You are on page 1of 16

VOARSKO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

DUBIKO POTKOZARJE
KOZARSKA
DUBICA

POSLOVNI PLAN
Unapreenje konkurentnosti Dubiko - potkorazarskih
zadrugara

Kozarska Dubica, maj 2014.


godine

UVOD
Osnovno informacije o poslovnom poduhvatu Voarsko poljoprivredne zadruge
Dubiko Potkozarje nalaze se u sledeoj tabeli.
Tabela 1: Osnovne informacije o poslovnom planu
Naziv preduzea:

VOARSKO

Adresa
Kontakt telefoni, e-mail:

POTKOZARJE
SVETOSAVSKA 5, KOZARSKA DUBICA
052/961-326, 065/783-426

Kontakt osobe:

DUKO BODILOVI, Diplomirani inenjer poljoprivrede

Pravni status:

p.o. (potpunom odgovornou)

Datum osnivanja:

25.03.2013. godine

Struktura vlasnitva:
Poreski broj:

22 zadrugara, sa podjednakim procentom vlasnitva

Vrsta djelatnosti :

Gajenje jezgriastog i kotunjavog voa

Naziv projekta:

IZGRADNJA I OPREMANJE SKLADINOG PROSTORA ZA


OTKUP VOA
izgraditi poluotvoreno skladite te opremiti viljukarom i
vagom koje e omoguiti preuzimanje voa od zadrugara
(po potrebi i drugih voara direktno iz vonjaka, runo
prebirati, pakovati i opremiti kupcima.
Veliki broj nakupaca sa domaeg i stranog trita

Cilj projekta:

Karakteristike prodajnog
trita:
Karakteristike nabavnog
trita:
Tehnoloko tehnike osobine
projekta:
Lokacija biznisa:
Broj zaposlenih:
Ukupna ulaganja:
Ulaganja u stalna
sredstva
Ulaganja u obrtna
sredstva
Izvori finansiranja
Vlastita
sredstva

POLJOPRIVREDNA

ZADRUGA

DUBIKO

4403560960001

Dobra snabdjevenost repromaterijalima


Gajenje voarskih proizvoda kod svih zadrugara odvija se
po principima dobre poljoprivredne prakse - GAP
Neposredna okolina gradskog podruja optine Kozarska
Dubica
1 stalno zaposleni radnik
4 zaposlena u periodu berbe, otkupa i prodaje voa
60.000 KM
60.000 KM
0 KM

Vlastita sredstva i sredstva Ministarstva poljoprivrede,


umarstva, vodoprivrede Republike Srpske
30.000 KM
30.000 KM

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

Republiko
ministarstvo
Poslovni zemljite

Zemljite se nalazi u vlasnitvu zadruge

Banka i broj rauna zadruge:

SBEAR BANK, 5673011100002919

Iznos traenih sredstava:

30.000 KM

KRATAK OPIS UTROKA SREDSTAVA


Svrha pokretanja ove poslovne inicijative je doprinijeti stvaranju sigurnog,
kvalitetnog i profitabilnog naina otkupa voa svih zadrugara Voarsko
poljoprivredne zadruge Dubiko Potkozarje.
Cilj pokretanja ove poslovne poslovnog poduhvata je izgraditi poluotvoreno
skladite i opremiti skladite sa viljukarom i vagom. Ovim bi se omoguilo
preuzimanje voa od svih zadrugara direktno iz vonjaka, runo prebiranje,
pakovanje i opremanje za zajednikog kupca.
Realizacijom ove investicije, obezbjediti e se vea koliina voa na jednom
mjestu, odnosno stvorie se povoljniji uslovi da se privuku vei broj kupaca koji
e imati mogunosti da preuzmu vei obim voarskih proizvoda sa jednog
mjesta.
Objedinjavanje i pakovanje proizvoda omoguie zajedniki nastup svih
zadrugara na tritu to e doprinijeti prodaji voa po povoljnijim uslovima i
ostvarivanja vee i sigurnije zarade.
Ukupna investiciona sredstva koja se planiraju investirati za ovaj poslovni
poduhvat iznose 60.000 KM. Ukupno 30.000 KM zadruga planira se obezbjediti
iz sopstvenih sredstava, a 30.000 KM iz sredstava Ministarstva poljoprivrede,
umarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Ovaj poslovni plan iskoristie se za potrebe apliciranja za sredstva za izgradnju
poslovnih objekata zadruga prema lanu 61., stava 2, pravilnika o uslovima i
nainu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela Ministarstva
poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Slubeni glasnik br.
25/08.
Takoe, poslovni plan moe se iskoristiti i za druge potrebe u zavisnosti od

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

interesa poslovanja poljoprivredne zadruge Dubiko potkozarje.

OSNOVNE INFORMACIJE O ZADRUZI


Pojedinano djelovanja svakog voara i nizak obim proizvodnje predstavljaju
ogromne prepreka da bi se uspjeno i ravnopravno uspostavila
konkurentnost na tritu. Osim toga, individualni proizvoai zbog ogromnih
sredstava koji se trebaju investirati za unapreenje poslovanja, nisu u
mogunosti da pojedinano ulau u skladita, opremu, povoljni
repromaterijal, kontinuiranu strunu pomo itd. Takoe, zbog veoma niskih
kapaciteta proizvodnje, mali proizvoai nisu zanimljivi velikim partnerima na
tritu i kao posljedica toga javljaju se ogromne potekoe za plasman voa.
Takvu situaciju koriste brojni distributeri koji ucenjujui samostalne
proizvoae, smanjuju cijenu voa i dovode u pitanje profitabilnost
poslovanja svakog voara.
Voarsko poljoprivredna zadruga Dubiko Potkozarje osnovana je 2013.
godine od strane poljoprivrednih proizvoaa sa optine Kozarska Dubica.
Naa poljoprivredna zadruga sastoji se proizvoaa koji se dugi niz godina
uspjeno bave integralnom proizvodnjom voa na podruju Potkozarske
regije. Opisani problemi koji karakteriu svakog individualnog proizvoaa
voa na podruju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, doprinijeli su da se
Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

ukupno 22 proizvoaa sa podruja optine Kozarska Dubica udrue i odlue


za zajedniku poslovnu politiku.
Osnovni cilj poslovanje zadruge je pruiti podrku u zajednikom poslovanju
koje e donijeti stabilnije i uspenije finansijsko poslovanje svakog
lana/zadrugara. Osim toga, namjera zadruge je i zastupanje poslovnih i
drugih interesa svih poljoprivrednim proizvoaima/zadrugara. Posebnu
podrku, zadruga treba da ostvaruje u zajednikom nastupu na tritu,
odnosno u objedinjavanju proizvoda i plasiranju po povoljnim uslovima
prodaje.
Svi zadrugari bave se uzgojem voa po principima integralne proizvodnje, a
trenutno se voarski proizvodi uzgajaju na povrini od 60 hektara. Ukupan
godinji obim proizvodnje iznosi 1500 tona, a od vonih vrsta dominiraju
jabuka i kruka.
Zadruga posluje po zadrunim principima i pravilima i od svog osnivanja
postala je lanica Zadrunog saveza Republike Srpske.

2. ANALIZA TRITA
Prema brojnim statistikim podacima domaih i stranih institucija, potranja
za vonim proizvodima je veoma visoka. Posebno se to odnosi na jabuku i
kruku, za koje postoji veliki broj potroaa koji imaju naviku da konzumiraju
ovo voe. Krajnji korisnici koji konzumiraju voe su stanovnitvo razliite dobi
i pola koji ele da se pravilno hrane i da unose neophodne sastojke u svoj
organizam.
Pored krajnjih korisnika koji direktno konzumiraju plod, jabuka i kruka veoma
su esto dalje prerauju i predstavljaju glavnu sirovinu u proizvodnji brojnih
prehrambenih proizvoda kao to su sok, dem, marmelada, slatko itd.

2.1. Analiza kupaca

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

Sa stanovita proizvoaa voa, trite predstavlja najveu potekou i


svakodnevno pitanje koje se postavlja. Neizvjesnost prodaje prisutna je gotovo
kod svih proizvoaa u zemlji. Naroita prisutnost je kod individualnih
proizvoaa koji sami nastupaju na tritu. Nizak obim proizvodnje oteavaju
pronalazak kupaca, a takve situacije koriste brojni nakupci koji otkupljuju
proizvode po veoma niskim cijenama, koje su ponekada u visini i cijene
kotanja samih proizvoaa.
Proizvoai sa prostora Kozarske Dubice, prije nego to su se udruili u
zadrugu, prodavali su svoje proizvode brojnim kupcima, prije svega na
domaem tritu. Proizvodi su se prodavali u malim koliinama razliitim
marketima, otkupnim centrima i zadrugama. Ovakav nain, prodaje tokom
itave godine, zahtjeva visoke cijene uvanja, koje su gotovo svi proizvoai
plaali za usluge skladitenja voa u hladnjaama.
Budui da se kroz osnivanje zadruge, stvorio relativno visok obim
proizvodnje, zadruga planira da ima snaniju pregovaraku mo o uslovima
plasmana svih proizvoda.
Osnovni proizvodi koji e se plasirati na trite su jabuka i kruka koja se
proizvodi u zasadima zadrugara na povrini od 45 hektara. Prikaz povrina i
obima proizvodnje prikazani su u sledeoj tabeli:

Tabela 2: Trenutne povrine i obim proizvodnje zadruge


R.
B.

Vrsta voa

1.
2.

