You are on page 1of 302

SÈRIE 1

PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és
comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les quals cal triar-ne una.
Primera part
Exercici 1 [2,5 punts]
[Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben
0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts]

contestada:

Qüestió 1
La fabricació d’un producte consta de dues operacions. La taxa de qualitat de
cadascuna d’aquestes, mesurada com el percentatge de peces obtingudes sense
defectes, és del 95 % i el 98 %. Si només passen a l’operació següent les peces
sense defectes, d’un lot de 1000 peces, quantes se n’obtindran sense defectes?
a)
b)
c)
d)

950
931
980
965

Qüestió 2
El cost fix de producció d’un objecte és cf = 70000 PTA. Si es ven a pv =250 PTA/unitat
i a partir de 400 unitats venudes la fabricació comença a donar beneficis, el cost de
producció d’una unitat és:
a)
b)
c)
d)

175 PTA
75 PTA
120 PTA
150 PTA

Qüestió 3
La unitat de pressió expressada d’acord amb les unitats bàsiques del sistema
internacional (SI) és:
a)
b)
c)
d)

N m –2
kg m –1 s–2
kg m –2
bar

Qüestió 4
En l’ajust fix 28 H7/r6, la tolerància H7 del forat és

( ) µm
+21
−0

és

( )µm. Determineu-ne els serratges màxim i mínim.

a)
b)
c)
d)

21 µm i 13 µm
28 µm i 20 µm
41 µm i 0 µm
41 µm i 7 µm

i la tolerància r6 de l’eix

+41
+28

Qüestió 5
Quan en un torn es realitzen les operacions de cilindratge i d’escairament, la punta
de l’eina descriu, respecte a la peça, una corba:
a)
b)
c)
d)

Cilindratge
Espiral
Espiral
Helicoïdal
Helicoïdal

Escairament
Espiral
Helicoïdal
Espiral
Helicoïdal

Exercici 2 [2,5 punts]
Un llum ha de poder encendre’s i apagar-se de manera independent des de dos
interruptors. Utilitzant les variables d’estat:
1 tancat
1 encès
Interruptor p = 
; llum l = 
0 obert
0 apagat
a) Escriviu la taula de veritat del sistema si el llum només està encès quan els dos
interruptors estan en estats diferents.
[0,5 punts]
b) Determineu la funció lògica entre les variables d’estat.
[1 punt]
c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.
[0,5 punts]
d) Quin tipus d’interruptor es necessita per fer el muntatge? Compleix aquest
muntatge les especificacions esmentades? Per què?
[0,5 punts]

Segona part
OPCIÓ A

Exercici 3 [2,5 punts]
En una instal·lació, una bomba accionada per un motor tèrmic puja V = 100 m3
d’aigua a una alçada h = 3,6 m en 10 hores de funcionament estacionari. Determineu:
a) El treball fet per la bomba.
b) La potència hidràulica desenvolupada per la bomba.

[1 punt]
[0,5 punts]

Si el motor ha consumit c = 0,5 l de combustible de poder calorífic pc = 50 MJ/l:
c) Determineu el rendiment del grup motobomba.

[1 punt]

Exercici 4 [2,5 punts]
El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per una bomba que subministra una
pressió p0 i un cabal q. Si el fregament és negligible i segons si l’alimentació es
connecta a l’entrada 1 o a l’entrada 2, determineu en mòdul i sentit:

a) La força màxima que pot fer la tija.
b) La velocitat de la tija.
c) La potència hidràulica subministrada per la bomba.

[1 punt]
[1 punt]
[0,5 punts]

OPCIÓ B

Exercici 3 [2,5 punts]
La figura esquematitza un llum ornamental de massa m = 300 kg penjat del sostre
mitjançant dos cables de diàmetre d = 6 mm i mòdul d’elasticitat E = 20 GPa.

Determineu:
a) La distància entre els anclatges A i B perquè l’angle dels cables amb l’horitzontal
sigui de 45°, tal com s’indica.
[0,5 punts]
b) La força que fa cadascun dels cables.
[1 punt]
c) La tensió normal dels cables a causa de la força que fan.
[0,5 punts]
d) La deformació dels cables a causa de la seva tensió.
[0,5 punts]

Exercici 4 [2,5 punts]
Una manta elèctrica de superfície s = 1,80 m x 1,35 m proporciona una potència
P = 75 W per m2 endollada a U = 220 V. Determineu:
a) L’energia que consumeix en 8 hores.
[0,5 punts]
b) La resistència elèctrica que té en el seu interior i la intensitat que circula per la
resistència.
[1 punt]
c) La potència que consumiria si s’endollés a U = 110 V.
[0,5 punts]
Si la resistència és un fil conductor de resistivitat
d = 0,6 mm:
d) Determineu la longitud de fil necessària.

= 0,20 µΩ m i diàmetre
[0,5 punts]

SÈRIE 3

PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és
comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les quals cal triar-ne una.
Primera part
Exercici 1 [2,5 punts]
[Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben
0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts]

contestada:

Qüestió 1
La fabricació d’un producte consta de tres operacions. La taxa de qualitat de
cadascuna d’aquestes, mesurada com el percentatge de peces obtingudes sense
defectes, és del 89 %, el 95 % i el 97 %. Si només passen a l’operació següent les
peces sense defectes, la taxa de qualitat global de la fabricació és:
a)
b)
c)
d)

Del 89 %
Del 81 %
Del 93,67 %
Del 82,01 %

Qüestió 2
El cost de la producció de n unitats d’un producte és c = (60000 + 40 n) PTA i el preu
de venda és pv = 60 PTA/unitat. A partir de quantes unitats venudes la fabricació
d’aquest producte comença a donar beneficis?
a)
b)
c)
d)

A partir de 1000 unitats.
A partir de 3000 unitats.
A partir de 1500 unitats.
A partir de 600 unitats.

Qüestió 3
La unitat de potència mecànica expressada d’acord amb les unitats bàsiques del
sistema internacional (SI) és:
a)
b)
c)
d)

W
kg m 2 s–3
N m s –1
kg m s –1

Qüestió 4
En un circuit elèctric es posen en sèrie dues resistències de ± 5 % de tolerància, una
de 2,2 kΩ i una de 3,3 kΩ. La seva resistència equivalent és:
a)
b)
c)
d)

(1,32 ± 0,066) kΩ
(1,32 ± 0,132) kΩ
(5,5 ± 0,55) kΩ
(5,5 ± 0,275) kΩ

Qüestió 5
En un torn que està realitzant una operació de cilindratge la velocitat del carro al llarg
de les guies és v = 4 mm/s i la punta de l’eina traça sobre la peça una corba helicoïdal
de pas (avanç per volta) p = 0,5 mm. La velocitat de rotació del capçal és:
a)
b)
c)
d)

75 min –1
76,39 min–1
3016 min–1
480 min–1

Exercici 2 [3 punts]
En un local hi ha una alarma que sona quan es tanca la porta amb clau si la finestra,
el llum o ambdós elements queden oberts. Utilitzant les variables d’estat:
1 tancada
1 tancada
1 apagat
1 sona
porta p = 
; finestra f = 
; l l u ml = 
; alarma a = 
0 oberta
0 oberta
0 encès
0 no sona

a) Escriviu la taula de veritat del sistema.
[1 punt]
b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la (us poden ser
útils les igualtats a + a- = 1; a + a- · b = a + b ).
[1,5 punts]
c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.
[0,5 punts]

[0.5 punts] .Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. segons si l’alimentació està connectada a l’entrada 1 o a l’entrada 2. b) Quin és el nou percentatge de rebuig? [1 punt] Si cada component rebutjat repercuteix en 20 s d’operari perduts: c) Quin estalvi de temps representa per al lloc de treball la millora introduïda? [0. a) Determineu la velocitat de la tija. sobren 24 components bons després de cada torn.5 punts] c) Determineu la potència hidràulica de la bomba si la pressió que proporciona és p0 = 20 MPa.5 punts] En una línia de fabricació es produeixen 600 unitats d’un producte en dos torns. Aquests components se subministren una vegada per torn i tenen un rebuig del 10 %. [1 punt] b) Dibuixeu el gràfic. indicant les escales. En una de les estacions de la línia cal muntar en cada unitat tres components d’un determinat tipus. [0. després d’una modificació en el control de qualitat de recepció. de la velocitat de la tija segons el cabal de la bomba si l’alimentació està aplicada a l’entrada 1.5 punts] Exercici 4 [2 punts] El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per una bomba que subministra un cabal q. a) Quants components cal subministrar per torn? [1 punt] S’observa que. tot i que ara només se’n subministren 960. en mòdul i sentit.

5 punts] b) La resistència elèctrica que té en el seu interior i la intensitat que circula per la resistència.5 punts] Si la cremallera fa sobre la roda tractora una força en la direcció del pendent F = 25 kN i el tren puja a velocitat constant: c) Determineu la potència que el motor subministra a la roda tractora. indicant les escales.5 punts] Una estoreta elèctrica de superfície s = 30 cm x 50 cm proporciona una potència P = 300 W per m2 endollada a U = 220 V. de la velocitat del tren segons la velocitat de rotació de la roda tractora. a) Determineu la velocitat del tren si la roda tractora gira a n = 90 min –1.5 punts] Si la resistència és feta d’un fil conductor de resistivitat d = 0. = 0. Determineu: a) L’energia elèctrica que consumeix en 8 hores.15 µΩ m i diàmetre [0. [0. [0. [1 punt] c) La potència que consumiria si s’endollés a U = 110 V.5 punts] Exercici 4 [2. la roda dentada de tracció té z = 18 dents de pas p = 20 π mm.OPCIÓ B Exercici 3 [2 punts] En un tren per a grans pendents amb tracció a cremallera. [0. [0.5 mm: d) Determineu la longitud de fil necessària.5 punts] . [1 punt] b) Dibuixeu el gràfic.

15 mm/s.53 mm/s.6·106 / (50·106·0. c) P = q p0 = 208.147 kN. cap a la dreta.854 kN. v2 = q / (sE–st) = 29. b) v1 = q / sE = 0. F2 = p0 (sE–st) = 7.6·106/(10·60·60) = 100 W c) h = W / pc c = 3.3 W .6·106 J = 3.6 = 3.40 % Exercici 4 a) F1 = p0 sE = 25·106 ·π·102·10-6 = 7.6 MJ b) P = W / t = 3.5) = 14. cap a la dreta.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU a Catalunya PAAU 2000 Pautes de correcció Sèrie 1 Pàgina 1 de 2 LOGSE: Tecnologia Industrial PAAU-LOGSE 1999-2000 Tecnologia Industrial Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 b Q3 b Q4 d Q5 c Exercici 2 p1 p 2 l 0 0 0 a) 0 1 1 1 0 1 1 1 0 b) l = p1 ⋅ p 2 + p1 ⋅ p 2 c) l p1 p2 d) Interruptor bipolar tal que quan un circuit està obert l’altre està tancat Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) W = m g h = 105·10·3.5·106 / (60·π·102) = 26. cap a l’esquerra. cap a l’esquerra.

6 = 45.62/ (4·0.03 MPa d) e = s / E = 0. 828 m 2 b) SÊFhoritzontal = 0 ⇒ FA = FB = F SÊFvertical = 0 ⇒ 2 F sin a = m g . l = R s / r = 265.3 = 265.6·π·0.2) = 375. F = mg 3000 = = 2.8284 A R = U2 / P = 2202 / 182.5 m .8·75·8 = 1.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU a Catalunya PAAU 2000 Pautes de correcció Pàgina 2 de 2 LOGSE: Tecnologia Industrial OPCIÓ B Exercici 3 a) l2 = 2 l1 cos a = 2 ⋅ 2 2 = 2.56 W d) R = r l / s .458 kW h = 5.3751 % Exercici 4 a) E = 1.3 / 220 = 0.6 W c) P110 = U2 / R = 1102 / 265.121 kN 2 sina 2 c) s = F / s = 75.249 MJ b) I = P / U = 182.35·1.

5 punts. A o B. Resposta ben 0. resposta no contestada: 0 punts] contestada: Qüestió 1 La fabricació d’un producte consta de dues operacions. Si només passen a l’operació següent les peces sense defectes.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta.50 €/unitat. el cost fix de producció és: a) b) c) d) 200 534 320 800 € € € € Qüestió 3 La unitat de tensió (força/superfície) expressada d’acord amb les unitats bàsiques del sistema internacional (SI) és: a) b) c) d) Pa kg m–2 N m–2 kg m–1 s–2 Qüestió 4 En l’ajust indeterminat 25 H7/k6. és del 95 % i del 98 %.Districteuniversitari universitaride deCatalunya Catalunya Districte SÈRIE 2 PAAU. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.16 punts. resposta mal contestada: –0.50 €/unitat i es ven a Generalitat Catalunya Generalitat dede Catalunya Consell Interuniversitari Catalunya Consell Interuniversitari dede Catalunya Coordinació del COU i de les PAAU Coordinació del COU i de les PAAU pv = 2. LOGSE. Curs 1999-2000 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. quantes seran rebutjades per defectuoses? a) b) c) d) 35 0 50 69 Qüestió 2 El cost variable de producció d’un producte és pcv = 1. la tolerància H7 del forat és k6 de l’eix és a) b) c) d) ( ) µm. mesurada com el percentatge de peces obtingudes sense defectes. Determineu el joc i el serratge màxims: +15 +2 Joc màxim 6 µm 19 µm 2 µm 15 µm Serratge màxim 2 µm 15 µm 6 µm 19 µm ( ) µm i la tolerància +21 −0 . d’un lot de 1000 peces. entre les quals cal triar-ne una. Si la fabricació comença a donar beneficis a partir de les 800 unitats venudes. La taxa de qualitat de cadascuna d’aquestes. Primera part Exercici 1 [2.

llum l =  . [1.571 mm 79. 0 tancada 0 aturat 0 apagat a) Escriviu la taula de veritat del sistema i determineu la funció lògica entre les [1. Per descriure l’estat del sistema s’utilitzen les variables binàries: 1 encès 1 oberta 1 en marxa porta p =  . extractor e =  .5 punts] . Sobre la superfície apareix un ratllat paral·lel de pas: n v n = 120min-1 a) b) c) d) v = 2 mm/s 66.5 punts] variables d’estat.25 mm 1.58 µm Exercici 2 [3 punts] En una habitació amb poca ventilació un extractor ha d’estar en marxa només quan la porta està tancada i el llum encès.Qüestió 5 En una operació de fresatge com l’esquematitzada en la figura s’utilitza una fresa de 4 talls.66 µm 0. Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. 0 no presència b) Determineu la nova taula de veritat i la nova funció lògica. La velocitat de translació de la peça és v = 2 mm/s i la velocitat de rotació de la fresa és n = 120 min–1. Dibuixeu l’esquema de portes lògiques. Per evitar que l’extractor estigui en marxa quan no hi ha ningú dintre de l’habitació s’afegeix al sistema anterior un sensor de presència que subministra la variable: 1 presència s= .

indicant les escales.6 l/min. de la força que pot fer la tija segons la pressió d’alimentació aplicada a l’entrada 1. [1 punt] Exercici 4 [2 punts] El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per una bomba que subministra una pressió p0. en mòdul i sentit. b) Dibuixeu el gràfic.5 punts] c) El rendiment del motor (potència mecànica produïda / potència tèrmica subministrada). el motor gira a n = 3000 min–1 i dóna un parell Γm = 47.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. [0. [0.5 punts] Un vehicle utilitza benzina de poder calorífic pc = 50 MJ/l. Si el fregament és negligible: + Ø 20/8x30 1 p0 = 25 MPa 2 q = 0. Quan circula per terreny horitzontal a v = 90 km/h consumeix c = 4 l/(100 km).5 punts] c) Determineu la potència hidràulica de la bomba si el cabal que proporciona és q = 0.75 N m.6 l/min d èmbol = 20 mm d tija = 8 mm a) Determineu la força màxima. b) La potència mecànica obtinguda en el motor.5 punts] . que pot fer la tija segons si [1 punt] l’alimentació està connectada a l’entrada 1 o a l’entrada 2. Determineu: [1 punt] a) El consum de benzina en l/s. [0.

5 punts] Exercici 4 [2. [1 punt] c) La potència que consumiria si s’endollés a U = 110 V.5 punts] Una manta elèctrica de superfície s = 1. Determineu: [0. Els cables AP i BP són de diàmetre d = 10 mm i el seu mòdul d’elasticitat és E = 25 GPa.20 µΩ m i diàmetre d = 0. pel que fa als cables: a) La força que fan. [0.35 m consumeix E = 1. b) La resistència elèctrica que té en el seu interior i la intensitat que circula per la resistència.5 punts] .5 punts] Si la resistència és feta d’un fil conductor de resistivitat ρ = 0.6 m α = 30° E = 25 GPa d = 10 m Determineu. [0. tal com s’esquematitza a la figura. [0.5 punts] a) La potència per m2 que subministra. g Pl l2 α α 2 B A m l1 m = 1400 kg l1 = 1.6 mm: d) Determineu la longitud de fil necessària.5 punts] c) La deformació causada per la tensió. (Us recomanem que dibuixeu el diagrama de cos lliure de la placa. [0.OPCIÓ B Exercici 3 [2 punts] Una grua aguanta una placa de massa m = 1400 kg.5 kW h endollada durant 8 hores a U = 220 V.) [1 punt] b) La tensió normal a causa de la força que fan.80 m x 1.

6 (13.16 punts resposta no contestada: 0 punts] contestada: Qüestió 1 En una línia de producció amb dues estacions.34) 1. Primera part Exercici 1 [2. A o B. t2 = 30 s i t3 = 50 s.36) 0. resposta mal contestada: –0. entre les quals cal triar-ne una. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.6 ± ± ± ± 0. LOGSE.8 kΩ de ± 5 % de tolerància. La seva resistència equivalent és: a) b) c) d) (13.6 (13. s’han de realitzar sobre cada unitat tres operacions de durada t1 = 20 s. Curs 1999-2000 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.Districteuniversitari universitaride deCatalunya Catalunya Districte SÈRIE 6 PAAU.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Si l’ordre de les operacions pot ser qualsevol i en cada estació es poden realitzar simultàniament dues operacions.5 punts. Resposta ben 0.68) 0.6 (13.17) kΩ kΩ kΩ kΩ . la seqüència en la qual una unitat estarà el temps mínim en la línia és: a) b) c) d) Estació 1 t1 i t2 t2 t3 t2 i t3 Estació 2 t3 t1 i t3 t1 i t2 t1 Qüestió 2 Generalitat Catalunya Generalitat dede Catalunya Consell Interuniversitari Catalunya Consell Interuniversitari dede Catalunya Coordinació del COU i de les PAAU Coordinació del COU i de les PAAU La unitat d’energia potencial expressada d’acord amb les unitats bàsiques del sistema internacional (SI) és: a) b) c) d) kg m2 s–2 Nm kg m J Qüestió 3 En un circuit elèctric es posen en sèrie dues resistències de 6.

[1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la (us poden ser útils les igualtats a + a. Per saber si algú vol entrar o sortir es disposa d’un sensor de presència a cada costat de la porta.Qüestió 4 En un torn que està realitzant una operació d’escairament.2 mm/s. la velocitat de rotació del capçal és n = 120 min–1 i la velocitat de translació del carro perpendicular a les guies és v = 0.4 mm 10 mm 0. [1.= 1 .5 punts] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques. de manera que si està tancada i algú vol entrar o sortir aquest es posa en marxa per obrir-la. Utilitzant les variables d’estat: 1 presència 1 tancada 1 en marxa s= . motor m =  0 oberta 0 aturat 0 no presència a) Escriviu la taula de veritat del sistema.· b = a + b ).1 mm Que disminueix amb el radi. Quants viatges haurà de fer el vehicle? (Feu atenció només a la massa. La punta de l’eina traça sobre la peça una corba espiral de pas (avanç per volta): a) b) c) d) 0. [0. porta p =  . Tara: 10200 kg». a + a.) a) b) c) d) 1 2 3 4 Exercici 2 [3 punts] La porta d’un magatzem s’obre i es tanca per mitjà d’un motor.5 punts] . Qüestió 5 Cal transportar 50 bidons de 280 kg cadascun i es disposa d’un vehicle en la placa que indica la capacitat de càrrega del qual es pot llegir: «PMA: 14500 kg.

En aquest cas.5 punts] Si funciona en aquest règim durant 8 hores. cos ϕ = 0. l’energia produïda i l'energia perduda. El combustible que fa servir és gas natural d’un poder calorífic pc = 32 MJ/kg. Si se n’augmenta la temperatura en ∆t = 40 °C. [1 punt] b) La força que fan els topalls (igual a la força necessària per disminuir l'increment [1 punt] de llargada anterior). El rendiment (energia elèctrica / energia tèrmica del combustible) és η = 0. .9. (Recordeu que per al corrent trifàsic Pe = 3 U I cos ϕ.36. quan la potència generada per la central és Pe = 100 MW: [1 punt] a) El consum de gas natural.) [0. determineu: d l l = 500 mm d = 20 mm α = 18.5 punts] Una central tèrmica subministra energia a la xarxa elèctrica trifàsica a una tensió U = 110 kV. determineu: c) El consum total de gas. [1 punt] Exercici 4 [2 punts] La barra cilíndrica d’acer de la figura no pot variar de llargada a causa dels topalls que hi ha als seus extrems. b) La intensitat que subministra a la línia.7·10-6 °C-1 E = 207 GPa a) L'increment de llargada que tindria sense els topalls. Determineu.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2.

Quan puja una determinada càrrega.5 punts] Exercici 4 [2. el motor subministra una potència Pmot = 2 kW i gira a nmot = 1450 min–1.85 Determineu: a) La velocitat de rotació del tambor i la velocitat vertical de la càrrega.5 punts] . [0. Amb els valors donats en el dibuix i per a cadascuna de les configuracions. R U 2 1 R U = 220 V R = 44 Ω a) Dibuixeu. [1 punt] [0.OPCIÓ B Exercici 3 [2 punts] En la grua de la construcció esquematitzada a la figura. de manera independent i simplificada.02 i de rendiment ηred = 85 %. el motor acciona el tambor d’enrotllament de cable a través d’un reductor de relació de transmissió τred = 0. b) La potència subministrada pel reductor. segons la posició del commutador. c) La potència consumida pel calefactor. Tambor g m d Pmot = 2 kW τ red = 0. les dues configuracions possibles. c) La massa de la càrrega.5 punts] [0.02 d = 400 mm n mot = 1450 min-1 ηred = 0. determineu: b) La intensitat que circula per cada resistència i la intensitat total subministrada pel [1 punt] generador. i indiqueu a quina posició del [1 punt] commutador corresponen. sense commutador ni fils innecessaris.5 punts] Un calefactor disposa de dues resistències iguals que poden connectar-se en dues configuracions.

64 kN .36) = 5.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU a Catalunya Pàgina 1 de 2 PAAU 2000 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia Industrial Sèrie 6 PAAU-LOGSE 1999-2000 Tecnologia Industrial Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 a Q3 a Q4 c Q5 d Exercici 2 s1 s 2 0 0 0 0 0 1 a) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 p m 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 b) m = s1 ⋅ s 2 ⋅ p + s1 ⋅ s 2 ⋅ p + s1 ⋅ s 2 ⋅ p = (s1 + s1) ⋅ s 2 ⋅ p + s1 ⋅ s 2 ⋅ p = s 2 ⋅ p + s1 ⋅ s 2 ⋅ p = (s 2 + s1 ⋅ s 2 ) ⋅ p = (s1 + s 2 ) ⋅ p c) s1 s2 >1 p & m Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) c = Pe / (pc !) = 100·106 / (32·106·0.88·1012 J = 2.12·1012 J = 5.7·10-6·40 = 0.374·10-3 / 0. 2 A 3 ⋅ 110 ⋅ 103 ⋅ 0. 9 c) ct = 8.681 kg / s b) I = Pe = 3 U cos # 100 ⋅ 106 = 583.12 TJ = 1422 MW h Exercici 4 a) $l = l % $t = 500·18.5 = 48.36) = 8.374 mm b) F = s E $l / l = π·(10·10-3)2·207·109·0.88 TJ = 800 MW h Ep = 250·103·32·106(1-0.681·8·3600 = 250000 kg = 250 t Ee = 100·8·3600 = 2.

7 kW c) Preductor = m g v .Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU a Catalunya Pàgina 2 de 2 PAAU 2000 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia Industrial OPCIÓ B Exercici 3 a) ntambor = & nmotor = 0.6074 m/s b) Preductor = ! Pmotor = 0.2 / 60 = 0.02·1450 = 29 min-1 v = 'tambor rtambor = 29·2·π·0. It = 2 IR = 10 A c) posició 1: P = U I = 550 W posició 2: P = U I = 2200 W . It = IR posició 2: IR = U / R = 5 A.85·2 = 1.9 kg Exercici 4 R a) posició 1 R R posició 2 R b) posició 1: IR = U / 2 R = 2. m = P / g v = 279.5 A.

deixa un volum també cúbic d’aresta lint = 200 mm. resposta mal contestada: –0. Resposta ben contestada: 0. Curs 2000-2001 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. D’un lot de 60 d’aquestes màquines.4 kg b) 2. −9 −39 0 −19 .05 kg/dm3. El seu pes és: a) 0. a) b) c) d) Joc màxim 20 µm 30 µm 10 µm 9 µm Serratge màxim 9 µm 19 µm 39 µm 20 µm ( ) µm i la tolerància h6 de l’eix és ( ) µm.16 punts. resposta no contestada: 0 punts. Aquest contenidor és cúbic d’aresta exterior lext = 400 mm i.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 2 PAAU.5 punts. quantes és previsible que continuïn funcionant després de 1000 hores? a) 12 b) 32 c) 48 d) 56 Qüestió 3 En l’ajust 60N7/h6 la tolerància N7 del forat és Determineu el joc i el serratge màxims. s’embala en un contenidor de poliestirè expandit (EPS o porexpan) de densitat ρ = 0.2 kg Qüestió 2 Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya La fiabilitat (probabilitat de funcionar sense fallades durant un cert temps) d’un model de màquina és del 80% per a 1000 hores.8 N c) 28 N d) 3. LOGSE.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.] Qüestió 1 Per mantenir sensiblement constant la temperatura d’un producte durant el transport. A o B. Primera part Exercici 1 [2. centrat a l’interior. entre les quals cal triar-ne una.

[0. combustible. d) Pot ser interessant aprofitar-la i energèticament 1 kg 0. tren dins d'una estació e =  .) [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. c) Pot ser interessant aprofitar-la i energèticament 1 kg 0. ja que dóna un d’aquesta biomassa equival a d’aquesta biomassa equival a d’aquesta biomassa equival a Exercici 2 [2.a + a– b = a + b.5 punts] Les portes d’un tren només s’obren si el tren està aturat dins d’una estació o si. b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la.Qüestió 4 El cost de producció de n unitats d’un producte és c = (80000 + 120 n) EUR. a) No té cap sentit aprofitar aquesta biomassa com a rendiment molt baix. portes p =  0 no premut 0 tancades [1 punt] a) Escriviu la taula de veritat del sistema.7 EUR d) 520 EUR Qüestió 5 Si el poder calorífic d’una certa biomassa (matèria orgànica d’origen vegetal o animal) és pb = 10 kJ/kg i el del petroli és pp = 35 kJ/kg.5 punts] . estant aturat fora d’una estació.2857 kg de petroli.5 kg de petroli. el maquinista prem el botó d’emergència. Utilitzant les variables d’estat següents: 1 sí 1 sí tren aturat a =  . b) Pot ser interessant aprofitar-la i energèticament 1 kg 3. (Poden ser útils les igualtats a + a– = 1.35 kg de petroli. ¿Quin ha de ser el preu de venda perquè a partir de 200 unitats venudes la producció comenci a produir beneficis? a) 280 EUR b) 400 EUR c) 666. 0 no 0 no 1 premut 1 obertes botó maquinista b =  .

P = 300 W U = 220 V c = 0. Els cables AP i BQ són de diàmetre d = 5 mm. Determineu: U .8 m d = 5 mm S’ha de penjar una pancarta rígida de massa m = 150 kg tal com s’indica a la figura.5 punts] g l3 P α l2 A B m l1 l2 α Q l1 = 2. [0. [0. [1 punt] Exercici 4 [2. b) La força que fa cadascun dels cables.5 punts] b) El cost de fer funcionar les 12 estufes durant 5 hores si el preu de l’energia és c = 0.4 m m = 150 kg α = 30 ° I2 = 0. Determineu: a) La distància l3 a la qual s’han de posar els ancoratges P i Q perquè l’angle dels cables [1 punt] amb l’horitzontal sigui de α = 30°. a) El corrent total que consumeixen les 12 estufes.08EUR/(kW·h).) [1 punt] c) La tensió normal dels cables a causa de la força que fan.5 punts] .5 punts] En un hivernacle s’han instal·lat 12 estufes de potència P = 300 W alimentades a U = 220 V. (Es recomana dibuixar el diagrama de cos lliure de la pancarta.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2...08 EUR/kWh [1 punt] c) La potència de les estufes si s’alimentessin a 125 V. tal com s’indica.

0024 ω) Nm.05 U – 0.5 punts] El parell Γm d’un motor de corrent continu ve donat per l’expressió Γm = (0. c) La potència que dóna el motor quan gira a n = 1200 [1 punt] d) Dibuixeu. en kW·h. la corba característica velocitat-parell del motor. determineu: a) El parell d’arrencada (quan la velocitat angular és nul·la). Determineu. [0. determineu: c) El consum total de gas i l’energia total produïda. indicant les escales. per a la qual el parell és nul. (És útil recordar que per al corrent trifàsic Pe = 3 U I cos ϕ . [0. [0. b) La intensitat que subministra a la línia. El rendiment (energia elèctrica/energia tèrmica del combustible) és η = 0. [0.OPCIÓ B Exercici 3 [2. El combustible que fa servir és gas natural d’un poder calorífic pc = 32 MJ/kg.5 punts] Una central tèrmica subministra l’energia a la xarxa trifàsica a una tensió U = 110 kV.5 punts] b) La velocitat de rotació. en min–1. on U és la tensió d’alimentació i ω és la velocitat angular de l’eix.5 punts] min–1. Si la tensió d’alimentació és U = 24 V.36. En aquest cas podeu prendre cos ϕ = 0.) Si funciona en aquest règim durant 12 hores. 95 . quan el consum és c = 8 kg/s: [1 punt] a) La potència subministrada per la central.5 punts] [1 punt] .5 punts] Exercici 4 [2.

5 µm i s’obté: 51. Resposta ben contestada: 0.1 mm. Primera part Exercici 1 [2. 45 s i es poden realitzar en qualsevol seqüència.05 mm. resposta mal contestada: –0.03 mm. La seva resistència equivalent és: a) (50 ± 1%) Ω b) (50 ± 2%) Ω c) (200 ± 4%) Ω d) (200 ± 2%) Ω . b) Exacte i poc precís.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 5 PAAU. Quin és el mínim temps d’una unitat dins de la línia? a) 75 s b) 135 s c) 120 s d) 100 s Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya Qüestió 2 Es mesura 5 vegades un bloc patró que fa 50 mm ± 0.5 punts. 51. En règim estacionari entra una unitat cada 45 s a la línia.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Qüestió 3 En un circuit elèctric es connecten en sèrie dues resistències iguals de valor nominal 100 Ω i tolerància ± 2%.01 mm.03 mm i 51. 30 s. A o B. L’instrument i el procediment emprats fan que el mesurament sigui: a) Exacte i força precís. 51.] Qüestió 1 En una línia de producció hi ha 3 estacions i les operacions que s’hi realitzen sobre una unitat de producció requereixen 25 s. d) No exacte amb un error de biaix inferior a 0.16 punts. LOGSE. 51. resposta no contestada: 0 punts. c) No exacte amb un error de biaix superior a 1 mm. entre les quals cal triar-ne una. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions. Curs 2000-2001 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.02 mm.

operació t =  0 no premut 0 no iniciada a) Escriviu la taula de veritat del sistema.5 mm/s c) 9.425 mm/s d) Depèn del diàmetre de la broca. Fent atenció únicament a la massa. [0. c) Dibuixeu el diagrama de portes lògiques equivalent.1 mm.5 punts] [1 punt] [1 punt] . b) Determineu la funció lògica que relaciona aquestes variables.Qüestió 4 Un trepant amb avanç automàtic es programa de manera que la velocitat de rotació de la broca sigui n = 900 min–1 i el pas (avanç per volta) p = 0. quants viatges haurà de fer per pujar 10 paquets de 380 kg cadascun? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 Exercici 2 [2. Qüestió 5 A la placa que indica la capacitat de càrrega d’un muntacàrregues es pot llegir «MMA (massa màxima autoritzada): 1400 kg». p 2 i p 3 =  .5 punts] Una màquina disposa de tres polsadors i per iniciar una determinada operació cal prémer dos i només dos polsadors qualssevol. La velocitat d’avanç de la broca és: a) 90 mm/s b) 1. Utilitzant les variables d’estat següents: 1 premut 1 iniciada polsadors p1.

g F r l1 l2 m = 60 kg l1 = 400 mm r = 150 mm l2 = 1200 mm a) Determineu la força F que ha de fer l’operari i la força Frod que fan les rodes sobre el terra. el rendiment de la instal·lació és η = 0. Indiqueu si són cap amunt o cap avall. en m. [1 punt] Per portar un control de l’espai recorregut pel carretó es posa un comptavoltes a l’eix de les rodes. d) Quin és el treball necessari en una jornada laboral? [0. ha recorregut el carretó? [0. a) Quanta energia diària cal per escalfar l’aigua? [1 punt] Si el flux d’energia radiant diària que arriba als col·lectors és φr = 15 MJ/m2. El consum d’aigua és c = 200 l/dia i cal incrementar-ne la temperatura en ∆t = 30 °C.5 punts] . (Es recomana dibuixar el diagrama de cos lliure del carretó. c) Quin espai. b) Quants col·lectors s’han d’instal·lar? [1 punt] Exercici 4 [3 punts] En un magatzem s’han de traslladar caixes en un carretó tal com s’indica a la figura.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2 punts] En un habitatge es vol obtenir l’aigua calenta sanitària amb una instal·lació de col·lectors solars.) [1 punt] b) Justifiqueu com hauria d’inclinar el carretó l’operari per minimitzar la força que ha de fer. Si al cap d’una jornada laboral el comptavoltes indica α = 3500 voltes.5 punts] Si en mitjana cal fer una força horitzontal Fh = 150 N per fer avançar el carretó.18 J/(g °C). La calor específica de l’aigua és ce = 4.5 i cada col·lector té una superfície S = 1 m2. Si la massa del carretó és negligible i la de les caixes és m = 60 kg.

Per a cadascuna de les posicions de la vàlvula.5 punts] Exercici 4 [2.5 punts] φ 30 / 8 x 15 - + La pressió d’alimentació del cilindre pneumàtic de la figura és p0 = 0.OPCIÓ B Exercici 3 [2.8 MPa Cursa = 15 mm Carrera dèmbol = 30 mm dtija = 8 mm b) La força màxima. [1 punt] [1 punt] c) El parell motor. c) Quin volum d’aire a pressió es consumeix [1 punt] en la maniobra? . Determineu: a) El consum de benzina en l/s. que pot fer la tija. Justifiqueu-ho.5 l/(100 km) i el motor gira a n = 2800 min–1.5 punts] Un vehicle utilitza benzina de poder calorífic pc = 50 MJ/l amb un rendiment (energia mecànica produïda pel motor/energia tèrmica del combustible) η = 32%.8 MPa i els seus frecs interns es poden considerar negligibles. [1 punt] En una maniobra la tija fa una carrera sencera d’avanç i una de retrocés. determineu: a) La posició de la tija.5 punts] ρ0 = 0. en mòdul i sentit. b) La potència tèrmica consumida i la potència mecànica obtinguda en el motor. Quan circula per terreny horitzontal a una velocitat v = 90 km/h gasta ce = 4. [0. [0.

85 W .36·5 / 1000 = 1.44 EUR c) P125 = P220 2 U 220 2 = U125 300 220 2 1252 = 96.08·220·16.36 A U b) cost = c Etotal = c Ptotal t = c U Itotal t = 0.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 1 de 2 PAU 2001 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia industrial Sèrie 2 PAAU-LOGSE Curs 2000-2001 TECNOLOGIA INDUSTRIAL Primera part Exercici 1 Q1 c Q2 c Q3 c Q4 d Q5 c Exercici 2 a e b p 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 a) 0 1 1 0 b) p = a ◊ e ◊ b + a ◊ e ◊ b + a ◊ e ◊ b = a(e ◊ b + e (b + b )) = a(e + b ) 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 e c) b >1 a & p Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) Itotal = 12· P = 12·300 / 220 = 16.

4 0. 0024 0.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 2 de 2 PAU 2001 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia industrial Exercici 4 a) l 3 = l1 + 2 l 2 cos a = 2.6 0. 0024 c) Γ Nm 1. 0052 / 4 mg = 1500 N 2 sin a MPa OPCIÓ B Exercici 3 a) Gm0 = 0.16·103·12 =1. 9 W 60 60 . 8 ◊ F 3 = 3.36 =92.2 Nm b) Gm = 0. 05 U .8 0. 3 9 2 S p d / 4 p 0.6·103 kg = 345.0.05·24 = 1. 05 U . 05 ◊ 24 = = 500 rad / s 0.16 MW b) I = Pe = 3 U cos j 92.0. 4 + 2 ◊ 0. 95 = 509.05 U = 0.m g = 0 fi F = mg c) t = F F 1500 = = = 76. 0024 w )w = (0.2 0 0 5000 min-1 2500 4775 Exercici 4 a) Pe = Pt h = c pc h = 8·32·0.0.6 t Eproduïda = Pe t = 92. 0024 500 ◊ 60 = 4775 min-1 2p c) P1200 = (0. 05 U 0.16 ◊ 106 3 110 ◊ 103 0. 786 m 2 F b) 2 F sin a . 2 A c) c12h = c t = 8·12·3600 = 345.106·106 kW h 1200 ◊ 2 ◊ p 1200 ◊ 2 ◊ p ) = 112.2 1 0. 0024 w = 0 Æ w = n= 0. 05 ◊ 24 .

Districte universitari de Catalunya

SÈRIE 4

PAAU. LOGSE. Curs 2000-2001

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la
segona consta de dues opcions, A o B, entre les quals cal triar-ne una.
Primera part
Exercici 1 [2,5 punts]
[Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben contestada: 0,5 punts; resposta
mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1
En un torn que està realitzant una operació de cilindratge, la velocitat de rotació del capçal
és n = 120 min–1 i la velocitat de translació del carro al llarg de les guies és v = 1 mm/s. La
punta de l’eina traça sobre la peça una corba helicoïdal de pas (avanç per volta) de:
a) 0,5 mm
b) 2 mm
c) 3,142 mm
d) Depèn del radi de la peça.

Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya

Qüestió 2
A la placa que indica la capacitat de càrrega d’un vehicle de transport es pot llegir «MMA
(massa màxima autoritzada): 14500 kg; Tara: 10200 kg». La unitat de càrrega (càrrega
indivisible que es transporta) és un contenidor de 1700 kg. Fent atenció només a la massa,
quants contenidors pot portar el vehicle?
a) 8
b) 6
c) 3
d) 2

Qüestió 3
S’utilitza un polímetre, de manera que l’exactitud dels mesuraments queda garantida, per
mesurar 5 vegades la mateixa resistència i s’obté: 240,6 Ω, 240,4 Ω, 240,3 Ω, 240,6 Ω i
240,6 Ω. El resultat del mesurament és (amb l’interval d’incertesa corresponent):
a) 240,6 Ω
b) 240,5 Ω
c) 240,4 Ω
d) 240,3 Ω

Qüestió 4
En l’ajust amb serratge 35K6/m6, la tolerància K6 del forat és
l’eix és

a)
b)
c)
d)

( ) µm . Determineu el serratge màxim i mínim.
+25
+9

Serratge màxim
22 mm
38 mm
28 mm
12 mm

( ) µm i la tolerància m6 de
+3
−13

Serratge mínim
4 mm
6 mm
22 mm
6 mm

Qüestió 5
L’augment aquestes últimes dècades de la concentració de CO2, provinent en gran part de la
crema de combustibles fòssils, es pot considerar que és el causant de:
a) El forat de la capa d’ozó (O3).
b) La pluja àcida.
c) Les boires hivernals en llocs freds.
d) El canvi climàtic causat per l’efecte hivernacle.

Exercici 2 [2,5 punts]
Una màquina disposa d’una vàlvula de simultaneïtat (que obliga a polsar simultàniament dos
polsadors per poder iniciar el cicle de mecanitzat) i d’un detector que indica si la peça a
mecanitzar és al seu lloc. Tenint en compte que la màquina no es posa en marxa sense una
peça a lloc i utilitzant les variables d’estat següents:
1 polsat
1 a lloc
1 en marxa
polsadors p1 i p 2 = 
; peça a = 
; màquina m = 
0 no polsat
0 no a lloc
0 aturada

a) Escriviu la taula de veritat del sistema.

