You are on page 1of 17

KTAPIK TR

T.C.
MLL ETM BAKANLII
YENLK VE ETM TEKNOLOJLER
GENEL MDRL

lme, Deerlendirme ve Yerletirme Grup Bakanl

3. GRUP
B SINIFI
GVENL
UZMANLII

ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII


SALII VE GVENL GENEL MDRL
YER HEKML VE GVENL UZMANLII SINAVI

13/05/2012

Ad ve Soyad
T.C. Kimlik No

: .....................................................
: .....................................................

ALANLAR
Grev Alan ve Grevin Nitelii ile lgili Sorular

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SRES (DAKKA)

100

110

ADAYLARIN DKKATNE!
1. Snav saat 10.00da balayacaktr. Snav baladktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dar kmaynz.
2. Snav srasnda szlk, hesap cetveli veya makinesi, ar cihaz, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletiim aralarn yannzda bulundurmaynz. Bu aralar kullanmanz ve kopya ekmeye teebbs
etmeniz hlinde snavnz geersiz saylacaktr.
3. Bavuru artlarn tamadnz hlde snava girmeniz, kopya ekmeniz, baka adayn snav evrakn kullanmanz, geerli kimlik belgenizi ve snav giri belgenizi ibraz edemediiniz durumlarda snavnz geersiz
saylacaktr.
4. Snavn deerlendirilmesi aamasnda, bilgisayar ortamnda yaplan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hlinde snavnz geersiz saylacaktr.
CEVAP KIDI VE SORU KTAPII LE LGL AIKLAMALAR
1. Cevap kdnzdaki bilgilerin doruluunu kontrol ediniz ve cevap kdnz mrekkepli kalemle imzalaynz.
2. Kitapk trnz cevap kdnzdaki ilgili alana kodlaynz. Deerlendirme ilemleri cevap kdndaki
kodlamalara gre yapldndan, eksik ya da hatal kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktr.
3. Cevap kd zerinde kodlamalarnz kurun kalemle yapnz.
4. Deitirmek istediiniz bir cevab, yumuak silgiyle cevap kdn rselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabnz kodlaynz.
5. Soru kitapnn sayfalarn kontrol ediniz, bask hatas var ise deitirilmesini salaynz.
6. Soru kitapnzn n yzndeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranz yaznz.
7. Her sorunun drt seeneinden sadece biri dorudur. Doru seenei, cevap kdnzn ilgili stununa
soru numarasn dikkate alarak yuvarlan dna tarmadan kodlaynz. Soru kitap zerinde yaplan cevaplandrmalar dikkate alnmayacaktr.
8. Yanl cevaplarnz dikkate alnmadan sadece doru cevaplarnz zerinden puanlama yaplacaktr.
9. Sorular ve sorulara verdiiniz cevaplar, yannzda gtrmek amacyla kaydetmeyiniz; hibir ekilde dar karmaynz.
10. Snav bitiminde, soru kitap ve cevap kdn salon grevlilerine teslim ediniz.

BALAYINIZ DENLMEDEN SORU KTAPIINI AMAYINIZ.

B SINIFI GVENL UZMANLII


1. Aadakilerden hangisi risk kontrolnde teh-

5. Sosyal gvenlik hakk, Anayasann aada sa-

likeli bir maddenin daha az tehlikeli olan bir


madde ile deitirilmesini tanmlar?
A) Eliminasyon
C) Kontrol

ylan blmlerinden hangisinde dzenlenmitir?


A) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler
B) Kiinin Haklar ve devleri
C) Genel Haklar ve devler
D) Siyasi Haklar ve devler

B) Koruma
D) kame

2. gvenlii uzman iyerinde belirlenen yakn

6. Kanununa gre, i szlemesi feshedilen

ve hayati tehlike oluturan bir hususun acil


mdahale gerektirmesi hlinde ne ekilde
hareket eder?

i gvencesi kapsamndaki ii, fesih iin


gsterilen sebebin geerli bir sebep olmad
iddias ile fesih bildiriminin teblii tarihinden
itibaren en ge ne kadar sre iinde i mahkemesinde dava aabilir?

A) veren veya iveren vekilinin onayn almak


kaydyla geici olarak ii durdurur.
B) Kendi yetkisini kullanarak herhangi bir onay
almadan ii durdurur.
C) Blge alma mdrlnn onayn alarak
ii durdurur.
D) Sal ve Gvenlii Kurulunun onayn
almak artyla ii durdurur.

A) Yedi gn
C) Bir ay

B) On be gn
D) ay

7. Plastik boru retimi yapan bir fabrika asn-

dan aadaki ilerden hangisi Kanununa


gre, alt iverenlik olarak deerlendirilemez?

3. Aadakilerden hangisi alann saln

A) Fabrikann temizlik ii
B) Fabrikann gvenlik ve koruma ii
C) Fabrikann yemekhanesini iletme ii
D) retilen malzemenin fabrikann depolarnda
istifleme ii

belirleyen fiziksel iyeri ortam faktrleri arasnda yer almaz?


A) Grlt
C) Gazlar

B) Scaklk
D) Aydnlatma

8.

4. Trkiyede kayt altna alnan meslek hastalklar iinde en ok hangi grup grlmektedir?
A) Kas iskelet sistemi hastalklar
B) Solunum sistemi hastalklar
C) itme sistemi hastalklar
D) Sindirim sitemi hastalklar

I- 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik


Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda
Kanun
II- 4857 sayl Kanunu
III- 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu
sal ve gvenliini salamakla ykml
olan iveren, bu ykmlln ihlal etmesi
durumunda zel hukuk dnda kamu hukuku
yaptrmlar, idari ve cezai yaptrmlar ile de
karlamaktadr.
Bunlardan idari para cezalar, yukardaki
kanunlardan hangisi/hangilerinin ilgili maddelerince dzenlenir?
A) Yalnz I
C) I ve III

B) Yalnz II
D) I, II ve III

B SINIFI GVENL UZMANLII


9. Aadakilerden hangisi Trkiyenin onaylad-

12. Sendika temsilcisinin olmad iletmelerde

ILO szlemelerinden birisi deildir?

Sal ve Gvenlii kurulu oluturulurken ii


temsilcisi nasl seilir?

A) 155 sayl Sal ve Gvenlii ve alma


Ortamna likin Szleme
B) 161 sayl Salk Hizmetlerine likin Szleme
C) 135 sayl i Temsilcileri Szlemesi
D) 177 sayl Ev leri Szlemesi

A) En deneyimli ii temsilci olarak seilir.


B) alan iiler arasndan kura ile belirlenir.
C) alan iilerin tmnn katlmas gereken
toplantda seim ile belirlenir.
D) alan iilerin yardan fazlasnn katlmas
gereken toplantda ak oyla seilir.

10. Aada yer alanlardan hangisi Ortak Salk


ve Gvenlik Birimlerinde bulunacak asgari
malzemeler arasnda deildir?

13. Aada verilen risk tanmlarndan hangisi

OHSAS/TS 18001de verilen tanmlamaya en


yakn olandr?

A) Manometreli oksijen tp
B) EKG cihaz
C) Laringoskop
D) Negatoskop

A) Bir yaralanma veya meslek hastalnn olasl ile ciddiyet derecesinin birleimi
B) Bir yaralanma veya meslek hastalnn ciddiyet derecesi
C) Bir yaralanma veya meslek hastalnn olasl ile ciddiyet derecesinin matematiksel arpm
D) Bir yaralanma veya meslek hastalnn olasl ile ciddiyet derecesinin matematiksel toplam

11. Aadakilerden hangisi i gvenlii uzmanlarnn alma koullarna ilikin olarak yanltr?

A) Az tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin her


1000 ii bana en az 1 i gvenlii uzman
tam sreli szlemeyle grevlendirilir.
B) Tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin her 800
ii bana en az 1 i gvenlii uzman tam
sreli szlemeyle grevlendirilir.
C) ok tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin her
500 ii bana en az 1 i gvenlii uzman
tam sreli szlemeyle grevlendirilir.
D) Birden fazla iyeri ile ksmi sreli szleme
yapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda
geen sreler haftalk kanuni alma sresinden dlr.

14. Aadakilerden hangisi OHSAS 18001in


temel admlarndan birisi deildir?
A) Planlama
B) Kontrol ve dzeltici faaliyet
C) Kalc risklerin listelenmesi
D) Ynetimin gzden geirmesi

15. Aadaki risk deerlendirme yntemlerinden


hangisi ve/veya balalarn ieren mantk
diyagramlarn kullanr?
A) n tehlike analizi
B) Hata aac analizi (FTA)
C) Olursa-ne-olur analizi (what-if)
D) Hata trleri ve etkileri analizi (FMEA)

B SINIFI GVENL UZMANLII


16. Bir iyerinde yaplan risk deerlendirmesinde,

19. lkemizdeki mevzuatta risk deerlendirmesi

el ve yz blgesinde 1. derece yankla sonulanmas beklenen A riskiyle ar yaralanma


veya lmle sonulanmas beklenen B riskine
ait skorlar kyaslandnda A riskinin daha
byk olduu gzlenmitir.

ile ilgili aadaki hususlardan hangisi yer


almaz?

A) Asbest tozuna maruziyet riski bulunan almalarda risk deerlendirmesi asbestin tr


ve fiziksel zellikleri ile maruziyet derecesi
dikkate alnarak yaplmaldr.
B) Mekanik titreime maruziyetten kaynaklanan
risklerin deerlendirmesi yaplmaldr.
C) Psiko-sosyal risk faktrleriyle ilgili risk deerlendirmesi yaplmaldr.
D) Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili risk deerlendirmesi yaplmaldr.

Bu durumda aadakilerden hangisi kesinlikle


dorudur?
A) A riskinin olaslk dzeyi B riskinin olaslk
dzeyinden byktr.
B) A riski risk deerlendirmesindeki en yksek
risk dzeyindedir.
C) B riski risk deerlendirmesindeki kabul edilebilir risk dzeyindedir.
D) A ve B risklerinin iddetleri ayn dzeydedir.

20. Risk deerlendirme yntemlerinden neden-sonu analizi, kulland balk kl diyagram


ve bunun zerinde kk nedenlere doru keif
salamas asndan aadaki yntemlerden
hangisiyle benzerlik gsterir?

17. Farkl risk deerlendirme yntemlerinde riskin


olasl farkl ekillerde ifade edilebilir.

Buna gre aadaki ifadelerden hangisi yanltr?

A) Kinney Yntemi
B) Hata aac analizi
C) Olay aac analizi
D) Olursa-ne-olur analizi

A) Geen yl iinde bir riskin meydana geli


says
B) Geen 52 hafta iinde bir riskin meydana geldii hafta saysnn 52ye blm
C) Gelecek bir ylda bir riskin gereklemesine
dair kullanlan beklenmez, belki, muhtemelen nitel ifadelerinden biri
D) Gemi bir ylda riskin ar yaralanma veya
lmle sonuland gerekleme saysnn
toplam gerekleme saysna blm

21. Zaman faktrnn risk ve risk algs ile ilgili etkilerine dair aadakilerden hangisi yanltr?

A) nemli kazalar olmamasyla zamanla tehlikeli


iler kanksanr, risk algs deiir.
B) Uzun sre ayn ii yapmakla ustalk artar,
riskler azalr.
C) Ar i yk nedeniyle dikkat blnmesi riskleri artrr.
D) temposunun risk dzeyleri zerinde etkisi
yoktur.

18. Risk deerlendirmesinin yenilenmesi veya

gzden geirilmesi iyerinde birok durumda


tavsiye edilir.
Aadakilerden hangisi bunlardan biri deildir?
A) Mevzuatta risk deerlendirmesinin yenilenmesi ile ilgili verilen azami srenin dolmas
B) yerindeki bir atlyede grlt dzeyinde
ciddi art gzlenmesi
C) yerinde kaza ve olay raporlamasna balanmasndan nce
D) yerine yeni bir atlye kurularak burada retime balanmas

B SINIFI GVENL UZMANLII


22. Geleneksel yaklama gre bir riskin azaltl-

25. sal ve gvenliinde tehlike kavram ile

mas iin riskin olasl veya iddetinin azaltlmas yoluna gidilir. Hata trleri ve etkileri
analizi (FMEA) bu iki faktre ek olarak nc
bir faktrn deitirilmesiyle de bir riskin
azaltlabileceini iddia eder.

ilgili aadakilerden hangisi yanltr?

A) Tehlikelerin sonucu olarak riskler ortaya kar.


B) Bir tehlike mutlaka yaralanmaya yol aabilecek bir kaza ile ilikilendirilebilmelidir.
C) Bir iyerinin her blm ve retimin her evresinde tehlikeler olabilir.
D) Bir tehlikenin yaralanma meydana gelinceye
kadar saptanamamas mmkndr.

Bu faktr aadakilerden hangisidir?


A) Riskin nceden fark edilebilirlik dzeyi
B) Riske kar alnan tedbirlerin etkinlik dzeyi
C) alanlarn risk alg dzeyindeki varyasyonu
D) Kullanlan kiisel koruyucu donanmlarn etkinlik dzeyi

26. Aadaki ynetmeliklerden hangisinde risk

deerlendirmesi bir iveren ykmll olarak ifade edilmemitir?

23. Aadaki risk deerlendirmesi yntemlerinden

A) Yap lerinde Salk ve Gvenlik Ynetmelii


B) Asbestle almalarda Salk ve Gvenlik
nlemleri Hakknda Ynetmelik
C) Kiisel Koruyucu Donanmlarn yerlerinde
Kullanlmas Hakknda Ynetmelik
D) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda
Ynetmelik

hangisinde risklere saysal deerler verilmez?


A) Hata Trleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
B) Gvenlik Analizi (JSA)
C) Olursa-ne-olur Analizi
D) Kinney Yntemi

24. Aada risk deerlendirmesinde kullanlan

3x3 boyutunda tipik bir risk deerlendirme


matrisi verilmitir. Bu matristeki kutularn risk
kodlamas, kabul edilebilir, orta dzey ve yksek dzey olarak yaplacaktr. Eer BII kutusu
kabul edilebilir olarak kodlandysa bu matrisle
ilgili olarak aadaki ifadelerden hangisi/hangileri dorudur?

27.

I- AI kutusu kabul edilebilir dzey olarak


kodlanmaldr.
II- BI ve AII kutular kabul edilebilir dzey olarak kodlanmaldr.
III- CIII kutusu yksek dzey olarak kodlanmaldr.
IV- BIII kutusu yksek dzey olarak kodlanmaldr.

Grlt nedeniyle iide iitme kayb saptandnda iverence yukardaki hangi ilemlerin
yaplmas ilgili ynetmelik gereidir?
A) II ve III
C) I ve III

SONULARIN DDET
HAFF-A ORTA-B

CDD-C

DK-I

AI

BI

CI

OLASILIK ORTA - II

AII

BII

CII

AIII

BIII

CIII

YKSEK - III

A) Yalnz I
C) I, II, III ve IV

I- Yaplan risk deerlendirmesini gzden


geirecektir.
II- Riskleri nlemek veya azaltmak iin alnan
nlemleri gzden geirecektir.
III- Benzer biimde grltye maruz kalan iilerin salk durumunun gzden geirilmesi
iin de dzenli bir salk gzetimi uygulayacaktr.

B) I ve II
D) I, II ve III

B) I, II ve III
D) I ve II

B SINIFI GVENL UZMANLII


28. Aadakilerden hangisi iyerlerinde aydnlat-

31. Aadaki ses dzeylerinden hangisi yaklak

ma iin doru deildir?

olarak normal sesle konuma dzeyini ifade


eder?

A) yerlerindeki avlular, ak alanlar, geitler vb


yerler en az 40 lks ile aydnlatlacaktr.
B) Konserve ve kutulama benzeri ilerin yapld
yerler en az 200 lks ile aydnlatlacaktr.
C) Ayrntlarn yakndan seilmesi gereken ilerin
yapld yerler en az 300 lks ile aydnlatlacaktr.
D) Kaba malzemelerin tanmas, aktarlmas ve
depolanmas benzeri ilerde en az 50 lks ile
aydnlatma yaplacaktr.

