You are on page 1of 9

Ngh quyt i hi i biu ng b TPHCM ln th IX,

nhim k 2010-2015
Th by, 09/10/2010, 02:16 (GMT+7)
i hi i biu ng b thnh ph H Ch Minh ln th IX, nhim k 2010 - 2015
tin hnh t ngy 5 n ngy 8 thng 10 nm 2010 lm vic khn trng,
nghim tc, thc trch nhim cao, dn ch, on kt, i mi; sau khi nghe v
tho lun Bo co chnh tr, Bo co kim im ca Ban Chp hnh ng b kha
VIII nhim k 2005 - 2010, Bo co tng hp kin ca t chc ng cc cp, cn
b, ng vin, cc tng lp nhn dn thnh ph ng gp vo d tho cc vn
kin trnh i hi XI ca ng v d tho Bo co chnh tr i hi i biu ng
b thnh ph ln th IX; tip thu pht biu ch o ca ng ch Tng B th v
tho lun ti i hi; bu Ban Chp hnh ng b thnh ph kha IX nhim k
2010 - 2015 v bu on i biu i d i hi i biu ton quc ln th XI ca
ng; i hi i biu ng b thnh ph.
QUYT NGH
I. Tn thnh nhng ni dung c bn v nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i
hi ng b thnh ph ln th VIII, nhim k 2005 - 2010 v mc tiu, ch tiu,
nhim v 5 nm 2010 - 2015 trong Bo co chnh tr trnh i hi.
1. V nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th
VIII, nhim k 2005 - 2010, i hi khng nh:
Nm nm qua, din bin phc tp trn th gii v kh khn trong nc c
nhng tc ng bt li, song ng b, chnh quyn v nhn dn thnh ph pht huy
truyn thng cch mng kin cng, nng ng, sng to, n lc phn u bn b thc
hin Ngh quyt i hi VIII ng b thnh ph v Ngh quyt i hi X ca ng, t
c nhng thnh tu quan trng v kh ton din. Kinh t t tc tng trng cao,
kinh t nh nc, kinh t tp th c cng c v pht huy vai tr nng ct trong nn
kinh t th trng, kinh t t nhn pht trin nhanh; c cu kinh t chuyn dch tch cc
theo hng nng t trng dch v cao cp, gim dn t trng cc ngnh cng nghip
thm dng lao ng, pht trin nng nghip th; qun l v pht trin th t mt
s kt qu; hot ng i ngoi v hp tc kinh t vi cc tnh c m rng; khoa hc
- cng ngh, vn ha, gio dc - o to, y t, c bc pht trin tch cc; vic thc
hin cc chnh sch an sinh x hi v chng trnh gim ngho theo tiu ch mi gp
phn ci thin i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; an ninh chnh tr v trt t
an ton x hi c gi vng. Nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng,
cht lng i ng cn b, ng vin c nng ln; ci cch hnh chnh, ci cch t
php, phng chng tham nhng, lng ph c y mnh; hiu lc, hiu qu qun l
Nh nc c chuyn bin tch cc; vai tr ca mt trn v cc on th chnh tr - x
hi trong xy dng khi i on kt ton dn tc c pht huy. V tr, vai tr ca
thnh ph i vi Vng kinh t trng im pha Nam v c nc ngy cng c
khng nh, tip tc c nhng ng gp vo qu trnh hon thin th ch kinh t th
trng nh hng x hi ch ngha, hnh thnh nhng quan im, ch trng, chnh
sch i mi, gp phn cng c nc thc hin thng li Ngh quyt i hi X ca
ng.
Tuy nhin, chuyn dch c cu ni b cc ngnh kinh t v c cu lao ng
chm, cht lng tng trng, hiu qu v sc cnh tranh cn thp; tc tng
trng tng sn phm ni a (GDP) v ngnh cng nghip cha t ch tiu ra.
Quy hoch v qun l th cha p ng yu cu pht trin. Kt cu h tng ngy
cng qu ti, gy bc xc cho nhn dn, cn tr s pht trin kinh t v ci thin dn
sinh. Cht lng gio dc - o to v ngun nhn lc cha tng xng vi yu cu
pht trin v hi nhp; khoa hc - cng ngh cha tht s l ng lc thc y pht
1

trin kinh t - x hi. Mt s vn vn ha - x hi bc xc chm c khc phc,


pht trin y t cha m bo nhu cu iu tr bnh ca nhn dn, th thao thnh tch
cao ngy cng suy gim. An ninh chnh tr, trt t an ton x hi cn din bin phc
tp; ci cch t php cn hn ch, cha ng b. Kt qu cng tc xy dng ng
trn mt s mt cn hn ch; xy dng t chc c s ng trong sch, vng mnh
cha t ch tiu ra; h thng chnh tr cha p ng kp yu cu nhim v trong giai
on mi. Cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, nht
l n lc lm theo cha lan ta su rng trong cc tng lp nhn dn.
