You are on page 1of 1

TI N MN HC KTMT

GVHD: ThS. Nguyn Quc Tun (nqtuan@cse.hcmut.edu.vn)


1: 2sv Nguyn Hu Tr 51103803, Nguyn Thnh Phng 51002534
Thit k mach phn cng o nhi t mi trng dung PIC 18Fxxxx. Vit chng trinh bng hp ng
hay c xut d li u nhi t ln LCD.
2: 2sv
Thit k mach phn cng o m mi trng dung PIC 18Fxxxx. Vit chng trinh bng hp ng hay
c xut d li u m ln LCD.
3: 2sv
Thit k mach phn cng cam bin hng ngoai dung PIC 18Fxxxx. Vit chng trinh bng hp ng hay c
phat ra loa bing bong khi co ngi i qua.
4: 2sv
Thit k mach phn cng cam bin siu m giao tip vi PIC18Fxxxx. Vit chng trinh hp ng hay c
o khoang cach t may phat ti may siu m ri hin thi ln LCD.
GVHD: KS. Nguyn Xun Minh (minh@cse.hcmut.edu.vn)
5: 2sv
Thit k v thi cng bang ch ng i trong Khoa.
6: 2sv
Thit k v thi cng ng h hn gi nu n.
7: 2sv
Thit k v thi cng mach ghi m.
8: 2sv Ng Minh Hong 51101234
Thit k v thi cng mach trang tr ma trn LED 8 x 8 x 8 mu (ma trn LED co sn).
GVHD : ThS. Nguyn Cao t (dat@hcmut.edu.vn)
9: 2sv
Tm hiu v pht trin dch v xc thc tp trung CAS.
10: 2sv
Tm hiu v pht trin OpenCast
11: 2sv L Ngc Khng 51101694, Vu Hoi Nam 51102174
Tm hiu v pht trin HIDS
GVHD : ThS. Nguyn Hng Nam (nhnam@cse.hcmut.edu.vn)
12: 2sv Kiu Trng Dng 51000559, H Th Hip 51001046
Xy dng ng dng web ph v cng tc nh gi xp loi d trn nn tng liferay
GVHD : TS. Trn Ngc Minh (minhtn@cse.hcmut.edu.vn)
13: 2sv
Nghin cu cc cng ngh v cloud & big data, trin khai ci t th nghim cc phn mm m.