A) 20 dB(A)
C) 85 dB(A)

32. Aadaki tabloda verilen n trleri ve nlar


iin doru eleme aadakilerin hangisinde
verilmitir?
A) Alfa nlar

II) yonlatrc olmayan n

B) X nlar

A) I-A, II-B, II-C


C) I-A, I-B, I-C

iin doru verilmemitir?

A) Drt basamaktan fazla olan her merdivende,


korkuluk ve trabzan bulunacaktr.
B) Genilii 225 cmyi aan merdivenlerin ortalarnda, ayrca bir trabzan bulundurulacaktr
C) Iyerlerindeki asma katlara kp inmek iin,
yerin durumuna gre eimli veya dik demir
merdivenler kullanlmas uygun deildir.
D) Merdivenlerde, ba st boluklar bulunacak
ve bu boluklarn ykseklii de 220 cmden az
olmayacaktr.

B) II-A, I-B, I-C


D) I-A, I-B, II-C

33. Grlt ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi


yanltr?

A) Dinlenme srelerinin say ve sklnn artrlmas grlt kontrol yntemlerinden biridir.


B) Kulaa ho gelen mzik de iddetine bal
ekilde iitme kaybna yol aabilir.
C) Grltnn zararl etkileri kiiden kiiye deiir.
D) 0 dB(A) dzeyi ses basncnn sfr olmas
anlamna gelir.

I- Uygun ergonomik tasarm ve uygun i


ekipman seimi
II- yeri, iyeri sistemleri ve i ekipmanlar
iin uygun bakm programlar
III- Maruziyet sresi ve iddetinin snrlanmas

34. Fiziksel ortam faktrlerinde yer alan alerjik


tozlar hangi sektrde youndur?

Aadakilerden hangisi/hanglieri Titreim


Ynetmeliine gre mekanik titreimi azaltan
nlemlerdendir?
A) Yalnz I
C) Yalnz II

I) yonlatrc n

C) Kzltesi nlar

29. Aadakilerden hangisi iyeri merdivenleri

30.

B) 50 dB(A)
D) 110 dB(A)

A) Tekstil
C) Demir-elik

B) I ve II
D) I, II ve III

B) Galvaniz
D) Boya

B SINIFI GVENL UZMANLII


35. Patlayc zellie sahip bir gazn ortamdaki

40. yerinde kalc ve gizli enfeksiyona neden

miktar, Alt Snr (LEL) ve st Snr (UEL)


arasnda yer aldnda aadakilerden hangisi olur?
A) Yanma
C) Patlama

olduu bilinen biyolojik etkenlere maruz kalan


iilerin kaytlar son maruziyetten sonra en
az ka yl saklanr?

B) Yakma
D) Parlama

A) 40

D) 10

yaplacaklar arasnda deildir?

yapabilme limiti aadakilerden hangisidir?

A) Salkl beslenme
C) Fizik egzersiz

B) 15 mikron
D) 5 mikron

B) Tartma
D) Dzenli uyku

42. Aadakilerden hangisi iyerinde stres yara-

37. Hidrojen gaz tp rengi aadakilerden han-

tan etmenler arasnda deildir?

gisidir?

A) Sar
C) Yeil

C) 20

41. Aadakilerden hangisi stresten korunmada

36. Endstriyel tozlarn akcier alveollerine giri


A) 20 mikron
C) 10 mikron

B) 30

A) Yetki ve sorumluluk belirsizlii


B) Performansa dayal cretlendirme
C) Ykselme kriterlerinin aka belirlenmi
olmas
D) Yneten ve ynetilenlerin ama konusundaki
fikir ayrl

B) Krmz
D) Gri

38. Atk yalarn oluturaca tehlikeli kimyasal


hangisidir?

43. Aadakilerden hangisi vardiyal almadan

A) Benzen
B) Hegzan
C) PCB (poliklorr bifoniller)
D) VOC (uucu organik solventler)

kaynaklanan salk sorunlar arasnda yer


almamaktadr?
A) Alerji
C) Erken yalanma

B) Uyku dzensizlikleri
D) Yorgunluk

39. nsanda ar hastalklara neden olan, al-

anlar iin ciddi tehlike oluturan, topluma


yaylma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkn olan biyolojik
etkenler hangi grupta yer almaktadr?

44.

A) Grup 4 biyolojik etkenler


B) Grup 3 biyolojik etkenler
C) Grup 2 biyolojik etkenler
D) Grup 1 biyolojik etkenler

I- El aletleri
II- tezghlar
III- Ofis mobilyalar
IV- Kiisel koruyucu donanmlar
Antropometrik tasarm yukardakilerden hangisi/hangilerine uygulanabilir?
A) Yalnz II
C) I, II ve IV

B) I ve II
D) I, II, III ve IV

B SINIFI GVENL UZMANLII


45. Yeralt ve Yerst Maden letmelerinde Salk

49. Aadakilerden hangisi elektrik enerjisi kul-

ve Gvenlik artlar Ynetmeliine gre her


iyeri iin iilerin salk ve gvenliklerinin
korunmas ve i ekipmanlarnn gvenli bir
ekilde kullanlmas iin gerekli kurallar belirleyen yazl talimatlar hazrlanmas zorunludur.

lanlarak yaplan kaynaklardan biri deildir?


A) TIG kayna
B) MIG kayna
C) MAG kayna
D) Oksi-Asetilen kayna

Bu alma aada verilen korunma politikalarndan hangisine girer?