t c nhng thnh tu trn l do: (1) ng li i mi ton din ca ng;
s lnh o, ch o kp thi ca Trung ng ng, Quc hi; s qun l, iu hnh
nng ng ca Chnh ph trong khc phc nh hng ca khng hong ti chnh, suy
thoi kinh t ton cu; s phi hp, h tr ca cc b, ban, ngnh Trung ng v cc
a phng i vi thnh ph. (2) Truyn thng cch mng kin cng, phn u bn
b, nng ng, sng to ca ng b v nhn dn thnh ph; tim nng kinh t v kinh
nghim qun l ca thnh ph trong nhng nm i mi. (3) S n lc phn u cao
ca cc cp y, chnh quyn, mt trn, cc on th chnh tr - x hi, cc cp, cc
ngnh, cng ng doanh nghip v cc tng lp nhn dn thnh ph
Nguyn nhn hn ch, yu km: V khch quan, cc c ch, chnh sch, quy
nh php lut cha p ng qu trnh pht trin, th ha ca t nc; cha to
iu kin pht huy tim nng, li th Vng kinh t trng im pha Nam, nht l i vi
mt th loi c bit, c quy m dn s khong 10 triu dn trong tng lai gn;
nhng hn ch trong chin lc, quy hoch, k hoch pht trin cc ngnh, cc vng;
tnh trng u t dn tri, trng lp trong kinh t t nc; cuc khng hong ti chnh
v suy thoi kinh t ton cu. V ch quan, lnh o, ch o ca Thnh y cha quan
tm ng mc vic tng kt su sc thc tin, nng tm l lun lm c s ra chnh
sch c tnh chin lc thc hin tt mc tiu pht trin thnh ph; cha kin tr
kin ngh vi Trung ng b sung, iu chnh mt s c ch, chnh sch ph hp vi
yu cu pht trin thnh ph. Cng tc qun l, iu hnh ca b my chnh quyn cn
hn ch; t chc thc hin v tho g cc kh khn, vng mc trn mt s lnh vc
cha kp thi; ch o thc hin cc chng trnh mang tnh n by cha quyt lit.
Cng tc cn b chm i mi, mt b phn cn b cha p ng yu cu nhim v
trong giai on mi.
T thc tin lnh o, ch o trong 5 nm qua, rt ra mt s kinh nghim.
Th nht: pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr, truyn thng
cch mng kin cng, phn u bn b, nng ng, sng to ca ng b, chnh
quyn v nhn dn thnh ph trong thc hin nhim v chnh tr. Th hai: tng cng
cng tc xy dng ng b vng mnh v chnh tr, t tng, t chc, thng xuyn
t chnh n, i mi phng thc lnh o; gi vng nguyn tc tp trung dn ch,
tng cng on kt, to s thng nht v t tng, t chc v hnh ng trong ton
ng b; khng ngng nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng
v cht lng i ng cn b, ng vin; gn b mt thit vi nhn dn, da vo dn
xy dng ng; thng xuyn chm lo cng tc cn b, ng thi phi tng cng
kim tra, gim st phng nga sai phm ca t chc ng, cn b, ng vin. Th ba:
chm lo thc hin tt cng tc vn ng nhn dn, mi chnh sch phi v nhn dn,
xut pht t quyn, li ch chnh ng, hp php ca nhn dn, nhm khng ngng
nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn, gim khong cch ngho, giu
trong cc tng lp dn c. Th t: nhn thc ng vai tr, v tr ca thnh ph i vi
c nc v yu cu bo m gi vng n nh chnh tr trong mi tnh hung l kinh
nghim va mang tnh thi s, cp bch, va c bn lu di. Th nm: kinh nghim
thc tin trong cng tc lnh o, ch o, c bit trong giai on khng hong ti
chnh v suy thoi kinh t ton cu, mt mt phi thc hin nghim tc cc ch o ca
ng v Nh nc, mt khc phi lun nhy bn, sng to, bm st thc tin, pht
2

hin, kp thi v mnh dn gii quyt nhng vn mi ny sinh trong iu kin c


nhiu kh khn, phc tp.
