Economisch profiel voor Etten-Leur

Eindrapport
Uitgevoerd in opdracht van: Kamer van Koophandel West-Brabant Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs

Tilburg, februari 2002

1. Profielschets gemeente Etten-Leur
Na de analyse van het gemeentelijk profiel van Etten-Leur kunnen de volgende vijf high-lights c.q. aandachtspunten worden geformuleerd: • Etten-Leur kent een sterke groei van de bevolking en het aantal woningen; • Op basis van de verhouding werkgelegenheid-beroepsbevolking kan de werkgelegenheidsfunctie van Etten-Leur als beperkt worden beschouwd; • Het voorzieningenniveau van Etten-Leur blijft achter bij de referentiegemeenten. Wel is de gemeente momenteel bezig met een inhaalslag (centrumplan); • Etten-Leur beschikt over een relatief groot beschikbaar aanbod van bedrijfs- en winkelruimte; • Het aanbod van terstond uitgeefbaar bedrijventerrein is daarentegen klein.

1.1 Inleiding
De omvang van de bevolking van Etten-Leur bedraagt bijna 37.800 personen. Daarmee telt EttenLeur na Moerdijk de minste inwoners van de onderscheiden referentiegemeenten. In oppervlaktetermen is Etten-Leur zelfs verreweg de kleinste gemeente. Etten-Leur is de afgelopen vijf jaren steeds dichter bevolkt geraakt. Vanaf 1997 is het aantal inwoners met maar liefst 7,7% toegenomen, duidelijk sneller dan in de referentiegemeenten. Tabel 4.1: Aantal inwoners, oppervlakte, dichtheid en bevolkingsgroei per gemeente
Gemeenten Breda Bergen op Zoom Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal Inwonertal (per 1-1-2001) 162.310 65.360 37.780 36.460 52.750 76.770 Oppervlakte (km²) 129,2 93,1 55,9 184,0 73,1 107,2 Bevolkingsdichtheid (inwoners/km²) 1.278 808 681 229 734 720 Bevolkingsgroei (1997 – 2001) 3,8% 3,4% 7,7% 0,1% 2,9% 5,2%

Bron: CBS; bewerking ETIN Adviseurs

1.2 Bevolkingsstructuur
Leeftijdsopbouw Uit de volgende figuur blijkt dat Etten-Leur een relatief jonge gemeente is. Het aandeel van de leeftijdsklassen ‘0-14 jaar’ en ‘15 tot 24 jaar’ is relatief hoog en het aandeel 65-plussers is ten opzichte van de referentiegebieden vrij laag. Deze feiten komen ook tot uitdrukking in de groene en grijze druk. Voor Etten-Leur wordt een grijze druk berekend van 18,2%, de laagste van heel West-Brabant. De vergrijzing is in Etten-Leur dus nog relatief beperkt. Wat betreft de groene druk (39%) scoort Etten-Leur gemiddeld.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

Figuur 4.1: Leeftijdsopbouw Etten-Leur
35,0 30,0 25,0 20,0 % 15,0 10,0 5,0 0,0 0 - 14 15 - 24 25 - 44 45 - 64 65 +
Bron: CBS; bewerking ETIN Adviseurs

Etten-Leur Kamergebied Noord-Brabant

Inkomen Etten-Leur heeft een relatief welvarende bevolking. Met een gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden van 24.500 euro neemt Etten-Leur, na Moerdijk, een koppositie in. Ten opzichte van het West-Brabantse gemiddelde is de voorsprong kleiner, aangezien een aantal kleine (rijke) gemeenten het regiogemiddelde opkrikken.

1.3 Woon- en leefmilieu
Woningen Per 1-1-2001 beschikt Etten-Leur over ruim 14.850 woningen. Het woningaanbod is ten opzichte van de referentiegemeenten relatief gering. Per woning is er wel meer ruimte gereserveerd. De woningvoorraad is net als de bevolking snel gegroeid. Tussen 1997 en 2001 nam de totale voorraad met 9,5% toe. Een dergelijke groei wordt door de andere gemeenten niet gehaald. Voorzieningen Het voorzieningenniveau van Etten-Leur blijft achter bij de referentiegemeenten. Met iets meer dan 200 detailhandelsvestigingen komt het gemiddeld aantal winkelvoorzieningen per 1000 inwoners uit op 5,5 (2 eenheden onder het West-Brabantse en provinciale gemiddelde). De gemeente Etten-Leur is momenteel druk bezig om een inhaalslag te realiseren. Vooral het centrumplan moet het voorzieningenniveau in de binnenstad op een hoger niveau tillen. Ook ten aanzien van toeristische en recreatieve voorzieningen blijft Etten-Leur bij de referentiegemeenten. Het verhoudingsgetal voor de toeristische voorzieningen blijft steken op 2,4. Het onderwijsaanbod in Etten-Leur is beperkt. Middelbaar en hoger beroepsonderwijs ontbreekt in de gemeente. In totaal telt Etten-Leur 16 onderwijsinstellingen, waaronder VWO en VBO (voorbereidend beroepsonderwijs).

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

1.4 Productiestructuur
Werkgelegenheid Etten–Leur telt ruim 1.850 vestigingen, goed voor bijna 17.000 werkzame personen. Circa 10.300 personen daarvan zijn van het mannelijk geslacht. Het percentage fulltimers komt uit op bijna 88%, hetgeen in vergelijking met de referentiegemeenten hoog is. Op basis van de verhouding van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking moet worden geconcludeerd dat de werkgelegenheidsfunctie van Etten-Leur beperkt is (de uitgaande pendelstroom is groter dan de inkomende stroom). Het aandeel van 100+ bedrijven in de werkgelegenheid bedraagt 36%. Met dit aandeel zit Etten-Leur op het gemiddelde. Breda noteert met 47% het hoogste percentage, terwijl Moerdijk blijft steken op 28%. Tabel 4.2: Productiestructuur Etten-Leur
Sectoren Vestigingen Werkzame personen Abs. Landbouw Industrie Bouwnijverheid Reparatie Groothandel Detailhandel Horeca Transport en logistiek Post en telecommunicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Gezondheidszorg Overige diensten Totaal 265 139 169 59 217 208 63 47 10 40 362 7 45 77 159 1.867 822 5.114 1.101 474 1.576 1.413 399 664 127 285 1.648 388 728 1.694 535 17.004 % 4,8 30,1 6,5 2,8 9,3 8,3 2,3 3,9 0,7 1,7 9,9 2,3 4,3 10,0 3,1 100,0 Ontwikkeling 1997 - 2001 1,1 5,7 15,7 25,4 21,3 22,4 30,0 8,3 24,5 36,4 53,9 -6,5 8,7 12,3 -1,8 14,1 Werkgelegenheidsstructuur Kamergebied Brabant 4,5 18,8 6,5 2,5 7,1 9,3 4,2 4,9 1,2 2,6 12,0 5,6 4,9 11,9 4,0 100,0 4,7 19,6 7,3 2,3 7,1 9,3 4,3 4,3 1,2 3,0 12,4 4,4 5,2 11,3 3,5 100,0

Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant (2001); bewerking ETIN Adviseurs

In de werkgelegenheidsstructuur van Etten-Leur nemen de sectoren industrie en (in minder sterke mate) gezondheids- en welzijnszorg een relatief sterke positie in. Ook de zakelijke dienstverlening is met 9,9% een belangrijke werkgever. Deze sector is tevens goed voor de grootste banenstijging in de periode 1997 – 2001. Het aantal werkzame personen nam in deze sector met de helft toe tot circa 1.650. De overall werkgelegenheidsgroei in Etten-Leur komt uit op een mooie 14,1%. Het banenscheppende vermogen van Moerdijk (+20,1%) en Oosterhout (+16,0%) ligt nog iets hoger. Toerisme en recreatie De toeristische en recreatieve sector is in Etten-Leur beperkt van omvang. De sector telt 90 vestigingen waar in totaal 514 personen werkzaam zijn. De sector neemt in totaal 3% van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening, een stuk lager dan in de referentiegemeenten.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

Buitenlandse bedrijven In Etten-Leur zijn 40 buitenlandse bedrijven gevestigd. Hiervan zijn er 16 afkomstig uit de Verenigde Staten. In totaal zijn ruim 2.150 personen bij de buitenlandse vestigingen werkzaam (waarvan bijna 1.400 bij de Amerikaanse bedrijven). Dit is 12,6% van de totale werkgelegenheid. Tabel 4.3: Buitenlandse vestigingen Etten-Leur
Land van herkomst USA Groot-Brittannië België Duitsland Zwitserland Overig Totaal Aantal vestigingen 16 6 5 4 2 7 40 Werkzame personen 1.392 268 79 194 163 58 2.154

