You are on page 1of 22

Alt verenler alma, Sal ve Gvenlii Talimat

Hazrlanma Tarihi: 18.09.2013

ERK
1. Ama
2. Uygulama Alan
3. Sorumluluk
4. Tanmlar
5. lem
6. Taeron Firmalardan stenilen Belgeler
7. Referanslar
8. Deiiklik Yetkisi
9. Yrrlk
10.Tarihe
11.Hazrlama Sreci
12.Ekler

Sayfa 1 / 22

1. AMA
bu Sal ve Gvenlii zel artnamesi (artname) ierisinde Konya eker San. Ticaret A.. ye
ait alma alanlar ierisinde faaliyet gsterecek olan yklenici konumundaki firmalarn yerine
getirmesi gereken alma ile Sal ve Gvenlii kurallar yer almaktadr.
bu artnamenin amac, Konya eker San. Ticaret A.. nin yklenici firmaya ihale ettii ilerle ilgili
yaplan almalarda, yklenicinin uymakla ykml olduu alma ile ii sal ve i gvenlii
kurallarnn uygulanmasdr.

2. UYGULAMA ALANI
bu artnamenin uygulanaca geerlilik alan, Konya eker San. Ticaret A.. de alan tm yklenici
firmalar kapsamaktadr.
3. SORUMLULUK
Sal ve Gvenlii Koordinatr, ve personel sorumlusu (idari iler) bu prosedr gereklerinin
yerine getirilmesi ve her yl gncellenmesi ile ilgili kontrol ve denetimlerin yaplmasndan sorumludur.
nsan kaynaklar (idari iler) ve Salk Gvenlik Birimi yklenici elemanlarnn eitim kaytlar ile
salk ve gvenlik kaytlarnn tutulduundan, i ekipmanlarnn kaytlarnn takibinden sorumlu olan
ve i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtmek zere iyerinde kurulan, gerekli donanm ve personele
sahip olan birimdir.
Saha denetimlerinden, zlk dosyalarndan ve prosedr gereklerinin yerine getirilmesinden
sorumludur.
Yklenici Firma Gvenlii Sorumlusu, ilgili yklenici firma alanlarnn yasal gerekliliklere
uygun almasn salamak, yasal yaptrmlar uygulamak, bu prosedr ve talimat gereklerinin yerine
getirilmesinde kendi zerlerine den grevleri yapmak mecburiyetindedir. Bu nedenle Gvenlii
Sorumlusu atamaktan sorumludur. Atanan i gvenlii sorumlusunu iverene bildirme zorunluluu
vardr.

4. TANIMLAR
-

Sayfa 2 / 22

5. LEM
5.1.1. Genel Uyarlar
bu artname, Konya eker San. Ticaret A.. nin verdii siparilerle, iletme alan ierisinde ve
arazisinde alacak (i, hizmet, vs.) tm yklenici firmalar kapsamaktadr.
Yklenici firmalar, Konya eker San. Ticaret A.. a ait iyerlerinde alt mddete yasal her trl
nlemi almak ve asgari zeni gstermek zorundadr. Yklenici firmalarn ya da alanlarnn gerekli
tedbirleri almamasndan dolay herhangi bir zarar sz konusu olduunda ibu zararlarn tm
yklenici firma tarafndan karlanacaktr. Bu artnameyi imzalamakla, yklenici firmalar, herhangi
bir ihmal ya da kusurlarndan dolay Konya eker San. Ticaret A..nin herhangi bir zarara uramasna
sebebiyet vermeleri halinde bu zararlarn tmn faizi ile birlikte ve herhangi bir itiraz ya da defi ileri
srmeksizin demeyi peinen kabul etmektedir.
Yklenici firmalar, Konya eker San. Ticaret A.. ye ait iyerlerinde alt mddete alanlarnn
yasal gerekliliklere ve iveren tarafndan verilen talimatlara uygun olarak almasn salamak zere
6331 Sayl Sal ve Gvenlii Kanunu madde 6.ya gre Gvenlii Uzman, Yeri Hekimi ve
Dier Salk Personeli grevlendirmekle ykmldr.
alan says 50yi (elli) aan yklenici firmalar ayrca Sal ve Gvenlii Kurullar Hakknda
Ynetmelii kapsamnda Gvenlii Kurulu kurmak zorundadr.
sal ve gvenlii Kurullar Hakknda Ynetmelik Madde 4 (2) Alt aydan fazla sren asl iverenalt iveren ilikisinin bulunduu hallerde;
a) Asl iveren alt iverenin alan saylar ayr ayr elli ve daha fazla ise asl iveren ve alt iveren ayr
ayr kurul kurar. sal ve gvenlii faaliyetlerinin yrtlmesi ve kurullarca alnan kararlarn
uygulanmas konusunda ibirlii ve koordinasyon asl iverence salanr.
b) Bir iyerinde sadece asl iverenin alan says elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asl
iverence kurulur. Kurul oluturma ykmll bulunmayan alt iveren, kurul tarafndan alnan
kararlarn uygulanmas ile ilgili olarak koordinasyonu salamak zere vekleten yetkili bir temsilci
atar.
c) Alt iverenin alan says elli ve daha fazla, asl iverenin alan says ellinin altnda ise iyerinde
kurul alt iverence oluturulur. Asl iveren alt iverenin oluturduu kurula ibirlii ve koordinasyonu
salamak zere vekleten yetkili bir temsilci atar.
) Asl iveren ve alt iverenin alan saylar ayr ayr ellinin altnda ve toplam alan says elliden
fazla bulunduu durumlarda ise koordinasyon asl iverence yaplmak kaydyla, asl iveren ve alt
iveren tarafndan birlikte bir kurul oluturulur. Kurulun oluumunda yeler Sal ve Gvenlii
Kurullar Hakknda Ynetmeliinin 6 nc maddesine gre her iki iverenin ortak karar ile atanr.
Konya eker San. Ticaret A.. tarafndan Salk ve Gvenlik Birimi kurulmu ise yklenici firmalar bu
hizmeti bedeli karl bu birimden alabilirler. Bu greve atanan ve grevlendirilen kiileri, resmi yaz
ile Konya eker San. Ticaret A.. Gvenlii Birimine bildirmek zorundadr.
Yklenici firmalarn, yapt ilerle ilgili aylk periyodlarda Risk Analizi Raporu hazrlamak ve riskler
ortadan kaldrldktan sonra almalar esastr. Ayrca Konya eker San. Ticaret A.. nin hazrlad

