Hans Richter

Godsdienstles 1954-1955

Fig. 1: De schepping (Adam en Eva)

1

2

Documentatie van de

Godsdienstles 1954-1955
(leeftijd 7 tot 8 jaar)
aan de R.K. Jongensschool – Zeelsterstraat 138, Eindhoven

Hans Richter

Lulu Verlag -20103

© 2010 door Joannes Richter gepubliceerd bij Lulu www.lulu.com Alle rechten gereserveerd ISBN: xxx-x-xxxx-xxxx-x

4

Inhoudsopgave
Inleiding................................................................................................................................................7 De kleurcodes in het manuscript........................................................................................................10 Het manuscript als facsimile..............................................................................................................16 Teksten...............................................................................................................................................31 Teksten Bladzijde 1.......................................................................................................................31 Teksten bladzijde 2........................................................................................................................31 Teksten bladzijde 3........................................................................................................................31 Teksten bladzijde 4........................................................................................................................32 Teksten bladzijde 5........................................................................................................................32 Teksten bladzijde 6........................................................................................................................32 Teksten bladzijde 7........................................................................................................................33 Teksten bladzijde 8........................................................................................................................33 Teksten bladzijde 9........................................................................................................................33 Teksten bladzijde 10......................................................................................................................34 Teksten bladzijde 11......................................................................................................................34 Teksten bladzijde 12......................................................................................................................35 Teksten bladzijde 13......................................................................................................................35 Teksten bladzijde 14......................................................................................................................36 De Catechismus..................................................................................................................................37 De eerste Catechismus...................................................................................................................37 De Catechismus.............................................................................................................................38 Samenvatting......................................................................................................................................39 Appendix 1: Bijbehorende Maandrapporten 2e klas, 1954-1955......................................................40 Appendix 2: Aanvullende studie-rapporten .......................................................................................41

5

Afbeeldingen
Fig. 1: De schepping (Adam en Eva)...................................................................................................1 Fig. 2: Klassenfoto van de tweede klas, Zeelsterstraat 138, 1954........................................................7 Fig. 3: Het in 1954 opgenomen “statie-portret”...................................................................................8 Fig. 4: De schepping (Adam en Eva, pag. 1)......................................................................................10 Fig. 5: De uittocht uit het paradijs (zondeval van Adam en Eva, pag. 1)...........................................11 Fig. 6: Maria in blauwe kleding (pagina 1)........................................................................................12 Fig. 7: God in een blauwe wolk (pagina 2)........................................................................................13 Fig. 8: "God - met ons" in het rode gewaad (pag. 2)..........................................................................14 Fig. 9: De paarse vlag op het kerkhof (pagina 11).............................................................................15 Fig. 10: Kaft........................................................................................................................................16 Fig. 11: Pag. 1 – Adam en Eva – zondeval - Maria............................................................................17 Fig. 12: pag. 2 - Missie-opdracht door Christus.................................................................................18 Fig. 13: Pag. 3. Allerheiligen, Allerzielen..........................................................................................19 Fig. 14: Pag. 4 - Sluiting Maria-jaar op 8 december 1954.................................................................20 Fig. 15: Pag. 5- gebeden – Gods zoon werd mens – de mens werd Gods kind..................................21 Fig. 16: Pag. 6 - Gebed tot Jezus met Nieuwjaar...............................................................................22 Fig. 17: Pag. 7 - Genade.....................................................................................................................23 Fig. 18: Pag. 8 - Het koren en het onkruid.........................................................................................24 Fig. 19: Pag. 9 - De priestergewaden - Van Aswoensdag tot Pasen..................................................25 Fig. 20: Pag. 10 – Monumenten – Grootste Weldoener.....................................................................26 Fig. 21: Pag. 11 - De kruisiging.........................................................................................................27 Fig. 22: Pag. 12 – Dank voor het Leven.............................................................................................28 Fig. 23: Pag. 13 - De Tempel.............................................................................................................29 Fig. 24: Pag. 14 - Vakantie - Schelden doen wij niet - Naar de Hemel.............................................30 Fig. 25: Der eerste Catechismus, 1954...............................................................................................37 Fig. 26: Maandrapport 2e klas, 1953-1954........................................................................................40

6

Inleiding
Dit 15-bladige manuscript documenteert de eerste godsdienstlessen, die in 1954 aan een 7-jarig kind werden gegeven. De studie is in het kader van de analyse van de geheime kleurcodes in de Bijbel samengesteld. Aan de school, die ik slechts de eerste twee schooljaren 1953-1955 heb kunnen bezoeken, draag ik nauwelijks herinneringen. Na 1955 werd er in Strijp recht tegenover onze woning een nieuwe school gebouwd: de Maria Regina-school, waarvoor ik slechts de straat hoefde oversteken. Godsdienst was destijds in Brabant een verplicht vak, waarover niet werd gediscuteerd. De vijf gezinsleden gingen elke zondagmorgen naar de mis in de nabijgelegen kerk, waar de pastoor of kapelaan preken van een hoge preekstoel hield, waarboven een enorm houten klankbord als reflector was geplaatst. De kerk was in die jaren vol. Eindhoven groeide als gevolg van de werkgelegenheid en de geboortegolf na de oorlog. Er waren altijd genoeg kinderen, waarmee wij konden voetballen of vuurtje stoken op de omliggende weilanden. Tot de herinneringen behoren ook twee foto's, die ik bij de verzameling aan schriften heb gevonden. In de tweede klas van deze school waren kennelijk 1954 in totaal 34 leerlingen ondergebracht, althans voor zover de foto het volledige aantal weergeeft.

Fig. 2: Klassenfoto van de tweede klas, Zeelsterstraat 138, 1954

7

Fig. 3: Het in 1954 opgenomen “statie-portret”

Achteraf kan men zich afvragen, of men kinderen op deze leeftijd in een verplicht vak een onbewezen verhaal als opperste waarheid mag inprenten. In een terugblik accepteer ik deze methode, omdat er ook in latere jaren nooit dwang is uitgeoefend om onwillige en onverschillige leerlingen te maatregelen. Het is deze tolerantie, die ik aan deze methode waardeer. In latere jaren begon het mij te interesseren, hoe deze religieuze achtergrond is ontstaan en welke invloeden de religie op de bevolking kan uitoefenen. Daaruit resulteert het onderzoek naar de oorsprong der religies. Bij deze analyse blijken zich diverse controverse leerstellingen in de loop der eeuwen te hebben ontwikkeld, die met name het verbond, resp. de band tussen man en vrouw sterk hebben beïnvloed. Alhoewel de scheppingslegende in het navolgende verhaal man en vrouw onmiddellijk als gelijkwaardige partners laat ontstaan, heb ik later uit de bibliotheek van mijn vader geleerd, dat in der Kerk ook kort na de oorlog nog de man als gezinshoofd en de vrouw als zijn ondergeschikte werden beschouwd. In ons huisgezin heb ik deze ondergeschiktheid in mijn jeugd nooit waargenomen. Het is echter de vraag of kinderen hun ouders op dit punt werkelijk kunnen beoordelen.

8

De navolgende godsdienstles heeft tenminste ook geen voorrechten in de volgorde geleerd. Er is geen vrouw uit de rib van de eerstgeboren man ontstaan. Man en vrouw zijn gelijktijdig op aarde geplaatst en op de eerste blik geheel gelijkwaardig. De man is rood en de vrouw is blauw. Voor mij was dat destijds geen probleem. Pas later heb ik geleerd, dat deze kleuren een symbolische betekenis hebben. Vermoedelijk baseert ook de Nederlandse vlag op deze kleurcode. Het is zelfs denkbaar, dat ik de religie anders had beoordeeld, als men mij de samenhangen tussen de kleuren der eerste mensen, de kleurcode van de vlag, de kledij van de middeleeuwse vorsten, de Paars van het stadhuis te Leiden1 en de Bijbelse voorschriften van God op de juiste tijd in mijn opleiding naar waarheid had geleerd. Nu echter heb ik dit inzicht in eigen onderzoek moeten uitwerken... Het resultaat is voor de gelovigen vermoedelijk onverteerbaar, terwijl vele ongelovigen het resultaat eerder onverschillig waarnemen. Het manuscript is m.i. echter een geschiedkundig document, waarin de toenmalige leer in een overzichtelijk aantal pagina's is gecomprimeerd. Ik acht het in deze samenstelling zelfs waardevoller dan elke professionele catechismus uit de omvangrijke collectie, die mij ook nog ter beschikking staat. De omvangrijkere werken zijn voor volwassenen in een geheel andere taal geschreven. In de navolgende hoofdstukken wordt alleen op de inhoud van de godsdienstlessen uit het schooljaar 1954-1955 ingegaan. Om het contrast te verbeteren, werd de kleur-compositie voor elke ingelezen pagina geoptimaliseerd. De kleuren en teksten zijn verder niet veranderd. De duidelijk zichtbare bewerkingen met een gum stammen uit 1954-1955, en zijn toegepast om schrijffouten te verwijderen, maar vooral ook om het kladschrift in schoonschrift over te schrijven. In een terugblik baseert het door mij geschreven schrift hoofdzakelijk op de eerste Catechismus, die de Kerk voor de eerste schoolklassen voorschrijft. De doelstelling van dit boekje blijkt duidelijk uit de tekst. De Kerk wil de bevolking tot gehoorzaamheid leiden, door het goede te belonen en het kwade te bestraffen.

1 In het stadhuis van Leiden bevond zich honderden jaren geleden een grote ruimte, die "Paars" werd genoemd.

9

De kleurcodes in het manuscript
De lessen werden door een meester of door een pastoor van de nabijgelegen kerk verzorgd. De tekeningen, de teksten en de kleuren zijn ongetwijfeld exact voorgetekend en door de leerlingen nauwgezet nagetekend. De kleuren rood voor Adam en blauw voor Eva zijn duidelijk afleesbaar en komen overeen met de door de Kerk kennelijk voorgeschreven norm van die tijd. Het manuscript is gedeeltelijk met kroontjespen en inkt uit een inktpot geschreven, deels echter duidelijk ook met potlood voorgetekend. In de volgende tekening is de hemelpoort nog open. De gestalten links en rechts van Adam en Eva zijn niet geheel verklaarbaar.

Fig. 4: De schepping (Adam en Eva, pag. 1)

10

De kleur paars, die na het door God gesloten huwelijk als mengkleur van rood en blauw ontstaat, is in het als gevolg van de zondeval uitgewezen echtpaar goed afleesbaar. De hemelpoort is inmiddels gesloten.

Fig. 5: De uittocht uit het paradijs (zondeval van Adam en Eva, pag. 1)

11

Ook voor Maria is een blauwe kleur afleesbaar, die bij de vrouwelijke persoon behoort. Het blauw is ook in de naam toegepast. De gele kleuren duiden vermoedelijk een gouden stralenkrans aan.

Fig. 6: Maria in blauwe kleding (pagina 1)

12

God wordt op verschillende manieren afgebeeld. In een blauwe wolk is het duidelijk een hemelse God. Anderzijds wordt een persoon als God met ons in rode kleur aangeduid:

Fig. 7: God in een blauwe wolk (pagina 2)

13

Fig. 8: "God - met ons" in het rode gewaad (pag. 2)

14

Opmerkelijk is de paarse vlag op het kerkhof op pagina 11. Paars is de mengkleur van rood en blauw.