Jabuka
Kruka

Povrina
(ha)
45
10

Proizvodnj
a I klasa
(kg)
675000
100000

Proizvodnja II
klasa (kg)
675000
50000

2.2. Marketing plan


Proizvodi, koji e se nuditi na trite, kao to smo ve naveli su jabuka i
kruka. Pored ove dvije vrste voa koja e se plasirati tritu u obimu od
1500 tona, nai zadrugari proizvode i prodaju i druge vone proizvode kao

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

to su ljiva, breskva, nektarina itd. Kada je u pitanju sorte koje se proizvode


i prodaju iz vonjaka naih zadrugara, dominiraju sledee sorte:
Jabuka - ajdared, zlatni delies, greni smit, jonagold
Kruka - viljamovka, santa marija, butira

Cijena za sve vone vrste razlikuje se od godine u godinu. Budui da emo


ovom investicijom plasirati svoje proizvode odmah nakon berbe, nae cijene
e biti nie od prosjenih godinjih cijena. Meutim, prodajom naih
proizvoda odmah nakon berbe, zadrugari nee plaati visoke trokove za
usluge skladitenja u hladnjaama. Takoe, objedinjeni proizvodi privue vei
broj kupaca, pa smo s toga u boljoj poziciji da kao zadruga obezbjedimo vie
cijene za nae zadrugare.
Distribucija naih proizvoda obavljae se tako to e nai kupci dolaziti u
nae novoizgraeno skladite i na licu mjesta preuzimati nae proizvode. U
novoizgraenom skladitu bie objedinjeni, klasirani i pakovani svi proizvodi
naih zadrugara. Zajedniki nastup, visok obim proizvodnje i poznato mjesto
za uvid u kvalitet proizvoda doprinijee privlaenju velikog broja kupaca i
poveanju anse za siguran i povoljan plasman naih proizvoda.
Promocija e se vriti na samom mjestu prodaje odnosno u novoizgraenom
skladitu. Budui da kupci prije kupovine ele da steknu uvid u kvalitet
proizvoda, novoizgraeno skladite e nam pruiti mogunost da objedinimo
sve proizvode i da prikaemo i promoviemo kvalitet naih proizvoda.

ANALIZA LOKACIJE I IVOTNE SREDINE


Podruje Potkozarske regije prema svojim agrarnim,
ekolokim i klimatskim
uslovima, predstavlja oblast koja ima idealne uslove za proizvodnju svih vrsta
kontinentalnog voa. Prije svega, odlini klimatski i zemljini uslovi, omoguili su da
se na ovom podruju zasnuje veliki broj plantaa voa. Gotovo da nema kua koja
se nije odluila da iskoristi odreene zemljine kapacitete i podigne vonjak na
podruju koje raspolae sa idealnim agroekolokim uslovima.

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

Veina poljoprivrednih proizvoaa raspolae se modernim vonjacima u kojima se


proizvodi kvalitetni proizvodi, a tehnologija proizvodnje se odvija prema savremenim
metodama uzgoja gdje se striktno potuju pravila svih agro rokova.
Proizvodnja kod svih zadrugara nae Zadruge odvija se po principima dobre
poljoprivredne prakse - GAP. Dobra poljoprivredna praksa se bazira na kontroli
kritinih taaka (H.A.C.C.P.) i kvaliteta proizvoda datih u okviru regulative Svetske
zdravstvene organizacije Codex Alimentarius. Inicijativa dobre poljoprivredne prakse
Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) obezbeuje mehanizam za
primenu konkretnih aktivnosti kojima se omoguava odriva poljoprivreda i ruralni
razvoj.
Lokacija gdje e se izgraditi poluotvoreno skladite za nae proizvode je u
neposrednoj blizini gradskog podruja optine Kozarska Dubica. Ovo podruje
predstavljae centar objedinjenih proizvoda naih zadrugara i prema svom
geografskom poloaju predstavlja veoma dobro podruje za dolazak naih kupaca.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Naa poljoprivredna zadruga posluje prema zadrunim principima i naelima,
a osnovni cilj postojanja je zatita interesa svih zadrugara. Svi zadrugari ine
skuptinu zadruge, a skuptina je imenovala 5 lanova upravnog odbora.
Takoe, zadrugu predstavlja agronom - diplomirani inenjer poljoprivrede za
voarstvo. Organizaciona struktura prikazana je na sledeoj slici.
Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