2. V mc tiu, ch tiu, nhim v pht trin thnh ph, xy dng ng b v h
thng chnh tr thnh ph, i hi nht tr:
Qun trit Ngh quyt s 20-NQ/TW ca B Chnh tr, phn u xy dng thnh
ph H Ch Minh tr thnh mt thnh ph x hi ch ngha vn minh, hin i; t nay
n nm 2015 v tm nhn n nm 2020, thnh ph tip tc nng cao nng lc lnh
o, sc chin u ton ng b; pht huy dn ch, tng cng on kt; huy ng
ngun lc, nng cao cht lng tng trng, xy dng ng b kt cu h tng, pht
trin nhanh, bn vng, vi mc tiu tng qut l: Tip tc i mi ton din v mnh
m hn na; nng cao nng lc lnh o v sc chin u ton ng b; pht huy dn
ch v sc mnh i on kt ton dn tc; nng ng, sng to, huy ng mi ngun
lc, thc y chuyn dch c cu kinh t, pht trin kt cu h tng ng b; xy dng
mi trng vn ha lnh mnh; bo v mi trng, ch ng ng ph vi bin i kh
hu; khng ngng nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; bo m quc
phng - an ninh, gi vng n nh chnh tr - x hi; lm tt vai tr u tu ca Vng
kinh t trng im pha Nam; ng gp ngy cng ln cho c nc; tng bc tr
thnh mt trung tm cng nghip, dch v, gio dc - o to, khoa hc - cng ngh
ca khu vc ng Nam .
2.1 Ch tiu ch yu
1. Tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) bnh qun hng nm 12%.
2. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh dch v bnh qun 13%/nm.
3. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh cng nghip bnh qun 11%/nm.
4. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh nng nghip bnh qun 5%/nm.
5. C cu kinh t nm 2015 (% trong GDP): dch v: 57%, cng nghip: 42%, nng
nghip:
01%.
6. Tng mc u t x hi 5 nm trn a bn thnh ph t trn 1,4 triu t ng.
7. Tc tng dn s t nhin bnh qun hng nm di 1,1%.
8. Hng nm to vic lm mi trn 120.000 ngi.
9. n cui nm 2015, tng sn phm ni a (GDP) bnh qun trn u ngi t
4.800 USD.
10. n cui nm 2015, t l lao ng qua o to ngh t 70% trn tng s lao
ng lm vic.
11. T l h ngho theo tiu ch thu nhp 12 triu ng/ngi/nm n cui nm 2015
c bn hon thnh (cn di 2%).
12. n cui nm 2015, t t l 15 bc s/10.000 dn.
13. n cui 2015, t l h dn th c cp nc sch t 98%; h dn nng thn
s dng nc hp v sinh t 100%.
14. Tng din tch nh xy dng mi trong 5 nm t 39 triu m, din tch nh
bnh qun 17m/ngi.
15. n cui nm 2015, thu gom, lu gi, x l 100% cht thi rn thng thng
th, cht thi rn nguy hi, cht thi rn y t, nc thi cng nghip v y t; 100% khu
cng nghip, khu ch xut v cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung
t tiu chun mi trng Vit Nam.
16. n cui nm 2015, hon thnh xy dng 25 x nng thn mi.
17. Hng nm, c 75% c s ng trong sch, vng mnh.
18. n cui nm 2015, xy dng t chc cng on trong 100% doanh nghip c
iu kin; 70% doanh nghip ngoi Nh nc c t 500 lao ng tr ln c t chc
ng v t chc on Thanh nin Cng sn H Ch Minh.

2.2 Nhim v xy dng, pht trin v bo v thnh ph


(1) Nng cao cht lng tng trng kinh t
a. Khai thc tt nht tim nng, li th, tip tc y mnh chuyn dch c cu
kinh t theo hng nng cao cht lng, hiu qu v sc cnh tranh. Phn u
t tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) trn a bn hng nm cao hn
1,5 ln mc tng trng bnh qun ca c nc; gii quyt hi ha mi quan h gia
tc v cht lng tng trng kinh t, gia tng trng kinh t vi tin b, cng
bng x hi v bo v mi trng. Ch ng ti cu trc kinh t thnh ph, chuyn i
m hnh tng trng kinh t t pht trin theo chiu rng sang pht trin theo chiu
su, t ch yu pht trin da vo tng vn u t, s dng nhiu lao ng gin n
sang pht trin da trn yu t nng sut tng hp, tin b khoa hc - cng ngh,
ngun nhn lc cht lng cao.
Tip tc thc y pht trin 9 nhm ngnh dch v: ti chnh - tn dng ngn hng - bo him; thng mi; vn ti, kho bi, dch v cng - hu cn hng
hi v xut nhp khu; bu chnh - vin thng v cng ngh thng tin - truyn
thng; kinh doanh ti sn - bt ng sn; dch v thng tin t vn, khoa hc cng ngh; du lch; y t; gio dc - o to. Bo m khu vc dch v c tc tng
trng v t trng cao nht trong c cu kinh t trn a bn.
Tip tc tp trung pht trin 4 ngnh cng nghip c hm lng khoa hc cng ngh v gi tr gia tng cao: c kh, in t - cng ngh thng tin, ha dc
- cao su, ch bin tinh lng thc thc phm v cc ngnh cng ngh sinh hc,
cng nghip sch, tit kim nng lng, cng nghip ph tr. u t hin i ha
ngnh xy dng s dng vt liu mi, ng dng cng ngh xy dng hin i; nng
tc tng trng ca ngnh xy dng cao hn tc tng trng cc ngnh cng
nghip.
