Kamba Rámájana (2Ayódhya).

rtf

2008.04.21. 21:55

க"ப$
இய'(ய
இராமாவதார" (க"பராமாயண")
அ012யா கா3ட"
கட56 வா718
வா9:9; இ<=8, வர"> இக=த மா ?த129 ைவA> எCD",
ஊF" உHI" உண$5"JK, உ6L" >ற18" உள9 எ9பOF" P(ய Q1தாR" STைம இைழAப, QK 8ற=8,
காF" கடV" கட=8, இைம0$ இTWக3 X$1த கழK ேவ=த9.
1. ம=2ரA படல"
தயரத9 ம=2ரா[ச ைன ம3டப" அைடதK
ம3^; _ர`இன" மைழH9 ஆ$A>ற,
ப3^; பட$ PனA பIம யாைனயா9,
க3^; கவbH9 க'ைற `';ற,
எ3^; c7dPH9 இIWைக எe2னா9. 1
தயரத9 யாவைரR" Jகd fKg தh12I1தK
>Wகi9, ’:IபI", jI இK `'ற_",
பWக_", ெபய$க’ என, பbl9 mWnனா9;
ஒWக :9; உலD அp18, 0n9 எe2ய
சWகர1தவ9 என1 தqய9 ஆHனா9. 2
தயரத9 அைமdச$கைள வIl1தK
ச=2ர'D உவைம ெச e தரள ெவ3Dைட
அ=தர1தள5" :9; அpWD" ஆைணயா9,
இ=2ர'D இைமயவ$ DIைவ ஏe=த, த9
ம=2ரW nழவைர, ’வIக’ எ9; ஏlனா9. 3
வPsடh9 வIைக
? வI jல9 கழK jI இK ம9னவ9
காவg9 ஆைணெச e கட56 ஆ" என,
ேதவI", _hவI" உணI", ேதவ$க6
tவb9 நாKவ$ ஆ", _h வ=8 எe2னா9. 4
அைமdச$க6 மா3>
Dல" _தK v9ைமR", கைலH9 DAைபR",
பல _தK ேக6lR", பயF", எe2னா$;
நல" _தK நgHF" நT5 wWDவா$;
சல" _தK அ;18, அI= தIம" தாCnனா$. 5

Page 1 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

சல" _தK அ;18, அI= தIம" தாCnனா$. 5
உ'ற8 S3T, ேமKவ=8 உ;jI6 உணI" Qளா$;
ம'; அ8 lைனH9 வ=த8 ஆHF", மா'றK ஆ';"
ெப'(ய$; iறAi9 ேம9ைமA ெபbயவ$; அbய xV"
க'றவ$; மான" wWn9, கவbமா அைனய mரா$. 6
கால_" இடF" ஏ'ற கIlR" ெதb=8 க'ற
xK உற wWn, ெதeவ" yh18, அற" Dz1த ேம[$;
{ல_", >க7WD ேவ3T" ெச eைகR", ெதb=8S3T,
பாKவI" உ;2 யா5" தைலவ'DA பயWD" mரா$; 7
த"_H$WD இ;2 எ3ணா$; தைலமக9 ெவD3ட J8",
ெவ"ைமைய1 தாCn, m2 lடா8:9;, உைரWD" |ர$;
ெச "ைமH9 2ற"பK ெச Kலா1 }'ற1தா$; ெதbR" கால"
_"ைமR" உணர வKலா$; ஒIைமேய ~<R" mரா$. 8
நKல5" Xய5" நா•, நாயக'D
எKைல இK மI18வ9 இயKi9 எ3^வா$;
ஒKைல வ=8 உ;வன உ'ற ெப'(H9,
vKைல நKlைன என உத5" c7dPயா$. 9
அைமdச$க6 வIைக
அ;ப2னாHர$ எhF", ஆ3தைகWD
உ;2HK ஒ9; இவ$WD உண$5 எ9; உ9னலா";
ெபறK அI€ c7dPய$; 2Il9 ெபsiன$;ம( 2ைரW கடK என வ=8 `'(னா$. 10
அைமdச$க6 வPsடைனR" ம9னைரR" வணCDதK
_ ைறைமH9 எe2ன$ _=2, அ=த" இK
அ(வைன வணCn, த" அரைச W ைகv•8,
இைறHைட வர9_ ைற ஏ(, ஏ'ற fK
8ைற அ( ெபIைமயா9 அIL" c•னா$. 11
தயரத9 த9 மனW கI1ைத ெவpHTதK
அ9னவ$, அI6 அைம=8 இI=த ஆ3ைடHK,
ம9னF", அவ$ _க" மரi9 wWnனா9;
’உ9hய அI" ெபறK உ;2 ஒ9; உள8;
எ9 உண$5 அைனய m$ இh8 ேகs•ராK! 12
’ெவeயவ9 Dல _தK ேவ=த$, ேமலவ$,
ெச eைகH9 ஒI _ ைற 2ற"பK இ9(ேய,
ைவய" எ9 >ய12ைட, yCக6 மாsPயாK,
ஐ-இர3T ஆHர18 ஆ; தாCnேன9. 13

Page 2 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’க9hய$WD அைமவI" க'i9, மா:ல"
த9ைன இ1 தைகதர தIம" ைகதர,
ம9FH$WD உ;வேத ெச e8 ைவnேன9;
எ9FH$WD உ;வ8" ெச eய எ3zேன9. 14
lI"iய tAெபF" |T க3டயா9
இI"iயK அன=தF", இைச =த யாைனR"
ெபI"ெபய$W nbகL" ெபயர, தாCnய
அI"jைற இhdP(8 ஆ'ற ஆ'றேல9. 15
’ந"DலW Dரவ$க6, நைவH9 mCnனா$
த" DலA >தKவேர தரz தாCகA Je,
ெவC DலA >ல9 ெகட, |T ந3zனா$;
எCD உலA>;வ$, எ9;எ3z, wWDேக9. 16
’ெவ6ளm$ உலnhK l3zK நாகbK,
த6ளI" பைகெயலா" தl$18 :9றயா9
க6ளbK கர=8ைற காம" ஆ2யா"
உ6Lைற பைகஞIWD ஒ8Cn வா7ெவ„? 17
’ப€Pெம9 தpர•A பாைவ QKSள
ெவ€Pன18 அ5ண1ேத$ ப18" ெவ9;ேள'D,
எ€சgK மனெமF" இ•ைத ஏ(ய
அ€`ேத$ ெவKV" ஈ8 அIைம ஆவ}? 18
’ஒs•ய பைகஞ$வ=8 உI1த Jb ைடA
பsடவ$ அKலேரK பர" ஞான"Je1
ெதsடவ$ அKலேரK ெச Kவ" ஈ3T’ என
lsடவ$ அKலேரK யாவ$ |Tளா$. 19
’இறAெபF" ெமe"ைமைய இ"ைம யாவ$WD"
மறAெபF" அதh9ேமK ேகT ம';3† ?
8றAெபF" ெதAபேம 8ைணெச e யாl•9
iறAெபF" ெபICகடK iைழWக லாD‡? 20
’அI€PறA> அைமவI" 8ற5" அˆவ<1
ெதb€` உற5 என qD" ெதp5" ஆe, வI"
ெபI€ Pைற உள எh9, iறl எ9F" இˆ
இI€ Pைற கட1தg9 இhய8 யாவ}? 21
’இhய8 JV" இˆ அரைச எ3^‡
8h வI >ல9 என1 vட$=8 }'கலா
நh வI" ெபI"பைக நைவH9 mCnஅ1
தh அரசாsPHK தா•" உ6ளேம? 22
’உ"ைமயா9 உைடைமH9 உலக" யாைவR"
ெச "ைமH9 ஓ"iநK லற_" ெச eதென9;
இ"ைமH9 உதl, நKgைச நடாயm$

Page 3 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இ"ைமH9 உதl, நKgைச நடாயm$
அ"ைமR" உத5த'D அைமய ேவ3TமாK. 23
’இைழ1த vK lைனையR" கடWக எ3^தK
தைழ1த ேப$ அILைட1 தவ129 ஆDேமK,
Dைழ1}$ அ_8ைடW Qர" mWn, ேவ;
அைழ1த X lட12ைன அI=தK ஆD‡? 24
’கdைச ய" கடW கbW க•129க3 உறA
idச_" கlைகR" ெபeR" இ9hழK
:dசய" அ9;எh9 ெந•8 நாL3ட
எdPைல yகIவ8 இ9ப" ஆவ}? 25
’ைம=தைர இ9ைமH9 வர"iK கால_"
Š=தென9 இராம9 எ9 wைவ mWDவா9
வ=தன9 இhயவ9 வI=தயா9 iைழ18
உe=தென9 Jவ}$ உ;2 எ3zேன9. 26
’"இற=2ல9 ெச IWகள18 இராம9 தாைத; தா9,
அற=தைல :ர"பtA பைட=த i9னI"
8ற=2ல9" எ9ப}$ fKV3 டானi9
iற=2ல9 எ9ப2K i(83 டாD‡? 27
’ெபIமக9 எ9வH9 iறWகd { ைதயா"
2Iமக6 மணlைன ெதbயW க3டயா9
அIமக9 :ைறDண18 அவh மா8எF"
ஒIமக6 மண_"க3T உவAப உ9hேன9. 28
’:வA>; :லெனF" :ர"> நCைகR"
PவA>; மல$qைச d Pற=த ெச KlR"
உவA>; கணவைன உHb9 எe2ய
தவAபய9 தா7Aப8 தIம" அ9ற‹. 29
’ஆதலாK, இராமFWD அரைச நKn இA
ேபைதைம1 தாeவI" iறAைப mWD;"
மாதவ" vடCDவா9 வன1ைத ந3^ேவ9
யா8y" கI18?’ என இைனய O(னா9. 30
தயரத9 fKைலW ேகsட அைமdச$கp9 :ைல
2ர3ட }pன9 இAப•d ெச AபV" P=ைத
>ர3T Œ2டA jCnய உவைகய$, ஆCேக
ெவI3T, ம9னவ9 ib ெவF" l"_; :ைலயாK,
இர3T க9(FWD இரCD" ஓ$ ஆெவன இI=தா$. 31
அ9ன ராHF" அரசFWD, அ8வல8 உ;2
i9ன$ இKெலனW கI2R", ெபI:ல வைரAi9
ம9F" ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல

Page 4 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ம9F" ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல
எ9ன உ9hR", l2ய8 வgHF", இைச =தா$. 32
வPsட9 உைர
இI=த ம=2ரW nழவ$த" எ3ண_" மக9பாK
பb=த P=ைத அ" ம9னவ9 கI2ய பயF",
jI=8 ம9FH$WD உ;2R", j85ற wWn1
ெதb=8, நா9மைற 2ைச _க9 2Iமக9 ெச A>". 33
’:Iப! :9Dல ம9னவ$ ேநqப3T உIs•A
ெபIைம எe2ன$; யாவேர இராமைனA ெப'றா$?
கIம_" இ8; க'; உண$=}eWD இhW கடவ
தIம_" இ8; தWகேத உைர1தைன;- தக•e! 34
’>3zய=vட$ ேவ6lக6 யாைவR" >b=த
அ3ணேல! இh அI=தவ" இய'ற5" அTWD";
வ3ண ேமகைல :லமக6, ம';, உைனA ib=8
க3 இழ=2ல6 எனd ெச R", m த=த கழ[9. 35
’>ற18, நா~I jIphA >கKn9ற8 எவ„,
அற129 t$12வ=8 அவதb1 தா9 எ9ப தKலாK?
iற12 யாைவR" கா1தைவ i9Fற1 8ைடWD"
2ற18 tவI" 2I=2ட1 2I18", அ1 2ற[9. 36
’j9 உH$1த ? மட=ைதR" >lெயF" 2I5"
"இ9FH$18ைண இவ9" என :ைனWn9ற இராம9
"த9 உH$WD" எ9ைக >Kg8; த'பய=8 எT1த
உ9FH$Wெகன நKல9, ம9FH$Wெகலா" உர•e! 37
வார" எ9 இhA பக$வ8? ைவகV" அைனயா9
ேபbனாKவI" இைடŽ; ெபய$n9ற பய1தாK,
|ர! :9Dல ைம=தைன ேவ2ய$ _த[$
யாI" "யா"ெச eத நKலறA பய9" என இIAபா$. 38
’ம3zF" நKல6; மல$மக6, கைலமக6, கைலŽ$
ெப3zF" நKல6; ெபI">க7d சனn0 நKல6க3zF" நKல9; க'றவ$, க'(லா தவI",
உ3^" mbF", உHbF", அவைனேய உவAபா$. 39
’மhத$, வானவ$, ம';•$, அ'ற"கா18 அpAபா$
இhய ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல; அைனய8 ஆதg9, அரச! :'D உ;
jI6 அ(H9,
>hத மாதவ" அKல8 ஒ9; இK’ எனA >க9றா9. 40
வPsடh9 உைர ேகsT தயரத9 மn7=8ைர1தK
ம'றவ9 f9ன வாசக" ேகsடV", மகைனA