Sayfa 3 / 22

Risk Analiz Raporunda belirlenen uygunsuzluklar gidermekle mkelleflerdir. Hazrlanan risk analiz
raporunda belirtilen riskler ortadan kaldrlmal, mmkn deilse alanlar riskler konusunda
eitilmeli ve kiisel koruyucular kullandrarak ve uyar iaretleri ile alanlar uyarlmak zorundadr.
Yklenici firmalarn kuracaklar iskelelere, kolayca grlebilecek bir ekilde bir tabela yerletirmeleri
ve bu tabelaya kurulu tarihini ve kuran kiileri yazmalar ve kontrol eden kiiye bunu imzalatmalar
gerekmektedir. Ayrca iskeleler uzman kiilere kurdurulmaldr.
nceden haber verilerek ya da haber vermeksizin yaplacak olan tm acil durum tatbikatlarna
yklenici firmalar eksiksiz olarak katlmak zorundadr.
Yklenici firmalar, alanlarn veya varsa alt iverenlerini ya da taeronlarn, bu alma ve Sal
ve Gvenlii Talimatnn gereklerine uymalar konusunda grevlendirmekle ykmldr.
bu artname de Konya eker San. Ticaret A.. ile yklenici firmalar arasnda akdedilen i, hizmet,
eser, inaat vb. szlemelerin ayrlmaz bir parasdr.
Yklenici firmalar, Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan ilerde alacak, yapaca ile ilgili mesleki
eitimi olmayan ii altrmayacaklarn taahht etmektedirler. Bu ykmllklerine aykr
davranmalar sebebiyle Konya eker San. Ticaret A..yi, dier yklenici firmalar ya da 3. kiileri
herhangi bir zarara uratmalar halinde tm zararlar eksiksiz olarak, ticari faizi ile birlikte ve hibir
itiraz ya da defi ileri srmeksizin ilk talepte peinen demeyi kabul etmektedirler.
Yklenici firmalarn, yaptklar ilerin yasal mevzuata uygun olmamas durumunda Konya eker San.
Ticaret A.. Fabrika Mdr herhangi bir uyarya gerek duymakszn ihlal ortadan kalkncaya kadar
yklenici firmann faaliyetini durdurabilecei gibi Gvenlii Uzmannca/Sorumlusunca bir kereye
mahsus olmak zere uyarda da bulunulabilir. Konya eker San. Ticaret A.. nin uyarda bulunmas ya
da faaliyeti durdurmas szlemeden doan dier hak ve yetkilerini kullanmaktan vazgetii ya da
erteledii anlamna gelmemektedir. Bu tr bir mevzuata aykrlk halinde, durdurulan sre iin her
hangi bir gn uzatm talep edilemeyecei gibi Konya eker San. Ticaret A.. tarafndan belirlenecek
miktarda ceza kesintisi de Yklenici den tahsil edilecek veya Yklenicinin hak ediinden dlecektir.
Konya eker San. Ticaret A.. isterse uygunsuz alan yklenici firmann szlemesini feshedebilir.
Byle bir durumda o zamana kadar yaplan ilerle ilgili bir hak edi demelerinin ykleniciye yaplp
yaplmayaca Konya eker San. Ticaret A.. tarafndan deerlendirilecektir. Deerlendirme sonucunda
kesinti yaparak deyebilecei gibi hi deme yapmamas da mmkndr. Byle bir durumda yklenici
firma her hangi bir hak ya da alacak talebinde bulunamaz. Konya eker San. Ticaret A.. yklenici firma
ile arasndaki szlemeden doan dier hak ve yetkileri sakldr.
evre Korumas, Konya eker San. Ticaret A..nin nemli hedeflerinden birisidir. bu artname ile
yklenici firmalar da Konya eker San. Ticaret A.. ile yapt szlemeye ilaveten, Konya eker San.
Ticaret A.. nin evre Politikasna uygun olarak, T.C. evre Kanun ve Ynetmeliklerine, Konya eker
San. Ticaret A.. nin evre, ve Yangn Gvenlii ile ilgili tm kurallarna uymakla ykmldr.
Tm yklenici firmalarn, T.C. Sal ve Gvenlii Kanunu ve Sal ve Gvenlii Ynetmelikleri
ne gre, i kazalar ve meslek hastalklarnn nlenmesi amacyla, ilgili mevzuata tamamen uymalar ve
uygun olan Sal ve Gvenlii nlemlerini almalar gerekmektedir.
yerinde almaya balamadan nce tm yklenici firmalarn ii ile ilgili olarak gerekli Sal ve
Gvenlii mevzuat hakknda bilgi edinmesi ve alanlarn da bilgilendirmesi gerekmektedir.

Sayfa 4 / 22

Yklenici firmalarn, Konya eker San. Ticaret A..nin Salk ve Gvenlik Birimi Sorumlularnn
verecei talimatlara eksiksiz uymalar, Uyar ve Yasak Tabelalarna dikkat etmeleri ve uygulamalar
gerekmektedir. Konya eker San. Ticaret A.. veren vekilleri ve/veya dier alanlarnn, konuyla
ilgili bilgi vermek istemesi halinde eksiksiz olarak katlm gsterilecektir.
Yklenici firmalar, Konya eker San. Ticaret A.. ta yapaca i veya verecei hizmet iin gerekli olan
tm malzeme ve alet / ekipman veya makinalarn tanmasndan, gvenlik altna alnmasndan,
alanlarnn, alt iverenlerinin veya malzeme temini iin ibirlii iinde olduklar firmalarn dier
yklenici firmalara ve/veya 3. kiilere veya Konya eker San. Ticaret A.. a verecei zararlar da dahil
olmak zere tm zararlardan ve bu zararlarn karlanmasndan ykmldr.
Konya eker San. Ticaret A.. yklenici firmalar veya alanlarnn, ibu artnameye uymamalar
halinde uymayan alanlara iten el ektirilebilecei gibi tm siparileri, oluacak zararlar tazmin
ederek iptal de edilebilir.

5.1.2. Personel
Yklenici firmalar, Konya eker San. Ticaret A.. iinde alan tm personelinin geerli bir Sigorta
Kimlik Kartna sahip olmasndan sorumludur.
alanlar 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu Madde-15 e gre
(2) Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alacaklar, yapacaklar ie uygun olduklarn
belirten salk raporu olmadan ie balatlamaz.
(3) Bu Kanun kapsamnda alnmas gereken salk raporlar, iyeri salk ve gvenlik biriminde veya
hizmet alnan ortak salk ve gvenlik biriminde grevli olan iyeri hekiminden alnr. Raporlara
itirazlar Salk Bakanl tarafndan belirlenen hakem hastanelere yaplr, verilen kararlar kesindir.
Ayrca en ge ylda bir kere bu rapor yenilenmelidir.
Yine 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu Madde-17 ye gre
(3) Mesleki eitim alma zorunluluu bulunan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan ilerde, yapaca
ile ilgili mesleki eitim aldn belgeleyemeyenler altrlamaz.
Yklenici firmalar tarafndan hi bir surette dn veya geici ii altrlamaz. Konya eker San.
Ticaret A.. a ait iyerinde altrlan yklenici firma alanlarnn kimlik bilgilerinin kolluk
kuvvetlerine bildirilmi olmas ve istenildii takdirde de ibraz edilmesi zorunludur.
Yklenici firmalarn, alt iveren kullanabilmesi iin Konya eker San. Ticaret A.. tan yazl izin almakla
mkelleftir, izinsiz altrlan alt iverenler Konya eker San. Ticaret A.. tarafndan alma alanna
kabul edilmeyecektir. Bu ekilde alt iveren ile allmas halinde bu talimatla edinilen tm
ykmllkler, alt iverenler iin de geerli olacaktr. Alt iverenlerin ibu ykmllklere aykr
davranmalar halinde Konya eker San. Ticaret A.. aykrln giderilmesini ya da doan zararn
tazminini alt iverenden isteyebilecei gibi ykleniciden de isteyebilir. Byle bir talep halinde yklenici
firmalar, hibir itiraz ya da defi ileri srmeksizin aykrln giderilmesinden ve/veya zararn
tazmininden bizzat sorumlu olurlar.
Yklenici firmalar, kendilerinin ve alt iverenlerinin ya da elemanlarnn retimini/bakmn/ilemini
yapt bina, makina, ara, gerelerin kullanm hakknda tecrbeli ve eitimli olduunu ibu

Sayfa 5 / 22

artnameyi kabul etmekle taahht etmektedir. in yaplmas ya da hizmetin verilmesi esnasnda i


elbisesi giyilmesi gerekmektedir. Kendilerinin ve alt iverenlerinin alanlarnn yrtk, hasarl elbise
giymemesine dikkat edecek, alanlarn alma esnasnda bilezik, kolye, yzk gibi taklar zerinde
bulundurmamasna zen gsterecek, uzun sal alanlarn sa uzunluklarnn backl baretin dna
kmayacak ekilde olmasn salayacaktr. Baret, i elbisesi, ayakkab, eldiven ve yaplan i gerei
kullanmas gereken tm dier kiisel koruyucular olmadan alma yaplmas yasaktr.
Yklenici firmalar, ocuk ii ve salk durumu, yaplan ie elverili olmayan personel
altrmayacaktr.