Pht trin nng nghip th hin i, hiu qu, bn vng; tng cng ng
dng cng ngh sinh hc, cng tc d bo, tp trung sn xut ging cy trng, ging
vt nui, rau an ton, cy king, c king. Tip tc y mnh vic thc hin chin lc
bin. Ch o xy dng m hnh nng thn mi vn minh, giu p.
b. To mi trng thun li v bnh ng pht trin cc thnh phn kinh t;
tip tc sp xp, i mi, nng cao hiu qu hot ng doanh nghip Nh nc; b
sung c ch, chnh sch h tr pht trin, nng cao cht lng kinh t tp th vi nng
ct l cc hp tc x; to iu kin thun li cho kinh t t nhn pht trin; h tr cc
doanh nghip nh v va tip cn ngun vn, thng tin cng ngh v th trng. Pht
trin ng b 5 loi th trng chnh yu: ti chnh, hng ha - dch v, cng ngh, bt
ng sn, lao ng; i mi, nng cao vai tr, hiu lc qun l Nh nc trong c ch
kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. Pht huy vai tr ca thnh ph trong
Vng kinh t trng im pha Nam.
c. Huy ng, s dng c hiu qu cc ngun lc, c bit l pht huy i ng tr
thc khoa hc - cng ngh thc s l ng lc nng cao cht lng tng
trng; b sung c ch, chnh sch u tin thu ht u t vo cng nghip cng ngh
cao, cng ngh sch; y mnh chng trnh h tr doanh nghip u t chuyn dch
c cu kinh t, u tin cho nhng ngnh, lnh vc c li th so snh, tim nng pht
trin, cc sn phm c hm lng cng ngh v gi tr gia tng cao. Pht trin thng
mi in t; cc m hnh phn phi, giao dch hin i vo hot ng thng mi. Quy
hoch pht trin trung tm hi ch trin lm thng mi c tm c khu vc.
(2) Pht trin th bn vng
Tp trung xy dng, to bc t ph v h thng kt cu h tng. i mi,
nng cao cht lng, hiu lc, hiu qu cng tc quy hoch, thit k th, qun l quy
hoch - kin trc, quy hoch xy dng nng thn mi, qun l th. C c ch, chnh
sch khuyn khch mnh m cc thnh phn kinh t tham gia u t, y nhanh tin
xy dng cc khu th mi (Th Thim, Ty Bc, Cng Hip Phc) v cc chng
4

trnh t ph gii quyt vn b tr dn c v nh cho nhn dn, gim tai nn


giao thng v n tc giao thng, gim ngp nc, gim nhim mi trng, gn vi
mc tiu kim sot quy m dn s khong 10 triu ngi. Nng cao cht lng cc
dch v th theo hng x hi ha. Ch ng phi hp vi cc b - ngnh Trung
ng v cc a phng lin quan xy dng h thng ng st th, pht trin
ng vnh ai, ng trn cao, ng cao tc, lung tu ng bin, ng sng;
cp nc, thot nc, chng ngp, x l cht thi, h tng nng lng v h tng vin
thng... kt ni vi kt cu h tng cc tnh trong Vng thnh ph H Ch Minh, ng
bng sng Cu Long, Nam Ty Nguyn.
u tin u t pht trin kt cu h tng nng thn; h tr nh , vic lm v
cc iu kin sinh sng cho dn c cc a bn th ha. Tip tc pht huy v m
rng cc hnh thc x hi ha u t kt cu h tng. Khai thc c hiu qu qu t
th to ngun vn u t. Tng cng qun l ao, h, knh, rch, bo v ti nguyn,
mi trng sinh thi; y mnh x hi ha, huy ng cc ngun lc tham gia bo v
mi trng, ch ng thch ng v hn ch tc hi ca bin i kh hu v nc bin
dng.
(3) Pht trin gio dc - o to, khoa hc - cng ngh, xy dng vn ha m
bn sc dn tc, bo m chnh sch an sinh x hi
a. Xy dng nn gio dc tin tin, mang m bn sc dn tc, p ng yu cu cng
nghip ha, hin i ha, hi nhp quc t. Tip tc i mi, pht trin, nng cao ton
din cht lng gio dc v o to, c bit coi trng gio dc truyn thng, l tng,
o c, li sng, thc trch nhim x hi, nng lc sng to.
