You are on page 1of 3

BELRL SREL SZLEMES:

Belirli sreli ilerde veya belli bir iin tamamlanmas veya belirli bir olgunun ortaya
kmas gibi objektif koullara bal olarak iveren ile ii arasnda yazl ekilde yaplan i
szlemesi belirli sreli i szlemesidir.

BELRL SREL SZLEMES RNE


Aada isim (unvan) ve adresleri yazl bulunan iveren ile ii arasnda, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile
ve belirtilen artlarla " BELRL SREL SZLEMES" yaplmtr. Taraflar bundan sonra "iveren" ve "ii" olarak
anlacaktr.
1. TARAFLAR
VERENN

Ad soyad (nvan)

Adresi

NN

Ad soyad

Baba ad

Doum yeri ve yl

kamet adresi

2. NN ALIMA YER: verenin....................snrlar iindeki deiik iyerlerinde, iveren veya velinin


gsterecei yerler.
3. YAPILACAK : .........................................
4.SZLEMENN SRES : ....Yl...........Ay sreli olan bu i szlemesi, ...../...../.......... tarihinde balam olup,
...../..../...... tahinde her hangi bir bildirim yaplmakszn kendiliinden sona erer. veren gerektiinde sresi dolmadan
da szlemeyi feshedebilir.
5. E BALAMA TARH: ..../...../........
6. DENEME SRELER: Deneme sresi iki aydr. Taraflar, bu sre iinde i szlemesini ihbarsz ve tazminatsz
feshedebilirler.
7. ALIMA SRELER: Haftalk alma sresi en ok 45 saattir. Bu sre, haftann allan gnlerine eit ekilde
blnerek uygulanr.
Ancak, 45 saatlik haftalk normal alma sresi, iveren tarafndan gerekli grldnde:
a) Haftann allan gnlerine, gnde 11 saati amamak koulu ile, farkl ekillerde datlabilir. Ayrca, iin nitelii ve
artlarna gre, ie balama ve biti saatleri de, iiler iin farkl ekillerde dzenlenebilir ve gerekliinde deitirilebilir.
b) 45 saatlik haftalk normlar alma sresinin, haftann allan gnlerine farkl ekillerde datlarak allmas
durumunda, iki aylk alma sresi iinde, iinin haftalk ortalama normlar alma sresi 45 saati aamaz.
c) Ara dinlenme zamanlar zamanlar iveren tarafndan belirlenir.

d) i bu maddede alma ekil ve artlarn peinen kabul eder.


8. FAZLA ALIMA: veren, lkenin genel yararlar, iin nitelii veya retimin artrlmas gibi nedenlerle iiye, gnlk
toplam alma sresi 11 saati amamak koulu ile, ylda 270 saate kadar fazla alma yaptrabilir.
haftalk 45 saati aan almalar fazla alma saylr. Ancak, denkletirme esas uyguland durumlarda, iinin iki
aylk sre iindeki haftalk ortama alma sresi 45 saati amamak koulu ile, baz haftalarda 45 saatten fazla
altrma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aan alma sreleri fazla alma saylmaz ve fazla alma creti
denmez.
9. TELAF ALIMASI: Zorunlu nedenlerle iin durmas, ulusal bayram ve genel tatillerden nce veya sonra iyerinin
tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal alma srelerinin nemli lde altnda allmas ya da iin tmyle
durdurulmas veya iinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, iveren, iki ay ierisinde iiye, allmayan bu
sreler karl olarak telafi almas yaptrabilir.
Telafi almas, gnlk en ok alma sresi olan 11 saati ve gnde en fazla 3 saati aamaz. tatil gnlerinde telafi
almas yaptrlamaz.
Telafi almas fazla alma saylmaz ve karlnda fazla alma creti denmez.

10. CRET

: inin aylk NET/BRT creti ..................................TL dir. inin creti kural


olarak imza karlnda kendisine denir. Ancak iinin yazl talebi ile belirledii ve
bu talebin altnda tatbiki imzas bulunan mutemedine de yine imzas karlnda
denebilir.

: inin her bir saat fazla almas iin iverence denecek fazla alma creti,
11. FAZLA ALIMA
iinin normal alma cretinin saat bana den miktarnn yzde elli artrlm
CRET
tutardr.
12. CRET DEME
ZAMANI

: i creti ayda bir denir. Her ayn creti, mcbir bir neden olmadka, her ayn
creti, deme gnnde itibaren en ge 20 gn iinde denir.
:a) verenin, iilerin bir blmne veya tmne szleme gerei olmakszn,
tevik amal olarak yapaca sreklilik arzetmeyen nakdi ayni demeler, iiler
bakmndan kazanlm hak niteliinde olmayp, tekrarlanaca anlamna gelmez.
b) i, iyerinde, alma mevzuat ve iveren tarafndan belirlenmi bulunan
alma artlarna, i disiplinine, i sal ve i gvenlii kurallarna, iveren
tarafndan kartlm ve kartlacak olan ynetmelik, genelge, sirkler, talimat gibi
dzenlemelere uymay kabul ve taahht eder.
c) i, iverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil
gnlerinde de almay peinen kabul eder.
d) i, iverenin istemesi halinde fazla alma yapmay peinen kabul eder.

13. ZEL ARTLAR

e) i i szlemesi devam ettii srece, zel de olsa baka bir ite almamay
taaht eder.
f) i, iverene ve iyerine ait her trl i srlarn saklamay, iverene zarar
verecek davranlarda bulunmamay taaht eder.
g) i, iyerindeki makine, alet ve tehizat usulne uygun olarak ve zenle
kullanmay, grevi ile ilgili olmayan ilerle uramamay, kendisine teslim edilmemi
makine, alet ve edevat kullanmamay taaht eder.
h) i, kendsine iinde kullanlmak zere teslim edilen malzeme, ara ve gereleri
iyeri dna karmamay, amac dnda kullanmamay taahht eder.
i) i, iyerine, alkoll iki veya uyuturucu madde alm olarak gelmemeyi ve bu
maddeleri iyerinde kullanmamay, almas ile ilgili olmayan eya ve maddeler ile
tanmas ya da kullanlmas yasaklanm maddeleri iyerine sokmamay taahht

eder.
j) i, Kanununa gre hak kazanaca yllk cretli iznini, iverenin i artlarna
gre belirleyecei zamanda kallanmay kabul eder.
k) i, i szlemesinin feshinde, kendisine teslim edilmi bulunan her trl
demirba eyay eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kast veya kusurundan
meydana gelmi zararlar varsa, tazmin etmeyi taaht eder.
l) veren, iinin cretini ve bu szleme ile Kanunundan doan dier haklarn
sresinde demeyi kabul ve taahht eder.
m) Bu i szlemesinde yer almayan hususlarda Kanunu ve dier ilgili mevzuat
uygulanr.
n) Szlemenin uygulanmasnda kacak uyumazlklarda, iyerinin bulunduu yer
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
14. ki sayfadan oluan i bu belirli sreli i szlemesi, ...../..../........... tarihinden taraflarca iki nsha olarak tanzim
edilip, okunarak imzalanmakla, iveren iiyi i ve cret vermeyi, ii de belirtilen artlarla i grmeyi karlkl olarak
kabul, beyan ve taahht etmilerdir.

VEREN VEYA VEKL

(Kae-mza)

Ad Soyad:
mzas: