o?

tancUf!^ ^o ^ w\wr ^

mannen uit de Randstad

HetHaagsinzidit:blanke
deldeleeftijdvanmim56jaar

RegiolnZicht

Ja,zeggendepolitieke partijen
dan,wekondengewoongeengekleurde enweinigregionale en
haastgeenvrouwelijkekandida-

doorEsther-MirjamSent

Statenplaatsenop26meikiezen
Alsdevoorspellingenuitkomen,

zaldeEersteKamerin haarnieu. Esther-Mirjam Sentishoogleraar
economicaandeRadboudUniver-

Endatterwijldiversiteiteenbe-

siteit en lid van de Eerste Kamer
voor de PvdA. fbto Bert Beelen

gemengde teams houdenelkaar
scheq)enleverendaarmeedebes- volksvertegenwoordiger. Voorts
te resultaten.

Uitgaande vandehuidigevoorspellingea kent deEersteKamer
straksgeenenkelegekleurde

maar44procentvandeproefpersonenopleidinghetbelangrijkst.
Herhaal het experiment met ge-

kleurde enregionale kandidaten
enookhunkwaliteitwordtlager
beoordeeld zolangzij in demin-

vrouwelijkekandidaten,maarwe

wardendoorblankemannenuit
deRandstad,

komt tweederde uit de Randstad.

metmeeropleiding..

lidtanten erbij stonden endekandidaatmetmeeropleidingeen
vrouw bleekte zijn, danvend nog

Bovendien, zeggendepolitieke
pardjenvervolgens, wewillen
welgraaggekleurde,regionaleen

deverkozenendeEersteKamer.

proefpersonenvoordekandidaat
Maarals devoomamen van de sol-

Hetprobleem daarbij isdatvooral
wordtgezochtinheteigennetwerk,endeledendaarvanbestaangrotendeels uit klonen.

voordeProvindale

wezensuccesfactoris.Ledenvan

A?

teavinden.

oensdagiSmaartvindendeverkiezmgen

wesamenstelling gedomineerd

werkervaring. Tijdens hetexperiment koos75procentvande

nog maar te zwijgen.

derheid zijn.

gaangeenconcessies'doenaande
kwaliteit.Hetprobleemdaarbijis
datkwaliteitmetobjectiefwordt

Nikstegenblankemannenuitde
Randstad,maarookhetGelderse

geluidmoetinDenHaaggehoord

beoordeeld.
Neem alsvoorbeeld een experiment waarin twee anonieme solli-

warden.
Anders dreigt oom Herman van

hetArnhemsepostermeisje'Loes-

dtadebrievenwerdenvoorgelegd

je'bijdeStatenverkiezingenge-

Enhetpercentage vrouwelijke se- aaneengroepmanneli]ke prpefnatorenzalietsmeerdan25pro- personen.Deenekandidaathad
centbedrageaOmoverdegemid- meeropleiding,deandermeer

woon weer op zi]n eigen provmde te stemmen.

-jr-

MachieldeCraaf(PW,rechts)ingesprekmetLockHermans(WD)nade
installatievandeEersteKamerin2011.fotoRobinUtrecht/ANP