi del vsega in
da je moja usoda odvisna od usode
vseh. Ne vpraaj, komu zvoni, kajti
zvoni tebi. Zato sem pred leti stopila k
soustanoviteljstvu Intituta za razvoj
drubene odgovornosti (IRDO), ki letos
praznuje deset let. Prihodnji teden organizira jubilejno, 10. konferenco Drubena odgovornost in izzivi asa 2015
Poroanje o drubeni odgovornosti.
Ker sem recenzentka te konference, je
dobren del dananjega dne potekal v
znamenju pregleda prispevkov, ki so
jih pripravili avtorji. Prispevki in dobre
prakse so izjemni, ampak najbolj meje
navduila 16-letna Nomi Hrast, gimnazijka. Na osnovi raziskave je pripravila
vsebino predmeta drubena odgovornost, ki naj bi ga vkljuili v kurikulum
srednjih ol in gimnazij.

etrtek, 12. marec


Job caffe
Iete slubo ali zaposlitev? Ali delo? V
Sloveniji je bilo februarja 122.552 brezposelnih. V Mariboru je stopnja registrirane brezposelnosti decembra lani
znaala 18 odstotkov, od tega je ve kot
etrtina ljudi stara 29 let in manj. Torej
mladih. Takih, ki bi morali sedaj ustvarjati nova podjetja, druine in generirati ter udejanjati ideje... Kakna iz-

guba zanje, njihovo okolico m drubo


kot celoto.
Tega se zavedajo tudi nekateri posamezniki v ustanovah naega drugega
najvejega mesta. Tako je v okviru projekta My Generation at Work evropskega programa URBACT za spodbujanje
trajnostnega razvoja mest predviden
tudi razvoj job caffe. Kot dobro prakso so ga razvili v Belgiji, prevzeli pa so
ga e v nizozemskem Rotterdamu. Gre
za drugaen koncept tkanja vezi med
delodajalci in iskalci zaposlitve/dela. V
okviru tega projekta izvajam ciljne ekspertne delavnice in ena teh je potekala danes v Kariernem srediu Zavoda
za zaposlovanje Maribor.

Petek, 13. marec


Zakaj potrebujemo Zlato nit?
V letu 2014 smo se sreali z vrsto sta-

tistinih podatkov, ki so na mednarodnih lestvicah Slovenijo umestili e


nie kot v preteklih letih. Posledino
so se slovenski menederji sooili z
zahtevo, naj dosegajo merljive cilje
(tudi) na podroju tako imenovanih
mehkih vein.
Zato je pomembno, da izpostavljamo dobre prakse zaposlovalcev v Sloveniji. In zato je projekt Zlata nit, v katerem sodelujem e od zaetka, tako
pomemben za dvig kakovosti kadrovske in komunikacijske politike, politike
inoviranja in vodenja podjetja v celoti.
Del dananjega dneva sem kot lanica
izborne komisije posvetila branju intervjujev, pregledovanju rezultatov raziskave Zlata nit, ki mimogrede vkljuuje e ve kot 60.000 izpolnjenih anket, kar je unikum v svetovnem merilu,
in listanju skozi BSC... Mislim, da je
prav konati delovni teden z iskricami
v oeh...

Sobota, 14. marec


Hoem biti srena
mednarodni lestvici sree (zadnji
primerljivi podatki so za leto 2009) za
Slovenijo kae, da smo manj sreni kot
deset let pred tem, torej leta 1999. Naa
srea je bila na 10-stopenjski lestvici na
zavidljivih 7 tokah, kar nas je umealo
na 34. mesto med 109 dravami. e dve
leti po tem smo v raziskavi, izvedeni saPo

Naronik: ZDRUENJE MANAGER


Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odlobami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoevati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

mo v Sloveniji, zdrsnili na 6,4 toke. eprav imamo vije dohodke, se naa


stopnja sree manja.
Nedavno sem svojim tudentom na
fakulteti Doba dala nalogo, da zapiejo
merljiv osebni cilj. To je najprej videti
enostavno, ko pa izkljui cilje, kot so:
dokonati tudij, izgubiti teo, opraviti
izpit in kar je e podobnih elja tudentov in tudentk, ti preostane le e,
da se zamisli. Eden od tudentov je
zapisal, da eli biti sreen. Super, sem
rekla. Kaj pa je zate srea? Poroiti se?
Zgraditi novo hio? Kupiti dva avta?
Leteti na potovanje okoli sveta? Prebrati vsak dan novo knjigo?
Zame osebno je to recimo pomenilo
zdruitev hobija s poklicem. Pred mnogo leti sem s konjem trenirala preskakovanje ovir. Dvajset let po tem sem
naredila licenco za coacha. In kmalu
po tem sem to dvoje zdruila.

Nedelja, 15. marec:


med tistimi, ki delajo 24 ur na dan?
Narobe.
Sedmi dan je Bog poival. Verjetno je
nabiral moi za vsa preseneenja, ki
smo mu jih v lovetvu pripravljali. Tudi pri meni je nedelja dan, ko imam
mir za dobro knjigo, druino, port,
prijatelje, klepet, sprehod v naravi in
delanje nia. e se vrhunski in rekreativni portniki zavedajo, da potrebujejo as za poitek, kar se izrazi v
pozitivnih vplivih na prepreitev pokodb, poitku miic, pozitivnem vplivu
na prepreevanje nespenosti, prepreitev izgorelosti..., potem verjetno to
velja tudi za poslovnee, podjetnice,
menederke, vse nas. x
Ste

Natalie C. Postrunik
letnica rojstva:

1971

podjetje/organizacija Nikrmana,
Zdruenje Manager
POLOAJ v organizaciji:
direktorica in ustanoviteljica Nikrmane
izobrazba: mag. znanosti
hobi: jahanje, pletenje, zeliarstvo,
oblikovanje nakita, priprava domaih
napitkov, reiki, nagajanje otrokom
ne mara: povedi To se ne da.
najraje se sproa: v naravi.
ivljenjski moto: Kjer elja najde
pot.

vzorniki v poslu: Tanja Skaza,


Branko Roi, Allyson Zimmermann,
Madi Sharma in mnogi drugi
PRIPOROA PODJETNIKE VSEBINE:
Kevin Ashton: How tofly a horse,
Diamandis/Kotler, Duhigg Adizes
SPREMLJATE JO LAHKO NA:
https://www.facebook.
com/Natalie.C.Postruznik,
https:/ '/nikrmana.
wordpress.com/,

si.linkedin.com/in/
nataliecpostruznik/en.