[1 punt]

b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables d’estat.

[0,5 punts]

c) Dibuixeu el diagrama de portes lògiques equivalent.

[0,5 punts]

d) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.

[0,5 punts]

Segona part
OPCIÓ A

Exercici 3 [2 punts]
Adhesiu
B

A

F

F

e
h

b = 25 mm
E = 70 MPa
GPa
F = 500 N

e = 5 mm
τmàx == 22 MPa
GPa

Les barres A i B d’alumini (mòdul d’elasticitat E = 70 GPa) tenen una amplada (dimensió
perpendicular al dibuix) b = 25 mm i un gruix e = 5 mm. S’han d’unir amb un adhesiu que pot
aguantar una tensió tangencial màxima τmàx = 2 GPa. Si la unió ha d’aguantar una força axial
F = 500 N, determineu:
a) La llargada h mínima de superposició de la junta.
b) La tensió normal de les barres.
c) La deformació de les barres causada per aquesta tracció.

[1 punt]
[0,5 punts]
[0,5 punts]

Exercici 4 [3 punts]

α

En el muntacàrregues esquematitzat a la figura, el tambor on s’enrotlla el cable és accionat
per un reductor de relació de transmissió
τ = 0,01 i de rendiment η = 0,75. Quan es penja
una càrrega m = 1200 kg, el motor gira a
nmot = 1450 min–1. Determineu:

g

m

d

m = 1200 kg
d = 400 mm
τ = 0,01

nmot = 1450 min-1
α = 30°
η = 0,75

a) La velocitat de rotació del tambor i la velo[1 punt]
citat amb què puja la càrrega.
b) La força que fa el cable i la força, vertical i
horitzontal, a l’eix de la politja. (Es recomana dibuixar el diagrama de cos lliure de
la politja.)
[1 punt]
c) La potència subministrada pel reductor al
tambor i pel motor al reductor.
[1 punt]

OPCIÓ B

Exercici 3 [2,5 punts]
Un local disposa d’una finestra de superfície S = 1,5 m2 amb vidre de conductivitat tèrmica
λ = 1,7 W/(m K) i gruix e = 10 mm. Si la temperatura exterior és ∆T = 12 °C més baixa que
la interior, determineu: (És útil recordar que la potència transmesa és P = λ (S/e)∆T).
a) La potència tèrmica que el local perd per la finestra.
b) L’energia, en kW·h, perduda per la finestra en t = 8 h.

[1 punt]
[0,5 punts]

Si la temperatura del local es manté mitjançant una estufa que utilitza combustible de poder
calorífic pc = 35 MJ/kg i que té un rendiment η = 0,85, determineu:
c) El combustible necessari per restituir al local l’energia perduda per la finestra en t = 8 h.
[1 punt]

Exercici 4 [2,5 punts]
Un captador fotovoltaic està format per 60 cèl·lules de diàmetre d = 100 mm i rendiment
η = 10 %. Si la densitat superficial de potència radiant és de φ = 800 W/m2 i aquest captador
alimenta un circuit a 12 V, determineu:
a) La potència elèctrica generada.
b) La intensitat generada.
Si cada cèl·lula dóna una tensió de 0,4 V quan genera 1,6 A,
c) Com estan connectades en el captador?

[1 punt]
[0,5 punts]
[1 punt]

Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya
Pàgina 1 de 2
PAU 2001
Pautes de correcció
LOGSE: Tecnologia Industrial

Sèrie 4

Primera part
Exercici 1

Q1 a Q2 d Q3 b Q4 b Q5 d

Exercici 2
p1 p 2 a m
0
0

0
0

0
1

0
0

0

1

0

0

a) 0

1

1

0

1
1

0
0

0
1

0
0

1

1

0

0

1

1

1

1

c)

p1
p2
a

b) m = p1 ◊ p 2 ◊ a

&

d)

p1

p2

m

a

m

Segona part

OPCIÓ A
Exercici 3
a) t =

F
S junta

=

500
F
F
; h=
=
= 10 mm
6
t b 2 ◊ 10 ◊ 25 ◊ 10-3
hb

b) s =

500
F
=
= 4 MPa
Sb 5 ◊ 25 ◊ 10 -6

c) e =

s
Dl
4
= =
= 57,14 ◊ 10 -6
3
l
E 70 ◊ 10

Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya
Pàgina 2 de 2
PAU 2001
Pautes de correcció
LOGSE: Tecnologia Industrial
Exercici 4
a) n tambor = t nmot = 0, 01◊ 1450 = 14, 50 min-1 ;

v =w r =

14, 5 ◊ 2 ◊ p
0, 2 = 0, 3037 m / s
60

Fv
Fh

Fcable = m g = 1200 ◊ 10 = 12 kN
Fh = m g sin a = 1200 ◊ 10 ◊ 0,5 = 6 kN

b)

mg

mg

Fv = m g + m g cos a = 1200 ◊ 10 ◊ (1+

c) Ptambor = Fcable v = 12000·0,3037 = 3,644 kW
Pmotor = Ptambor / hred = 3,644 / 0,75 = 4,859 kW

OPCIÓ B
Exercici 3
a) P = l

S
1, 5
DT = 1, 7
12 = 3060 W
e
0, 01

b) E = P t = 3,060·8 = 24,48 kWh
c) c =

E comb E tèrmica 3060 ◊ 8 ◊ 3600
=
=
= 2, 962 kg
pc
pc h
35 ◊ 106 ◊ 0, 85

Exercici 4
a) Pelèc = Prad h = Stotal f h = 60· p·0,052·800·0,1 = 37,7 W
b) I = P / U = 37,7 / 12 = 3,142 A
c) Dues tirades en paral·lel de 30 cèl·lules cadascuna.

3
) = 22,39 kN
2

El material i les altres despeses associades a la construcció d’aquesta sèrie li han representat un cost de 1180 €. Resposta ben contestada: 0.16 punts. Si vol cobrir les despeses amb la venda de 70 unitats. quina és la massa bruta (massa total) de cada contenidor? a) 20300 kg b) 18500 kg c) 17800 kg d) 16000 kg Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Qüestió 2 Un fuster ha fet 100 cavallets de fusta per vendre en una fira. a quin preu ha de vendre cada cavallet? a) 6.1 mm .Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU.] Qüestió 1 Una empresa utilitza per servir els seus productes contenidors estàndard de 20 peus de tara 2500 kg i càrrega neta màxima 17800 kg. A o B.33 € Qüestió 3 En el plànol d’una xapa s’han acotat els centres de dos forats tal com s’indica a la figura i s’hi indica que la tolerància general és ±0. La distància nominal entre ells és de L3 L1 L1 L2 a) 87.14 mm L1 = 25 mm L2 = 100 mm L3 = 75 mm c) 125. Primera part Exercici 1 [2.94 € b) 11.5 punts.5 mm b) 90. LOGSE. Curs 2001-2002 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. resposta mal contestada: –0.0 mm d) 160. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions. entre les quals cal triar-ne una.86 € d) 39.2 mm.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta.80 € c) 16. Si ha de servir 32 t de producte i el reparteix uniformement en dos contenidors. resposta no contestada: 0 punts.

6 Ω i 479. b) Només si va destinada a alimentar zones urbanes. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la.5 punts] .) c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. a + ab = a + b . introduir una targeta magnètica vàlida i/o teclejar una clau numèrica correcta i fer les dues coses fora d’aquest horari. (Us poden ser [1 punt] útils les igualtats a + a = 1. [0. Utilitzant les variables d’estat 1 vàlida 1 laboral horari h =  . 0 no laboral 0 no vàlida 1 permès 1 correcta clau c =  . accés a =  0 no correcta 0 denegat a) Escriviu la taula de veritat del sistema. targeta t =  . d) Sempre.5 punts] Per obrir una porta que dóna accés a un recinte controlat cal. c) Només si va destinada a alimentar zones residencials o de serveis. Exercici 2 [2.Qüestió 4 Una resistència elèctrica normalitzada de 470 Ω el valor de la qual pot estar comprès entre 460. en horari laboral.4 Ω té una tolerància del a) ±1 % b) ±2 % c) ±5 % d) ±10 % Qüestió 5 El projecte d’una nova línia d’alta tensió hauria d’incloure l’estudi de l’impacte ambiental que genera? a) Només si va destinada a alimentar zones industrials.

) [1 punt] c) La força vertical i horitzontal que fa l’articulació O. indicant les escales. [0.92 m2 a) Dibuixeu. de secció nominal sc = 3 mm2.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. Per mantenir-la oberta es fa servir el cable PQ.5 punts] La resistència aerodinàmica (força que s’oposa al moviment a causa de l’aire) d’un vehicle que es mou amb velocitat v ve donada per l’expressió Fa = (1/2) cx ρ Sef v2. c) Determineu el combustible gastat per vèncer les resistències aerodinàmiques durant 100 km circulant a 90 km/h. [0.5 punts] d) La tensió normal del cable a causa de la força que fa. O L = 600 mm m = 25 kg La tapa de la figura té una massa m = 25 kg i està articulada a O.5 punts] Exercici 4 [2.5 punts] b) La força que fa el cable. (Es recomana dibuixar el diagrama de cos lliure de la tapa. on cx (constant que depèn de la forma) = 0. b) Determineu la potència dissipada per aquesta resistència quan el vehicle circula a [0.33 ρ (densitat de l’aire) = 1. L’energia mecànica que genera el motor per kg de combustible és pc = 12MJ/kg. que es tensa fins que queda horitzontal.5 punts] Cable Q g P L/2 h L/2 ϕ G a) L’angle ϕ d’obertura. la resistència aerodinàmica en funció de la velocitat del [1 punt] vehicle per a 0 ≤ v ≤ 40 m / s . [1 punt] . Determineu: h = 350 mm sc = 3 mm2 [0.225 kg/m3 Sef (superfície frontal efectiva) = 1.5 punts] v = 90 km/h.

5 kJ per cada volta de l’eix. determineu: b) La potència mitjana que requereix la màquina. c) La potència de l’estoreta en els dos casos de l’apartat anterior.8 kΩ Una estoreta elèctrica disposa d’un commutador rotatiu de 5 posicions: posició 0 desconnectada i posicions 1. k2 =0.9. 2 i 3 a la tensió d’alimentació per obtenir les quatre potències. La tensió d’alimentació és U = 220 V.OPCIÓ B Exercici 3 [2. Determineu: a) Com estan connectats els terminals 1. a) Dibuixeu.5 punts] Exercici 4 [2. [1 punt] [0. Per aconseguir les quatre potències disposa de les resistències de l’esquema de la figura. n0 = 120 min-1.5 punts] R2 2 R3 3 1 R2 = 1. [0. ve donat per l’expressió η = k1 – k2 (n / n0)2 on k1 = 0. 3 i 4 de potències subministrades creixents. funció de la seva velocitat de rotació n.5 punts] Un motor hidràulic acciona directament l’eix d’una màquina que requereix una energia Ev = 4. indicant les escales.2 kΩ U = 220 V R3 = 1. [1 punt] Dibuixeu els esquemes resultants. [1 punt] Si la velocitat de rotació de l’eix es fixa a n = 80 min-1. la corba de rendiment del motor en funció de n per a l’interval 0 ≤ n ≤ 100 min−1. El rendiment del motor. b) Les resistències equivalents quan R2 i R3 estan en sèrie i en paral·lel. 2.7.5 punts] [1 punt] . c) L’energia que cal subministrar al motor hidràulic durant 5 h de funcionament.

LOGSE. En règim estacionari.2 L1 c) (20 ± 0. la fiabilitat d’aquestes màquines per a 2000 hores es pot estimar que és del a) 75 % b) 66 % c) 33 % d) 25 % Qüestió 3 L3 En un plànol s’ha acotat una peça tal com s’indica a la figura. 30 s i 25 s..0. 15 s. cada quant surt una unitat de la línia? a) 25 s b) 70 s c) 30 s d) El temps de sortida segueix la seqüència 15 s.. 180 continuen en funcionament després de 2000 hores. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions. entre les quals cal triar-ne una. amb el manteniment previst.32 mm −0. respectivament. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Qüestió 2 La fiabilitat és la probabilitat que una màquina funcioni sense fallades. 3) mm L2 L1 = (15 + 0. resposta mal contestada: –0. Resposta ben contestada: 0. durant un cert temps. Primera part Exercici 1 [2. Curs 2001-2002 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La distància L3 és: ( ) b) (20 ) mm a) 20 +−00.1 ) -0 mm L2 = (35 +.2) mm ( ) d) 20 +−00. Si d’un lot de 240 màquines.] Qüestió 1 En una línia de producció hi ha tres estacions i les operacions que s’hi realitzen sobre una unitat de producció requereixen.23 mm . resposta no contestada: 0 punts.1 −0.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. i amb la línia funcionant al màxim rendiment.5 punts.16 punts. 25 s. 30 s. A o B.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 2 PAU.

25 % de Cr (crom).5 punts] En un cotxe de dues portes hi ha una alarma que sona si alguna de les dues portes està oberta i es treu el fre de mà. emprant recursos sostenibles. [0. alarma a =  0 oberta 0 tret 0 no sona a) Escriviu la taula de veritat del sistema.5 % de Mg (magnesi) i un 0.5 punts] .5 kg d) 977.5 kg b) 975 kg c) 972. Si es preveu que la demanda anual s’incrementarà en 150 hm3 en els pròxims anys. d’aquests.) [1 punt] c) Dibuixeu el diagrama de portes lògiques equivalent. (Us poden ser útils les igualtats a + a = 1.Qüestió 4 Un aliatge d’alumini conté un 2. segons aquest estudi. 175 hm3 corresponen a un ús insostenible dels recursos actuals. a + a b = a + b . Quina quantitat d’alumini pur (Al) cal per fer 1000 kg d’aliatge? a) 957.5 kg Qüestió 5 En un estudi de les necessitats d’aigua a la zona de Barcelona s’indica que el consum anual actual és de 500 hm3. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la. Utilitzant les variables d’estat: 1 tancada 1 posat 1 sona porta i pi =  . fre f =  . la quantitat d’aigua addicional que cal fer arribar a la zona. és de a) 25 hm3 b) 150 hm3 c) 175 hm3 d) 325 hm3 Exercici 2 [2.

.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. G P F Q b/3 b b = 600 mm ρ = 2700 kg/m3 b) La força horitzontal F . indicant les escales. Determineu: O g h a) La massa m de la placa. Preneu la densitat [1 punt] de l’alumini ρ = 2700 kg/m3. h = 1200 mm e = 10 mm Exercici 4 [2. [1 punt] b) Dibuixeu. [0.5 punts] La placa d’alumini de la figura té un gruix e = 10 mm i està penjada per l’articulació O. (Es recomana dibuixar [1 punt] el diagrama de cos lliure de la placa.5 punts] l’articulació O.5 punts] d) Determineu la velocitat de funcionament. on k 1 = 3 Nm i k2 = 2·10-3 Nm min-1.5 punts] Aquest motor acciona una màquina que té un parell resistent Γmàq = k1+k2 n . en règim estacionari del conjunt [0. la corba velocitat–potència del motor.5 punts] motor i màquina. indicant les escales. la corba característica de la màquina velocitat–parell resistent en el marge de funcionament del motor. [0. Γm = 10 Nm. a) Determineu la potència mínima i màxima que desenvolupa el motor. Per mantenir-la tal com s’indica a la figura s’estira per Q amb una força horitzontal F. en min-1.) c) La força vertical i horitzontal que fa [0.5 punts] Un motor funciona correctament per a una velocitat de rotació n del seu eix tal que 800 min−1 ≤ n ≤ 4000 min−1 i en aquest marge de velocitats el parell Γm del motor és pràcticament independent de la velocitat. c) Dibuixeu.

Determineu: a) L’energia diària Edia.5 punts] 2 R 1 R R Una estoreta elèctrica disposa de tres resistències iguals que poden connectar-se en dues configuracions segons la posició del commutador. de manera independent i simplificada. en kW·h. El rendiment de la instal·lació és η = 0. indicant a quina posició del [1 punt] commutador corresponen.5 punts] Exercici 4 [2. La planta rep diàriament mb = 30 t de biomassa de poder calorífic pb = 9 MJ/kg. les dues configuracions possibles. [1 punt] [0. en l/s. b) La quantitat m d’aigua diària escalfada.OPCIÓ B Exercici 3 [2. d’aigua calenta que es produeix. que crema al llarg de tot el dia. i per a cadascuna de les configuracions. en kW. produïdes per la combustió [1 punt] de la biomassa. sense commutador ni fils innecessaris. i la potència mitjana.18 J/(g °C) i cal incrementar la seva temperatura en ∆t = 50 °C.5 punts] .5 punts] En una planta de tractament de residus s’utilitza la combustió de biomassa (residus vegetals i animals) per produir aigua calenta. La calor específica de l’aigua és ce = 4. determineu: b) La resistència equivalent del conjunt de les tres resistències.60. U U = 220 V R = 60 Ω Amb els valors donats al dibuix. [1 punt] [0. c) El cabal mitjà q. a) Dibuixeu. c) La potència consumida per l’estoreta.

=G3&& ⇒&& ' ! − ( H :I1 ϕ = 3 ⇒ ' = ( H :I1 ϕ = >JK&5 &&?L#<::$M= 2 2 ! := '.#.&/0#1&2331*2332 4.#'.#.'/6@&( *+%".-''9 .-!./'': .2''.#'0 <= ϕ = <#:1$A ! = BCDEFo % > % % 9= Σ&?.-6(&657)!486(+ !"#$%"&'(&") *+%".0'': .#%L<=&&&&&&&&&'.N&G&'&G&>JK&5&?OI1$L$P<&:<O&<&Q<&.+.R&G&(&H&G&2C3&5&?OI1$L$P<&:<O&<S0AL= .#.= σ5 = ' >JK = = CT&U'< ): BV>3 −E & .#'/ ! " # $ 3 3 3 3 3 3 > 3 3 > 3 3 $ = ! ⋅" ⋅# + ! ⋅ " ⋅# + ! ⋅" ⋅# + ! ⋅" ⋅# = <= 3 > > > &&&&&&&&&9=&& ! ⋅ " ⋅ # + !? " ⋅ # + " ⋅ # + " ⋅ # = = ! ⋅ " ⋅ # + !?" + # = > 3 3 3 > 3 > > > > 3 > > > > > := h t c a 3%456&'(&") ./5. *+%".Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 1 de 4 PAU 2002 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia industrial !"#$%&3 '()*+.1''9 .

2 [ *%XY = EJD22 \ + = .1 >[ 5 0.#.#'1 > F3 2 V3DBBV>D22CV>DF2V? = = &2K2DE&5 9= 2 BDE + = '< .9 := (: = / '< F3&ZS[] .#'0 <= Posició "Només R3" Posició "Només R2" R2 2 R3 3 1 R2 2 R3 3 1 Posició "Sèrie" Posició "Paral·lel" R2 2 R3 3 1 R2 2 R3 3 1 9= *%XY = *2 ⋅ *B = J23 Ω *2 + *B *%XY = *2 + *B = B ZΩ := + = .#. 2 [ *%XY = >ED>B \ *+%".= 2K2DEV?F3 [ BDE= = E3EK&\ <= '< F3&ZS[] = FA (N) 620.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 2 de 4 PAU 2002 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia industrial *+%".414 0 0 100 n (min-1) + V" = η E  T3  3DF − 3DJ    >23  2 C = C3DFK&Z\V] . 2K2DE >33V>3B = = = 2D32&ZH 0: 0: >2V>3E 0 0 40 v (m/s) .#.'/6@&W *+%".#'1 <= 9= +S^X = η KDCVT3 /P / = P = = E&Z\ E3 01234.9 !" /S = 0.

-!.=G3&& ⇒&&'&!&_&(&H&?9[B=&G&3 ⇒&' 7G&(&H&9&[B&!&G&>ED2&5 := '.#.+.1'': ./5.#.0''.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 3 de 4 PAU 2002 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia industrial !"#$%&2 '()*+.-6(&657)!486(+ !"#$%"&'(&") *+%".&/0#1&2333*233> 4./''< .2''.R&G&(&H&G&FJD2&5&?OI1$L$P<&:<O&<S0AL= *+%".#'/ 0> 02 3 3 3 3 6 $ 3 > > 3 3 <= 3 > > > > 3 3 3 > $ = 0> ⋅ 02 ⋅ 6 + 0> ⋅ 02 ⋅ 6 + 0> ⋅ 02 ⋅ 6 = > 3 &&&&&&&&&9=&& 6 ? 0> ⋅ ? 02 + 02 = + 0> ⋅ 02 = = 6 ? 0> + 0> ⋅ 02 = = 6 ? 0> + 02 = 3 > > 3 > > > > 3 3 > 3 := p1 1 p2 > a 1 & f 1 3%456&'(&") .#. *+%".#.'/6@&( *+%". .#'1 <= +S^aY = ΓS ωS^aY = >3 ⋅ K333 +SbAY = ΓS ωSbAY = >3 ⋅ T33 2π = K>TF \ E3 2π = TBJDT \ E3 .#'.#'0 <= (&G&ρ 78&G&ρ&?3DC&9&!&1=&G&2J33Y?3DCV3DEV>D2V3D3>=&G&FDJ2&ZH 9= Σ&?.N&G&*&'&G&>ED2&5&?OI1$L$P<&:<O&<&Q`%1X0%##<= '.-'': .

2 [ *%XY = >2>3 \ *+%".$< = (9 09 = B3 ⋅ >3B ⋅ F = 2J3 -c = JC ⋅ >3B Z\ ⋅ ] +S$Ld<A< = /.#'0 <= Posició 1 Posició 2 * + * = F3 Ω 2 9= *%XY = := + = .6 837 0 0 0 800 4000 n (min-1) &&& 0 800 .#. = ( ρ JJC ⋅ >3B & ⋅ &> = = TDFJ> Q[1 " 2K ⋅ BE33 2* ⋅ * = K3 Ω 2* + * 4000 n (min-1) .#.$< [ " = JC ⋅ >3B [ 2K = B>2C Z\ 9= ( = /.#'1 <= /. 2 [ *%XY = CBJDT \ *%XY = + = .= ΓS = ΓS^XY ⇒ >3 = B + 2 ⋅ >3B 5#"H$S ⇒ 5#"H$S = BC33S$A*> .Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 4 de 4 PAU 2002 Pautes de correcció LOGSE: Tecnologia industrial 9= &&&&&:= Γ (Nm) P (W) 11 4189 4.$< η 2J3 ⋅ >3F ⋅ 3DE = = JJC ⋅ >3B &ZH B #% ∆: KD>T ⋅ >3 ⋅ C3 := .'/6@&W *+%".

5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. si en ven 60 només cobreix les despeses. El material i les altres despeses associades a la realització d’aquests penjolls li ha representat una despesa total de 1080 €.1) mm L2 = (25 +. b) 180 unitats.16 punts. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 1 PAU. 2) mm L1 = (10 +.2) mm d) (35 ± 0. 3) mm .17) mm c) (35 ± 0. d) 1200 unitats. quantes unitats es munten en una hora? a) Depèn del nombre d’estacions de la cadena. Si els ven tots quin guany obtindrà? a) 540 € b) 1080 € c) 1620 € d) 2160 € Qüestió 3 s Per raons funcionals.5 punts.1) mm L1 L2 b) (35 ± 0. en un plànol s’ha acotat una peça tal com s’indica a la figura. c) 480 unitats.] Qüestió 1 En cadascuna de les estacions d’una cadena de muntatge la unitat de producció s’hi està com a mínim 20 s. Al preu que els pot vendre.0. LOGSE. entre les quals cal triar-ne una. A o B. resposta no contestada: 0 punts. Curs 2001-2002 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. Resposta ben contestada: 0. La seva llargada total s és: a) (35 ± 0. En règim estacionari i amb la cadena al màxim rendiment. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Qüestió 2 Un artesà ha fet 120 penjolls per vendre en una fira.0. resposta mal contestada: –0. Primera part Exercici 1 [2.

b) Les institucions privades. d) Les universitats. [0.2 mm c) 2 mm d) 20 mm Qüestió 5 Qui ha de subvencionar el projecte d’una màquina que en el seu funcionament previst viola manifestament el principi de conservació de l’energia? a) Les institucions públiques. Exercici 2 [2. a + ab = a + b . pel seu interès econòmic. ja que no és viable. (Us [1 punt] poden ser d’utilitat les igualtats a + a = 1. pel seu interès social. Quin és l’increment de llargada d’una barra d’1 m si la temperatura s’incrementa 100 °C? a) 0. c) Ningú.02 mm b) 0.5 punts] En un pas a nivell de doble via les barreres es tanquen si s’aproxima un tren per qualsevol de les vies i no hi ha cap vehicle que el creui. vehicle creuant v =  . [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables d’estat i simplifiqueu-la. barreres tancant .) c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. pel seu interès científic. 30 % Zn) és α p = 20·10-6 K -1.5 punts] .se b =  0 no 0 no 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema. Utilitzant les variables d’estat: 1 sí 1 sí 1 sí tren en via i t i =  .Qüestió 4 El coeficient lineal de dilatació tèrmica del llautó (70 % Cu.

quan el remolc està en repòs. en kW·h. L’enllumenat i la megafonia consumeixen 25 kW. Determineu: a) La potència elèctrica mitjana que consumeix el grup motriu durant un viatge. Si el remolc és arrossegat a v = 65 km/h. [0.5 punts] El remolc de la figura amb la càrrega inclosa té una massa m = 560 kg i s’ha carregat de manera que el centre d’inèrcia (centre de masses) G del conjunt se situa a la posició indicada. g G O r C L1 L1 = 100 mm r = 175 mm L2 L2 = 700 mm m = 560 kg a) Determineu.5 punts] fer el vehicle en repòs. consumida en un dia pel grup motriu. c) Quina és la velocitat de rotació de les rodes en min-1? [1 punt] Exercici 4 [2. [1 punt] c) L’energia elèctrica total.5 punts] En uns cavallets de fira cada viatge dura tv = 204 s i l’energia mecànica que consumeixen per fer-lo és Emv = 103. transmissió) té un rendiment electromecànic η = 0. reductor. [1 punt] b) L’energia elèctrica.64.6 kJ. en kW·h. El grup motriu que els acciona (motor. la força que ha de fer el vehicle a O i la força que les rodes fan sobre el terra. (Es recomana dibuixar el diagrama de cos lliure [1 punt] del remolc. Aquests cavallets funcionen 6 hores diàries a un ritme de 12 viatges cada hora.5 punts] .) b) Justifiqueu com s’hauria de distribuir la càrrega per minimitzar la força que ha de [0.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. consumida en un dia.

d) Dibuixeu. Exercici 4 [2. el motor gira a nmot = 2650 min-1 fent un parell Γm =115 Nm.5 punts] Un automòbil té les rodes de diàmetre efectiu d = 612 mm i quan circula en 5a marxa la relació de transmissió entre la velocitat de rotació del motor.5 punts] 1 2 R3 U 3 a) Les combinacions d’interruptors que situen les dues resistències en sèrie i en paral·lel. per a aquest marge.36. c) La potència que desenvolupa el motor. determineu: a) La velocitat de rotació de les rodes.5 punts] [1 punt] [0. 4 R4 R3 = 200 Ω R4 = 300 Ω L’esquema de la figura correspon a un calefactor de quatre potències que s’alimenta a U = 220 V. .OPCIÓ B Exercici 3 [2.5 punts] velocitat de rotació del motor en min-1. el gràfic de la velocitat d’avanç. és τ = nr/nmot = 0. nmot. en funció de la [0. b) La velocitat d’avanç en km/h. en km/h.5 punts] El marge de funcionament del motor és 800 min−1 ≤ nmot ≤ 4500 min−1. [1 punt] c) La potència del calefactor en els casos [0. i la velocitat de rotació de les rodes. Determineu: U = 220 V b) La resistència equivalent quan R 3 i R4 estan en sèrie i en paral·lel.5 punts] anteriors. [0. Dibuixeu els esquemes [1 punt] resultants. n r. Si circulant amb aquesta marxa posada.

2 rad/s que equival a n = = 985.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 1 de 2 PAU 2002 Pautes de correcció. ΣM(O)=0 ⇒ F L2 – m g (L1 + L2) = 0 ⇒F = m g(L1 + L2)/ L2 = 6400 N La força que les rodes fan sobre el terra serà F = 6400 N. definida positiva cap avall. el punt O ha de ser nul. b) Si la càrrega es distribueix de manera que L1 = 0. definida positiva cap avall La força FO que el vehicle fa sobre el remolc és FO = F .mg = 6400 .6 103. aleshores F = mg i FO = 0 c) ω = v 65 / 3. no públiques LOGSE: Tecnologia Industrial Sèrie 1 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 b Q3 d Q4 c Q5 c Exercici 2 t1 t2 v b 0 0 0 0 0 0 1 0 0 a) 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 b) b = t1 ⋅ t2 ⋅ v + t1 ⋅ t2 ⋅ v + t1 ⋅ t2 ⋅ v = v ⋅ (t1 ⋅ ( t2 + t2 ) + t1 ⋅ t2 ) = v ⋅ (t1 + t1 ⋅ t2 ) = v ⋅ (t1 + t2 ) c) t1 v b t2 Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) Si el remolc està en repòs.175 2π .2 min-1 r 0.5600 = 800 N. per exemple. la suma dels moments exteriors (moment del pes + moment de la força F que el terra fa sobre les rodes) respecte.2 ⋅ 60 = = 103.

57 m/s = 110.5 W 0. motriu = Pelec.36 ⋅ 2650 = 954 min-1 b) v = ωr (d / 2) = 954 2 π 0. motriu ⋅ t funcionament = 793.1 km/h 60 2 c) Pmot = Γmot ωmot = 115 ⋅ 2650 2π = 31.91 kW 60 d) v (km/h) 186.3 W P = U 2 / Req. = 0. = R3 + R4 = 500 Ω c) P = U 2 / Req.612 = 30. no públiques LOGSE: Tecnologia Industrial Exercici 4 a) Pelec. = 96.8 W Exercici 4 a) nr = τ nmot. = 403.2 kW·h OPCIÓ B Exercici 3 a) Interruptors 1.9 33. total = Eelec. motriu = Pmv Emv / t v 103600 / 204 = = = 793.238 kW ⋅ h c) Eelec. 3 i 4 tancats Interruptors 2 i 4 tancats R3 R4 R3 R4 U U b) Req.66 MJ = 3.22 0 0 800 4500 n (min-1) .238 + 25 ⋅ 6 = 153.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 2 de 2 PAU 2002 Pautes de correcció. = R3 ⋅ R4 = 120 Ω R3 + R4 Req.5 ⋅ 6 ⋅ 12 ⋅ 204 = 11.64 η η b) Eelec. motriu + Pllums + megafonia ⋅ t = 3.

] Qüestió 1 Els tramvies d’una línia de transports públics estan formats per dos cotxes. A i B. b) Al més car. Primera part Exercici 1 [2. Si la freqüència de pas per la línia és d’un tramvia cada 5 min. resposta no contestada: 0 punts.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 2 PAU. i tant el temps per posar la peça a la màquina com per treure-la és t3 = 2. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions. entre les quals cal triar-ne una.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. A quin producte se li ha d’atribuir més qualitat en la comparació? a) Al més barat. Quin és el nombre màxim de peces que es poden mecanitzar per hora? a) 51 b) 55 c) 120 d) 80 Qüestió 3 Es comparen dos productes de preus diferents per a una certa aplicació i tots dos compleixen les especificacions que se’ls demanen.5 s. la capacitat nominal horària de transport és de: a) 1080 passatgers b) 900 passatgers c) 2160 passatgers d) 450 passatgers Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Qüestió 2 En una màquina eina de control numèric es realitzen sobre cada peça dues operacions simultànies.5 punts. .16 punts. Resposta ben contestada: 0. LOGSE. La durada d’aquestes operacions és t1 = 25 s i t2 = 40 s. resposta mal contestada: –0. cadascun d’una capacitat nominal de 90 passatgers. d) En ser de preus diferents no té sentit comparar qualitats. Curs 2002-2003 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. c) Cal atribuir la mateixa qualitat a tots dos.

Utilitzant les variables d’estat: 1 sí atenció a =  . si escau. c) Imprescindible per garantir que no es destrueixin recursos irrecuperables. [0. b) L’explicació de l’avanç de la societat durant el segle XX. simplifiqueu-la. (Podeu determinar primer la funció lògica per a f i després negar-la. El tren es frena sempre que no es detecta atenció o se sobrepassa la velocitat permesa en un tram del trajecte o es passa un semàfor en vermell. 0 no 1 vermell . [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. ja que tot desenvolupament requereix malmetre recursos no renovables. disposen d’un sistema per controlar l’atenció del maquinista (per exemple.5 punts] .) [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.  −18  +13 a) Joc b) Serratge c) Indeterminat d) Lleuger Qüestió 5 El concepte de desenvolupament sostenible és: a) Una utopia.5 punts] Els trens. usualment. semàfor s =  0 no vermell 1 permesa . velocitat v =  0 no permesa 1 actua fre f =  0 no actua a) Escriviu la taula de veritat del sistema. d) Imprescindible per mantenir els guanys del sistema financer. on la tolerància K6 del forat  +4   +35 és   µm i la tolerància m6 de l’eix és   µm. Exercici 2 [2.Qüestió 4 Determineu el tipus d’ajust que correspon a l’ajust 115 K6/m6. un botó o pedal que el maquinista ha d’accionar a intervals de temps que no superin un cert valor).

[1 punt] b) El percentatge d de material. [1 punt] b) La intensitat que circula per cada bombeta encesa Ib i la seva resistència Rb.5 punts] . Per fer-la atractiva. [1 punt] Exercici 4 [2. Per fer-lo.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. en tot moment. si és d’acer de e = 4 mm de gruix. [0. de manera que.5 punts] c) El consum total Etotal i per bombeta Eb si la lluminària funciona durant t = 7 hores. Determineu: a) La longitud total del tall L i el temps t per fer-lo.5 punts] U = 230 V I = 2. que no s’aprofita si el retall es [1 punt] llença. Quan es connecta a U = 230 V consumeix I = 2. només n’hi ha un de tancat. c) La massa m de la planxa obtinguda. Determineu: a) La potència de la lluminària Pl i la de cada bombeta Pb.7 A n = 25 x 3 bombetes U Una lluminària està formada per n = 75 bombetes iguals connectades segons l’esquema de la figura. els interruptors canvien cíclicament d’estat cada 3 s. [0. s’utilitza una màquina de tall làser que ressegueix el contorn del retall a una velocitat vtall = 12 mm/s.5 punts] L4 L1 = 800 mm L2 = 1000 mm L3 = 500 mm L4 = 700 mm L3 e = 4 mm ρ = 7800 kg/m3 vtall = 12 mm/s L1 L2 La planxa de la figura s’obté a partir d’una planxa rectangular a la qual es fa un retall triangular. respecte al de partida.7 A.

[1 punt] d) La força vertical FV i la força horitzontal FH a O. [0.5 punts] b) La massa m de la barra. [0. Quan només subministra aigua calenta. La seva densitat lineal és ρ = 120 kg/m.52 g/s. [0.5 punts] Una caldera mixta calefacció-aigua calenta funciona amb gas natural de poder calorífic pc = 62 MJ/kg. Determineu.OPCIÓ B Exercici 3 [2.5 punts] .5 punts] g O L = 1.8 m ρ = 120 kg/m L G L ϕ F P d La barra de la figura està penjada al sostre per mitjà d’una articulació. pot donar-ne fins a un cabal q = 13. [0.2 l/min i elevar-ne la temperatura ∆t = 30°C.18 J/(g °C). [1 punt] c) El temps t i el combustible m necessaris per escalfar 30°C un volum d’aigua V = 180 l.8 m d = 0. (La calor específica de l’aigua és caigua = 4.5 punts] Exercici 4 [2.8 m de la vertical. en aquestes condicions: a) La potència útil P.5 punts] c) La força F (es recomana dibuixar el diagrama de cos lliure de la barra). = 0. Determineu: a) L’angle ϕ que la barra fa amb la vertical.) [1 punt] b) El rendiment η si el consum de combustible és qcomb. S’estira l’extrem P amb una corda horitzontal i se l’aparta una distància d = 0.

Primera part Exercici 1 [2.25 mm. Si es rosca aquest cargol en una femella fixa. Què es pot incorporar entre el motor i la màquina per millorar la regularitat? a) Un fre de disc b) Un volant d’inèrcia c) Una junta universal d) Un embragatge Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Qüestió 2 En una línia de producció hi ha dues estacions i les operacions que es realitzen sobre cada unitat de producció requereixen 20 s i 40 s. resposta mal contestada: –0. resposta no contestada: 0 punts.5 punts. A o B.25 normalitzat és 1. En règim estacionari i màxima producció. Curs 2002-2003 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. quantes unitats produeix per hora? a) 60 unitats b) 180 unitats c) 120 unitats d) 90 unitats Qüestió 3 El pas d’un cargol M10x1.16 punts.] Qüestió 1 Un motor genera un parell fluctuant i si es connecta directament a una màquina el funcionament del conjunt és molt irregular. entre les quals cal triar-ne una. LOGSE. respectivament. Resposta ben contestada: 0. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 5 PAU.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. quantes voltes ha de donar per avançar 5 mm? a) 2 voltes b) 4 voltes c) 8 π voltes d) 4π voltes .

d) estabilitzar l’economia. 0 no suficient 0 no 1 encès 1 accionat polsador p =  . b) augmentar la producció. un sensor detecta llum ambiental insuficient o si en qualsevol moment s’acciona un polsador manual. Utilitzant les variables d’estat: 1 sí 1 suficient llum ambient l =  . [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la. Quina quantitat d’Invar es pot obtenir amb 180 kg de níquel? a) 320 kg b) 500 kg c) 900 kg d) 281.3 kg Exercici 2 [2.Qüestió 4 El disseny de productes tenint en compte el reciclatge de components al final de la vida útil és necessari per a) augmentar el consum. dins d’un horari establert. enllumenat e =  0 no accionat 0 apagat a) Escriviu la taula de veritat del sistema. Qüestió 5 L’Invar és un aliatge que conté 64% de Fe (ferro) i 36% de Ni (níquel).5 punts] L’enllumenat d’un local s’encén si.) c) Dibuixeu el diagrama de contactes equivalent. (Us poden ser [1 punt] útils les igualtats a + a = 1 . dins d'horari h =  . c) reduir l’impacte ambiental. [0. a + ab = a + b .5 punts] .

Determineu: a) La potència Pmotor i el parell Γmotor a l’eix de sortida del motor.5 m.5 punts] Exercici 4 [2. [0. [0.5 punts] b) La força que fa cadascun dels operaris. [1 punt] c) La longitud total L de la corda ABC.5 m ρ = 7.85 i un reductor de rendiment ηred = 0. de secció s = 2280 mm2.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. En règim de funcionament nominal consumeix una potència elèctrica Pelec = 3. i de perfil normalitzat IPN160.8 m α = 45º β = 30º G Dos operaris A i C aguanten tal com s’indica a la figura una biga de llargada L = 2.62 i de relació de transmissió τ = ωs/ωe = 1/54.3 kW i l’eix de sortida gira a ns = 26. Aquesta biga és d’acer. [1 punt] b) La potència Psortida i el parell Γsortida a l’eix de sortida del reductor.8·103 kg/m3 s = 2280 mm2 h = 1.5 min-1. Determineu: a) La massa m de la biga.5 punts] Un motor-reductor està format per un motor elèctric de rendiment ηmot = 0.5 punts] g A C h α β B L L = 2.8·103 kg/m3. [1 punt] . de densitat ρ = 7. [1 punt] c) La potència total dissipada Pdissipada en el motor-reductor.

Determineu: a) El rendiment de l’alternador ηalternador. Determineu: a) La potència P necessària.5 punts] Un grup electrogen està format per un motor diesel i un alternador elèctric monofàsic.1 l d’aigua fent-la passar de T1 = 20°C a T2 = 95°C en un temps t = 30 s. (Recordeu que el consum específic és la relació entre la [1 punt] quantitat de combustible utilitzat i l’energia mecànica produïda.52 µΩm.) b) La resistència R elèctrica.OPCIÓ B Exercici 3 [2. [1 punt] [0.3 mm i resistivitat ρ = 0. c) La longitud L del fil de la resistència. (La calor específica de l’aigua és 4. entre altres.2 kW Velocitat de gir n = 3000 min-1 Consum específic del motor ce = 245 g/kW·h El poder calorífic del gasoil és pc = 42 MJ/kg.5 punts] En el procés de disseny d’una cafetera elèctrica es decideix que ha de poder escalfar un volum V = 0. [1 punt] Exercici 4 [2.18 kJ/(kg °C). les dades nominals següents: Potència elèctrica Pelec = 5.) c) El consum c de combustible en tres hores de funcionament en condicions nominals. [0. Aquesta cafetera s’endollarà a U = 230 V i la resistència calefactora es farà amb un fil de constantà de diàmetre d = 0.5 kW Potència del motor Pmotor = 6.5 punts] b) El rendiment del motor ηmotor.5 punts] [1 punt] . L’eix del motor està unit directament a l’eix de l’alternador. El full de característiques del grup dóna.

