You are on page 1of 3

SPISOK NA KNIGI - PODAROK OD VLADATA

Reden NASLOV NA KNIGATA


broj
Head First Objektno orijentirana
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

analiza i dizajn
Prira~nik za povr{inska
metrologija
Radarski sistemski analizi so
koristewe na MATLAB
Osnovi na bez`i~na komunikacija
Softversko in`enerstvo
Distribuirani operativni sistemi
Voved vo moderni navigaciski
sistemi
Umetnosta na kompjuterskoto
programirawe : Tom 1
Umetnosta na kompjuterskoto
programirawe : Tom 4
Matematika na moderen in`enering
Procena na rizikot vo energetskite
sistemi
Za Konkurencijata
Sovremeni digitalni i analogni
komunikaciski sistemi
Komunikaciski mre`i

16.
17.
18.
19.

Nauka za energetika
principi,tehnologi i vlijanija
Dinamika na elektri~nata energija
Moderni operativni sistemi
Osnovi za programskite jazici
Prakti~na kriptografija

20.
21.

Koncepti vo programskite jazici


ML za iskusni programeri

15.

AVTOR
B.D.Meklolin,
G.Polis, D.Vest
Dejvid Vajthaus
Basem R.Mahafza
Devid Ce,
Pramond Visvanat
Ian Samervil
Endrju S.Tanenbaum
Esmat Bekir
Donald E.Knut
Donald E.Knut
Glin Xejms
Venjuan Li
Majkl E.Porter
B.P.Lathi

69.

L.Garsija

,
Indra Vixaja
Xon Endruz,
Nik Xeli
Malkolm Kej
Endrju S.Tanenbaum
Xon C.Mi~el
N.Ferguson,
B.[najer
Xon C.Mi~el
Lorenc C.Polson

22.

UNIX sredina za programirawe

23.

Voved vo algoritmite na
bioinformatikata
Osnovni koncepti za
bioinformatikata
UNIX mre`no programirawe
Voved vo robotika
Dizajnirawe na vgradeni sistemi
Digitalen dizajn

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dizajn na interakcija

30.
31.

Programski jazik C
Geografski informaciski sistemi

32.
33.

Pou~uvawe op{ta fizika


Sr`ta na VEB programiraweto

34.
35.

3D Kompjuterska grafika
Podato~ni i kompjuterski
komunikacii
Moderna fizika
Kompjuterska sigurnost
Digitalni komunikacii

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Brajan Kernigan,
Rob Pajk
Nil C.Xons,
Pavel A.Pevzner
Dan E.Krejn,
Majkl L.Rajmer
V.Ri~ard Stivens
Xon X.Kreg
Piter Marvedel
Moris M.Mano,
Majkl D.Cileti
H.[arp, I.Roxers,
X.Pris
B.Kernigan, D.Ri~i
Xuli Delejni,
Kimberli van Nil
Arnold B.Arons
Marti Hol,
Leri Braun
Alan Vat
Vilijams Stalings

S.T.Tornton, E.Reks
Diter Golman
Xon G.Proakis,
Masud Salehi
Kompjuterska fizika
S.E.Kunin,
D.K.Meredit
Zapoznavawe so energetskite
Lorin Filipson,
kapaciteti i nivnata liberalizacija H.Li Vilis
Sistemi za bazi na podatoci
H.Garsija Molina,
X.D.Ulman,
X.Vidom
Kompjuterski mre`i
Endrju S.Tanenbaum
Osnovi na sistemi so bazi na podatoci Ramez Elmasri,
[amkant B.Navati
David F.Roxers
Voved vo NURBS
Vodi~ za apsolutni po~etnici niz
Xon V.Pitersen
bazi na podatoci
Ve{ta~ka inteligencija
S.X.Rasel,

47.

Mikroelektronski kola

48.

Nau~ete PERL

49.

Uslovi na dogovor za izvedba na


elektro-mehani~ki raboti
Menaxirawe na energijata za
transport
Menaxment informaciski sistemi

50.
52.

65.
66.
67.

Oksfordov u~ebnik za in`enerstvo i


tehnologija vo klasi~niot svet
Mobilizirawe na informati~koto
op{testvo
Politika na telekomunikaciite
Telekomunikacisko pravo i
regulativa
Akumulacija na znaeweto i evolucija
na industrijata
Neednakvosta i industriskata
promena
Neodr`liv transport
Bogatstvo na mre`ite
Politi~ka ekonomija na 3itan a3e vo
elektroenergetskiot sektor
Bezbednost i za{3itan a mre`niot
soobra}aj
Voved vo teorijata na kompjuterskoto
presmetuvawe
Strukturirana kompjuterska
organizacija
Analiza i upravuvawe na robotite
Voved vo bioinformatika
Kompjuterska arhitektura

68.

Razvoj na informaciski sistemi

69.

Kriza so otpadot

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

P.Norving
Adel S.Sedra,
Kenet C.Smit
Rendal L.[varc,
Tom Feniks

/
Editor
Voren Xejms
Kenet K.Laudon,
Xejn P. Laudon
Editor
Xon P. Oleson
Robin Mensel,
E.[tajnmiler
Mark Ta~er
Editor
Jan Valden
Editor
Mariana Macukato
Editor
Xejms Galbrajt
Dejvid Banister
Jokai Benkler
Editor
Dejvid X.Viktor
Simpson Grafinkel
Xin Spaford
Majkl Sipser
Endrju S.Tanenbaum
H. Asada, @.Slotin
Artur M. Lesk
Xon L. Henesi,
Dejvid A. Peterson
Dejvid Ejvison,
Gaj Ficxerald
Hans Tememagi