A) Tehlikenin kaynanda yok edilmesi
B) Tehlikenin kaynanda azaltlmas
C) Tehlike kaynann izole edilmesi
D) Tehlikeye ynelik organizasyonel nlemler
alnmas

50. Kuvvetli akm tesislerinde yksek gerilim

altnda alanlarn sahip olmas gereken


Kuvvetli Akm Tesislerinde Yksek Gerilim
Altnda alma zin Belgesi hangi bakanlk
tarafndan verilir?
A) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl
B) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl
C) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl
D) evre ve ehircilik Bakanl

46. Sal ve Gvenlii Tzne gre,

iyeri havasnda izin verilen maksimum cva


miktar nedir?
A) 0,100 miligram/metrekp
B) 0,085 miligram/metrekp
C) 0,075 miligram/metrekp
D) 0,050 miligram/metrekp

51.

47. Asetonda zlm asetilen tplerinin doldu-

Islak ortamlarda kullanlan alternatif akm lambalar ile ilgili olarak yukardakilerden hangisi/
hangileri dorudur?

rulmasnda maksimum basn ne olmaldr?


A) 10 kg/cm2
C) 20 kg/cm2

I- Lambalar, sarglar birbirinden ayr olan bir


transformatr zerinden beslenecektir.
II- Lambalar kk gerilim (en ok 42 V) ile
altrlacaktr.
III- Lambalar besleyen transformatr, alma
yerinde bulundurulacaktr.

B) 15 kg/cm2
D) 30 kg/cm2

A) I, II ve III
C) Yalnz II

48. Aadakilerden hangisi basnl gaz tplerinin zerine yazlmas gereken bilgilerden
deildir?
A) Son kullanma tarihi
B) malat firmann ad
C) Doldurulacak gazn cinsi
D) Bo ve dolu arl ve hacmi

B) I ve II
D) Yalnz I

B SINIFI GVENL UZMANLII


52. Elektrik tesisatnda topraklama ile ilgili olarak,

57. Aadakilerden hangisi alet saplar tasarmn-

aadakilerden hangisi yanltr?

da dikkate alnacak faktrlerden birisi deildir?

A) Elektrik tesisat veya tehizatnn bakm ve


onarmnda, bunlar, devreden karacak bir
devre kesme tertibat bulunacak ve bu tertibat
ezamanl olarak toprak hattn da devreden
karacaktr.
B) Topraklamada, balant hatlar ak ekildii takdirde, mekanik ve kimyasal etkilerden
korunmu olacaktr.
C) Toprak hatlar, kolay muayene edilecek ekilde ekilmi olacaktr.
D) Topraklama devresi, dk direnli iletkenden
yaplm olacaktr.

A) Sapn ele uyumu


B) Sapn malzemesi
C) Uygulanacak kuvvet
D) Kullanacak iinin cinsiyeti

58. i Sal ve Gvenlii Tzne gre,

aspirasyon tesisatnn gnlk bakm ve temizlii dnda periyodik genel kontrol ile temizlii
minimum ne kadar zamanda bir yaplmaldr?
A) Ayda bir
C) Alt ayda bir

B) ayda bir
D) On iki ayda bir

53. i Sal ve Gvenlii Tzne gre,

kaldrma ve balama zincirlerin boyu ne kadar


uzadnda deitirilmelidir?
A) % 2
C) % 5

59. Tehlikeli svlarn bulunduu tank ve depola-

B) % 3
D) % 5den fazla

rn onarmnda iyerinde buhar bulunmad


hllerde depo, su ile tamamen doldurulduktan
sonra en az ka saat su verilmek suretiyle
srekli olarak kartrlmaldr?

54. i Sal ve Gvenlii Tzne gre,

A) 3

B) 6

C) 12

D) 24

kaldrma ilerinde kullanlan ip halatlarn gvenlik kat says en az ne olmaldr?


A) 3

B) 5

C) 6

D) 8

60. A ve D snf yangn sndrmede hangi yntemin kullanlmas daha etkili olur?
A) Boma
B) Havay kesme
C) U ksmlardan merkeze doru
D) Merkezden u ksmlara doru

55. Aadakilerden hangisi G snf src belgesi verilmeyen i makinelerinden biridir?


A) Forklift
C) ekiciler

B) Ekskavatr
D) Vin

56. Maden iletmelerinde kullanlan basnl hava


lokomotiflerinin hava depolar bir yetkili tarafndan hangi periyotta muayene edilmelidir?
A) Haftada bir
C) ayda bir

B) Ayda bir
D) Alt ayda bir

B SINIFI GVENL UZMANLII


61. Yangn tehlike blgelerinden bir(1) blgesinin

65. Aadaki renklerden hangisi sadece dairevi

tanm aadakilerden hangisidir?

bir ekil iinde kullanldnda emniyet rengi


olarak kabul edilebilir?

A) Patlayc gaz-hava karmnn bulunmad


blge
B) Patlayc hava- gaz karmnn normal iletme
artlarnda oluabildii blge
C) Patlayc gaz-hava karmnn srekli olarak
veya uzun sre bulunduu blge
D) Patlayc hava- gaz karmnn normal olarak
olumad, olusa da yalnzca ksa sre bulunabilecei blge

A) Krmz
C) Yeil

B) Mavi
D) Sar

66. Su buharnn fazla olduu kapal iyeri or-

tamlarnda scaklk derecesi aral ne kadar


olmaldr?
A) 10 - 32 derece
C) 15 - 30 derece

B) 10 - 25 derece
D) 20 - 32 derece

62. Aadakilerden hangisi pasif yangn gvenlik


nlemidir?