65 MJ . .7 kJ 75 .84 W 25 Rb = U = 2.96 Wh = 208. Pl = 24.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 1 de 4 PAU 2003 Pautes de correcció Tecnologia Industrial Sèrie 2 Primera part Exercici 1 Q1 c Q2 d Q3 c Q4 b Q5 c Exercici 2 a v s f 0 0 0 1 0 0 1 1 0 a) 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 b) f = a·v ·s ⇒ f = a·v ·s = a + v + s 1 1 1 1 c) Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) Pl = U·I = 621 W b) Ib = I = 108 mA 25 Pb = . Eb = Et = 57.130 kΩ Ib c) Et = Pl ·t = 4.347 kWh = 15.

64 min = 818.5 l1 l3 × 100 = 28. = 425.18·30 = 27.57% l2 l 4 b) srectangle × 100 = . pc = 13.8558 = 85.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 2 de 4 PAU 2003 Pautes de correcció Tecnologia Industrial Exercici 4 a) L = L1 + L3 + L12 + L23 = 2243 mm striangle t= L v tall d= c) m = (srectangle − striangle )e ρ = srectangle (1 − = (1 − = 186. d )e ρ = 100 d ) l 2 l 4 e ρ = 15.58% m = t qcomb.0 N Exercici 4 a) P = q ρaigua caigua ∆t = b) η = c) t = P qcomb.0 N 2 FH = F = 483.84! 2L b) m = 2 L ρ = 432 kg c) ∑ M (O) = 0 ⇒ F 2 L cos ϕ = m g L sin ϕ ⇒ F = d) FV = m g = 4238 N .9 s 0.59 kW 60 27.52·10−3 ·62·106 V = 13. = 0.5 g .59·103 0.2 ·1000·4. mg tan ϕ = 483.60 kg 100 OPCIÓ B Exercici 3 a) ϕ = arcsin d = 12.2 s q .

Γmotor = motor = motor = 18.805 kW .ηmot = 2. Γ sortida = sortida = sortida = 626.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 3 de 4 PAU 2003 Pautes de correcció Tecnologia Industrial Sèrie 5 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 d Q3 b Q4 c Q5 b Exercici 2 l h p e 0 0 0 0 0 0 1 1 0 a) 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 b) e = l ⋅h ⋅ p + l ⋅h⋅ p + l ⋅h⋅ p + l ⋅h ⋅p + l ⋅h⋅p = p ⋅ ( l ⋅ h + l ⋅ h + l ⋅ h + l ⋅ h) + l ⋅ h ⋅ p = p + l ⋅ h ⋅ p = p + l ⋅ h 1 1 1 1 c) h l e p Segona part OPCIÓ A Exercici 3 P P a) Pmotor = Pelec.72 Nm n ωeix sort 2 π τ 60 P P b) Psortida = Pmotor ηred = 1. − Psortida = 1561 W .7 Nm 2π ωsortida n sort 60 c) Pdissipada = Pelec.739 kW .

045 kW U2 = 50.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 4 de 4 PAU 2003 Pautes de correcció Tecnologia Industrial Exercici 4 a) m = s L ρ = 2280·10−6 ·2.0 N FB = 319.557 kg Exercici 4 a) P = b) R = c) L = v ρaigua ce ∆T t = 1.8·103 = 44.3499 ⇒ 34.71% Pmotor b) ηmotor = Emotor Ecombustible = 1 = 0.3 N h h + = 6.881 m ρ .8871 ⇒ 88.99% ce pc c) c = ce Pmec t = 4.62 Ω P Rs = ρ R π d2 4 = 6.146 m sin α sin b OPCIÓ B Exercici 3 P a) ηalternador = elèctrica = 0.5·7.46 kg b) FA cos α − FB cos β = 0  ⇒ FA sin α + FB sin β − mg = 0  c) L = FA = 391.

Curs 2002-2003 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.] Qüestió 1 Un fuster pot fabricar tamborets amb una inversió inicial de 2400 € i un cost addicional de 2. entre les quals cal triar-ne una. A i B. = 75 MPa. Quants n’haurà de vendre a un preu unitari de 3.4 mm/s d) 144 mm/s Qüestió 3 La resistència a la tracció del titani (Ti) comercial sense aliar és σtrac.16 punts. resposta no contestada: 0 punts. les peces passen per un forn situades sobre una cinta transportadora que es mou a velocitat constant. Quina força axial cal per provocar la ruptura d’un eix de 10 mm2 de secció? a) 7. LOGSE.5 € per cobrir la inversió inicial? a) 1043 tamborets b) 686 tamborets c) 353 tamborets d) 2000 tamborets Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Qüestió 2 En un procés continu d’assecatge. la velocitat de la cinta ha de ser: a) 40 mm/s b) 25 mm/s c) 2.3 € per unitat fabricada. Resposta ben contestada: 0.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta.5 punts. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.5 N b) 75 N c) 750 N d) 7500 N 1 . resposta mal contestada: –0.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. Primera part Exercici 1 [2. Si el forn té 24 m de llarg i les peces han d’estar-hi 10 min.

2 g Qüestió 5 L’eslògan (lema) “Reparar. Utilitzant les variables d’estat: 1 sí 1 sí hora programada t =  . (Us poden ser útils les igualtats a + a = 1. a + ab = a + b . b) No es pot desestimar.2 g d) ±3.) [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. la possibilitat de reparar i utilitzar un producte abans de reciclar-lo. Sobre aquesta idea es pot dir que: a) És absurda. reciclar” descriu la idea que cal valorar. per tant. funcionament f =  0 no premut 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema. la seva aplicació alentiria el progrés. actualment sempre surt més a compte comprar un producte nou.5 punts] .Qüestió 4 Una balança disposa de quatre dígits per fer la lectura en g. és la millor manera de fer arribar el progrés als països pobres. Exercici 2 [2.5 punts] Un sistema de rec automàtic es posa en funcionament cada dia a l’hora programada si la humitat del sòl no és suficient. d) No es pot desestimar. 2 [0. L’error absolut màxim en una lectura de 120 g és: a) ±1.1 g c) ±2. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i simplifiqueu-la. i aplicar. c) Cal bandejar-la. Les característiques de la balança indiquen que la precisió és ( ±1 g ± 1% de la lectura) . reciclar no sempre és possible i no és necessàriament barat i. cal aprofitar al màxim la vida útil d’un producte. 0 no 0 no 1 sí 1 premut polsador p =  . Disposa d’un polsador per poder-lo posar en marxa manualment en qualsevol moment.2 g b) ±1. reutilitzar. humitat suficient h =  .

en tot moment.5 punts] U = 230 V P = 360 W n = 20 x 3 bombetes U Una lluminària decorativa està formada per 60 bombetes iguals connectades segons l’esquema de la figura. [1 punt] Exercici 4 [2. en aquestes condicions: a) La potència Psub subministrada pel rotor al multiplicador.67 ηgenerador = 0. Pelec = 600 kW.5 punts] Multiplicador Generador ωgenerador τmultiplicador = ω = 71 rotor ηmultiplicador = 0. [0.5 punts] b) El corrent I que circula per una bombeta encesa i la seva resistència interna R.5 punts] b) El parell màxim a l’eix d’entrada Γentrada i a l’eix de sortida Γsortida del multiplicador. Quan es connecta a U = 230 V consumeix P = 360 W.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. [1 punt] c) La potència dissipada en el multiplicador Pmult i en el generador Pgen. El sistema de control permet que la potència elèctrica generada es mantingui constant. per a una velocitat de gir del rotor 13 min−1 ≤ nrotor ≤ 28 min−1. Per donar sensació de moviment. [0. [1 punt] 3 . només hi ha una fila de bombetes enceses. un multiplicador de la velocitat de gir i un generador amb les característiques indicades a la figura. els interruptors canvien cíclicament d’estat cada 2 s de manera que. Determineu.88 Un aerogenerador consta bàsicament d’un rotor amb les pales. Determineu: a) La potència Pb de cada bombeta. [1 punt] c) El consum total Etotal i per bombeta Eb si la lluminària funciona durant t = 4 hores.

La densitat de l’alumini és ρ = 2700 kg/m3. 4 [0. [1 punt] c) Dibuixeu aproximadament. Determineu: (1 − U 30)2 a) El corrent de curtcircuit Isc (corrent subministrat quan la tensió entre borns és nul·la). [1 punt] b) Les forces FP i FQ que fan els cables. [1 punt] 2 r = 0.5 punts] b) La tensió de circuit obert Uoc (tensió en borns quan no circula corrent).OPCIÓ B Exercici 3 [2. aguanta més força horitzontal.5 punts] Exercici 4 [2.6 m ρ = 2700 kg/m3 β = 30 º α = 70 º e = 6 mm c) Raoneu quin dels dos anclatges. 2 (Norma EN 61215) es pot aproximar per l’expressió I = 5 − . [0. P o Q.5 punts] g P β Q O r α Scon = π r / sin α El llum ornamental de la figura és un con construït amb planxa d’alumini de gruix e = 6 mm i està penjat amb els cables OP i OQ. la corba característica per a [0. [0. d) Determineu la potència subministrada P si la tensió en borns és de U = 15 V.5 punts] .5 punts] 0 ≤ U ≤ 24 V . Determineu: a) La massa m del llum. indicant les escales.5 punts] La corba característica tensió-corrent d’un panell solar en condicions d’assaig normalitzades 0.

R! Ubombeta 230 / 20 ! ! 7.565 A U .Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 1 de 2 PAU 2003 Pautes de correcció Tecnologia Industrial Sèrie 3 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 a Q3 c Q4 c Q5 b Exercici 2 t h p f 0 0 0 0 0 0 1 1 0 a) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 b) f ! t "h "p # t "h"p # t "h "p # t "h "p # t "h"p ! t " h " p # p " ( t " h # t " h # t " h # t " h) ! t " h " p # p ! t " h # p c) t h f p Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) Pb ! b) I ! P ! 18 W 20 P ! 1.347 $ 1.44 kWh Eb ! Etotal / 60 ! 86.184 MJ ! 1.4 kJ ! 24 Wh .565 I c) Etotal ! P t ! 360·4·3600 ! 5.

054 kNm 2' 13 ·71 60 c) Pmult ! Psub (1 * %multiplicador ) ! 335. / Fverticals ! 0 .8 kW Pgen ! Psub%multiplicador (1 * %generador ) ! 81.Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya Pàgina 2 de 2 PAU 2003 Pautes de correcció Tecnologia Industrial Exercici 4 a) Psub ! Pelec ! 1018 kW %generador %generador b) &màx.9 N / Fhoritzontals ! 0 .FQ ! FP sin . Exercici 4 a) Isc ! 5 * 0. sortida ! Psub (mínima ! 1018·103 ! 747.2 (1 * Uoc / 30)2 .82 kW OPCIÓ B Exercici 3 a) m ! S e + ! b) 'r2 e + ! 19.8 A b) 0 ! 5 * c) 0.67 ! 7.8 0 0 24 U (V) 0 1 0.2 ! 4.5 kNm 2' 13 60 Psub %multiplicador (mínima )multiplicador ! 1018·103 ·0. entrada ! &màx. ! mg .2 d) P ! U I ! 15·2 5 * 3 ! 63 W 2 (1 * 15 / 30)2 35 4 . aquestes components han de ser iguals.Uoc ! 24 V I (A) 4. 4 N c) En ser les forces en els anclatges les dues úniques forces amb component horitzontal. ! 110.FP cos .FP ! 220.50 kg sin .

Qüestió 3 El Monel K-500 és un aliatge de composició: 64% Ni (níquel). d) De les matèries primeres emprades en la seva producció. Curs 2003-2004 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.7 € Qüestió 2 La utilitat d’un producte depèn: a) Del seu preu de mercat. Quant níquel es necessita per aliar-lo amb 240 kg de coure? a) 112. resposta incorrecta: -0.16 punts.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. qüestió no contestada: 0 punts] Qüestió 1 Un fuster decideix fer un lot de 150 jocs de bitlles. Fe.5 punts. la qual cosa li representa una inversió total de 1600 €. A o B. quin benefici total obtindrà? a) 3000 € b) 1400 € c) 853. Si aconsegueix vendre’ls tots al preu dels 80 primers. entre les quals cal triar-ne una.3 € Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya d) 746. Al..5 kg b) 375 kg c) 512 kg d) 800 kg 1 . Primera part Exercici 1 [2. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.). c) Del procés de fabricació emprat en la seva producció.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. b) De les seves prestacions.. 30% Cu (coure) i 6% altres components (Ti. Resposta correcta: 0. Amb la venda de 80 jocs recupera la inversió.

La distància lliure s entre forats és: . b) Útil. a la llarga. ja que encareix el procés i no produeix cap mena de benefici.1) mm d = (10 +. al mateix lloc. ja que tots els residus acaben.00. ja que facilita el procés d’eliminació i reciclatge.0. c) Inútil. Qüestió 5 s d L L = (25 +. d) Inútil.Qüestió 4 La recollida selectiva de residus sòlids urbans és: a) Útil pels grans beneficis industrials que se’n deriven.1 ) mm En un plànol s’han acotat dos forats tal com s’indica a la figura.

b) 15 .

1 .2 mm 0 0.1 0. mm a) 150.

d) 15 .

¯0 no ­1 sí refús r = ® ¯0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema.5 punts] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i.2 0.1 Exercici 2 [2. Comenteu si es poden donar tots els casos.1 mm 0. Utilitzant les variables d’estat: ­1 mida ! límit superior gran g = ® . mm c) 150.5 punts] .5 punts] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.2 0. [1. [0. simplifiqueu-la.5 punts] En un punt de control de qualitat es refusa una peça si la mida que es controla està fora de toleràncies o si presenta un desperfecte visible. 2 [0. si escau. ¯0 mida d límit superior ­1 mida límit inferior petita p= ® . ¯0 mida t límit inferior ­1 sí desperfecte visible v = ® .

(Tingueu en compte que el consum específic és la relació entre el combustible utilitzat i l’energia mecànica produïda.5 punts] Exercici 4 [2.5 punts] En el full de característiques d’una motobomba amb motor de gasolina s’indiquen. Determineu per a cadascuna de les posicions del commutador: a) La resistència equivalent Req del circuit. c) El rendiment Kbomba de la bomba.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2.84 kg/dm3. B [1. les següents dades nominals: Cabal: q = 0. [1 punt] U U=6V R = 470 Ω 3 .2 MPa -1 Potència del motor a n = 3600 min : Pmot = 3.4 m3/min Pressió: p = 0. entre d’altres. [1 punt] [0. Determineu: a) El rendiment Kmotor del motor.5 punts] A C 1 2 R R R R D El circuit de la figura quan s’alimenta entre A i B és un pont de Wheatstone amb 4 resistències iguals.3 kW Consum específic del motor: ce = 255 g/(kW·h) El combustible utilitzat té un poder calorífic pc = 45 MJ/kg i una densitat U = 0.) [1 punt] b) El consum c de combustible en l/h.5 punts] b) La potència P dissipada per la resistència BC.

4 kW Pnom = 3.5 h η = 0.2 m.5 punts] g O G h P b b = 1. b) La força F (es recomana que dibuixeu el diagrama de cos lliure del tauler). reductor i transmissió) que té un rendiment electromecànic K = 0.OPCIÓ B Exercici 3 [2.68.2 m e = 25 mm F El tauler de la figura penja per l’articulació O i per mantenir-lo en la posició representada s’estira pel vèrtex P amb una força horitzontal F. [0.4 kW i quan treballa en condicions nominals es consumeix Pnom = 3.5 kW. [1 punt] Exercici 4 [2. durant tt = 7.5 kW t t = 7. c) La força vertical FV i la força horitzontal FH a l’articulació O.5 punts] d v L L = 18 m d = 1.5 h de funcionament nominal.5 m/s Pbuit = 2. Determineu: b h = 1.5 punts] . Determineu: a) El consum elèctric Eelèc. [1 punt] c) L’energia mecànica Epaquet que requereix la manipulació d’un paquet (associada a l’augment de consum respecte al de funcionament de buit). El tauler és de contraplacat de gruix e = 25 mm i de densitat U = 650 kg/m3.2 m ρ = 650 kg/m3 a) La massa m del tauler. [0.68 Una cinta transportadora és accionada per un grup motriu (motor. La cinta té una llargada L = 18 m i en condicions nominals es mou a v = 0.5 punts] [1 punt] [0.2 m v = 0.5 m/s i la distància entre paquet i paquet és d = 1. 4 [0.5 punts] b) El nombre n de paquets simultanis sobre la cinta i el temps tpaquet que cada paquet està sobre la cinta. Quan la cinta es mou de buit (sense càrrega) es consumeix una potència elèctrica Pbuit = 2. en kW·h.5 punts] Si la força a P fos vertical: d) Raoneu si seria més gran o petita que l’horitzontal.

La relació entre les resistències Rinox i RCu de dos conductors de la mateixa llargada i secció. s. és: a) Rinox = 0.017 P:·m.1476 RCu c) Rinox = 6. quantes se n’han avariat abans de funcionar 3600 h? a) 54 b) 64 c) 550 d) 576 Qüestió 3 La resistivitat d’un acer inoxidable és Uinox = 0. és: © 50 ¹ L1 § 300 · a) ¨ ¸ Pm © 150 ¹ § 50 · c) ¨ ¸ Pm © 100 ¹ § 100 · b) ¨ ¸ Pm © 50 ¹ § 200 · d) ¨ ¸ Pm © 250 ¹ Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Qüestió 2 La fiabilitat (probabilitat de funcionar sense avaries durant un cert temps) d’un artefacte és del 90% per a 3600 h.5 punts. resposta incorrecta: -0. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. L2 i L3 i s’indica que la tolerància general és s L3 L2 § 100 · ¨ ¸ Pm .Districte universitari de Catalunya SÈRIE 1 PAU. però un d’acer inoxidable i l’altre de coure.02179 RCu b) Rinox = 0. Curs 2003-2004 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.777 RCu d) Rinox = 45.88 RCu 1 .78 P:·m i la del coure és UCu = 0. Primera part Exercici 1 [2. La tolerància del graó central. A o B. Resposta correcta: 0. D’un lot inicial de 640 unitats. entre les quals cal triar-ne una.16 punts. qüestió no contestada: 0 punts] Qüestió 1 En el plànol de la secció d’un monyó esgraonat s’han acotat les distàncies L1.

A quin preu unitari els ha de vendre per obtenir un benefici total de 3000 €? a) 32 € b) 52 € c) 88 € d) 60 € Exercici 2 [2. b) Sí. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. c) Sí. sempre que la instal·lació satisfaci necessitats socials. De fet. Qüestió 5 Un forjador ha fet una sèrie de 50 llums de forja. Els errors conceptuals són inadmissibles en qualsevol projecte i cal esmenar-los. Si almenys dues tenen alguna mida fora de les toleràncies es dispara un senyal d’alarma. si escau. Utilitzant les variables d’estat: ­1 fora de toleràncies unitat ui = ® . ¯0 dins de toleràncies ­1 activada alarma a= ® ¯0 no activada a) Escriviu la taula de veritat del sistema. El material i altres despeses associades a la construcció d’aquests llums li han representat un cost de 1400 €. 2 [0.Qüestió 4 Es pot aprovar un projecte municipal d’una instal·lació en la justificació del qual apareixen errors conceptuals? a) Sí.5 punts] . en els projectes d’organismes públics democràtics no cal cap justificació. simplifiqueu-la. d) No. Els errors conceptuals són temes acadèmics dels quals en la realitat es pot prescindir.5 punts] En un control de qualitat d’un procés es verifica un conjunt de 3 unitats.

(Es recomana que dibuixeu el diagrama de cos lliure de la tapa. en kW·h. determineu: a) El nombre total nt de passatgers transportats. reductor i transmissió) que acciona una escala mecànica de pujada té un rendiment electromecànic K = 0.5 punts] Exercici 4 [2. indicant les escales.58. De mitjana. m = 35 kg [1 punt] b) Dibuixeu. cada passatger està tp = 15 s sobre l’escala i fa necessari que a aquesta se li subministri una energia mecànica addicional Ep = 4.5 punts] entre 0° i 90°. Si l’escala funciona durant tt = 9 h transportant una mitjana de np = 10 passatgers simultanis.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2.2 kW. Quan l’escala treballa de buit (sense passatgers) consumeix una potència elèctrica Pbuit = 3. [1 punt] c) L’energia elèctrica total consumida Et.5 kJ. de massa m = 35 kg.5 punts] El grup motriu (motor. el gràfic del valor de F en funció de M. [0. s’obre estirant-la per la nansa P amb una força F perpendicular a la tapa. [1 punt] 3 . c) Determineu la força vertical FV i la força horitzontal FH a l’articulació O quanM = 35°. [1 punt] b) La potència elèctrica addicional Pp a causa dels passatgers.5 punts] F g L L ϕ P G a) Determineu l’expressió de F en funció de l’angle d’obertura M. per a M comprès [0.) O L = 300 mm La tapa de la figura.

indicant les escales.OPCIÓ B Exercici 3 [2. Determineu: a) Les llargades dels contorns exterior Lext i [1 punt] interior Lint.5 punts] b) La potència mitjana P subministrada. 24 0 t [ms] 0 τ U = 24 V T0 = 1 ms T0 R = 0.03 kg/dm3 c) La massa m del marc. [0. [0.6 : se l’alimenta amb la tensió polsant representada en el gràfic de la figura (cada T0 = 1 ms val 24 V durant W ms). [0. [0. en kW·h.5 punts] rint rext h El marc de la figura. el gràfic de la potència mitjana en funció de W. amb una màquina de tall per doll d’aigua. s’ha tallat d’una planxa d’acer inoxidable de gruix e = 10 mm i densitat U = 8. a una velocitat v = 5 m/min.5 punts] U [V] Per tal de poder variar la potència subministrada per una resistència de R = 0. determineu: a) L’energia EW subministrada en un període T0. de vèrtexs arrodonits. 4 . b b = 400 mm rext = 100 mm e = 10 mm v = 5 m/min b) El temps total ttotal de tall. en tf = 9 h de funcionament.03 kg/dm3.5 punts] c) El consum E. h = 200 mm rint = 50 mm ρ = 8. des de [1 punt] W = 0 fins a W = T0.2 ms.5 punts] Si W es fa variable: d) Dibuixeu.5 punts] [1 punt] Exercici 4 [2. El tall s’ha fet.6 Ω tf = 9 h Per a W = 0.

4040 Pmotor Pmotor r =g + p +v Pàgina 1 de 4 Tecnologia industrial . pq = = 0.3137 Ecomb. 1 = = 0.002 l/h ρ Phidr. ce pc b) c = Pmot t ce c) ηbomba = 1 = 1.Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat PAU 2004 Pautes de correcció Sèrie 3 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 b Q3 c Q4 b Q5 a Exercici 2 g p v r 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 a) 0 1 1 1 1 0 0 1 b) 1 0 1 1 1 1 0 1   No són possibles 1 1 1 1  c) g >1 p r v Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) ηmotor = Emec.

6 mW R OPCIÓ B Exercici 3 a) Eelec = Pnom t t = 26. b = 459. tpaquet = L = 36 s v (Pnom − Pbuit ) η tpaquet = 1.80kg b) ∑ M (O)=0 ⇒ −m g b + Fh = 0 c) ∑ F =0 ⇒ → F = mg FV = m g = 459.1 N d) Si la força F fos vertical hauria de ser més petita.795 kJ n Exercici 4 a) m = 2 b h e ρ = 46. .5 Ω = 19.25 kW h b) n= L = 15 d c) Epaquet = .1 N h FH = F = 459.1 N .Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat PAU 2004 Pautes de correcció Pàgina 2 de 4 Tecnologia industrial Exercici 4 a) 1   1 + pos 1 Req1 =    2R 2R  1  1 pos 2 Req2 =  +   R 3R  b) pos 1 PBC1 = pos 2 PBC2 = (U / 2 )2 R −1 = R = 470 Ω −1 = 352.15 mW U2 = 76. en estar a més distància del punt O.

35 kW·h Pàgina 3 de 4 Tecnologia industrial .58·15 c) Et = (Pbuit + Pp )t t = 75.Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat PAU 2004 Pautes de correcció Sèrie 1 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 b Q3 d Q4 d Q5 c Exercici 2 u1 u2 u3 0 0 0 0 0 1 a 0 0 0 a) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 b) a = u1·u2 ·u3 + u1·u2 ·u3 + u1·u2 ·u3 + u1·u2 ·u3 = = u1·u2 + u2 ·u3 + u1·u3 c) u1 & u2 & >1 a u3 & Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) nt = b) Pp = np tp t t = 21600 passatgers 1 Ep 4500·10 np = = 5.172 kW η tp 0.

Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat PAU 2004 Pautes de correcció Pàgina 4 de 4 Tecnologia industrial Exercici 4 a) ∑ M (O) = 0 ⇒ − m g L cos ϕ + F 2 L = 0 → F = mg cos ϕ 2 b) F [N] 171.710 kg Exercici 4 a) Eτ = U2 τ = 0.2 N  V 2 OPCIÓ B Exercici 3 a) b) c) Lext = 2 b + 2 h + 2πrext = 1828 mm Lint = 2 b + 2 h + 2πrint = 1514 mm t total = Lext + Lint = 0.6685 min = 40.192 J R b) P = Eτ = 192 W T0 P [W] 960 c) E = P t f = 1.728 kW ⋅ h d) 0 0 1 τ [ms] .7 0 0 c) ∑ Fext 90 ϕ [º] mg   FH = F sin ϕ = 2 cos ϕ sin ϕ = 80.66N =0 ⇒  2  F = m g − F cos ϕ = m g (1 − cos ϕ ) = 228.11 s v 2 2 S = (2 b + 2 h )(rext − rint ) + π(rext − rint ) = 83.56·103 mm2 m = ρS e = 6.

c) No és aconsellable a causa de la disparitat dels valors obtinguts. En l’obtenció d’aquest bronze. d) Sí. Qüestió 3 La composició d’un bronze és: 88% Cu (coure).16 punts. A o B. Curs 2003-2004 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.5 punts. Es pot prendre com a resultat de la pesada 346 g? a) Sí.273 kg d) 12 kg 1 . ja que és molt proper al tercer valor obtingut.75% Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya d) 93. resposta incorrecta: -0. resposta no contestada: 0 punts] Qüestió 1 Un representant constata que. quant zinc cal per aliar-lo amb 100 kg de coure? a) 2 kg b) 1.6 g. ja que està dins dels marges dels valors obtinguts.76 kg c) 2. 367.4 g i 328. de les 480 màquines d’un model que ha venut.6 g. Primera part Exercici 1 [2. 2% Zn (zinc) i 10% Sn (estany).Districte universitari de Catalunya SÈRIE 5 PAU. b) No. només 450 continuen funcionant correctament després de 1200 hores de funcionament. La fiabilitat (probabilitat de funcionar correctament durant un cert temps) d’aquest model per a 1200 hores és del: a) 37. 345. 332. Resposta correcta: 0.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.2 g.2 g. entre les quals cal triar-ne una.50% b) 40% c) 6.75% Qüestió 2 Es pesa cinc vegades el mateix objecte i s’obté: 356. ja que només es donen 3 xifres.

⎩0 esgotat ⎧1 premut botó de devolució b = ⎨ .Qüestió 4 s L2 L3 En el plànol d’una secció s’han acotat les mides L1.5 punts] . 2 [0.5 punts] Una màquina expenedora torna les monedes introduïdes sempre que en detecta alguna de falsa. Exercici 2 [2. c) Només si es tracta d’un producte per a ús domèstic. b) Només si es tracta d’un producte per a ús industrial.) [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. ⎩0 falsa ⎧1 en estoc producte p = ⎨ . L2 i L3 i s’indica que la tolerància general és ±100 µm. Utilitzant les variables d’estat: ⎧1 legal moneda m = ⎨ . La tolerància de l’amplada s del rebaix és: a) ±100 µm b) ±200 µm L1 c) ±300 µm d) ±400 µm Qüestió 5 En el projecte d’un producte. o s’ha esgotat el producte elegit o es prem el botó de devolució. d) Sempre. simplifiqueu-la. cal fer atenció a l’impacte mediambiental que genera: a) Només si es tracta d’un producte de luxe. (Podeu determinar primer la funció lògica per a d i després negar-la. ⎩ 0 no premut ⎧1 sí devolució d = ⎨ ⎩0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema. si escau. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i.

La seva resistència està formada per un fil de constantà de diàmetre d = 0. Per al tauler de la figura.9·10-7 Ω·m.). [1. les constants que s’apliquen són c1 = 8 €/m2 i c2 = 0.. cotó.4 m c1 = 8 EUR/m2 e = 10 mm ρ = 0. b) La massa m.5 punts] b) La llargada L del fil de la resistència.9·10-7 Ω m P = 800 W d = 0..5 punts] [1 punt] 3 .3 mm i resistivitat ρ = 4. de gruix e = 10 mm i de densitat ρ = 0. calculen el preu de venda v dels taulers de fusta segons l’expressió v = c1 s + c2 p.4 m L3 = 0.5 EUR/m En una botiga. l’interruptor funciona cíclicament amb una cadència de 30 s obert i 50 s tancat.3 mm Les planxes elèctriques disposen d’una resistència i d’un interruptor en sèrie que.7 kg/dm3. Determineu per a aquest tauler: a) El preu de venda v.7 m L3 L1 L2 = 0. obre el circuit quan s’arriba a la temperatura desitjada (posició: llana. per mantenir la temperatura. [0. P = 800 W.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2.5 punts] R Θ U U = 230 V ρ = 4.5 €/m. accionat per un sensor de temperatura. [1 punt] Exercici 4 [2. La placa de característiques d’una planxa indica: U = 230 V. on s és la superfície del tauler i p és el seu perímetre.7 kg/dm3 c2 = 0.5 punts] L2 L1 = 0. [1 punt] c) El consum E si s’utilitza per planxar durant 3 h en una posició en la qual. Determineu: a) El valor R de la resistència.

7 kg d = 0.84·10-3 Nm. [1 punt] b) Determineu la velocitat angular màxima ωmàx a la qual pot girar si no està unit a cap càrrega. s’ajusta l’alçada del bloc empenyent el fil amb el corró.5 punts] b) Determineu la tensió σn i la deformació ε normals del fil. c) Determineu l’allargament del fil ∆L si la seva llargada inicial és L = 600 mm.5 punts] c) Calculeu l’energia mecànica E que genera si funciona contínuament durant t = 2 hores a n = 3400 min-1. en empènyer més o menys el corró.8 mm. la corba característica parellvelocitat per a 0 ≤ ω ≤ 600 rad/s. k2 = 2. La relació entre la variació d’alçada ∆h i el desplaçament del corró s es pot aproximar per l’expressió ∆h = s2/b. Si aquest motor s’alimenta a U = 24 V.8 mm Eniló = 2. o no. k3 = 301·10-6 Nm·s/rad.5 punts] Exercici 4 [2. El bloc és de massa m = 1. de diàmetre d = 0.5 punts] d) Raoneu si la força que fa el fil varia. [1 punt] [0. [0. a) Dibuixeu. la relació entre el parell motor Γ i la velocitat angular ω de l’eix ve donada per l’expressió Γ = ( k1 U − k2 ) − k3 ω .5 GPa.7 kg i el fil.58·10-3 Nm/V.OPCIÓ B Exercici 3 [2.5 punts] En un motor de corrent continu alimentat a una tensió U. amb k1 = 8. la variació d’alçada ∆h en funció de s per a 0 ≤ s ≤ 20 mm. [0.5 GPa b = 200 mm bloc L = 600 mm m h En el muntatge de la figura. [0. és de niló de mòdul d’elasticitat Eniló = 2. de manera aproximada i indicant les escales. de manera aproximada i indicant les escales. a) Dibuixeu. [1 punt] 4 .5 punts] b s b corró g fil m = 1.

9·10−7 ⋅ 4 c) E = P·t = 800·3· 50 = 1500 Wh = 1.13 ⋅ 0.539 m S ρ 4.32 ⋅ 10−6 ⋅ π . l= = = 9. 4 MJ 80 Pàgina 1 de 2 Tecnologia industrial .5 kW ⋅ h = 5.13 Ω P 800 b) R = ρ l R S 66.Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat PAU 2004 Pautes de correcció SÈRIE 5 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 c Q3 c Q4 c Q5 d Exercici 2 m p b d 0 0 0 1 0 0 1 1 0 a) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 b) d = m·p·b ⇒ d = m·p·b = m + p + b c) m p >1 d b Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) R = U 2 2302 = = 66.

963 mm d) No varia.7rad/s k3 2πn = 356.54 kg OPCIÓ B Exercici 3 ∆h [mm] a) 2 0 0 b) σn = 20 s [mm] F mg = = 33.1 22. ωmàx = k1 U − k2 = 674.22·10·10−3 ·0.27 10-3 c) ∆l = ε l = 7.48 0 0 600 ω [rad/s] b) Sense càrrega el motor es podrà accelerar fins que Γ=0.22 m2 .18 N/mm2 = 33. p = L1 + L2 + L3 + L23 + (L1 − L2 )2 = 2m 2 v = c1 s + c2 p = 2.18 MPa 2 s πd 4 ε = σ / E = 13.7·103 = 1.0 rad/s 60 = 95.30 Wh = 245.Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat PAU 2004 Pautes de correcció Exercici 4 1 (L1 + L2 )L3 = 0.76 EUR a) s = b) m = s e ρ = 0.91 mN·m n = 3400 min-1 ⇒ ω = c) Γ 3400 min-1 E = P·∆t = Γ·ω·∆t = 68. és sempre igual al pes del bloc Exercici 4 a) Γ [mN·m] 203.9 kJ Pàgina 2 de 2 Tecnologia industrial .

96 kN Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat Qüestió 2 El procés de fabricació d’un producte consta de 3 operacions successives. entre les quals cal triar-ne una.32 kN c) 6. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions. Quina força de tracció màxima suporta un eix massís de diàmetre d = 12 mm abans de trencar-se? a) 47.5 punts.75% b) 95% c) 85. La tolerància del graó central és: a) ±50 µm c) ±150 µm b) ±100 µm d) ±200 µm 1 . A o B.74% d) 85% Qüestió 3 L1 L3 L2 En un plànol s’han acotat les mides L1.22 kN d) 3.52 kN b) 37. Curs 2004-2005 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. la taxa de qualitat de cadascuna. L2 i L3 i s’hi indica que la tolerància general és ±50 µm.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 4 PAU.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta.16 punts. resposta no contestada 0 punts] Qüestió 1 El Zamak-5 és un aliatge de zinc que té una tensió de ruptura per tracció σr = 330 MPa. resposta mal contestada –0. Primera part Exercici 1 [2. mesurada com el percentatge de peces obtingudes sense defecte. Resposta ben contestada 0. és del 95% i les peces que surten defectuoses en una operació es retiren del procés. La taxa de qualitat total de la fabricació és: a) 98.

57 kg c) 18.5 punts] . [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. 6 kW i 9 kW. Utilitzant les variables d’estat: ⎧1 en marxa màquina de 3 kW m3 = ⎨ .Qüestió 4 Una planta de tractament integral de residus és un equipament destinat al seu aprofitament. Qüestió 5 La composició d’un llautó de forja és: 59% de Cu (coure). 1. si escau. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.5 punts] Un petit taller disposa de tres màquines que en marxa consumeixen 3 kW. ⎩0 aturada ⎧1 activat senyal d'alerta s = ⎨ ⎩0 no activat a) Escriviu la taula de veritat del sistema. Aquests tipus d’equipaments són: a) Inútils perquè els residus són elements que cal arraconar perquè molesten. respectivament. En l’obtenció d’aquest llautó. 38. ⎩0 aturada ⎧1 en marxa màquina de 9 kW m9 = ⎨ . un senyal d’alerta s’activa quan aquest supera els 10 kW. 2 [0. quant coure cal per aliar-lo amb 125 kg de zinc? a) 59 kg b) 81.5% de Zn (zinc) i 0. ⎩0 aturada ⎧1 en marxa màquina de 6 kW m6 = ⎨ .8% de Pb (plom). Per tal d’indicar el consum elevat.7% d’altres elements. b) Inútils perquè entre els productes finals de la planta hi ha material de rebuig.6 kg Exercici 2 [2.17 kg d) 191. d) Útils perquè converteixen part dels residus en productes aprofitables. c) Inútils perquè els productes finals de la planta quasi no s’aprofiten. simplifiqueu-la.

El fil no pot superar la tensió σ = 35 MPa.5 punts] Un escalfador d’aigua funciona amb gas butà de poder calorífic pbutà = 47 MJ/kg i pot arribar a donar un cabal d’aigua q = 6. Determineu. [1 punt] [0. 3 . [1 punt] b) El rendiment η si el consum del combustible és qbutà = 2. en aquestes condicions: a) La potència útil P. La calor específica de l’aigua és ce = 4. Determineu: a) La massa màxima mmàx del bloc.1 kg/h.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. [1 punt] c) El temps mínim tmín i la quantitat de butà m necessaris per escalfar 50°C un volum [0.18 J/(g K). b) La resistència elèctrica R del fil.5 punts] g U L m L = 150 mm d = 250 µm ρ = 0. Exercici 4 [2.78 10-6 Ωm σ = 35 MPa ρP = 20 W/m El flexinol és un fil de nitinol que té la propietat de recuperar la mida quan s’escalfa si s’havia deformat plàsticament.5 l/min i elevar-ne la temperatura ∆T = 50°C. Per obtenir un moviment alternatiu es fa el muntatge de la figura amb un fil de flexinol de llargada L = 150 mm i diàmetre d = 250 µm que s’escalfa i es refreda cíclicament. la resistivitat del fil és ρ = 0.5 punts] d’aigua V = 50 l. Per escalfar-lo es recomana fer-ho amb un corrent elèctric sense superar la densitat de potència ρp = 20 W/m.78·10-6 Ω·m.5 punts] c) La tensió màxima Umàx d’alimentació que és recomanable aplicar al fil i el corrent I que [1 punt] hi circularia.

L’energia elèctrica té un cost c = 0.75 punts] . [0. 4 [1 punt] b) La longitud s de cinta decorativa necessària. en kW·h. La densitat del contraplacat utilitzat és ρ = 680 kg/m3 i el rendiment del vernís és ηs = 15 m2/l (amb 1 l de vernís es pot donar una capa de vernís a una superfície de 15 m2).9·10-7 Ω·m. [0.5 punts] Una torradora elèctrica té una potència P = 600 W i s’alimenta a U = 230 V.OPCIÓ B Exercici 3 [2. aplacar els cantells amb una làmina de fusta decorativa i donar-li tres capes de vernís a cada cara. [1 punt] Exercici 4 [2. [1 punt] c) El consum E. [0.75 punts] c) La quantitat V de vernís necessari.5 punts] r h b b = 1400 mm r = 100 mm ηs = 15 m2/l h = 700 mm e = 22 mm ρ = 680 kg/m3 Un fuster ha de tallar el tauler del dibuix amb contraplacat de gruix e = 22 mm.2 mm i resistivitat ρ = 4. La seva resistència està formada per un fil de constantà de diàmetre d = 0. Determineu: a) El pes p del tauler abans de vernissar.10 €/(kW·h).5 punts] b) La llargada L del fil de la resistència. Determineu: a) El corrent I que circula per la resistència. i el cost econòmic ce si s’utilitza durant t = 3 min.

Quin és el pes d’una barra de secció quadrada de 100 mm2 i llargada 1. Quant ferro hi ha en 500 kg d’aquest acer inoxidable? a) 370 kg b) 365 kg c) 355 kg d) 340 kg Qüestió 3 La densitat d’un acer és ρ = 7800 kg/m3. 8% Ni (níquel). Resposta ben contestada 0. entre les quals cal triar-ne una..16 punts.) i la resta Fe (ferro).2 m? (Preneu g = 10 m/s2) a) 9.6 N c) 9360 N d) 93600 N 1 . C.5 punts. A o B.36 N b) 93. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions. Primera part Exercici 1 [2.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 1 PAU. Si decideix vendre cada cistell a un preu de 40 €..5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. un cisteller necessita fer una inversió en material de 245 € i el procés de fabricació li suposa unes despeses addicionals de 45 €. Curs 2004-2005 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. quants n’ha de vendre per tenir un benefici de 150 €? a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat Qüestió 2 Un acer inoxidable d’ús general és un aliatge que conté: 18% Cr (crom). Si. resposta no contestada 0 punts] Qüestió 1 Per fabricar un model de cistell. resposta mal contestada –0. 3% altres components (Mn.

Qüestió 4 L1 L2 s En el plànol d’una placa s’han acotat les mides L1. [1 punt] b) Escriviu la funció lògica entre les variables d’estat i. si escau. Utilitzant les variables d’estat: ⎧1 autoritzat ordinador o= ⎨ . c) Millorar les prestacions. Exercici 2 [2. 2 [0. simplifiqueu-la. és necessari per: a) Facilitar el desballestament i l’eliminació. tenint en compte com s’han d’eliminar al final de la seva vida útil. ⎩0 no autoritzat ⎧1 autoritzat accés a= ⎨ ⎩0 denegat a) Determineu la taula de veritat del sistema. (Pot ser[1 punt] vos útil la igualtat a + a b = a + b ) c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.5 punts] Per entrar en una base de dades des d’un ordinador autoritzat cal introduir una paraula clau. si l’ordinador no és autoritzat cal introduir a més el codi d’usuari. ⎩0 incorrecta ⎧1 autoritzat codi d'usuari u = ⎨ .5 punts] . b) Augmentar l’impacte ambiental. d) Augmentar la qualitat. ⎩0 no autoritzat ⎧1 correcta paraula clau p= ⎨ . L2 i L3 i s’indica que la tolerància general és ⎛ +100 ⎞ ⎜ ⎟ µm. la recuperació o el reciclatge de components. La tolerància de l’aresta s és: ⎝ 0 ⎠ L3 ⎛ +100 ⎞ a) ⎜ ⎟ µm ⎝ −200 ⎠ ⎛ +100 ⎞ c) ⎜ ⎟ µm ⎝ 0 ⎠ ⎛ +300 ⎞ b) ⎜ ⎟ µm ⎝ 0 ⎠ ⎛ +200 ⎞ d) ⎜ ⎟ µm ⎝ −100 ⎠ Qüestió 5 El disseny de productes.

Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2.5 punts] g cable O Q P b/3 G b L/3 b = 600 mm L = 900 mm e = 8 mm s = 3 mm2 ρcoure = 8900 kg/m3 L La placa de coure de la figura de gruix e = 8 mm està articulada al punt O i es manté en repòs mitjançant el cable PQ de secció nominal s = 3 mm2. (ρcoure = 8900 kg/m3) [0. [0. proporciona a l’eix de sortida. En règim de funcionament nominal. [0.5 punts] c) Les forces Fv vertical i Fh horitzontal a l’articulació O. una potència Ps = 310 W. Exercici 4 [2.5 punts] b) La força T que fa el cable. que gira a n = 2600 min-1.5 punts] 3 . Determineu: a) El parell Γs a l’eix de sortida.9 A. [1 punt] c) L’energia elèctrica consumida Eelèc i l’energia dissipada Edis si es fa funcionar durant [1 punt] un temps t = 3 min. Determineu: a) La massa m de la placa.5 punts] El motor d’un petit trepant elèctric s’alimenta a U = 230 V i per ell circula un corrent I = 1.5 punts] b) El rendiment electromecànic η del motor del trepant. d) La tensió normal σ del cable per causa de la força que fa. [1 punt] [0.

. en h. [0. [0. 4 [0. .5 punts] .5 punts] c) La potència P de l’estufa si s’ajusta el consum per tenir una autonomia tb = 36 h. En un frontal s’utilitzen 24 leds blancs distribuïts en 8 conjunts en paral·lel cadascun. d) Dibuixeu. Per alimentar el frontal s’utilitza una bateria de capacitat Determineu. . Determineu: a) El consum c. del dipòsit de querosè. usualment sobre un casc.6 V quan hi Iled = 20 mA. indicant les escales. de 3 leds en sèrie passa un corrent cbat = 1800 mA·h. segons catàleg. el gràfic de l’autonomia.8 kg/l.5 punts] Per a una potència de l’estufa 1 kW ≤ P ≤ 3 kW. . [1 punt] b) La capacitat V. en l/s.5 punts] Exercici 4 [2. El poder calorífic del querosè és cq = 46 MJ/kg i la seva densitat és ρ = 0.5 punts] Una estufa de querosè té. en les condicions de funcionament indicades: a) La tensió d’alimentació U del conjunt i el corrent I que consumeix. . [1 punt] b) L’energia consumida per cada led Eled i pel conjunt Etotal en t = 8 h de funcionament. 8 U ULED = 3. . [0. La caiguda de tensió de cada led és Uled = 3. de manera que dirigeixi la llum cap on es mira. a la màxima potència. . una potència calorífica màxima Pmàx = 3 kW i una autonomia amb aquesta potència ta = 17 h (temps de funcionament sense reomplir el dipòsit).5 punts] 1 .OPCIÓ B Exercici 3 [2. [1 punt] c) El temps tb que dura la bateria. en funció de la potència P. en l.6 V ILED = 20 mA cbat = 1800 mAh Un frontal és un sistema d’enllumenat que es fixa al cap.

64 kW b) η = P = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2005 Pautes de correcció SÈRIE 4 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 c Q3 c Q4 d Q5 d Exercici 2 a) c) m3 0 0 m6 m9 0 0 0 1 c 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 m3 m6 m9 ≥1 b) & s = ( m3 + m6 ) ⋅ m9 s Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) P = q ⋅ ρaigua ⋅ ce ⋅ Δt = 22.2 g Pàgina 1 de 4 Tecnologia industrial .692 min = 461.5 s q m = tmín ⋅ qbutà = 269.8258 qbutà ⋅ pbutà c) tmín = V = 7.

609 A U d2 d2 π⋅ 4 =P 4 = 5.3886 l ηs Pàgina 2 de 4 Tecnologia industrial .675 V OPCIÓ B Exercici 3 a) I = b) L = P = 2.384 Ω c) P = ρp ⋅ L ⎫⎪ ρp ⋅ L →I = = 1.2 g = 2.03 kW ⋅ h .Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2005 Pautes de correcció Exercici 4 a) mmàx = b) R = ρ σ⋅π⋅ g L d2 π⋅ 4 d2 4 = 175.122 A ⎬ R P = R ⋅ I 2 ⎪⎭ U = R ⋅ I = 2. ce = E ⋅ c = 0.5 N b) s = 2b + 2h − 8r + 2πr = 4.003 € Exercici 4 ( ) a) p = ρ ⋅ e ⋅ b ⋅ h − 4r 2 + πr 2 ⋅ g = 142.028 m ( ) c) V = 3 ⋅ 2 ⋅ b ⋅ h − 4r 2 + πr 2 ⋅ 1 = 0.653 m ρ I2 ρ R ⋅π⋅ c) E = P ⋅ t = 0.

66 kJ Edis = Eelèc (1 − η ) = 22.86 kJ Exercici 4 a) m = ρcoure ⋅ b) ∑ M (O) = 0 1 ⋅ L ⋅ b ⋅ e = 19.84 N .139 N·m ω Ps P = s = 0.7094 Pe U ⋅ I c) Eelèc = Pelèc ⋅ t = U ⋅ I ⋅ t = 78.22 kg 2 → mg L − TL = 0 3 → T = 62.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2005 Pautes de correcció Pàgina 3 de 4 Tecnologia industrial SÈRIE 1 Primera part Exercici 1 Q1 c Q2 c Q3 a Q4 a Q5 a Exercici 2 o p u a 0 0 0 0 0 0 1 a) c) 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 a = o ⋅ p + o ⋅ p ⋅ u = (o + u ) ⋅ p 0 1 1 0 1 1 1 1 1 o u p b) ≥1 & a Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) Γ s = b) η = P = 1.

417 kW t tb autonomia [h] 51 h 17 h 1 2 3 P [kW] Exercici 4 a) U = 3 ⋅ Uled = 10.25 h Pàgina 4 de 4 Tecnologia industrial .Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2005 Pautes de correcció c) ∑F = 0 → Fv + T − mg = 0 → Fv = 125.8 V I = 8 ⋅ Iled = 160 mA b) Eled = Uled ⋅ Iled ⋅ t = 2.82 W ⋅ h c) tb = cpila I = 11.989 l c) P = ρ ⋅ cq ⋅ d) t V = Pmàx a = 1.7 N Fh = 0 d) σ = T = 20.52 ⋅ 10 −6 l/s cq ⋅ ρ b) V = c ⋅ ta = 4.95 MPa s OPCIÓ B Exercici 3 a) c = Pmàx = 81.074 kJ = 0.77 kJ = 13.576 W ⋅ h Etotal = 24 ⋅ Eled = 49.

A o B.16 punts.5 mm b) 69.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. La mínima alçada del graó central és: a) 68.88 kg 1.12 kg d) 0. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.44 kg b) 1. Les dites són de l’àmbit de les lletres i els recursos són de l’àmbit de la tecnologia. Resposta ben contestada 0.5) mm L3 = (325 ± 0.5 mm c) 70.5 mm Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat Qüestió 2 El Nitinol és un aliatge que conté un 56% de Ni (níquel). c) Sí. oxigen i hidrogen i la resta de Ti (titani).5 punts.12 kg 0. avui en dia.5 mm d) 71. d) No. Curs 2004-2005 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.5) mm En un plànol s’ha acotat la peça tal com s’indica a la figura. Quina quantitat de níquel i de titani hi ha en 2 kg de Nitinol? Ni a) 1. resposta mal contestada –0. b) Sí.56 kg Ti 0.56 kg 1. ja que no embrutar porta a dedicar menys recursos per netejar. Primera part Exercici 1 [2. 1 . percentatges negligibles de carboni. ja que embrutar sempre porta a un estalvi de recursos.5) mm L2 = (130 ± 0. com tantes dites ha perdut vigència en la societat actual. es pot relacionar.88 kg c) 0. resposta no contestada 0 punts] Qüestió 1 L1 L3 L2 L1 = (125 ± 0.44 kg Qüestió 3 La dita popular “És més net aquell que no embruta que aquell que neteja”.Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. entre les quals cal triar-ne una. amb la gestió de recursos? a) No.

estoc marca B b= ⎨ .Qüestió 4 Un voltímetre disposa d’una pantalla de 4 dígits per mesurar mV.5 m/s i la seva ocupació nominal és de 3 passatgers per metre.2% de la lectura).9 mV b) ± 3. Les característiques del voltímetre indiquen que la precisió és (± 1 mV ± 0. simplifiqueu-la.8 mV c) ± 4. b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. La capacitat nominal de transport de l’escala.5 punts] . L’error absolut màxim en una lectura de 450 mV és: a) ± 1. ⎩0 < 25 unitats ⎧1 sí comanda c = ⎨ ⎩0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema per mantenir l’estoc i indiqueu quins casos no es [1 punt] poden donar.5 punts] En una botiga de recanvis. és: a) 600 b) 1800 c) 2400 d) 5400 Exercici 2 [2.7 mV d) ± 5. en passatgers per hora. Per mantenir l’estoc d’aquest producte en fan comanda quan els queden menys de 7 unitats d’alguna de les marques o quan en total queden menys de 25 unitats. ⎩0 < 7 unitats ⎩0 < 7 unitats ⎧1 ≥ 25 unitats estoc total t = ⎨ . [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. Utlitzant les variables d’estat: ⎧1 ≥ 7 unitats ⎧1 ≥ 7 unitats estoc marca A a= ⎨ . si escau.5 mV Qüestió 5 Una escala mecànica es mou a 0. per satisfer millor els clients. tenen un mateix producte de dues marques diferents. 2 [0.

5 punts] [1 punt] Exercici 4 [2.5 punts] Una cuina portàtil té 2 cremadors que encesos consumeixen respectivament c1 = 180 g/h i c2 = 150 g/h de propà. c) El preu p. [0. de l’energia proporcionada per aquesta cuina. a) Determineu la força F que fa el fil.Segona part OPCIÓ A Exercici 3 [2. [1 punt] b) Determineu les forces vertical Fv i horitzontal Fh que la barrera rep a l’articulació O. en €/(kW·h). la posició de la barrera. posar la barrera vertical. [0.5 punts] L2 L1 O g G P fil α L1 = 50 mm m = 380 g L2 = 70 mm α = 15º F En la maqueta d’una barrera de pas a nivell. en h. [1 punt] Indiqueu-ne el sentit. La massa de la barrera és m = 380 g i quan aquesta està horitzontal el fil forma amb la vertical un angle α = 15°. es controla estirant un fil tal com s’indica a la figura. estirant el fil. articulada a O. El poder calorífic del propà és pc = 49 MJ/kg i es subministra en bombones que en contenen m = 3 kg i valen pbom = 5 €. Determineu: a) La potència nominal P1 i P2 de cada cremador i la potència nominal Pt de la cuina.5 punts] 3 . [1 punt] b) La durada t. c) Raoneu si en aquesta maqueta és possible. d’una bombona amb els 2 cremadors encesos.

en l.75 punts] b) Dibuixeu.5 h de funcionament en les condicions [0. El consum específic del motor diesel és ce = 260 g/(kW·h) (relació entre el combustible utilitzat i l’energia generada). el corrent I en funció de Rp.5 punts] b) La potència Pmotor que dóna el motor diesel. consumit en t = 1. [0. [0. [0.5 punts] R RP U = 24 V R = 47 Ω 0 ≤ RP ≤ 50 Ω Pmàx = 10 W I U Per tal d’ajustar el corrent que circula per una resistència s’utilitza el circuit de la figura. La densitat del gasoil és ρ = 850 kg/m3. [1 punt] d) El combustible V.5 punts] c) El consum c de combustible en g/s. Per comprovar si aquest valor es pot superar.72. Si a v = 50 km/h la locomotora fa una força de tracció FT = 92 kN. La resistència és de R = 47 Ω. a) Determineu els corrents màxim Imàx i mínim Imín que poden circular pel circuit.5 punts] El grup motriu d’una locomotora diesel-elèctrica consta d’un motor diesel i una transmissió elèctrica de potència a les rodes. El rendiment de la transmissió elèctrica és η = 0. [1 punt] Exercici 4 [2. per a 0 Ω ≤ Rp≤ 50 Ω. determineu: a) La potència de tracció PT de la locomotora. [0. 4 .75 punts] La potència màxima que poden dissipar tant la resistència com el potenciòmetre és Pmàx = 10 W.5 punts] esmentades. el potenciòmetre pot variar la seva resistència Rp entre 0 Ω i 50 Ω i la tensió d’alimentació és de U = 24 V. indicant les escales.OPCIÓ B Exercici 3 [2. c) Calculeu la potència màxima dissipada per la resistència PRmàx i pel potenciòmetre PPmàx (aquesta es produeix quan Rp = R).

091 h Pt pbom = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2005 Pautes de correcció Pàgina 1 de 2 Tecnologia Industrial SÈRIE 3 Primera part Exercici 1 Q1 a Q2 b Q3 b Q4 a Q5 d Exercici 2 a b t c 0 0 0 1 0 0 1 X ← No es pot donar a) 0 1 0 1 0 1 1 1 b) Amb X = 1: c = a + b + t .1224 € /(kW ⋅ h) Pt ⋅ t Pt = P1 + P2 = 4492 W >1 c . 1 0 0 1 1 0 1 1 Amb X = 0: c = a ⋅ b + a ⋅ b + t 1 1 0 1 1 1 1 0 c) Amb X = 1 Amb X = 0 a b ≥1 c a & b & t t Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) P1 = c1 ⋅ pc = 2450 W b) t = c) p = P2 = c2 ⋅ pc = 2042 W m ⋅ pc = 9.

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
PAU 2005
Pautes de correcció

Pàgina 2 de 2
Tecnologia Industrial

Exercici 4
a)

∑ M (O) = 0

→ L2 ⋅ mg − L1 ⋅ F cos α = 0 → F = 5,401 N

b)

∑F = 0

Fv − F cos α − mg = 0 → Fv = 8,944 N

cap amunt

Fh − F sin α = 0

cap a l'esquerra

→ Fh = 1,398 N

c) A mesura que s’estira el fil, la barrera puja fins que el fil i la barrera queden alineats. En
aquesta configuració, no vertical, el fil ja no pot fer pujar més la barrera perquè el moment
respecte a O de la força del fil és nul.

OPCIÓ B

Exercici 3
a) Imàx =
b)

U
= 0,5106 A
R

Imín =

U
= 0,2474 A
R + RP

I [A]
0,5

0,25

0
0

25

2
c) PRmàx = R ⋅ Imàx
=

50

RP [Ω]

U2
= 12,26 W > Pmàx
R
2

2
= RP ⋅ Imín
PP
màx

⎛ U ⎞
U2
= RP ⎜
=
= 3,064 W

4R
⎝ R + RP ⎠

Exercici 4
a) PT = FT ⋅ v = 1,278 MW
b) Pmotor =

PT
= 1,775 MW
η

c) c = ce ⋅ Pmotor = 128,2 g/s
d) V =

c ⋅t
= 814,4 l
ρ

Tecnologia industrial
sèrie 1

PAU. Curs 2005-2006
La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera
part és comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les
quals cal triar-ne una.
Primera part
Exercici 1 [2,5 punts]
[Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben contestada: 0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts]

Qüestió 1
Amb un voltímetre, es mesura cinc vegades la caiguda de tensió entre els borns d’una bateria de
cotxe, garantint l’exactitud de la mesura, i els valors obtinguts són: 11,92 V, 11,94 V, 12,00 V, 12,09 V
i 12,05 V. Es pot prendre com a resultat de la mesura, amb l’interval d’incertesa corresponent, 12 V?
a) Sí, perquè hi ha 2 mesures per sobre i 2 per sota d’aquest valor.
b) Sí, perquè és la mitjana dels valors obtinguts.
c) Sí, perquè és el valor nominal de la caiguda de tensió entre els borns d’una bateria de cotxe.
d) Sí, perquè és el tercer valor dels cinc obtinguts.

Qüestió 2
Un aliatge babbitt, conegut com a metall blanc, emprat en la fabricació de coixinets, té una composició de: 91% Sn (estany), 5% Cu (coure) i la resta d’altres elements. Quant coure cal per aliar-lo
amb 150 kg d’estany?
a) 5,630 kg
b) 6,825 kg
c) 7,500 kg
d) 8,242 kg

Qüestió 3
Un organisme de l’Administració pública proposa en un anunci radiofònic: «Si el teu escalfador té més de
10 anys, canvia’l». Es pot fer alguna objecció a aquesta proposta?
a) No. Sempre cal prescindir de tot allò que és vell.
b) Sí. Abans de prescindir d’un aparell cal garantir que no compleix correctament les especificacions o la normativa vigent.
c) No, ja que ho proposa algú en nom de l’Administració pública.
d) Sí. Abans dels 10 anys ja està passat de moda i per tant se n’hauria d’haver prescindit fa
temps.
1

Districte universitari de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Organització de Proves d’Accés
a la Universitat

Qüestió 4
En una cadena de muntatge hi ha dues estacions de control de qualitat, una al final de la línia, en les
quals es retiren les peces defectuoses. La taxa de rebuig de cadascuna d’elles, en mitjana, és del
2% i del 0,5% respectivament. D’un lot inicial de 150 unitats, quantes superen, en mitjana, ambdós
controls de qualitat?
a) 147,6
b) 146,3
c) 145,8
d) 148,1

Qüestió 5
La resistivitat d’un acer inoxidable és ρinox = 0,79 µΩ·m i la del coure és ρCu = 0,017 µΩ·m. La relació
entre les llargades Linox i LCu de dos conductors de la mateixa resistència i secció, un d’acer inoxidable i l’altre de coure, és:
a) Linox = 0,02152 LCu
b) Linox = 0,1343 LCu
c) Linox = 7,446 LCu
d) Linox = 46,47 LCu

Exercici 2 [2,5 punts]
tor

sec

tor

2

Des del punt de vista de control, una via de tren,
d’un únic sentit, està dividida en sectors de manera que en tot moment se sap si dins d’un sector hi
ha un tren o no. Un semàfor de la via es posa
vermell sempre que un o dos dels sectors que hi
ha després del semàfor estan ocupats o bé si es
dóna l’ordre des del centre de control. Utilitzant
les variables d’estat:

1

c
se

semàfor

sector 1 ocupat s1 =

{

1 sí
sector 2 ocupat s2 =

;
0 no

ordre del centre de control c =

{

1 sí
;

semàfor sf =

0 no

;
0 no

1 vermell
0 verd

a) Determineu la taula de veritat del sistema.

[1 punt]

b) Escriviu la funció lògica entre les variables d’estat i, si escau, simplifiqueu-la.

[1 punt]

c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.

2

{

{

1 sí

[0,5 punts]

Segona part
Opció A
Exercici 3 [2,5 punts]

r

r

R

r = 0,25 m

R = 0,5 m

Per guarnir un carrer s’han instal·lat 50 garlandes lluminoses com la de la figura, formada per 3
semicircumferències de tub lluminós. Aquest tub està format per petits elements lluminosos connectats en paral·lel i consumeix Ptub = 40 W/m quan es connecta a U = 230 V. Determineu:
a) La longitud L de tub lluminós d’una garlanda i la longitud total Lt emprada per fer-ne 50.
[1 punt]

b) La potència P consumida per una garlanda i la potència total Pt de les 50 garlandes. [1 punt]
c) L’energia E, en kW·h, que consumeixen les 50 garlandes en t = 5 h d’estar enceses.
[0,5 punts]

Exercici 4 [2,5 punts]
g

A

La placa de massa m = 10 kg està articulada al
punt O i es manté en repòs, mitjançant el tirant AB
de secció s = 3 mm2, a la posició indicada a la figura. Determineu:

L
O

ϕ

L

B

a) L’angle ϕ del tirant AB.

[0,5 punts]

b) La força T del tirant AB.

[0,5 punts]

c) Les forces Fv vertical i Fh horitzontal a l’articulació O.
[1 punt]

m = 10 kg
s = 3 mm2

2L

d) La tensió normal σ del tirant a causa de la
força que fa.
[0,5 punts]

3

Opció B
Exercici 3 [2,5 punts]

R

C

R

D

R

B

A

R

U
U=5V

R = 120 Ω

Les galgues extensiomètriques s’utilitzen per mesurar la deformació en components mecànics ja
que varien la seva resistència elèctrica en funció de la deformació del suport on estan enganxades.
En una aplicació s’utilitzen 4 galgues de resistència nominal R = 120 Ω muntades segons l’esquema de la figura. Determineu:
a) La resistència equivalent del conjunt RAB mesurada entre els punts A i B.

[0,75 punts]

b) La resistència equivalent del conjunt RAC mesurada entre els punts A i C.

[1 punt]

c) La potència P dissipada pel conjunt de les 4 galgues si s’alimenten a U = 5 V entre A i B.
[0,75 punts]

Exercici 4 [2,5 punts]
Una estufa de butà té 5 cremadors iguals dels quals en poden funcionar simultàniament 1, 3 o 5. La
potència màxima de l’estufa és Pestufa = 4500 W. El poder calorífic del butà és pc = 49 MJ/kg i se
subministra en bombones que en contenen mb = 12,5 kg i valen pbom = 11,24 €. Determineu:
a) La potència calorífica de cada cremador Pcremador i el consum c, en g/h, de cada cremador.
[1 punt]

b) La durada t, en h, d’una bombona amb 3 cremadors encesos.
c) El preu p del kW·h obtingut amb aquesta estufa.

4

[0,5 punts]
[1 punt]

Tecnologia industrial
sèrie 3

PAU. Curs 2005-2006
La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera
part és comuna i la segona consta de dues opcions, A o B, entre les
quals cal triar-ne una.
Primera part
Exercici 1 [2,5 punts]
[Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Resposta ben contestada: 0,5 punts; resposta mal contestada: –0,16 punts; resposta no contestada: 0 punts]

Qüestió 1
El protocol de Kyoto intenta limitar la producció mundial de CO2. És suficient aquesta limitació per
garantir un creixement sostenible de la humanitat?
a) Sí; si no ho fos els estats ja haurien impulsat altres mesures.
b) Sí; així de manera indirecta es limita qualsevol activitat agressiva amb l’entorn.
c) No, perquè no garanteix eliminar, ni limitar, totes les activitats agressives amb l’entorn.
d) Sí, perquè el CO2 és l’únic causant de tots els desastres ecològics.

Qüestió 2
Un perfumista artesà vol posar en venda un nou producte. Per fer-ho necessita una inversió inicial
de 125 € i una despesa addicional de 13 € per ampolla de perfum. Si el preu de venda de cada
ampolla és de 25 €, quin és el nombre mínim d’unitats que ha de vendre per tenir benefici?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11

Qüestió 3
En una fresadora de control numèric, es realitzen sobre cada peça tres operacions no simultànies
de durades t1 = 12 s, t2 = 10 s i t3 = 14 s i el temps necessari per canviar de peça és t4 = 4 s. Quin és
el nombre màxim de peces que es poden mecanitzar per hora?
a) 200
b) 164
c) 90
d) 82

1

Districte universitari de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Organització de Proves d’Accés
a la Universitat

2 mm2 b) 2 mm2 c) 20 mm2 d) 200 mm2 Qüestió 5 Per donar per bo un producte en un control de qualitat. si escau. canvi de funcionament (aturat/marxa) del motor c = 0 no a) Determineu la taula de veritat del sistema. { 1 sí 0 no [1 punt] b) Escriviu la funció lògica entre les variables d’estat i.75 punts] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. però han de coincidir amb els límits del seu interval de tolerància. b) Sí. Si s’aplica una força axial de 110 N a una barra d’aquest acer. ts i ti amb ts > ti. és irrellevant el valor que es doni a c en la taula de veritat.Qüestió 4 La tensió de ruptura d’un acer és σ = 550 MPa. si no ho està. 2 [0. Comenteu quins casos no es poden produir mai i.75 punts] . i entre ti i ts el motor no canvia el seu estat de funcionament. d) Sí. per mantenir la temperatura interior dins d’uns límits. per tant. 0 no temperatura interior inferior a tj i = { 1 sí . simplifiqueu-la.5 punts] Una nevera disposa d’un sistema de control que permet seleccionar dues temperatures. han de ser estrictament iguals. Utilitzant les variables d’estat: temperatura interior superior a ts s = motor en marxa m = { { 1 sí . 0 no 1 sí . si la temperatura interior és inferior a ti el motor s’atura. Exercici 2 [2. però han d’estar fora del seu interval de tolerància. c) Sí. si no ho està. les magnituds mesurades poden diferir del valor nominal? a) No. però han d’estar dins del seu interval de tolerància. quina és la secció mínima que pot tenir sense que es trenqui? a) 0. Si la temperatura interior és superior a ts el motor es posa en marxa. [0.

75 punts] c) Determineu les forces vertical Fv i horitzontal Fh a la frontissa O. el gràfic de l’àrea tapada A del forat en funció de ϕ. Exercici 4 [2. funciona t1 = 6 h a ω1 = 80 rad/s i t2 = 2 h a ω1 = 30 rad/s.5 punts] g L forat s2 O frontissa s1 m G ϕ fil F r tapa m = 2 kg s1 = 90 mm r = 125 mm s2 = 180 mm L = 250 mm Per tapar més o menys un forat difícilment accessible. Γ [Nm] a) Dibuixeu. quan gira a velocitat constant. [0. [1 punt] 3 . L’àrea A de la superfície del forat tapada en funció de l’angle ϕ es pot aproximar per l’expressió A = π r 2 (1-(ϕ / ϕ0)) on ϕ0 = 2 arcsin (r/L). en funció de ω. ω = 100 rad/s. a) Dibuixeu.75 punts] b) Calculeu la força F que fa el fil.Segona part Opció A Exercici 3 [2. [0. a l’eix de la màquina. P. la corba de potència que se subministra. per a 0 ≤ ϕ ≤ ϕ 0.5 punts] [1 punt] El gràfic de la figura mostra la corba característica d’una màquina. indicant les escales. ω [rad/s] 60 0 20 40 60 80 100 [0. indicant les escales. parell Γ que cal aplicar al seu eix d’entrada perquè giri a velocitat angular ω constant. equival la velocitat angular màxima.5 punts] c) Determineu l’energia E consumida per la màquina en una jornada si. n. [1 punt] 80 70 b) Calculeu a quantes voltes per minut. en total. s’utilitza el mecanisme de la figura que permet moure la tapa de massa m amb l’ajut del fil vertical de massa negligible.

5 punts] [1 punt] [0. [0. el commutador connecta el terminal A a 0. en km/h. Si l’automòbil circula amb aquesta marxa i en un cert instant el motor gira a nm = 1900 min–1 i desenvolupa una potència P = 20 kW. A la figura es mostra el circuit elèctric d’aquesta estufa. per a cadascuna de les tres posicions 1. 2 o 3 resistències. format per tres resistències iguals R = 110 Ω i alimentat a U = 230 V. Determineu. en km/h.5 punts] Un automòbil té les rodes de diàmetre d = 762 mm i quan circula amb la 5a marxa la relació de transmissió entre la velocitat de rotació de les rodes i la del motor és τ = ωr/ωm = 0.5 punts] El règim de funcionament del motor és 1250 min-1 ≤ nm ≤ 4500 min-1. [1 punt] b) La intensitat total del corrent consumit per l’estufa.5 punts] R 3 R 2 1 R 0 U B R = 110 Ω A U = 230 V Una estufa elèctrica disposa d’un commutador de 4 posicions per seleccionar la potència que subministra. 1.75 punts] c) La potència total subministrada per l’estufa. determineu: d) Les velocitats mínima vmín i màxima vmàx. [0. determineu: a) La velocitat de rotació ωr de les rodes. En funció de la seva posició.38. d’avanç de l’automòbil amb la 5a marxa.Opció B Exercici 3 [2. c) El parell Γ del motor. [0.5 punts] 4 .75 punts] Exercici 4 [2. b) La velocitat d’avanç v de l’automòbil. 2 i 3 del commutador: a) La resistència equivalent del circuit. [0.

04 N Fh − T cos ϕ Fh = 98.55 MPa s → → T = 109.6 N . Pt = 50 ⋅ P = 6283 W = 6.7 W .142 m Lt = 50 ⋅ L = 157.1m b) P = Ptub ⋅ L = 125.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2006 Pautes de correcció Pàgina 1 de 4 Tecnologia Industrial SÈRIE 1 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 d Q3 b Q4 b Q5 a Exercici 2 s1 s2 c sf 0 0 0 0 0 0 1 1 a) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 b) sf = s1 ⋅ s2 ⋅ c → sf = s1 + s2 + c c c) sf ≥1 s1 s2 Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) L = π ⋅ r + π ⋅ R + π ⋅ r = π(2 ⋅ r + R ) = 3.42 kW ⋅ h Exercici 4 ⎛ 1⎞ a) ϕ = arctan ⎜ ⎟ = 26.07 N d) σ = → T = 36.283 kW c) E = Pt ⋅ t = 31.57° ⎝2⎠ b) ∑ M (O) = 0 → mg ⋅ L − T ⋅ 2L sin ϕ = 0 c) ∑F = 0 Fv + T sin ϕ − mg = 0 → Fv = 49.

12 g / h pc b) t = pc ⋅ mb = 63.06606 € /(kW ⋅ h) pc ⋅ mb Pàgina 2 de 4 Tecnologia Industrial .Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2006 Pautes de correcció OPCIÓ B Exercici 3 1 ⎞ ⎛ 1 a) RAB = ⎜ + ⎟ ⎝ 2R 2R ⎠ 1 ⎞ ⎛1 b) RAC = ⎜ + ⎟ ⎝ R 3R ⎠ c) P = −1 −1 = R = 120 Ω = 3R = 90 Ω 4 U2 = 0.2083 W RAB Exercici 4 a) Pcremador = Pestufa = 900 W 5 c= Pcremador = 66.01h 3 ⋅ Pcremador c) p = pbom = 0.

807 N s2 → Fv = m g + F = 29.42 N Fh = 0 .04909 0 0 60 b) ∑ M (O)=0 ⇒ −m g s1 + Fs2 = 0 c) ∑ F =0 ⇒ Fv − F − m g = 0 ϕ0 [ º ] → F = mg s1 = 9.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2006 Pautes de correcció Pàgina 3 de 4 Tecnologia Industrial SÈRIE 3 Primera part Exercici 1 Q1 c Q2 d Q3 c Q4 a Q5 c Exercici 2 s i m c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 a) 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 X ← No es pot donar X ← No es pot donar c) Amb X = 1: b) Amb X = 0 : c = s ⋅ i ⋅ m + s ⋅ i ⋅ m Amb X = 1: c = i ⋅ m + s ⋅ m i m s & c >1 & Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) A [m2] 0.

091 A .273 A R1 R2 R3 c) P1 = U2 U2 U2 = 480. R2 = ⎜ + ⎟ ⎝R R⎠ −1 ⎛ 1 1 1⎞ = 55 Ω . expressant ω en rad/s 100 ⎝ ⎠ P [kW] 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 ω [rad/s] 60 = 954.2 ω2 W . R3 = ⎜ + + ⎟ ⎝R R R⎠ b) I1 = U U U = 2.95 m / s = 68.8 W .9 min−1 2π b) n = ω c) E = ∑ P ⋅ t = Γ1 ⋅ ω1 ⋅ t1 + Γ 2 ⋅ ω2 ⋅ t2 = 40.6 km / h 2 d) v mín = τ ωmín v màx −1 = 36. P3 = = 1443 W R1 R2 R3 Exercici 4 a) ωr = τ ⋅ ωmot = τ ⋅ nmot ⋅ b) v = ω c) Γ = 2π = 75.61rad / s 60 d = 28. I3 = = 6. I2 = = 4. P2 = = 981.23 m / s = 245.5 Nm ω d = 18.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2006 Pautes de correcció Pàgina 4 de 4 Tecnologia Industrial Exercici 4 ( ) 20 ⎞ ⎛ a) Γ = ⎜ 60 + ω ⎟ N ⋅ m → P = Γ ⋅ ω = 60 ω + 0.23 km / h 2 d = τ ωmàx = 68.44 kW ⋅ h OPCIÓ B Exercici 3 ⎛ 1 1⎞ a) R1 = R = 110 Ω .9 W .67 Ω .7 km / h 2 P = 100.182 A .81m / s = 103.

35 € d) 33.16 punts. 12% de Ni (níquel). Primera part Exercici 1 [2.Tecnologia industrial sèrie 4 PAU.5 punts.5 punts] [Per a cada qüestió només es pot triar una resposta. Curs 2005-2006 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. resposta no contestada: 0 punts] Qüestió 1 Una empresa de rajoles fabrica un model de mida 250 mm x 300 mm i el ven a 27 €/m2.72 € c) 28. a quin preu es ven la caixa? a) 20. A o B.09 kg b) 32. D’un lot inicial de 1200 unitats.32 kg d) 96.56 kg c) 50. Resposta ben contestada: 0. resposta mal contestada: –0. entre les quals cal triar-ne una. 22% de Zn (zinc) i la resta d’altres elements. Si cada caixa de rajoles en conté 14. quantes es preveu que no funcionaran després de 800 h? a) 36 b) 720 c) 776 d) 1164 Qüestió 3 Una alpaca emprada en la fabricació de bijuteria té una composició del 65% de Cu (coure).20 kg 1 Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat . Quant zinc cal per aliar-lo amb 148 kg de coure? a) 50. La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions.25 € b) 25.75 € Qüestió 2 La fiabilitat d’un aparell (probabilitat que funcioni sense avaries durant un cert temps) és del 97% per a 800 h.

Qüestió 5 La utilització d’embalatges. al contrari.2) mm. d) No. ja que no hi ha cap mesura igual al valor nominal. ja que hi ha mesures per sobre i per sota del valor nominal. i un de seguretat que els desconnecta si la temperatura interior supera els 90°C.9 mm. 34.15 mm. c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques. garantint l’exactitud de la mesura. ja que la mitjana de les mesures està dins de l’interval acceptable.5 punts] [1 punt] . fa més agradable consumir el producte. representa algun inconvenient? a) No. 35. 2 .1 mm. termòstat interior i = { 1 tint > 90o C 0 tint ≤ 1 sí .5 punts] Un radiador elèctric disposa d’un interruptor de posada en marxa i de dos termòstats: un que connecta els elements calefactors si la temperatura exterior és inferior a una de prefixada ta. 34. fa augmentar la utilització de recursos i la generació de residus. al contrari. més enllà del que és raonable per identificar i protegir un producte. Utilitzant les variables d’estat: termòstat exterior e = interruptor marxa m = { { 1 text < ta 0 text ≥ ta . Exercici 2 [2. ja que la mitjana no coincideix amb el valor nominal. fa augmentar la qualitat del producte. o [1 punt] [0. 0 no funcionament calefactors c = 90 C { 1 sí 0 no a) Determineu la taula de veritat del sistema. si escau. b) Sí. fa disminuir la vida útil del producte. simplifiqueu-la.95 mm i 35. b) No. i s’obté: 35. Per comprovar-lo es mesura 5 vegades. Es pot donar per bo? a) Sí.Qüestió 4 Un diàmetre d’un eix ha de ser (35 ± 0. c) No. b) Escriviu la funció lògica entre les variables d’estat i. d) Sí.1 mm. c) Sí.

el gràfic del parell motor Γ i el de la velocitat angular ω. [1 punt] b) La pressió relativa pint a l’interior del cilindre. indicant les escales. [0.5 punts] Si se subministra un cabal q = 6 l/s al cilindre hidràulic. per a intensitats 0 A≤ I ≤ 2 A. a la qual puja l’ascensor. determineu: g cable cabina m = 1100 kg dint = 100 mm dtija = 65 mm q = 6 l/s cilindre hidràulic a) Les forces que fan el cable Fcable i el cilindre Fch.5 punts] c) La tensió normal a compressió σtija de la tija. en funció de la tensió d’alimentació U i de la intensitat de corrent consumida I.5 punts] politja Un ascensor s’acciona mitjançant un cilindre hidràulic tal com s’indica a la figura. c = 0.05 Nm/A i U = 48 V a) Dibuixeu. en m/s. [1 punt] [0. per les expressions: Γ=cI.5 punts] 3 . determineu: d) La velocitat v.ω= U–RI c amb R = 4.5 Ω.5 punts] El parell motor Γ i la velocitat angular ω d’un motor elèctric de corrent continu vénen donats. [1 punt] Determineu.Segona part Opció A Exercici 3 [2. Si el cilindre hidràulic manté en repòs la cabina. c) El rendiment η del motor. [0. La massa de la cabina és m = 1100 kg.5 punts] Exercici 4 [2. El diàmetre interior del cilindre és dint = 100 mm i el diàmetre de la tija és dtija = 65 mm. [0. quan el motor consumeix I = 1 A: b) La potència mecànica Pm que dóna i la potència elèctrica Pe que consumeix.

5 punts] U [V] Per poder controlar la potència mitjana dissipada per una resistència. c) El rendiment del motor. Determineu: U0 0 0 t [ms] tp T U0 = 12 V T = 10 ms R = 24 Ω tp = 5 ms a) La intensitat del corrent I que circula per la resistència i la potència dissipada P quan la tensió no és nul·la. [1 punt] c) La potència mitjana Pmit en el cas de l’apartat anterior. El dipòsit de combustible té una capacitat V = 3. η. s’alimenta amb una tensió polsant d’amplada variable com la indicada a la figura.5 m i l’alçada de la capa que extreu és h = 30 cm.Opció B Exercici 3 [2.5 punts] 4 .5 punts] [1 punt] Exercici 4 [2. [0. del combustible del dipòsit. El motor de la màquina té una potència Pmot = 5. la qual cosa li proporciona una capacitat d’evacuació de neu cev = 42 m3/h. [1 punt] b) La capacitat calorífica cc. [0.1 kW.5 punts] Una màquina llevaneus empra un combustible de densitat ρc = 0. L’amplada de treball de la màquina és b = 0.5 l i proporciona a la màquina una autonomia tau = 2 h. en MJ. L’alçada del pols és U0 = 12 V i la resistència és R = 24 Ω.85 kg/l i de poder calorífic pc = 44 MJ/kg. [1 punt] b) L’energia E dissipada en 1 s quan T = 10 ms i tp = 5 ms. de la màquina llevaneus. Determineu: a) La velocitat v a la qual avança la màquina.

9063 → η = 90.63% Pe 1 2 I [A] .1 960 0 780 0 1 2 I [A] 0 b) Γ = c ⋅ I = 0.5 W U − R ⋅I ω= = 870 rad / s ⎪ c ⎭ Pe = U ⋅ I = 48 W c) η = Pm = 0.05 N ⋅ m ⎫ ⎪ ⎬ → Pm = Γ ⋅ ω = 43.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2006 Pautes de correcció Pàgina 1 de 2 Tecnologia Industrial SÈRIE 4 Primera part Exercici 1 Q1 c Q2 a Q3 a Q4 a Q5 d Exercici 2 e i m c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 a) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 c) b) c = e ⋅ i ⋅ m m e c & i Segona part OPCIÓ A Exercici 3 ω [rad/s] a) Γ [Nm] 0.

9 MJ c) η = Emot Pmot ⋅ tau = = 0.79 kN → 2Fcable − Fch = 0 → Fch = 2Fcable = 21.747 MPa 2 sint ⎛ dint ⎞ π⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ c) σ tija = Fch Fch = = 6.528 m / s 2 sint OPCIÓ B Exercici 3 a) v = cev = 280 m / h h⋅b b) cc = pc ⋅ ρc ⋅ V = 130.2805 cc cc Exercici 4 a) I = U R = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2006 Pautes de correcció Exercici 4 a) ∑ Fverticals cabina = 0 ∑ M politja = 0 → Fcable − m g = 0 → Fcable = m g = 10.58 kN b) pint = Fch Fch = = 2.502 MPa 2 stija ⎛ d tija ⎞ π⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ d) q = sint v 2q → v= = 1.5 A . P = U 2 R = 6 W b) Epols = P ⋅ tp → E = Epols ⋅ npols = P ⋅ tp c) Pmit = E =3W 1 1 =3J T Pàgina 2 de 2 Tecnologia Industrial .

Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. Curs 2006-2007 . de les quals cal triar-ne UNA. Districte Universitari de Catalunya Proves daccés a la Universitat. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B).

de llargada 1. 0.] Qüestió 1 Una resistència està feta amb fil de constantà de diàmetre 0.16 punts. resposta mal contestada.5 Qüestió 2 Els autobusos d’una línia de transport fan el recorregut d’anar i tornar en 30 min. A més. Quin és el valor d’aquesta resistència? a) 3 b) 7. Aquest model de desenvolupament és sostenible? a) Sí: el consum genera la riquesa necessària per a garantir la sostenibilitat. quina és la capacitat nominal de transport en passatgers per hora? a) 660 b) 110 c) 330 d ) 165 Qüestió 3 Un model de desenvolupament afirma que el desenvolupament comporta el consum de més recursos per persona i l’accés de més persones a aquests recursos. 2 . c) Sí: només cal esperar que tothom tingui accés als mateixos recursos. 0 punts.2 m i de resistivitat 0. Si la línia disposa de 6 autobusos en servei i cada un té una capacitat nominal de 55 passatgers.5 c) 9. b) Sí: els recursos. d ) No: molts recursos són limitats i no és clar que es puguin substituir per altres.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. resposta no contestada. –0. s’ha de considerar l’impacte irreversible i nociu produït pel consum massiu de certs recursos.491 ·m.PRIMERA PART Exercici 1 [2. o són il·limitats (pel que fa al nombre de persones que hi tenen accés) o la riquesa en genera de nous.5 d ) 12.5 mm. Resposta ben contestada.5 punts.

Si es prem el botó d’emergència.5 kg. Qüestió 5 L’Incoloy és un aliatge de composició: 33 % Ni (níquel). perquè és la mitjana de les lectures.5 b) 97. perquè és el valor més repetit.5 kg.3 c) 107. 44 % Fe (ferro). 20 % Cr (crom) i 3 % d’altres components. c) Sí. [0. Una persona es pesa quatre vegades consecutives i obté aquestes lectures: 68. 0 no 1 premut botó de permís b= . amb el marge d’incertesa corresponent. La màquina s’atura si s’enretira aquesta pantalla i abans no s’ha premut el botó que dóna permís per a fer-ho sense que la màquina s’aturi.5 punts] Una fresadora disposa d’una pantalla de protecció per a evitar que en condicions normals es pugui accedir a la zona de treball quan està en marxa. Es pot prendre 68. d ) Sí. perquè la xifra decimal coincideix amb la precisió de la bàscula. en kg. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i.3 81.2 kg i 68. perquè coincideix amb la primera lectura. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.5 kg.3 143 65 d ) 115. la màquina s’atura sempre. 0 no premut 1 premut 1 sí botó d'emergència e= . 68. b) Sí.Qüestió 4 Una bàscula de bany té una precisió de ± 0.5 154 70 Exercici 2 [2. 68. si escau. de cadascun dels tres components principals hi ha en 325 kg d’aliatge? Ni Fe Cr a) 99 132 62. simplifiqueu-la. màquina s'atura a= 0 no premut 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema. Quina quantitat. com a resultat de la pesada? a) Sí.5 kg. Utilitzant les variables d’estat: 1 sí pantalla a lloc p= .5 146.8 kg.5 punts] 3 .

format per dues resistències elèctriques de valors R1 = 27 i R2 = 54 i alimentat a U = 230 V.5 punts] R1 R2 2 1 0 U B R1 = 27 Ω R2 = 54 Ω A U = 230 V Una estufa elèctrica té un commutador de 3 posicions per a seleccionar la potència que subministra. el terminal A es connecta a 0. En funció de la posició del commutador. R = 4 Si aquest motor s’alimenta a U = 36 V: a) Determineu l’expressió que relaciona la potència mecànica P que proporciona aquest motor amb la velocitat angular (expressió sense I ). = U IR c amb c = 0.06 Nm/A. [0. [0. 1 o 2 resistències. per a la posició 2 del commutador: a) La resistència equivalent Req del circuit. En la figura es mostra el circuit elèctric d’aquesta estufa. de manera aproximada i indicant les escales.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. el parell motor i la velocitat angular de l’eix estan relacionats amb la tensió d’alimentació U i el corrent consumit I per les expressions: =cI . que consumeix el motor si funciona contínua[1 punt] ment durant t = 3 h girant a = 360 rad/s.087 /(kW·h). determineu: d ) El cost econòmic c de mantenir l’estufa encesa durant t = 2 h.5 punts] En un motor de corrent continu. [1 punt] Exercici 4 [2. la corba potència mecànica P en funció de la velocitat angular per a 0  600 rad/s.5 punts] c) La potència P subministrada per l’estufa. en W·h. [0.5 punts] Si el preu del kW·h és p = 0. Determineu.5 punts] b) Dibuixeu. 4 . [0. [1 punt] c) Calculeu l’energia elèctrica E.5 punts] b) El corrent I consumit per l’estufa.

75 per a escalfar aigua. Si es negligeix la massa dels cables.5 MJ/kg.5 punts] g O1 O2 4L L 3L ϕ1 S ϕ2 m = 45 kg Un semàfor de massa m = 45 kg està suspès mitjançant dos cables de la mateixa secció tal com s’indica en la figura. [1 punt] [0. [1 punt] c) La relació de tensions normals 1/2 a les quals estan sotmesos els cables. en l/s. c) El cabal mitjà q.5 punts] En una planta d’aprofitament de biomassa es reben cada dia m = 70 · 103 kg de residus vegetals que tenen un poder calorífic mitjà p = 11. d’aigua escalfada. La calor específica de l’aigua és ce = 4. [1 punt] b) Les forces F1 i F2 que suporten els cables O1S i O2S. La planta produeix electricitat amb un rendiment elèc = 0.5 punts] Exercici 4 [2. determineu: a) Els angles 1 i 2 indicats. [0. Determineu: a) L’energia elèctrica Eelèc. escalfada en un dia. en MW·h.29 i la resta d’energia s’aprofita amb un rendiment tèrmic = 0. [1 punt] b) La quantitat daigua maigua.5 punts] 5 . respectivament.18 J/(g ºC) i la temperatura s’incrementa en t = 35 ºC. en kg. produïda en un dia i la potència elèctrica Pelèc mitjana.OPCIÓ B Exercici 3 [2.

6

7

LInstitut dEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de ledició daquesta prova daccés

Tecnologia industrial
Sèrie 1

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la
segona té dues opcions (A o B), de les quals cal triar-ne UNA.

Districte Universitari de Catalunya

Proves daccés a la Universitat. Curs 2006-2007

PRIMERA PART

Exercici 1
[2,5 punts]
[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Resposta ben contestada, 0,5 punts; resposta mal contestada, –0,16 punts; resposta no contestada, 0 punts.]

Qüestió 1
Una fàbrica de rajoles fabrica un model de mides 310 mm 610 mm 9 mm. Si se sap
que 6 rajoles tenen un pes de 204,2 N, quina és la densitat mitjana del material de què són
fetes les rajoles? (g = 10 m/s2)
a) 2 · 103 kg/m3
b) 12 · 103 kg/m3
c) 19,6 · 103 kg/m3
d ) 117 · 103 kg/m3

Qüestió 2
En una màquina eina de control numèric es realitzen sobre cada peça tres operacions
simultànies. La durada de les operacions és t1 = 8 s, t2 = 16 s i t3 = 20 s, i el temps necessari
per a canviar de peça és tc = 5 s. Quin és el nombre màxim de peces que es poden
mecanitzar per hora?
a) 73
b) 144
c) 150
d ) 180

Qüestió 3
Un tècnic d’una empresa proposa la reestructuració d’una línia de producció amb l’únic
argument d’augmentar el nombre d’unitats produïdes per hora. És suficient aquest argument
per a justificar el canvi?
a) Sí, ja que el canvi comportaria augmentar els beneficis de l’empresa.
b) Sí, ja que el canvi comportaria disminuir l’impacte ambiental per unitat produïda.
c) Sí, ja que augmentar la producció és sempre un avanç tecnològic.
d ) No; cal aportar altres elements de judici: inversions, amortitzacions, seguretat, qualitat...

2

Qüestió 4
Si s’especifica que el diàmetre d’un eix ha de ser (27 ± 0,2) mm, cal donar per bons tots
els eixos de diàmetre
a) inferior a 27,2 mm.
b) superior a 26,8 mm.
c) superior a 27,2 mm o inferior a 26,8 mm.
d ) comprès entre 26,8 mm i 27,2 mm.

Qüestió 5
La tensió de ruptura d’un aliatge ferro-níquel és = 480 MPa. Quina és la força axial
màxima que es pot aplicar a una barra massissa de 15 mm de diàmetre sense que es
trenqui?
a) 26,99 kN
b) 84,82 kN
c) 11,31 kN
d ) 339,3 kN

Exercici 2
[2,5 punts]

En un magatzem de perfils d’alumini fan un descompte del 20 % a tots els clients habituals, i també als clients no habituals que compren només perfils sencers per un valor superior a 200 . Utilitzant les variables d’estat: 

1 sí
client habitual c = 
; 
0 no 

1 sí
compra superior a 200 v = 
; 
0 no 

1 sí
cal tallar perfils t = 
; 
0 no 

1 sí
descompte d = 
0 no

a) Escriviu la taula de veritat del procés de descompte.

[1 punt]

b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la. [1 punt]
c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.

[0,5 punts]

3

[1 punt] c) El temps t i el combustible m necessaris per a escalfar 25 ºC un volum d’aigua V = 150 l. [1 punt] [0.51 g/s.5 punts] 4 .5 punts] Un escalfador.5 punts] Exercici 4 [2. d ) La tensió normal del tub PQ a causa de la força que fa.5 mm2. [0. pot arribar a donar un cabal q = 13. [1 punt] b) El rendiment si el consum del combustible és qcom = 0. en aquestes condicions de funcionament: a) La potència útil P.8 l/min i elevar la temperatura de l’aigua t = 25 ºC.5 punts] b) La força T que fa el tub PQ.5 mm2 2L P La taula de massa m = 15 kg està articulada en el punt O i es manté en repòs mitjançant el tub PQ de secció resistent s = 12. La calor específica de l’aigua és ce = 4. [0. Determineu.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. Determineu: a) Langle del tub PQ.18 J/(g ºC).5 punts] c) Les forces vertical Fv i horitzontal Fh en l’articulació O. que funciona amb gas natural de poder calorífic pc = 61 MJ/kg. [0.5 punts] g 4L L O ϕ Q m = 15 kg s = 12.

[1 punt] Exercici 4 [2. Aquest motor té una constant de parell c = 0.4 mm Un calefactor elèctric disposa d’una resistència i d’un interruptor en sèrie que.4 mm i resistivitat = 10–6 m. [1 punt] b) Determineu el parell màxim m que és capaç de proporcionar aquest motor i a quina velocitat es produeix.75 punts] c) Calculeu l’energia elèctrica E.5 punts] R U = 230 V ρ = 10-6 Ω m U P = 2000 W d = 0. a) Dibuixeu. que consumeix el motor si funciona contínuament durant t = 4 min a una velocitat = 120 rad/s. de manera aproximada i indicant les escales. b) La llargada L del fil de la resistència. La resistència està formada per fil de nicrom de diàmetre d = 0.75 punts] 5 .5 h de manera que. l’interruptor funciona cíclicament amb una cadència de 30 s obert i 90 s tancat. accionat per un sensor de temperatura. [0. [0. en W·h.OPCIÓ B Exercici 3 [2. l’eix del qual gira com a màxim a = 200 rad/s. la corba corrent d’alimentació I en funció de la velocitat de gir de l’eix. Aquest calefactor s’alimenta a U = 230 V i té una potència P = 2 000 W. [0. Determineu: a) El valor R de la resistència. per a mantenir la temperatura.5 punts] El parell motor i la velocitat angular de l’eix d’un motor de corrent continu estan relacionats amb la tensió d’alimentació U i el corrent consumit I per les expressions: =cI . obre el circuit quan s’arriba a la temperatura fixada. = U IR c Un trepant elèctric alimentat a U = 12 V té un motor d’aquestes característiques.06 Nm/A i una resistència de l’induït R = 4 .5 punts] [1 punt] c) El consum E si s’utilitza durant 1.

6 .

7

LInstitut dEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de ledició daquesta prova daccés

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
PAU 2007
Pautes de correcció

SÈRIE 2
Primera part
Exercici 1
Q1 a

Q2 a

Q3 d

Q4 b

Exercici 2
p b e a
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 0
a) 0 1 1 1
1
1

b) a = e + p ⋅ b

0 0 0
0 1 1

1 1 0 0
1 1 1 1

c)

p
b
e

&

≥1

Segona part

OPCIÓ A

Exercici 3
a) Req
b) I =

⎛ 1
1 ⎞
=⎜
+

⎝ R1 R2 ⎠

−1

= 18 Ω 

U
= 12,7 A
Req

c) P = 

U2
= 2,938 kW
Req

d) c = E p = P t p = 0,5114 €

a

Q5 c

Pàgina 1 de 4
Tecnologia Industrial

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
PAU 2007
Pautes de correcció

Pàgina 2 de 4
Tecnologia Industrial

Exercici 4
a)

P = Γ ω = cIω =

b)

P [W]

(

)

cU
c2 2
ω−
ω = 0,54 ω − 900 ⋅ 10−6 ω2 W
R
R

81

0
0

c)

300

600

ω [rad/s]

E = Pelèc t = U I t = 1, 4 MJ = 388,8 W·h

OPCIÓ B

Exercici 3
a) ϕ1 = arcsin
b)

L
= 14,48°
4L

∑ Fext = 0

ϕ2 = arcsin

⎧F1 cos ϕ1 − F2 cos ϕ2 = 0

⎩F1 sin ϕ1 + F2 sin ϕ2 − mg = 0

F1 = mg

cosϕ2
= 745,1 N
sin ( ϕ1 + ϕ2 )

F2 = mg

cosϕ1
= 765,2 N
sin ( ϕ1 + ϕ2 )

c) σ1 =

L
= 19, 47°
3L

F1
F
; σ2 = 2
S
S

σ1 F1
=
= 0,9737
σ2 F2

Exercici 4
a) Eelèc = m p ηelèc = 64,85 MW·h
Pelèc =

Eelèc
= 2,702 MW
Δt

b) Etèrmica = m p (1 − ηelèc ) ηtèrmic →
c) q =

maigua

1

24 ⋅ 3600 ρaigua

= 33,91 l/s

maigua =

E tèrmica m p (1 − ηelèc ) ηtèrmic
=
= 2,93 ⋅ 106 kg .
ce Δt
ce Δt

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
PAU 2007
Pautes de correcció

Pàgina 3 de 4
Tecnologia Industrial

SÈRIE 1
Primera part
Exercici 1
Q1 a

Q2 b

Q3 d

Q4 d

Q5 b

Exercici 2
c v t d
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
a) 0 1 1 0

b) d = c + v ⋅ t

1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

c)

c
v
t

≥1

&

d

Segona part
OPCIÓ A

Exercici 3
a) ϕ = arctan
b)

c)

2L
= 33,69°
3L

∑ M (O) = 0

∑ Fext = 0

d) σ =

3LT sin ϕ − 2L mg = 0 →

⎧Fh − T cos ϕ = 0

⎩Fv + T sin ϕ − mg = 0

T
= 14,14 MPa
s

T=

2 mg
= 176,8 N
3 sin ϕ

2 mg
cos ϕ = mg = 147,1 N
3 sin ϕ
Fv = mg − T sin ϕ = 49,04 N
Fh =

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
PAU 2007
Pautes de correcció

Pàgina 4 de 4
Tecnologia Industrial

Exercici 4
a)

P = q ρaiguacaigua Δt = 24,04 kW

b)

η=

c)

t=

P
= 0,7726
pc qcomb
V
= 10,87 min = 652,2 s
q

m = t qcomb = 332,6 g

OPCIÓ B

Exercici 3
a) P =

U2
R

b) R = ρ

→ R=

U2
= 26, 45 Ω
P

→ L=

RS
= 3,324 m
ρ

L
S

c) E = P t = 2,25 kW ⋅ h = 8,1 MJ

Exercici 4
a) ω =

U −c I
R

I=

U −c ω
R

I [A]
3

0
0

200

ω [rad/s]

b) Γmàx = c Imàx = 0,18 Nm . Es produeix per a ω = 0, és a dir en arrencar.
c) Eelèc = Pelèc Δt = U I Δt = 3, 456 kJ = 0,96 W·h

Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B). Curs 2006-2007 . de les quals cal triar-ne UNA. Districte Universitari de Catalunya Proves daccés a la Universitat.

Quina quantitat de crom es necessita per a aliar-lo amb 225 kg de cobalt? a) 82. Si els ven a un preu unitari de 58 . Resposta ben contestada.. resposta no contestada. 19 % Cr (crom).5 punts. del paper? (g = 10 m/s2) a) 90 g/m2 b) 85 g/m2 c) 80 g/m2 d ) 75 g/m2 Qüestió 3 Per a fabricar un model de collaret.39 N.6 kg Qüestió 2 Un tipus de paper reciclat es comercialitza en paquets de 500 fulls A4.).. resposta mal contestada.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. 15 % Ni (níquel) i 25 % d’altres elements (Mo.3 kg c) 137. 0.] Qüestió 1 L’Elgiloy. té una composició: 41 % Co (cobalt). en g/m2.2 kg d ) 177. de mida 210 mm 297 mm.PRIMERA PART Exercici 1 [2. aliatge emprat en la fabricació de molles. Els 500 fulls del paquet tenen un pes de 23. quants collarets ha de fabricar i vendre per a tenir un benefici mínim de 1 300 ? a) 23 b) 26 c) 36 d ) 41 2 . Quin és el gramatge. un joier necessita una inversió inicial de 750 i una despesa addicional de 8 per unitat. 0 punts. –0. Mg.16 punts.32 kg b) 104.

simplifiqueu-la. d ) Només si el nou traçat creua una zona industrial. c) Sempre. o bé si en queden menys de 15 l i el consum actual és elevat (supera en un 30 % el consum mitjà). 0 no 1 sí consum elevat ce = .5 punts] En un vehicle s’encén un senyal d’alerta si queden menys de 10 l de combustible. entre quins valors pot estar compresa aquesta distància? a) 15 mm i 15. 0 no 1 sí quantitat de combustible inferior a 15 l c15 = .3 mm b) 14. Qüestió 5 En un plànol s’indica que la tolerància general és del ± 2 %. si escau. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. b) Només si el nou traçat creua una zona rural. Si la distància nominal entre els centres de dos forats és 15 mm.7 mm i 15. Utilitzant les variables d’estat: 1 sí quantitat de combustible inferior a 10 l c10 = . 0 no 1 sí senyal alerta a = 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles.3 mm d ) 14.5 punts] 3 . [0.2 mm Exercici 2 [2. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.7 mm i 15 mm c) 14.Qüestió 4 La modificació del traçat d’una xarxa viària ha d’incloure un estudi de l’impacte ambiental que genera? a) Només si en el traçat inicial ja s’havia considerat.8 mm i 15.

SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. determineu: a) Els angles 1 i 2 indicats. Exercici 4 [2. [0. [1 punt] b) Les forces F1 i F2 que suporten els cables O1S i O2S.9 kW El combustible utilitzat té un poder calorífic pc = 43 MJ/kg i una densitat = 0. [1 punt] c) La relació de tensions normals 1/2 a què estan sotmesos els cables. 4 [0. les dades nominals següents: cabal.6 l autonomia.5 punts] b) El rendiment mitjà mecanicotèrmic mt del motor.5 punts] g 3L 3L O2 O1 1. en g/(kW·h). Pmot = 4. entre d’altres. entès com la relació entre la quantitat de [1 punt] combustible consumit i l’energia mecànica produïda. q = 50 m3/h pressió. respectivament. p = 0. Determineu: a) El rendiment bomba de la bomba. V = 4.5 punts] En el full de característiques d’una motobomba amb motor dièsel s’indiquen.84 kg/dm3. tau = 4 h potència del motor a n = 2 500 min–1.25 MPa capacitat del dipòsit.5L L ϕ1 S ϕ2 m = 40 kg Un semàfor de massa m = 40 kg està suspès mitjançant dos cables de la mateixa secció tal com s’indica en la figura. Si es negligeix la massa dels cables. [1 punt] c) El consum específic del motor c.5 punts] .

[1. [0. La resta de l’energia provinent d’aquests residus s’empra per a elevar la temperatura de ma = 3 · 106 kg d’aigua en t = 40 ºC. la corba de la potència P [1 punt] dissipada pel fil en funció de la tensió U aplicada per a 0 V U 20 V.1 ·m i es considera que la variació que experimenta amb la temperatura és negligible.75 punts] b) El rendiment tèrmic mitjà tèrmic de la planta. La calor específica de l’aigua és ce = 4.5 mm.5 punts] b) Dibuixeu.18 J/(g ºC). en l/s.5 punts] Un fil de nicrom tensat i calent s’utilitza per a tallar poliestirè expandit.68. c) Calculeu l’energia E. [0. Exercici 4 [2.5 h i el rendiment és = 0.5 punts] Una planta de tractament i d’aprofitament de residus produeix una energia elèctrica diària Eelèc = 65 MW·h a partir de mr = 75 · 103 kg de residus vegetals que tenen un poder calorífic mitjà p = 11. de manera aproximada i indicant les escales.4 m i un diàmetre d = 0. El fil té una llargada l = 0. Per a escalfar-lo.8 MJ/kg. se li fa passar corrent amb una font de tensió U regulable. Determineu: a) El rendiment elèctric mitjà elèc de la planta. en W·h. consumida per la font si s’ha fixat la tensió U = 18 V [1 punt] durant t = 1. [0. d’aigua escalfada.OPCIÓ B Exercici 3 [2.5 punts] 5 .25 punts] c) La potència elèctrica mitjana Pelèc i el cabal mitjà q. La resistivitat del nicrom és = 1. a) Determineu la resistència elèctrica R del fil.

6 .

7 .

LInstitut dEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de ledició daquesta prova daccés .

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2007 Pautes de correcció Pàgina 1 de 2 Tenologia Industrial Sèrie 3 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 d Q3 d Q4 c Q5 c Exercici 2 c10 0 0 c15 ce 0 0 0 1 a 0 0 0 a) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 x ← No és possible x ← No és possible 1 1 1 1 0 1 1 1 c) b) Amb x = 1 c10 c15 ce & ≥1 Amb x = 0 : a = ( c10 + ce ) ⋅ c15 Amb x = 1: a = c10 + c15 ⋅ ce a Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) ηbomba = b) ηmq = c) c = pq = 0.7086 Pmot Pmot P t P t = mot au = mot au = 0.4247 Pdipòsit Edipòsit V ρ pe Vρ 1 g = = 197.1 Pmot tau pc ηmq kW·h .

9 W·h = η R η Exercici 4 a) ηelèc = Eelèc = 0.5 0 0 c) E = P t 20 U [V] 1 U2 1 t = 1.9428 σ2 F2 OPCIÓ B Exercici 3 a) R = ρ L L =ρ = 2.241 Ω 2 S ⎛d ⎞ π⎜ ⎟ ⎝2⎠ b) P = U I = P [W] U2 R 178.5L = 26.708 MW 24 q= ma 1 = 34. 43° 3L ∑ Fext = 0 ⎧F1 cos ϕ1 − F2 cos ϕ2 = 0 ⎨ ⎩F1 sin ϕ1 + F2 sin ϕ2 − mg = 0 → F1 = mg cosϕ2 = 496.7705 Eelèc = 2.72 l/s 24 ⋅ 3600 ρaigua .2 N sin ( ϕ1 + ϕ2 ) F2 = mg cosϕ1 = 526.6 ⋅ 103 MJ Etèrmica = mr p (1 − ηelèc ) = 651.148 MJ = 318.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2007 Pautes de correcció Pàgina 2 de 2 Tenologia Industrial Exercici 4 a) ϕ1 = arctan b) L = 18.3 N sin ( ϕ1 + ϕ2 ) c) σ1 = 1. σ2 = 2 S S → σ1 F1 = = 0.2644 mr p b) Eaigua = ma ce Δt = 501.0 ⋅ 103 MJ ηtèrmic = c) Pelèc = Eaigua Etèrmica = 0.57° 3L ϕ2 = arctan F1 F .

Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna. de les quals cal triar-ne UNA. Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. i la segona té dues opcions (A o B). Curs 2007-2008 .

22 % 10.PRIMERA PART Exercici 1 [2. II.22 % c) 62. El cost econòmic del temps emprat per a fer aquest viatge s’estima que és 8.75 % 37.] Qüestió 1 L’Administració d’un país fa una inversió de 10 200 M en la millora de la xarxa de transports.25 % 12. Qüestió ben contestada.78 % 39.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. qüestió no contestada.47 /km 2 .4 /h.37 /km d ) 0.34 /km c) 0. Aquesta inversió es destina a quatre actuacions: tres en la xarxa ferroviària (I. en /km.5 punts. III: 3 800 M i IV: 1 300 M.8 g b) 115. IV) i una en la de carreteres (III).16 punts. –0. 0. i se sap que el cost econòmic de tot el trajecte és 3.68 .5 g d ) 127. Quin s’estima que és el cost econòmic directe. II: 1 100 M. 0 punts.4 g c) 119. quin percentatge correspon a la inversió en la xarxa ferroviària i quin a la inversió en carreteres? Xarxa ferroviària Carreteres a) 87.75 % b) 60. Quina és la quantitat de CO2 per passatger i quilòmetre emesa a l’atmosfera per l’avió? a) 130.8 g Qüestió 3 Un vehicle circula entre dues poblacions properes per una carretera de 10 km de longitud a una velocitat de 50 km/h. qüestió mal contestada.20 /km b) 0.78 % Qüestió 2 Un avió que transporta 325 passatgers recorre 8 000 km i emet 340 t de CO2 a l’atmosfera.25 % d ) 89. del vehicle? a) 0. Si les quantitats invertides són I: 4 000 M.

Si el vent bufa per sobre d’un valor fixat v0. si escau. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.2 mm b) 65 mm c) 64.8 MPa b) 48 MPa c) 480 MPa d ) 576 MPa Exercici 2 [2.1 mm.Qüestió 4 En el plànol d’una peça que s’ha de fabricar amb acer s’indica que la distància entre dos punts és 65+0. [0. o el manté tancat si està plegat. Si la radiació solar és inferior a s0. simplifiqueu-la. el sensor activa el tancament del tendal si aquest està desplegat. el tendal es plega.15 mm Qüestió 5 Una barra massissa. la secció rectangular de la qual mesura 25 mm x 300 mm. El valor nominal d’aquesta distància és ( ) a) 65. Quina és la resistència a la ruptura del material? a) 4.5 punts] Un tendal automàtic està equipat amb un sensor que el plega o el desplega en funció de les condicions meteorològiques. pot suportar una força axial de tracció màxima de 360 kN sense trencar-se.9 mm d ) 65. El sensor activa el desplegament del tendal si el vent bufa per sota de v0 i la radiació solar és superior a un valor fixat s0. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. independentment de la radiació solar. Utilitzant les variables d’estat: a) Escriviu la taula de veritat del sistema.5 punts] 3 .2 0.

9 MJ/kg i cost c = 0. [1 punt] d ) La longitud L del fil d’una resistència.19 /kg. Per a aquest rang de temperatures.5 punts] Un sistema de calefacció amb gas natural. format per dues resistències iguals de valor R = 70 i alimentat a U = 230 V. En la figura de dalt se’n mostra el circuit elèctric. Determineu: a) La resistència mínima Rmín del circuit.15 mm i resistivitat = 4.2 kg/m3. P1 i P2. Exercici 4 [2. Inicialment. a) Si no hi ha fuites. tenint en compte que les resistències són fetes amb fil de constantà de diàmetre d = 0.5 punts] 4 . determineu el cost econòmic c1. de manera que Pf = k · t.5 punts] c) El valor de les dues potències. en . del combustible per a mantenir calent durant [0.9 · 10–7 · m. de manera aproximada i indicant les escales. [1 punt] c) Determineu el cost econòmic c 2.5 punts] b) El corrent I consumit per leixugador quan la resistència és la mínima. la densitat de l’aire és = 1. i la calor específica. escalfa l’aire d’un local de volum V = 750 m3.5 punts] R U R R = 70 Ω U = 230 V Un eixugador de cabells té un commutador per a seleccionar la potència que subministra. la temperatura del local és la mateixa que la temperatura exterior. [0. [1 punt] Se suposa que les fuites a través dels orificis i parets són proporcionals a la diferència t entre la temperatura interior tint i la temperatura exterior text. cp = 1 kJ/(kg · K). el gràfic de la potència Pf per a 0 t 13 ºC.5 punts] 12 h l’aire del local quan t = 13 ºC. si k = 1 231 W/ºC: b) Representeu. en . i es vol escalfar fins a t2 = 23 ºC. del combustible per a escalfar l’aire del local. [0. que pot proporcionar l’eixugador. [0. El rendiment del sistema de calefacció és = 80 %.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. t1 = 10 ºC. de poder calorífic p = 39.

5 punts] g finestra α C G corda B L1 frontissa L2 A m = 9 kg L1 = 400 mm L2 = 820 mm α = 30º La finestra horitzontal de la figura es manté oberta mitjançant la corda AC. [0. [1 punt] Exercici 4 [2.5 punts] b) El rendiment electromecànic del trepant. proporciona a l’eix de sortida.OPCIÓ B Exercici 3 [2. [1 punt] c) L’energia elèctrica consumida Eelèctr i l’energia dissipada Ediss si es fa funcionar durant un temps t = 2 min. Determineu: a) El parell s a l’eix de sortida. que en la posició indicada. Determineu: a) La longitud Lc de la corda AC. [1 punt] c) La força vertical Fv i la força horitzontal Fh que fa la frontissa. = 30º. que gira a n = 3 000 min–1. [1 punt] 5 . una potència Ps = 650 W.5 punts] Pel motor d’un trepant elèctric alimentat a U = 230 V circula un corrent I = 4.5 punts] b) La força F que fa la corda. [0. En règim de funcionament nominal. queda perpendicular a AB.2 A.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

Curs 2007-2008 . de les quals cal triar-ne UNA. Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. La primera part és comuna. i la segona té dues opcions (A o B).Tecnologia industrial Sèrie 5 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.

5 mm c) 70.5) mm L3 = (325 ± 0. d ) útil.16 punts. b) inútil. qüestió mal contestada. 0 punts.5) mm d ) 71.PRIMERA PART Exercici 1 [2.5 % 2 .5 mm L1 = (125 ± 0. –0. perquè es necessita molt d’espai per a poder fer el procés correctament.5 % b) 2. qüestió no contestada.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. 0.5 punts.5 mm b) 69.] Qüestió 1 L’aprofitament de restes vegetals i deixalles orgàniques per a produir adob orgànic que substitueixi els fertilitzants químics és un procés a) inútil. L’amplada màxima de la ranura central és L1 L2 L3 a) 68. perquè l’adob que s’obté no té la qualitat dels fertilitzants químics. El full de característiques de l’amperímetre indica que per a l’escala en mA la precisió és ± 1. L’error relatiu màxim d’una lectura de 300 mA és a) 1.5 mA ± 1 % de la lectura. reciclatge i reutilització dels residus.5 mm Qüestió 3 Un amperímetre dóna el resultat d’una mesura en mA.5 % c) 3. Qüestió ben contestada.5) mm L2 = (130 ± 0. Qüestió 2 En un plànol s’ha acotat la peça tal com s’indica en la figura. c) inútil. perquè forma part dels mecanismes de recuperació. perquè es necessita molt de temps per a poder fer el procés correctament.0 % d ) 4.

9 · 10–6 K–1. simplifiqueu-la. si no han passat els 30 min.5 %. 0 no vàlid 1 s'obre porta p= 0 no s'obre a) Escriviu la taula de veritat del sistema. 0 no vàlid 1 vàlid codi d'urgència u = . respectivament. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. depenent del valor de L 20 Exercici 2 [2.25 %.75 kg b) 11.25 kg c) 9.25 % i l’1. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i.5 punts] La porta d’un local amb atmosfera controlada s’obre si han passat 30 min des de l’última obertura tan sols introduint un codi de control.) a) > L 20 b) < L20 c) = L 20 d ) > L 20 o L 20. Quina seria la longitud que es mesuraria a 40 °C. Utilitzant les variables d’estat: 1 han transcorregut 30 min temps t = .375 kg d ) 6. amb una proporció del 62. si escau.25 kg Qüestió 5 Una barra d’alumini mesurada a 20 °C amb un regle d’acer inoxidable té una longitud L20. a causa de la dilatació tèrmica? (Coeficient de dilatació tèrmica de l’alumini: Al = 23. Quina quantitat del component majoritari és necessària per a obtenir 30 kg d’aquests comprimits? a) 18. el 31. 0 no han transcorregut 30 min 1 vàlid codi de control c = . s’obre introduint un codi de control i un codi d’urgència. 3 [0. i de l’acer inoxidable: inox = 9.5 punts] . El 5 % restant es reparteix entre altres components.Qüestió 4 Un comprimit per a combatre el refredat és format per tres components principals.6 · 10–6 K–1.

5 punts] Exercici 4 [2. i el poder calorífic del gasoil és ce = 35. [0.32. [0. L’aire condicionat incrementa el consum del vehicle en ca = 0.5 punts] En un motor de corrent continu.5 punts] utilització de l’aire condicionat en aquest trajecte. [0.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. [1 punt] 4 . b) Determineu l’increment de consum c. El rendiment del motor és = 0.5 h amb un parell = 0. expressat en l/(100 km).8 MJ/l.5 punts] Un vehicle amb motor de gasoil que circula a una velocitat mitjana v = 70 km/h té un consum mitjà c = 5. que representa la [0.3 N · m. la corba característica parell-velocitat per a 0  300 rad/s. el parell motor i la velocitat angular de l’eix estan relacionats amb la tensió d’alimentació U i el corrent consumit I per les expressions: Si aquest motor s’alimenta a U = 24 V: a) Determineu l’expressió que relaciona el parell motor amb la velocitat angular (expressió sense I ).5 punts] b) Dibuixeu. sense fer funcionar l’aire condicionat. amb aire condicionat i [1 punt] sense.9 l/(100 km) en un recorregut de s = 155 km. [1 punt] c) Calculeu l’energia elèctrica E que consumeix el motor si funciona contínuament durant t = 1. de manera aproximada i indicant les escales.5 punts] d ) Raoneu quina incidència té en el consum total un augment de la velocitat mitjana. c) Determineu la potència P subministrada a l’equip d’aire condicionat.25 l/h. a) Determineu la quantitat q de gasoil consumida en el trajecte.

[1 punt] Si la bomba funciona en condicions nominals durant t = 3 h. c) El cost econòmic ce de l’energia elèctrica consumida per m3 d’aigua elevada. [1 punt] F m Per a mantenir oberta la finestra de la figura. Determineu: . d’aigua elevada durant aquest temps. s’utilitza la barra articulada PP. en l. determineu: b) La quantitat V. [0. mot = 0.10 /(kW · h). s P s = 300 mm b = 350 mm Per a poder automatitzar l’obertura de la finestra. a) Determineu el rendiment bomba de la bomba. α = 30º es proposa substituir la barra per un cilindre pneum = 8 kg màtic: α c) Expliqueu si per a = 0 (iniciar l’obertura de la finestra) la solució és bona o no.56 MPa Rendiment del motor.5 punts] G α P' 5 [1 punt] b) Els components vertical Fv i horitzontal Fh de la força que la frontissa O fa a la finestra.5 punts] Una bomba elèctrica emprada per a elevar aigua per a regar un petit hort té les característiques nominals següents: Cabal.5 punts] [1 punt] Exercici 4 [2.OPCIÓ B Exercici 3 [2.5 punts] g O b a) La força F que fa la barra. [0. p = 0. q = 75 l/min Pressió.8 Potència del motor a n = 2 850 min–1. Pmot = 950 W L’energia elèctrica té un cost c = 0.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

0696 € p η b) Pf [kW] 16 Δt [ºC] 0 0 c) c2 = Pf ⋅ t ⋅ 13 1 1 ⋅ ⋅ c = 4.11 € p η .Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2008 Pautes de correcció Pàgina 1 de 4 Tecnologia industrial Sèrie 2 Primera part Exercici 1 Q1 c Q2 a Q3 a Q4 b Q5 b Exercici 2 v s t c 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 a) 0 1 1 1 b) c = v ⋅ s ⋅ t + v ⋅ s ⋅ t + v ⋅ s ⋅ t + v ⋅ s ⋅ t = v ⋅ t + s ⋅ t + v ⋅ s ⋅ t 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 v c) t s c Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) c1 = V ⋅ ρ ⋅ cp ( t2 − t1 ) ⋅ 1 1 ⋅ ⋅ c = 0.

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2008 Pautes de correcció Pàgina 2 de 4 Tecnologia industrial Exercici 4 a) Rmín b) I= c) P1 = d) ⎛ 1 1⎞ =⎜ + ⎟ ⎝R R⎠ −1 ⎛2⎞ =⎜ ⎟ ⎝R⎠ −1 = 35 Ω U 230 = = 6.069 Nm 2π 3000 60 Ps P = s = 0.524 m OPCIÓ B Exercici 3 a) Γ s = b) η = Ps ωs = 650 = 2.29 N L2 b) ∑ M (B) = 0 c) ∑ Fverticals = 0 → Fv − mg + F cos α = 0 → Fv = mg − F cos α = 55.64 N → mg L1 cos α − FL2 = 0 → → F= .9 kJ Edis = Eelèc ⋅ (1 − η ) = 37. 4 mm mg L1 cos α = 37.571 A Rmín 35 U2 2302 = = 1511 W Rmín 35 R ⋅S L= ρ = R⋅π ρ P2 = U 2 2302 = = 755.7 W R 70 d2 4 = 2.92 kJ Exercici 4 a) Lc = L2 tan α = 473.6729 Pe U ⋅ I c) Eelèc = Pelèc ⋅ t = U ⋅ I ⋅ t = 115.97 N ∑ Fhoritzontals = 0 → Fh − F sin α = 0 Fh = F sin α = 18.

.25 155 s ⋅ 155 = 9.699 l 100 1 70 v 100 0.145 l qamb = qsense + ca ⋅ = 9.9 0.3571 l /(100 km) b) Δc = = 100 km 100 km c) P = ca ⋅ ce ⋅ η = 795.25 ⋅ ca ⋅ t100 70 = 0. en principi. Ara bé.6 W d) Si s’augmenta la velocitat mitjana es disminueix el temps del trajecte. l’augment de la velocitat implica un augment de les resistències passives que fan incrementar el consum.145 + ⋅ = 9. per tant. Per tant no queda garantida una disminució del consum total. disminueix el consum de l’aire condicionat.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2008 Pautes de correcció Pàgina 3 de 4 Tecnologia industrial SÈRIE 5 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 d Q3 a Q4 a Q5 a Exercici 2 t c u p 0 0 0 0 0 0 1 0 a) 0 1 0 0 0 1 1 1 b) p = (u + t ) ⋅ c 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 c) u t c ≥1 & p Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) qsense = c ⋅ s = 5.

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2008 Pautes de correcció Pàgina 4 de 4 Tecnologia industrial Exercici 4 a) Γ = c b) U − cω R Γ [Nm] 3.83 N Fh − F sin α = 0 Fh = 19. doncs.7368 Pmot Pmot b) V = q ⋅ t = 13500 l c) ce = c ⋅ Pmotor 1 ⋅ = 0.41 N → → → F = 38. .02639 € / m3 ηmot q Exercici 4 a) ∑ M (O) = 0 → mg ⋅ s sin α − F ⋅ b sin 2α = 0 b) ∑F = 0 Fv + F cos α − mg = 0 → Fv = 44. una bona solució. No és.2 0 0 300 c) E = P ⋅ t = U ω [rad/s] Γ ⋅ t = 486 kJ = 135 W·h c OPCIÓ B Exercici 3 a) ηbomba = Phid p⋅q = = 0.83 N c) Quan α = 0 la força que fa el cilindre passa per O i per tant no es pot iniciar el moviment d’obertura de la finestra.

Curs 2007-2008 . i la segona té dues opcions (A o B). La primera part és comuna.Tecnologia industrial Sèrie 4 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. de les quals cal triar-ne UNA. Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat.

