You are on page 1of 15

Projekt z zaawansowanych konstrukcji elbetowych.

I.Dane projektowe:
Kategoria uytkowania: B
Rozpito pyty w licach podpr: 3,9 m
Szeroko ebra: 0,25 m
Klasa betonu C25/30
Klasa stali A3R

II. Cel projektu:


Zaprojektowanie dwuprzsowej pyty elbetowej monolitycznego stropu pytowo- ebrowego.
Obliczenia statyczne i wymiarowanie zbrojenia przeprowadzi wariantowo wg. teorii:
- sprystoci liniowej,
- sprystoci liniowej z ograniczon redystrybucj momentw,
- plastycznego wyrwnania momentw.

III. Obliczenia: Metoda sprystoci liniowej.


leff := 3.915m

1. Trwao i otulina zbrojenia.


leff
d

35

do wzoru przyjto warto 30

=> d :=

leff

d = 0.131 m d := 0.14m

30

przyjto d =0,14 m
Klasa betonu z uwagi na trwao w klasach ekspozycji C25/30- korozja wywoana
karbonityzacj.
Minimalna trwao konstrukcji S4 - 50 lat.
Minimalne otulenie ustalane ze wzgldu na warunki przekazania si przyczepnoci i ochron
przed korozj zbrojenia:

cmin := min cmin.b .. cmin.dur + cdur. cdur.st cdur.add .. 10mm


cmin. := min( 12mm , 15mm + 0 0 0 , 10mm)
cmin. = 0.01 m
cdev := 10mm
Nominalna grubo otuliny betonowej:
cnom := cmin. + cdev
cnom = 0.02 m

2. Idealizacja konstrukcji i metody analizy.


Obliczenie wysokoci pyty:
:= 12mm - przyjta rednica zbrojenia, zbrojenie zwyke

h := d + cnom +
2

h = 0.166 m

przyjto h=0,18m

h := 0.18m

Okrelenie efektywne rozpitoci leff w elenentach konstrukcyjnych, wyznaczenie a1 i a2 .


a1 := min( 0.5 15mm , 0.5 25mm)
3

a1 = 7.5 10
a2 := a1

ln := 3.9m

leff := a1 + ln + a2

leff = 3.915 m

l := ln + 0.25m = 4.15 m
leff
d

35

do wzoru przyjto warto 30

=> d :=

leff

d = 0.13 m

30

d := 0.14m

przyjto d =0,14 m

3. Zestawienie obcie.
Obcienia stae:
Wartoci charakterystyc zne:
1. Ciar wasny pyty gr 18 cm

gk1 := 4.5

kN
2

gk2 := 0.38

2. Ciar warstwy wyrwnawczej, zaprawa cementowa gr 2 cm

kN
2

3. Ciar warstwy wykoczeniowej pyty granitowe gr 2 cm

gk3 := 0.5

kN
2

m
Cakowite obcienie stae charakterystyczne:

3 N
gk := gk1 + gk2 + gk3 = 5.38 10 Pa
2
m

Wartoci obliczeniowe:
s := 1.35

Wspczynnik czciowy wynosi dla obcie staych 1,35


1. Ciar wasny pyty gr 18 cm

3 N
gd1 := gk1 s = 6.075 10 Pa
2
m

N
gd2 := gk2 s = 513 Pa
2
m
N
gd3 := gk3 s = 675 Pa
2
m

2. Ciar warstwy wyrwnawczej, zaprawa cementowa gr 2 cm


3. Ciar warstwy wykoczeniowej pyty granitowe gr 2 cm

3 N
Cakowite obcienie stae obliczeniowe gd := gd1 + gd2 + gd3 = 7.263 10 Pa
2
m
Obcienia zmienne:

Wartoci charakterystyc zne obcie zmiennych


A. Obcienie technologiczne kat. obiektu B

gka := 3

kN
2

m
B. Obcienie ciankami dziaowymi bloczki betonowe

gkb := 1.88

kN
2

3 N
gkz := gka + gkb = 4.88 10 Pa
2
m

Cakowite obcienia zmienne charakterystyczne


Wartoci obliczeniowe:

z := 1.5

Wspczynnik czciowy wynosi dla obcie staych 1,5


:= 0.7

Wspczynnik czciowy psi

3 N
gda := gka z = 4.5 10 Pa
2
m

A. Obcienie technologiczne kat. obiektu B

3 N
gdb := gkb z = 1.974 10 Pa
m2

B. Obcienie ciankami dziaowymi bloczki betonowe

3 N
gdz := gda + gdb = 6.474 10 Pa
2
m

Cakowite obcienia zmienne obliczeniowe

Suma obcie staych i zmiennych:


4 N
gkc := gk + gkz = 1.026 10 Pa
2
m

charakterystyczne

4 N
gdc := gd + gdz = 1.374 10 Pa
2
m

obliczeniowe

4. Wyznaczenie ekstremalnych momentw.


Obliczenie momentw ekstremalnych za pomoc tablic Winklera:

M Amax := gd 0.07 + gdc 0.096 1 m leff = 2.801 10 Nm


J
2

M Amin := gd 0.07 + gdc ( 0.025) 1 m leff = 2.529 10 Nm


J

M Bmax := gd ( 0.125) + gdc ( 0.125) 1 m leff = 4.023 10 Nm


J

M Bmin := gd ( 0.125) + gdc ( 0.063) 1m leff = 2.718 10 Nm


J

Obliczenie momentw ekstremalnych za pomoc programu RM-WIN (wyniki zestawiono w


tabelach):

Momenty podporowe
podpora

M [kNm]
min
max
min
max

A
B

0
0
-27,1
-40,2

Momenty przsowe
przso
AB

M [kNm]
min
max

0,4
26,7

Rys. 1 Obwiednia momentw wygenerowana przez program RM-WIN.

Rys.2 Okno dialogowe programu RM-WIN: Momenty przsowe.

5. Okrelenie danych niezbdnych do oblicze.


fck := 25MPa
c := 1.5

b := 1m
Es := 205GPa

fck
7
fcd :=
fcd = 1.667 10 Pa
c
fyk := 410MPa
.s := 1.15
fyk
fyd :=
.s

fctm := 2.2MPa

fyd = 3.565 10 Pa

M podp := 40.2kN m
M prz := 26.7kN m
h
xeff :=
= 0.083 m
2

:=

F1 = 1.383 10 N

(fcd xeff b)

3 2

As1 = 3.88 10

fyd

F2 := fyd As1
sy :=

A = 0.083 m
6

F1 := fcd xeff b
As1 :=

A := xeff b

F2 = 1.383 10 N

fyd

sy = 1.739 10

Es

cu3 := 3.5 10
lim :=

cu3

lim = 0.668

cu3 + sy

ef.lim := lim 0.8 = 0.534


Obliczenie wspczynnikw pomocniczych:
:= 0.8
:= 1
M Ed := 26.7kN m
M Ed

:=

= 0.082

b d fcd
ef := 1 1 2
ef ef.lim

ef = 0.085
0.089 0.534

Warunek speniony. Zbrojenie ciskane nie jest


konieczne.

Rami si wewntrznych zc

zc := 1 0.5 ef d
zc = 0.134 m
Obliczy przekrj zbrojenia rozciganego A.s1
M Ed
4 2
A.S1 :=
A.S1 = 5.588 10 m
zc fyd
Warunek na minimum zbrojenia
fctm
Asmin := 0.26
b d
fyk
4

Asmin = 1.953 10

4 2

Asmin1 := 0.0013 b d = 1.82 10

fctm
As.min := 0.26
b d 0.0013 b d
fyk
4 2

1.953 10

m 1.82 10

4 2

Warunek speniony

Warunek maks imum zbrojenia


3 2

AS1max := 0.04 b d

AS1max = 5.6 10

Powierzchnia zbrojenia:
Podpora B
=1

b = 1m

M ed := 40.2 10 N m

M ed

= 0.142

b d fcd
eff := 1 1 2 = 0.153
eff < eflim = 1

warunek speniony

zc := 1 0.5 eff d = 0.12 m


M ed
4 2
As :=
= 9.358 10 m
zc fyd
As = 9.358 cm

Podpora A* dobr zbrojenia konstrukcyjnego


3

M Ed. := 26.7 10 N m
3

M edk := 0.15 M Ed. = 4.005 10 NJ

:=

M edk
2

= 0.014

b d fcd
eff := 1 1 2 = 0.014
eff < eflim = 1

warunek speniony

fyd = 3.565 10 Pa

eflim := 0.493
:=

d = 0.13 m

fcd = 1.667 10 Pa

zc := 1 0.5 eff d = 0.13 m


M edk
5 2
As :=
= 8.67 10 m
zc fyd
As = 0.867 cm

*Analogicznie dla podpory C (2)


Przso AB*
4

M Ed. = 2.67 10 J
:=

M Ed.

= 0.094

b d fcd
eff := 1 1 2 = 0.099
eff < eflim = 1

warunek speniony

zc := 1 0.5 eff d = 0.124 m


M Ed.
4 2
As :=
= 6.037 10 m
zc fyd
As = 6.037 cm

*Analogicznie dla przsa BC (2)


3

M Ed.. := 0.4 10 N m
:=

M Ed..
2

gra
3

= 1.409 10

b d fcd
3

eff := 1 1 2 = 1.41 10
eff < eflim = 1

warunek speniony

zc := 1 0.5 eff d = 0.13 m

M Ed..
6 2
As :=
= 8.603 10 m
zc fyd

As = 0.086 cm

*Analogicznie dla przsa BC (2)

M
[kN*m]

Zastosowane
A2
A2
eff

rozstaw prtw

Podpora A (kostr.)
gra
Przso AB
d

4.005
0,4

0,014
0,00149

0,014
0,00141

[cm ]
0,867
0,086

[cm ]
1
0,7

fi 6 co 28 cm
fi 6 co 40 cm

26,7

0,094

0,099

6,037

6,28

fi 12 co 18 cm

Podpora B
gra
Przso BC
d
Podpora C (kostr.)

40,2
0,4
26,7
4.005

0,142
0,00149
0,094
0,014

0,153
0,00141
0,099
0,014

9,358
0,086
6,037
0,867

9,42
0,7
6,28
1

fi 12 co 12 cm
fi 6 co 40 cm
fi 12 co 18 cm
fi 6 co 28 cm

Dobr zbrojenia rozdzielczego.


Dobrano prty fi 6 w rozstawie:
Smax := max( 3 h , 400mm) = 0.498 m przyjto rozstaw co 49 cm

IV Obliczenia: Metoda sprystoci liniowej z


ograniczonredystrybucjmomentw.
Podpora
k1 := 0.44

cu := 0.0035

k2 := 1.25 0.6 +

eff. := 0.153

M podp := 40.2kN m
M prz := 26.7kN m

0.0014
cu

= 1.25

:= k1 + k2 eff. = 0.631
4

M edpod := M podp = 2.538 10 J N m


As. :=

M edpod
zc fyd

As. = 5.458 cm

4 2

= 5.458 10

Dobrano prty o fi 10 w rozstawie co 14 cm przekrj zbrojenia to 5,64 cm2.

Przso
3

leff = 3.915 m

(gdz + gd) leff

RA :=

x :=

gdz = 6.474 10 Pa

RA.

M edprz := RA. x
M edprz.
zc fyd

As = 4.327 cm

leff

M edpod = 2.538 10 J

RA. := 20.407kN

x := 1.486m

gd + gdz

As :=

M edpod

gd = 7.263 10 Pa

(gd + gdz) x2

= 4.327 cm

M edprz. := 20118N m

Dobrano prty o fi 8 w rozstawie co 11 cm przekrj zbrojenia to 4,55 cm2.

V Obliczenia: Metoda plastycznego wyrwnania


momentw.
PRZSO i PODPORA

M pl :=

(gd + gdz) leff 2


11

M pl. := 19140.9N m

M pl.
4 2
As :=
= 4.117 10 m
zc fyd
As = 4.117 cm

Dobrano prty o fi 8 w rozstawie co 12 cm przekrj zbrojenia to 4,17 cm2.


Zestawienie teoretycznie wyliczonego oraz dobranego zbrojenia (przekrj zbrojenia)
wzgldem poszczeglnych metod.

Zbrojenie teoretyczne Zbrojenie dobrane


przso podpora przso podpora
[cm2]
Teoria sprystoci liniowej
6,037
9,358
6,28
9,42
M. ograniczonej redystrybucji momentw
4,327
5,458
4,55
5,64
M. plastycznego wyrwnania momentw
4,11
4,11
4,17
4,17

Ponisze obliczenia wykonano dla metody II (ograniczona moetoda redystrybucji moentw)


Sprawdzenie wymagania zbrojenia na cinanie
Parametry przekroju :
As1 := 5.64 cm

d = 0.13 m

0.2 m

k := 1 +

= 2.238

b w := 1m

k := 2.0

rami si wew:
z := 0.9 d = 0.117 m
stopie zbrojenia :
As1
l :=
= 0.004322
b w d

i mniejszy ni 0,02

Parametry betonu :
0.18 MPa
C Rdc :=
= 0.129 MPa
1.4
k1 := 0.15MPa

k=2
3

Vmin := 0.035 k fck.

v := 0.6 1

= 0.495

fck.

= 0.54

250

szerokoc podpory ( przesa)


t := 0.25 m
obc. stae:
kN
gd := 7.263
m

VEd :=

obc. zmienne :
q d := 6.474

kN
m

sia poprzeczna w licu podpory:


VEd := 58.57 kN
VEd <

bw d v fcd
2

b w d v fcd
2

=1

= 587.25 kN

warunek speniony

Sia poprzeczna w odlegoi d od krawdzi podpory :

VEd.d := VEd q d + gd d = 56.777 kN

VRd.c

C Rdc k 100 l fck. b w d = 110.303 kN


MAX
kN
Vmin bw d 1000
= 64.594 kN
2
m
5

VRd.c := max( 110.303kN , 64.594kN) = 1.103 10 N


VEd.d < VRd.c = 1

Zbrojenie na cinanie nie jest wymagane.

Sprawdzenie stanu granicznego uytkowalnoci.


1. Sprawdzenie sprawdzenie zarysowa.
Speniono warunki dotyczce minimalnej gruboci pyty oraz odegoci rodka zbrojenia
od dolnej powierzchni pyty pod ktem odpornoci ogniowej. Z powyszego wynika, e
sprawdzenie zarysowania pyty jest nie wymagane.
2. Sprawdzenie ugicia
Uproszczona kontrola ugici:
K := 1.3
fMPa
yk := 410
fMPa
ck := 25
wysokoc uyteczna przekorju :
d = 0.13 m
l = 4.15 m
As.reg := 4.33 cm

As.prov := 5.46 cm

1 := 0
. >:=.

As.prov
b w d

= 0.004184

0 := 10

fck = 0.005

0
1
= 25.952
ldp := K 11 + 1.5 fck
+
fck

1 12
0

500

ldlim := ldp

As.reg

= 39.908

fyk
As.prov
l
d

< ldlim = 1

ugicie w normie

3. dugoc zakotwienia
dugo zakotwienia :
fctd := 1.07 MPa
= 0.012 m
sd := 400 MPa
1 := 1
2 := 1
fbd := 2.25 1 2 fctd = 6.907 MPa
lbrqd :=

sd

= 0.174 m
4 fbd

1 := 1

2 := 1

3 := 1

Lbd := 1 2 3 4 5 lbrqd = 0.122 m

4 := 0.7

5 := 1

= 31.801

fck. := 25

fctd := 3.07 MPa