Fig. 9: De paarse vlag op het kerkhof (pagina 11)

15

Het manuscript als facsimile

Fig. 10: Kaft

Opmerking: Opvallend is, dat de leraar het etiket zelf heeft beschreven. Waarom de klas als 2½ wordt aangeduid is onbekend.

16

Fig. 11: Pag. 1 – Adam en Eva – zondeval - Maria

Opmerking: Opvallend is, dat Adam met rood, respectievelijk Eva met blauw ingekleurd worden Het uitgewezen echtpaar wordt na het door God gesloten huwelijk paars gekleurd. Maria wordt blauw gekleurd. 17

Fig. 12: pag. 2 - Missie-opdracht door Christus

Opmerking: God wordt in de wolken als hemelse God getekend. Zowel God of Maria (?) bij de kribbe als Christus op de berg worden met rode kledij getekend. 18

Fig. 13: Pag. 3. Allerheiligen, Allerzielen

Christus met de uitgestrekte armen wordt tweemaal in het rood getekend. 19

Fig. 14: Pag. 4 - Sluiting Maria-jaar op 8 december 1954

Opmerking: Het valt mee, dat alleen Adam (en niet Eva) de schuld van de dood moet dragen. 20

Fig. 15: Pag. 5- gebeden – Gods zoon werd mens – de mens werd Gods kind

21

Fig. 16: Pag. 6 - Gebed tot Jezus met Nieuwjaar

22

Fig. 17: Pag. 7 - Genade

23

Fig. 18: Pag. 8 - Het koren en het onkruid

24

Fig. 19: Pag. 9 - De priestergewaden - Van Aswoensdag tot Pasen

25

Fig. 20: Pag. 10 – Monumenten – Grootste Weldoener

26

Fig. 21: Pag. 11 - De kruisiging

27

Fig. 22: Pag. 12 – Dank voor het Leven

28

Fig. 23: Pag. 13 - De Tempel

29

Fig. 24: Pag. 14 - Vakantie - Schelden doen wij niet - Naar de Hemel

30

Teksten
In alle teksten is de spelling zo goed mogelijk gecorrigeerd. In het algemeen zijn bij het schrijven destijds de hoofdletters niet volgens de norm toegepast. De hier geplaatste teksten zijn slechts een oriëntering voor de twijfelachtige teksten.

Teksten Bladzijde 1
• • • • • • • • Adam en Eva Zonde Alle mensen Zonde van Adam: wij ook. Wij Naar het lof Maria A-ve Ma-ri-a

Opmerking: Opvallend is, dat Adam met rood, respectievelijk Eva met blauw ingekleurd worden

Teksten bladzijde 2
• • • • • • De “Missie-opdracht“ door Christus Capharnaüm gaat en onderwijst alle volkeren God (in de wolken) God-met ons Isaias (héél lang geleden)

Opmerking: God wordt in de wolken getekend. Zowel Maria als Christus worden met rode kledij getekend.

Teksten bladzijde 3
• • • • • • • • God is koning Koning Jezus Christus God – Koning van Hemel en aarde Zondag groet Christus Koning Maandag 1 Nov. Allerheiligen Dinsdag 2 Nov. Allerzielen Alle Heiligen, Bidt voor mij! Ik bid.

31

Teksten bladzijde 4
• • • • • • • • • • Adam .... → Dood Door één mens de dood Kruisboom des levens Door één mens het leven God Met Maria op weg! Sluiting Maria-jaar op 8 december 1954 Ik ben lid van de kerk (vereniging) ik ga naar de kerk (gebouw) Op vrijdag moogt ge niet vlees eten van de kerk (bestuur)

Opmerking: Het valt mee, dat alleen Adam (en niet Eva) de schuld van de dood moet dragen.