Bron: Bestand Buitenlandse vestigingen Noord-Brabant; bewerking ETIN Adviseurs

Top 10 bedrijven In het onderstaande kader zijn de grootste bedrijven van Etten-Leur opgenomen. Bovenaan staat het bedrijf Roto Smeets Etten, goed voor bijna 450 personen. Vergeleken met de referentiegemeenten zijn de grotere bedrijven in Etten-Leur vrij beperkt van omvang. Grootste bedrijven (excl. kwartaire sector) - Roto Smeets Etten drukkerijen van tijdschriften - Saint-Gobain Isover Benelux vervaardiging van glasvezels - Fri-Jado vervaardiging machines en apparaten voor industrie - Thetford vervaardiging van overige producten van kunststof - Teleplan & White Electronics vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad - Kappa Oudenbosch Golfkarton vervaardiging van verpakkingsmiddelen - S.V.Z. International groente- en fruitverwerking - Centrafarm Nederland groothandel in farmaceutische producten - Varco BJ vervaardiging van overige machines en apparaten - Gamko vervaardiging van mach. en app. voor koeltechniek
Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant (2001); bewerking ETIN Adviseurs

1.5 Fysieke Infrastructuur
Infrastructuur Na het gereedkomen van de zuidelijke omleiding van de A58 is een einde gekomen aan de jarenlange doorsnijding van het centrum van Etten-Leur. Het gereedkomen van het knooppunt Princeville en de opwaardering van de A16 zullen de bereikbaarheid van Etten-Leur verder verbeteren.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

Bedrijventerreinen Het Etten-Leurse bedrijventerreinenareaal bestaat uit 8 terreinen met een gezamenlijk oppervlakte van 311 hectare. Op vier bedrijventerreinen zijn nog hectares uitgeefbaar. In totaal gaat het om bijna 50 hectare (peildatum 1-1-2001), waarvan het merendeel zich bevindt op het nieuwe terrein Vosdonk-West. Opgemerkt moet worden dat het terstond uitgeefbare oppervlak slechts 1,7 hectare bedraagt. Een deel zit dus nog in de ‘ontwikkelingsfase’. Op korte termijn zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven in Etten-Leur dus beperkt. Het actuele aanbod aan bedrijventerreinen (begin 2002) komt uit op 24 hectare, waarvan een deel al in optie is gegeven. Tabel 4.4: Nog uitgeefbare bedrijventerreinen in Etten-Leur
Bedrijventerrein Attelaken De Keen Vosdonk West Vosdonk Zuid Totaal Netto oppervlakte (in hectare) 15,0 3,6 32,0 29,1 99,7 Nog uitgeefbaar (in hectare) 15,0 0,6 32,0 1,1 48,7 Waarvan terstond uitgeefbaar (ha) 0,0 0,6 0,0 1,1 1,7

Bron: IBIS (2001); bewerking ETIN Adviseurs

In Etten-Leur wordt van alle referentiegemeenten de hoogste prijs voor een hectare bedrijventerrein gevraagd (oplopende tot 118 euro). Kantoor- en bedrijfsruimte Etten-Leur is goed voor ruim 20% van het totale vastgoedaanbod in West-Brabant. Met name het percentage winkelruimte kan als hoog bestempeld worden. Het betreft hier vooral de ontwikkeling van winkelboulevard Trivium. De metrages die vrij komen als gevolg van het centrumplan zijn nog niet in de cijfers verwerkt. Ook het aanbod bedrijfsruimte is in Etten-Leur zowel absoluut als relatief hoog (ca. 100.000 m²). Het kantorenaanbod is daarentegen beperkt. Tabel 4.5: Aanbod van kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte (7-1-2002)
Kantoren (>500m²) Bedrijfsruimte (>750m²) Winkelruimte (>200m²) Totale aanbod Etten-Leur 8.195 99.946 19.600 127.741 Kamergebied 166.780 337.180 53.300 557.260 Aandeel 4,9 29,6 36,8 22,9

Bron: PropertyNL; bewerking ETIN Adviseurs

1.6 Arbeidsmarkt
Beroepsbevolking De beroepsbevolking in Etten-Leur omvat circa 18.130 personen. Meer dan 60% daarvan is van het mannelijke geslacht. Net als in de referentiegemeenten is de leeftijdsgroep 44 – 64 jaar relatief gezien het sterkst vertegenwoordigd.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

Werkgelegenheid Het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW-ers) bedroeg in het derde kwartaal van 2001 ruim 800 personen. Dit is 4,5% van de totale beroepsbevolking. Bergen op Zoom en Roosendaal hebben een hoger werkloosheidspercentage, Moerdijk zit iets lager. In figuur 4.2 is de ontwikkeling van het aantal NWW-ers voor Etten-Leur in beeld gebracht. Figuur 4.2: Ontwikkeling aantal NWW-ers Etten-Leur
950 900 850 800 750 700 650 jaargemiddelde 2000 eerste kwartaal 2001 tweede kwartaal 2001 derde kwartaal 2001

Bron: Arbeidsvoorziening; bewerking ETIN Adviseurs

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

Bijlage 2: Samenvattend overzicht indicatoren Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal
Indicatoren Bevolkingsstructuur Bevolking (1-1-’01) Aandeel 0-14 jaar Aandeel 15 – 64 jaar Aandeel 65+ Groene druk Grijze druk Bevolkingsdichtheid Bevolkingsgroei ’97 – ‘01 Aandeel allochtonen (‘00) Gemiddeld inkomen Bergen op Zoom 65.363 18,4% 67,5% 14,1% 39,2% 22,9% 808 3,4% 19,7% 22.800 Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal 76.769 18,5% 67,6% 13,9% 39,4% 22,5% 720 5,2% 18,6% 23.200 Kamer gebied 548.599 18,1 68,1 13,8 37,8% 22,1% 476 3,7% 16,0% 24.400 115.371 226.516 2,4 196 4,4% 7,6 4,1 273 31.820 261.757 +2,9% 8 62,7% 11,8% 4,5% 18,8% 18,0% 16,1% 10,8% 55,1% 6,5% 2,5% 7,1% 9,3% 4,2% 4,9% 15,8% 26,4% 5,3% 267,9 17,0 – 127,1 672,3 166.787 337.176 53.304 254.407 46,4% 13.236 5,2% NoordBrabant 2.375.116 18,7% 68,4% 12,9% 39,1% 20,7% 482 3,1% 14,2% 24.500 5.081,8 949.067 2,5 193 5,3% 7,5 4,0 1.221 142.152 1.133.624 +2,7% 8 62,9% 11,5% 4,7% 19,6% 13,6% 11,3% 12,5% 62,7% 7,3% 2,3% 7,1% 9,3% 4,3% 4,3% 16,6% 24,5% 6,1% 1.082,5 17,0 – 226,9 1.635,1 . . . 1.104.162 46,5% 53.866 4,9%

37.784 18,7% 69,7% 11,6% 39,0% 18,2% 681 7,7% 15,1% 24.500

36.456 18,5% 68,5% 13,6% 38,0% 20,5% 229

0,1%
8,0% 24.800

52.749 18,5% 68,4% 13,1% 38,7% 20,8% 734 2,9% 15,5% 24.100

Woon- en leefmilieu Oppervlakte (km²) 9.313 5.588 18.399 7.309 10.721 Totale woningvoorraad 27.546 14.849 14.521 21.611 31.702 Gem. woningbezetting 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 Woningdichtheid (km²) 340 268 91 301 297 Groei woningen ‘97-‘01 3,4% 9,5% 1,4% 4,3% 5,8% Detailhandel/1000 inwoners 8,4 5,5 6,5 7,2 8,3 Toerisme/1000 inwoners 5,9 2,4 4,1 3,2 4,1 Aantal onderwijsinstellingen 38 16 26 29 43 Productiestructuur Aantal vestigingen 3.562 1.867 2.385 2.724 4.495 Aantal werkzame personen 32.249 17.004 17.171 24.657 38.240 Werkgelegenheidsindex +2,2% -6,2% +1,5% -0,2% +13,6% Gem. aantal w.p./bedrijf 9 9 7 9 9 Aandeel MKB (in w.p.) 59,5% 64,0% 71,8% 64,7% 62,9% Banengroei ’97-‘01 12,8% 14,1% 21,1% 16,0% 11,0% Aandeel landbouw 2,3% 4,8% 6,1% 3,1% 2,9% Aandeel industrie 25,6% 30,1% 28,7% 21,5% 20,9% Aandeel vgm/industrie 32,6% 9,9% 3,2% 11,4% 7,8% Aandeel chemie/industrie 33,3% 19,5% 26,6% 16,5% 7,9% Aandeel metaal/industrie 6,3% 4,1% 30,0% 13,3% 9,5% Aandeel overig/industrie 27,8% 66,5% 40,3% 58,8% 74,9% Aandeel bouwnijverheid 5,2% 6,5% 6,4% 5,7% 6,8% Aandeel reparatie 1,9% 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% Aandeel groothandel 4,1% 9,3% 8,5% 9,3% 6,4% Aandeel detailhandel 10,0% 8,3% 5,8% 10,7% 9,7% Aandeel horeca 3,7% 2,3% 3,2% 5,5% 3,3% Aandeel transport & logistiek 3,9% 3,9% 12,7% 5,7% 7,9% Aandeel fin. & zak. dienstverlening 15,1% 12,3% 10,9% 15,2% 14,2% Aandeel kwart. dienstverlening 28,2% 19,7% 14,7% 20,4% 25,1% Aandeel toerisme 5,8% 3,0% 4,4% 6,1% 5,2% Fysieke infrastructuur Nog uitgeefb. bedrijventerr. (ha.) 0,6 48,7 59,0 52,3 21,2 Prijzen bedrijventerrein 25,0 - 34,0 29,5 – 118,0 29,5 – 72,6 70,3 – 113,5 17,0 – 88,5 Uitgifte bedrijventerrein 1996-2000 16,4 55,8 272,6 123,6 78,9 Aanbod kantoren (>500m²) 7.044 8.195 0 15.444 32.540 Aanbod bedrijfsruimten (>750m²) 930 99.946 64.311 18.063 55.785 Aanbod winkels (>200m²) 21.437 19.600 0 0 5.090 Arbeidsmarkt Beroepsbevolking 31.545 18.135 16.914 24.701 33.661 Aandeel in totale bevolking 48,4% 48,0% 46,4% 46,8% 43,8% Niet werkende werkzoekenden 2.000 811 514 996 2.103 Werkloosheidspercentage 6,3% 4,5% 3,0% 4,0% 6,2% Bronnen: CBS, Vestigingenregister Noord-Brabant (2001), ScarB, IBIS (2001), PropertyNL, Arbeidsvoorziening

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

Bijlage 2: Definities en begrippenlijst

Bevolkingsstructuur Groene druk De verhouding tussen het aantal 0- tot 19-jarigen en het aantal 20- tot 64-jarigen binnen een bepaalde bevolking, uitgedrukt in een percentage. De groene druk is een maat om de verdeling van de demografische druk over jongeren en ouderen zichtbaar te maken. Grijze druk De verhouding tussen het aantal 65-plussers binnen een bevolking en het aantal 20- tot 64jarigen, uitgedrukt in een percentage. De grijze druk geeft informatie over de verdeling van de demografische druk en kan als vergrijzings-indicator gezien worden. Gemiddeld besteedbare inkomen Als indicator van de bestedingsmogelijkheden in een gemeente is gebruikgemaakt van het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Het inkomen is afhankelijk van het percentage inwoners met een inkomen en de hoogte van hun inkomen. Het betreft CBS-cijfers uit 1998.

Woon- en leefmilieu Bebouwd, cultuurgrond en overig groen Onder bebouwd valt onder andere het woongebied, de infrastructuur, de bedrijfsruimte en bouwterreinen. Cultuurgrond heeft betrekking op gronden die voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Overig groen is een verzamelcategorie voor onder andere ‘natuur’ (parken, bossen), sportvelden, volkstuinen, begraafplaatsen etc.. Winkelvoorzieningen Het aantal winkels per 1.000 inwoners geeft slechts kwantitatieve informatie over de winkelvoorraad. Belangrijke facetten als diversiteit en kwaliteit blijven buiten beschouwing. Enige voorzichtigheid is derhalve geboden bij het interpreteren van de resultaten. De winkelgegevens zijn afkomstig uit het Vestigingenregister Noord-Brabant en zijn gebaseerd op de sector ‘Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto’s, motorfietsen en motorbrandstoffen)’. Toeristische en recreatieve voorzieningen Het aantal toeristische en recreatieve voorzieningen c.q. bedrijven per 1.000 inwoners. De toeristische en recreatieve sector is samengesteld uit bedrijven behorende tot verschillende branches. De definitie is afkomstig uit het rapport ‘Werkgelegenheid in Toerisme en Recreatie in Nederland 1996 – toesnijding LISA bestand’ van ETIN Adviseurs en Sliepen Consultancy in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, HISWA en RECRON. Aangezien het om sector doorkruisende activiteiten gaat, mag het werkgelegenheidsaandeel van de sector ‘toerisme en recreatie’, om dubbeltellingen te voorkomen, niet opgeteld worden bij de andere sectoren.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

De definitie van de sector is in overleg met de opdrachtgevers samengesteld. Globaal worden de volgende branches tot de sector gerekend: horeca, logies, cultuur, recreatie, sport en amusement, personenvervoer, reisorganisatie en – bemiddeling, recreatiegoederen en (overige) toeristische/recreatieve detailhandel. In een aantal gevallen wordt niet de gehele branche meegenomen.

Productiestructuur Werkgelegenheidsindex Deze index geeft aan of een gemeente een (belangrijke) werkgelegenheidsfunctie heeft. De index wordt berekend door de werkgelegenheid te delen door de beroepsbevolking. Een positief percentage betekent dat de werkgelegenheid groter is dan de beroepsbevolking. Dit duidt op een inkomende pendel. Als de werkgelegenheid kleiner is dan de beroepsbevolking, dan zal een deel van de bevolking elders een baan moeten zoeken (een uitgaande pendelstroom). MKB en grootbedrijf Tot het midden- en kleinbedrijf worden bedrijven gerekend die meer dan 100 (fulltime) arbeidsplaatsen tellen. Het grootbedrijf heeft dus meer dan 100 werknemers in dienst. Kwartaire dienstverlening De kwartaire (of niet-commerciële) diensten bevatten de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de overige diensten.

Fysieke infrastructuur Prijzen bedrijventerreinen Om een bepaald gemeente als ‘duur’ of ‘goedkoop’ te bestempelen, is meer nodig dan alleen de minimum en maximum grondprijzen. Beter inzicht in de prijs-kwaliteit verhouding van een bepaald terrein is hiervoor noodzakelijk. Dit blijft echter buiten het bestek van dit onderzoek. Aanbod kantoor, bedrijfs- en winkelruimten Het aanbod van vastgoed fluctueert aanzienlijk in de tijd. De gegevens zoals in deze rapportage gebruikt, zijn dan ook een momentopname. De interpretatie van het aanbod van gemeenten is hierdoor moeilijk. Voor een gemeente is het van groot belang dat er genoeg aanbod is voor (nieuwe of reeds bestaande) bedrijven. Een zeer groot aanbod betekend echter vaak ook dat de leegstand groot is, hetgeen nadelige consequenties met zich meebreng. Een ‘optimaal’ aanbod is voorts afhankelijk van onder andere de economische ontwikkeling van land, regio of gemeente en de stand van de rente. Deze factoren hebben een positieve invloed op de vraag. Aanbod is niet per definitie gelijk aan leegstand. Veel panden blijven bezet tot het moment dat een nieuwe koper of huurder zich aandient. Bovendien is vrijwel altijd een deel van het aanbod als incourant te beschouwen.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Etten-Leur

Arbeid en kennis Werkloosheidscijfer Aangezien het CBS niet over recente werkloosheidscijfers op gemeenteniveau beschikt, is in deze rapportage gebruik gemaakt van gegevens van CWI (voormalig Arbeidsvoorziening). Het betreft het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) dat geregistreerd staat bij een arbeidsbureau. Het aantal werklozen ligt volgens deze definitie op een hoger niveau dan de geregistreerde werkloosheid van het CBS (ongeveer tweederde hoger). De geregistreerde werkloosheid kan als het officiële werkloosheidscijfer worden beschouwd.