SUA
pKG
rUR
aPO
vN
O
nTM
iI
oN
dA
bZ
oA
rD
R
U
G
E
Slika 1: Prikaz organizacione strukture zadruge

TERMINSKI PLAN
U skladu sa dinamikom pribavljanja sopstvenih i sredstava Ministarstva
poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Republike Srpske, planiramo da krenemo u
realizaciju ovog investicionog poduhvata. Naa namjere je da prije berbe, tj. prije
avgusta 2014. godine zavrimo sve radove koji se tiu izgradnje poluotvorenog

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

skladita i kupovine viljukara i vage. Terminski plan za aktivnosti za ovu investiciju


prikazani su u dole navedenoj tabeli.

Tabela 3: Terminski plan realizacije aktivnosti investicije


MJESEC
AKTIVNOST

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n

Ju
l

Av
g

Izgradnja poluotvorenog
skladita
Kupovina zemljita
Izgradnja pristupnog puta
Izgradnja skladita nastreice
Zemljani radovi
Nasipanje ljunkom
Izgradnja ograde
Opremanje skladita
Ugradnja elektro i vodne instalacije
Nabavka viukara
Nabavka vage

FINANSIJSKI PLAN
Finansijska analiza poslovnom plana prikazana je kroz sledee tabele:
Investicioni plan ulaganja sredstava
Trokovi poslovanja zadruge prilikom prodaje tokom itave godine

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Trokovi poslovanja zadruge odmah nakon berbe


Vrijednost ostvarenih prihoda prilikom prodaje proizvoda tokom godine i
odmah nakon berbe
Ostvareni finansijski rezultat prodajom tokom godine
Ostvareni finansijski rezultat prodajom tokom godine
Tabela 4: Investicioni plan ulaganja sredstava
Izvori sredstava

R.b
.

Investiciona ulaganja

Vlastita
sredstva

A.

Izgradnja poluotvorenog skladita - nadstreice

1.

Kupovina zemljita

2.

Izgradnja pristupnog puta

3.

Zemljani radovi

4.

Nasipanje kamenom

5.

Nasipanje ljunkom

6.
7.

Izgradnja ograde 300 m


Izgradnja poluotvorenog skladita nadstreice

B.

Opremanje poluotvorenog skladita

8.

Elektro - vodo instalija

9.

Nabavka viukara

10.

Nabavka el-dig vage 2000 kg

11.

Ostalo

Republiko
ministarstvo

10000
4000
1000
2000
1000
3000
20000

5000
10000
2000
2000

UKUPNO:

30000

10000

Tabela 5: Trokovi poslovanja zadruge prilikom prodaje tokom itave


godine
R.
b.

Trokovi

Jedini
ca
mjere

Utroa
k

Cijena

Ukupan
troak

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

1.
2.
3.
4.

Isplata zarada zadrugarima jabuka klasa I


Isplata zarada zadrugarima jabuka klasa II
Isplata zarada zadrugarima kruka klasa I

kg

675000

0,32

216000

kg

675000

kg

300000

0,76

228000

Isplata zarada zadrugarima kruka klasa II

kg

100000

A. Ukupna zarada koja e se isplatiti zadrugarima (1+2+3+4)

444000

5.

Klasiranje

kg

975000

0,03

29250

6.

Usluge skladitenja jabuke - I


klasa (8 mjeseci)

kg

675000

0,22

148500

Usluge skladitenja kruke - I


klasa (4 mjeseca)

kg

300000

0,18

54000

8.

Amortizacija vaga

33,3

12

400

9.

Amortizacija viljukar

mjese
c
mjese
c

20,8

12

250

10
.
11
.
12
.

Amortizacija graevinskog
objekta - nadstreica
Bruto plata radnika

mjese
100
10
c
mjese
12
1258
c
Drugi trokovi
mjese
166,7
12
c
B. Ukupni ostali trokovi (5+6+7+8+9+10+11+12)
Ukupno:

1000
15096
2000
250496
694496

Tabela 6: Trokovi poslovanja zadruge odmah nakon berbe


R.
b.

Trokovi

Jedini
ca
mjere

Utroak

Cijena

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

Ukupan
troak

1.

Isplata zarada zadrugarima jabuka klasa I

kg

675000

0,44

297000

2.