Teksten bladzijde 5
• • • • • • • • • • • • • • • Gebed Een in Christus Vagevuur Aarde Calvarieberg Nazareth Tempel Jeruzalem Egypte Bethlehem (b.) Gods zoon werd mens (a.) De mens werd Gods kind (c.) van kribbe tot kruis te Bethlehem van Juda Mens

Teksten bladzijde 6
• • • Zalig Nieuwjaar Lieve Jezus, wij danken U, dat gij ons weer een nieuw jaar hebt gegeven, om dit jaar op de goede weg te blijven en dichter bij u te komen. Genade is bovennatuurlijke hulp van God, die wij krijgen als kind van God, bijvoorbeeld het geloof. Het is dus geen natuurlijke hulp, Natuurlijke hulp is bijvoorbeeld het licht in je oog en de klop van je hart.

32

Teksten bladzijde 7
• • Eén schaapsstal en een herder. Van 25 januari tot 18 januari bidweek • 18 jan. terugkeer van alle dwalenden • 19 jan. wij bidden voor de afgescheidenen. • 20 jan. terugkeer van de Anglicanen • 21 jan. terugkeer van de protestanten van Europa • 22 jan. voor de Christen van Amerika • 23 jan. voor de slechte en afgevallen katholieken • 24 jan. voor de Joden. • 25 jan. voor de heidenen Genade - bovennatuurlijke hulp van God Genade van Bijstand - een zetje Heiligmakende genade – als je het niet alleen kunt Kind van God

• • • •

Teksten bladzijde 8
• • • • • • Genade sacrament teken – bewijs van genade D–V-A -B -O-P–H Hij gaat onkruid zaaien 't koren – 't onkruid

Teksten bladzijde 9
• • • • • • • • • • Albe Singel Amiet (?) Stool Manipel Superplie Kazuifel Laetare Aswoensdag 1e Z – 2e Z. - 3e Z. - Z – PZ -PZ – WD – GV – PZ – P.

33

Teksten bladzijde 10
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Monument ter herinnering gedachtenis uit dankbaarheid H. Eucharistie = dankzegging Levende gedachtenis. Paaslam De Joden bevrijd uit de slavernij van Egypte. Lichaam Bloed Alle mensen bevrijd uit de slavernij van de duivel van de erfzonde Goed berouw – spijt – voornemen voor de toekomst Zonde die je gedaan hebt goed + sterk. Genoeg voor de biecht. Onvolmaakt. Omdat ik vrees de straf Grootste weldoener Goed, volmaakt, uit zijne hoogste liefde

Teksten bladzijde 11
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. • • • Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen. Voorwaar, Ik zeg u: heden zult gij met mij zijn in het paradijs – ( H. Dismas -?-) Vrouw, ziedaar uw zoon! Zoon zie daar uw moeder! Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik heb dorst Het is volbracht Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gelijkenis Gebed en eerbetuiging Dank God voor ons vaderland

Opmerkelijk is de paarse vlag op het kerkhof op pagina 11.

34

Teksten bladzijde 12
• • • • • • • • • • • • • God “vergeet ons niet” dat de volkeren weten, dat uw zoon God is a graf b cenakel c Jezus is er Jezus' open graf Cenakel “Mijn heer en mijn god!”” Eerbied voor het leven Spotten, mag dat God beslist over Dood Dank voor het Leven

Teksten bladzijde 13
• • • • • • • • • Gouden poort Burcht Antonia Zuilengang van Salomo Voorhof van heidenen Voorhof van Mannen Pilaren van Israël (mannen) Plein van Levieten – Offeraltaar Heilige Heilige der Heiligen

Kerm (?) Van Salomo tempel I – Heilige der Heiligen II – Heilige III - Voorhof in de tabernakel-tent 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ark van het Verbond Wierook-altaar Zevenarmige kandelaar Tafel der ????-broden in de voorhof Brandoffer-altaar Voorhangsel

35

Teksten bladzijde 14
• • • • • Vakantie is zo niet Schelden ? Doen wij niet Geen ruzie maken Uit! Naar de Hemel

36

De Catechismus
Kennelijk werd een zevenjarige scholier destijds met een grote hoeveelheid onbegrijpelijke kennis gevoerd, waaraan enkele “vaststaande” feiten werden toegevoegd. Een zevenjarige kan tussen legenden en feiten niet onderscheiden en accepteert enkele jaren lang elke bewering als een vaststaand feit. De scholieren slaan het geleerde op als feiten, totdat zij tot de jaren des onderscheids hebben bereikt. Deze methode der indoctrinatie bestaat daarin, dat men de kinderen direct na de inscholing met een mengsel uit legenden en feiten vult, in de hoop, dat enkele legenden liefst breed kunnen worden gestrooid. De scheppingslegenden van Adam en Eva baseren naar de wetenschappelijk inzichten op een misleiding. Onze scholing begint dus met een misleidend manoeuvre.

De eerste Catechismus2
In een terugblik baseert het door mij geschreven schrift hoofdzakelijk op de eerste Catechismus, die de Kerk voor de eerste schoolklassen voorschrijft. De doelstelling van dit boekje blijkt duidelijk uit de tekst. De Kerk wil de bevolking tot gehoorzaamheid leiden, door het goede te belonen en het kwade te bestraffen. Net als in de Middeleeuwen wordt de aflaat nog toegepast. Voor een kruisteken geldt in de aflaten-codes, n. 631 nog steeds: “100 dagen aflaat; 700 dagen, als men het kruisteken met wijwater maakt.”

Fig. 25: Der eerste Catechismus, 1954

Het is duidelijk, dat de eerste Catechismus door een omvangrijker werk wordt gevolgd. De doelstelling van gehoorzaamheid en deemoed blijven daarbij onveranderd geldig.
2 Der eerste Catechismus, 's-Hertogenbosch, 9 maart 1956, 80 pagina's

37

De Catechismus
Op de eerste godsdienstlessen volgden de uren, waarin de Catechismus van buiten werd geleerd. Niet de kritische vragen en de discussie als antwoord stonden daarbij op de voorgrond, maar het beheersen van de vraag en het bijbehorende antwoord. Dergelijke methoden zijn alleen geschikt voor de training van het geheugen. De eerste vragen en de bijbehorende antwoorden kennen mijn leeftijdsgenoten nog steeds van buiten. Er zijn steeds weer wedstrijden, wie de antwoorden zo precies mogelijk kan spuien. Het resultaat is verbluffend, omdat het uiteindelijk een bewaartijd van meer dan 50 jaar betreft. De Catechismus (Inleiding) 1. Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daartoe hier en hiernamaals gelukkig te worden. Merkwaardigerwijze wijkt deze tekst af van de Duitse Catechismus3: 1. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen. In de Nederlandse versie is geen liefde vereist. In plaats daarvan mag men zowel op aarde als in de hemel gelukkig worden. In totaal 549 vragen en antwoorden leerden wij op de 128 pagina's der Nederlandse Catechismus. Daarvoor waren 4 jaar nodig4. Voor alle zes schoolklassen is nauwkeurig vastgelegd, welke klas een vraag en antwoord van buiten moet leren. De Catechismus legt zelfs vast welke vragen precies in de vastgelegde uren van het uren-schema van de school behandeld moeten worden. Het derde schooljaar (voor de 8 jarigen) werd in 28 uren met elk ca. drie tot vijf vragen opgedeeld. In het vierde, vijfde en zesde schooljaar voerde men het aantal uren op tot 40, 63 3n 63 uren, waarbij ook het aantal vragen per uur op 8-12 vragen werd opgevoerd. De eerste vraag kent iedereen nog steeds van buiten en de correcte antwoorden documenteren de indoctrinatie-methoden van de Kerk. De inhoud van de Catechismus wordt als een wetenschappelijke documentatie gepresenteerd, maar bestaat uit een bundel ongecontroleerde legenden. Wat verwacht de Kerk eigenlijk van de godsdienstlessen? Goed beschouwd verwacht zij van ons, dat wij als scholieren en volwassenen de vragen stellen, die de Catechismus reeds tevoren heeft geformuleerd en daarbij het passende, tevoren volledig geformuleerde antwoord van buiten kennen.

