You are on page 1of 2

Colegio San Agustin

Yunit III
Taong Panuruan 2014-2015
Banghay sa Pagkatuto sa Filipino III
Ikalimang Linggo ng Ikatlong Termino
Pebrero 4-5, 2015
Pagpapakumbaba
LAGOM NG PAGKATUTO:
Unang Pagkikita:
Integrasyong Pahalang: Pagtangkilik sa Matematika
Ikalawang Pagkikita:
Integrasyong Pahalang: Pagtangkilik sa Matematika
UNANG PAGKIKITA
I. Layunin:
Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na:
A. (Pagkaisipan)
B. (Pangkasanayan)
C. (Pandamdamin)
II. Paksang Aralin:
A.
B.
C.
III. Halagang Pangkatauhan
A.
B.
IV. Pamamaraan
A. Pang-araw-araw na gawain:
Panalangin
Pagsasaayos ng upuan
Pagtsetsek ng talaan ng mga mag-aaral
Paglalahad ng layunin o daloy ng pagkatuo
Astig ka Pinoy**
B. Panimulang Gawain (Verbal Intelligence)
1. (Hal. Pagbasa ng ulo ng mga balita)
2. (Hal. Pagbabahagi ng opinyon)
C. Pagtalakay sa Aralin
1. Paglinang ng Talasalitaan
2. Pagtalakay ng Nilalaman

PAUNAWA:

D. Ebalwasyon:
1. (Hal. Pagtatanong ng TAMA o MALI)
E. Pagpapayaman
1. (Hal. Paggawa ng Slogan o Annunsyo)
F. Takdang Aralin
1.(Hal. Basahin pahina)
V. Pagpipinid ((Ika-21 siglong Kasanayang Pampamumuhay (Life
Skills)):
(Interpersonal Intelligence)
IKALAWANG PAGKIKITA
(*Kung may ikalawang pagkikita ulitin muli ang format sa itaas magsimula
sa I. Layunin hanggang Pagpipinid)

Inihanda ni/nina:

(HAL. G. JUAN DELACRUZ )


Filipino
Pebrero 2, 2015 (Lunes)

Ipinasa kay:

Bb. Riane Mitzi Bautista Manuel


Tagapag-ugnay, Kagawaran ng