Isplata zarada zadrugarima jabuka klasa II

kg

675000

0,17

114750

3.

Isplata zarada zadrugarima kruka klasa I

kg

300000

0,84

252000

4.

Isplata zarada zadrugarima kruka klasa II

kg

100000

0,57

57000

A. Ukupna zarada koja e se isplatiti zadrugarima (1+2+3+4)


5.

Klasiranje

kg

6.

Amortizacija vaga

7.

Amortizacija viljukar

8.

Amortizacija graevinskog
objekta - nadstreica

9.

Bruto plata radnika

10
.

Drugi trokovi

mjese
c
mjese
c
mjese
c
mjese
c
mjese
c

720750

175000
0
33,3

0,03

52500

12

400

20,8

12

250

100

10

1000

12

1258

15096

166,7

12

2000

B. Ukupni ostali trokovi (5+6+7+8+9+10)

71246

UKUPNAN TROAK (A+B)

791996

Tabela 7: Vrijednost ostvarenih prihoda prilikom prodaje proizvoda tokom


godine i odmah nakon berbe

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

R.
b.

Vrsta prihoda

Jedini
ca
mjer
e

Koliin
a

Cijena
prodajo
mu
toku
godine

Cijena
prodajo
m odmah
nakon
berbe

Vrijednost
proizvodnj
e
prodajom
u toku
godine

1.

Jabuka I klasa

kg

675000

0,6

0,5

405000

Vrijednost
proizvodnj
e
prodajom
odmah
nakon
berbe
337500

2.

Jabuka II klasa

kg

675000

0,2

135000

3.

Kruka I klasa

kg

300000

0,9

300000

270000

4.

Kruka II klasa

kg

100000

0,6

60000

17500
00

705000

802500

Ukupno:

Tabela 8: Ostvareni finansijski rezultat prodajom tokom godine

A. Ukupna prihod zadruge

705000

B. Ukupna troak zadruge

694496

C. Raun zadruge (A-B)


Prihod koji ostvaruju zadrugari

10504
444000

Tabela 9: Ostvareni finansijski rezultat prodajom tokom godine

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

Opcija 2 - Prodaja nakon berbe


A. Ukupna prihod zadruge

802500

B. Ukupna troak zadruge

791996

C. Raun zadruge (A-B)


Prihod koji ostvaruju zadrugari

10504
720750

Opravdanost investicije
Opravdanost investicionog ulaganja u izgradnji i opremanje poluotvorenog skladita
za otkup voa moe se sagledati kroz analizu finansijskih pokazatelja prethodnih
tabela.
Finansijski pokazatelji opravdanosti investicije prikazani su kroz finansijsku analizu
trenutnog poslovanja i poslovanja u budunosti nakon realizacije planirane
investicije. Drugim rijeima, prikazani su finansijski pokazatelji ukoliko zadrugari
nastave da skladite voe u iznajmljenim hladnjaama i prodajui robu tokom
godine ili objedinjavanja, sortiranje, pakovanje svih koliina voa u poluotvorenom
skladitu i prodavanje odmah nakon berbe.
Kada je u pitanju prva varijanta odnosno prodavanje tokom godine, evidentno je da
e zadrugari ostvariti vie cijene, meutim zbog visokih trokova koji se plaaju za
usluge skladitenja, njihovi prihodi e iznositi 444.000 KM. Ukupna zarada zadruge
bi iznosila 10.504 KM.
Ukoliko se realizuju investiciona ulaganja u izgradnju i opremanje poluotvorenog
skladita, tj. ukoliko se voe svih zadrugara objedini, sortira, upakuje i proda odmah
nakon berbe, zadrugari e ostvariti nie prodajne cijene ali e izbjei i visoke cijene
uvanja voa tokom godine i u tom sluaju ostvarie prihode u iznosu od 720.750
KM, to je za 61 % vie nego u prvom sluaju. Zarada zadruge e ostati ista.
Investiciona ulaganja u izgradnju i opremanje poluotvorenog skladita doprinijee
da se koliina proizvedenog voa svih zadrugara objedini i sortira na jednom mjestu
to e rezultovati privlaenju veeg broja kupaca i plasmanu voa po povoljnijim
prodajnim uslovima. S obzirom na pozitivne finansijske pokazatelje i spremnost svih
zadrugara na udruivanja, smatramo da je ova investicija ekonomski potpuno
opravdana.

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa

PRILOZI
Prilog 1 - Bilans stanja
Prilog 2 - Bilans uspjeha
Prilog 3 - Fotografije

Poslovni plan - Izgradnja i opremanje skladinog prostora za otkup voa