A) Acil aydnlatma sistemi yaplmas


B) Sulu sprinkler (yamurlama) sistemleri
C) Karbondioksitli yangn sndrme tpleri
D) Kuru kimyevi tozlu yangn sndrme tpleri

63.

67. yerlerindeki hava hacmi, malzeme ve ben-

zeri tesislerin kaplad hacimler dahil olmak


zere ii bana ne kadardr ve bu hesaplamada tavan ykseklii ka metreden fazla
olduunda dikkate alnmaz?

I- Yaplan iin nitelii


II- yerinin bykl
III- alan says
IV- retimde kullanlan makinelerin fonksiyonu
yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk
ve Gvenlik nlemlerine likin Ynetmelike
gre, yukardakilerden hangisi/hangileri acil
k yollar ve kaplarnn says, boyutlar ve
yerlerinin belirlenmesinde dikkate alnmaldr?
A) Yalnz III
C) II ve IV

B) I ve IV
D) I, II ve III

A) Hava hacmi 8 m3 3 metre tavan yksekliinden fazlas


B) Hava hacmi 10 m3 4 metre tavan yksekliinden fazlas
C) Hava hacmi 9 m3 3 metre tavan yksekliinden fazlas
D) Hava hacmi 8 m3 4 metre tavan yksekliinden fazlas

68. Bir kazanda kazann en yksek alma basncnn ka katn gsteren bir taksimatl manometre bulunmaldr?
A) 2

64. i Sal ve Gvenlii Tzne gre,

aadakilerden hangisi kiisel ilk yardm paketinin iinde olmas gereken ila veya malzemelerden birisi deildir?
A) Steril yaptrc bant
B) Slfamitli tos
C) Tentrdiyot
D) Ar kesici

10

B) 2,5

C) 3

D) 3,5

B SINIFI GVENL UZMANLII


69. i Sal ve Gvenlii Tzne gre,

73. Aadakilerden hangisi elle yk tamada,

basnl kaplarn periyodik kontrol ile ilgili


olarak aadakilerden hangisi yanltr?

kaldrlabilecek en byk snr deerin belirlenmesinde dikkate alnacak temel faktrlerden birisi deildir?

A) En az ylda bir yaplmaldr.


B) Deiiklik ve byk onarmdan sonra yaplmaldr.
C) Monte edilip kullanlmaya balamadan nce
yaplmaldr.
D) Basnl kabn boaltlp tekrar doldurulmas
hlinde yaplmaldr.

70.

74. Aadakilerden hangisi spa iskelelerin zo-

I- Metan(CH4),
II- Karbon dioksit (CO2),
III- Karbon monoksit (CO)

runlu bileenlerinden deildir?

A) Bacak altlarna konacak tek paral ahap


yastklar
B) Spa iskele bacaklar
C) Tayc orta kiriler
D) Platform

Yukardaki gazlarn zgl arlklar kkten


bye doru nasl sralanr?
A) II - III - I
C) II - I - III

A) Ykte tutmaya yarayacak kulplarn bulunup


bulunmamas
B) Yk kaldracak iinin ya ve cinsiyeti
C) Ykn kat veya sv olmas durumu
D) Ykn geometrisi

B) I - III - II
D) III - I - II

71. alma yerinde izin verilir dzeyi (MAK deeri)


en fazla olan gaz aadakilerden hangisidir?
A) Karbon monoksit (CO)
B) Hidrojen slfr (H2S)
C) Karbon dioksit (CO2)
D) Slfr dioksit (SO2)

75. Yap lerinde i Sal ve Gvenlii

Tzne gre asma iskelelerde her metrekareye ka kilogramdan fazla yk konmayacaktr?


A) 300

B) 350

C) 400

D) 450

76. Yap ileri ile ilgili olarak aadakilerden hangisi dorudur?

72. Aadakilerden hangisi ekranl aralarla

almalarda dikkat edilecek temel alma


ortam faktrlerinden birisi deildir?

A) Aydnlatma
C) Radyasyon

A) Yap ilerinin gndz yaplmas esastr.


B) Sva veya hafif iler iin kullanlacak spa
iskelelerde iskele genilii 60 santimetreden
az olamaz.
C) Ykm ilerinde, yklacak ksmn etrafnda, en
az yap yksekliinin katna eit gvenlik
alan braklacaktr.
D) 3 metreden uzun tanr merdivenlerle el
merdivenleri, elik boru veya profilden yaplacaktr.

B) Grlt
D) Titreim

11

B SINIFI GVENL UZMANLII


77. veren veya proje sorumlusu aada belir-

80. Yeralt kmr ocaklarnda kmrn kendi

tilen durumlarn hangisinde, yap iine balamadan nce alma ve Sosyal Gvenlik
Bakanlnn l Mdrlne bildirimde bulunma sorumluluu yoktur?

kendine yanmas ileminde, kmrn aadaki hangi zellii yanmay hzlandrmaz?


A) Kmrn kl ierii
B) Kmr iinde prit orannn yksek olmas
C) Kmrn uucu madde orannn yksek
olmas
D) Kmrleme seviyesinin (kmr rank) yksek
olmas

A) Yap ii 30 i gnnden fazla srecek ve devaml olarak 20den fazla ii alacaksa


B) Yap ii 15 i gnnden fazla srecek ve devaml olarak 20den fazla ii alacaksa
C) in bykl 500 yevmiyeden fazla alma
gerektiriyorsa
D) in bykl 600 yevmiyeden fazla alma
gerektiriyorsa

81. Yeralt ve Yerst Maden letmelerinde Salk ve Gvenlik artlar Ynetmeliine gre
yeralt maden iletmelerinde aydnlatma iin
aadakilerden hangisi yanltr?