Page 5 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ம'றவ9 f9ன வாசக" ேகsடV", மகைனA
ெப'ற அ9(F", i€ஞக9 i•WD" அA ெபIlK
இ'ற அ9(F", எ(ம• வா6 அவ9 இ•Wக"
உ'ற அ9(F", ெபbய}$ உவைகய9 ஆனா9. 41
அைனய8 ஆnய உவைகய9, க3க6m$ அI"ப,
_hவ9 மா மல$A பாதCக6 _ ைறைமH9 இைற€P,
’இhய fKgைன; எ"ெபI மா9 அI6 அ9•,
தhய9 நாhல" தாCnய8; அவ'D இ8 தகா}? 42
’எ=ைத! m உவ=8 இத"fல எCDல18 அரச$
அ=த" இK அI" ெபI">க7 அவhHK :;l
_=8 ேவ6lR" _•181த" இIlைன _•1தா$
வ=த8 அˆவI6 எனWD" எ9; உைரெச e8 மn7=தா9. 43
அைமdச$கp9 கI1ைத `ம=2ர9 O;தK
ப•2K மாதவ9, i9 ஒ9;" பz12ல9 இI=தா9
_•8" எ3^;" ம=2ரW nழவ$த" _க1தாK
எ•2 ms•ய இCnத" இைறமக'D ஏ'க1
v•த ைகHன9, `ம=2ர9 _9h9; fKV". 44
’"உற1தD" அர` இராம'D" எ9; உவWn9ற மன1ைத1
"8ற12 m" எF" fK`T" :9Dல1 vK[$
மற1தK ெச enலா1 தIம1ைத மறAப8" வழWக9;
அற129 ஊCDஇhW S•8எனK ஆவ8ஒ9; யா}. 45
’>ரைச மாWகb :Iப$WD", >ர18 உைற•$WD",
உைரெச e ம=2ரW nழவ$WD", _hவ$WD", உ6ள"
_ரச" ஆ$Aப, :9 _தKமzA >தKவைன, _ ைறயாK
அரசனாWnAi9 அA>ற18 அT1த8 >bவாe!’ 46
தயரத9 இராமைன அைழ18வரW Oற `ம=2ர9 ெச KVதK
எ9ற வாசக", `ம=2ர9 இய"பV", இைறவ9,
"ந9; fKgைன; ந"iைய நp _• cs•
:9;, :9ற8 ெச eவ8; lைரlhK mேய
ெச 9;, S3Tஅைண, 2Iமக6 S•நைன" எ9றா9. 47
`ம=2ர9 இராமைன1 2IமைனHK க3T ெச e2 ெதbl1தK
அலCகK ம9னைன, அ•v•8 அவ9மன" அைனயா9,
lலCகK மாpைக |2H9 lைர‘T ெச 9றா9,
தலCக6 யாைவR" ெப'றன9 ஆ" என1 தp$Aபா9
jலCS6 ேத’T" இராகவ9 2Iமைன >Wகா9. 48
ெப3z9 இ9ன_8 அ9னவ6 த9“T", ibயா
வ3ண ெவ€PைலW DbPV" மICnh 2IAப

Page 6 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வ3ண ெவ€PைலW DbPV" மICnh 2IAப
அ3ணK ஆ3•I= தா9; அழD அIநற5 என1த9
க3^" உ6ள_" வ3ெடனW கpA>றW க3டா9. 49
த=ைதH9 கsடைள ேகsT இராம9 ேத$ ஏ;தK
க3T, ைகv•8, ’ஐய, இW கடgைடW nழ•9,
"உ3T ஒ$ காbய"; வIக!" என, உைர1தன9’ எனV",
>3ட”கW க3 >ரவல9 jIWெகன எ•=8, ஓ$
S3டKJK அவ9, S• ெநT= ேத$qைச W S3டா9. 50
இராம9 ேத$Œ8 ெச KVதK
_ ைறH9 ~e"_nK என_ர` ஆ$12ட, மடவா$
இைறகழ9; சCகா$=2ட, இைமயவ$, ’எCக6
Dைற_•=த8’ எ9; ஆ$12டW D€Pையd c7=த
நைற அலCகKவ3T ஆ$12ட1 ேத$qைச நட=தா9. 51
இராம9 ேதbK ெச KவைதW க3ட ெப3கp9 :ைல
பைண :ர=தன; பாsT ஒg :ர=தன; அனCக9
கைண :ர=தன; நா3 ஒg கறCnன; :ைறAேப$
அைண :ர=தன, அ(5 எF" ெபI" >னK; அைனயா$,
iைண :ர=ெதனA பர=தன$; நாண_" ib=தா$. 52
m6 எ•1 vட$ வாHgK, Dைழ•T :n7=த
ஆளக12„T அரqய1 தல12F" அல$=த;
வா6 அர1த ேவK வ3–T S3ைடக6 மயCக,
சாளர12F" ?1தன, தாமைர மல$க6. 53
ம3டல" தI ம2 ெக•, மைழ _nK அைனய,
அ3ட$ நாயக9 வைர >ைர அகல186 அலCகK,
v3ைட வாedPய$ :ைற•T", நா—T", vட$=த
ெக3ைடR" உள; nைள பHK வ3–T" nட=த. 54
சb=த ?5ள, மைழ•T கைல உற1 தா7வ;
பb=த ?5ள, பhW கைட _18இன" பைடAப;
எb=த ?5ள, இள _ ைல இைழ இைட yைழய;
lb=த ?5ள, ŒFைட வாh9;" |7வ. 55
வ6 உைற க<18 ஒp$வன வா6 :q$ ம2ய"
த6Lறd `ம=8, எ•தI" தமhயW S"iK,>6p y3 பh j•Aபன, j9hைடA j2=த,
எ6LைடA jb lரlன, -உள Pல இளm$. 56
இராம9 த"i0T தயரத9 இI=த இட1ைத அைடதK
ஆய8, அˆவ< :க7தர, ஆடவ$ எKலா"

Page 7 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆய8, அˆவ< :க7தர, ஆடவ$ எKலா"
தாைய _9hய க9; என :9; உH$ தp$Aப,
˜ய த"iR", தாF", அd `ம=2ர9 ேத$ேமK
Je, அக" Dp$ >ரவல9 இI=8<A >Wகா9. 57
தயரத9 இராமைன1 த•5தK
மாதவ9 தைன வர9_ ைற வணCn, வா6 உழவ9
பாத பCகய" பz=தன9; பzதV", அைனயா9,
காதK jCnட, க3 பh உD12ட, கh வாed
{ ைத S3கைன1 2I உைற மா$பக" ேச $1தா9. 58
’நல" S6 ைம=தைன1 த•lன9’ எ9ப8 எ9? நpm$
:லCக6 தாCD; :ைலHைன :ைலHட :ைன=தா9,
lலCகK அ9ன 23 }ைளR", ெமe1 2I இIWD"
அலCகK மா$ைபR", தன8 }6, மா$>, S3T அள=தா9. 59
தயரத9 இராமhட" த9 உளW கI1ைதW O;தK
ஆ3T, த9 மICD இ”இ, உவ=8, அ9>ற wWn,
’?3ட J$ ம• உைடயவ9 ெபI" >க7 D;க
m=த }6 ஐய! :' பய=ெதT1த யா9, :9ைன
ேவ3•, எe2ட lைழவ8 ஒ9; உள8’ என, lள">". 60
’ஐய! சால5" அலPென9; அI"ெபI tA>"
ெமeய8 ஆய8; lயK இடA ெபI" பர" lP1த
veயK மா :லd `ைம உ; Pைற 8ற=8, இh யா9
உeயK ஆவ8 ஓ$ ெந( >க, உதlட ேவ3T". 61
’"உbைம ைம=தைரA ெப;n9ற8, உ;8ய$ mCn,
இIைமR" ெபற'D" எ9ப8 ெபbயவ$ இய'ைக;
தIம" அ9ன :9 -த=த யா9, தள$வ8 தக•?
கIம" எ9வH9 ெச eH9, எ9 கsTைர Q•. 62
’ைம=த! ந" Dல மரihK மz _• ேவ=த$,
த" த" மWகேள கட9_ ைற ெநT :ல" தாCக,
ஐ=vT ஆnய _A பைக மICD அற அக'(,
உe=8 JHன$; ஊ< :9; எ3zF" உலவா$. 63
’_9ைன ஊ7lைனA பய12F", _'(ய ேவ6lA
i9ைன எe2ய நல12F", அb2h9 ெப'ேற9;
இ9ன", யா9 இ=த அரPயK இT"ைபH9 :9றாK,
:9ைன ஈ9;ள பய12h9 :ர">வ8 யா}? 64
’ஒI1தைலA பர18 ஒI1தைலA பCDl9 ஊ$2
எI129, ஈCD :9;, இயKவரW Dைழ=8, இட$ உழWD"
வI1த" mCn, அˆ வர"> அ; 2Ilைன மI5"
அI=2 உ3T, எனWD; ஐய! ஈ8 அIpடேவ3T". 65

Page 8 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அI=2 உ3T, எனWD; ஐய! ஈ8 அIpடேவ3T". 65
’ஆL" ந9ென(WD அைமவI" அைம2 இ9; ஆக
நாL" ந"Dல நாயக9 நைறlb கமல1
தாp9 நKnய கCைகைய1 த=8த= ைதயைர
Œ6lK இலா உலD ஏ'(னா9 ஒIமக9 ேமனா6. 66
’ம9ன$ வானவ$ அKல$; ேமK வானவ$WD அரசா"
j9h9 வா$கழK >ர=தர9 Jgய$ அKல$;
i9F", மாதவ" vடCnw9> இைழ1தவ$ iறரா$
fKம றாமக9 ெப'றவ$ அI=8ய$ 8ற=தா$. 67
’அைனய8 ஆதg9, "அI=8ய$ ெபI"பர" அரச9
lைனH9 எ9வH9 ைவ1தன9" எனWSளK ேவ3டா
>ைனR" மா_• >ைன=2=த நKலற" >ரWக
:ைனயK ேவ3T" யா9 :9வH' ெப;வ8ஈ8 எ9றா9. 68
தயரத9 கsடைளைய ஏ'; இராம9 _•c•W S6ள இைச தK
தாைத அA பb` உைரெச ய, தாமைரW க3ண9
காதK உ'(ல9; இக7=2ல9; ’கட9 இ8’ எ9; உண$=8",
’யா8 S'றவ9 ஏlய8 அ8 ெச யK அ9•,
m2 எ'D?’ என :ைன=8", அA பz தைல:9றா9. 69
இராம9 உட9பsடைத அ(=8 தயரத9 மn7=8, த9 அர3மைன JதK
DIPK P=ைதைய மனWS3ட S'ற ெவ3Dைடயா9,
’தI2 இˆ வர"’ எனd fg, உH$ உற1 த•l,
`I2 அ9ன த9 ம=2ரd `'ற_" `'ற,
jI இK ேமI5" jI அIC QHK JeA >Wகா9. 70
இராம9 த9 அர3மைன அைடதK
:வ=த அ=தண$ ெநT=தைக ம9னவ$ நகர18
உவ=த ைம=த$க6, மட=ைதய$, உைழஉைழ vடரd
`ம=2ர9 தட= ேத$qைச , `=தர1 2ர6 }6
அைம=த ைம=தF", த9 ெநTC QHK ெச 9; அைட=தா9. 71
தயரத9 ம9ன$கLWD ெச e2 ெதblWDமா; ஓைல JWDதK
ெவ9( ேவ=தைர ’வIக’ என உவண" |'(I=த
j9 2z=த }sT அI" ெபறK இலdPைன JWn,
’ந9; P12ர நp$ _• கl1த'D, நK[e!
ெச 9;, ேவ3Tவ வர9_ ைற அைமWக’ எனd ெச Aப, 72
வ=2I=த ம9ன$கpட" இராமFWD _•>ைனlWகW இIAபைத தயரத9 ெதbl1தK
உbய மாதவ9 ஒ6pெத9; உவ=தன9, lைர=}$

