You are on page 1of 1
o? tancUf!^ ^o ^ w\wr ^ HetHaagsinzidit:blanke mannen uit deRandstad deldeleeftijdvanmim56jaar
o?
tancUf!^ ^o
^ w\wr ^
HetHaagsinzidit:blanke
mannen uit deRandstad
deldeleeftijdvanmim56jaar
werkervaring.Tijdenshetexperi-
RegiolnZicht
nogmaar te zwijgen.
ment koos75procentvande
Ja,zeggendepolitiekepartijen
proefpersonenvoordekandidaat
A?
dan,wekondengewoongeenge-
metmeeropleiding
kleurde enweinigregionaleen
Maaralsdevoomamen vandesol-
doorEsther-MirjamSent
haastgeenvrouwelijkekandida-
lidtantenerbijstondenendekan-
teavinden.
didaatmetmeeropleidingeen
oensdagiSmaartvin-
Hetprobleemdaarbijisdatvooral
vrouwbleektezijn,danvendnog
dendeverkiezmgen
wordtgezochtinheteigennet-
maar44procentvandeproefper-
voordeProvindale
werk,endeledendaarvanbe-
sonenopleidinghetbelangrijkst.
Statenplaatsenop26meikiezen
staangrotendeelsuitklonen.
Herhaalhetexperiment metge-
deverkozenendeEersteKamer.
Bovendien,zeggendepolitieke
kleurdeenregionalekandidaten
Alsdevoorspellingenuitkomen,
pardjenvervolgens,wewillen
enookhunkwaliteitwordtlager
zaldeEersteKamerinhaarnieu-
welgraaggekleurde,regionaleen
beoordeeldzolangzijindemin-
wesamenstellinggedomineerd
vrouwelijkekandidaten,maarwe
derheidzijn.
wardendoorblankemannenuit
. Esther-MirjamSentishoogleraar
gaangeenconcessies'doenaande
Nikstegenblankemannenuitde
deRandstad,
economicaandeRadboudUniver-
kwaliteit.Hetprobleemdaarbijis
Randstad,maarookhetGelderse
datkwaliteitmetobjectiefwordt
Endatterwijldiversiteiteenbe-
geluidmoetinDenHaaggehoord
wezensuccesfactoris.Ledenvan
siteit en lid vande Eerste Kamer
voordePvdA.fbtoBertBeelen
gemengdeteamshoudenelkaar
beoordeeld.
Neemalsvoorbeeld eenexperi-
warden.
Anders dreigtoomHermanvan
scheq)enleverendaarmeedebes-
volksvertegenwoordiger. Voorts
mentwaarintweeanoniemesolli-
hetArnhemsepostermeisje'Loes-
dtadebrievenwerdenvoorgelegd
teresultaten.
komt tweederdeuit deRandstad.
je'bijdeStatenverkiezingenge-
Uitgaandevandehuidigevoor-
Enhetpercentagevrouwelijke se-
aaneengroepmanneli]keprpef-
woon weer op zi]n eigen provm-
MachieldeCraaf(PW,rechts)ingesprekmetLockHermans(WD)nade
spellingeakentdeEersteKamer
natorenzalietsmeerdan25pro-
personen.Deenekandidaathad
de te stemmen.
straksgeenenkelegekleurde
centbedrageaOmoverdegemid-
meeropleiding,deandermeer
installatievandeEersteKamerin2011.fotoRobinUtrecht/ANP
-jr-