Pht huy vai tr gia nh phi hp vi nh trng, x hi gio dc th h tr.
y mnh x hi ha u t xy dng h thng trng lp theo quy hoch; m rng
lin kt o to, tng cng v nng cao hiu qu qun l Nh nc i vi cc c s
o to ngoi cng lp v nc ngoi. Tip tc duy tr kt qu chng m ch; ph cp
mm non cho tr 5 tui, gio dc tiu hc, trung hc c s v ph cp bc trung hc,
thc hin ph cp ngoi ng, tin hc cho hc sinh ph thng. Thc hin c kt qu
chng trnh nng cao cht lng ngun nhn lc, c bit l i ng cn b lnh o,
qun l, cn b khoa hc - cng ngh, doanh nhn v lao ng k thut; khuyn khch
cc hot ng khuyn hc, khuyn ti, xy dng x hi hc tp.
b. i mi mnh m c ch qun l, t chc, hot ng khoa hc - cng ngh theo
thm quyn, gn kt gia cc c s nghin cu, o to v sn xut - kinh doanh. y
mnh nghin cu khoa hc x hi v nhn vn lm c s xy dng cc chnh sch
pht trin, qun l th, xy dng vn ha v gii quyt cc vn bc xc ca x
hi. Tng cng nghin cu, ng dng v chuyn giao cng ngh. Tng u t
pht trin khoa hc - cng ngh, o to ngun nhn lc cht lng cao v xy dng
nhng trung tm khoa hc cng ngh tiu biu. Ch ng tham gia cc chng trnh
nghin cu quc t v ng ph vi bin i kh hu v nc bin dng. C chnh sch
bi dng, thu ht, trng dng cc chuyn gia khoa hc - cng ngh trong v ngoi
nc.
c. Pht trin vn ha theo hng vn minh, gi gn, pht huy bn sc vn ha dn tc
v cc gi tr tinh thn mang nt c trng ca nhn dn thnh ph; kt hp hi ha
gia pht trin kinh t vi pht trin vn ha; u t xy dng Nh ht giao hng nhc v kch, Bo tng thnh ph, Nh thiu nhi thnh ph (c s 2), nng cao hiu
qu hot ng ca cc thit ch, cng trnh vn ha; nh hng, h tr sng tc cc
tc phm vn hc - ngh thut tin tin, m bn sc dn tc, giu tnh nhn vn;
khng ngng nng cao i sng vn ha ca nhn dn.
Tip tc hon thin quy hoch bo ch, xut bn; nng cao cht lng cng tc
nghin cu l lun, ph bnh, hot ng thng tin, tuyn truyn, nh hng d lun x
hi; tp trung o to, xy dng i ng qun l bo ch, phng vin, bin tp vin c
bn lnh chnh tr, phm cht o c v nng lc, nghip v gii. Tng cng qun l,
5

u tranh c hiu qu hot ng li dng mng internet truyn b t tng phn ng,
li sng thc dng, bo lc, tri o l.
y mnh pht trin ngnh y t, cc chng trnh quc gia v chm sc sc
khe, cc chng trnh y t chuyn su, y t d phng; ngnh dc v ng y. Tip tc
cng c, hon thin mng li y t c s, y mnh x hi ha, m rng din bo
him y t, chm lo sc khe nhn dn, c bit i vi ngi ngho; tp trung xy
dng, pht trin khu y t k thut cao, cc trung tm y t chuyn su v mt s bnh
vin ti cc ca ng thnh ph. Thc hin nghim chnh sch, php lut v dn s.
Cng c t chc, nng cao hiu qu hot ng ca c quan qun l v cc lin
on th thao; tp trung xy dng Khu lin hp th thao Rch Chic; c chnh sch
o to v thu ht hun luyn vin gii, vn ng vin c thnh tch cao, trin vng; ch
trng u t pht trin th thao hc ng, phong tro luyn tp th dc - th thao
trong cng ng.
d. Gii quyt kp thi cc vn x hi bc xc, nht l lao ng, vic lm, bi thng,
ti nh c; y mnh chng trnh gim ngho, bo m an sinh x hi, nng cao cht
lng sng ca nhn dn. Thc hin tt chnh sch u i ngi c cng v cc i
tng bo tr x hi; ko gim chnh lch mc sng, hng th vn ha gia cc
tng lp dn c, gia th v nng thn.
(4) Bo m quc phng - an ninh, gi vng n nh chnh tr, nng cao hiu qu
cng tc i ngoi
Gi vng n nh chnh tr v trt t an ton x hi. Lnh o, ch o thc hin
c hiu qu cc ngh quyt v nhim v quc phng - an ninh trong tnh hnh mi; ch
ng u tranh, p tan mi m mu, hot ng chng ph ca cc th lc th ch;
gn nhim v pht trin kinh t - x hi vi bo m an ninh, quc phng, xy dng
khu vc phng th vng chc, xy dng th trn quc phng ton dn, th trn an ninh
nhn dn vng mnh. Xy dng lc lng qun i, cng an cch mng, chnh quy,
tinh nhu, tng bc hin i, bo m sn sng chin u trong mi tnh hung; xy
dng lc lng dn qun t v, d b ng vin. Tip tc kin ton t chc, u t
thit b hin i cho lc lng cnh st phng chy - cha chy, cu nn, cu h.
