You are on page 1of 9

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAWANG

43950 SUNGAI PELEK, SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN


PENILAIAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 1
MATEMATIK TAHUN 5
KERTAS 1 ( 60 MINIT )

NAMA :....................................................................... TAHUN:.........................


JAWAB SEMUA SOALAN
1. Seratus lima puluh ribu empat belas dalam bentuk angka ialah
A

105 014

150 140

150 014

151 004

2. Bundarkan 577 349 kepada ribu yang terdekat


A

577 300

577 000

576 000

580 000

3. Apakah nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor di bawah ?

279456
A

Ratus

Ratus ribu

Ribu

Puluh ribu

4. 7 ratus ribu 2 puluh ribu 4 ratus 5 sa =


A

7 020 405

7 200 405

720 405

7 020 450

5. Rajah 1 menunujukkan sekeping kad nombor.

945 907
Rajah 1
Cari selisih antara nilai bagi dua digit 9
A

89 910

980 900

809 100

899 100

6. 0.651 juta dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat ialah


A

600 000

700 000

800 000

900 000

7. 567 345 apabila dicerakinkan menjadi


A

500 000 + 50 + 300 + 6000 + 70000 + 40

500 000 + 5 + 7000 + 300 + 60 000 + 40

500 000 + 50 + 700 + 3000 + 60 000 + 40

500 000 + 5 + 70 + 3000 + 60 000 + 40

8. Rajah 2 menunujukkan satu garis nombor.

0.5 juta

750 000

Rajah 2
Apakah nombor yang diwakili oleh P ?
A

400 000

350 000

250 000

150 000
2

9. Apakah nilai digit bagi digit 8 dalam nombor 0.08 ?


A

800

8 000

80 000

800 000

10. Rajah 3 menunjukkan satu papan nombor.

523 456

732 467

222 489

Rajah 3
Digit apakah terletak pada nilai tempat yang sama?
A 3

11.

0.834 juta =

803 400

830 400

834 000

800 340

12.

69 000 + 490 505 =

559 505

559 550

595 505

595 550

13.

763 841 =

Apakah nombor yang patut diisikan di dalam petak kosong itu ?


A 143 543

145 434

C 147 306

149 540

167 400

14. Cari nilai Q.

611 727 - Q = 70 248

A 519 329

521 749

C 530 670

541 479

15.

902 900 - 30 647 =

874 436

873 903

872 253

871 345

16.

312 000 =

312 juta

31.2 juta

3.12 juta

0.312 juta

17. Tuliskan 72 984 dalam perkataan


A

Tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat

Tujuh puluh ribu sembilan ratus lapan puluh empat

Tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lapan puluh empat

Tujuh puluh dua ratus sembilan ratus lapan puluh empat

18. Berapakah beza antara 5 289 dan 11 843 ?


A

17 132

16 022

6 664

6 554

A 232

223

C 322

323

19. P + 777 = 1 000. Cari nilai P.

20. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar yang mengikuti kelas jahitan dalam tiga
tahun.

JADUAL 1
TAHUN
2012
2013
2014

BILANGAN PELAJAR
3 323
4 521
1 245

Hitung jumlah pelajar yang mengikuti kelas jahitan itu dalam tiga tahun tersebut.
A

9 908

9 089

9 098

9 809

21. Di dalam sebuah kolam ikan terdapat 29 675 ekor anak ikan. Sebanyak 4 589
ekor anak ikan telah dijual. Berapakah baki anak ikan yang tinggal di dalam kolam
itu?
A 25 860

25 806

C 25 086

25 608

22.
BILANGAN MURID
LELAKI

BILANGAN MURID
PEREMPUAN
1 963

JADUAL 2
Jadual 2 yang tidak lengkap menunjukkan bilangan murid dalam sebuah sekolah.
Terdapat 3 658 orang murid dalam sekolah itu. Cari bilangan murid lelaki.

A 1 695

2 695

C 3 695

4 695

23. Rajah 4 menunjukkan empat nombor.


Rajah 4
85 421

45 421

35 421

65 421

Susunkan nombor-nombor itu mengikut tertib menaik.


A 45 421, 65 421, 35 421 , 85 421

35 421, 45 421, 65 421 , 85 421

C 85 421, 65 421, 45 421 , 35 421

45 421, 35 421, 65 421 , 85 421

24. 50 402 -- 30 859 + 3 024 =


A

22 481

22 567

23 481

23 567

25.

6 708 apabila dicerakinkan menjadi

6000 + 70 + 8

6000 + 700 + 8

6000 + 7000 + 8

600O + 700 + 80

26. Antara berikut, manakah paling hampir kepada 1 100 ?


A

1 001

1 010

1 102

1 200

27. Cari hasil tambah bagi

259, 1368 dan 7 546.

9173

10504

9273

11 504

28. Anggaran hasil darab 980 dengan 98 ialah


6

A 100 000

90 000

C 80 000

70 000

29. Antara berikut nombor manakah yang paling terkecil ?


A

12 345

12 453

12 543

12 445

30. Terdapat 60 914 orang lelaki , 72 948 orang perempuan dan 39 095 orang kanakkanak hadir di suatu pertunjukkan bunga api. Berapakah jumlah orang yang hadir
di pertunjukkan bunga api ?
A

170 275

172 957

173 920

175 710

31. 2 317 x 100 =


A

2 310

2 317

23 170

231 700

32. Berapakah mesti dikurangkan daripada 80 supaya nilainya menjadi 25?


A

55

95

65

105

33. Sekolah Kebangsaan Baloi mempunyai 450 orang murid. Jika tiap-tiap seorang
murid membawa 15 buah buku ke sekolah sehari, kirakan bilangan buku yang dibawa
dalam masa 2 hari.
A

900

7 650

6 750

13 500

34. Antara berikut, manakah yang betul?


A

281 602 42 005 180 551 = 59 046

386 493 73 360 103 002 = 200 131

593 628 92 486 120 612 = 621 754

700 000 50 000 100 000 = 750 000

35. Dalam satu ujian, Hafiz mendapat 65 markah. Raju mendapat 12 markah lebih
daripada Hafiz. Sam mendapat 15 markah lebih daripada Raju. Hitung jumlah
markah mereka?
A

234

324

243

432

36. Jadual 3 menunjukkan bilangan peserta dalam suatu perkhemahan unit beruniform.
Unit Beruniform

Bilangan peserta

Pengakap

85

PBSM

Kurang 10 daripada pengakap

Kadet Polis

120

Puteri Islam

2 kali bilangan peserta PBSM


Jadual 3

Berapakah bilangan peserta Puteri Islam?


A

75

150

120

190

37.

38.

170 425 + 25 332 =


A

195 557

195 775

195 757

205 775

10 410
7
A
82 870

17 417

10 870

72 870

39. 675 476 dibundarkan kepada ribu yang terdekat ialah

40.

675 000

675 400

676 000

680 000

900 320 411 230 =


A

311 550

489 190

489 550

489 090

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh,

................................................

Pn. Lili Yanty Bt Md Asapar


Disemak Oleh,

.................................................

Pn. Puteri Nazlina Bt Megat Husain