You are on page 1of 2

ACDE

Curs 2014-15

ACOMPANYAMENT ACDE

Febrer 2015

Objectiu: Acompanyament per laplicaci del pla anual (ACDE)


Centre
Assistents

Dia
Centre:

Hora
Inspector/a:
Servei Educatiu:

1. Aspectes significatius per a la implementaci del Pla Anual (interessos, necessitats).

2. Dificultats daplicaci.

3. Propostes dactuaci i agents implicats.

Valls Occidental

Febrer 2015

Lloc

ACDE

Curs 2014-15

4. Observacions

*R=Requeriment
M=Millora
E= Excellncia

Data:

Signatures
Direcci

Valls Occidental

Inspecci

Febrer 2015

Servei Educatiu