Thc hin tt chnh sch tn gio, dn tc, gii quyt kp thi, c hiu qu cc vn
lin quan n an ninh - chnh tr.
Nng cao hiu qu thc hin chin lc ci cch t php; tip tc kin ton t
chc, cn b, u t c s vt cht; nng cao cht lng, hiu qu hot ng ca cc
c quan iu tra, truy t, xt x, thi hnh n; khc phc oan, sai, b lt ti phm; cng
c cc ch nh b tr t php.
Tng cng cng tc i ngoi ng, i ngoi nh nc, i ngoi nhn dn
v i ngoi kinh t, vn ha, x hi; thc hin tt cc ni dung hp tc k kt vi
a phng cc nc, nht l cc nc lng ging v cc i tc quan trng; m rng
quan h hp tc kinh t - vn ha vi mt s a phng cc nc; ch ng ngn
nga, gim thiu cc tc ng tiu cc pht sinh trong qu trnh hi nhp quc t.
(5) Su chng trnh t ph
(5.1) Chng trnh nng cao cht lng ngun nhn lc xy dng nhanh ngun
nhn lc p ng yu cu pht trin v hi nhp kinh t quc t; trong , tp trung
bo m nhu cu lao ng cht lng cao cho 9 ngnh dch v, 4 ngnh cng nghip
trng yu v xut khu lao ng.
(5.2) Chng trnh ci cch hnh chnh gn vi mc tiu xy dng m hnh chnh
quyn th, xy dng nn hnh chnh trong sch, vng mnh, chuyn nghip, hin
i, hot ng c hiu lc, hiu qu; b my qun l nh nc tinh gn; i ng cn
b, cng chc c phm cht v nng lc.
(5.3) Chng trnh h tr chuyn dch c cu kinh t, chuyn i m hnh tng
trng kinh t thnh ph tp trung ngun lc pht trin nhanh cc ngnh, sn phm
cng nghip, dch v c hm lng khoa hc - cng ngh cao, gi tr gia tng cao, nng
6

nghip cng ngh cao, nng nghip sinh thi, i u c nc trong chuyn i m hnh
tng trng kinh t t pht trin theo chiu rng sang pht trin theo chiu su, c cht
lng, hiu qu cao, bn vng.
(5.4) Chng trnh gim n tc giao thng tp trung u t xy dng, tng bc
hon chnh h thng giao thng, hnh thnh mng li giao thng ng b, pht trin
nhanh vn ti hnh khch cng cng, u tin giao thng cng cng sc ch ln; nng
cao thc chp hnh php lut ca ngi tham gia giao thng; nng cao hiu lc, hiu
qu qun l Nh nc; tng bc ci thin tnh trng n tc giao thng, gim tai nn
giao thng.
(5.5) Chng trnh gim ngp nc tp trung gii quyt c bn tnh trng ngp
nc ti khu vc trung tm thnh ph (khong 100 km); kim sot, ngn chn khng
pht sinh im ngp mi trn 5 vng cn li (khong 580 km).
(5.6) Chng trnh gim nhim mi trng kim sot, ngn chn v gim thiu
nhim khng kh, nc mt, nc ngm, ting n, cht thi rn thng thng, cht thi
nguy hi; khc phc nhng ni b nhim nghim trng; tng cng cy xanh, vn
hoa, thm c, cng vin; xy dng thnh ph xanh, sch, c mi trng sng tt;
khi phc cc h sinh thi, phc hi a dng sinh hc, bo v pht trin Khu d tr
sinh quyn Cn Gi; nng cao thc bo v mi trng ca cng ng.
2.3 Nng cao nng lc lnh o v sc chin u ton ng b; tng cng hiu
lc, hiu qu qun l ca chnh quyn; pht huy dn ch v sc mnh khi i
on kt ton dn tc
(1) Nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca t chc ng v cht
lng i ng cn b, ng vin
Tng cng lnh o thc hin c hiu qu cng tc chnh tr, t tng, to s
thng nht v t tng v hnh ng trong ng b v s ng thun trong nhn dn.
i mi ni dung, phng thc cng tc t tng, u tranh c hiu qu vi m mu,
hot ng din bin ha bnh, cc quan im sai tri, lun iu xuyn tc ca cc th
lc th ch; kp thi pht hin, u tranh x l nghim minh cc biu hin t din
bin, t chuyn ha trong ni b. Xy dng i ng cn b lm cng tc t tng c
bn lnh chnh tr, phm cht o c, trnh , nng lc tham mu v tc nghip t
hiu qu cao. Tng cng lnh o, ch o, kim tra ca cp y i vi hot ng ca
cc c quan bo ch, bo m nh hng t tng chnh tr trn tt c cc lnh vc.
y mnh cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh i
vo chiu su, tr thnh nn np sinh hot thng xuyn ca t chc ng v ng
vin, to chuyn bin cn bn, ton din v thc tu dng, rn luyn o c cch
mng trong ng b v nhn dn theo phng chm tch cc hc tp, n lc lm
theo, ngn chn, y li s suy thoi t tng chnh tr, o c li sng trong cn b,
ng vin v nhn dn.
Nng cao cht lng sinh hot chi b, cp y, pht huy dn ch, thc hnh tt
t ph bnh v ph bnh, gp phn nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca t
chc c s ng v cht lng i ng cn b, ng vin. Thc hin tt cng tc pht
trin ng. i mi phng thc hot ng ca t chc ng cp trn c s nng cao
cht lng cng tc quy hoch, o to, qun l, nh gi, b tr, lun chuyn cn b,
ch trng cn b n, cn b tr tui. C k hoch o to, ch trng o to i ng
cn b lnh o, qun l xut thn t cng nhn. Xy dng v thc hin tt chnh sch
thu ht, trng dng nhn ti. Tng cng cng tc bo v ng, thc hin tt cng tc
bo v chnh tr ni b.
Tng cng kim tra, gim st, c bit cc lnh vc d pht sinh tiu cc; kp
thi pht hin v ch ng khc phc sm nhng thiu st, khuyt im, phng nga
sai phm, x l nghim minh, kp thi cc sai phm.
Tip tc i mi phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr.
Tng cng ch lnh o tp th i i vi pht huy tinh thn ch ng, sng to v
7

trch nhim c nhn. Bm st thc tin, nng cao cht lng s kt, tng kt. Ci cch
th tc hnh chnh trong ng, khc phc tnh trng th tc rm r trong cng tc t
chc, cn b, qun l cn b, ng vin.
(2) Nng cao cht lng hot ng ca on i biu Quc hi thnh ph, Hi
ng Nhn dn thnh ph, Hi ng Nhn dn x v y ban Nhn dn cc cp;
nng cao hiu lc, hiu qu qun l ca b my chnh quyn
Pht huy vai tr on i biu Quc hi thnh ph v Hi ng Nhn dn thnh
ph, Hi ng Nhn dn x; thc hin tt chc nng gim st, kp thi pht hin, chn
chnh nhng hnh vi vi phm php lut. Nghin cu, kin ngh Trung ng b sung
nhim v, thm quyn v tng thm s lng, c cu i biu chuyn trch ca Hi
ng Nhn dn thnh ph.
y mnh ci cch hnh chnh, ng b 4 lnh vc: th tc hnh chnh, t chc
b my, i ng cn b - cng chc - vin chc v ti chnh cng. cao vai tr, trch
nhim ca ngi ng u; ly vic cng khai minh bch cc quy nh ca Nh nc
v b tr cn b, cng chc, vin chc phm cht, nng lc, c tinh thn, thi
phc v nhn dn lm khu t ph. Trn c s cc quy nh php lut hin hnh, b
sung quyn hn v trch nhim qun l nh nc ca cc c quan tham mu trc
thuc y ban Nhn dn thnh ph; m rng phn cp cho chnh quyn qun, huyn
vi yu cu v ni dung khc nhau gia cc qun trung tm, cc qun ang th ha
v cc huyn, tng bc hnh thnh m hnh chnh quyn th. Nghin cu, kin ngh
Trung ng m rng phn cp qun l cho thnh ph ph hp vi c th ca th
ln; cho thc hin im t chc s theo ngnh dc i vi mt s ngnh mang tnh
nghip v, k thut cao; trc mt, thc hin im ngnh y t v gio dc.
Tp trung thc hin quyt lit cng tc thanh tra, kim tra, gim st phng,
chng, y li quan liu, tham nhng, lng ph; hon thin c ch, chnh sch trn mt
s lnh vc c kh nng ny sinh tham nhng.
(3) Pht huy dn ch v sc mnh khi i on kt ton dn tc, chm lo xy
dng mt trn v cc on th chnh tr - x hi vng mnh
Nng cao nhn thc, trch nhim ca h thng chnh tr trong pht huy sc
mnh i on kt ton dn tc, ly mc tiu dn giu, nc mnh, dn ch, cng
bng, vn minh lm im tng ng, on kt, tp hp cc tng lp nhn dn xy
dng, bo v thnh ph v t nc. Tip tc r sot, b sung c ch, chnh sch lin
quan n quyn li v ngha v cng dn; thc hin tt cng tc tip cng dn, gii
quyt kp thi, tha ng, ng php lut cc khiu ni ca cng dn.