5.1.3. alma Alan


Yklenici firmalar, sadece Konya eker San. Ticaret A.. ile kararlatrlan alma alanlarnda
bulunabilir. balangcndan nce direk bu alma alanna gidecek ve i bitiminden sonra da yine
ayn yoldan iletmeyi terk edecektir. Dier alanlara, ancak i ile ilgili olmas halinde ve ncesinden
Konya eker San. Ticaret A.. tan izin alnarak gidilebilir.
e balamadan nce her bir yklenici firma, kendisi ile sorumlu olan Konya eker San. Ticaret A..
alan ile yaplacak i konusunda detayl grecek ve bilgi alacaktr.
e balamadan nce, alma alannda tehlike (rnein; tehlikeli malzemeler, dme tehlikesi vs.)
olup olmad veya alrken tehlike oluup olumayaca kontrol edilecektir.
Yaplacak i dolaysyla, dier alanlar asndan bir tehlike oluacaksa alnacak nlemler konusunda
yklenici firmalar; kendileri ile sorumlu olan kiiyle, Konya eker San. Ticaret A.. Salk ve Gvenlik
Birimi ile ve Konya eker San. Ticaret A.. yneticisi ile alnacak nlemler konusunu grecek ve
alnacak kararlar uygulayacaktr.
Yaplan i esnasnda tabelalarla iaretlenmi Kurtarma ve Ka Yollar devaml bo tutulacaktr.
alanlara sorumluluklarndaki ie ilikin gerekli kiisel koruyucular (koruma gzl, eldiven, i
gvenlii ayakkabs, baret vs.) temin edilecek ve bunlarn kullanm zellikle takip ve kontrol
edilecektir.
5.1.4. Gvenlii Mevzuat
Konya eker San. Ticaret A.. a ait alma alanlarnda 6331 Sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve
Gvenlii Ynetmelikleri ile ilgili Tebliler geerlidir. Her bir yklenici firma, alanlarnn
alanlarn Sal ve Gvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda
eitim almalarn salamak ve bu eitimleri belgelemek, belgeleri de Konya eker San. Ticaret A.. a
sunmak zorundadr. Yklenici firmalar, alan says 50yi (elli) geiyor ise Gvenlii kurulu
kurmak, iyeri hekimi ve Tehlike Snflar Tebliine gre tehlike snfna uygun i gvenlii uzman
bulundurmak zorundadr. Ya da creti karl Konya eker San. Ticaret A.. Salk ve Gvenlik
Biriminden faydalanabilirler. alan says 50yi (elli) geiyor ise sal ve Gvenlii Kurulu
kurmak zorundadrlar. Ayrca Konya eker San. Ticaret A.. Salk ve Gvenlik Birimine ait bir
Gvenlii Defteri bulunmaktadr. Bu deftere iyeri hekimi ve i gvenlii uzman tarafndan yazlacak
uygunsuzluklar annda gidermek tm yklenici firmalarn grevidir. Belirtilen uygunsuzluklarn
giderilmemesinden doabilecek tm zarar ve olumsuzluklardan her bir yklenici firma tek bana
sorumludur. X San. Ticaret A.. nin bu konuda bir sorumluluu bulunmayacaktr. Mevzuata uyulmas

Sayfa 6 / 22

sadece yklenici firmalar asndan deil iveren ve hatta 3. kiiler asndan da nem arz etmektedir.
Tm yklenici firmalar bu bilinle hareket edeceklerdir.
5.1.5. Yasaklar
Konya eker San. Ticaret A.. de faaliyet gsteren alt iveren ve taeronlar 18 yandan kk ii
altramaz. Konya eker San. Ticaret A.. iletme alan iinde kesin bir alkol ve uyuturucu yasa
vardr. Bu tr maddelerin bulundurulmas ve kullanlmas kesinlikle yasaktr. Bu tr maddelerin
etkileri altnda olduklar tespit edilen kiiler Konya eker San. Ticaret A.. alma alanndan derhal
uzaklatrlr. Tabelalarla iaretlenmi sigara ime yasa olan alanlarda sigara iilmesi kesinlikle
yasaktr.

5.1.6. Trafik
Konya eker San. Ticaret A.. alma alan ierisinde T.C. Kara Yollar Trafik Kanunlar ve
ynetmelikleri geerlidir. Bu kurallara muhakkak riayet edilmesi gerekmektedir. Ykleniciler
tarafndan kendilerine ait alma alan iinde Ltfen aralarnz yava kullannz! (20 km/h!)
tabelalar bulundurulacaktr.
Aralarn park edilmesinde geilere engel olunmamasna dikkat edilecektir.
5.1.7. alma ve naat Alanlar
Konya eker San. Ticaret A.. alma alan iinde yaplacak inaatlar iin, ina edilecek antiye
kulbeleri, antiye itleri, inaat malzeme depolarnn veya inaat makinalarnn kullanlmas izne
tabidir.
antiye kulubeleri iinde kullanlacak stma sistemleri iin yangn sndrme tpleri ykleniciler
tarafndan hazr bulundurulmaldr.
Tm birimler ve niteler Gvenlii ve Yangn Gvenlii asndan uygun olmaldrlar.
5.1.8 Konya eker Sanayi ve Ticaret A..nin Sabit Kymetleri
Konya eker San. Ticaret A.. a ait alet, ekipman, makina, nite veya malzemelerin kullanmndan
oluabilecek zararlardan yklenici firmalar sorumludur ve yklenici firmalar bu ara, gere ve
malzemeleri yalnzca Konya eker San. Ticaret A.. yetkilisinin izni ve bilgisi dahilinde
kullanabilecektir.
5.1.9. Yklenici Firmalarn Ara, Gere, Alet ve Ekipmanlar
Yklenici firma tarafndan kullanlan veya getirilen alet, makina, cihaz vs. Gvenlii
Ynetmeliklerine uygun olmaldr. Mesai bitiminde bunlarn kilit altna almas gerekmektedir.
Kaybolan eyalardan Konya eker San. Ticaret A.. sorumlu tutulamaz. Basnl gaz tpleri ve zellik
arz eden dier i aletleri ancak bunlar iin ngrlen yerlerde depolanabilir.

Sayfa 7 / 22

5.1.10. Tama ve Kaldrma Aralar


Konya eker San. Ticaret A.. a ait vin ve dier tama ve kaldrma aralarn yklenici firmalarn
kendi bana kullanmas yasaktr.
Kaldrma aralarnn kurulmasndan sonra uygunluk belgesi ile periyodik kontrol belgelerinin
kopyalar Konya eker San. Ticaret A.. Gvenlii birimine teslim edilmedike ve birim tarafndan
uygun bulunmadka ilgili aralar kullanlamaz.
Bu aralarn kullanlabilmesi ancak yaplacak i iin zorunlu olmas ve bunun iin yeterli bilgi, beceri,
eitim ve kullanma ehliyetinin olduunun ispat edilmesi ve Konya eker San. Ticaret A.. Salk ve
Gvenlik Biriminden yazl izin alnmasna baldr. Yazl izin ve kullanma ehliyeti kullancnn
yannda bulundurulmal ve istenildii takdirde de gsterilmelidir.
Yklenici firmalara ait i makineleri ve kaldrma aralarn kullananlarn Operatrlk Belgeleri
bulunmaldr. Operatrlk Belgesi olmayanlarn i makineleri ve kaldrma aralarn kullanmalar
yasaktr.
Oturmak iin koltuu olmayan aralarda seyahat edilmesi kesinlikle yasaktr.
5.1.11. Isl ler veya ilemler
Isl i veya ilemler (kaynak, kesme, lehim, talama, stma vb.) yaplacak ise konuyla ilgili Konya eker
San. Ticaret A.. den yazl izin alnmas ayrca alma zinleri Prosedr gerei Isl lemler
formunun doldurulmas gerekmektedir. zin, yaplacak i iin gerekli nlemlerin alnp alnmad
kontrol edilerek verilecektir.
Yangn gvenlii asndan yangn sndrme tp veya tplerinin devaml olarak alma alannda ve
kolay ulalabilecek yerlerde bulundurulmas gerekmektedir. ya da hizmetin tamamlanmas ile
yangn sndrme tp veya tpleri alnan yere geri gtrlmelidir. Kullanlan yangn tplerinin derhal
Konya eker San. Ticaret A.. ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu kurallara dikkat edilmemesi halinde
oluabilecek zararlardan her bir yklenici firma kendisi sorumlu olur.
5.1.12. skele ve Merdivenler
ya da hizmet yksekte grlecekse bu i iin de izin alnmas, ayrca alma zinleri Prosedr
gerei Yksekte alma formunun doldurulmas gerekmektedir.
Konya eker San. Ticaret A..nin alma alanlarnda 2 (iki) metre ve zerilerinde yaplacak almalar
yksekte alma saylmaktadr. Bu nedenle 2 (iki) metre ve daha yksekte yaplacak tm ilerde
yksekte alma prosedrleri uygulanmaldr. 2 (iki) metre ve daha yksekte yaplacak ilerde
parat tipi emniyet kemeri taklmam ve uygun yere balanmam personel altrlamaz.
Konya eker San. Ticaret A..n yaplacak i iin gerekli nlemlerin alnp alnmadn kontrol etme
hak ve yetkisi sakldr Konya eker San. Ticaret A.. yapaca kontroller sonucu gerekli izni verecektir.
Bu ilerde kullanlacak olan iskele veya merdivenler Gvenlii Mevzuatna uygun olmaldr.
skelelerin zerinde durulacak platformun, yan ve n-arka (gs hizasnda) korumalar mevcut
olmaldr. Yksekte allacak ilerde backl baret ve emniyet kemerleri mutlaka kullanlmaldr.

Sayfa 8 / 22

Hareketli merdivenlerin veya iskelelerin zerinde insan varken bunlar hareket ettirmek kesinlikle
yasaktr. skele veya merdiven zerinde alrken aaya herhangi bir ey dp alanlara zarar
vermemesi iin gerekli nlemler alnmaldr. Sklm olan iskeleler derhal alma alanlarndan
uzaklatrlmaldr.
5.1.13. Tehlikeli Malzeme (Kimyasal) Kullanm
Tehlikeli malzemeler; asitler, mineral yalar, boyalar, zc maddeler, incelticiler, kire skcler,
v.b. yalnzca Konya eker San. Ticaret A.. Salk ve Gvenlik Biriminin verdii yazl msadeyle
kullanlabilir.
zin alnsa dahi sadece aadaki zelliklere sahip olan tehlikeli malzemeler kullanlabilir;
Kolay parlar, parlar, sala zararl, andrc, tahri edici.
Aadaki zelliklere sahip tehlikeli malzemeler kesinlikle kullanlamaz;
Patlayc, (ok) zehirli, kanserojen.
Tm tehlikeli malzeme ambalajlarnn evre Ynetmeliine gre doru iaret etiketlerinin mevcut
olup olmadna dikkat edilmelidir. Ambalaj zerinde en az u bilgiler bulunmaldr;
rn smi, Tehlike areti, Maruz kalnabilecek Tehlikeler (R(Risk) Cmleleri ) ve Gvenlik nerileri
(S(Safety)- Cmleleri ).
Kesinlikle hi bir tehlikeli malzeme suya, topraa veya kanalizasyona dklemez. Kaza sonucu dklen
malzemeler iin derhal gerekli nlemler alnarak ve yaylmas engellenerek emici maddelerle
toplanmaldr.
5.1.14. pler
allan yerler temiz bir ekilde terkedilmelidir. Yaplan iten geriye kalan malzemeler, demonte
edilmi paralar, Konya eker San. Ticaret A.. tarafndan aksi belirtilmedii takdirde geriye alnmak
zorundadr. lem esnasnda oluan metal ve plastik hurdalar, naylon, karton, ahap, vb. ambalaj
atklar Konya eker San. Ticaret A.. tarafndan belirlenen konteynerlere atlmal, inaat molozlar
gsterilen blgelere dklmelidir. Hibir kimyasal atk, evsel atk kabna braklmamaldr.
Her trl itici gaz ieren sprey gibi maddelerin kutularnn, yal stp ve temizlik bezlerinin
"evreye Zararl Atk" konteynerlerine atlmas gerekmektedir.
5.1.15. Toprak Alt almalar
Toprak altnda yaplacak herhangi bir almadan nce (harfiyat, kazma, kanal ama vs.) Konya eker
San. Ticaret A..n ilgili yetkililerinden toprak altndan geen elektrik kablolar, su tesisat, hava
tesisat, doal gaz tesisat vs.lerin yerleri hakknda bilgi edinilmeli ve onlarn verdii talimatlara
kesinlikle uyulmas gerekmektedir. naat alanlar, ukurlar, kanallar vs. dier alanlarn kazaya
uramayaca ekilde dardan izole edilmeli ve uyar levhalaryla donatlmaldr. Karanlkta
grnecek ekilde aydnlatlmaldr. inde tehlikeli gaz veya oksijen azl olabilecek kuyu vs. gibi
yerler Konya eker San. Ticaret A.. Gvenlik Birimine bildirilmeli, ayrca alma zinleri Prosedr
gerei Alan D alma formu doldurulmaldr.

Sayfa 9 / 22

5.1.16. Elektrikli Aletler ve Makinalar


Konya eker San. Ticaret A.. alma alanlarnda 220 V ve 380 V iletme gerilimi bulunmaktadr.
Balantlarn tamam ancak Konya eker San. Ticaret A.. yetkili personelince yaplabilir.
Yklenici firmaya ait elektrikli el aletleri veya makinalar sadece Konya eker San. Ticaret A.. bakm
personeli tarafndan kontrol edildikten ve uygunlua dair yazl onay alndktan sonra kullanlabilir.
Konya eker San. Ticaret A.. a ait elektrikli alet veya makinalarn kullanlabilmesi iin ie balamadan
nce Yklenici tarafndan Konya eker San. Ticaret A.. ilgilisinden izin alnmak zorundadr.
Kolay yer deitirebilen el aleti makina vs.nin i bitiminde bildirilen Konya eker San. Ticaret A..
personeline geri verilmesi gerekmektedir. Yklenici firmaya teslim edilen ancak daha sonra kaybolan
Konya eker San. Ticaret A.. el aleti, makina, cihaz vs.lerin tekrar temin edilmesinden yklenici firma
ykml tutulacaktr.

5.1.17. Doal gaz, su, basnl hava ve elektrik tesisatlar


Doal gaz, su, basnl hava ve elektrik tesisatlardan herhangi birisi zerinde alma ancak Konya
eker San. Ticaret A.. ve .Ticaret A.. ilgili personeli eliinde yaplabilir. Yklenici firma
tarafndan yalnz yaplacak her mdahale yasaktr.
5.1.18. Kazalarn ve Hasarlarn bildirilmesi
Aadaki durumlar derhal Konya eker San. Ticaret A.. Sivil Savunma Birimine, (Tel: 0332 324 03 53
dahili 1456) Konya eker San. Ticaret A.. Gvenlii Sorumlusuna (Tel: 0332 324 03 53 dahili 1113)
bildirilmelidir:
-Yaralanmalarla sonulanan i kazalar
-Yangn kmas
-Herhangi bir kaak (basnl hava, su, doal gaz, vs.)
-Mdahale edilmesi gereken baka arza veya hasarlar
Yklenici firmalar, alt iverenleri veya alanlarndan birisi i kazas geirirse, Salk ve Gvenlik
Birimi ilk mdahaleyi yapacaktr.
Kazas bildirimleri ile ilgili Kanun ve Ynetmeliklerin gerekliliklerinin yklenici firma tarafndan
yerine getirilmesi gerekmektedir.
letme iinde yrtlecek iler esnasnda meydana gelebilecek kazalar ve bu kazalarn sebep olaca
zarar ve ziyandan Konya eker San. Ticaret A.. n hibir ekilde ilgisi olmayp, yklenici firma
alanlarna ve nc ahslara verilecek her trl maddi ve manevi zarardan dolay mnhasran
sorumludur.

Sayfa 10 / 22

5.1.19. Konya eker San. Ticaret A.. Gvenlii Sorumlusu


, Yangn ve evre Gvenlii konularnda oluabilecek sorun ve sorular iin Konya eker San. Ticaret
A.. Salk ve Gvenlik Birimine (Tel : 0332 324 03 53 dahili 1113) bavurulmaldr.
5.1.20. Gizli Tutma Ykmll
Konya eker San. Ticaret A.. alma alan iinde kesin bir fotoraf ve film ekme yasa vardr. stisnai
durumlar iin Konya eker San. Ticaret A.. Ynetimi izin vermelidir.
Herhangi bir dosya, izim, elektronik veri, yaz, fotokopi, vs. Ynetimin izni olmadan oaltlamaz ve
Konya eker San. Ticaret A.. alma alan dna karlamaz veya 3. kiilere gsterilemez.
Yklenici firmalar, i/hizmet verdikleri srece ve ilgili yklenici szlemesinde daha uzun bir sre
ngrlmedike devam eden 2 (iki) yl boyunca Konya eker San. Ticaret A.. a ait ve bunlarla snrl
olmamak zere ticari, teknik, finansal konulara ilikin elde ettikleri bilgileri 3. kiiler ile
paylamamakla ykmldr.

5.1.21. Anlamann sona erdirilmesi veya geici sre durdurulmas


Konya eker San. Ticaret A.. yetkililerinin uyarlarnn, artname ve szleme dna kan, koruyucu
malzeme kullanmayan yklenici firmalarn ii durdurulur ve uygun koullar yerine getirilinceye kadar
demeleri yaplmaz.
Bu nedenle oluan gecikme iin Konya eker San. Ticaret A.. szlemede belirtilen cezai artlar
uygulama, tazminat talep etme, szlemeden dnme, ii bakasna yaptrma vs. tm haklar sakldr.
5.2.