Page 9 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உbய மாதவ9 ஒ6pெத9; உவ=தன9, lைர=}$
jIlK ேத$qைச அ=தண$ Dழா1vT" Jக’:Iப$! ேக3q9க6 இராம'D ெந(_ ைற ைமHனாK
2I5" ?qR" P=ைதHK Pற=தன’ எ9றா9. 73
தயரத9 O(யைதW ேகsட ம9ன$க6 மn78 த" கI1ைத ெதbl1தK
இைறவ9 fKெலF" இ9 நற5 அI=2ன$ யாI",
_ ைறHK :9(ல$; _=8; கpHைட t7n,
:ைறR" ெந€Pைட உவைக Je மH$ வ< :qர,
உைறR" l3ணக" உட™T" எe2ன$ ஒ1தா$. 74
ஒ1த P=ைதய$ உவைகH9; ஒIவb9 ஒIவ$
த1தமWD உ'ற அரெச ன1 தைழWn9ற மன1த$;
_1த ெவ3Dைட ம9னைன _ ைற _ ைற v•தா$;
’அ1த! ந9;’ என, அ9i„T அ(lAப8 ஆனா$. 75
’tெவ• _ ைறைம எ" DலCக6 _';றA
?ெவ• ம•lனாK jI8 JWnய
ேச வக9 ேச வக" ெச D1த ேச வக'D
ஆவ இˆ5லக"; இஃ8 அற9’ எ9றா$ அ‹. 76
ம9ன$கp9 கI1ைத Œ3T" அ(ய தயரத9 lன5தK
ேவ(லா ம9னI" lI"i, இ9ன8
O(னா$; அ8 மன" S3ட S'றவ9,
ஊ(ன உவைகைய ஒpWD" P=ைதயா9,
மா;" ஓ$ அளைவ சாK வாeைம O(னா9. 77
’மக9வH9 அ9iனாK மயCn, யா9 இ8
>கல, m$ >க9ற இA j"மK வாசக",
உகைவH9 ~<=த}? உ6ள" wWn0?
தக5 என :ைன=த8 எ1 த9ைமயாK?’ எ9றா9. 78
இராமFWD _•csட இைய=தத'கான காரண1ைத ம9ன$க6 இய">தK
இˆவைக உைரெச ய இI=த ேவ=8அைவ,
’ெச ˆl0e! :9 2Iமக'D1 ேதய1}$
அˆவவ$WD, அˆவவ$ ஆ'ற ஆ';"
எˆவ" இK அ9iைன, இh8 ேக6’ எனா, 79
தான_", தIம_", தக5", த9ைமேச $
ஞான_", நKலவ$A ேப^" ந9ைமR",
மானவ! எைவR" :9 மக'D ைவகV"
ஈனqK ெச Kவ" வ=8 இையக எ9னேவ. 80
’ஊIz :ைறய5", உத5" மாTய$
பா$ெக• பய9மர" ப•1த'; ஆக5"

Page 10 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பா$ெக• பய9மர" ப•1த'; ஆக5"
கா$ மைழ j<ய5" கழh பாeந2
வா$>னK ெபIக5" ம;Wn9றா$க6 யா$? 81
’பைன அவா" ெநTCகரA பIம யாைனயாe!
:ைனயவா" த9ைமைய :q$=த ம9FH$WD,
எைனயவா; அ9iன9 இராம9, ஈ3T அவ'D
அைனயவா; அ9iன அைவR"’ எ9றன$. 82
ம9ன$க6 O(யைதW ேகsT தயரத9 மn7=8ைர1தK
~<=த8 ேகsடV", ~e18 ெந€PைனA
j<=த ேப$ உவைகய9, jCD காதல9,
’க<=த8 ஓ$ இடbன9’ எனW கpWD" P=ைதய9,
வ<=த க3›bன9, ம9ன9 O;வா9: 83
தயரத9 இராமைன ம9ன$WD அைடWகல" எனK
’ெச "ைமH9, தIம129, ெச யg9, XCn9பாK
ெவ"ைமH9 ஒ•Wக129, ேம9ைம ேமlœ$,
எ9மக9 எ9ப8எ9? ெந(H9, ஈCD, இவ9
y" மக9; ைகயைட; wWD" ஈCD’ எ9றா9. 84
தயரத9 _•csT lழாl'D நKல நா6 பா$1தK
அரசைவ lT1தi9, ஆைண ம9னவ9,
>ைர த> நா•T j•8 wWDவா9
உைர ெதb கzதைர ஒICD S3T, ஒI
வைர jI ம3டப" மICD JHனா9. 85
qைகA பாடKக6
’ம9னேன! அவhைய மகFWD ஈ=8m
ப9னI" தவ">b பIவ" ஈ8’ எனW
க9ன tல12hK கழற வ=ெதன
q9ெனனW கIைமJe ெவL1த }$மH$
XCD இைழ இராவண9 ெச eத Xைமதா9
ஆCSI நைரய8 ஆe அ^n' றா" எனA
பாCnKவ=8 இTநைர ப•மW க3ணா•
ஆCக2K க3டன9 அவh காவல9.
[இˆ இI பாடKகL" _தK பாடg9 _9 படல129 8வWக12K உ6ளன]
எe2ய _hவர9 இைணS6 தாமைர
ெச eய ?C கழலவ9 ெச 9h ேச $=த i9,
’ைவயக18 அரசI" ம2 வKலாளI"
ெவe2hK வIக’ என ேமHனா9 அ‹. 4-1

Page 11 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆL" நK ெந(WD அைமவI" அைமlன9 ஆn,
நாL" நK தவ" >b=8, நK நp$ ம2d ச ைட09
தாpK ?ைச H9 கCைகைய1 த=8, த=ைதயைர
Œ65 இK இ9 உலD ஏ'(ன9 ஒI மக9, ேமKநா6. 66-1
’நைறW Dழ' { ைதR", ஞால நCைகR",
ம;18", இCD ஒIவ'D மண129பால‹க;1த மா qட;ைடW கட56 கால lK
இ;1தவ'D அ9(?’ எ9; இரsட$ O(னா$. 76-1
’ஏ1த வ=8 உலD எலா" ஈ9ற ேவ=தைனA
?1தவ9 அKலேனK, >hத ேவ6lையW
கா1தவ9 உலnைனW கா1தK ந9;’ என,
ேவ1தைவ lயA>ற, lத$Aப$ O(னா$. 76-2
’ெபIைமயாK உலnைனA i9F" _9F" :9;
உbைம0T ஓ">த'D உbைம ?3ட அ1
தIமேம தாCகgK தWக8; ஈ3T ஒI
கIம" ேவ; இல8’ எனW கgCக$ O(னா$. 76-3
’ேகT அகK ப•HைனW ெகT18, ேகT இலா1
தாைடைக வgWD ஒI சர" அ9; ஏlய
ஆடக lKgWேக ஆக, பா$!’ எனா1
}T அl7 மல$ _•1 8IWக$ fKgன$. 76-4
’க'ற நா9மைறயவ$ க3ைண, ம9FH$
ெப'ற தாe என அI6 iறWD" வாbைய,
உ'றேதK உலnhK உ;2 யா8?’ என,
S'றேவK கைன கழK DIWக6 O(னா$. 76-5
’வாe நh >ர=த மா மFl9 xK _ ைற1
தாe நh >ர=தைன, தIம ேவgனாe!
m நh >ர1தg9 ெந•8 கால" :9
ேச e நh >ரWக!’ என1 ெதVCக$ O(னா$. 76-6
’ைவய_" வான_" ம2R" ஞாH;"
எe2ய எe8ப; 2க•" யா3T எலா",
ெநe தவ7 ேவgனாe! :'D" வாசக";
ெச e தவ" ெபb8!’ எனd ேச ர$ O(னா$. 76-7
’ேப$ இைச ெப'றைன; ெபறாத8 எ9, இh?
{bய8 எ3zைன; ெச A>n9ற8 எ9?
ஆbய! ந" D•WD அ2ப! mR" ஒ$
cbய9 ஆ"’ எனd žழ$ fKgனா$. 76-8
ஒ9(ய உவைகய$; ஒICD P=ைதய$
ெத9 தq7 ேச 3 உற வள$1த ெத9னI",
’எ9;" :9 >கŸT தIம" ஏ_ற,

Page 12 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’எ9;" :9 >கŸT தIம" ஏ_ற,
:9ற8 :ைல’ என :ைன=8 O(னா$. 76-9
’வா6 v<K உழவ! m உலைக ைவகV"
ஊs•ைன அI6 அ_8; உbைம ைம=தைனA
?s•ைன ஆதg9, jI இK நK ெந(
காs•ைன; ந9;’ எனW கCக$ O(ன$. 76-10
’v• கழK ேவ=த! :9 vK Dல18•$
_• _தK இ<1தைக _ ைறைம ஆWn, ஈ3T
எ• _nK வ3ணFWD அp1த இd ெச Kவ"
l•q8, ெபb8!’ என qேலdச$ O(னா$. 76-11
’SCD அல$ ந; lைரW Qைத ‡gயாe!
சCக m$ உலக186, தவ129 த9ைமயாK,
அCகண9 அர` ெச eதIL" ஆH•9’ PCகள$-’இCD இ2K Pற=த8 இK’ எ9றா$. 76-12
ஆ2R" மF5" :9 அbய ைம=த'DA
பா2R" ஆnல9; பb=8 வா718" நK
ேவ2ய$ தவA பய9 lைள=ததா"’ என,
ேச 2ய$ P=தைன ெதbயd ெச Aiனா$. 76-13
’அள" பT Dைர கடK அக< ஏ• ைட
வள" பT ெநT :ல ம9ன$ ம9னேன!
உள" ப•=8 உH$ எலா" உவAப8 ஓ$ jI6
lள"iைன ெபb8!’ என lராட$ O(னா$. 76-14
2. ம=தைர c7dPA படல"
இராம9 _•cடAபTவைத Qச ைலHட" அ(lWக மCைகய$ நாKவ$ மn75ட9
ெச KVதK
ஆ3ட அ=:ைல ஆக - அ(=தவ$
?3ட காதல$, ?sT அl7 SCைகய$,
m3ட O=தல$, m6 கைல தாCகல$,
ஈ3ட ஓ•ன$, இsT இைட உ'(ல$. 1
ஆTn9றன$; ப3 அைட5 இ9(ேய
பாTn9றன$; பா$1தவ$Wேக கர"
cTn9றன$; fKVவ8 ஓ$nல$;
மாT ெச 9றன$; - மCைகய$ நாKவேர. 2
மCைகயbட" மn75Wகான காரண1ைத Qச ைல lனா5தK
க3ட மாதைரW காதg9 wWnனா6,
S3டK வ3ணைன நKnய Qச ைல;
’உ3T ேபIவ ைகAjI6 அ9ன8

Page 13 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’உ3T ேபIவ ைகAjI6 அ9ன8
v3ைட வாHh$! fKVq9 ஈ3T!’ எ9றா6. 3
மCைகய$ Qச ைலWD ெச e2 அ(l1தK
’ம9 ெநTC கழK வ=8 வணCnட,
பK ெநT" பகK பா$ அpAபாe!’ என,
:9 ெநT" >தKவ9 தைன, ேநqயா9,
vK ெநT" _• csTn9றா9’ எ9றா$. 4
Qச ைலH9 மன :ைல
’PறWD", ெச Kவ" மக'D’ என, P=ைதHK
iறWD" ேப$ உவைகW கடK ெபs> அற,
வறWD" மா வடைவW கனK ஆனதாK 8றWD" ம9னவ9 எ9F" 8^Wகேம. 5
ெச e2 f9னவ$WD பb` வழCn Qச ைல `q12ைரRட9 QHVWDA JதK
அ9னவளாR", அI"ெபறK ஆர_",
நK :2WDைவR", நh நKn1த9
89F காதK `q12ைர 0T" Je,
q9F ேநqய9 ேம5 இட" ேமlனா6. 6
Qச ைல 2Iமாg9 2Iவ•கைள வணCDதK
ேமl, ெம9 மலரா6, :லமா8 எF"
ேதlமா’T" ேதவ$க6 யாவ$WD"
ஆlR", அ(5", _தK ஆயவ9
வாl மா மல$A பாத" வணCnனா6. 7
Qச ைல 2Iமாைல வணCn இராமFWD அI6 >bய ேவ3TதK
’எ9வH9 தI" ைம=த'D, இh, அI6
உ9வய1த8’ எ9றா6 - உலD யாைவR"
ம9வH'(9 அடWnய மாயைன1
த9 வH'(9 அடWD" தவ12னா6. 8
Qச ைல Qதான" >bதK
எ9; இைற€P, அˆ இ=2ைர ேக6வFWD
ஒ9;" நா9மைற ஓ2ய ?ச ைன
ந9; இைழ18, அவ3, நKல தவ$WD எலா"
க9;ைடA ப`l9 கடK நKnனா6. 9
தயரத9 வPsடைன வரவைழ1தK
’jI=8 நா6 நாைள, :9 >தKவ'D’ எ9றன$,