3 Kleiner Katechismus des katholischen Glaubens
4 Catechismus van het bisdom 's-Hertogenbosch, 14 April 1948

38

Samenvatting
Uit de analyse van deze godsdienstlessen aan de Strijpse Lagere School te Eindhoven blijkt, dat er in 1954 kennelijk nog een relatief nauwkeurige voorstelling over de betekenis van de kleuren rood, blauw en paars werd geleerd. De tekeningen zijn op het schoolbord door de leraar of pastor voorgetekend en door de leerlingen met grote precisie overgenomen in een schrift. Op deze jeugdige leeftijd van 7 jaar is het ondenkbaar, dat de leerlingen andere teksten of kleuren toepasten dan hen werd voorgetekend. God is duidelijk een Hemelse God, die achter de blauwe wolken woont. • • • Rood is de kleur van de mannen, dus ook van de eerste mens Adam, Christus en God. Blauw is de kleur van de vrouwen, dus ook van Eva en Maria. Paars wordt toegepast voor de echtparen en kennelijk ook voor de vlag.

Uit het bijbehorende rapport mag blijken, dat de leraar de godsdienstlessen met een goed punt heeft beloond en de overname der voorbeelden kennelijk heeft goedgekeurd. Uit het onderzoek der kleurcodes wordt duidelijk, dat de kleuren der eerste mensen, de kleurcode van de vlaggen, de kledij van de middeleeuwse vorsten, de Paars van het stadhuis te Leiden 5 en de Bijbelse voorschriften van God in het Boek Exodus samenhangen en dat deze androgyne symboliek niet alleen op de Joodse of Christelijke religies beperkt kan worden. Andere landen hebben een gelijkwaardig systeem op dezelfde elementen opgebouwd.

5 In het stadhuis van Leiden bevond zich honderden jaren geleden een grote ruimte, die "Paars" werd genoemd.

39

Appendix 1: Bijbehorende Maandrapporten 2e klas, 1954-1955
Voor de godsdienstlessen werden goede punten gegeven tussen zeven en tien, maar met een afnemende tendens tegen het einde van het schooljaar:

Fig. 26: Maandrapport 2e klas, 1953-1954

40

Appendix 2: Aanvullende studie-rapporten
(stand ein Januari 2010) De studie, waarvan dit manuscript slechts een onderdeel vormt, is in een aantal berichten gedocumenteerd, die gedeeltelijk in het Nederlands en Duits, maar voornamelijk in het Engels zijn geschreven. In het Nederlands is gedocumenteerd: • • Etymologie van het woord "Paars" De Bijbelse Kleuren Purper, Rood en Blauw • • • • • • • • • • • Core Dump (Nederlandse versie) Woordenlijst Brabants Nederlands Voor Gevorderden

In het Engels: A Loss of Symbolism in Communications The Sky-God Dyæus A compact Overview of Bipolar Symbolism Genesis - Weaving the Words in Red and in Blue Paint It Purple - A short History of painting Red and Blue Another Etymology for Purple Etymology for Flags Gender References for Purple, Red and Blue • • • • • • • • • Core Dump (English version) Hochdorf Revisited - A reconstructed Celtic Site The Hellweg to Holland The Brabantian Dictionary

In de Duitse taal is gepubliceerd: Der Himmelsgott Dyæus Der Symbolverlust in der Kommunikation Kurzübersicht der bipolaren Symbolik Eine neue Etymologie für Purpur Die Kaisertracht in Rot und Blau • • Der Hellweg nach Holland Laus Fragilitatis - Lob der Gebrechlichkeit

41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful