You are on page 1of 10

1

SMK CHERAS JAYA, TAMAN CHERAS JAYA,


BALAKONG, 43200 CHERAS, SELANGOR
NAMA : _________________________________________

TINGKATAN : ________________

UJIAN 1 2014
FIZIK TINGKATAN 5
Satu jam (1 jam)
Bahagian A : Jawab semua soalan dalam ruangan disediakan.
1. Sebuah
stesyen
radio
memancarkan
gelombang radio (radio waves) pada 90.3
MHz. Berapakah frekuensinya dalam unit
Hz?
A. 90.3 X 104 Hz
B. 90.3 X 105 Hz
C. 90.3 X 106 Hz
D. 90.3 X 107 Hz
E. 90.3 X 109 Hz

2. Rajah 1 menunjukkan graf bagi satu sistem


berayun yang mengalami pelembapan
(damping).

Rajah 2
Berapakah panjang gelombang (wavelength)
ultrabunyi (ultrasound) itu dalam rahim ibu?
A.
B.
C.
D.

7.5 x 10-6 m
7.5 x 10-4 m
7.5 x 10 4m
7.5 x 105 m

4. Rajah 3 menunjukkan gelombang bunyi


(sound waves) di udara.

Rajah 1
Antara berikut, kuantiti manakah yang tidak
berubah?
A. Saiz ayunan (oscillation)
B. Tempoh ayunan
C. Tenaga ayunan
D. Amplitud ayunan
3. Rajah 2 menunjukkan imej janin yang
diperoleh dengan menggunakan ultrabunyi
(ultrasound).

C - mampatan (compression)
R - regangan (rarefaction)
Rajah 3
Kelajuan (speed) gelombang bunyi (sound
waves) ialah 330ms-1. Berapakah frekuensi
gelombang bunyi?
A. 18.3Hz
B. 55.0Hz
C. 73.3Hz
D. 110.0Hz

2
5. Rajah 4 menunjukkan satu corak interferens
(interference pattern) terbentuk daripada dua
punca gelombang yang koheren X dan Y. Di
titik manakah, A, B, C atau D interferens
memusnah (destructive interference) berlaku?

8. Apa yang perlu dilakukan oleh pemain drum


untuk menghasilkan not yang mempunyai
kelangsingan yang rendah (lower pitch note).
A. Memukul drum dengan daya (force) yang
lebih kecil
B. Memukul drum dengan daya yang lebih
besar
C. Mengendurkan permukaan drum (loosen
the drum skin)
D. Menegangkan (tighten) permukaan drum
9. Rajah 6 menunjukkan gelombang
merambat menuju ke sebuah pelabuhan.

Rajah 4
6. Ciri gelombang yang manakah antara berikut
akan berubah apabila berlaku interferens
gelombang (interfererence of waves)?
A. Kelajuan (speed)
B. Panjang gelombang (wavelength)
C. Amplitud
D. Arah
perambatan
(direction
of
propagation)
7. Rajah 5 menunjukkan fenomena interferens
gelombang air.

air

Rajah 6
Apakah yang akan berlaku
gelombang itu pada P dan Q?
P
A.
B.
C.
D.

Pantulan
Reflection
Pembelauan
Diffraction
Pantulan
Reflection
Pembelauan
Diffraction

kepada

Q
Pembiasan
Refraction
Pembiasan
Refraction
Interferens
Interference
Interferens
Interference

10.Antara berikut, yang manakah menghasilkan


gelombang membujur (longitudinal waves)?

S1: Sumber gelombang 1


S2: Sumber gelombang 2
Rajah 5
Berapakah
panjang
gelombang air tersebut?
A. 0.8cm
B. 1.2cm
C. 3.2cm
D. 5.0cm

gelombang

bagi

menunjukkan laju gelombang bunyi dalam


susunan menaik?

Laju rendah
tinggi

11. Antara rajah berikut, yang manakah


menunjukkan gelombang air yang melalui
celahan sempit (small gap) dengan betul?

A.
B.
C.
D.

Udara
Pepejal
Cecair
Cecair

Laju
Cecair
Cecair
Udara
Pepejal

Pepejal
Udara
Pepejal
Udara

13. Apabila suatu sistem bergetar pada frekuensi


aslinya (system oscillates at its natural
frequency) menjadi perlahan disebabkan oleh
pelembapan (damping), amplitudnya akan
A. Berkurang
B. Bertambah
C. Tidak berubah
14. Manakah pernyataan berikut adalah paling
baik menerangkan mengapa bunyi lebih
mudah di belau (diffracted) berbanding
cahaya?
A. Bunyi ialah gelombang membujur
(longitudinal wave)
B. Laju bunyi lebih lambat berbanding
cahaya
C. Bunyi memerlukan medium untuk
perambatannya (propagation)
D. Panjang gelombang (wavelength) bunyi
lebih panjang berbanding cahaya
15. Litar manakah yang mempunyai rintangan
paling rendah?

12. Laju (speed) gelombang bunyi (sound waves)


berubah dalam rupa bentuk jirim (matter)
yang berbeza. Mana antara berikut

4
C. A2>A3=A1
D. A3>A2>A1
18. Antara yang berikut, litar yang manakah
digunakan untuk menentukan rintangan
(resistance), R, sebuah perintang?
A.

B.

C.

16. Arus yang mengalir dalam lampu ialah 0.8A.


Jumlah cas yang melalui lampu itu dalam 20
minit ialah
A. 16 C
B. 96 C
C. 160 C
D. 960 C

D.

17. Rajah 7 menunjukkan dua perintang yang


serupa disambungkan secara selari (parallel
series)
19. Rajah 8 menunjukkan suatu gelombang
merambat (propagate) melalui tiga kawasan
P, Q dan R.

Rajah 8
Rajah 7
Bacaan manakah yang betul?
A. A1=A2 + A3
B. A1>A3>A2

Berapakah laju gelombang dalam kawasan R


jika laju suatu gelombang dalam kawasan P
ialah 6 m s-1.
A.
2 ms-1

5
B.

4 ms-1
C. 6 ms-1
D.
8 ms-1
20. Antara yang berikut, graf yang manakah
menunjukkan
hubungan
antara
beza
keupayaan (potential difference), V dengan
arus, I bagi suatu perintang yang mematuhi
Hukum Ohm?
A.
B.

C.

D.

Ruang jawapan soalan pelbagai pilihan


1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bahagian B: Jawab soalan dalam ruangan disediakan.


1. Rajah 1 menunjukkan dua pembesar suara (loudspeakers) yang disambung pada suatu penjana
frekuensi audio (audio frequency generator). Murid-murid berdiri pada kedudukan di mana bunyi kuat
kedengaran.

a)

Rajah 1
Apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi?
________________________________________________________________________

(1m)

b)

Mengapakah bunyi kuat kedengaran oleh murid-murid pada kedudukan itu?


_________________________________________________________________________

c)

Jarak di antara pembesar suara itu ialah 1.5m. Pada kedudukan 10.0 m dari pembesar suara
jarak di antara dua garisan pelajar bersebelahan adalah 4.0 m. Hitung panjang gelombang
bunyi itu.

d)

Frekuensi gelombang bunyi itu ditinggikan.

(1m)

(2m)

i) Apakah yang akan berlaku kepada jarak pemisahan di antara dua barisan bersebelahan
di
mana bunyi kuat kedengaran?

(1m)

______________________________________________________________________
ii) Beri sebab bagi jawapan anda di 1(d)(i)

(1m)

______________________________________________________________________

2.

Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan dua fotograf litar elektrik.

Rajah 2.1
a)

Rajah 2.2

Rajah yang manakah menunjukkan litar selari (parallel)?


_______________________________________________________________________

b)

Lukis rajah litar elektrik bagi fotograf dalam Rajah 2.1

(1m)

(2m)
c)

Rajah 2.3 menunjukkan satu litar elektrik. Anggap rintangan dalam (internal resistance)
bagi bateri boleh diabaikan (negligible).

i)

Rajah 2.3
Hitung rintangan berkesan bagi litar itu.

ii)

Berapakan bacaan ammeter itu?

(2m)

(2m)
iii) Satu daripada perintang 10 dikeluarkan dari litar itu. Apakah yang berlaku kepada
bacaan ammeter itu?
__________________________________________________________________
KERTAS SOALAN TAMAT
DISEDIAKAN OLEH,

(SITI NADIRAH BINTI NASIR)


Ketua Pantia Fizik,
SMK Cheras Jaya
DISEMAK OLEH,
..
(ROHANA BINTI ISMAIL)
Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik,
SMK Cheras Jaya

(1m)

1C

2B

3B

4B

5B

6C

7A

8C

9B

10 A

11 C

12 A

13 A

14 D

15 C

16 D

17 A

18 A

19 A

20 D

SKEMA JAWAPAN UJIAN 1 2014


FIZIK TINGKATAN 5
Bahagian A

Bahagian B
1

a) Gelombang membujur

b) Interferens membina berlaku

c) = ax/D
(1.5 x 0.4/)10
0.6 m

d) i) Jarak di antara 2 barisan bersebelahan berkurang


ii) Panjang gelombang berkurang apabila frekuensi
gelombang bunyi bertambah.
a) Rajah 2.2

1
1

b)

c) i) 6
ii) 2A
iii) Bacaan ammeter berkurang

2
1
1