78. Aadakilerden hangisi cephe iskelesi paralarndan deildir?

A) Kenar korumas
C) skele aya

A) Aydnlatma tesisat iiler iin herhangi bir


kaza riski oluturmayacak trden olacak ve
uygun ekilde yerletirilecektir.
B) yerleri, iilerin salk ve gvenliklerinin
korunmasna uygun suni aydnlatma tesisatlar
ile donatlacaktr.
C) Aydnlatma lambalar 3 ayda bir kontrol edilmelidir.
D) ilere uygun kiisel lambalar verilecektir.

B) Ankraj noktas
D) Karabina

79. Yap ilerinde, salk ve gvenlik koordina-

trlerinin projenin hazrlanmas aamasnda;


yap alannda yrtlen faaliyetleri dikkate
alarak hazrlayacaklar veya hazrlatacaklar ve
i sal ve gvenlii konularnda uygulanacak kurallar belirleyen belge aadakilerden
hangisidir?
A) Salk ve gvenlik plan
B) Yap ileri salk ve gvenlik raporu
C) evresel etki deerlendirme raporu
D) yeri salk ve gvenlik dokman

82. Sondajla maden karlan iletmelerde salk

ve gvenlik dokman, ne zaman hazrlanacak


ve ne zaman yenilenecektir?
A) almaya balanlmadan nce hazrlanacak
ve her alt ayda bir yenilenecektir.
B) retime balanldnda hazrlanacak ve her
alt ayda bir yenilenecektir.
C) retime balanldnda hazrlanacak ve iyerinde nemli deiiklikler yapldnda yenilenecektir.
D) almaya balanlmadan nce hazrlanacak
ve iyerinde nemli deiiklikler yapldnda
yenilenecektir.

12

B SINIFI GVENL UZMANLII


83. Maden ve Taocaklar letmelerinde ve Tnel

87. Aadakilerden hangisi bir makinenin temel

Yapmnda Tozla Mcadeleyle lgili Ynetmelike


gre ortam havasnda kristal yapda SiO2 ierii
% 5ten az olduu takdirde eik snr deer ka
mg/m3 olarak deerlendirilir?

A)

B) 5

C) 10

gerekler olarak tanmlanan; insan sal, can


ve mal gvenlii, hayvan ve bitki yaam ve
sal, evre ve tketicinin korunmas asndan asgari gvenlik koullarna sahip olduunu gsterir?

D) 12

A) CE iareti
C) OHSAS 18001

B) ISO 9001:2008
D) ISO 14001

84. Baz kiisel koruyucu donanmlar riskin i)

olaslk boyutunu, bazlar ii) iddet boyutunu,


bazlar da iii) hem olaslk hem iddet boyutunu azaltr.

88. Aadakilerden hangisi i ekipmanlar ko-

nusunda iilere verilecek bilgi ve talimatlar


kapsamnda bir bilgi deildir?

Aada verilen rnekler bunlardan hangilerine uyar?

A) ekipmanlarnn kullanm koullar


B) ekipmannn retici firma iletiim bilgileri
C) ekipmanlarnda ngrlen anormal durumlar
D) ekipmann nceki kullanm deneyiminden
elde edilen sonular

A- Risk: Yksekten den cismin baa arpmas nlem: Baret


B- Risk: Kaygan yzeyde derek yaralanma
nlem: Kaydrmaz tabanl ayakkab
C- Risk: Elin scak demirle temas ederek yanmas nlem: Scak ilem eldiveni
A) A-i, B-i, C-ii
C) A-ii, B-i, C-iii

B) A-i, B-ii, C-iii


D) A-iii, B-ii, C-i

89. Bird tarafndan oluturulan kaza piramidinde

85. Aada verilen kiisel koruyucu donanmlarn


hangisi Kiisel Koruyucu Donanm Ynetmelii kapsamnda deildir?

1 ar yaralanmal kazaya karlk 10 hafif yaralanmal kaza, 30 maddi hasarl kaza ve 600
ramak kala yer alr.
Bu piramide dair aadaki yorumlardan hangisi yaplamaz?
A) alanlar ou zaman kazalar ucuz atlatrlar.
B) Piramitte maddi hasarl kazalar, hafif yaralanmal kazalarn altnda yer alr.
C) Bir alan 10 hafif yaralanmal kaza geirdiyse yakn zamanda bir ar yaralanmal kaza
geirecektir.
D) Bir iyerinde yaanan ramak kalalardan yola
karak nlemler alnmasyla yaralanmal
kazalar azaltlabilir.

A) Mifer, kalkan gibi koruyucular


B) Solunum yollar koruyucular
C) Yz, gz koruyucular
D) Kulak koruyucular

86. Aadakilerden hangisi i ekipmanlarnda


acil durum durdurma tertibatnn tamas
gereken zelliklerden birisi deildir?

A) Aka grlebilen ve hzlca ulalabilecek bir


kumanda tertibatnn olmas
B) Ek bir riskin oluturmamas
C) Gerekli durumlarda belirli bir koruyucu tertibatn hareketini tetiklemesi
D) Devreye girdiinde evredekileri uyarc bir
ses mekanizmasna sahip olmas

13

B SINIFI GVENL UZMANLII


90. kazasnda geici i gremezlik verilmesi

iin sigortallk sresinin en az ka gn olmas


gerekir?
A) 1

B) 3

C) 7

D) 15

95. Ar ve Tehlikeli ler Ynetmeliine gre

aadakilerden hangisi 16 yan doldurmu


fakat 18 yan bitirmemi gen iilerin altrlabilecei ar ve tehlikeli ilerden birisidir?
A) imento retim ileri
B) Arama ve sondaj ileri
C) Seramik imaline ait iler
D) tfaiye ileri

91. Aadakilerden hangisi kaza neden teorilerinden domino teorisinde kaza zincirini oluturan
be temel faktrden biri deildir?

