You are on page 1of 1

atha arddhanArIshvaradhyAnaM||

amRRitArNavamadhyodyanmaNidvIpe sushobhite||1||
kalpavRRikShavanAntaHsthamaNi mANikyamaNDape|
navaratnamaya shrImatsiMhAsanagatembuje||2||
trikoNAntaHsamAsInaM chandrasUryAyutaprabham|
arddhAmbikAsamAyuktaM pravibhaktavibhUShaNam||3||
koTikandarpalAvaNyaM sadA ShoDashavAShIkam|
mandasmitamukhAmbhojaM trinetraM chandrashekhara
m ||4||
divyAmbarasragAlepaM divyAbharaNabhUShitam|
pAnapAtra~ncha cinmudAM trishUlaM pustakaM karaiH ||
5||
vidyAsaMsiddhiM bibhrANAM sadAnandamukhekShaNam
|
mahAShoDhoditAsheShadevatAgaNasevitam|
evaM cittAmbuje dhyAyedarddhanArIshvaraM shivam||6||