Gvenlii Kurallar

1. Yklenici firmalar; Konya eker San. Ticaret A..n iyerlerinde uygulad tm i gvenlii ve ii
sal ile ilgili prosedrler, talimatlar gibi i gvenlii ile ilgili tm dokmanlarda belirtilen kurallara
uyacan ve uygulayacan peinen kabul eder. yerinde iilerinin saln ve i gvenliini
salamak iin Sal ve Gvenlii ilgili Ynetmelii ve Tznde belirtilen artlar yerine
getirmek ve ie uygun aralar noksansz bulundurmak, gerekli olan yapmakla ykmldr.
2. Yklenici firmalar; taeronlarnn elemanlar ie balamadan nce firmann sorumlusuna ve
elemanlarna alanlarn Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda i gvenlii
ile ilgili eitim almalarn salayacaktr. alanlar, yapacaklar ilerin riskleri, atk ve santlarn
bertaraf, acil durumlar karsnda yaplacaklar konusunda eitilmeden iba yaptrlamaz. Yklenici
Firma, iilere yapmakta olduklar ilerinde uymalar gerekli salk ve gvenlik tedbirlerini retmek
ve i deitirecek iilere gerekli tm bilgileri vermek zorundadr.
3. Yklenici firmalar; btn elemanlarna Kiisel Koruyucu ve Donanmlarnn yerinde Kullanlmas
Hakknda Ynetmelik kapsamnda kiisel koruyucu (Emniyet ayakkabs, i elbisesi, eldiven-, gzlk,
emniyet kemeri, baret v.b.) temin edecek ve kullanmlarn takip edecektir. Yklenici firma, kulland
kiisel koruyucu ekipmanlar, dier koruma tedbirlerine ait dier malzeme ve aralarn, yaplan ie
uygun ve iileri her eit tehlikeden korumaya yeterli sayda ve seviyede olmasn salayacaktr.

Sayfa 11 / 22

4. Yklenici firmalar; ykseklii tabandan itibaren 2 metreden daha fazla olan yerlerde alma izni
prosedr iindeki Yksekte alma zni Formu doldurup gereklerini yerine getirerek zellikle
dme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde alan iilerine gvenlik kemerleri temin ederek
kullanmlarn takip edecektir.
5. Yklenici firmalar; iilerinin sahada denetlenmesi, i gvenliinin salanmas bakmndan, i
gvenlii sorumlusu bulunduracaktr.
6. Yklenici firmalarn elemanlarnn gsterilen ve allan sahadan baka bir yerde gezmesi ve
bulunmas yasaktr.
7. Yklenici firmalar; altrdklar elemanlarnn i gvenliinden, salndan ve i yerindeki hal ve
hareketlerinden sorumludur.
8. Yklenici firmalar; elemanlarnn alt sahada tehlikeli durum veya kaza meydana gelirse derhal
Sosyal Gvenlik Kurumu (SGK) ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl (SGB) Blge Mdrl
ile Konya eker San. Ticaret A.. yetkililerine haber verecektir. Yklenici firmalar, i sahasnda
karlalan tm glklerde, mutlaka Konya eker San. Ticaret A..n ilgili ksm amirlerine bilgi
verecektir.
9. Yklenici firma, yapt ilerle ilgili alnacak olan i gvenlii tedbirlerini almakla ykmldr.
10. Yklenici firmalarn elemanlarnn, le paydosu veya dier bo zamanlarnda, tehlikeli olabilecek
yerlerde
bulunmas,
oturmas,
uyumas,
yemek
yemesi
kesinlikle
yasaktr.
11. Yklenici firma alanlar yaplacak ikazlara uyacaklar, uymayanlara gereken ihtar veya para
cezas verilecektir. gvenlii kurallarna uymamay alkanlk haline getiren alanlar Konya eker
San. Ticaret A.. iyerine alnmaz. Yklenici firmalar bu konuda hi bir istekte bulunamaz.
12. Yklenici firmalarn; i bitiminde, istihkak alabilmesi iin, yasal yaptrmlara uymas, kendisine ait
her trl malzeme artklarn toplanm olmas, sahay dzenli brakmas, Konya eker San. Ticaret
A.. tan herhangi bir tekit, ihtar v.s. almamas gerekir.
13.Yklenici firmalar, altrd her ii iin bir zlk dosyas dzenleyecektir. Yklenici firmalar bu
dosyada, iinin kimlik bilgilerinin yannda, 4857 Sayl Kanunu ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii
Kanunu ve dier kanunlar uyarnca dzenlemek zorunda olduu her trl belge ve kaytlar saklamak
ve bunlar istendii zaman Konya eker San. Ticaret A.. a gstermek zorundadr. Ayrca zlk dosyas
belgeleri denetlenmek zere iyerinde hazr bulundurur.
14. Yklenici firmalar; alma alannda kesinlikle 18 (on sekiz) yandan kk ve sigortasz ii
altrmayacaktr. Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan ilerde alacak olanlarn, yapaca ile
ilgili 'mesleki eitim almas, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu Madde-15 te belirtilen ekilde
salk raporu almaldr. Vardiyada alacak olanlarn salk durumlarnn gece almasna uygun
olduu alnacak salk raporu ile belgelenmelidir. Aksi halde kesinlikle altrlamazlar.
15. Yklenici firmalar, edindikleri bilgileri drstlk kurallar ve hukuka uygun olarak kullanmak ve
gizli kalmasnda iinin hakl kar bulunan bilgileri aklamamakla ykmldr.
16. Yklenici firmalar, alma alan iindeki tehlikeli ksmlar aka snrlandracak ve buralara
grnr ekilde yazlm uyarma levhalar koyacaktr.

Sayfa 12 / 22

17. Yklenici firmalar; meydana gelen i kazasn ve meslek hastaln tespit ederek en ge 3 () i
gn iinde yaz ile ilgili SGB Blge Mdrlne ve SGKya bildirmek zorundadr. Ayrca Konya
eker San. Ticaret A..a da kaza ya da meslek hastal ile ilgili bir rapor sunar. sal ve gvenliine
ilikin tzk ve ynetmeliklerde yer alan hkmler iyerindeki raklara ve stajyerlere de uygulanr.
18. Konya eker San. Ticaret A..n 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu, 4857 sayl Kanunu,
5510 Sayl Sosyal Gvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat hkmlerince yklenici firmalara ve alanlarna
hukuki ve cezai sorumluluklar uygulama hakk sakldr.

5.3. Yklenicilerden stenecek ve/veya alan zlk Dosyalarnda Bulundurmalar


stenecek Belgeler,
Yklenici firma alanlarnn zlk dosyalarnn asl gibidir onayl rnekleri Konya eker San. Ticaret
A..n gsterecei yerde gerek denetimlerde gsterilmek zere gerekse dier durumlarda Konya eker
San. Ticaret A.. yetkililerince denetlenmek ya da incelenmek zere srekli gncellenmi bir ekilde
hazr bulundurulacak ve birer nshalarn da Konya eker San. Ticaret A.. i gvenlii uzmanna ibraz
edecektir. braz edilen bu belgeleri Konya eker San. Ticaret A.. i gvenlii uzman inceleyecek ve
uygun grmesi takdirde yklenici firmann almalarn balatacaktr. Konya eker San. Ticaret A..
uygun grd takdirde yklenici firmalardan bakaca belgeler de talep edebilecekir.
1. Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alan iilerin, yapacaklar ie uygun
olduklarn belirtir salk raporu (6331 Md-15)
2. Gece ve yksekte alacaklar iin gece almasna uygun olduuna dair salk raporlar (6331 Md15).
3. Yemekhane ve ay ocaklarnda alanlarn portr muayene belgeleri (Umumi Hfz. Kanunu
Mad:126).
4. Grltl ilerde alanlarn kulak odyogramlar (6331 sayl Sal ve gvenlii Kanunu Madde10 /4)
5. Tozlu ilerde alanlarn akcier filmleri, solunum fonksiyon testleri (6331 sayl Sal ve
gvenlii Kanunu Madde-10 /4)
6. Metal ilerinde pasl malzemelerle yaplan ilerde alanlarn tetanos kaytlar(6331 sayl Sal
ve gvenlii Kanunu Madde-10 /4)
7. alanlarn Sal ve Gvenlii Konularnda Eitim Aldklarna Dair Belgeleri (6331 sayl
Sal ve Gvenlii Kanunu Md-17, alanlarn Sal ve Gvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar
Hakknda Ynetmelik).
8. Kaldrma aralarnn periyodik kontrol belgeleri (6331 sayl Sal ve gvenlii Kanunu Madde10 /4, Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk Ve Gvenlik artlar Ynetmelii )
9. Kompresr ve hava tanklarnn kontrol belgeleri (6331 sayl Sal ve gvenlii Kanunu Madde10 /4, Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk Ve Gvenlik artlar Ynetmelii )
10. Basnl kaplarn kontrol ve deneylerinin yapldna dair belge.(6331 sayl Sal ve gvenlii
Kanunu Madde-10 /4, Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk Ve Gvenlik artlar Ynetmelii)
11. Risk deerlendirmesi raporlar (6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu. Md. 4-c).

