You are on page 1of 6

BOKML

INDIVIDUELL HJEMMEEKSAMEN

Emnekode

NKO106

Emnenavn

Innfring i politi- og
naturoppsynsfag

Utlevering

11.12.2012 kl. 09.00

Innlevering :

12.12.2012 kl. 15.00

Faglrer(e)

: Pl Fossland Moa

Sensurfrist

: 09.01.13

Antall sider (inkl. framside) : 6

EKSAMENSOPPGAVE NKO106
rsstudium og basiskurs i natur- og kulturminneoppsyn 2012
Alle oppgavene skal besvares.
For alle delsprsml kan det legges inn egne forutsetninger for besvarelsen hvis dette anses som
formlstjenlig fra kandidatens side.
Besvarelsen skal ikke overstige 12 sider eksklusiv oppsynsrapport og eventuell beslagsrapport.

Oppgave 1:
A) Gjr kort rede for hva vi forstr med begrepene naturens egenverdi,
referanseomrder og Ramsaromrder i forhold til naturvernarbeidet.
B) Som oppsyn vil du av og til kunne foreta enten visitasjon og/eller ransaking. Gjr kort
rede for forskjellene mellom disse to handlingene?
C) Hva forstr vi med tilsyn i forhold til fagfeltet natur- og kulturminneoppsyn?
D) Gjr kort greie for hvilke hovedkriterier som ligger til grunn for opprettelse av en
nasjonalpark i Norge i dag?

Oppgave 2:
Du er bosatt i Bldal kommune og er ansatt som oppsyn i Blfjell fjellstyre, med oppgave
utfre oppsyn i statsalmenningen i kommunen. Du innehar begrenset politimyndighet (BP). I
forbindelse med en oppsynstur i statsalmenningen den 20. august 2012, kommer du over en
kvinne og en mann ved Blvatnet, et vann der garnfiske er tillatt. De to personene er i ferd
med ta ut fisk fra et garn. Kvinnen kjenner du etter hvert igjen som din nabo; Tove Blsen.
Mannen er ukjent for deg og du antar at han ikke er fra Bldal. Ved siden av et bl som
brenner friskt str det ogs et haglegevr. Mannen forteller uoppfordret at han eier hagla og
at han har tatt den med p turen for skyte krker og mker. Han forteller videre at han
tidligere p dagen har skutt to krker og at bde han og Tove har bommet hver sin gang p
det han kaller gre mker. Bakgrunnen for denne jakten p krker og mker er at de mener
at disse fuglene er en stor trussel for rypeproduksjonen i omrdet.
A) Gjr kort rede for din opptreden innledningsvis i denne oppsynssituasjonen, samt
f frem hvilke dokumenter du ber om f se fra de to personene i tilknytning til
dette fisket og denne jakten.
Mannen nekter, p din foresprsel, oppgi personalia. Han kan heller ikke fremvise de
dokumenter du etterspr, da han hevder ha disse liggende i bilen som er parkert ca. 5km
unna. Han hevder videre at han som innenbygdsboende i kommunen, fritt kan drive garnfiske
i dette vannet og dermed ikke trenger vise frem fiskekort i forhold til dette. Din nabo, Tove
Blsen, bekrefter hans opplysninger knyttet til dette.

B) Gjr rede for din handlemte i forhold til dette. Foreta her spesielt en vurdering i
forhold til om det er aktuelt med bruk av tvangsmidler i denne situasjonen?
Begrunn svaret
C) Gjr kort rede for begrepene forsk og medvirkning relatert til aktuelt lovverk, i
forbindelse med denne konkret saken.

Oppgave 3:
Skriv en oppsynsrapport og eventuell beslagsrapport (hvis du velger foreta beslag) knyttet
til oppgave 2.
(Bruk vedlagte skjema hvis du skriver mer enn en side p oppsynsrapporten, fortsett da p
et eller flere blanke ark )

Oppgave 4:
Ulike typer av naturbasert reiseliv ker i omfang i ulike deler av Norge. Aktiviteter innenfor
dette reiselivssegmentet kan ha mange positive ringvirkninger bl.a. lokalt, men kan ogs
potensielt forringe natur- og/eller kulturminneverdier.
A) Diskuter p et generelt grunnlag hvordan en slik kning i naturbasert reiseliv
potensielt kan tenkes virke inn p naturoppsynets arbeidsoppgaver.
B) Hvordan kan aktivt bruk av media vre en strategi for forhindre at natur- og/eller
kulturminneverdier forringes gjennom ulike typer naturbaserte reiselivsaktiviteter?
Begrunn svaret.

Vedlegg 1.

POLITIET
Politidistrikt (politikammer)
Sted og dato
Rapportskriver
Tjenestegren
Tjenestested

RAPPORT

Dok.nr.
Anm.nr.;jnr. Og ev. andre registr.opplysn.

Vedlegg 2.

POLITIET

Rapport om
ransaking - beslag

Politikammer

Tjenestested

Tid (dag, dato, klokkeslett) for ransakingen/beslaget

Gjelder straffesak mot

Sted

Siktet/mistenkt for

Dok.nr.:

Straffesaken etterforskes av
Hos

Beslutning/ordre om ransaking/beslag gitt av


Ransakingen/beslaget iverksatt uten forutgende
beslutning/ordre

Til stede

Ransakingen/beslaget ble ledet av

Beslutningen/ordren om beslaget ble


opplest/forevist/hensikten forklart

Vitne

Samtykke til ransakingen/beslaget ble gitt av

Vitne

Hus, rom m.v. som ble ransaket

Beslaglagte ting
Beslagsnr.
Art og mengde

Kvittering for de beslaglagte ting levert til

Hvor funnet

De beslaglagte ting oppbevares hos

Merknader (f.eks. om det er voldt skade ved ransakingen m.v.)

Sted og dato

Leders underskrift og stilling

Vitnes underskrift

Vitnes underskrift