La taxa mitjana de rebuig de cada estació és 3 %.000 V. 0. Es pot prendre com a resultat de la mesura. Si amb una caixa d’aquestes peces es pot enrajolar una superfície de 0. –0.025 V.015 V. qüestió no contestada. perquè és la mitjana dels valors obtinguts. qüestió mal contestada. D’un lot inicial de 1 600 unitats.985 V. d ) Sí.PRIMERA PART Exercici 1 [2. 9.975 V i 8. quantes se’n rebutgen en total? a) 24 b) 48 c) 64 d ) 72 2 . 0 punts.16 punts. b) Sí. perquè és el tercer valor dels cinc obtinguts. Qüestió ben contestada. respectivament.5 %. Qüestió 2 Una fàbrica de rajoles produeix un model de mides 200 mm 310 mm. 9.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta.000 V? a) Sí.5 punts. c) Sí. perquè és el valor més proper a la primera mesura. quantes rajoles conté cada caixa com a mínim? a) 14 b) 15 c) 16 d ) 17 Qüestió 3 En una cadena de fabricació hi ha tres estacions de control de qualitat en les quals es retiren les unitats defectuoses.992 m2.] Qüestió 1 Amb un voltímetre digital es mesura cinc vegades la caiguda de tensió entre els borns d’una pila. i els valors obtinguts són 9. perquè és el valor més proper a l’última mesura. 9. 1 % i 0. amb l’interval d’incertesa corresponent. 8.

0 si p psup 1 sí 1 sí motor en marxa m = . [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. c) No. si escau. els de la segona categoria estan mal fets i caldria rebutjar-los. quan la pressió p del dipòsit és inferior a pinf = 6 bar. sempre que el benefici dels productes de la segona categoria sigui nul o es destini a obres socials. canvi d'estat del motor c = 0 no 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles.495 N b) 24. Els productes de la primera categoria han passat per uns controls de qualitat més estrictes i són més cars que els de la segona categoria. [0. s’ha actuat malament posant un control de qualitat menys estricte que l’altre.5 punts] El motor d’un compressor d’aire amb dipòsit acumulador es posa en marxa. i s’atura. Es pot considerar aquesta manera d’actuar com una conducta adequada? a) Sí. que mesuren 210 mm 297 mm.95 N c) 0. Qüestió 5 Un tipus de paper adequat per a imprimir imatges digitals en color té un gramatge de 160 g/m2. Utilitzant les variables d’estat: 1 si p < pinf pbaixa = .48 N Exercici 2 [2. Es comercialitza en paquets de 250 fulls de format A4. si està en marxa. b) No. 0 si p pinf 1 si p > psup palta = .Qüestió 4 Una empresa subministra dues categories del mateix producte.249 5 N d) 12. simplifiqueu-la.5 punts] 3 . Quant pesen els 250 fulls d’un paquet? (g = 10 m/s2) a) 2. quan p és superior a psup = 8 bar. d ) Sí. sempre que les dues categories compleixin les prestacions mínimes especificades. si està aturat. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i.

tal com s’indica en la figura.5 punts] sotmesos els cables O1C i O2C a causa de la força que fan. Pm = 9 200 W Freqüència de gir.5 punts] [1 punt] c) El consum específic del motor ce. [1 punt] 4 . [1 punt] c) Si el cable té un diàmetre d = 15 mm. respectivament.85 kg/dm3. determineu: a) Els angles 1 i 2 indicats. [1 punt] b) Les forces F1 i F2 que suporten els cables O1C i O2C. i es manté en repòs en aquesta posició. les tensions normals 1 i 2 a què estan [0. En el full de característiques del generador s’indiquen. entre altres.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2.5 punts] g 3L 5L O1 L O2 ϕ1 ϕ2 C m = 3500 kg d = 15 mm En un anunci publicitari es penja un camió de massa m = 3 500 kg. n = 3 000 min–1 Capacitat del dipòsit. Determineu: a) El rendiment de l’alternador alt. en g/(kW · h). L’eix del motor està unit directament a l’eix de l’alternador.5 punts] Un generador elèctric està format per un motor de benzina i un alternador elèctric monofàsic. Si es negligeix la massa dels cables. Exercici 4 [2. b) El rendiment del motor motor. taut = 2. entès com la relació entre la quantitat de combustible consumit i l’energia mecànica produïda.5 l Autonomia. Pelèctr = 6 000 W Potència del motor. les dades nominals següents: Potència elèctrica. V = 6.5 h La benzina utilitzada té un poder calorífic pc = 46 MJ/kg i una densitat = 0. [0.

5 punts] 5 .5 kg i valen pbomb = 11.5 punts] r r r = 0. [0. El poder calorífic del butà és pc = 49.5 punts] Una estufa de butà té 4 cremadors iguals.5 m Una garlanda nadalenca lluminosa d’un carrer està composta de dues estrelles de tub lluminós i té la forma indicada en la figura. b) La potència P consumida per una garlanda i la potència total Pt consumida per les [1 punt] 30 garlandes. c) L’energia E.5 MJ/kg. en kW · h. [1 punt] b) La durada t d’una bombona amb els 4 cremadors encesos.24 . el butà se subministra en bombones que en contenen mb = 12. Cada cremador encès consumeix c = 72 g/h de butà. Determineu: a) La potència calorífica de cada cremador Pcremador i la potència màxima de l’estufa Pestufa. que consumeixen les 30 garlandes en t = 6 h de funcionament.OPCIÓ B Exercici 3 [2. [0. Determineu: a) La longitud L del tub lluminós d’una garlanda i la longitud total Lt emprada per a [1 punt] construir-ne n = 30. 2 o 4. dels quals poden funcionar simultàniament 1. El tub està format per petits elements lluminosos i consumeix Ptub = 60 W/m quan es connecta a U = 230 V. c) El preu p del kW · h obtingut amb aquesta estufa.5 punts] [1 punt] Exercici 4 [2.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

43° 3L → ϕ2 = arctan ⎧F1 cos ϕ1 − F2 cos ϕ2 = 0 ⎨ ⎩F1 sin ϕ1 + F2 sin ϕ2 − mg = 0 F1 = mg cosϕ2 = 67.63 kN sin ( ϕ1 + ϕ2 ) c) σ1 = L = 11.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2008 Pautes de correcció SÈRIE 4 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 c Q3 d Q4 d Q5 b Exercici 2 a) c) pbaixa 0 0 palta 0 0 m c 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 x ← No és possible x ← No és possible b) c = pbaixa ⋅ m + palta ⋅ m pbaixa & c >1 m & palta Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) ϕ1 = arctan b) ∑ Fext = 0 L = 18.84 kN sin ( ϕ1 + ϕ2 ) F2 = mg cosϕ1 = 65. S σ2 = F2 = 371. 4 MPa S Pàgina 1 de 2 Tecnologia Industrial .31° 5L F1 = 383.9 MPa .

097 kW c) E = Pt ⋅ t = 197.91 kW Pàgina 2 de 2 Tecnologia Industrial .2 Pm tau pc ηmotor kW·h OPCIÓ B Exercici 3 a) Pcremador = c pc = 990 W b) t = mb p m = c b = 43.40 h 4 ⋅ c Pestufa c) p = pbom = 0.0654 € /(kW·h) pc mb Pestufa = 4Pcremador = 3960 W Exercici 4 a) L = 2 (12 ⋅ r + 2π ⋅ r ) = 18.3258 Edipòsit V ρ pc 1 g Vρ = = 240.5 m Pt = n ⋅ P = 32.28 m b) P = Ptub ⋅ L = 1.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2008 Pautes de correcció Exercici 4 a) ηalt = Pelèc = 0.6522 Pm b) ηmotor = c) ce = Pm tau Pm tau = = 0.5 kW·h Lt = n ⋅ L = 548.

Tecnologia industrial Sèrie 4 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009 . de les quals cal triar-ne UNA. La primera part és comuna. i la segona té dues opcions (A o B).

Qüestió ben contestada. 0.80 kN d) 62.24 MJ d’energia per kilòmetre recorregut.56 MJ/L. Si de mitjana un autocar consumeix 27 L/(100 km) i el gasoil que empra té un poder calorífic de 35.20 kN Qüestió 2 En una línia de producció hi ha tres estacions i les operacions que es duen a terme sobre cada unitat produïda requereixen. 30 s i 20 s. En règim estacionari i amb la línia funcionant a màxim rendiment.37 kN b) 15. 15 s.] Qüestió 1 La tensió de ruptura d’un llautó és 550 MPa.55 kN c) 19.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. –0.16 punts. Quina força axial cal per a provocar el trencament d’un eix massís de 6 mm de diàmetre? a) 10. qüestió no contestada. 0 punts.PRIMERA PART Exercici 1 [2. qüestió mal contestada. un dels resultats obtinguts és que cada passatger ha consumit 0. cada quants segons surt una unitat de la línia? a) 20 s b) 30 s c) 15 s d) 65 s Qüestió 3 En un estudi de mobilitat sobre l’assistència a un esdeveniment públic en autocar.5 punts. respectivament. quina ha estat l’ocupació mitjana que s’ha considerat per a obtenir els resultats? a) 43 b) 42 c) 41 d) 40 2 .

2 kg b) 1 004 kg c) 1 040 kg d) 1 400 kg Exercici 2 [2. si està en marxa.5 punts] 3 . La bomba de calor es posa en marxa. quan la temperatura t del local és inferior a tinf .15 · 10–6 m2 Qüestió 5 El permalloy és un aliatge de composició 78.Qüestió 4 Un panell solar està format per 36 cèl·lules fotovoltaiques rectangulars les mides de les quals són 198 mm × 90 mm.415 · 10–3 m2 b) 64. simplifiqueu-la. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. 0 no { 1 si t > tsup . Utilitzant les variables d’estat: tb = { 1 si t < tinf . si escau.5 % Ni (níquel) i 21. Quant níquel es necessita per a aliar-lo amb 275 kg de ferro? a) 753. 0 si t ≥ tinf bomba en marxa b = ta = { 1 sí . [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. [0.5 punts] Un termòstat regula el funcionament d’una bomba de calor per a mantenir la temperatura d’un local entre dues temperatures tinf i tsup.5 · 10–3 m2 d) 64. quan t és superior a tsup. Quina és la superfície mínima del panell solar? a) 6. si està aturada.5 % Fe (ferro) emprat en la fabricació de nuclis de transformadors elèctrics. 0 si t ≤ tsup canvi d’estat de funcionament c = { 1 sí 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles. Entre tinf i tsup la bomba de calor no canvia el seu estat de funcionament. i s’atura.15 · 10–3 m2 c) 641.

qcomb. té una massa m = 300 kg. de manera aproximada i indicant les escales. en funció de d. que la roda fa sobre el terra. En aquestes condicions. els valors de F i de FO? [0.5 €. i la quantitat mcomb del combustible emprat en t = 10 min. Quins serien. [0.75 punts] d) Justifiqueu com s’hauria de distribuir la càrrega per a minimitzar el valor del mòdul de FO. La calor específica de l’aigua és cp = 4. en €. Amb el remolc en repòs: a) Determineu la força F. que el vehicle ha de fer en el punt O. El butà se subministra en bombones que en contenen mb = 12. en aquest cas.5 punts] 4 .187 J/(g · K). en g/s.5 punts] Un escalfador d’aigua que funciona amb butà. determineu: a) La potència útil P. [0.5 kg i valen cb = 13.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2.75 punts] b) Determineu la força vertical FO.7 MJ/kg. El remolc amb la càrrega inclosa.5 punts] Exercici 4 [2.5 punts] c) Dibuixeu. té un rendiment η = 80 %. [0. dóna un cabal q = 7 L/min i provoca un augment de la temperatura Δt = 25 °C.5 punts] g d L G O m = 300 kg L = 750 mm El remolc de la figura està preparat per a transportar càrrega i es mou arrossegat per un vehicle articulat en el punt O. de poder calorífic pc = 47. [0. [1 punt] c) El cost econòmic c. amb centre de masses en G. en funció de d. els gràfics de F i de FO per a –100 mm ≤ d ≤ 300 mm. [1 punt] b) El consum de butà.

[1 punt] Si se suposa que el motor proporciona un parell Γmot = 240 Nm constant entre n1 = 2 000 min–1 i n2 = 3 000 min–1: c) Representeu. determineu: a) El corrent I34 que circula per les resistències R3 i R4.5 punts] b) La tensió UDB entre els punts D i B. és a dir.5 punts] C R1 A R2 B G R3 R4 D U R2 = 200 Ω R4 = 125 Ω R3 = 250 Ω U=6V Un pont de Wheastone és un conjunt de quatre resistències elèctriques connectades segons l’esquema de la figura. [0.5 punts] d) El valor de R1. del vehicle. la corba de la potència Pm que proporciona el motor entre 2 000 min–1 ≤ n ≤ 3 000 min–1. de manera aproximada i indicant les escales. de poder calorífic pc = 42. [1 punt] 5 . [0. el motor consumeix mcomb = 55 g de gasoil. El pont està equilibrat quan no passa corrent pel galvanòmetre. en terreny horitzontal.5 punts] Un vehicle de massa m = 1 290 kg accelera. entès com la relació entre l’energia mecànica i l’energia que proporciona el combustible. [0.5 punts] b) El rendiment mitjà η del motor. quan la tensió entre C i D és nul·la.OPCIÓ B Exercici 3 [2. Determineu: a) L’energia mecànica.5 punts] c) El corrent I2 que circula per R2. [1 punt] Exercici 4 [2. Si el pont s’alimenta a U = 6 V i. on G és un galvanòmetre que indica el pas del corrent elèctric. Durant aquest procés.5 MJ/kg. Em. està equilibrat. amb les resistències indicades. [0. des de v1 = 0 km/h fins a v2 = 100 km/h.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

i la segona té dues opcions (A o B). Curs 2008-2009 .Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. de les quals cal triar-ne UNA. La primera part és comuna. Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat.

20 €/km i se sap que el cost econòmic de tot el trajecte és 6 €. és 95 % i 98 %. d’un lot de 2 000 unitats. Qüestió ben contestada. mesurada com a percentatge de peces obtingudes sense defectes. 0 punts.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Si només passen a l’operació següent les peces sense defectes. del temps emprat per a fer el trajecte? a) 3 €/h b) 6 €/h c) 9 €/h d) 18 €/h 2 . d) A tots els sectors de la població mundial perquè el canvi climàtic afecta tothom i tots en som. quantes se’n rebutjaran per defectuoses? a) 186 b) 138 c) 100 d) 40 Qüestió 3 Un vehicle circula entre dues poblacions properes per una carretera de 15 km de longitud a una velocitat de 45 km/h. c) Només al sector ramader perquè és el causant dels excessos de purins que provoquen emissions d’aquests gasos. La taxa de qualitat de cadascuna d’elles. en €/h. Qüestió 2 El procés de fabricació d’un producte consta de dues operacions. b) Només a la indústria perquè utilitza energies fòssils que emeten una gran quantitat d’aquests gasos. qüestió mal contestada.5 punts.PRIMERA PART Exercici 1 [2. 0. Quin s’ha estimat que és el cost econòmic. qüestió no contestada. A qui ha d’anar adreçada aquest tipus d’estratègia per a obtenir la màxima eficàcia? a) Només als sectors del transport i de la mobilitat perquè són els principals emissors d’aquests gasos. en més o menys grau. responsables. El cost directe del vehicle s’estima que és 0.] Qüestió 1 Una estratègia de lluita contra el canvi climàtic planteja reduir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. –0.16 punts.

Utilitzant les variables d’estat: clau i en el pany i ci = { { 1 sí 1 sí .027 μΩ · m Qüestió 5 Un tramvia té una capacitat nominal de transport de 218 passatgers.257 μΩ · m c) 2. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. La freqüència de pas entre dues estacions concretes és de 5 minuts durant 15 hores al dia. com a mínim.5 punts] 3 . Quina és la resistivitat d’aquest nicrom? a) 3.142 μΩ · m b) 1. Quin és el màxim nombre de passatgers diaris que pot transportar el tramvia entre aquestes dues estacions i durant aquestes 15 hores? a) 2 616 b) 13 080 c) 16 350 d) 39 240 Exercici 2 [2. [0.5 punts] Una porta d’alta seguretat disposa d’un pany amb tres claus diferents i per a obrirla calen dues d’aquestes claus. si escau. porta oberta p = 0 no 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema.8 mm de diàmetre i de 2 m de llargada.513 μΩ · m d) 5.Qüestió 4 Una resistència de 5 Ω està feta amb fil de nicrom de 0. simplifiqueu-la.

c) Representeu. [1 punt] 4 .2 mm i resistivitat ρ = 5 · 10–7 Ω · m. El fogó s’alimenta a U = 230 V i té una potència P = 600 W. La seva resistència és formada per un fil de constantà de diàmetre d = 0. que proporcionen Pelèctr = 900 MW d’electricitat.5 punts] Una central termoelèctrica produeix electricitat a partir de la crema d’un carbó de poder calorífic p = 30. A la central es cremen en 24 h m = 8 500 t d’aquest carbó. [0. Determineu: a) El valor R de la resistència. l’interruptor funciona cíclicament amb una cadència de 15 s obert i 25 s tancat. en W · h. per a mantenir la temperatura.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2.82 kg de CO2 per cada kW · h d’electricitat produït. accionat per un sensor.5 punts] b) La llargada L del fil de la resistència.5 punts] R sensor U U = 230 V ρ = 5·10-7 Ω m P = 600 W d = 0. Determineu: a) El volum V de carbó cremat en 24 h. la corba de quantitat de CO2 emesa a l’atmosfera. obre el circuit quan s’arriba a una determinada temperatura.2 mm Un fogó elèctric disposa d’una resistència i d’un interruptor en sèrie que. de manera aproximada i indicant les escales. en funció del temps de funcionament de la central per a 12 h ≤ t ≤ 48 h. [1 punt] Exercici 4 [2. [1 punt] c) El consum E.5 punts] b) El rendiment η de la central termoelèctrica. [1 punt] La crema d’aquest carbó produeix una emissió de CO2 a l’atmosfera de e = 0. [0. si s’utilitza per a cuinar durant t = 50 min en una posició en la qual.6 MJ/kg i densitat ρ = 1 350 kg/m3. en kg.

65. [1 punt] El disc s’acciona amb un motor elèctric de rendiment η = 0.5 punts] d) L’energia elèctrica. Si el disc gira a n = 1 800 min–1 en el sentit indicat en la figura: a) Dibuixeu el sentit de la força de fricció sobre la superfície metàl·lica i indiqueu la magnitud i el sentit de la força que l’eix del disc fa sobre el disc. poleix una superfície metàl·lica. Pelèctr. [1 punt] c) L’energia E. Eelèctr.5 punts] + n r = 110 mm n = 1800 min-1 r El disc d’una màquina de polir.OPCIÓ B Exercici 3 [2. Determineu: c) La potència elèctrica. [1 punt] b) La potència P consumida per una garlanda i la potència total.5 punts] 5 . emprada per a construir-ne n = 40.5 punts] b) Determineu la potència mecànica. Determineu: a) La longitud L de tub lluminós d’una garlanda i la longitud total. consumida durant t = 25 min de funcionament. Pmec.5 punts] Exercici 4 [2. [0. Lt. [0. que consumeixen les 40 garlandes en t = 5 h de funcionament. Pt. consumida. en W · h. El tub està format per petits elements lluminosos i consumeix Ptub = 50 W/m quan es connecta a U = 230 V. [0.5 punts] d d = 0. consumida per les 40 garlandes. i té la forma representada en la figura. [0. La força de fricció entre el disc i la superfície metàl·lica és Ff = 17 N.4 m d Una garlanda nadalenca lluminosa d’un carrer està composta de tres estrelles de tub lluminós. de radi r = 110 mm i centre fix. en kW · h. que rep el disc.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

d⎞ d ⎛ b) F + FO = mg → FO = mg − F = mg − mg ⎜ 1 + ⎟ = −mg . d en mm ⎜ ⎟ ⎜ L L⎠ 750 ⎟⎠ ⎝ ⎝ La roda fa sobre el terra aquesta força F avall.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2009 Pautes de correcció Pàgina 1 de 5 Tecnologia Industrial Sèrie 4 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 b Q3 d Q4 c Q5 b Exercici 2 tb 0 0 ta b c 0 0 0 0 1 0 0 a) 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 b) Amb X = 1 c = tb ⋅ b + ta ⋅ b X ← No és possible X ← No és possible tb ta b c) c Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) ∑ M (O) = 0 → mg ( L + d ) − FL = 0 ( L + d ) = mg ⎛ 1 + d ⎞ = mg ⎛ 1 + d ⎞ N . L⎠ L ⎝ d El vehicle fa una força de valor mg vertical avall. L F = mg .

4 rad/s → P1 = 50.187 25 K = 12.3 d [mm] d [mm] -100 -100 300 -1177 d) d = 0 → FO = 0 i F = 2942 N Exercici 4 l 1min g J 1000 4.2129 = 21.29% mcomb ⋅ pc a) Em = ΔEc = b) η = Em Ecomb c) n1 = 2000 min−1 → ω1 = 209.7 kJ 2 2 3600 ⎟⎠ ⎝ Em = = 0.2 rad/s → P1 = 75.0 g a) P = q ⋅ ρaigua ⋅ cp ⋅ Δt = 7 c = mcomb cb = 0.32 ⋅ 10 ⋅ 60 = 192.21kW min 60 s l gK P P g b) η = → qcomb = = 0.27 kW n1 = 3000 min−1 → ω1 = 314.2074 € mb OPCIÓ B Exercici 3 2 1 1 1000 ⎞ ⎛ m v 22 = 1290 ⎜ 100 = 497.27 0 0 2000 3000 n [min-1] 300 .32 qcomb ⋅ pc s η ⋅ pc c) mcomb = qcomb ⋅ t = 0.40 kW P[kW] 75.7 ⋅ 103 J = 497.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2009 Pautes de correcció Pàgina 2 de 5 Tecnologia Industrial F [N] c) 4119 2550 FO [N] 392.40 50.

la tensió UCB i la UDB és la mateixa.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2009 Pautes de correcció Exercici 4 a) I34 = U 6 = = 16 ⋅ 10−3 A = 16 mA R3 + R4 250 + 125 b) UDB = I34 ⋅ R4 = 16 ⋅ 10−3 ⋅ 125 = 2 V c) Com que el pont està equilibrat. U U 2 = 10 ⋅ 10 −3 A = 10 mA I2 = CB = DB = R2 R2 200 d) Com que el pont està equilibrat. U = I2 ( R1 + R2 ) → R1 = U − R2 = 400 Ω I2 Pàgina 3 de 5 Tecnologia Industrial . el corrent per R2 i per R1 és el mateix.

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2009 Pautes de correcció Pàgina 4 de 5 Tecnologia Industrial Sèrie 3 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 b Q3 c Q4 b Q5 d Exercici 2 c1 c2 c3 0 0 0 0 0 1 p 0 0 0 a) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 c1 c) p = c1 ⋅ c2 ⋅ c3 + c1 ⋅ c2 ⋅ c3 + c1 ⋅ c2 ⋅ c3 + c1 ⋅ c2 ⋅ c3 b) p = c1 ⋅ c2 + c1 ⋅ c3 + c2 ⋅ c3 c2 c3 p Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) V = m b) η = Pelèc P = elèc = 0.299 Pcalor p ⋅ m t ρ = 6.42 t [h] 8.296 ⋅ 103 m3 c) mCO2 = e ⋅ Eelèc = e ⋅ Pelèc ⋅ t = 738 ⋅ 103 ⋅ t kg . t en h.856 12 48 . m CO ·106 [kg] 2 35.

7 kW·h 2π = 352.5 W 60 Pàgina 5 de 5 Tecnologia Industrial .77 m 2⎠ ⎝ Lt = n ⋅ L = 630.5 W ⋅ h OPCIÓ B Exercici 3 Ft = 17 N a) Ft b) Pmec = Γ ⋅ ω = Ff ⋅ r ⋅ ω = FE ⋅ r ⋅ n ⋅ c) Pelèc = Pmec η = 542.16 Ω P d2 4 = 5.3 W d) Eelèc = Pelèc ⋅ t = 226.540 m c) E = P ⋅ t = 312.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2009 Pautes de correcció Exercici 4 a) P = U ⋅I⎫ ⎬ → U = R ⋅I⎭ b) L = R ⋅S ρ = R= R⋅π ρ U2 = 88.0 W ⋅ h Exercici 4 d⎞ ⎛ a) L = 3 ⎜ 10 d + 2π ⎟ = 15.8 m b) P = Ptub ⋅ L = 788.5 W Pt = n ⋅ P = 31.54 kW c) E = Pt ⋅ t = 157.

i la segona té dues opcions (A o B). La primera part és comuna. de les quals cal triar-ne UNA. Curs 2008-2009 . Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat.Tecnologia industrial Sèrie 1 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna.

Quin és el cost econòmic del trajecte? a) 1. qüestió mal contestada.5 km de longitud a una velocitat de 30 km/h.5 punts. El cost econòmic del temps emprat per a fer aquest viatge s’estima que és 8 €/h i el cost directe del vehicle. qüestió no contestada.] Qüestió 1 Un vehicle circula entre dues poblacions properes per una carretera de 7.5 € Qüestió 2 Es disposa d’un voltímetre de quatre dígits per a fer-hi la lectura en V. –0. L’interval entre sortides consecutives és de 10 minuts i el temps del trajecte és de 5 minuts. per a un fons d’escala de 2 V. Quin és el màxim nombre de passatgers per hora que pot transportar el telefèric? a) 100 b) 150 c) 200 d) 250 2 .2 V és a) ± 12 mV b) ± 13 mV c) ± 24 mV d) ± 26 mV Qüestió 3 Un telefèric té una capacitat nominal de transport de 25 persones. El full de característiques del voltímetre indica que. L’error absolut màxim en una lectura d’1.PRIMERA PART Exercici 1 [2.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta.20 €/km.5 € b) 2 € c) 3 € d) 3.16 punts. la precisió és ± 1 mV ± 1 % de la lectura. Qüestió ben contestada. 0. 0 punts. 0.

5 punts] Per a mantenir la pressió d’un dipòsit d’aire comprimit entre 6 bar i 8 bar.71 kN c) 107. es disposa d’un compressor que es posa en marxa per sota de 6 bar. 0 no { 1 sí 1 sí . Utilitzant les variables d’estat: pressió inferior a 6 bar i = compressor en marxa m = { { 1 sí .0 · 103 kg b) 339. pressió superior a 8 bar s = 0 no { 1 sí . si escau. si estava en marxa. simplifiqueu-la. que mesuren 240 mm × 5 000 mm × 70 mm cada una. Entre 6 bar i 8 bar no modifica el seu estat de funcionament.1 kN d) 1 071 kN Exercici 2 [2. un avió emet una quantitat de 132 g de CO2 per cada kilòmetre de trajecte i cada passatger que transporta. si estava aturat. [0. i s’atura per sobre de 8 bar.5 · 103 kg d) 415. Quina és la quantitat de CO2 emesa a l’atmosfera durant aquest vol? a) 297.5 punts] 3 .Qüestió 4 Segons càlculs de la Unió Europea. canvi d’estat (aturat/marxa) del compressor c = 0 no 0 no a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu quins casos no són possibles. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. En un recorregut en avió de 9 000 km hi viatgen 350 passatgers.4 · 103 kg c) 387.8 · 103 kg Qüestió 5 Una empresa de fabricació de bigues de fusta en comercialitza un model de densitat 510 kg/m3 en conjunts de 25 bigues. Quant pesen les 25 bigues? (g = 10 m/s2) a) 1. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.071 kN b) 10.

Determineu: a) La resistència mínima. a) Determineu l’energia necessària. Per a escalfar l’aigua.5 punts] Una bombona de butà conté m = 12. En la figura se’n mostra el circuit elèctric.5 punts] Una banyera de dimensions interiors 750 mm × 1 250 mm s’omple d’aigua a tf = 35 °C.5 punts] R1 U R2 R1 = 30 Ω R2 = 50 Ω U = 230 V Un calefactor elèctric té un commutador per a seleccionar la potència que subministra. La calor específica de l’aigua és cp = 4. P1.5 punts] 4 .79 MJ/kg.94 €. el gràfic de l’energia Ea per a 200 mm ≤ h ≤ 400 mm. del combustible necessari. [1 punt] Exercici 4 [2.5 punts] b) El corrent I consumit pel calefactor quan la resistència és la mínima. [0. de poder calorífic p = 45. Ea. format per dues resistències de valors R1 = 30 Ω i R2 = 50 Ω i alimentat a U = 230 V. [0. que té un rendiment η = 80 %. [0. Eelèctr. en €. P2 i P3. s’empra un escalfador de butà.5 kg de gas i costa c = 12. de manera aproximada i indicant les escales. en kW · h. si el calefactor es manté encès durant t = 2 h a la màxima potència. [0. del circuit. cmín. [1 punt] b) Representeu. per a omplir la banyera fins a una alçària de 400 mm. que pot proporcionar el calefactor.187 kJ/(kg · K). Rmín.5 punts] c) El valor de les tres potències. que ha de rebre l’aigua per a ser escalfada en funció de l’alçària h de l’aigua que hi ha a la banyera. c) Determineu el cost mínim.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. [1 punt] d) L’energia elèctrica consumida. que inicialment estava a ti = 15 °C.

6 kW i l’eix de sortida gira a ns = 62.OPCIÓ B Exercici 3 [2. En règim de funcionament nominal consumeix una potència elèctrica Pelèctr = 12. [0. la força vertical FO que la bicicleta ha de fer en el punt O per a –100 mm ≤ d ≤ 300 mm.75 punts] Si el remolc s’arrossega a v = 20 km/h. Pdiss. en min–1. de manera aproximada i indicant les escales.5 punts] Un motor reductor és format per un motor elèctric de rendiment ηmot = 0.75 punts] c) Dibuixeu. [0. en el motor reductor.87 i un reductor de rendiment ηred = 0.5 punts] b) Determineu la força F. [0. determineu: d) La velocitat de rotació de la roda del remolc nrem.95 i relació de transmissió τ = ωs/ωe = 1/24. que la roda fa sobre el terra.5 punts] g L O rb ϕ G rr d rr = 205 mm rb = 330 mm L = 1. té una massa m = 90 kg. en funció de d. [1 punt] c) La potència total dissipada.4 m m = 90 kg El remolc de la figura està preparat per a transportar càrrega i es mou arrossegat per una bicicleta articulada en el punt O.5 punts] Exercici 4 [2. amb centre de masses en G. [0. Determineu: a) La potència Pmot i el parell Γmot a l’eix de sortida del motor.5 punts] 5 . Amb el remolc en repòs i en la posició representada: a) Determineu l’angle ϕ. [0. El remolc amb la càrrega inclosa.5 min–1. [1 punt] b) La potència Pred i el parell Γred a l’eix de sortida del reductor.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

75 ⋅ 1.25 ⋅ h = 0.4 h [mm] 15.9375 ⋅ h m3 .89 € p η m m .Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2009 Pautes de correcció Pàgina 1 de 2 Tecnologia Industrial SÈRIE 1 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 b Q3 b Q4 d Q5 b Exercici 2 i s m c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 a) 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 X ← No es pot donar X ← No es pot donar b) i c) Amb x = 0 : c = i ⋅ s ⋅ m + i ⋅ s ⋅ m Amb x = 1: c = i ⋅ m + s ⋅ m s Amb x = 0 c Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) V = 0.7 200 c) cmín = Ea ⋅ 400 1 1 c ⋅ ⋅ = 0. si h en m Ea = V ⋅ ρ ⋅ c p ⋅ Δt = 78.51 ⋅ h MJ . si h en m b) Ea [MJ] 31.

1 d [m] 0. d en m L cos ϕ 189.1rad / s rr → nrem = ωrem 60 = 258.0 ⋅ d N .3 d) ωrem = v = 27.75 P2 = U 2 2302 = = 1763 W R1 30 P3 = U 2 2302 = = 1058 W R2 50 OPCIÓ B Exercici 3 a) Pmot = Pelèc ⋅ ηmot = 12.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2009 Pautes de correcció Pàgina 2 de 2 Tecnologia Industrial Exercici 4 ⎛ 1 1 ⎞ =⎜ + ⎟ ⎝ R1 R2 ⎠ −1 1 ⎞ ⎛ 1 =⎜ + ⎟ ⎝ 30 50 ⎠ a) Rmín b) I= c) P1 = d) Eelèc = P1 ⋅ t = 5.75 Ω U 230 = = 12.79 Nm ns 2π τ 60 b) Pred = Pmot ⋅ ηred = 10.394 ⎠ FO [N] d = 633.6 ⋅ 0. 41kW Γ red = Pred ωs = Pmot = 1591Nm 2π ns 60 c) Pdis = Pelèc − Pred = 2186 W Exercici 4 a) ϕ = arcsin b) rb − rr = 5.87 = 10.643 kW ⋅ h −1 = 18.9 -0. d en m ⎝ 1.96 kW Γ mot = Pmot ωeix = Pmot = 69.26 A Rmín 18.123º L ∑ M (O) = 0 → mg ( d + L cos ϕ ) − FL cos ϕ = 0 .3 -63.75 2302 U2 = = 2821 W Rmín 18. F= c) FO = F − mg = mg mg ( d + L cos ϕ ) L cos ϕ d ⎞ ⎛ = 882.8 min−1 2π .6 ⎜ 1 + ⎟ N .

de les quals cal triar-ne UNA. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B). Districte Universitari de Catalunya Proves dʼAccés a la Universitat.Tecnologia industrial Sèrie 1 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. Curs 2009-2010 .

16 mm/s c) 1.6 mm/s d) 16 mm/s 2 . respectivament.5 punts. es pot prendre com a resultat de la pesada? a) 460.] Qüestió 1 En una línia de producció que consta de tres estacions. Quina és la velocitat d’avanç de la broca? a) 0.6 g d) 460.4 g.7 g b) 460.5 g. qüestió no contestada: 0 punts. s’utilitza una balança i un procediment de pesatge que consisteix a pesar cinc vegades el mateix objecte. Qüestió ben contestada: 0.9 g.4 g Qüestió 3 Un trepant amb avanç automàtic es programa de manera que la velocitat de rotació de la broca sigui n = 1 200 min–1 i el pas (avanç per volta) p = 80 μm. 25 s i 20 s. 460.PRIMERA PART Exercici 1 [2. 460. S’obtenen els resultats següents: 460.5 g c) 460. Quina de les quantitats següents. En règim estacionari i si la línia funciona a màxim rendiment.5 g i 460.7 g. les operacions que s’efectuen per a cada unitat produïda requereixen 10 s. quantes unitats es produeixen cada hora? a) 180 b) 144 c) 120 d) 80 Qüestió 2 Per a garantir l’exactitud d’un mesurament.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. 460. amb l’interval d’incertesa corresponent. qüestió mal contestada: –0.016 mm/s b) 0.16 punts.

5 punts] Una guillotina disposa de dos polsadors i d’un pedal. En un viatge de 950 km efectuats a una velocitat mitjana de 100 km/h. Al cap de 2 000 h de funcionament. 4. quina quantitat de CO2 emet el vehicle a l’atmosfera? a) 100.Qüestió 4 En un estudi sobre les emissions de CO2 a l’atmosfera produïdes pels vehicles privats. El motor de la guillotina es posa en marxa si s’acciona el pedal i. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. [0.5 kg b) 1 005 kg c) 181.6 % b) 92 % c) 92. com a mínim. es considera que la quantitat emesa d’aquest gas és independent del nombre de viatgers a partir d’una velocitat de circulació de 100 km/h.5 L per cada 100 km de recorregut i fa servir un gasoil que produeix 2. p2 = motor: m = { { 1: premut .9 kg d) 1 819 kg Qüestió 5 Es disposa de 1 400 màquines d’un model determinat. Quina és la fiabilitat d’aquest model. Utilitzant les variables d’estat següents: polsadors: p1. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. entesa com la probabilitat de funcionar correctament durant un cert temps. de mitjana.35 kg de CO2 per litre.4 % Exercici 2 [2.5 punts] 3 . simplifiqueu-la. Un cotxe consumeix. 112 màquines han deixat de funcionar correctament. es prem un dels polsadors.6 % d) 94. per a un interval de 2 000 hores? a) 89. pedal: pe = 0: no premut { 1: accionat 0: no accionat 1: en marxa 0: aturat a) Escriviu la taula de veritat del sistema. si escau.

ch. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la pantalla. FT. [0. el motor gira a n = 5 000 min–1. que rep la pantalla en el punt A.5 punts] Determineu: b) La força. Les masses de la pantalla i de la barra es consideren negligibles. del motor. [0. [0. i horitzontal.5 punts] c) Les forces vertical. En règim de funcionament nominal.5 punts] b) El consum horari. que fa la barra BC sobre la pantalla. FH. V.85 kg/L. proporciona una potència Ps = 60 kW i té un consum específic c = 180 g/(kW · h). [1 punt] d) La força horitzontal.5 punts] Exercici 4 [2. [0.5 punts] Un motor d’explosió fa servir un combustible que té un poder calorífic pc = 35 500 kJ/L i una densitat ρ = 0. L’acció del vent equival a una força resultant F = 840 N aplicada al centre de la pantalla. η. [0. de combustible consumit en L si el motor funciona durant un temps t = 3 h.5 punts] C B F L s A L=2m α = 60º α C s = 1. Γs. [0. Determineu: a) El parell a l’eix de sortida. del motor. [1 punt] d) El volum.25 m F = 840 N La pantalla paravent de la figura està articulada amb el terra pel punt A i es manté vertical mitjançant la barra articulada en el punt B que recolza a terra en el punt C. on no llisca. FV.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2.5 punts] 4 .5 punts] c) El rendiment. que fa el terra sobre la barra BC. FBC.

5 punts] Una instal·lació de reg disposa d’una bomba accionada per un motor elèctric que puja q = 17 L/s d’aigua a una altura h = 2. de manera independent i simplificada (sense commutador ni fils innecessaris). [0. Determineu: a) La potència hidràulica. ctotal.12 €/(kW · h). Wbomba.5 punts] R U 1 2 R U = 230 V R = 50 Ω Un calefactor disposa de dues resistències que es poden connectar segons dues configuracions diferents. desenvolupada per la bomba. determineu: b) El corrent que circula per cada resistència i el corrent total subministrat pel generador. [0.5 punts] Exercici 4 [2. [1 punt] Si el motor ha consumit Eelèctrica = 5. determineu: b) El treball fet per la bomba. de les 7 h de funcionament.5 punts] 5 . [1 punt] A partir dels valors donats i per a cadascuna de les configuracions.OPCIÓ B Exercici 3 [2. [0. i indiqueu a quina posició del commutador corresponen. d’acord amb la posició del commutador doble. del grup motobomba.5 punts] d) El cost econòmic total.8 m.5 kW · h en t = 7 h de funcionament estacionari i el cost elèctric és c = 0. les dues configuracions possibles. a) Dibuixeu. Ph. [1 punt] c) La potència consumida pel calefactor.5 punts] c) El rendiment. η. [0.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

Curs 2009-2010 . de les quals cal triar-ne UNA.Tecnologia industrial Sèrie 4 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B). Districte Universitari de Catalunya Proves dʼAccés a la Universitat.

qüestió mal contestada: –0.4 mm de pas (avanç per volta). la velocitat del carro sobre les guies és 3 mm/s i la punta de l’eina traça sobre la peça una corba helicoïdal de 0. qüestió no contestada: 0 punts.5 % b) ±5 % c) ±10 % d) ±15 % Qüestió 3 En un torn que efectua una operació de cilindratge. a partir de quantes unitats venudes comença a proporcionar beneficis la producció? a) 215 unitats b) 450 unitats c) 565 unitats d) 900 unitats Qüestió 2 En un circuit elèctric es connecten en sèrie tres resistències de tolerància ±5 %.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta.PRIMERA PART Exercici 1 [2. Quina tolerància té la resistència equivalent? a) ±2. Quina és la velocitat de rotació del capçal? a) 8 min–1 b) 72 min–1 c) 472 min–1 d) 450 min–1 2 . Si el preu de venda de cada unitat és 130 €.16 punts.] Qüestió 1 El cost de producció de n unitats d’un producte és c = (45 000 + 80n) €.5 punts. Qüestió ben contestada: 0.

quants contenidors pot portar el vehicle? a) 3 b) 4 c) 6 d) 10 Exercici 2 [2.Qüestió 4 Un cotxe consumeix. Tenint en compte només la massa. si escau. simplifiqueu-la. Utilitzant les variables d’estat següents: interruptors: i1. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. de mitjana.5 g/km b) 14.95 g/km c) 282.5 punts] 3 .5 punts] La bomba de pressió d’un grup de pressió antiincendis d’un local es posa en funcionament si s’activa qualsevol dels dos interruptors de què disposa. 6.5 L per cada 100 km de recorregut i s’alimenta amb una benzina que produeix 2. porta: p = 0: no activat 0: oberta 1: en marxa 0: aturada a) Escriviu la taula de veritat del sistema.3 kg de CO2 per litre. sempre que la porta del local estigui oberta. El vehicle transporta contenidors de 1 500 kg de massa. i2 = bomba: b = { { { 1: activat 1: tancada . [0. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent. Quina és la quantitat mitjana de CO2 emesa per aquest cotxe en grams per kilòmetre recorregut? a) 149. Tara = 10 000 kg».6 g/km d) 28.26 g/km Qüestió 5 Un vehicle de transport duu una placa en la qual es llegeix «MMA (massa màxima autoritzada) = 15 500 kg.

SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. Determineu: a) La distància horitzontal.1 m I = 1. En règim de funcionament nominal. que gira a n = 17 min–1. m.5 punts] d) L’energia elèctrica consumida. del motoreductor. [0.3 A Γs = 38 Nm Una petita grua eleva un plafó d’amplària a = 1. [0.1 m que és fet d’un material de densitat superficial σ = 7 kg/m2. ε.5 punts] d) La deformació unitària. [0. entre els punts A i B perquè l’angle dels cables amb l’horitzontal sigui α = 40°. el motoreductor proporciona a l’eix de sortida. dels cables a causa de la tensió a què estan sotmesos. a l’eix de sortida. F. [1 punt] Exercici 4 [2. σ.5 punts] b) La potència. i l’energia dissipada. dels cables. La grua s’acciona mitjançant un motoreductor elèctric que s’alimenta a U = 230 V i pel qual circula un corrent I = 1. deguda a la força que exerceixen.5 punts] a h a = 1.5 punts] c) El rendiment electromecànic. [0.5 punts] .6 m i alçària h = 1. un parell Γs = 38 N · m.5 punts] b) La força. η.5 punts] C L2 A L1 α m = 200 kg L1 = 2 m E = 20 GPa 4 B L1 α α = 40º d = 5 mm Aquesta figura esquematitza un llum ornamental de massa m = 200 kg penjat del sostre mitjançant dos cables de longitud L1 = 2 m. [0. del plafó. [1 punt] c) La tensió normal. Edissipada. Eelèctrica. [0. si funciona durant un temps t = 30 s. L2.6 m σ = 7 kg/m2 U = 230 V n = 17 min-1 h = 1.3 A. Ps. diàmetre d = 5 mm i mòdul d’elasticitat E = 20 GPa. Determineu: a) La massa. que fa cadascun dels cables.

que hi circula. Les resistències passives a l’elevador es consideren negligibles.20 μΩ · m i diàmetre d = 0. I. [0. que consumeix si es fa servir durant t = 8 h. La potència elèctrica mitjana que consumeix el motoreductor durant l’ascens de la càrrega és Pelèctrica = 12 kW. [0. Pc.OPCIÓ B Exercici 3 [2. η. [0.5 punts] b) La resistència elèctrica. Pdissipada. Determineu: a) L’energia.5 punts] Una manta elèctrica de superfície s = 1. del motoreductor. [1 punt] c) La potència. W. de fil que es necessita per a fabricar-la si la resistència és feta d’un fil conductor de resistivitat ρ = 0.5 punts] d) La longitud.5 punts] 5 . [0.2 m/s una càrrega m = 800 kg fins a un cinquè pis d’un edifici des de la planta baixa. Pm. Determineu: a) El treball. que té a l’interior i el corrent. fet per l’elevador. [1 punt] c) El rendiment. E. en el motoreductor.5 punts] d) La potència total dissipada.6 mm. del motoreductor. R. que consumiria si s’endollés a U′ = 110 V. L’alçària de cada pis és h = 3 m.8 m × 1. [0.5 punts] Un elevador s’acciona amb un motoreductor de vis sens fi i aixeca a una velocitat mitjana constant v = 1. L. [0.35 m proporciona P = 75 W/m2 quan s’alimenta a U = 230 V.5 punts] Exercici 4 [2.5 punts] b) La potència útil.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

3 N F − FH − FBC cos α = 0 → FH = F − FBC cos α = 315 N FBC FT = FBC cos α = 525 N FT FN .Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2010 Pautes de correcció Pàgina 1 de 4 Tecnologia Industrial SÈRIE 1 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 c Q3 c Q4 a Q5 b Exercici 2 p1 p2 pe 0 0 0 0 0 1 m 0 0 0 a) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 c) b) m = p1 ⋅ p2 ⋅ pe + p1 ⋅ p2 ⋅ pe + p1 ⋅ p2 ⋅ pe m = ( p1 + p2 ) ⋅ pe p1 pe m p2 Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) b) ∑ M (A) = 0 → FBC FBC = F c) FH FV F s − FBCL cos α = 0 d) FV + FBC sin α = 0 Fs 840 ⋅ 1.25 = = 1050 N L cos α 2 cos 60º → FV = −FBC sin α = −909.

85 OPCIÓ B Exercici 3 a) Ph = q ⋅ ρ ⋅ g ⋅ h = 17 ⋅ 1 ⋅ 9.5941 Eelèc d) ctotal = c ⋅ Eelèc = 0.3 A Req 100 2 c) Posició 1 P1 = U ⋅ Itotal1 = 2116 W Posició 2 P2 = U ⋅ Itotal2 = 529 W .2 A → I1 = total1 = 4.8 0.8 = 466.5 = 0.12 ⋅ 5.12 L 0.85 3600 = 10.8 ⋅ 7 = 3268 W ⋅ h c) η = Wbomba = 0.8 c) η = Ps = Pe pc d) V = ch ⋅ t ⋅ 1 ρ Ps 1 ρ = ch kg h 60 ⋅ 103 = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2010 Pautes de correcció Pàgina 2 de 4 Tecnologia Industrial Exercici 4 a) Γ s = Ps ω = 60 ⋅ 103 = 114.66 € Exercici 4 a) Posició 1 b) Posició 1 Req1 = Posició 2 I R U 230 → Itotal1 = = = 9.3 A → I2 = Itotal2 = 2.807 ⋅ 2.6 A 2 Req 25 2 1 Posició 2 Req2 = 2R → Itotal2 = U 230 = = 2.4789 1 1 35500 ⋅ 103 10.8 ⋅ 3 ⋅ 1 = 38.6 Nm 2π 5000 60 b) ch = c ⋅ Ps = 180 ⋅ 60 = 10.8 W b) Wbomba = Ph ⋅ t = 466.

2263 U I 230 ⋅ 1.65 = = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2010 Pautes de correcció SÈRIE 4 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 b Q3 d Q4 a Q5 a Exercici 2 i1 i2 p b 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 a) 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 b) b = i1 ⋅ i 2 ⋅ p + i1 ⋅ i2 ⋅ p + i1 ⋅ i 2 ⋅ p b = ( i1 + i 2 ) ⋅ p i1 c) p b i2 Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) m = a ⋅ h ⋅ σ = 1.3 ⋅ 30 = 8970 J Edis = Eelèc (1 − η ) = 6941J Pàgina 3 de 4 Tecnologia Industrial .1 ⋅ 7 = 12.6 ⋅ 1.65 W 60 Ps 67.32 kg b) Ps = Γ s ω = 38 ⋅ 17 c) η = 2π = 67.3 d) Eelèc = Pelèc ⋅ t = U ⋅ I ⋅ t = 230 ⋅ 1.

807 = = 1526 N 2 sin α 2 ⋅ sin 40 = 77.458 kW ⋅ h = 5249 kJ P ⋅ s 75 ⋅ 1.69 W R 2 ⎛ 0.8 ⋅ 1.7 kJ h 5⋅3 W = = 12.064 m b) ∑F = 0 c) σ = d) ε = F = s σ E = → 2 F sin α − m g = 0 → F = F ⎛d ⎞ π⎜ ⎟ ⎝2⎠ 2 = 1526 ⎛ 5 ⋅ 10−3 π⎜ ⎜ 2 ⎝ 77.7846 Pelèc d) Pdis = Pelèc − Pm = Pelèc (1 − η ) = 2585 W Pàgina 4 de 4 Tecnologia Industrial .5 s → Pm = = 9415 W v 1.70 MPa = 3.35 ⋅ 8 = 1.2 ⋅ 10 Exercici 4 a) W = ΔEp = m g h = 800 ⋅ 9.885 ⋅ 10−3 OPCIÓ B Exercici 3 a) E = P ⋅ s ⋅ t = 75 ⋅ 1.3 Ω 230 U I 2 U' c) Pc = = 41.7924 A R = = 290.2 t O bé: Pm = mg v = 9415 W b) t = c) η = Pm = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2010 Pautes de correcció Exercici 4 a) L2 = 2L1 cos α = 2 ⋅ 2 ⋅ cos 40º = 3.807 ⋅ 5 ⋅ 3 = 117.6 ⋅ 10 −3 ⎞ 290.3 ⋅ π ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 R ⋅s ⎝ ⎠ = 410.8 ⋅ 1.35 U b) I = = = 0.3 m = d) L = −6 ρ 0.70 ⋅ 106 20 ⋅ 10 9 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 mg 200 ⋅ 9.

Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. de les quals cal triar-ne UNA. Curs 2009-2010 . La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B). Districte Universitari de Catalunya Proves dʼAccés a la Universitat.

5 22. Qüestió ben contestada: 0.5 22. qüestió mal contestada: –0. com a màxim? a) 35 b) 36 c) 37 d) 38 2 .5 427. hi ha en 450 kg d’aquest aliatge? a) b) c) d) Sn 414 414 427.188 m × 0. qüestió no contestada: 0 punts. plom…) que es fa servir en la fabricació de coberts i de vaixelles rústiques.PRIMERA PART Exercici 1 [2.5 Qüestió 3 Una placa solar d’1.7 m/s i té una ocupació nominal de 3 passatgers per metre. Quina quantitat dels dos components principals. en kg. Quina és la capacitat nominal de transport de la cinta en passatgers per hora? a) 7 560 b) 3 780 c) 5 040 d) 2 520 Qüestió 2 El peltre és un aliatge format per un 92 % d’estany (Sn). un 3 % de coure (Cu) i un 5 % d’altres elements (zinc.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta.] Qüestió 1 Una cinta transportadora d’un aeroport es mou a 0.540 m està formada per cèl·lules fotovoltaiques rectangulars que tenen una superfície de 17 820 mm2.5 Cu 13. Quantes cèl·lules hi ha en la placa solar.16 punts.5 punts.5 13.

la fiabilitat d’aquestes màquines per a 1 800 h es pot estimar que és del a) 75 % b) 66 % c) 33 % d) 25 % Exercici 2 [2. [0. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. alarma a = 0: obertes 0: no sona a) Escriviu la taula de veritat del sistema.89 Ω c) 1.5 punts] Un cotxe disposa d’una alarma que sona si.5 μΩ · m de resistivitat.989 Ω d) 0. a partir d’una velocitat límit vlim.5 punts] 3 . Quin és el valor d’aquesta resistència? a) 198. Utilitzant les variables d’estat següents: velocitat v = portes p = { { 1: v ≥ vlim 1: cordat .Qüestió 4 Una resistència està feta de fil de constantà de 0. si escau. 240 continuen funcionant després de 1 800 h.8 mm de diàmetre. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. algun passatger porta el cinturó de seguretat descordat o hi ha alguna porta oberta. 2 m de llargària i 0.9 Ω b) 19. Si. d’un lot de 320 màquines. cinturó c = 0: v < vlim 0: descordat { { 1: tancades 1: sona .198 9 Ω Qüestió 5 La fiabilitat és la probabilitat que una màquina funcioni sense avaries durant un cert temps. simplifiqueu-la.

de la serra. En règim de funcionament nominal. a l’eix de sortida. Edissipada.5 punts] Pel motor d’una serra circular elèctrica que s’alimenta a U = 230 V circula un corrent I = 5. [0. i mínim. [0. [0. que poden circular pel circuit. PP .5 punts] R RP R I U = 18 V R = 30 Ω 0 ≤ RP ≤ 45 Ω Pmàx = 10 W U L’esquema de la figura representa un circuit elèctric de resistència variable. a) Determineu els corrents màxim. η. proporciona a l’eix de sortida. [1 punt] d) Quin és el cost econòmic de fer funcionar la serra durant t = 10 min si el preu de l’energia elèctrica és p = 0.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. Γs. Imin. una potència Ps = 850 W. que gira a n = 5 300 min–1.5 punts] Exercici 4 [2. si es fa funcionar durant un temps t = 10 min. [0. de manera aproximada i indicant les escales. Determineu: a) El parell. [1 punt] max max 4 . Imax.5 punts] b) El rendiment electromecànic. per a 0 Ω ≤ RP ≤ 45 Ω. el corrent I en funció de RP.5 punts] c) L’energia elèctrica consumida. Eelèctrica.5 A.75 punts] b) Dibuixeu.09 €/(kW · h)? [0. tingueu en compte que aquesta es produeix quan RP = R/2.75 punts] La potència màxima que poden dissipar tant cadascuna de les resistències com el potenciòmetre és Pmax = 10 W. i pel potenciòmetre. el potenciòmetre pot variar la seva resistència entre 0 Ω i 45 Ω. Per a comprovar si aquest valor se supera: c) Calculeu la potència màxima dissipada per cada resistència. PR . i la tensió d’alimentació és U = 18 V. Les dues resistències tenen el mateix valor R = 30 Ω. i l’energia dissipada.

i el parell. Determineu: a) La potència. El motor. els valors de F i de FO? [0. que el vehicle ha de fer en el punt O.5 punts] Exercici 4 [2. ηred. del reductor.75 punts] d) Justifiqueu com s’hauria de distribuir la càrrega per a minimitzar el valor del mòdul de FO. en el motoreductor.5 punts] c) Dibuixeu. [0. Les resistències passives a l’elevador es consideren negligibles.5 punts] g d G m = 395 kg L O L = 1950 mm El remolc de la figura representa el d’una tenda d’acampada plegable i es mou arrossegat per un vehicle articulat en el punt O. pel qual circula un corrent I = 16 A. Γm. Amb el remolc en repòs: a) Determineu la força F. [1 punt] b) El rendiment. de manera aproximada i indicant les escales. en aquest cas. en funció de d. [1 punt] c) La potència total dissipada.75. les gràfiques de F i de FO per a –200 mm ≤ d ≤ 300 mm. [0. s’alimenta a U = 230 V i té un rendiment ηmot = 0. La velocitat de gir d’aquest motor és n = 1 390 min–1. Quins serien. [0.5 punts] Un elevador accionat amb un motoreductor de vis sens fi aixeca a velocitat constant una càrrega m = 3 000 kg fins a una altura h = 2 m en un temps t = 35 s. El remolc amb càrrega té una massa m = 395 kg.5 punts] 5 . a l’eix de sortida del motor.OPCIÓ B Exercici 3 [2. Pdiss. en funció de d. [0. que la roda fa sobre el terra.75 punts] b) Determineu la força vertical FO. Pm.

6 .

7 .

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .

5 ⋅ 10 ⋅ 60 = 759.19% Pelèc U ⋅ I 230 ⋅ 5.5 c) Eelèc = Pelèc ⋅ t = U ⋅ I ⋅ t = 230 ⋅ 5.83 = 0.532 Nm 2π 5300 60 Ps P 850 = s = = 0.6719 = 67.16 W ⋅ h d) c = p ⋅ Eelèc = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2010 Pautes de correcció Pàgina 1 de 3 Tecnologia Industrial SÈRIE 2 Primera part Exercici 1 Q1 a Q2 a Q3 b Q4 c Q5 a Exercici 2 v c p a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 a) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 c b) a = v ⋅ c + v ⋅ p c) & >1 v & p Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) Γ s = b) η = Ps = ωs 850 = 1.09 ⋅ 210.8 W ⋅ h Edis = Eelèc ⋅ (1 − η ) = 249.019 € a .0 kJ = 69.0 kJ = 210.

3 0 0 45 2 c) 2 Rp [Ω] ⎛I ⎞ ⎛ 1.2 0.3 A Req 15 Req + RP 15 + 45 I [A] 1.8 W > Pmàx ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ PPmàx ⎛ U = RP ⋅ ⎜ ⎜ Req + RP ⎝ 2 ⎞ ⎟ = 5. Imín = = = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2010 Pautes de correcció Pàgina 2 de 3 Tecnologia Industrial Exercici 4 a) b) ⎛ 1 1⎞ Req = ⎜ + ⎟ ⎝R R⎠ −1 = R = 15 Ω 2 → Imàx = U 18 U 18 = = 1.4 W ⎟ ⎠ .2 ⎞ PRmàx = R ⎜ màx ⎟ = 30 ⎜ ⎟ = 10.2 A.

L⎠ L ⎝ El vehicle fa una força de valor mg d vertical avall.6091 = 60.96 Nm π 2 2π ωm n 1390 60 60 Pcàrrega Pm mgv = = Pm 3000 ⋅ 9. d⎞ d ⎛ b) F + FO = mg → FO = mg − F = mg − mg ⎜ 1 + ⎟ = −mg .0 d) d = 0 → FO = 0 i F = 3874 N Exercici 4 a) Pm = Pelèc ⋅ ηmot = U ⋅ I ⋅ ηmot = 230 ⋅ 16 ⋅ 0.75 = 2760 W = 2. d en mm 1950 ⎟⎠ La roda fa sobre el terra aquesta força F avall.76 kW Γm = b) ηred = Pm P 2760 = m = = 18. L F [N] c) 4470 3476 FO [N] 397.3 d [mm] d [mm] -200 -200 300 300 -596.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2010 Pautes de correcció Pàgina 3 de 3 Tecnologia Industrial OPCIÓ B Exercici 3 a) ∑ M (O) = 0 → mg ( L + d ) − FL = 0 F = mg ( L + d ) = mg ⎛ 1 + d ⎞ = mg ⎛ 1 + ⎜ ⎝ L L ⎟⎠ ⎜ ⎝ d ⎞ N .807 ⋅ 2760 2 35 = 0.91% c) Pdis = Pelèc − Pcàrrega = U ⋅ I − m g v = 1999 W Pdis = Pelèc − Pelèc ⋅ ηm ⋅ ηred = 1999 W .

Districte Universitari de Catalunya Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2010-2011 .Tecnologia industrial Sèrie 1 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. de les quals cal triar-ne UNA. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B).

Qüestió ben contestada: 0. D’un lot inicial de 800 peces. c) 98. Si en una sala hi ha cinc bombetes de 40 W i se substitueixen per bombetes de baix consum de 8 W. d) 94.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. s’estableixen quatre punts de control de qualitat. un dels quals és al final del procés. 15. a la que fa una bombeta incandescent de 40 W.16 punts.5 punts. respectivament. en què es retiren les peces defectuoses. la taxa mitjana de rebuig de cada punt de control és 6. qüestió mal contestada: –0.PRIMERA PART Exercici 1 [2.25 %.00 %. segons el fabricant. 17 i 10. Quin valor té la resistència equivalent? a) (440 ± 2 %) Ω b) (440 ± 4 %) Ω c) (82.5 ± 2 %) Ω Qüestió 3 La llum que produeix una bombeta de baix consum de 8 W equival. Qüestió 2 En un circuit elèctric.2 kW h b) 160 kW h c) 32 kW h d) 16 kW h 2 . La taxa de qualitat global expressada en percentatge de peces obtingudes sense defectes és del a) 95. qüestió no contestada: 0 punts.20 %. es connecten en paral·lel dues resistències de valors nominals 110 Ω i 330 Ω i tolerància ± 2 %.] Qüestió 1 En el procés de fabricació d’un producte.75 %. quin estalvi energètic suposarà el canvi al cap de 100 hores de funcionament? a) 3. b) 99.5 ± 4 %) Ω d) (82.

10 69. Utilitzant les variables d’estat següents: { { detector de proximitat: x = detector de presència: s = 1: pròxim . Per això.5 81.5 punts] 3 . La porta del vehicle també es pot obrir manualment amb una clau per a emergències (si el comandament es queda sense bateria o hom se’l descuida a l’interior. 0: allunyat clau: c = { { 1: introduïda 0: no introduïda 1: a l’interior 1: s’obre . en kg.5 punts] El sistema automàtic d’obertura d’un vehicle en desbloqueja les portes quan el comandament és fora del vehicle i a menys d’un metre de distància.Qüestió 4 El nitinol. hi ha en 150 kg de nitinol? a) b) c) d) Ni 83.4 68.60 Ti 66. si escau.10 54. el sistema automàtic incorpora un detector de proximitat i un detector de presència del comandament a l’interior. entre altres causes). [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. és a) 26 μm b) 19 μm c) 10 μm d) 9 μm Exercici 2 [2.75 82. porta: p = 0: a l’exterior 0: no s’obre a) Escriviu la taula de veritat del sistema. està compost per un 54. simplifiqueu-la. la tolerància N7 del forat és μm i la tolerància h6 de l’eix μm.5 % de níquel (Ni) i un 45. Determineu-ne el joc màxim.75 45.25 Qüestió 5 En l’ajust 110N7/h6.4 % de titani (Ti). un aliatge amb memòria de forma que s’utilitza en aplicacions sanitàries. [0. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. Quina quantitat d’aquests dos components.

Ebat.75.6 i proporciona una potència mecànica Pm = 39 W quan funciona a n = 3 000 min–1. Γm. El motor té un rendiment η = 0.5 punts] Un vehicle de joguina porta una bateria de tensió U = 6 V amb un rendiment (quocient entre l’energia cedida i l’energia acumulada) ηbat = 0. Edis motor.5 punts] Si la bateria es descarrega en t = 30 min de funcionament del motor a n = 3 000 min–1. (L’expressió per a calcular l’energia acumulada en una bateria és determinada per Ebat = c · U.5 punts] c) L’energia acumulada inicialment a la bateria. i l’energia dissipada al motor. de la bateria en A h. [1. Determineu: a) El parell del motor. c. Emotor. per a aquest procés de descàrrega: b) L’energia que arriba al motor. determineu. i la capacitat de càrrega. [0. Edis bat.5 punts] Exercici 4 [2. i a la bateria.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2.) [0.5 punts] d l mm  60 mm Il = 1000 dd = –6°  αα = 12 × 10 °C –1 E .

El coeficient de dilatació tèrmica de l’acer és α = 12 × 10 –6 °C–1. F. que exerceixen els topalls. [1 punt] 4 . [0. determineu: a) L’increment de llargària. que tindria sense topalls. [1 punt] b) La tensió normal. Δl. GPa E = 203 La barra cilíndrica d’acer de la figura està unida pels extrems amb uns topalls. Si n’augmentem la temperatura en ΔT = 30 °C. En la unió hi ha unes juntes de dilatació que permeten un allargament de 0. σ.05 mm a cada costat. de compressió de la barra (tensió necessària per a disminuir l’increment de llargària no permès per les juntes).5 punts] c) La força.

q. [1 punt] Exercici 4 [2. [1 punt] 5 . i la potència hidràulica mitjana.5 punts] –1 d) Determineu la velocitat del vaixell quan el motor gira a 750 min . [0. [1 punt] c) El cabal d’aigua mitjà consumit. la corba del parell resistent en funció de la velocitat del vaixell per a velocitats del vaixell entre 0 m/s i 15 m/s. en L/s. indicant les escales. Si el consum específic de combustible en aquest règim de gir és ce = 183 g /(kW h). En t = 8 hores de funcionament. [0. El poder calorífic del gasoil és pc = 41 MJ/kg. c) Dibuixeu.OPCIÓ B Exercici 3 [2. La resistència del vaixell a l’avanç es pot expressar com un parell resistent a l’eix del motor.5 m. Determineu: a) El treball fet per la bomba.5 punts] Un habitatge disposa d’una bomba accionada per un motor elèctric que puja aigua a una altura h = 3. Edis. Wbomba.5 punts] Un motor dièsel marí de 12 cilindres proporciona una potència Pm = 6 MW per a una velocitat de rotació de l’eix n = 750 min–1. Γres = (9 800 + 6 750 vvaixell) N m.7.5 punts] Aquest motor fa avançar un vaixell.5 punts] b) El rendiment del motor. amb vvaixell en m/s. ηm.5 punts] b) L’energia dissipada. desenvolupada per la bomba. [0. Γm. el motor ha consumit Eelèc = 5. [0. El grup motobomba té un rendiment η = 0. Determineu: a) El parell motor. Ph.6 kW h.

6 .

7 .

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés .

Districte Universitari de Catalunya Proves d’Accés a la Universitat. de les quals cal triar-ne UNA. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B).Tecnologia industrial Sèrie 4 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. Curs 2010-2011 .

Les característiques del sensor indiquen que la precisió és el valor més gran de ±1 °C o ±1 % de la lectura.05 c) 0. Quin benefici s’obtindrà quan s’hagin venut 5 000 unitats del producte? a) 10 000 € b) 160 000 € c) 175 000 € d) 16 500 € 2 . El lliscament relatiu del motor és: a) 0.25 Qüestió 2 Un sensor de temperatura disposa de quatre dígits per a fer la lectura en °C. que està connectat a la xarxa de tensió U = 220 V i freqüència f = 50 Hz.3 °C d) ±1. L’error absolut màxim en una lectura de 130 °C és: a) ±2 °C b) ±2.PRIMERA PART Exercici 1 [2. El preu de venda es fixa en 65 € i el cost unitari de producció s’estima en 33 €.22 d) 0. qüestió mal contestada: –0.06 b) 0. qüestió no contestada: 0 punts.5 punts.] Qüestió 1 Un motor de corrent altern asíncron d’un parell de pols.3 °C c) ±1. Qüestió ben contestada: 0.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. gira a n = 2 820 min–1.0 °C Qüestió 3 Per a fabricar un electrodomèstic petit cal una inversió inicial de 150 000 €.16 punts.

[1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. 5.5 kg b) 3. 1.5 punts] 3 .1 mm2 d) 0.5 kg d) 15 kg Exercici 2 [2. 0: no n’agafa suplement: s = 1: es cobra 0: no es cobra a) Escriviu la taula de veritat del sistema.5 % d’altres components. Utilitzant les variables d’estat següents: primer plat: p1 = postres: p3 = { { { { 1: amb canvi 1: amb canvi .5 % de propà. segon plat i postres. Es cobra un suplement si es demana un canvi en l’acompanyament del primer plat o del segon. si escau. [0.45 mm2 Qüestió 5 La composició d’un gas natural és 91. Quina secció mínima ha de tenir la barra? a) 1. Si el client no agafa postres i només demana un canvi en un dels dos plats.0 % d’età. segon plat: p2 = 0: sense canvi 0: sense canvi 1: n’agafa . simplifiqueu-la.2 % de butà i 0. [1 punt] c) Dibuixeu el diagrama de portes lògiques equivalent.78 mm2 b) 52.5 punts] El menú d’un restaurant inclou primer plat. el suplement no es cobra.4 mm2 c) 19. 1.Qüestió 4 Una barra d’acer de resistència a la tracció σtrac = 890 MPa ha d’aguantar una força de tracció de 17 kN. La quantitat de butà que es pot obtenir amb 300 kg d’aquest gas és: a) 1.6 kg c) 4.8 % de metà.

Uoc (tensió entre els borns quan no hi circula corrent).5 punts] d) Com es modifica la potència màxima del panell. [1 punt] Exercici 4 [2. i el cost econòmic. del fil de la resistència. L’energia elèctrica té un cost c = 0.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. E. que circula per la resistència.5 punts] El panell subministra la màxima potència quan circula una intensitat Imàx = 7.5 punts] 4 . [0. Determineu: a) El corrent.5 punts] Una planxa elèctrica de cuina té una potència P = 2 000 W i s’alimenta a una tensió U = 230 V. en kW h. quan la potència és màxima. [1 punt] La planxa incorpora un termòstat que la desconnecta quan arriba a una temperatura de 90 °C. La resistència de la planxa està formada per un fil de constantà de longitud L = 4. La corba característica de la tensió en funció del corrent de cadascuna de les cel·les solars es pot aproximar mitjançant l’expressió següent: V. [0.5 punts] b) El diàmetre.8 m i resistivitat ρ = 4. determineu: b) La tensió subministrada per tot el panell.125 €/(kW h).9 · 10–7 Ω m.5 punts] Un panell solar fotovoltaic consta de seixanta cel·les solars. amb I en A Determineu.79 A per cadascuna de les cel·les. Pmàx. [1 punt] c) La potència màxima. per a una única cel·la: a) La tensió de circuit obert. si es connecten en paral·lel dos grups de trenta cel·les en sèrie? [0. [0. determineu: c) El consum. ce. Si durant una cocció de 10 min la planxa es desconnecta un 5 % del temps. que subministra el panell. I. d. Si les seixanta cel·les estan connectades en sèrie. Utot.

63. Edia. [0. [1 punt] Exercici 4 [2. F. [0. ma. FH. mb. determineu: a) La massa d’aigua.5 punts] Es dissenya un sistema de producció d’aigua calenta per a obtenir un cabal d’aigua q = 10 L/s a 75 °C.5 punts] b) El valor de la força.18 J / (g °C). per a escalfar-la. [0.OPCIÓ B Exercici 3 [2. FV. El sistema pot funcionar mitjançant la combustió de carbó de poder calorífic pc = 23. F.5 punts] 5 .5 punts] c) La massa de gas butà. L’aigua que entra al sistema té una temperatura de 15 °C i el rendiment de la instal·lació és η = 0. si només es fa servir gas butà.96 kg de CO2/kg.30 kg de CO2/kg i la combustió de gas butà produeix una emissió de 2. en l’articulació O. [1 punt] c) La força horitzontal. [1 punt] b) La massa de carbó. en kW h.5 punts] Per a elevar una torre d’alçària L1 = 10 m d’un petit aerogenerador es fa servir una barra auxiliar de longitud L2 = 2 m i massa negligible unida a la torre per mitjà del cable PR i articulada al punt O. La calor específica de l’aigua és ce = 4. i la força vertical. d) Quin combustible és més recomanable fer servir des del punt de vista de les emissions de CO2? [0. diària necessària. si només s’utilitza carbó. Determineu: a) L’angle α que forma la força. diària necessària. diària escalfada i l’energia necessària. tal com es mostra en la figura.5 MJ/kg. La torre també està articulada al punt O i quan està en posició horitzontal s’aguanta per mitjà de la força. del cable PQ. respecte de l’horitzontal.5 punts] La combustió de carbó produeix una emissió de 2.6 MJ/kg o de gas butà de poder calorífic pb = 49. Si el sistema funciona sense interrupcions durant tot el dia. F. mc.

6 .

7 .

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés .

8 kJ Edis bat = Ebat − Emotor = c) Ebat = Emotor − Emotor = 10.222 A h U .83 W h = 39 kJ ηbat Emotor = 43.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2011 Pautes de correcció Pàgina 1 de 4 Tecnologia Industrial SÈRIE 1 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 d Q3 d Q4 c Q5 d Exercici 2 x s c p 0 0 0 0 0 0 1 1 0 a) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 b) p = x ⋅ s ⋅ c + x ⋅ s ⋅ c + x ⋅ s ⋅ c + x ⋅ s ⋅ c + x ⋅ s ⋅ c = c + x ⋅ s c) x s c & >1 p Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) Γm = Pm = ω 39 3000 b) Em = Pm t = 39 ⋅ 2π 60 = 0.1241 Nm 30 = 19.2kJ ⇒ 60 Emotor = Em = 32.5 W h = 70.5 W h = 117 kJ η Edis motor = Emotor − Em = 13 W h = 46.33 W h = 156 kJ ηbat c= Ebat = 7.

6 – 3.36 − 2·0.49 kW = 490 W t 8 Ph 490 = = 14.5 Exercici 4 P 6 ⋅ 106 a) Γm = m = = 76394 Nm = 76.1 9.36 mm E Δl ' 203·109 (0.4798 ⇒ 47.28 l/s ρ g h 1 ⋅ 9.7·5.807 ⋅ 3.78MPa 1000 l b) σ = c) F = σ S = 52.8 0 15 vvaixell [m/s] d) Γm = Γres ⇒ 76394 = 9800 + 6750 v vaixell ⇒ v vaixell = 9.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2011 Pautes de correcció Exercici 4 a) Δl = l α ΔT = 1000·12·10-6·30 = 0.78·π·602 / 4 = 149.2 kN OPCIÓ B Exercici 3 a) Wbomba = η Eelèc = 0.92 = = 0.92 kW h = 14.92 = 1.68 kW h Ph = c) q = Wbomba 3.05) = = 52.39 kNm ω 750 2π 60 b) ηm = Emotor Ecombustible = 1 = 0.98% ce pc c) Γres [kNm] 111.866 m/s Pàgina 2 de 4 Tecnologia Industrial .6 = 3.11 MJ b) Edis = Eelèc – Wbomba = 5.

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2011 Pautes de correcció SÈRIE 4 Primera part Exercici 1 Q1 a Q2 c Q3 a Q4 c Q5 b Exercici 2 p1 p2 0 0 0 0 0 a) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 p3 0 1 s 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 b) s = p1 ⋅ p2 ⋅ p3 + p1 ⋅ p2 ⋅ p3 + p1 ⋅ p2 ⋅ p3 + p1 ⋅ p2 ⋅ p3 = p1 ⋅ p2 + p2 ⋅ p3 + p1 ⋅ p3 c) p1 & p2 & p3 & >1 s d= 4 ρ⋅L = πR Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) I = P = 8.040 € Pàgina 3 de 4 Tecnologia Industrial .696 A U b) R = ρ⋅L 4 ρ⋅L = S π ⋅ d2 c) E = P ⋅ t ⇒ 100 − 5 = 0.3365 mm π P ce = E ⋅ c = 0.3167 kW h . 100 4 ρ ⋅ L I2 = 0.

53 ⋅ 7.53 V 8.63 ⋅ 23.61⎜ 1+ ln ⎜ ⎟ ⎟ = 0.7 GJ = 60192 kW h b) mc = Edia 216.61⎜ 1+ 0 ⎟ = 0.6 ⋅ 106 c) mb = Edia 216.36 − 7.8 W d) I ' = 2 Imàx ⎫ ⎬ U ' = 30 Ucel·la ⎭ ⇒ P ' = 30 Ucel·la 2 Imàx = 237.79 ⎞ ⎞ b) Ucel·la = 0.5089 V ⇒ U tot = 60 Ucel·la = 30.807 + 3565 sin α = 2648N (positiva cap amunt) Exercici 4 a) ma = q ⋅ ρ ⋅ t = 10 ⋅ 1⋅ 24 ⋅ 3600 = 864 ⋅ 103 kg Edia = ma ce ΔT = 864 ⋅ 103 4.79 = 237.36 ⎠⎠ ⎝ 16.7 ⋅ 109 = = 6949 kg η pb 0.8 W La potència que subministra el panell no es modifica.18 ⋅ 103 (75 − 15) = 216.2 ⎠ ⎛ 1 ⎛ 8.63 ⋅ 49.80D L3 5 ∑ M (O) = 0 F = mg ⇒ L1 m g − L2 F cos α = 0 2 L1 10 = 135 ⋅ 9.7 ⋅ 109 = = 14574 kg η pc 0.30 = 33521 kg de CO2 butà → 6949 ⋅ 2.5 ⋅ 106 d) carbó → 14574 ⋅ 2.2 ⎝ c) Pmàx = U tot Imàx = 30.807 = 3565N 2 L2 cos α 2 ⋅ 2 ⋅ cos α c) FH = F cos α = 3565 cos α = 3310N (positiva cap a l'esquerra) FV = m g + F sin α = 135 ⋅ 9.61 V a) Uoc = 0.2 ⎠ ⎝ 16.61⎜ 1+ ⎝ 16. OPCIÓ B Exercici 3 a) α = arctan b) L2 2 = arctan = 21.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2011 Pautes de correcció Pàgina 4 de 4 Tecnologia Industrial Exercici 4 1 1 ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ln (1) ⎟ = 0.96 = 20568 kg de CO2 → produeix menys emissions .

de les quals cal triar-ne UNA. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B). Curs 2010-2011 .Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. Districte Universitari de Catalunya Proves d’Accés a la Universitat.

0.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. qüestió no contestada: 0 punts. desplaça un volum de 500 cm3.1 mm 2 . Qüestió ben contestada: 0.0 mm d) 88.16 punts.5 mm b) 69.1 .5 punts.2 ) mm + 0.3 . La potència mitjana que ha de proporcionar el motor que acciona aquest volant és: a) 11.] Qüestió 1 En un plànol d’una peça s’han acotat L1 i R tal com s’indica en la figura.2) mm L1 = (40 R = (10 b) mm c) mm d) mm Qüestió 2 Un volant de moment d’inèrcia I = 120 kg m2 s’ha d’accelerar de 0 a 300 min–1 en 5 s. qüestió mal contestada: –0.84 kW b) 3. La distància L2 és: a) mm R L1 L2 + 0.4 kW d) 37.PRIMERA PART Exercici 1 [2.2 mm c) 22. La cursa del pistó és: a) 42. de 85 mm de diàmetre.70 kW Qüestió 3 El pistó d’un motor tèrmic.770 kW c) 118.0.

Utilitzant les variables d’estat següents: polsador manual: m = { { 1: accionat 1: elevada . 0: nit finestra: f = { 1: es tanca 0: no es tanca a) Escriviu la taula de veritat del sistema. en la segona n’hi ha dues en paral·lel i en la tercera també n’hi ha dues en paral·lel.885 kN b) 0. També es pot tancar manualment amb un polsador. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. de 5 mm de diàmetre. radiació solar: s = 0: no accionat 0: baixa programador horari: h = { 1: dia .5 punts] 3 . és feta de PVC amb un mòdul d’elasticitat E = 2. En la primera fase hi ha una única estació de treball.5 s b) 45 s c) 10 s d) 40 s Exercici 2 [2. si escau. 20 s i 15 s.9425 kN c) Els plàstics no es poden trencar amb una força de tracció. d) 51.6 GPa i una tensió de ruptura σr = 48 MPa. cada quants segons surt una unitat de la línia de muntatge? a) 7. La força de tracció que cal fer per a trencar-la és: a) 1.5 punts] Una finestra domòtica es tanca automàticament quan el programador horari indica horari nocturn o quan un sensor exterior detecta una radiació solar elevada. simplifiqueu-la.05 kN Qüestió 5 El muntatge d’una peça s’organitza en tres fases que requereixen 10 s. En règim estacionari i amb la línia funcionant a màxim rendiment. [1 punt] c) Dibuixeu el diagrama de contactes equivalent. [0.Qüestió 4 Una proveta cilíndrica. respectivament.

Determineu: a) L’energia necessària.5 punts] Es fa servir una placa solar tèrmica per a escalfar diàriament Va = 60 L d’aigua que entren a la placa a Te = 13 °C i en surten a Ts = 60 °C. S.5 punts] a a/3 F Q O b/3 G g b P a = 500 mm ρ = 1200 kg/m3 b = 900 mm e = 8 mm La placa de metacrilat de la figura té un gruix e = 8 mm i està penjada per l’articulació O. 4 .5 punts] Exercici 4 [2. de manera raonada.18 kJ / (kg °C) i el rendiment de la placa és determinat per l’expressió següent: . c) El rendiment. Determineu: a) La massa m de la placa. de la placa.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2.5 h diàries de sol amb una radiació solar mitjana I = 476 W/m2 i d’una temperatura ambient Ta = 17 °C. Edia. de la placa.5 punts] [1 punt] . η. disponible per m2. Les condicions de localització de la instal·lació fan que la placa disposi de t = 9. Esolar.5 punts] [0. La calor específica de l’aigua és ce = 4. amb η0 = 0. Tm = 50 °C [0. b) L’energia solar diària. [1 punt] b) La força vertical F i la força que exerceix l’articulació O. per a escalfar l’aigua. [0. c) Expliqueu. d) La superfície.5 punts] [0.78. Preneu la densitat del metacrilat ρ = 1 200 kg/m3. Per a mantenir-la tal com s’indica en la figura s’estira per Q amb una força vertical F. si la força que cal aplicar és més gran o més petita que en la solució anterior. es proposa una alternativa que consisteix a aplicar una força horitzontal a P. [1 punt] Per a mantenir la placa tal com s’indica en la figura.

Per a aconseguir les diferents potències de cocció es controla el temps de funcionament del magnetró. [0. a la qual fa moure una màquina que requereix un parell constant Γmàq = 6 N m.84 n – 0. η.5 punts] P [W] 600 Potència PotËncia 500 400 300 200 100 0 0 1000 2000 3000 [min-1] La gràfica representada mostra la corba de potència d’un motor de corrent continu alimentat a tensió constant. P5 = 90 W.000 3 n2) W. les següents: — Tensió d’alimentació Uelèc = 220 V.OPCIÓ B Exercici 3 [2. en min . Eelèc. [1 punt] c) L’energia elèctrica consumida. la corba de parell del motor en funció de n. Si per a la potència de cocció de 800 W el magnetró funciona el 100 % del temps. [1 punt] b) Dibuixeu. Es calcula mitjançant l’expressió següent: P = (0. amb n en min–1 a) Determineu l’expressió del parell motor en funció de n. P3 = 450 W. de manera esquemàtica i indicant les escales. i el valor del parell motor per a n = 0 min–1. (Cal tenir en compte que els elements auxiliars diferents del magnetró funcionen sense interrupció durant la cocció. del magnetró. determineu: a) El rendiment.5 punts] Un forn de microones consisteix esquemàticament en un transformador d’alta tensió que alimenta un dispositiu anomenat magnetró. — Potències de cocció P1 = 800 W. [1 punt] 5 . entre d’altres.) [1 punt] Exercici 4 [2. — Potència de consum Pconsum = 1 250 W (quan el magnetró està en funcionament). P4 = 160 W. Les característiques del microones són.5 punts] –1 c) Determineu la freqüència de gir n. quan es cou un aliment a una potència P2 durant t = 6 min. [0.5 punts] b) El percentatge de temps que funciona el magnetró per a les altres potències de sortida. el qual genera les microones i consumeix sempre una potència Pmag = 920 W. P2 = 650 W.

6 .

7 .

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés .

16 kg b) ΣM(O) = 0 ⇒ F a – m g (a/3) = 0 ⇒ F = m g/3 = 7.5 a b e) = 1200 (0.061 N FOH = 0 FOV = m g – F = 14.12 N (positiva cap amunt) c) ΣM(O)=0 ⇒ FP < F ⇒ ⇒ FP b – m g (a/3) = 0 ⇒ FP = m g a/(3 b) Cal fer menys força si s’aplica a P ⇒ FP = F a/b = F 5/9 .5·0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2011 Pautes de correcció Pàgina 1 de 2 Tecnologia Industrial SÈRIE 2 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 a Q3 d Q4 b Q5 c Exercici 2 m 0 0 0 a) 0 1 1 1 1 s 0 0 1 1 0 0 1 1 h 0 1 0 1 0 1 0 1 f 1 0 1 1 1 1 1 1 b) f = m⋅s ⋅h + m ⋅s ⋅h + m ⋅s ⋅h + m⋅s ⋅h + m⋅s ⋅h + m⋅s ⋅h + m⋅s ⋅h = m⋅s ⋅h = m + s + h c) m s h f Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) m = ρ V = ρ (0.5·0.008) = 2.9·0.

18 ⋅ 103 (60 − 13) = 11.0003 n ) 30/π Γ0 = 0.274 kW h b) Esolar = I ⋅ t = 16.274 = 1.25% 800 P3 → 450 = 56.6 min-1 90 = 11.522 kW h/m2 c) η = 0.25% 800 P4 → 160 = 20% 800 P5 → c) Paux = Pconsum − Pmag = 1250 − 920 = 330 W Eelèc = (Paux + P2 650 ) t = (330 + ) 6 ⋅ 60 = 387.9 kJ = 0.04% 476 = 3.25% 800 .8696 Exercici 4 a) P = Γ ω .365m2 4. Γ = (0.96% Pmag 920 b) P2 → 650 = 81.0003 n ) 30/π = 6 Nm ⇒ n = 705.84·30/π = 8.522 ⋅ 0.1078 kW h η 0.84 – 0.8696 ⇒ 86.28 MJ/m2 = 4.84 – 0.79 MJ = 3.78 − 3.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2011 Pautes de correcció Pàgina 2 de 2 Tecnologia Industrial Exercici 4 a) Edia = Va ρ ce ΔT = 60 ⋅ 1 ⋅ 4.5304 ⇒ 53.5304 OPCIÓ B Exercici 3 a) η = P1 800 = = 0.021 Nm b) Γ [Nm] 8 6 4 2 0 0 c) 1000 2000 3000 [min-1] Γ = Γmàq (0.6 d) S = Edia Esolar η 50 − 17 = 0.

PRIMERA PART Exercici 1 [2.4 ± 0.] Qüestió 1 Un tren de fira té una capacitat nominal de 48 passatgers. b) (4. Si apliquem una força axial de 750 N a una barra d’aquest titani. c) (4.055) kΩ.Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna.11) kΩ.22) kΩ. 5 minuts. qüestió mal contestada: –0.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Quin nombre màxim de passatgers pot transportar el tren en una hora? a) 96 b) 576 c) 288 d) 192 Qüestió 2 En un circuit elèctric es connecten en sèrie dues resistències de tolerància ± 5 % i valors nominals 1. d) (4. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B).1 kΩ i 3.4 ± 0. Qüestió 3 La tensió de ruptura del titani comercial sense aliar és σr = 75 MPa.4 ± 0. qüestió no contestada: 0 punts. La resistència equivalent d’aquest circuit és a) (4. L’interval entre sortides consecutives és 15 minuts i el temps de trajecte.16 punts. Curs 2011-2012 . de les quals cal triar-ne UNA.44) kΩ.5 punts.4 ± 0.3 kΩ. quina secció mínima ha de tenir perquè no es trenqui? a) 1 mm2 b) 10 mm2 c) 100 mm2 d) 1 000 mm2 Districte Universitari de Catalunya Proves dʼAccés a la Universitat. Qüestió ben contestada: 0.

Qüestió 4 En un estudi sobre les emissions de CO2 a l’atmosfera provinents dels vehicles privats. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. .45 kg de CO2 per litre consumeix. grau alcohòlic: g = 15 { 1: raïm per a vi de qualitat 1: superior al 15 % vol. 2 [0. de mitjana. . es considera que la quantitat emesa d’aquest gas és independent del nombre de viatgers a partir d’una velocitat de circulació de 100 km/h. Utilitzant les variables d’estat següents: acidesa: ac = { { { 1: raïm veremat 1: superior al 12 % vol.1 L per cada 100 km de recorregut. si escau.1 kg d) 1 881 kg Qüestió 5 La fiabilitat d’un artefacte.9 kg c) 188. quants artefactes és probable que continuïn funcionant al cap de 2 400 h? a) 1 288 b) 1 260 c) 192 d) 112 Exercici 2 [2. En un viatge de 925 km. quina quantitat de CO2 emet el vehicle a l’atmosfera? a) 1 609 kg b) 160. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. grau alcohòlic: g = 12 0: raïm no veremat 0: inferior al 12 % vol. és del 92 % per a 2 400 h. La mesura de l’acidesa indica el moment idoni per a iniciar la verema i el grau alcohòlic indica si el raïm és apte per a l’elaboració de vi. 7. Per a elaborar un vi negre de qualitat cal que tingui un grau alcohòlic entre el 12 % i el 15 % vol. a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles.5 punts] . . Un cotxe alimentat amb una benzina que produeix 2. entesa com la probabilitat que funcioni sense avaries durant un cert temps.5 punts] En una explotació vinícola es controla regularment el grau alcohòlic i l’acidesa de les vinyes. raïm: r = 0: altres usos 0: inferior al 15 % vol. D’un lot inicial de 1 400 unitats. simplifiqueu-la. recorreguts a una velocitat mitjana de 100 km/h.

i l’ascensor puja a una velocitat constant v = 0. b) El parell.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. Determineu: [0. de la persiana. La persiana s’acciona mitjançant un motor reductor elèctric que s’alimenta a U = 230 V i pel qual circula un corrent I = 1.5 punts] Un ascensor hidràulic d’acció directa funciona mitjançant un cilindre hidràulic connectat directament a la cabina de l’ascensor. [0. [0. la tija i la càrrega és m = 980 kg. Ph.5 punts] Exercici 4 [2.7 A.7 MPa.2 m i alçària h = 2. [1 punt] b) La tensió normal a compressió.5 punts] Si una bomba subministra un cabal d’oli q = 2. Γs.5 punts] Una persiana d’amplària a = 3. de la tija. a una pressió p = 1. a l’interior del cilindre. m. El cilindre té un diàmetre interior dint = 94 mm i el diàmetre de la tija és dtija = 60 mm. [1 punt] 3 . Ediss.5 punts] d) L’energia elèctrica consumida. [0. del cilindre. si funciona durant un temps t = 20 s en règim nominal.5 punts] d) El rendiment. del motor reductor. a l’eix de sortida.2 m és feta d’un material de densitat superficial σ = 12 kg/m2. En règim de funcionament nominal. que gira a n = 12 min–1. el motor reductor proporciona una potència Ps = 100 W a l’eix de sortida. [0. La massa de la cabina. η. determineu: c) La potència. [0. determineu: a) La pressió relativa. i l’energia dissipada en el motor.3 L/s al cilindre.5 punts] a) La massa. Si el cilindre hidràulic manté en repòs la cabina.5 punts] c) El rendiment electromecànic. η. Eelèctr. proporcionada per la bomba. pint.33 m/s. σtija.

i en el generador. necessàries per a escalfar l’aigua en les dues fases. [1 punt] LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés . ηmult. el cafè es manté calent durant t3 = 4 h. En la primera fase. i a l’eix de sortida. d’un multiplicador de la velocitat de gir i d’un generador. es desconnecta una de les resistències per a obtenir una potència P2 = 500 W i escalfa l’aigua fins a T2 = 125 °C. Γ1. Tenint en compte que la calor específica de l’aigua és ce = 4. La cafetera escalfa mig litre d’aigua. de tot el procés si. d’un rotor amb pales.OPCIÓ B Exercici 3 [2. del multiplicador. [1 punt] c) La potència dissipada en el multiplicador. Considerem que el rendiment del multiplicador. ηgen.5 punts] Una cafetera elèctrica escalfa l’aigua en dues fases.18 kJ/(kg °C) i el cost de l’energia elèctrica és celèctr = 0. determineu: a) Les energies. Pgen.5 punts] b) El parell màxim a l’eix d’entrada. cecon. t1 i t2. Γ2.5 punts] generador multiplicador Un aerogenerador consta. en kW h. escalfa l’aigua fins a T1 = 105 °C mitjançant dues resistències que proporcionen una potència P1 = 850 W. de cadascuna de les dues fases. L’aerogenerador de la figura té una relació de transmissió τ = ω2/ω1 = 73 i un sistema de control que permet que la potència elèctrica generada es mantingui constant en Pelèctr = 750 kW per a una velocitat de gir del rotor 15 min–1 ≤ n ≤ 35 min–1. pel rotor al multiplicador. En la segona fase. [1 punt] b) Els temps de durada. Determineu: a) La potència subministrada. Pmult. i el del generador. i el cost econòmic. una tercera resistència proporciona una potència mitjana P3 = 250 W per a mantenir-lo calent. Un cop el cafè ja està fet. [0.5 punts] c) L’energia elèctrica consumida. Eelèctr. bàsicament. que inicialment està a temperatura T0 = 25 °C. un cop fet. [0. E1 i E2.125 €/(kW h). P1. són constants. [1 punt] Exercici 4 [2.

qüestió no contestada: 0 punts. d) compresa entre 145.5 punts. b) compresa entre 146 mm i 146.5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. PRIMERA PART Exercici 1 [2. Curs 2011-2012 .16 punts.6 mm i 146.017 1 μΩ · m. c) compresa entre 145. de les quals cal triar-ne UNA. La resistivitat del coure és ρ = 0.92 m Districte Universitari de Catalunya Proves dʼAccés a la Universitat.8) mm.8 mm.62 m c) 45.Tecnologia industrial Sèrie 1 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. S’acceptaran totes les peces de longitud a) superior a 146. Quina és la longitud del fil? a) 0.8 mm. Qüestió ben contestada: 0.324 m b) 14.4 mm. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B).] Qüestió 1 En un plànol s’especifica que la longitud d’una peça ha de ser (146 ± 0.8 mm. Qüestió 2 Un fil de coure de 5 mm2 de secció té una resistència de 0. qüestió mal contestada: –0.93 m d) 2.05 Ω.2 mm i 146.

32 mm. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. si escau. El motor de la premsa es posa en marxa si s’acciona el pedal i es prem. Utilitzant les variables d’estat següents: polsadors: p1. Sobre cada unitat es realitzen dues operacions simultànies de t1 = 23 s i t2 = 15 s de durada.79 MPa b) 10.20 s Exercici 2 [2. un dels polsadors.5 punts] Una premsa hidràulica es controla amb dos polsadors i un pedal.70 s c) 8. d’una sola tija.19 MPa c) 17. ha d’exercir una força de 20 kN en la cursa d’avanç.Qüestió 3 L’acer inoxidable AISI 316 que s’utilitza en pròtesis mèdiques té una tensió de ruptura σr = 620 MPa.87 MPa Qüestió 5 Un sistema de pintatge automatitzat permet obtenir un màxim de 130 unitats per hora.70 s d) 9. simplifiqueu-la.5 kN d) 56.25 MPa d) 24. Si el diàmetre del cilindre és 50 mm i el de la tija.5 punts] . p2 = motor: m = { { { 1: premut 1: accionat .69 s b) 12. pedal: pe = 0: no premut 0: no accionat 1: en marxa 0: aturat a) Escriviu la taula de veritat del sistema. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent. com a mínim. quina pressió ha de proporcionar el grup hidràulic? a) 3.10 kN Qüestió 4 Un cilindre hidràulic. 2 [0.8 kN c) 80.12 kN b) 140. Quin és el temps mitjà que transcorre entre que s’acaba una unitat i que la unitat següent està preparada per a ser pintada? a) 4. Quina és la força axial màxima que es pot aplicar a una barra massissa de 12 mm de diàmetre sense que es trenqui? a) 70.

a una velocitat v = 5 m/min i els quatre forats de radi r2. entès com la relació entre l’energia mecànica i l’energia que proporciona el combustible. [0.5 punts] b) El temps. [1 punt] 3 .5 punts] c) La velocitat de tall de la broca.5 punts] b) La quantitat de combustible. El rendiment mitjà del motor. de v1 = 0 km/h a v2 = 100 km/h. El combustible que fa servir és gasoil. [1 punt] Se suposa que el motor proporciona un parell Γmot = 320 N · m constant entre n1 = 2 000 min–1 i n2 = 3 000 min–1: c) Representeu. t. amb una màquina de tall per doll d’aigua. de poder calorífic pc = 43. la corba de la potència. que adquireix el vehicle. Durant l’etapa d’acceleració. [1 punt] Exercici 4 [2. de la peça. determineu: a) L’energia mecànica. Em. de manera aproximada i indicant les escales. en una superfície horitzontal.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. mcomb. Pm. consumida. El tall s’ha fet. amb un trepant que gira a n = 1 060 min–1. vtall (velocitat lineal de la perifèria de la broca). que proporciona el motor per a 2 000 min–1 ≤ n ≤ 3 000 min–1. de tall del perfil.5 punts] Un vehicle de massa m= 1 725 kg accelera. m.25 MJ/kg. [0. Lext. Determineu: a) La longitud del contorn exterior.5 punts] La peça de la figura s’ha obtingut a partir d’una planxa d’acer inoxidable de gruix e = 12 mm i densitat ρ = 7 900 kg/m3. [0. [0.5 punts] d) La massa.8 %. és η = 20.

L’interruptor 1 s’obre quan la temperatura de l’aigua arriba als 105 °C i l’interruptor 2. quan la temperatura arriba als 125 °C. Determineu: a) La resistència inicial del circuit.5 punts] Exercici 4 [2. serveix per a mantenir el cafè calent. I. La bomba funciona per mitjà del tancament sobtat i periòdic d’una vàlvula de descàrrega. i el circuit s’alimenta a una tensió U = 230 V. La resistència R3.5 punts] En la figura es mostra el circuit elèctric d’una cafetera. [1 punt] c) El volum d’aigua. que proporciona el dipòsit subministrador. [0.5 punts] c) El valor de les dues potències. situat a una altura h1 = 3 m. [0.OPCIÓ B Exercici 3 [2. [1 punt] b) El rendiment.5 punts] Un ariet hidràulic és una bomba d’aigua que aprofita l’energia que proporciona un dipòsit subministrador. Les altres dues resistències tenen valors R1 = 145 Ω i R2 = 100 Ω. quan es connecta la cafetera. Rin. [0.5 punts] LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés .5 punts] b) El corrent. [0. P1 i P2. situat a una altura h2 = 25 m. que ha deixat anar la vàlvula de descàrrega en t = 4 h de funcionament. V. Ph1. de la bomba. que consumeix la cafetera quan els interruptors 1 i 2 estan tancats i quan només ho està l’interruptor 2. El dipòsit subministrador proporciona un cabal q1 = 5 L/s i el dipòsit receptor rep un cabal q2 = 0. Determineu: a) La potència hidràulica. η. Quan es connecta la cafetera. els dos interruptors termostàtics estan tancats. que és variable. consumit quan es connecta la cafetera.35 L/s. per a elevar una part de l’aigua a un dipòsit receptor. [1 punt] d) El valor que ha de tenir la resistència R3 perquè la potència consumida quan es manté el cafè calent sigui P3 = 300 W.

399 MPa c) P h = p ⋅ q = 1.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2012 Pautes de correcció Pàgina 1 de 4 Tecnologia industrial SÈRIE 3 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 c Q3 b Q4 b Q5 a Exercici 2 ac 0 0 0 a) 0 1 1 1 1 g12 0 0 1 1 0 0 1 1 g15 r 0 0 1 X ← No és possible 0 0 1 0 0 0 1 X ← No és possible 0 1 1 0 b) Amb X = 0 r = ac ⋅ g12 ⋅ g15 c) Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) ∑ Fverticals cabina = 0 pint = b) σ tija = Fch = sint Fch ⎛d ⎞ π ⎜ int ⎟ ⎝ 2 ⎠ Fch = stija 2 → Fch = m g = 980 ⋅ 9.385 MPa Fch ⎛ d tija ⎞ π ⎜⎜ ⎟⎟ ⎝ 2 ⎠ 2 = 3.807 = 9611N = 1.33 = = 0.8111 Ph 3910 .7 ⋅ 106 ⋅ 2.3 ⋅ 10−3 = 3910 W d) η = Fch ⋅ v 9611 ⋅ 0.

44 W h E2 = V ρ ce (T2 − T1) = 0.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2012 Pautes de correcció Pàgina 2 de 4 Tecnologia industrial Exercici 4 a) m = a ⋅ h ⋅ σ = 3.1kNm ηmult P1 ⋅ ηmult = = 7.82 kJ OPCIÓ B Exercici 3 a) P1 = b) Γ 1 = Pelèc 750 = = 1268 kW ηgen ⋅ ηmult 0.518 kNm τ ωmín ⋅ τ c) Pmult = P1 (1 − ηmult ) = 405.2 ⋅ 12 = 84.5 ⋅ 1⋅ 4.7 d) Eelèc = Pelèc ⋅ t = U ⋅ I ⋅ t = 230 ⋅ 1.13 € .6 s c) Eelèc = E1 + E2 + P3 t3 = 46.61 W h b) E1 = P1 t1 E2 = P2 t2 ⇒ ⇒ t1 = E1 P1 = 196.7 kW ( ) Pgen = P1 ηmult 1 − ηgen = 112.2 ⋅ 2.5 ⋅ 1⋅ 4.82 kJ Edis = Eelèc (1 − η ) = 5.1kW Exercici 4 a) E1 = V ρ ce (T1 − T0 ) = 0.8 kJ = 11. 48 kg b) Γ s = c) η = Ps = ω 100 = 79.7 ⋅ 20 = 7.2 kJ = 46.058 kW h ceco = Eelèc ⋅ c = 0.68 P1 ωmín Γ 2 = Γ1 P1 = nmín ⋅ 2π 60 = 807.58 Nm 2π 12 60 Ps 100 = = 0.2558 U I 230 ⋅ 1.61 + 250 ⋅ 4 = 1058 W h = 1.7 s t 2 = E2 P2 = 83.18 ⋅ 103 (125 − 105) = 41.87 ⋅ 0. 44 + 11.18 ⋅ 103 (105 − 25) = 167.

5 kJ 2 2 3600 ⎝ ⎠ Em Em = Ecomb mcomb ⋅ pc → mcomb = Em = 73.5 ⋅ 10 J = 665. 4 rad/s → P1 = 67.98 g η ⋅ pc n1 = 2000 min−1 → ω1 = 209.2 rad/s → P2 = 100.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2012 Pautes de correcció SÈRIE 1 Primera part Exercici 1 Q1 d Q2 b Q3 a Q4 b Q5 a Exercici 2 p1 0 0 0 a) 0 1 1 1 1 p2 0 0 1 1 0 0 1 1 pe m 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 b) m = p1 ⋅ p2 ⋅ pe + p1 ⋅ p2 ⋅ pe + p1 ⋅ p2 ⋅ pe m = ( p1 + p2 ) ⋅ pe c) Segona part OPCIÓ A Exercici 3 2 a) Em = ΔEc = b) η = c) 1 1 1000 ⎞ ⎛ 3 m v 22 = 1725 ⎜ 100 ⎟ = 665.5 kW Pàgina 3 de 4 Tecnologia industrial .02 kW n2 = 3000 min−1 → ω2 = 314.

8 W Rini 59.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2012 Pautes de correcció Exercici 4 a) Lext = 2 b + 2 h − 2 r1 + 2 π r1 = 2007 mm 4 Lext = 0.33 Ω P3 Exercici 4 a) Ph1 = q1 ρ g h1 = 5 ⋅ 1⋅ 9.47 kg OPCIÓ B Exercici 3 ⎛ 1 1 ⎞ =⎜ + ⎟ ⎝ R1 R2 ⎠ a) Rini b) I = −1 = R1 ⋅ R2 = 59.1 W b) η = Ph2 q2 h2 = = 0.5·103 mm2 4 m = ρ S e = 23.807 ⋅ 3 = 147.886 A Rini c) P1 = 2302 U2 = = 893.18 d) P3 = U2 R2 + R3 ⇒ R3 = . 4014 min = 24. P2 = U 2 2302 = = 529 W 100 R2 U2 − R2 = 76.08 s v b) t = c) v tall = n 2 π r2 = 33.555 m/s d) S = b ⋅ h − r12 + π r12 − 4 π r22 = 247.5833 Ph1 q1 h1 c) V = ( q1 − q2 ) t = 66960L Pàgina 4 de 4 Tecnologia industrial .18 Ω R1 + R2 U = 3.30 m/min = 0.

] Qüestió 1 Un fil de coure de 600 m té una resistència de 1. produeix una intensitat de llum equivalent. Si el fil es divideix en dos parts iguals de 300 m i es connecten en paraŀlel.5 punts. de les quals cal triar-ne UNA. quina és la resistència entre els extrems? a) 0.02 Ω. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B).5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. segons el fabricant.04 Ω Qüestió 2 Se substitueix una bombeta incandescent de 100 W per una bombeta de baix consum de 20 W que.02 Ω d) 2.13 €/kW h. Qüestió ben contestada: 0.51 Ω b) 0. qüestió mal contestada: –0. qüestió no contestada: 0 punts.255 Ω c) 1.) a) 6 923 h b) 5 769 h c) 7 524 h d) 8 654 h Districte Universitari de Catalunya Proves dʼAccés a la Universitat. PRIMERA PART Exercici 1 [2.Tecnologia industrial Sèrie 4 La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna.16 punts. Quant de temps ha de funcionar perquè la substitució produeixi un estalvi de 90 €en el consum? (Considereu el cost de 0. Curs 2011-2012 .

llevat que la bateria tingui un baix nivell de càrrega o la temperatura exterior sigui inferior a 3 °C. Si es mesura una pressió de 8 bar a 45 °C. Utilitzant les variables d’estat següents: velocitat del cotxe: v = { { { 1: superior a 3 km/h 1: carregada . 2 [0. Si el diàmetre del cilindre és 50 mm i el de la tija. quantes unitats s’han venut en aquests 100 dies? a) 8 800 b) 9 500 c) 9 600 d) 10 900 Qüestió 5 El full de característiques d’un sensor de pressió indica que quan l’aparell treballa en l’interval de temperatures comprès entre 0 °C i 50 °C l’error total màxim és ± 2 % de la lectura.2 bar b) 8.5 punts] . simplifiqueu-la.093 MPa c) 12. bateria: b = 0: inferior a 3 km/h 0: baixa temperatura exterior: t = { 1: superior a 3 °C 1: en funcionament . si escau. Si al cap de 100 dies es realitza la dotzena comanda. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i. [1 punt] c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.894 MPa Qüestió 4 En un botiga es disposa inicialment d’un estoc de 1 000 unitats d’un producte i està fixat que cal realitzar una comanda de 800 unitats quan s’arriba a un estoc de 300 unitats.Qüestió 3 Un cilindre hidràulic ha d’exercir una força de 10 kN en la cursa de retrocés. quina pressió ha de proporcionar el grup hidràulic? a) 8. 32 mm. motor: m = 0: inferior a 3 °C 0: aturat a) Escriviu la taula de veritat del sistema.16 bar Exercici 2 [2.626 MPa b) 5. quin és el valor màxim que pot donar el sensor? a) 8.5 punts] Un sistema dissenyat per a reduir el consum de combustible en els cotxes atura completament el motor quan el vehicle va a una velocitat inferior a 3 km/h.43 MPa d) 1.14 bar c) 8 bar d) 8.

38 kg de CO2. respectivament. I. considerem un vehicle de massa m = 1 300 kg que utilitza com a combustible gasolina de densitat ρ = 0. Ebombeta. corresponent. Determineu: d) La quantitat de CO2 emesa a les velocitats v1 i v2. que circula per una bombeta encesa i la resistència interna. [0. [0. [0.5 punts] b) L’expressió de la potència que ha de vèncer el motor per a avançar. [0. R.SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3 [2. t1 i t2. on v està expressat en m/s.68 kg/L i de poder calorífic pc = 47.5 punts] b) El corrent. ntotal. Quan la lluminària es connecta a U = 230 V.5 punts] c) La quantitat de combustible. els interruptors canvien d’estat cíclicament cada tc = 0. [1 punt] Exercici 4 [2. Determineu: a) El nombre total de bombetes.23. l’expressió de la qual és la següent: Fres = 0. i el consum per bombeta. Determineu: a) Els temps de durada.5 punts] Una lluminària decorativa està formada per quatre files de n bombetes iguals. si la lluminària funciona durant t = 6 h. de manera que sempre hi ha una sola fila de bombetes enceses. [1 punt] La combustió d’un litre de gasolina produeix una emissió de 2. Es realitzen dos desplaçaments de d = 25 km en terreny horitzontal a les velocitats constants v1 = 80 km/h i v2 = 120 km/h. de la lluminària. Etotal. Per a fer-la atractiva.5 s. consumida a les velocitats v1 i v2.1 MJ/kg. consumeix P = 360 W. mcomb1 i mcomb2. connectades segons l’esquema de la figura. de potència Pbombeta = 5 W. La resistència a l’avanç del vehicle es pot aproximar mitjançant una força. El rendiment del motor és η = 0.5 punts] 3 .5 punts] Per a estudiar l’impacte en el consum i en l’emissió de CO2 d’un vehicle a diferents velocitats. dels dos desplaçaments a velocitats v1 i v2.42v 2 N. [1 punt] c) El consum total.

L. t. que cal aplicar-hi. E. horitzontal. [1 punt] Exercici 4 [2.5 punts] d) L’energia elèctrica consumida. de massa m = 60 kg.OPCIÓ B Exercici 3 [2. [1 punt] b) La força. [0. [1 punt] c) Les forces.5 punts] c) La longitud de cable. està penjada de dos cables iguals i de massa negligible.1 m. φ.5 punts] La figura mostra les posicions desplegada i plegada d’una cistella de bàsquet que penja del sostre. F. [0. necessària per a fer pujar la cistella. que assoleix la barra. h. Ediss. F.45 m respecte de la posició d’equilibri. i l’energia dissipada. que exerceixen els cables. que tarda a pujar la cistella amb el motor funcionant en règim nominal.5 punts] LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés . FA i FB.5 punts] La barra AB de la figura. El mecanisme s’acciona per mitjà d’un cable que s’enrotlla a una politja.30 i proporciona a l’eix de sortida un gir n = 14 min–1 i una potència Ps = 200 W. [0. moguda per un motor reductor elèctric. [0. Si es desplaça s = 0. Totes les masses es consideren negligibles excepte la massa del tauler. de radi R = 0. que correspon a F = 0. que és m = 115 kg. Per a desplaçar la barra horitzontalment s’empeny amb una força.5 punts] b) El temps. en règim de funcionament nominal. El motor reductor té. Eelèctr. un rendiment η = 0. Determineu: a) L’energia. dels cables i l’altura. que s’ha enrotllat. determineu en aquesta configuració: a) L’angle.

5 W h Pàgina 1 de 2 Tecnologia industrial .565 A U 230 R= Ubombeta 230 72 = = 2.565 I c) Etotal = P ⋅ t = 360 ⋅ 6 ⋅ 3600 = 7776 kJ = 2.16 kW h Ebombeta = Etotal ntotal = 27 ⋅ 103 J = 7.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2012 Pautes de correcció SÈRIE 4 Primera part Exercici 1 Q1 b Q2 d Q3 a Q4 b Q5 d Exercici 2 v b t m 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 a) 0 1 1 0 b) m = v ⋅ b ⋅ t = v + b + t 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 c) Segona part OPCIÓ A Exercici 3 a) n = b) I = P Pbombeta = 360 = 72 → ntotal = 4 ⋅ n = 288 bombetes 5 P 360 = = 1.041 Ω 1.

7206 Wh b) t = E 2594 = = 12.23 ⋅ 47.7 ) = 2594 J = 0.3 Edis = Eelèc − E = 6053 J = 1.402 Wh 0.6 ) ⋅ 1125 P ⋅t mcomb1 = res 1 = = 0.6 ) ⋅ 750 = = 1.38 = 1.23º L 0.675kg de CO2 ρ 1 = mcomb2 ρ Pres ⋅ t2 0.769kg de CO2 OPCIÓ B Exercici 3 a) E = m ⋅ g ⋅ h = 115 ⋅ 9.681Wh Exercici 4 a) ϕ = arcsin 0. 42 ⋅ ( 80 3.Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat PAU 2012 Pautes de correcció Pàgina 2 de 2 Tecnologia industrial Exercici 4 a) t1 = d = 0.2083h = 750 s v2 b) Pres = Fres ⋅ v = 0.3 N c) ∑ M (G) = 0 → FA = FB → FA = FB = mg = 355.38 = 3. Pres ⋅ t Em c) η = = Ecomb mcomb ⋅ pc 3 0. 4786 kg η ⋅ pc 0.1 ⋅ 12.97 = 1.23 ⋅ 47. 42 ⋅ (120 3.077kg η ⋅ pc 0. amb v en m/s.3125h = 1125 s v1 t2 = d = 0.1⋅ 106 3 mcomb2 = mcomb1 d) ( CO2 )v = ( CO2 )v 2 ⋅ 2.8 h = L − L cos ϕ = L (1 − cos ϕ ) = 0.1386 m b) ∑ Fverticals = 0 → ( FA + FB ) cos ϕ − m g = 0 ∑ Fhoritzontals = 0 → ( FA + FB ) sin ϕ − F = 0 F = m g tan ϕ = 400.901m 60 2594 = 8647 J = 2.97 s Ps 200 c) L = ω R t = 14 d) Eelèc = E η = 2π ⋅ 0.1⋅ 106 ⋅ 2.807 ⋅ ( 3 − 0.8 N 2 cos ϕ .45 s = arcsin = 34.42 v 3 W.

1600ºC 1500ºC Líquido 1100ºC Austenita 900ºC 700ºC Ferrita Fe3C (Cementita) Fe 1 2 4. Los apartados de cada cuestión se puntuarán con el valor que se indica en los enunciados.5 puntos) b) Temperatura a la que empieza a solidificar y temperatura a la que termina (0.5 puntos) d) ¿Qué transformación se produce cuando la temperatura desciende por debajo de 700ºC (0. TIEMPO: Una hora y treinta minutos Opción A Cuestión nº1 (2 puntos) En la figura adjunta se muestra el diagrama Fe-C simplificado. Instrucciones: Sólo se podrá contestar una de las dos opciones. Conteste a las siguientes cuestiones relativas al compuesto eutéctico (ledeburita): a) Porcentaje de hierro y de carbono (0. Puntuación: Cada cuestión se calificará con una puntuación máxima de 2 puntos.5 puntos) c) ¿Cuáles son los constituyentes en los que se transforma al solidificar y cuál es su proporción?(0.95. desarrollando íntegramente su contenido. b) Empieza y termina a 1100ºC. d) Se transforma toda la austenita que queda en un eutectoide (perlita) que tiene un 14% (1/7) de cementita y un 86% (6/7) de ferrita.UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MODELO Curso 2011-2012 MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B" cada una de las cuales consta de cinco cuestiones que a su vez pueden comprender varios apartados.5 puntos) SOLUCION: a) 4. c) Se transforma en austenita y cementita al 50% cada una.5% de Fe.5 % en peso de carbono 7 .5% de C. Puntuación global máxima 10 puntos.

E1 S1 (1 Punto). (2 puntos) .5.Cuestión n°2 (2 puntos) El interior de un congelador que emplea una máquina frigorífica de 145 W de potencia y funciona de acuerdo al Ciclo de Carnot se mantiene a la temperatura de –18°C. Conociendo que la eficiencia de la máquina es 7.5)) + (255) = 289 K = 16°C b) Q2 = ηmf W = (7. b) X2 < 3 → S1 = 5 →Z2 = 25 X2 > 3 → S1 =0 → Z2 = 0 Cuestión nº 4 (2 puntos) Dibuje un esquema de un circuito neumático donde el émbolo de un cilindro de doble efecto es accionado por una válvula con pulsador manual y cuando alcanza la carrera máxima retrocede automáticamente. X1 > 3 → Z1 = 0+5X. (1 Punto).5 puntos) SOLUCIÓN: Q1 = calor cedido al foco caliente Q2 = calor retirado del foco frío W = trabajo suministrado por el compresor Q1 = Q2 + W T1 = temperatura del foco caliente T2 = (-18) + (273) = 255 K a) ηmf = Q2 / W = Q2 / (Q1 – Q2) = T2 / (T1 – T2) T1 = (T2 / ηmf) + T2 = ((255) / (7.5 puntos) c) El calor aportado al exterior del congelador (0.5 W c) Q1 = Q2 + W = (1087.5) + (145) = 1232.5) (145) = 1087. calcule: a) El valor de la temperatura ambiente en el exterior del congelador (1 punto) b) El calor eliminado del interior del congelador (0.5 W Cuestión nº 3 ( 2 Puntos) En el diagrama de bloques de la figura la función de transferencia del comparador es: E1 < 3 → S1 = 5 E1 ≥ 3 → S1 = 0 E1 S1 COMPARADOR X1 + Z1 X2 5 Z2 COMPARADOR 5 + a) Obtenga la función de transferencia Z1=f(X1) b) Obtenga la función de transferencia Z2=f(X2) SOLUCIÓN: a) X1 < 3 → Z1 = 5 + 5 X.

5 puntos) b) Determine el número de átomos situados en el interior de la celdilla de una red cúbica centrada en el cuerpo y una red cúbica centrada en las caras (0.5 puntos) SOLUCIÓN a) (54)10 = (00110110)2 ⇒ (-54)10 = C2(00110110) = (11001010)C2 b) (120)10 = (01111000)2 ⇒ (+121)10 = (01111000)C2 c) (10011100)C2 es negativo.SOLUCIÓN: Cuestión nº 5 (2 puntos) a) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número –54 (0.15 nm.5 puntos) d) Obtenga el valor decimal de 01000110 sabiendo que está representado en complemento a 2 usando 8 bits (0.5 puntos) b) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número +120 (0.5 puntos) c) Obtenga el valor decimal de 10011100 sabiendo que está representado en complemento a 2 usando 8 bits (0. Red Cúbica Centrada en el Cuerpo: .5 puntos) c) Defina el concepto de constante reticular y calcule dicha constante para una red cúbica centrada y una red cúbica centrada en las caras suponiendo el radio atómico de 0. C2(10011100) = (01100100) y (01100100)2 = (100)10 ⇒ ⇒ (10011100)C2 = (-100)10 d) (01000110)C2 es positivo y (01000110)2= (70)10 ⇒ (01000110)C2 = (+70)10 Opción B Cuestión nº1 (2 puntos) Conteste brevemente a las siguientes cuestiones: a) ¿Qué es una red cúbica centrada y una red cúbica centrada en las caras? (0. (1 punto) SOLUCIÓN: a) Una red cúbica centrada se produce cuando los átomos del metal se posicionan en los vértices y en el centro del cubo y una red cúbica centrada en las caras se produce cuando los átomos del metal se posicionan en los vértices del cubo y en el centro de cada una de sus caras. b) Red cúbica centrada: Nº átomos = (1 átomo / 8 vértices * 8 vértices) + 1 átomo = 2 átomos Red cúbica centrada en las caras: Nº átomos = (1 átomo / 8 vértices * 8 vértices) + (1/2 átomo por cara * 6 caras) = 1 + 3 = 4 átomos c) Es la distancia de las aristas del cubo medida desde centro a centro de átomo.

(1 Punto) (1 Punto) P1 X Y + + _ P2 _ + P3 _ P5 P4 Z .2 Ω.580) / (20) = 8. b) Obtenga la función de transferencia Z=f(X).35nm 3 3 a= Red Cúbica Centrada en las Caras a 2 + a 2 = (4R ) .320 W Q = Pt = (4320)(20) = 86. Determine: a) Potencia consumida por el motor.580 J Pu = Wu / t = (176. (0.400 W b) Wu = mgh = (1125)(9. (0.829) / (14.(a ⋅ 2 ) 2 + a 2 = (4 R ) .400) (100) = 63.5 puntos) c) Rendimiento del motor. (0.06% d) PQ = I2r = (60)2(1.81)(16) = 176. 2 a 4R a⋅ 2 16 R 2 4 R = = 0.5 puntos) d) Pérdidas de calor al exterior por efecto Joule. La intensidad de corriente es de 60 A y la resistencia interna de 1.42nm 2 a 4R a Cuestión nº2 (2 puntos) Un ascensor de 1125 kg situado en una atracción de feria es accionado mediante un motor eléctrico de corriente continua en serie conectado a una fuente de 240 V. (0.829 W c) η = Pu / P = (8. a = 2 2 ⋅ R = 0.5 puntos) SOLUCIÓN: a) P = VabI = (240)(60) = 14.400 J Cuestión nº 3 ( 2 Puntos) Dado el diagrama de bloques de la figura: a) Obtenga la función de transferencia Z=f(Y).2) = 4.5 puntos) b) Potencia útil. expresadas en julios. El ascensor se eleva a una altura de 16 m en 20 segundos.

5 puntos) (a + b + c + d ) = M 15 producto final eliminando maxterms redundantes (M14 y M15) f (a. 10 . d ) = ⋅(a + b)·(d + c) ⋅ (a + b + c + d ) Desarrollo cada término suma por separado: (0.{P1 − P2 .6 cm3/ciclo Cuestión nº5 (2 puntos) Exprese canónicamente como producto de maxterms la siguiente función lógica: f ( a .5 puntos) (d + c) = (a a + bb + c + d ) = (a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d ) = = M2· M10· M6· M14 (0.5 puntos) (a + b) = (a + b + cc + d d ) = (a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d ) = = M12· M14· M13· M15 (0.12. La presión del aire es de 6 bar y realiza una maniobra de 10 ciclos cada minuto.10. Sa = 6 . c .5 puntos) Nota: también podría presentarse como solución final igualmente válida la expresión abreviada: f(a. d ) = ( a ⋅ b ) ⋅ ( d + c ) ⋅ ( a + b + c + d ) SOLUCIÓN: Desarrollo como producto de sumas: f (a.6. c.14. d ) = (a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d )· (a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d )(a + b + c + d ) (0. b. su carrera es de 350 mm. 3 } 1 + P3 Y b) Apoyándonos en el resultado anterior: P3 {P1 − P2 . 10 .SOLUCIÓN: P Z a) = P4 . b. a) Calcula la fuerza teórica que ejerce el cilindro en el avance y en el retroceso. (1 punto) b) El consumo de aire en condiciones normales. 62/4 = 1696 N Fr = p . Sr = 6 . b. π .c. (62 – 22) /4 = 1507 N b) Volumen por ciclo en el avance Va = π .b. c.13.P4 = P3 X 1 + P5 {P1 − P2 . (1 punto) SOLUCIÓN: a) Fa = p . π . 62/4 .d) = Π M(2.15) . } 1 + P3 Z . } 1 + P3 Cuestión nº 4 ( 2 Puntos) Se dispone de un cilindro de doble efecto con un émbolo de 60 mm y un vástago de 20 mm. 35 = 989.

Apartado d: 0.5 puntos. OPCIÓN A Cuestión nº 1: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 0. En aquellas cuestiones en las que los resultados de un apartado intervengan en los cálculos de los siguientes. Apartado d: 0.5 puntos. Apartado b: 1 punto.5 puntos. Apartado c: 0.5 puntos. Apartado c: 0. Apartado b: 0.5 puntos.5 puntos.5 puntos.5 puntos.5 puntos. una vez realizadas las pruebas. Cuestión nº 2: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 0. de una solución de las mismas.5 puntos. Apartado b: 0. Apartado b: 0.5 puntos.5 puntos. Apartado c: 1 punto.5 puntos. Cuestión nº 4: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 1 punto.5 puntos. Cuestión nº 2: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 1 punto. Apartado c: 0. Apartado d: 0. Apartado b: 0. Apartado b: 0. Cuestión nº 3: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 1 punto. Apartado b: 1 punto. para que les sirva de guía en el desarrollo de su trabajo.5 puntos. Apartado c: 0. los correctores deberán valorar como válidos estos últimos apartados si su planteamiento fuese correcto y tan solo se tiene como error el derivado del cálculo inicial. Puntuación total 10 puntos OPCIÓN B Cuestión nº 1: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 0.5 puntos. Cuestión nº 3: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 1 punto. Apartado b: 1 punto. Cuestión nº 4: 2 PUNTOS Cuestión nº 5: 2 PUNTOS repartidos de la siguiente forma: Apartado a: 0. Cuestión nº 5: 2 PUNTOS Puntuación total 10 puntos .TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN Los profesores encargados de la corrección de las cuestiones dispondrán.