Sayfa 13 / 22

12. alma talimatlar ( Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii Md.10).
(6331 sayl Sal ve gvenlii Kanunu Madde-10 /4)
13. makinesi kullananlarn operatr belgesi/ trafie de kyorlar ise G snf src belgesi
(Karayollar Trafik Kanunu Madde 80).
14. Kiisel koruyucularn verildiine ve iyerinde kullanacaklarna dair zimmet belgeleri (Kiisel
Koruyucu Donanmlarn yerlerinde Kullanlmas Hakknda Ynetmelik).
15. Aylk SGK bildirgesi
16. alanlarn mesleki eitimlerine ait dokmanlar (6331 sayl Sal ve gvenlii Kanunu Madde17 /3)
5.4. TALMATLAR
5.4.1. Yksekte alma
Yksekte altrlacak olan alann, ykseklik korkusunun olmamas gerekmektedir. Ykseklik
korkusu (fobisi) olan bir alan bu ite altrlmaz.
Mteahhit, bina ierisinde alanlarn dme tehlikesi olan her trl boluk ve akl, metal
korkuluklarla evirmek zorundadr (gayet rijit ve salam monte edilmek kaydyla).
Yksekte yaplan almalarda, parat tipi emniyet kemeri kullanm zorunludur. Yksekte alann
konumu sabitse, en yakn salam bir yere parat tipi emniyet kemerini balamaldr. Eer alan,
boru kprs veya bina ats gibi yksek bir yerde dolamak/gezinmek zorundaysa, dolama alan
boyunca gergi halat gerilir ve kii kendini emniyet kemeri ile bu halata balamak suretiyle almasn
yapar.
(Emniyet kemeri ve gergi halat daima, alma yapan iinin ba seviyesinin yukarsna taklmaldr)
Yklenici firmann getirecei seyyar iskele, merdivenler Beta Ziraat Ticaret A.. standartlarna uygun
olmaldr. skele zerinde alan insan varken, iskele srlerek yeri deitirilemez. skele srlrken
zerinde alan insan olmamaldr.
5.4.2. YKSEK YERLERDE DME VEYA KAYMA TEHLKESNE KARI ALINACAK NLEMLER
1. Dmelerin nlenmesi iin her trl alma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulacaktr.
2. alma zeminlerinde geii engelleyen malzeme ve malzeme art bulundurulmayacaktr. Yal
maddelerin zemin zerine dklerek zemini kaygan hale getirmesine izin verilmeyecektir.
3. Aasnda 2 (iki) metre ve daha fazla bir boluk bulunan veya yksekte bulunan alma yerlerinde
alan iileri dmeden korumak iin korkuluk, alma platformundaki malzemelerin dmemesi
iin etek tahtalar yaplacak, bunlarn salanamad hallerde, iilere parat tipi emniyet kemeri
taktrlacak, kemerlerinin kancalarn tercihen bel hizasndan yukarsnda salam bir yere
takacaklardr.
4. Emniyet kemeri ve dier nlemlerin alnamad ve iilerin diz kerek veya melerek alma
zorunda olduklar at kenarlarna ara korkuluklar yaplacaktr.

Sayfa 14 / 22

5. Dme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde alanlarla, kiremit deyicilerine, oluk ve her trl
d boya ileri yapanlara, grgr vinci altranlara ve kuyu, kanalizasyon, galeri ve benzeri
derinliklerde alanlara dme tutucu aparatlar bulunan halata bal parat tipi emniyet kemeri
taktrlarak altrlacaktr.
6. at zerindeki youn alma srasnda, yuvarlanan veya kayan iilerin dmesini engellemek iin
korkuluk ve etek tahtalar aklacaktr.
7. ilerin emniyet kemerinin kancalarn takacaklar yerler, allan yere uygun bir ekilde
gerekletirilecektir. atnn veya binann yatay kirilerinde yaplan almalarda, belli salam
dikmeler arasna yatay can halatlar gerilecektir. iler emniyet kemerlerinin kancalarn bu halatlara
geirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yryebileceklerdir.
8. atlarda ve eik yzeylerde yaplan ilerde kullanlan yap iskelelerine 1 m. yksekliinde korkuluk
yaplacaktr. Bu korkuluklar ayn zamanda, dengesini yitiren bir iinin dmesine engel olacak
salamlkta olacaktr.
9. Her trl asma iskele ve sepetlerde yaplan almalarda, alan her bir ii ii ayr birer kendir can
halat yukarda salam yerlere taklarak aaya sarktlacak ve altlarna uygun bir arlk taklacaktr.
10. iler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarn bu can halatlar zerinde bulunan emniyet
kilitlerine veya halat kavrama tehizatlarna, eer bunlar yoksa halat zerindeki belli aralklarla
yaplan halat gzlerine takacaklardr.
11. Cam, sa ve imento harl levhalardan yaplm veya eskimi, ypranm ve dayankll azalm
atlarda, at merdiveni kullanlacak ve buralarda tam gvenlik nlemleri alnmadka ii
altrlmayacaktr.
12. Emniyet kemerlerinin kullanlamayaca veya korkuluklu alma platformu yahut iskele
bulunmayan ve 3 () m. yksek olan yerlerde gvenlik a yerletirilmeden ii altrlmayacaktr.
13. Emniyet kemerleri ve mtemilat, can halatlar, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatlar her
almaya balamadan nce iyice kontrol edilecek, en ufak bir arza ve bozukluk halinde
kullanlmayacak ve yenileri ile deitirilecektir.
14. Emniyet kemerleri, halatlar, kancalar ve dier aksesuar yllk periyotlarla bu konuda yetkin
tekniker, yksek tekniker veya mhendis tarafndan kontrol edilecek ve zerinde kontrol tarihi ve
kontrol edenin bilinen iareti yazlacaktr.
15. 40-50 km/saat in zerindeki rzgr hzlarnda, zeminin kaygan ve buzlu olmas halinde, yksekte
yaplan her trl montaj, bakm ve onarm almalar durdurulacaktr.
16. Yksek kodlarda bulunan alma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan
kestirme yollardan gemek, halatlardan kaymak, kolonlara trmanmak, aka yapmak ve gayri ciddi
almak yasaktr.
17. Yksek kodlarda bulunan alma yerlerine emniyetli bir ekilde k ve inii salayacak yollar veya
merdivenler olacaktr. Yksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunacaktr.
5.4.3. UYGUN BR SKELE KARAKTERSTKLER:

Seilen iskelenin salamlk ve dayankllk hesab mevcut deilse veya var olan hesaplar seilen
iskele tipinde tasarlanan yapsal deiikliklere uygun deilse veya iskelenin genel olarak

Sayfa 15 / 22

allm standart konfigrasyonlara uygun yapda imal edilmemi olduu durumlarda bunlarn
salamlk ve dayankllk hesaplar yaplr. Bu hesaplar yaplmadan iskeleler kullanlamaz.
Seilen iskelenin karmaklna bal olarak kurma, kullanma ve skme plan; yap ilerinde inaat
mhendisi, inaat teknikeri veya yksek teknikeri; gemi inas ve skm ilerinde ise gemi
inaat mhendisi tarafndan yaplr veya yaptrlr. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri ieren
standart form eklinde olabilir.
skelenin tayc elemanlarnn kaymas; yeterli salamlktaki tayc zemine sabitlenerek, kaymaz
aralar kullanarak veya ayn etkiye sahip dier yntemlerle nlenir. skelenin salam ve dengeli
olmas salanr. Yksekte alma srasnda tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini nleyecek
uygun aralar kullanlr.
skele platformlarnn boyutu, ekli ve yerletirilmesi yaplan iin zelliklerine ve tanan yke
uygun ve gvenli alma ve geilere izin verecek ekilde olmas gerekir. skele
platformlar normal kullanmda, elemanlar hareket etmeyecek ekilde kurulur. Platform
elemanlar ve dikey korkuluklarn arasnda dmelere neden olabilecek tehlikeli boluklar
bulunmamas gerekir.
Kurma, skme veya deiiklik yaplmas srasnda iskelenin kullanma hazr olmayan
ksmlar, 23.12.2003 tarihli ve 25325 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gvenlik ve
Salk aretleri Ynetmeliine uygun ekilde genel uyar iaretleri ile iaretlenir ve tehlikeli
blgeye giriler fiziki olarak engellenir.
skelelerin kurulmas, sklmesi veya zerinde nemli deiiklik yaplmas, grevli inaat
mhendisi, inaat teknikeri veya yksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inaat mhendisi
gzetimi altnda ve Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmeliinin 11
inci maddesi uyarnca, zel riskleri ve ayrca aada belirtilen hususlar kapsayan konularda
yapacaklar ile ilgili yeterli eitim alm alanlar tarafndan yaplr.
a) skelelerin kurulmas, sklmesi veya deiiklik yaplmas ile ilgili planlarn anlalmas,
b) skelelerin kurulmas, sklmesi veya deiiklik yaplmas srasnda gvenlik,
c) alanlarn veya malzemelerin dme riskini nleyecek tedbirler,
) skelelerde gvenlii olumsuz etkileyebilecek deien hava koullarna gre alnacak
gvenlik nlemleri,
d) skelelerin tayabilecei ykler,
e) skelelerin kurulmas, sklmesi veya deiiklik yaplmas ilemleri srasnda ortaya kabilecek
dier riskler.
Gzetim yapan kii ve ilgili alanlara gerekli talimatlar da ieren Ekipmanlarnn Kullanmnda
Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii EK-II madde 4.3.2.de belirtilen kurma ve skme
planlar verilir.

5.4.4. SKELEDE ALIACAKLAR N KSEL KORUYUCULAR:


almaya balamadan risk deerlendirmesine dayal bir iskele risk analizi yaplp iskele almalarna
zg kiisel koruyucular saptanmaldr. Bu analiz yaplrken u hususlar gz nne alnmaldr:

Risklerin nem derecesi

Baka hangi nlemler gerektii

Delme batma olaslklar

Devrilme ve yuvarlanma

Sayfa 16 / 22

Kimyasal etmenlerin varl

Is, souk veya rzgra maruziyet

Zararl tozlar

Zararl gazlar

Dar alan almasnn olup olmayaca

Dme olasl

Yksek gerilim hatlarna yaknlk

1) Ayak Korumas: EN 345 standardnda, ivili imalat yaplacaksa taban geirimsizlii


dnlmelidir.
2) Giysisi: Uygun kumal, hareketleri nlemeyecek bollukta ve taklmaya olanak
vermeyecek biimde darlk ve sarkk ksmlar olmayan,
3) Gmlekler: Pamuk tercih edilmelidir.
4) Gz Korumas: Renksiz gzlk iskele yapm ve skm aamasnda arttr. EN 166
standardnda olmaldr. Ka ile elmack kemii arasn kapamal, yan taraflar da yze
temas etmelidir.
5) Ba Korumas: Baretler TS 2429 EN 397: 2012+A1 standardnda.
6) El Korumas: Eldiven, EN 388 veya TS EN 420+A1 :2010 metal kesmelerine dayankl ve
performans olumsuz etkilemeyecek fleksibilitede olmaldr.
7) Emniyet kemeri: EN 529 normunda olmaldr.
8) Koruyucular her vardiyada kontrol edilmeli ve ilgili mevzuat gerei CE kodunda EN
normunda olmaldr.
5.5. KALIP VE SKELES LE LGL LER
1) Kullanlmas dnlen endstriyel kalp elemanlarna ait kullanm klavuzlar ve
kapasitelerini gsterir belgelerin olmas, istenildii an i gvenlii birimine bu belgelerin
verilmesi zorunludur.
2) antiyede kullanlan tm endstriyel kalplarda, kalp firmas tarafndan hazr retilmi i
gvenlii korkuluklarnn, platformlarnn olmas ve kullanlmas zorunludur.
3) Kalp ve takviye elemanlar, btn ykleri sehim yapmadan ve krlmadan tayabilecek
salamlkta ve ebatta olacaktr.
4) Playwood yzeyli kalplarda, kalp panelleri iyi kaliteli malzemeden mamul olacak, atlak,
eri ve gevek yzeyli olmayacaktr.
5) Tm kalp sistemlerinde; alma konsolu, masa korkuluu gibi kalp firmasnn hazr
rettii gvenlik elemanlar bulunacaktr.

Sayfa 17 / 22

6) Bina evresinde ve aft boluklarnda kullanlacak trmanma konsollar ve aft kirileri


mutlaka elik olarak imal edilmi olmaldr. Trmanma sistemlerini betona ankrajlamak
iin kullanlan sistemde kalc ankrajlar kullanlmas i ve ii gvenlii asndan
nemlidir. Beton ierisinde konulan kalc ankrajlarn en yakn beton kesine olan
uzakl 25 cm den dk olmamaldr. Trmanma konsollarnn trmanma asklarna
montajndan nce beton dayanmnn 10N/mm2 nin zerinde olmas gerekmektedir.
7) Yaplan inaat evresine; hibir blgede ak kalmayacak ekilde insan ve malzeme
dmesine kar uygun standartlarda (6mm 10x10, TSE li ipten EN 1263-1 standartlarna
gre retilmi el rme, orjinal kasal) Gvenlik a kurulacaktr.
8) Tm kalplar ve iskeleler TS-500, ahap kalplar TS-647,elik kalplar ve iskeleler TS-648
e uygun olarak hazrlanmaldr.
9) Dikmelerin ya da iskele ayaklarnn tabana oturaca yerler ykleri gvenle tayabilecek
kadar salam olmal, dikme altnda yastk olarak tula ya da ta paras
kullanlmayacaktr.
10)Deme ve perde kalplarnda kullanlacak gvenlik korkuluklar, kalp firmas tarafndan
retilmi hazr sistemler olacaktr.
11)Teknik olarak mmkn olduunda bina giri k blgelerine iilerin den cisimlere
kar toplu olarak korunmalar amacyla, yap alannn zeminine markiz yaplmas
zorunludur.

5.6.

YAPI SKELELERNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE STANDARTLAR.

1) TS EN 12811-1 standartlarnda belirtildii ekilde, alann gvenlii iin gerekli tm


standartlar salanacak, gvenlikli iskele kurulacaktr (yan korkuluk, topukluk, kilitlenebilen
metal kalas, h:100 cm seviyesinde yatay korkuluk, iskele katlar aras merdiven & platform v.b).
2) skele kurulmadan nce dmeye kar koruyucu ekipmanlar da ieren gvenli bir alma
sistemi planlanacak ve uygulanacaktr.
3) skelenin cepheye olan balantlar TS EN 12810-1 standartlarnda belirtilen kaidelerde olacak,
tm modlleri cepheye gvenli bir ekilde balanacak ve desteklenecektir.
4) skeleler dzenli periyotlarla i sal ve gvenlii ynetmelii, tz ve i sal ve
gvenliiyle ilgili tm yasal mevzuatlarda belirtildii gibi kontrol edilecek, bir aksaklk
bulunduu takdirde hemen dzeltilecektir.
5) Yap iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemann ynetimi altnda, tecrbeli, eitimli
ustalara iskele lleri ve malzeme zellikleri gz nnde bulundurularak kurdurulacak veya
sktrlecektir. skeleler, sk sk ve en az haftada bir kere muayene ve kontrol edilerek Sal
ve Gvenlii Birimine rapor edilecektir.
6) skelelerin tayabilecekleri en ok arlk, levhalar zerine yazlarak iskelenin uygun ve
grlebilir yerlerine aslacaktr.
7) skelelerin yamur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlamas halinde, kaymay nleyecek
tedbirler alnacaktr.