Tng cng cng tc quy hoch, o to, bi dng, chm lo i sng cn b,
to iu kin hot ng i mi, nng cao cht lng, hiu qu hot ng ca mt
trn v cc on th. Thc hin tt quy ch dn ch c s; nng cao cht lng cc
cuc vn ng, phong tro thi ua yu nc; pht huy vai tr gim st, phn bin x
hi ca mt trn, cc on th nhm tng s ng thun trong x hi; cng c, xy
dng khi i on kt ton dn tc, thc hin thng li nhim v chnh tr ca thnh
ph.
Tng cng xy dng giai cp cng nhn vng mnh, c gic ng giai cp, bn
lnh chnh tr vng vng, c trnh ngy cng cao. Nng cao trnh v v th chnh tr
ca giai cp nng dn, to iu kin nng dn tham gia ng gp v hng li
nhiu hn t nhng thnh tu trong qu trnh th ha. Xy dng i ng tr thc
ngang tm vi trnh ca tr thc cc nc tin tin trong khu vc v th gii; pht
huy tim nng i ng tr thc tham gia thc hin cng nghip ha, hin i ha. Chm
lo xy dng th h tr, hnh thnh lp thanh nin u t trn mi lnh vc, k tc trung
thnh v xut sc s nghip cch mng ca ng v dn tc. Quan tm nng cao trnh
v i sng vt cht, vn ha ca ph n; thc hin tt mc tiu bnh ng gii; xy
dng gia nh no m, bnh ng, tin b, hnh phc. Pht huy bn cht, truyn thng
B i C H ca cu chin binh, vai tr ca cn b hu tr trong gio dc truyn
8

thng, l tng cch mng cho th h tr, tham gia xy dng v bo v ng, bo v
ch x hi ch ngha, ci thin i sng cu chin binh, cn b hu tr. Chm sc
ngi cao tui sng vui, sng khe, sng hnh phc; pht huy vai tr ca ngi cao
tui trong gio dc con chu. ng vin, khi dy tim nng, thc trch nhim ca
doanh nhn trong pht trin kinh t - x hi. Ch trng pht huy tim nng, th mnh,
nng cao dn tr, ci thin i sng ng bo cc dn tc; chm lo o to, bi dng
cn b ngi dn tc. ng vin ng bo c o sng tt i, p o; tch cc tham
gia xy dng v bo v T quc. y mnh cng tc thng tin, tuyn truyn, ng vin
kiu bo hng v T quc, tch cc tham gia xy dng thnh ph v t nc.
II. Thng qua Bo co kim im s lnh o, ch o ca Thnh y, Ban
Thng v Thnh y kha VIII, nhim k 2005 - 2010. T kinh nghim ca kha
trc, Thnh y, Ban Thng v Thnh y kha IX cn tip tc pht huy u
im, i mi phng thc lnh o, nng cao cht lng v hiu qu cng tc
lnh o, ch o trong nhim k 2010 - 2015.
III. Thng qua bo co tng hp kin ca t chc ng cc cp, cc tng
lp nhn dn thnh ph ng gp vo d tho cc vn kin trnh i hi XI ca
ng. Thnh y kha IX tng hp kin tho lun ti i hi b sung, hon
chnh vn bn, bo co Ban Chp hnh Trung ng.
IV. Thng qua kt qu bu c Thnh y kha IX gm 69 ng ch v bu
on i biu ca ng b thnh ph i d i hi i biu ton quc ln th XI
ca ng gm 30 ng ch i biu chnh thc v 3 ng ch i biu d khuyt.
Thnh y kha IX hon chnh h s v kt qu bu c, bo co B Chnh tr, Ban
B th v cc ban ng Trung ng c lin quan quyt nh chun y theo quy
nh.
V. Giao Thnh y kha IX cn c Ngh quyt i hi ng b thnh ph,
trn c s qun trit su sc Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th XI ca
ng, xy dng chng trnh hnh ng, cc k hoch cng tc nhanh chng
trin khai, t chc thc hin, a ngh quyt i vo cuc sng.
***
i hi ku gi ton th cn b, ng vin v ng bo thnh ph tip tc pht
huy truyn thng yu nc, cch mng, on kt, nng ng, sng to, tranh th thi
c, vt qua thch thc, y mnh ton din s nghip i mi, hng hi hng ng
phong tro thi ua yu nc, phn u hon thnh mc tiu, nhim v i hi ra, v
c nc, cng c nc gp phn thc hin thng li Ngh quyt i hi XI ca ng,
xng ng vi thnh ph mang tn Ch tch H Ch Minh - thnh ph Anh hng.
I HI I BIU NG B THNH PH H CH MINH LN TH IX, NHIM K
2010 - 2015