96. lgili ynetmelie gre aada yer alanlardan

A) nsann doa karsndaki gszl


B) Gvensiz hareket ve koullar
C) Kiisel zrler
D) letiim eksiklii

hangisi gebe/emziren iilerin alma koullarna ilikin olarak yanltr?

A) Emziren iiler doumu izleyen 12 ay boyunca


gece altrlamaz.
B) Gebe, yeni doum yapm ve emziren ii
gnde 7,5 saatten fazla altrlamaz.
C) Gebe iilere gebelikleri boyunca periyodik
kontrolleri iin cretli izin verilir.
D) Gebe iiler iyonize radyasyon kaynaklarnn
olduu yerde altrlamaz.

92. Aadakilerden hangisi fiziksel nedenlerle

meydana gelen meslek hastalklar arasnda


deildir?
A) Yksek scakla bal scak arpmas
B) Grltye bal iitme kayplar
C) Cvaya bal hiperaktivite
D) Yksek basnca bal emboli

97. Aadakilerden hangisi posta deiimi yapacak iilere srekli olarak verilmesi gereken
dinlenme sresinin alt snrdr?
A) 12 saat
C) 10 saat

93. Meslek hastalklarndan korunmada en etkili


yaklam aadakilerden hangisidir?
A) Kiisel koruyucu uygulamalar
B) Riskin kaynakta kontrol
C) e giri muayenesi
D) Salk eitimi

B) 11 saat
D) 8 saat

98. Aadakilerden hangisi i sal profesyo-

nelleri iin uluslararas etik kurallar rehberine


gre i sal alanlarnn ilevlerinin yrtlmesine ilikin koullar arasnda yer almaz?
A) Eitlik, ayrm gzetmeme ve iletiim
B) Yeterlilik, doruluk ve tarafszlk
C) Profesyonel bamszlk
D) verenin haklarn koruma

94. Gece altrlan kadn iilerin muayeneleri


ile ilgili aada verilen bilgilerden hangisi
dorudur?
A) 3 ayda bir tekrarlanr.
B) 6 ayda bir tekrarlanr.
C) 12 ayda bir tekrarlanr.
D) 18 ayda bir tekrarlanr.

14

B SINIFI GVENL UZMANLII


99. alanlara verilecek i sal ve gvenlii

eitimlerinin amalar arasnda aadakilerden hangisi yer almaz?


A) e devamszl azaltmak
B) kazalarn ve meslek hastalklarn azaltmak
C) alanlar yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek
D) yerlerinde salkl ve gvenli bir ortam temin
etmek

100. Aadakilerden hangisi renmenin temel ve


beklenen zelliklerinden deildir?

A) renme sonucunda davran deiiklii olur.


B) renme iin eitime ilikin bir n art yoktur.
C) renme yaant rndr.
D) renme geicidir.

TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.

15

SINAV SRESNCE UYULACAK KURALLAR


1. Adaylar, snav kurallarna ve salon grevlilerinin tm uyarlarna uymak zorundadrlar. Kurallara ve uyarlara uymayan adaylarn snavlar geersiz saylacaktr.
2. Snav baladktan sonra adaylarn salon grevlileri ve birbirleri ile konumalar, kalem, silgi vb. eyleri
istemeleri yasaktr.
3. Adaylar snav sresince, snav giri belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nfus czdan,
pasaport veya src belgesini) masalarnn zerinde bulundurmak zorundadrlar.
4. Snav evraklarn teslim etmeyen, soru kitapklarnn sayfalarndan bir ksmn eksik teslim
edenlerin snavlar geersiz saylacaktr.

SALON GREVLLERNCE SINAV BALAMADAN NCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI


Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz.
Snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir.
Balama zilini bekleyiniz.
Hepinize baarlar dileriz.
(Salon bakan balama ve biti saatini tahtaya yazacaktr.)

Bu kitapn her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, kitapn tamamnn veya bir ksmnn
Mill Eitim Bakanl Yenilik ve Eitim Teknolojileri Genel Mdrlnn yazl izni olmadan kopya
edilmesi, fotoraflarnn ekilmesi, bilgisayar ortamna alnmas, herhangi bir yolla oaltlmas,
yaymlanmas veya baka bir amala kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar, doabilecek
cezai sorumluluu ve kitapn hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylr.

13 MAYIS 2012 TARHNDE YAPILAN


ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII SALII VE GVENL GENEL MDRL
3. GRUP: B SINIFI GVENL UZMANLII
A SORU KTAPII CEVAP ANAHTARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

D
A
C
B
A
C
D
B
D
C
B
D
A
C
B
A
D
C
C
B
D
A
C
D
B

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

A
B
A
C
D
B
D
D
A
C
D
B
C
B
A
B
C
A
D
D
C
B
A
D
B

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

B
A
D
A
C
A
D
B
D
C
B
A
D
D
B
C
B
A
D
B
C
D
C
A
C

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

A
B
D
A
D
C
D
B
C
A
D
A
B
C
A
D
C
B
B
C
A
B
D
A
D