Sayfa 18 / 22

8) Yap iskelelerinde grlecek en ufak bir arza derhal onarlacak, zayf ksmlar
kuvvetlendirilecek veya yenileri ile deitirilecektir. skeleler zerine moloz ve artklar ile
geii engelleyecek malzeme braklmayacaktr.
9) Vin veya benzeri makinalarn kullanlmasnda, yklenen malzemenin iskeleye taklarak
iskelenin yklmasn veya herhangi bir kaza veya zarar nleyecek gerekli tedbirler alnacaktr.
10)Her trl Sal ve Gvenlii ile ilgili yasal mevzuatlara uygun allacaktr.
11)skele zerinde alma yapacak ekip iin, ilgili Gvenlii uzman tarafndan yksekte alma
ve tehlikeleri hakknda eitim verilmi olacaktr (verilen eitim kayt altna alnm olmaldr).
12)skele zerinde;
i. -skele kurulum tarihi
ii. -skeleyi kurann ad
iii. -skelenin kontrol tarihi
iv. -skele zerinde uygundur / uygun deil durumunu belirten metal plakas
olacaktr.
13)skele altna-evresine emniyet a gerilecektir (yksek iskeleler iin, yksek bina ve byk
montaj-de montaj ilerinde vb.)
14)skele alma blgesi yer ksmnda;
- Dikkat Yksekte alma Var! ,
- alma Blgesi, Girmek Tehlikeli ve Yasaktr! ,
- Dikkat! Para Debilir! Uyar levhalar olacaktr.
15)skele zerinde yaplmas dnlen her deiiklik (ykseltme, ek balant, platform uzatmalar
vb.), modifikasyon vb. i iin Firma Gvenlii Mhendisinin bilgisi / onay alnacaktr. Firma
Gvenlii Mhendisinin bilgisi dahilinde, iskele montaj-de montaj ilemleri
gerekletirilecektir.
16)Asma iskelelerin, aa ve yukar hareketlerini salayan makine, tehizat ve vinleri, yetkili bir
teknik elemana muayene ettirilip, kullanmaya elverili olduklarna dair belgeleri alnacak ve bu
belgeler ilerinde saklanacaktr (asma iskeleler iin).
17)Asma iskele, i srasnda saa sola veya ileri geri hareket etmeyecek ekilde asl kalacak veya
tespit edilecektir (asma iskeleler iin).
18)Asma iskelelerde btn ksmlarnn tayaca ykler, yetkili teknik elemanlarn verecekleri bir
raporla belirtilecek ve iskeleye bundan fazlas yklenmeyecektir. Asma iskelelerde merdiven
kullanlmayacaktr (asma iskeleler iin).
19)Asma iskele platformu iin kullanlacak ift kebent kesiti (50x50x5) milimetre veya bu
zellikte dier profili malzemeden yaplacaktr. (asma iskeleler iin )
20)Asma iskele korkuluklar, 100 (yz) santimetre ykseklikte ve ara korkuluklu yaplacak etek
tahtalar 15 (on be) santimetre yksekliinde olacaktr (asma iskeleler iin).
21)Asma iskelelerde her metrekareye 400 (drt yz) kilogramdan fazla yk konmayacak ve asma
iskelede 4 (drt) kiiden fazla ii altrlmayacaktr.
22)skelenin duvardan olan akl, malzeme, takm ve aletlerin aaya dmesini nleyecek
ekilde olacaktr (asma iskeleler iin).
23)Platform genilikleri, sva ileri iin 80 (seksen) santimetreden, duvar ileri iin 120 (yz yirmi)
santimetreden az olmayacaktr (asma iskeleler iin).

Sayfa 19 / 22

6. SALII VE GVENLNE LKN TAERON FRMALARDAN STENLEN BELGELER


Kanunu Madde 75 - veren altrd her ii iin bir zlk dosyas dzenler. veren bu dosyada,
iinin kimlik bilgilerinin yannda, bu kanun ve dier kanunlar uyarnca dzenlemek zorunda olduu
her trl belge ve kaytlar saklamak ve bunlar istendii zaman yetkili memur ve mercilere gstermek
zorundadr.
Sal Ve Gvenlii Kanunu - Madde 4 (1) veren, alanlarn ile ilgili salk ve gvenliini
salamakla ykml olup bu erevede;
a)Mesleki risklerin nlenmesi, eitim ve bilgi verilmesi dhil her trl tedbirin alnmas,
organizasyonun yaplmas, gerekli ara ve gerelerin salanmas, salk ve gvenlik tedbirlerinin
deien artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyiletirilmesi iin almalar yapar.
Sal Ve Gvenlii Kanunu - Madde 19 (1) alanlar, i sal ve gvenlii ile ilgili aldklar
eitim ve iverenin bu konudaki talimatlar dorultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya
yaptklar iten etkilenen dier alanlarn salk ve gvenliklerini tehlikeye drmemekle
ykmldr.
(2) alanlarn, iveren tarafndan verilen eitim ve talimatlar dorultusunda ykmllkleri
unlardr:
a) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tehlikeli madde, tama ekipman ve dier retim aralarn
kurallara uygun ekilde kullanmak, bunlarn gvenlik donanmlarn doru olarak kullanmak, keyfi
olarak karmamak ve deitirmemek.
b) Kendilerine salanan kiisel koruyucu donanm doru kullanmak ve korumak.
1. ilerin zlk Dosyalar in stenilen Belgeler
a- Tehlikeli veya ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alacaklarn yapacaklar ie uygun
olduklarn belirten salk raporu
b- SGK ie giri bildirgesi
c- ilerin mesleki uzmanlk belgeleri ( Vin, JCB vb. operatr belgesi, kaynak belgesi, elektriki
belgesi vb.)
d- sal ve gvenlii talimat
e- Grev yetki ve sorumluluklar
f- Yaplan i ile ilgili talimatlar
g- Kiisel koruyucu malzeme tutana
h- Fazla alma onay formu

Sayfa 20 / 22

2. ilerin Kiisel Koruyucu Donanmlar


a- Baret ( TS EN 397:2012+A1 )
b- ayakkabs ( EN 345 )
c- Reflektrl yelek (TS EN 471 :2006)
d- Kaynaklar iin kaynak eldiveni ( EN 421 )
e- Kaynaklar iin gaz kayna gzl ( EN 169 )
f- Kaynaklar iin kaynak yz siperi ( EN 175 )
g- Yksekte ( en az 2 metre) alanlar iin parat tipi emniyet kemeri ( EN 361 )
h- Yksekte ( en az 2 metre) alanlar iin emniyet kemeri tutma halat ve kancas ( EN 353, EN
362 )
i- Yksekte (en az 2 metre ) uygun ykseklii salayacak ift ayakl merdiven.
j- Yksekte ( en az 2 metre ) emniyet kemerinin balanabilecei uygun yerin bulunmad ilerde
sabit noktalara lifeline halat.
k- Grltl ilerde alanlar iin kulaklk ( EN 352-1) veya kulak tkac (EN 352-2 )
verenin ykmllkleri
3. Kullanlacak Makinalar in stenilen Belgeler
a- Kaldrma aralar iin periyodik bakm belgeleri.
b- makinelerinin envanterleri.
c- makinelerinin geri vites ikaz sirenlerinin (sesli ve kl) bulunuyor ve alyor olmas.
d- makinelerinde yangn sndrme tp ve ilkyardm antas bulunmal.
4. Dier
a- Kullanlacak el aletlerinin koruyucusu mutlaka bulunmal.
b- Elektrik kablolar hasarsz ve ek yaplmam olmal.
c- Kaldrma aparatlar (sapan, elik, bez halat ve zincir halat), caraskal, trifor CE sertifikal
zerlerinde etiketleri olmal.
Kompresr ve jeneratr gibi makinelerin yllk periyodik bakm belgeleri ve zerlerinde kullanma
talimatlar bulunmal.

7. REFERANS
-

Sayfa 21 / 22

8. DEKLK YETKS
Konya eker San. Ticaret A.. yaplacak i ve hizmetler iin ibu artnamede belirlenmeyen
tedbirlerin de alnmasn isteyebilir. Bunun yannda baz ileri izne balama hak ve yetkisi de
sakldr.
Dokmanlarn, Sal ve Gvenlii Koordinatr tarafndan uygunluu kontrol
edilir. Uygun grlenler Proje Koordinatr tarafndan onaylanr.
ptal edilen dokmanlarn en az iki yl daha Sal ve Gvenlii Sorumlusu tarafndan
saklanmas salanr.
Tm dokmanlarn datm Konya eker San. Ticaret A.. Kalite Gvence Departman
tarafndan yaplr.
9. YRRLK
bu ynetmelik, 18.09.2013 tarihinden itibaren yrrle girecektir.

10. TARHE
Revize Nedeni
Revize Tarihi
Revize Eden Kii

11. HAZIRLAMA SREC


Tarih
1-

Hazrlayan

2-

Onaylayan

Mevlt MEN
Gvenlii Uzman
Mustafa AKKAYA
SG Kurul Bakan

12. EKLER
-

Sayfa 22 / 22

18.09.2013
18.09.2013

mza