Page 14 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’jI=8 நா6 நாைள, :9 >தKவ'D’ எ9றன$,
2I=2னா$; அ9ன fK ேகsட ெச e கழK
ெபI= 23 மாK யாைனயா9, ’iைழA> இK ெச e தவ"
வI=2னா9 வIக’ என, வPsட9 எe2னா9. 10
இராமFWD உ;2~<கைள O;"ப• வPsடைன தயரத9 ேவ3TதK
’நKgயK மCகல நாL" நாைள; அˆ
lKgயK }6 அவ'D ஈ3T ேவ3Tவ
ஒKைலH9 இய'(, நK உ;2 வாeைமR"
fKV2 ெபb8’ என1 v•8 fKgனா9. 11
த" மைனWD வ=த வPsடைன இராம9 வரேவ'றK
_hவF", உவைகR" தாF" _=8வா9,
மFDல நாயக9 வாHK _9hனா9;
அைனயவ9 வர5 ேகsT, அலCகK |ரF",
இh8 எ2$S3T, த9 இIWைக எe2னா9. 12
இராமhட" ’நாைள உனWD _•csT lழா’ என வPsட9 O;தK
ஒKகK இK தவ18 உ1தம9, ஓ8 xK
மKD ேக6lய வ6ளைல wWnனா9;
’>KD காதK >ரவல9, J$ வலாe!
நKD" நாhல" நாைள :னWD’ எ9றா9. 13
இராமFWD வPsட9 O(ய அ(5ைர
எ9;, i9F" இராமைன, wWn, "நா9
ஒ9; O;வ 83T, உ;2A jI6;
ந9; ேகsTW கைடAi• ந9D’ என
89; தா$ அவ'D fKVதK ேமHனா9. 14
’கbய மாgF", க3^த லாhF",
உbய தாமைர ேமK உைறவாhF",
lbR" ?த" ஒ$ ஐ=2F", ெமeHF",
ெபbய$ அ=தண$; ேப^2 உ6ள1தாK. 15
’அ=தணாள$ _hய5", ஆCD அவ$
P=ைதயாK அI6 ெச eய5", ேதவI6
Š=8 உளாைரR", Še8 உய$=தாைரR",
ைம=த! எ3ண, வர">" உ3டா"S[? 16
’அைனய$ ஆதg9, ஐய! இˆ ெவeய XlைனH9 mCnய ேமலவ$ தாpைண
>ைனR" ெச 9hைய ஆeA>க7=8 ஏ182;
இhய O(:9; ஏHன ெச e2யாK. 17

Page 15 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ஆவத'D", அ<வத'D", அவ$
ஏவ, :'D" l2R" எ9றாK, இh
ஆவ8 எAjI6, இ"ைமR" அ"ைமR"
ேதவைரA பர5" 8ைண {$1ேத? 18
’உIL" ேநqR", ஒ3 கவ$ எஃக_",
மI6 இK வாzR", வKலவ$ tவ$WD";
ெதIL" நK அற_", மனd ெச "ைமR",
அIL" m1தi9 ஆவ8 உ3டாD‡? 19
’c8 _=8றd fKgய மா18ய$,
m2 ைம=த! :ைனWnைல; ஆHF",
ஏத" எ9பன யாைவR" எe8த'D
ஓ8" tல" அைவெயன ஓ$2ேய? 20
’யா’T" பைக S6ளல9 எ9ற i9,
J$ ஒTCD"; >க7 ஒTCகா8; த9
தா$ ஒTCDK ெச Kலா8; அ8 த=தi9,
ேவ’T" ெகடK ேவ3டK உ3டாD‡? 21
’QL" ஐ"j(R" Dைறய, jI6
நாL" க3T, நTWD; w9ைமH9
ஆL" அˆ அரேச அர`; அ9ன8,
வாp9 ேமK வI மா தவ", ைம=தேன! 22
’உைமWD நாத'D", ஓCD >6 ஊ$2WD",
இைமA> இK நாsட" ஓ$ எsT உைடயாFWD",
ச ைம1த }6 வg தாCnன$ ஆHF",
அைமdச$ fKவ< ஆ';தK ஆ'றேல. 23
’எ9> }Vைடயா$WD" இலா$WD", த"
வ9பைகA>ல9 மா` அற மாeAப8 எ9?
_9> :9;ய$ t9; உலக12F"
அ9i9 அKல8 ஓ$ ஆWக" உ3டாD‡? 24
’ைவய" ம9FH$ ஆக அ" ம9FH$
உeய1 தாCD" உடல9ன ம9னFWD,
ஐய" இ9(, அறCகடவா8, அI6
ெமeHK :9றi9 ேவ6lR" ேவ3T‡? 25
’இhய fKgன9; ஈைகய9; எ3zன9;
lைனய9; ˜ய9; l•qய9; ெவ9(ய9;
:ைனR" m2 ெந(கட வா9 எhK
அைனய ம9ன'D அ<5" உ3டாCS[? 26
’{ல" அKலன mWn, ெச "j9 8ைல1
தால" அ9ன தh :ைல தாCnய
ஞால ம9ன'D, நKலவ$ wWnய

Page 16 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஞால ம9ன'D, நKலவ$ wWnய
கால" அKல8 க3^" உ3டாD‡? 27
"ஓ$5 இK நK lைன ஊ'ற12னா$ உைர,
ேப$5 இK vK l2 ெப';ள8" எ9ற‹,
X$5 இK அ9> ெச V1தgK, ெச ˆl0$
ஆ$வ" ம9னவ$WD ஆRத" ஆவேத. 28
’˜ம ேக8 >lWெகன1 }9(ய
வாம ேமகைல மCைகய ராKவI"
காம" இKைல எhK, கTC ேகெடF"
நாம" இKைல; நரக_" இKைலேய. 29
இராமைன வPsட9 2IமாK QlVWD அைழ18d ெச KVதK
ஏ ைன m2 இைனய5" ைவயகA
Jன க'D lள"i, >ல9S இ
ஆன வ9“T" ஆHர" ¡gயா9
தான" ந3zன9, த18வ" ந3zனா9. 30
வPsட _hவ9 இராமFWD உbய சடCDகைள இய';தK
ந3z, நாகைண வ6ளைல நா9மைறA
>3z யA>யK ஆs•A, >லைம0$
எ3^" நKlைன _';l18, ஏ'(னா9,
ெவ3 :ற1த தIAைப lb18 அ‹. 31
நகைர அழD ெச eய தயரத9 ஆைணHடK
ஏ'(ட, ஆ3தைக இh8 இI=8<,
xK தட மா$பF" Še29 எeதA Je,
ஆ'றKசாK, அரசFWD அ(l1தா9; அவ9
’சா';க, நக$ அz ச ைமWக’ எ9றன9. 32
வ6Lவ9 பைற அ(l18 ெச e2 ெதbl1தK
ஏlன9 வ6Lவ$, ’இராம9, நாைளேய
?மக6 S•நனாe, >ைனR" ¡g; இW
Q நக$ அzக!’ என, SsT" ேபb அ1
ேதவI" கp Sள, 2b=8 சா'(னா$. 33
வ6Lவ9 fK ேகsட மWகp9 மn7dP
’கl அைம ¢$12 அW காைள நாைளேய
>l அைம மz_• >ைனR"’ எ9ற fK,
ெச l அைம yக$dPய8 எhF", ேதவ$த"
அl அ_8 ஆன8; அ= நக$ உளா$Wெகலா". 34

Page 17 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அ012 மWக6 மn7=8 நகைர அலCகb1தK
ஆ$1தன$; கp1தன$; ஆ•A பா•ன$;
ேவ$1தன$; த•1தன$; Pg$18 ெமe" மH$
J$1தன$; ம9னைனA >க7=8 வா712ன$;
˜$1தன$ m6 :2, fKgனா$WD எலா". 35
2z `ட$ இரlைய1 2I18மா;JK,
பzHைடA ப6pயா9 பர=த மா$iைட
மzHைன ேவகட" வDWDமா; JK,
அz நக$ அz=தன$ - அI12 மாWகேள. 36
ெவ6pய, கbயன, ெச eய, ேவ;ள
S6ைளவா9 S•:ைரW DழாCக6 }9;வக6 அl7 Qைதயா9 ெச Kவ" காzய
>6 எலா" 2Iநக$ >D=த J9றேவ. 37
மCைகய$ DறCெகன வD1த வாைழக6;அCகவ$ க•1ெதனW க_க" ஆ$=தன;
தCDஒp _;வg9 தாம" நா9றன;
SCைகH9 :ைர1தன, கனக D"பேம. 38
_2$ ஒp உH$1தன, _TnW காைலHK
க2ரவ9 ேவ; ஒI கl9 S3டா9 எனம2 vட :வ=8 உய$ மகர }ரண"
>2யன அல$=தன >தவ ராPேய. 39
8h அ; ெச "மz1 ˜ண" mK :ற"
வhைத - ஓ$ - O(ன9 வ•5 காs•ன;
>ைன 8nK உைறv;" jg=8 }9(ன,
பh j2 க2$ எனA பவள1 ˜3கேள. 40
_12h9 _• :ல5 எ(Aப, ~e" மzA
ப12H9 இள ெவHK பரAப, mல129
v18 இன" இI6 வர1 ˜3ட, ž2ட
l1தக$ lb1த நா6 ஒ1த, |2ேய. 41
ஆடK மா9 ேத$WDழா" அவh காzய
| ெடF" உலn9 |7 lமான" J9றன;
ஓைடமாW கடகp; உதய மாK வைர
ேதடIC க2’T" 2bவ J9றேவ. 42
வளCெக• 2Iநக$ ைவD" ைவகV"
பpCDைட ெநT€`வ$ அT1த ப12HK
nள$=8எb `ட$மz இIைளW ¢றலாKவள$=2ல, iற=2ல, ெச Wக$ வானேம. 43
?மைழ, >னKமைழ, >8 ெம9 `3ண129

Page 18 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

?மைழ, >னKமைழ, >8 ெம9 `3ண129
˜மைழ, தரள129 }" இK ெவ3 மைழ,
தா" இைழ ெநbதg9 தக$=த j9 மைழ,
மா மைழ :க$1தன - மாட |2ேய. 44
கா’T vட$ மதW கp; ெச 9றன,
வா’T vட$ கழK ைம=த$ ஆ" என;
தா’T நட=தன i•க6, தா7 கைல1
ேத’T நடWD" அ1 ெதb ைவமாb ேன. 45
ஏe=8 எ• ெச Kவ_", அழD", இ9ப_",
ேதe=2ல; அைனய8 ெதb=2லாைமயாK,
ஆe=தன$ ெபIக5" - அமர$, இ"பbK
J=தவ$, ’J=2ல"’ எ9F" >=2யாK. 46
அ012 அலCகbWகAபTவைத Oh கா^தK
அ= நக$ அz5;" அமைல, வானவ$
j9னக$ இயK> எனA jgR" ஏKைவHK,
இ9னK ெச e இராவண9 இைழ1த XைமJK,
89ன அIC ST மனW Oh }9(னா6. 47
Oh Qப" S3T ைகேகH9 அர3மைன அைடதK
}9(ய OhR", 8•WD" ெந€Pனா6;
ஊ9(ய ெவDpயா6; உைளWD" உ6ள1தா6;
கா9; எb நயன1தா6; க2WD" fKgனா6;
t9; உலnFWD" ஓ$ இTWக3 tsTவா6. 48
v3ைடவாeW ேககய9 }ைக QHKேமK
ம3•னா6-ெவDpH9 ம•1த வாHனா6,
ப3ைடநா6 இராகவ9 பாz lKVq7
உ3ைட உ3டதைன1 த9 உ6ள18 உ6Lவா6. 49
நா' கடK பT மz நpன" ?1த8 ஓ$
பா'கடK பT 2ைரA பவள வKgேயJK, கைடW க3 அp j<ய, jCD அைணேமK nட=தா6 தைன, lைரl9 எe2னா6. 50
ைகேகHைய Oh எ•A>தK
எe2, அW ேககய9 மட=ைத, ஏT அl7
Še8 அல$ தாமைர w'ற w9iனாK
ெச eத ேப$ உவைமசாK ெச " j9, {ற•
ைககp9 X3•ன6 - காலW Q6 அனா6. 51
OhH9 உைர

Page 19 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

X3டV" உண$=த அ1 ெதeவW க'iனா6,
m3ட க3 அன=தI" mCDn'(ல6;
t3T எ• ெபI" ப< _•WD" ெவˆ lைன
˜3•ட, கsTைர fKலK ேமHனா6; 52
’அணCD, வா6 lட அரா அ^D" எKைலR"
DணCெகடா8 ஒplb Dp$ெவ3 2Cக6JK,
iணCDவா9 ேபbட$ izWக ந3ண5"
உணCDவாe அKைல; m உறCD வாe’ எ9றா6. 53
ைகேகH9 ம;~<
ெவˆlட" அைனயவ6, lள"ப ேவ'கணா6,
’ெதˆவT PைலWைக எ9 P;வ$ ெச ˆlய$;
அˆவவ$ 8ைறv;" அற" 2ற"பவ$;
எˆlட" எனWD வ=8 அTAப8 ஈ3T?’ எனா, 54
’பராவI" >தKவைரA பயWக, யாவI"
உராவI= 8யைரlsT, உ;2 கா3பராK;
lராவI" >lWெகலா" ேவத ேமயன
இராமைனA பய1த எ'D இட$ உ3† ?’ எ9றா6. 55
’Qச ைல வா7=தன6’ என Oh OறV", ைகேகH9 lனா5"
ஆ7=த ேபர9iனா6 அைனய OறV",
c7=த X lைன:க$ Oh fKVவா6,
’|7=த8 :9hல"; 2I5" |7=த8;
வா7=தன6 Qச ைல, ம2HனாK’ எ9றா6. 56
அ9னவ6 அˆ உைர உைரAப, ஆHைழ
’ம9னவ$ ம9னேனK, கணவ9, ைம=தேனK
ப9ன அI" ெபI" >க7A பரத9; பா$தhK
எ9 இத9ேமK அவsD எe8" வா75?’ எ9றா6. 57
ம=தைர இராம9 _•cTவதாK Qச ைலWD வI" வா7ைவ எT18 இய">தK
’ஆடவ$ நைகRற, ஆ3ைம மா` உற,
தாடைக எF" ெபய$1 ைதயலா6 பட,
Q•ய வb Pைல இராம9 Q_•,
cTவ9 நாைள; வா75 இ8’ எனd fKgனா6. 58
இராம9 _•cடAJவைத அ(=த ைகேகH மன" மn7தK
மா'ற" அஃ8 உைரெச ய, மCைக உ6ள_"
ஆ'றK சாK Qச ைல அ(5" ஒ1தவாK;
ேவ';ைம உ'(ல6, |ர9 தாைத >WD
ஏ'; அவ6 இIதய18 இIWகேவ Sலா"? 59

Page 20 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஏ'; அவ6 இIதய18 இIWகேவ Sலா"? 59
ைகேகH ம=தைரWD மzமாைல பbசp1தK
ஆய ேப$ அ9> எF" அளWக$ ஆ$18 எழ,
ேதe5 இலா _க ம2 lளCn1 ேத`ற,
˜யவ6 உவைக Je qக, `ட$WD எலா"
நாயக" அைனய8 ஓ$ மாைல நKnனா6. 60
Qப"S3ட ம=தைர மாைலைய எ(=8 O;தK
ெத<1தன6; உரAiன6; P;க3 XRக
l<1தன6; ைவதன6; ெவe8 உH$1தன6;
அ<1தன6; அ•தன6; அ"j9 மாைலயாK
D<1தன6 :ல1ைத-அW S•ய Ohேய. 61
ேவதைனW Oh, i9 ெவD3T wWnேய,
’ேபைத m i12; :' - iற=த ேச •T"
m 8ய$ பTக; நா9 ெந•8 உ9 மா'றவ6
தா2ய$WD ஆsெச ய1 தbWnேல9’ எ9றா6. 62
’Pவ=த வாed { ைதR" கbய ெச "மV"
:வ=த ஆசன18 இh8 இIAப, :9 மக9,
அவ=தனாe, ெவ; :ல18 இIWகK ஆன J8,
உவ=தவா; எ9? இத'D உ;2 யா8?’ எ9றா9. 63
’மற=2ல6 Qச ைல, உ;2 ைம=தF",
Pற=த நK 2IlhK 2I5" எe2னா9,
இற=2ல9 இI=தன9; எ9 ெச e8 ஆ';வா9?
iற=2ல9 பரத9, m ெப'றதாK’ எ9றா6. 64
’சரத" இA >lெயலா", த"i0T" இˆ
வரதேன காWDேமK, வர"iK கால_"
பரதF" இளவV", ப2H9 mCnAJe,
lரதமா" தவ"ெச ய lTதK ந9;எ9றா6. 65
’ப3^; கடகbA பரத9, பா$மக6
க3^; கlனராe இh8 கா1த அ"
ம3^; _ர`ைட ம9ன$ மாைலHK
எ3^றA iற=2ல9; இற1தK ந9;’ எ9றா6. 66
’பாWnய" >b=2லாA பரத9 த9ைனAப3T
ஆWnய jலCகழK அரச9, ஆைணயாK
ேதWDய$ கKலத$, க•8 ேச zைடA
JWnய jI6 எனWD இ9; J=ததாK.’ 67
ம=தைர, i9னI" வைக=8 O;வா6;
’அ=தர" X$=8 உலD அpWD" mbனாK
த=ைதR" S•ய9; நK தாR" XயளாK;
Page 21 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

த=ைதR" S•ய9; நK தாR" XயளாK;
எ=ைதேய! பரதேன! எ9ெச e வாe?’ எ9றா6. 68
’அரசbK iற=8, i9 அரசbK வள$=8,
அரசbK >D=8, ேப$ அரP யான m
கைரெச ய' கI=8ய$W கடgK |7n9றாe;
உைரெச யW ேகsnைல; உண$20?’ எ9றா6. 69
’கKlR", இளைமR", கணWnK ஆ'றV",
lKlைன உbைமR", அழD", |ர_",
எKைலHK DணCகL", பரத'D எe2ய;
>Kgைட உD1த அ_8 ஏR" JK’ எ9றா6. 70
ம=தைரH9 Qப உைரயாK ைகேகH Pன=8 உைர1தK
வாe கயA>ற மா=தைர வழCnய ெவ€ fK,
காe தனKதைல ெநe fb=ெதன, கத" கன'ற,
ேககய$WD இைற 2Iமக6, nள$ இள வbக6
}e, கயK க3க6 PவA>ற wWnன6, fKV"; 71
ெவHK _ ைறW DலW க2ரவ9 _தgய ேம[$,
உH$ _தK jI6 2ற"iF", உைர 2ற"பா}$;
மHK _ ைறW Dல18 உbைமைய, மF _தK மரைப;
ெச H$ உற, >ைலd P=ைதயாK, எ9 fனாe? - X0e! 72
’எனWD நKைலR" அKைல m; எ9 மக9 பரத9 தனWD நKைலR" அKைல; அ1 தIமேம wWn9,
உனWD நKைலR" அKைல; வ=8 ஊ7lைன ˜3ட,
மனWD நKலன fKgைன - ம2 இலா மன1}e! 73
’iற=8 இற=8JeA ெப;வ8", இழAப8", >கேழ;
:ற" 2ற"iF", :யாயேம 2ற"iF", ெந(H9
2ற" 2ற"iF", ெச eதவ" 2ற"iF", ெச H$X$
மற" 2ற"iF", வர9_ ைற 2ற">தK வழWQ? 74
’J2, எ9 எ2$:9;; :9 >9 j( நாைவd
ேச 2யா8 இ8 j;1தன9; >ற" Pல$ அ(H9,
m2 அKல5", ெந( _ ைற அKல5", :ைன=தாe
ஆ2; ஆதg9, அ(5 இg! அடCD2’ எ9றா6. 75
ம=தைர Œ3T" ேப`தK
அ€P ம=தைர அக9(ல6, அ" ~< ேகsT",
ந€` X$WnF" X$nலா8 அ8 நg=ெத9ன,
’த€ச ேம! உனWD உ; jI6 உண$18ைக தlேர9;
வ€P Jg!’ எ9;, அ•qைச |7=8, உைரவழCD". 76
’t1தவ'D உb18 அர` எF" _ ைறைமH9 உலக"
கா1த ம9னh9 இைளய9 அ9• கடKவ3ண9?
Page 22 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

கா1த ம9னh9 இைளய9 அ9• கடKவ3ண9?
ஏ18 m6 _• >ைனவத'D இைச =தன9 எ9றாK,
Œ1 தI" ெச Kவ" பரதைன lலWDமா; எவ„? 77
’அற9 :ர"iய அILைட அI=தவ$WேகF",
ெபறK அI=2IA ெப'றi9 P=தைன i(தா";
மற" :ைன=8 உைம வgnலராHF", மன1தாK
இறV;"ப• இய';வ$, இைடயறா இ9னK. 78
’>bR" த9மக9 அர` எhK, ?தல" எKலா"
எbR" P=தைனW Qச ைலWD உைடைமயா"; எ9றாK,
பbR" :9DலA >தKவ'D", :னWD" இA பா$ேமK
உbய8 எ9, அவ6 உதlய ஒI jI6 அKலாK! 79
’˜3T" இ9னV", வ;ைமR", vட$தர1 8யராK
ஈ3T வ=8 உைன இர=தவ$WD, இI :2, அவைள
ேவ3• ஈ20? ெவ6D20? l"மK wயாK
மா3T J20? ம;120? எCஙன" வா72? 80
’P=ைத எ9 ெச ய1 2ைக1தைன, இh, Pல நாpK,
த"த" இ9ைமR", எpைமR", :'S3T தl$Wக,
உ=ைத, உ9 ஐ, உ9 nைளஞ$, ம'ற உ9 Dல18 உ6•$,
வ=8 கா3ப8 உ9 மா'றவ6 ெச Kவ‡? ம2யாe! 81
’காதK உ9 ெபIC கணவைன அ€P, அW கh வாed
{ ைத த=ைத, உ9 தாைதைய1 ெத;nல9; இராம9
மா8ல9 அவ9; y=ைதWD வா75 இh உ3† ?
ேபைத! உ9 8ைண யா$ உள$ ப<படA iற=தா$? 82
’ம';" y=ைதWD வா9பைக ெபb8ள மற1தா$
ெச 'ற J8, இவ$ ெச 9; உதவா$ எhK, ெச IlK
S'ற" எ9ப8 ஒ9;, எˆவ< உ3T? அ8 Oறாe?
`'ற_" ெகடd `T 8ய$W கடK lழ1 8z=தாe! 83
’ெகT18 ஒ<=தைன உனWகI" >தKவைனW nள$m$
உT1த பாரக _ ைடயவ9, ஒIமக'D எனேவ
ST1த ேபரர` அவ9DலW Qைம=த$ தமWD",
அT1த த"iWDமா"; iற$WD" ஆD‡?’ எ9றா6. 84
ைகேகH உ6ள" 2bதK
Xய ம=தைர இˆ உைர ெச AபV", ேதl
˜ய P=ைதR" 2b=த8 - c7dPH9 இைம0$
மாையR", அவ$ ெப'ற நK வர" உ3ைமயாV",
ஆய அ=தண$ இய'(ய அI= தவ1தாV". 85
அரWக$ பாவ_", அKலவ$ இய'(ய அற_",
8ரWக, நKலI6 8ற=தன6 ˜~< மடமா9;
இரWக" இ9ைம அ9•, இ9; இˆ உலகCக6 இராம9
Page 23 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இரWக" இ9ைம அ9•, இ9; இˆ உலகCக6 இராம9
பரWD" vK>க7 அ_2ைனA பIDn9 ற8ேவ.? 86
உ6ள" 2b=த ைகேகH பரத9 _•cட உபாய" ேகsடK
அைனய த9ைமய6 ஆnய ேககய9 அ9ன",
lைன :ர"iய Ohைய, lI"iன6, wWn,
’எைன உவ=தைன; இhைய எ9 மகFWD"; அைனயா9
>ைனR" m6 _• ெப;"ப• >கV2’ எ9றா6. 87
ம=தைர உைர1த உபாய"
மாைழ ஒ3 கz உைரெச ய, ேகsட ம=தைர, ’எ9
}< வKல6; எ9 8ைண வKல6’ எ9;, அ• v•தா6;
’தா•" ம9 :ைல; எ9 உைர தைல:'i9, உலக"
ஏ•" ஏ•" உ9 ஒI மக'D ஆWDெவ9’ எ9றா6. 88
’நா• ஒ9; உனWD உைரெச eெவ9; நp$ மz நைகயாe!
}T இவ$=த தா$d ச"பர9 vைல5'ற ேவைல,
ஆடK ெவ9(யா9 அIpய வர" அைவ இர3T"
Q•’ எ9றன6, உ6ள_" Q•ய S•யா6. 89
’இI வர12hK, ஒ9(னாK அர` S3T, இராம9
ெபI வன12ைட ஏ7 - இI பIவCக6 ெபய$=8
2bதரd ெச e2, ஒ9(னாK; ெச • :ல" எKலா"
ஒIவ<AபT" உ9 மக'D; உபாய" ஈ8’ எ9றா6. 90
OhையW ைகேகH >க7=8ைர1தK
உைர1த Ohைய உவ=தன6, உH$ உற1 த•l,
:ைர1த மா மz ஆர_" :2ய_" ms•,
’இைர1த ேவைல c7 உலக" எ9 ஒI மக'D ஈ=தாe;
தைரWD நாயக9 தாe இh m’ என1 தzயா. 91
ைகேகH9 உ;2~<
"ந9; fKgைன; ந"iைய நp$_• csடK;
89; கான12K இராமைன1 8ர1தK; இˆ இர3T"
அ9ற8 ஆ"எhK, அரச9_9 ஆ$ உH$ 8ற=8
j9( mCDதK >b ெவ9யா9; J2m" எ9றா6. 92
qைகA பாடKக6
j9F" மா மzR", >ைன சா=த_",
க9h மா’T காPh ஈsட_",
இ9ன யாைவR" ஈ=தன6 அ=தண$WD;
அ9ன _=தp$ ஆைடR" நKnனா6 9-1

Page 24 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

நKn, நாயக9 நா6மல$A பாத1ைதA
>KgA J'(, வணCn, >ைரHலா
மKலK மாpைகW QHK வலCSளா
vKைல w9>க6 யா5" vடCnனா6 9-2
க• கம7 தாbனா9, கzத மாWகைள
_•5 உற wWn, ஓ$ _கம9 O(Ai9
’வ• ம•வாளவ' கட=த ைம=த'D
_•>ைன _த9ைம நா6 ~<q9’ எ9றன9. 9-3
3. ைகேகH c7dPA படல"
Oh ெச 9றi9 ைகேகH த9 Qல" அ<1தK
Oh Jன i9, Dலமல$W DAைப :9; இ<=தா6;
žைன வா$ DழK க'ைறHK fInய மாைல,
வான மா மைழ yைழதI ம2 i2$Aபா6JK,
ேத9 அவா5; வ3•ன" அலமர, Pைத1தா6. 1
lைளR" த9 >க7 வKgைய ேவர;18 எ9னW
nைளS6 ேமகைல P=2ன6; n3nz 0T"
வைள 8ற=தன6; ம2HhK ம;18ைடA பா6 JK
அளக வா6 yதK அI"ெபறK 2லத_" அ<1தா6. 2
தாlK மாமzWகல" ம';" தh1தhd Pத(,
நாl ஓ2ைய நாhல" ைதவரA பரAiW
காl உ3டக3 அ€சன" க9(டW கVழாA
? உ2$=த8 ஓ$ S"> எனA >l qைச A >ர3டா6. 3
நˆl |7=ெதன, நாடக மHK 8H9ெற9ன,
’கˆைவ O$தரd சனn ஆ" க• கம7 கமல18
அˆைவ mCD"’ எ9; அ012 வ=8 அைட=த அ" மட=ைத
தˆைவ ஆ" என, nட=தன6, ேககய9 தைனைய. 4
ைகேகH9 மாpைகWD தயரத9 வIதK
நா<ைக கCDg9 ந6 அைட=த i9ைற,
யா7 இைச அ€Pய அ" fK ஏ ைழ QHK,
’வா<ய’ எ9; அHK ம9ன$ 89ன, வ=தா9 ஆ< ெநTC ைக மடCகK ஆp அ9னா9. 5
தயரத9 ைகேகHைய ெநICDதK
வாHgK ம9ன$ வணCn :'ப, வ=8 ஆCD,
ஏHன ெச eR" மட=ைதமா’T ஏn,
பாயK 8ற=த பைட1 தடCக3 ெம9 }6,
ஆHைழத9ைன அைட=த ஆ< ம9ன9. 6

Page 25 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆHைழத9ைன அைட=த ஆ< ம9ன9. 6
தயரத9 ைகேகHைய எT1தV" அவ6 ம9ன9 ைகைய த6p ம3zK |7தV"
அைட=8, அவ3 wWn, ’அர=ைத எ9SK வ=8
vட$=8?’ என1 8ய$S3T žI" ெந€ச9,
மட=ைதைய, மாைன எTWD" ஆைனேய JK,
தடCைகக6 S3T த¤இ, எTWகV'றா9. 7
:9; vட$=த ெநTC ைகத"ைம mWn,
q9 8வ6n9ற8 Jல, ம3zK |7=தா6;
ஒ9;" இய"பல6; mT உH$WகV'றா6ம9றK அI= vைட ம9ன9 ஆl அ9னா6. 8
ைகேகH9 :ைலக3ட தயரத9 :க7=த8 Oற ேவ3TதK
அ9ன8 க3ட அலCகK ம9ன9 அ€P,
"எ9ைன :க7=த8? இ€ஞால" ஏ<K வா7வா$,
உ9ைன இக7=தவ$ மா6வ$; உ'ற8 எKலா"
f9னi9 எ9ெச யK கா3•; fKgT" எ9றா9. 9
ைகேகH தயரதhட" த9 வர1ைத ேவ3TதK
வ3T உள$ தாரவ9 வாeைம ேகsட மCைக,
S3ட ெநTC கz9 ஆg SCைக QAப,
’உ3T Sலா" அI6 எ9க3? உ9க3 ஒWn9,
ப3ைடய இ9; பb=8 அp12’ எ9றா6. 10
தயரத9 வர1ைத தர வாWD;2 அp1தK
க6 அl7 Qைத கI18 உணராத ம9ன9,
ெவ6ள ெநT€`ட$ q9h9 q9ன நWகா9;
’உ6ள" உவ=த8 ெச eவ9; ஒ9;" உ[ேப9;
வ6ளK இராம9 உ9ைம=த9 ஆைண’ எ9றா9. 11
ைகேகH _9ன$ ST1த வரCகைள தIமா; ேவ3டK
ஆ9றவ9 அˆ5ைர Oற, அ9ன" அ9னா6,
’}9(ய ேப$ அவல" 8ைட1தK உ3ேடK,
சா9; இைம0$ Dல" ஆக, ம9ன! m அ9;
ஏ9ற வரCக6 இர3T" ஈ2’ எ9றா6. 12
lI"iயைத ேகsக தயரத9 O;தK
’வர" Sள இ18ைண ம9F" அKலK எe2
இரCnட ேவ3Tவ8 இKைல; ஈெவ9; எ9பாK
பர" ெகட இAj• ேத, பக$=2T’ எ9றா9 உர" S6 மன1தவ6 வ€ச" ஓ$nலாதா9. 13

Page 26 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உர" S6 மன1தவ6 வ€ச" ஓ$nலாதா9. 13
ைகேகH9 இIவரCக6
’ஏய வரCக6 இர3•9, ஒ9(னாK, எ9
ேச e அர` ஆ6வ8; { ைத ேக6வ9 ஒ9றாK
Je வன" ஆ6வ8’ எனA >க9;, :9றா6 Xயைவ யாைவHF" Pற=த Xயா6. 14
தயரதh9 8யர"
நாக" எF"S•யா6, த9 நாl9 வ=த
žக lட" vடர, 8^Wக" எeதா,
ஆக" அடCகV", ெவ=8 அ<=8, அராl9
ேவக" அடCnய ேவழ" எ9ன |7=தா9. 15
?தல" உ';, அதhK >ர3ட ம9ன9
மா 8யர12ைன யாவ$ fKல வKலா$?
ேவதைன _'(ட, ெவ=8 ெவ=8, SKல9
ஊ8 உைலHK கனK எ9ன, ெவe8 உH$1தா9. 16
உல$=த8 நா; உH$ ஓடV'ற8; உ6ள"
>ல$=த8; க3க6 j•1த, jCD žb;
சல" தைலqWக8; ’தWக8 எ9SK?’ எ9; எ9;
அல=8 அைலR'ற, அI" >ல9க6 ஐ=8". 17
ேமl :ல12K இIWD"; :'D"; |•";
ஓlய" ஒAப உH$A> அடCn ஓR";
பாlைய உ'; எ2$ ப'( எ'ற எ3^";ஆl பைதAப, அலWக3 எe8n9றா9. 18
ெப3 என உsD"; ெபI" ப<WD நா^";
உ6 :ைற ெவAjT உH$18, உH$18, உலா5";
க3zhK wWD" அய$WD"; வ9 ைகேவK ெவ"
>3 yைழn'க உைழWD" ஆைன JKவா9. 19
ேதவb9 நTWக_", ைகேகH9 கலCகா உ6ள_"
க"ப ெநTC கp யாைன அ9ன ம9ன9
ெவ"i l•=8 எ•" l"மK க3T, ெவe8';,
உ"ப$ நTCnன$; ஊ< ேப$வ8 ஒ1த8;
அ"> அன க3ணவ6 உ6ள" அ9னேதயாK. 20
அ€சல6; ஐயன8 அKலK க3T"; உ6ள"
ந€Pல6; ’நா3 இல6’ எ9ன, நாண" ஆமாK;
’வ€ச ைன ப3T மட=ைத ேவட"’ எ9ேற
த€` என மாதைர உ6ளலா$க6, தWQ$. 21
ைகேகH9 மனமா'ற12'கான காரண1ைத தயரத9 lன5தK
Page 27 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ைகேகH9 மனமா'ற12'கான காரண1ைத தயரத9 lன5தK
இ= :ைல :9றவ6 த9ைன எeத wWn,
ெநe= :ைல ேவலவ9, ’m 2ைச 1த8 உ3† ?
je= :ைல0$க6 >ண$1த வ€ச" உ3† ?
உ9 :ைல fK; என8 ஆைண உ3ைம!’ எ9றா9. 22
ைகேகH9 X€f'க6
’2ைச 1த8" இKைல; எனWD வ=8 X0$
இைச 1த8" இKைல; _9 ஈ=த இˆ வரCக6,
Dைச A பb0e! தb9, இ9; S6ேவ9; அ9ேறK,
வைச 1 2ற9 :9 வH9 :'க, மா6ெவ9’ எ9றா6. 23
ைகேகH9 கT~< ேகsட தயரதh9 ெபI=8யர"
இ=த ெநT€fK அˆ ஏ ைழ O; _9ேன,
ெவ=த ST">zK ேவK yைழ=த8 ஒAபd
P=ைத 2b=8, 2ைக18, அய$=8, |7=தா9
ைம=த9 அலா8 உH$ ேவ; இலாத ம9ன9. 24
’ஆ S•யாe!’ எF"; ஆl காV"; ’அ=}!
ஓ S•ேத அற"!’ எ9F"; ’உ3ைம ஒ9;"
சாக!’ எனா எ•"; ெமe தளா• |•"மாக_" நாக_" ம3^" ெவ9ற வாளா9. 25
’"நாbய$ இKைல இ€ ஞால" எCD"" எ9னW
Obய வா6ST S9;, mWn, யாF"
?bய$ எ3zைட |7வ9; எ9;, jCD"
|bய$ |ர" l•Cn :9ற ேவலா9. 26
ைக•T ைகக6 >ைடWD"; வாe க•WD";
’ெமeRைர D'ற"’ எனA >•Cn l"_";
ெநeெயb உ'ெறன ெந€` அ<=8 žI";
ைவயக" _';" நட=த வாeைம ம9ன9. 27
இர=தாவ8 ைகேகH9 மன1ைத மா'ற தயரத9 எ3z எ•தK
’ஒ;AiF" அ=தர", உ3ைம ஒ9;" ஓவா
ம;AiF" அ=தர"’ எ9;, வாeைம ம9ன9,
’j;AiF" இ= :ைல Jnலாைள வாளாK
இ;AiF" ஆவ8 இரAப8’ எ9; எ•=தா9. 28
தயரத9 ைகேகH9 காgK l•=8 இர1தK
’QK ேமK S3T" D'ற" அக'றW D(WS3டா$
JK, ேமK உ'ற8 உ3T எh9 ந9; ஆ" jைற ம9னா,
காKேமK |7=தா9, க=8 SKயாைனW கழK ம9ன$

Page 28 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

காKேமK |7=தா9, க=8 SKயாைனW கழK ம9ன$
ேமK ேமK வ=8 _=2 வணCn qைட தாளா9. 29
’S6ளா9 :9 ேச e இˆ அர`; அ9னா9 S3டாV"
ந6ளா8 இ=த நாhல"; ஞால" தhK எ9;"
உ6ளா$ எKலா" ஓத உவWD" >க7 S6ளாe;
எ6ளா :'D" வ9 ப< S3T எ9 பய9?’ எ9றா9. 30
’வா„$ S6ளா$; ம9னவ உeயா$; இh, ம'; எ9
ஏ„$ ெச eைக? யா’T m இˆ அர` ஆ6வாe?
யாேன fKல, S6ள இைச =தா9; _ ைறயாேல
தாேன நKD" உ9 மகFWD" தைர’ எ9றா9. 31
’"க3ேண ேவ3T"" எ9hF", ஈயW கடேவ9; எ9
உ6 ேந$ ஆl ேவ3•F", இ9ேற உனத9•?
ெப3ேண! வ3ைமW ேககய9 மாேன!- ெப;வாேயK,
ம3ேண! S6 m; ம'ைறய8 ஒ9;" மற’ எ9றா9. 32
’வாe த=ேத9 எ9ேற9; இh, யா„ அ8 மா'ேற9;
we த=8 எ9ைன wவன ெச e8 yவலாேத;
தாe த=ெத9ன, த9ைன இர=தாK, தழK ெவC க3
ேபe த=XR"; m இ8 த=தாK iைழ ஆ‡?’ 33
தயரதh9 ேவ3TQைள ைகேகH ம;1தK
இ9ேன இ9ேன ப9h இர=தா9 இகK ேவ=த9;
த9 ேந$ இKலா1 Xயவ6 உ6ள" தTமாறா6,
_9ேன த=தாe இˆ வர"; நKகாe; _hவாேயK,
எ9ேன? ம9னா! யாIள$ வாeைமWD இh? எ9றா6. 34
ைகேகH9 உைரேகsட தயரத9 t$dP18 i9 ெதp=8 ேப`தK
அd fK ேகளா, ஆl >•Cகா, அய$n9றா9,
jed fK ேபணா வாe~< ம9ன9, jைற Oர,
’நd`1 Xேய ெப3 உI அ9•?’ என, நாணா,
td` அ'றா$JK i9F" இர=ேத ~<n9றா9; 35
’:9 மக9 ஆ6வா9; m, இh8 ஆ6வாe; :ல" எKலா"
உ9 வய" ஆேம; ஆL2; த=ேத9; உைர D9ேற9;
எ9 மக9, எ9 க3, எ9 உH$, எKலா உH$கsD"
ந9 மக9, இ=த நாT இறவாைம நய’ எ9றா9. 36
’ெமeேய எ9 த9 ேவ$ அற x;" lைன wWn
ைநயா :9ேற9, நா5" உல$=ேத9; நpன"JK
ைகயா9, இ9;, எ9 க3 எ2$:9;" க<வாேனK,
உeேய9; நCகாe! உ9 அபய" எ9 உH$’ எ9றா9. 37
த=த வர1ைத தl$Wக O;தK அறமா என ைகேகH O;தK

Page 29 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இர=தா9 fKV" இ9 உைர S6ளா6, _h5 எ€சா6,
மர"தா9 எ9F" ெந€Pன6, நாணா6, வைக பாரா6,
’சர" தா7 lKலாe! த=த வர1ைத1 "தl$க" எ9றK
உர=தா9 அKலாK, நKலற" ஆ‡? உைர’ எ9றா6. 38
žக1தாK தயரத9 ம3zK l•=8 >ல">தK
S•யா6 இ9ன O(ன6; OறW Dலேவ=த9,
’_•cடாமK கா1தV", ~eகா9 இைட, ெமeேய
ெந•யா9 mCக, mCD" எ9 ஆl இh’ எ9னா,
இ•ேய; உ3ட மாK வைர JK, ம3zைட |7=தா9. 39
|7=தா9; |ழா, ெவ= 8யர129 கடK ெவ6ள18
ஆ7=தா9; ஆழா, அW கடVWD ஓ$ கைர காணா9;
c7=தா6 89ப" f' S•யா6, fKST ெந€ச"
J7=தா6, உ6ளA >9ைமைய wWnA >ல$n9றா9. 40
தயரத9 ைகேகHைய ப<18W O;தK
"’ஒ9றா :9ற ஆ$ உH‹T", உய$ ேக6வ$
j9றா _9ன" j9(ன$" எ9F" >க7 அKலாK,
இ9; ஓ$கா;", எK வைளயா$, த" இைற0ைரW
S9றா$ இKைல; SKV20 m? - S•0ேள! 41
’ஏவ" பாராe; இK _ ைற wWகாe; அற" எ3னாe;
"ஆ" எ9 பா0 அKைல; மன1தாK அI6 S9றாe;
நா அ"பாK, எ9 ஆ$ உH$ உ3டாe; இh, ஞால"
பாவ" பாரா8, இ9 உH$ S6ளA பTn9றாe! 42
’ஏ3பாK ஓவா நா3, மட", அdச" இைவேய த"
?3பாK ஆகW கா3பவ$ நKலா$; >க7 ேபz
நா3பாK ஓரா நCைகய$ த"பாK ந^காேர;
ஆ3பாலாேர; ெப3பாK ஆ‹T அைட5 அ"மா? 43
’ம3 ஆ6n9றா$ ஆn, வல1தாK ம2யாK ைவ18
எ3ணா :9றா$ யாைரR", எKலா இகலாV",
l3¥$கா;", ெவ9ற எனWD, எ9 மைன வா•"
ெப3ணாK வ=த8, அ=தர" எ9னA ெப;ேவ„?’ 44
எ9;, எ9;, உ9F"; ப9h இரWD"; இட$ }R";
ஒ9; ஒ9; ஒˆவா இ9னK உழWD"; ’உH$ உ3† ?
இ9;! இ9;!’ எ9F" வ3ண" மயCD"; இைடR"-j9
D9; ஒ9; ஒ9•T ஒ9(ய8 எ9னW Dl }ளா9. 45
ைகேகH தயரதhட" ’உைர ம;1தாK உH$ lTேவ9’ எனW O;தK
ஆ<A j9 ேத$ ம9னவ9 இˆவா; அய$5 எe2,

Page 30 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆ<A j9 ேத$ ம9னவ9 இˆவா; அய$5 எe2,
?<A j9 - }6 _';" அடCகA >ர6 J72K,
"ஊ<9 ெப'றாe" எ9; உைர; இ9ேறK, உH$ மாeெவ9;
பா<A j9 - தா$ ம9னவ!’ எ9றா6, பைச அ'றா6. 46
’அb=தா9, _9 ஓ$ ம9னவ9 அ9ேற அI ேமh,
வb=8 ஆ$ lKலாe! வாeைம வள$Aபா9! வர" நKn,
பb=தாK, எ9 ஆ"?’ எ9றன6 - பாR" கனேலJK,
எb=8 ஆறாேத இ9 உH$ உ3^" எb அ9னா6. 47
தயரத9 ைகேகHWD வர" அp1தK
’|e=தாேள இˆ ெவeயவ6’ எ9னா, qடK ேவ=த9
’ஈ=ேத9! ஈ=ேத9! இˆ வர"; எ9 ேச e வன" ஆள,
மாe=ேத நா9 Je வா9 உலD ஆ6ெவ9; வைச ெவ6ள"
m=தாe, m=தாe, :9 மக„T" ெந•8!’ எ9றா9. 48
வர"த=த தயரத9 8யIற, ைகேகH உறCDதK
Oறா _9ன", O;பTWD" Sைல வாp9
ஏ; ஆ" எ9F" வ9 8ய$ ஆக18 இைட t7க1
ேதறா9 ஆnd ெச eைக மற=தா9; ெச யK _'(
ஊறா :9ற P=ைதHனாL" 8HK5'றா6. 49
S•ய இர5 க<தK
ேச 3 உலாlய நாெளலா" உH$ ஒ9; JKவன ெச e8, i9
ஏ3 உலாlய }pனா9 இட$ எeத, ஒ9;" இரCnலா
வா6 :லாநைக மாதரா6 ெச யK க3T, ைம=த$_9 :'க5"
நாzனா6 என ஏnனா6 நp$ கCDK ஆnய நCைகேய. 50
Q< O5தK
எ3 தI" கைட ெச 9ற யாம" இய"> n9றன ஏ ைழயாK வ3T தCnய vCக6 மா$ப9
மயCn l"qய வாெறKலா"
க3T, ெந€` கலCn, அ" Pைற ஆன காம$ 8ைணWகர"
S3T த" வH; எ'( எ'( lpAப J9றன Q<ேய. 51
பK வைகA பறைவகp9 ஒgக6
}e கய18", மர18", ெம9 Pைற 86p, Œ8 எ• >6 எலா"
ேதeைக ஒ1த மICDK மாத$ Pல"i9 :9; Pல">வேககய18 அரச9 பய=த lட1ைத, இ9ன8 ஒ$ ேகT c7
மா கய12ைய, உ6 S218, மன18 ைவவன J9றேவ. 52
யாைனக6 8HK mCn எ•தK
ேச ம" எ9பன ப'(, அ9> 2I=த இ9 8HK ெச eதi9,

Page 31 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேச ம" எ9பன ப'(, அ9> 2I=த இ9 8HK ெச eதi9,
’வாம" ேமகைல மCைக0T வன186, யாI" மறWnலா
நாம" ந"i, நடWD"’ எ9; நTCDn9ற மன1தவாe
’யா_" இ"ம3 இற18"’ எ9பன JK எ•=தன - யாைனேய. 53
வான18 நsச12ரCக6 மைறதK
Pb1த பCகய" ஒ1த ெச C க3 இராமைன, 2Iமாைல, அW
கbW கர" jI ைக1 தல18, உய$ காA> நா3 அzத'D _9
வb1த த3 க2$ _1த8 ஆn, இ"ம3 அைன18" :ழ'ற, ேமK
lb1த ப=த$ ib1த8 ஆ" என, Œ9 ஒp1த8 - வானேம. 54
காைலHK மண_ர` ஒgWக மகp$ எ•தK
’நாம" lK ைக இராமைன1 v• நா6 அைட=த உமWெகலா"
காம9 l'Dைட கCDK மாைல க<=த8’ எ9ப8 க'iயா,
தா" ஒg1தன ேபb; அˆ‘g சாரK மாb தழCகலாK,
மாமH'Dல" எ9ன, _9ன" மல$=ெத•=தன$, மாதேர. 55
ம=தமாIத" |`தK
இன மல$WDல" வாe lb18, இள வாச மாIத" |ச, _9
>ைன 8n'கைல žர, ெந€` >•Cnனா$ Pல ?ைவமா$;
மன" அFWக" lட, தh1தh, வ6ளைலA >ண$ க6ள வ9
கனlFWD இைடŽ; அTWக, மயCnனா$ Pல க9hமா$. 56
D_தமல$க6 DlதK
சாe அடCக, நல" கல=8 தயCD த9 Dல ந9ைமR"
Je அடCக, ெநTC ST" ப<S3T, அI" >க7 P=8" அ1
X அடCnய P=ைதயா6 ெச யK க3T, {bய நCைகமா$
வாe அடCnன எ9ன வ=8 Dl=த - வ3 D_தCகேள. 57
ப3கh=8 எ•" பாடK
~e அராக" :ர"ப, ஆைச _ICD XH9 _ழCக, ேமK
ைவ அராlய மார9 வாpR", வா9 :லா ெநT வாைடR",
ெமe அராlட, ஆl žர ெவ8"> மாத$த" ெம9 ெச l,
ைப அரா yைழn9ற J9றன - ப3 கh=8 எ• பாடேல. 58
ஆடவ$ ப6p எ•தK
’ஆ< யா9_• cT நாpைட ஆன பாl இ8 ஓ$ இரா
’ஊ< யாHன ஆ;’ எனா உய$ J29 ேமK உைற ேபைதR",
ஏ• [க_", எ3 தவ" ெச eத க3^", எCக6 மனCகL",
வா• நா6 இ8’ என எ•=தன$ - ம€` }e>ய ம€ச ேர. 59
மகp$ ப6p எ•தK

Page 32 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

மகp$ ப6p எ•தK
ஐR;€ `ட$ ேமh யா9 எ<K காண tL" அவாlனாK,
SeR ;" Dல மா மல$W Dைவ :9; எ•=தன$ - O$ைம O$
ெநe உ;" `ட$ ேவK ெநTCக3 _n718, ெந€PK :ைனAjT"
je உறCD" மட=ைதமா$ - DழK வ3T j"ெமன l"மேவ. 60
ஊ•ய மகp$ OடK >bயா8 ibதK
ஆடக" தI ?3 _யCnட அ€P அ€P, அன=தராK
ஏTஅ க"j2 தா$ jI=2ட, யாம" ேபb இைச 1தலாK,
ேச ட க">ைன Qைத மCைகய$ P=ைதH' ெச ( 23ைமயாK,
ஊடK க3டவ$ OடK க3•ல$ ைநR" ைம=த$க6 உeயேவ. 61
பK வைக ஒgக6
தைழ ஒg1தன; வ3T ஒg1தன; தா$ ஒg1தன; ேபb ஆ"
_ழ5 ஒg1தன; ேத$ ஒg1தன; _18 ஒg18 எ•" அKDலா$
இைழ ஒg1தன; >6 ஒg1தன; யா7 ஒg1தன; - எCக^" மைழ ஒg1தனJK கg1த, மன129 _=8; வாPேய. 62
XபCக6 ஒg ம•CDதK
ைவய" ஏ•" ஓ$ ஏ•" ஆIH‹T Oட வழCD" அ"
ெமeய9 |ரI6 |ர9, மாமக9 ேமK lைள=த8 ஓ$காதலாK
ைநய ைநய, நK ஐ">ல9க6 அl=8 அடCn நTCDவா9
ெதeவ ேமh பைட1த ேச •p JK ம•Cnன - Xபேம. 63
பK வைக பாட' கIlகp9 இைச •g
வCnய" பல ேத9 lள"iன; வாz _=2ன பாzH9;
பCn அ"பர" எCD" l"qன; ப"ைப ப"iன; பKவைகA
jCD இய"பல5" கறCnன; x>ரCக6 >ல"ப, ெவ3
சCD இய"iன; S"> அல"iன, சாம ¢த" :ர=தேவ. 64
cb0தய"
˜ப" _'(ய கா$ இIs பைக 86p ஓ•ட, உ6 எ•"
Xப" _'ற5" m18 அக9ெறன ேச ய8 ஆ$ உH$ ேதய, ெவ"
பாப" _'(ய ேபைத ெச eத பைக1 2ற12hK, ெவeயவ9
Qப" _'( qகd Pவ=தன9 ஒ1தன9, Dண D9(ேல. 65
தாமைர மல$க6 மல$தK
tவ$ ஆe, _தK ஆn, tல" அ8 ஆn, ஞால_" ஆnய
ேதவ ேதவ$ i•1த J$lK ஒ•1த ேச வக$, ேச 3:ல"
காவK மா_• cT ேப$ எ<K காண லாெமF" ஆைச O$
பாைவ மா$_க" எ9ன _9ன" மல$=த பCகய ராPேய. 66

Page 33 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பாைவ மா$_க" எ9ன _9ன" மல$=த பCகய ராPேய. 66
_•csT lழாைவW S3டாT" அ012 நகர மWகp9 :ைல
இ9ன ேவைலH9, ஏ• ேவைலR" ஒ1த Jல இைர=8 எ•=8,
அ9ன மா நக$, ’ைம=த9 மா _• cT" ைவகK இ8 ஆ"’ எனா,
89F காதK 8ரAப வ=தைவ fKலK ஆ" வைக எ"ம„$WD
உ9னK ஆவன அKல எ9hF" உ'றெப'( உண$18வா". 67
_•csT lழாl'D மCைகய$ அலCகb18W S6ளK
D€சர" அைனயா$ P=ைத S6 இைளயா$,
ப€Pைன அzவா$; பாK வைள ெதbவா$;
அ€சன" என, வா6 அ">க6 இைடேய,
ந€Pைன இTவா$; நா6 மல$ >ைனவா$. 68
நகர18 Dமார$கp9 மn7dP
jCnய உவைக ெவ6ள" j<தர, கமல" ?1த
சCைக இK _க1தா$, - ந"i த"iய$ அைனய$ ஆனா$ ெச C கயK நறவ" மா=2W கpAபன PவWD" க3ணா$
DCDமd `வT mCகாW Dவ51 }6 Dமர$ எKலா". 69
நகர1தவ$ அைனவb9 மன :ைல
மாத$க6, க'i9 qWகா$, Qச ைல மன1ைத ஒ1தா$;
ேவ2ய$ வPsட9 ஒ1தா$; ேவ; உள மகp$ எKலா"
{ ைதைய ஒ1தா$; அ9னா6 2Ilைன ஒ1தா6; அˆ ஊ$d
சா8ைக மா=த$ எKலா" தயரத9 த9ைன ஒ1தா$. 70
_•csT lழாl'D அரச$க6 வIதK
இq7 2ைரA பரைவ ஞால" எCக^" வ;ைம Oர,
உq7வ8 ஒ18 உத5 காதK உ=2ட, வ=த8 அ9ேறDq7 _ ைலd { ைத S3க3 Q_• >ைனதK கா3பா9,
அq78 உணW D•_n9ற அமரb9, அரச ெவ6ள". 71
|2கpK மWக6 ெவ6ளெமன 2ர3•I1தK
பாD இயK பவளd ெச ˆ வாe, பைண _ ைல, பரைவ அKDK,
}ைகய$ Dழா_", ைம=த$ `"ைமR" 8வ9(, எCD",
’ஏDq9, ஏD"’ எ9; எ9;, இைட இைட :'றK அKலாK,
Jnல; ŒளnKலா - j9 நக$ |2 எKலா". 72
ெபI=2ரளான மWக6
’ேவ=தேர ெபb8’ எ9பாI", ’ேவ2ய$ ெபb8’ எ9பாI",
’மா=தேர ெபb8’ எ9பாI", ’மகpேர ெபb8’ எ9பாI",

Page 34 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’மா=தேர ெபb8’ எ9பாI", ’மகpேர ெபb8’ எ9பாI",
’J=தேத ெபb8’ எ9பாI", ’>Dவேத ெபb8’ எ9பாI",
ேத$=தேத ேதb9 அKலாK, யாவேர ெதbயW க3டா$? 73
மகp$ Osட"
DவைளH9 எ<V", ேவg9 STைமR", Dைழ18W Os•,
2வL" அ€சன" எ9; ஏe=த ந€Pைன1 ெதbய1 Xs•,
தவள ஒ3 ம2R6 ைவ1த த9ைம சாK தடC க3 நKலா$,
8வL" y3 இைடயா$, ஆT" }ைக அ" Dழா129 vWகா$. 74
_• csT lழாl'D வராதவ$
நல" nள$ ?q எ9F" நCைகைய ந;= 8ழாH9
அலCகலா9 >ணI" ெச Kவ" காண வ=8 அைட=2லாதா$ இலCைகH9 :Iதேர; இˆ ஏ7 உலக18 வா•"
lலCகV", ஆைச :9ற lடா மத lலCகேலயாK. 75
ம9ன$க6 2I_• csT" ம3டப" >DதK
ச=2ர$ Q• எ9ன1 தரள ெவ3 கlைக ஓCக,
அ=தர18 அ9ன" எKலா" ஆ$=ெதனW கவb 89ன,
இ=2ர'D உவைம சாV" இI:லW nழவ$ எKலா"
வ=தன$; ¡g csT" ம3டப" மரi9 >Wகா$. 76
அ=தண$க6 வIைக
_9 பய=8 எT1த காதK >தKவைன _ ைறH„T"
இ' பய9 PறAiAபாb9, ஈ3•ய உவைக ˜3ட,
அ'>த9 2Iைவd ேச I" அI மண" காணA >Wகா$ நK பய9 தவ129 உeWD" நா9மைறW nழவ$ எKலா". 77
பK வைக :க7dPக6
l3ணவ$ l`"> ˜$1தா$; lb2ைர உT1த Qல
ம3ணவ$ 2ைச க6 ˜$1தா$; மCகல" இைச WD" சCக"
க3 அகK _ரP9 அைத க3டவ$ ெச lக6 ˜$1த;
எ3 அIC கனக மாb எ•2ைரW கடV= ˜$1த. 78
ஒpெவ6ள"
lளWD ஒp மைற1த, ம9ன$ q9 ஒp; மDட Q•
8ளWD ஒp, l`"i9 ஊI" `டைரR" மைற1த; c7=த
அளWக$ வாe _1த tரK _;வலா$ அzH9 ž2,
’வைளWகலா"’ எ9;, அˆ வா„$ க3ைணR" மைற1த அ9ேற. 79
வPsட _hவ9 ேவ2ய‹T வIதK

Page 35 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆய8 ஓ$ அைம2H9க3, ஐயைன மDட" csட'D
ஏR"மC கலCகளான யாைவR" இையயW S3T,
˜யநா9 மைறக6 ேவத பாரக$ fKல1 vKைல
வாHKக6 ெநIWக" mCக, மாதவW nழவ9 வ=தா9. 80
வPsட _hவh9 ெச யK
கCைகேய _தலவாகW க9h ஈறான X$1த"
மCகலA >னV", நாV வாbH9 mI", ?b18
அCnH9 lைனH'D ஏ'ற யாைவR" அைம18, |ரd
PCக ஆசன_" ைவ18d ெச eவன iற5" ெச eதா9. 81
வPsடh9 கsடைளAப• தயரதைன அைழ18வரd `ம=2ர9 ெச KVதK
கzத xK உண$=த மா=த$, ’கால" வ=8 அT1த8’ எ9ன,
iz அற w'; :9ற ெபbயவ9, ’lைரl9 ஏn
மz _• ேவ=த9 த9ைன வKைலH9 Sண$2’ எ9ன,
பz தைல:9ற காதK `ம=2ர9 பbl9 ெச 9றா9. 82
ைகேகH `ம=2ரhட" இராமைன அைழ18 வIமா; O;தK
l3 vட :வ=த QHK, ேவ=த$ த" ேவ=த9 த9ைனW
க3•ல9; lனவW ேகsடா9; ைககய6 QHK ந3z,
v3ைட வாe மட=ைதமாb9 fKல, ம'; அவI" fKல,
ெப3•bK O'ற" அ9னா6, ’i6ைளையW Sண$க’ எ9றா6. 83
ைகேகH கsடைளAப• `ம=2ர9 இராமைன அைழ18வரd ெச KVதK
’எ9றன6’ எ9னW ேகsடா9; எ•=தேப$ உவைக jCகA
j9 2z மாட |2 jIWெகன mCnA >Wகா9,
த9 2I உ6ள1 86ேள த9ைனேய :ைனR" ம'; அW
D9; இவ$ }pனாைன1 v•8, வாe >ைத18, O;": 84
`ம=2ர9 இராமைன 2I_• csட lைரlK வIமா; அைழ1தK
’S'றவ$, _hவ$, ம';" Dவலய18 உ6ளா$, உ9ைனA
ெப'றவ9 த9ைனA JலA ெபI"பb5 இய'( :9றா$;
P'றைவ தாF", "ஆCேக Sண$க!" எனd ெச Aiனா6 அA
j9 தட மDட" cடA JD2 lைரl9’ எ9றா9. 85
இராம9 ேதேர( ெச KVதK
ஐயF", அdfK ேகளா, ஆHர" ¡g யாைனW
ைகv•8, அரச ெவ6ள" கடெலன1 vட$=8 `'ற1
ெதeவ ¢தCக6 பாட1 ேதவI" மn7=8 வா71த1
ைதயலா$ இைர18 wWக1 தாரz ேதbK ெச 9றா9. 86

Page 36 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேதbK ெச KV" இராமைனW க3ட மகp$ ெச யKக6
2I மz மDட" cடd ேச வக9 ெச Kn9றா9 எ9;,
ஒIவb9 ஒIவ$ _=த, காத[T உவைக உ=த,
இI ைகR" இைர18 ~e1தா$; இ9 உH$ யா$WD" ஒ9றாeA
jI அI ேதbK ெச Kல, >ற12ைடW க3டா$ JKவா$. 87
83ெணF", fKலா6 fKலd `ட$_• 8ற=8, ˜ய
ம3ெணF" 2Iைவ mCn, வ<WSளா _9ன", வ6ளK
ப3ெணF" fKgனா$ த" }ெளF" பைண1த ேவR",
க3ெணF" கால ேவV" qைடெநTC கான" >Wகா9. 88
`3ண_" மலI" சா=8" கனக_" ˜வ வ=8,
வ3ண ேமகைலR" நா^" வைளகL" ˜5வாI";
>3 உற அனCக9 வாp >ைழ1த த" >ண$ ெம9 SCைக
க3 உறA j<=த காம ெவ" >னK க•5வாI"; 89
’"அCகண9 அவh கா1த'D ஆ" இவ9" எ9னK ஆ‡?
ந" க3 அ9> இல9’ எ9;, உ6ள" த6Lற நTCn ைநவா$,
’ெச Cக^", கbய Qல ேமhR", ேதI" ஆn,
எCக^" }9;n9றா9; எைனவ‹ இராம9?’ எ9பா$. 90
இராமைனW க3ட _hவ$ _தg0$ :ைனA>" ேபd`"
இைனயராe மகp$ எKலா" இைர1தன$, :ைர18 ~e1தா$;
_ ைனவI", நகர t˜$ _2ஞI" இைளஞ$ தா_",
அைனயவ9 ேமh க3டா$, அ9iFWD எKைல காணா$,
:ைனவன மன1தாK, வாயாK :க7=த8, :க71தV'றா": 91
’உe1த8 இˆ5லக"’ எ9பா$; ’ஊ< கா3 n'பாe’ எ9பா$;
’ைம=த! m Q• எCக6 வா7Wைக நா6 யா5"’ எ9பா$;
’ஐ=8 அl18 அb29 ெச eத தவ" உனWD ஆக’ எ9பா$;
’ைப= 8ழாe1 ெதbயலாeWேக நKlைன பயWக’ எ9பா$. 92
’உய$ அI6 ஒ3க3 ஒWD" தாமைர, :ற1ைத ஒWD"
>யK~< ேமக", எ9ன >3zய" ெச eத!’ எ9பா$;
’ெச யலI= தவCக6 ெச e2d ெச "மைல1 த=த ெச Kவ1
தயரத'D எ9ன ைக"மா; உைடய" யா" தWக8?’ எ9பா$. 93
’வாரண" அர'ற வ=8, கரா5H$ மா';" ேநq
நாரண9 ஒWD", இ=த ந"iத9 கIைண’ எ9பா$;
ஆரண" அ(தK ேத'றா ஐயைன அ^n wWnW
காரண" இ9(ேயR", க3க6 m$ கVழ :'பா$. 94
’mலமா _nK அனா9 த9 :ைறl„T அ(5 :'க,
{ல" ஆ$WD உ3T? ெகsேட9! ேதவb9 அடCD வா„?
காலமா கzWD" y3ைமW கணWைகR" கட=8 :9ற
tலமாe, _•lலாத t$12 இ" _9ப9’ எ9பா$. 95
Page 37 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

tலமாe, _•lலாத t$12 இ" _9ப9’ எ9பா$. 95
’ஆ$கg அக7=}$ கCைக அவhHK Sண$=}$ _=ைதA
J$ெக• >லவ$WD ஆn அ`ரைரA jI8 ெவ9•$,
ேப$ெக• PறAi9 வ=த ெபI">க7 :'ப8, ஐய9
தா$ெக• 2ர6}6 த=த >க<ைன1 த•l’ எ9பா$. 96
மWகp9 ஈைகd ெச யKக6
’ச=த" இைவ; தா இK மz ஆர" இைவ; யா5"
P=8ர_" இCD இைவ; ெச (=த மத ேவழA
ப=2க6, வயA பb, ப`" jh9 ெவ;Wைக,
ைம=த! வ(0$ Sள வழCD’ என :ைரAபா$. 97
q9jI5 ேதb9qைச |ர9 வI J72K,
த9jIlK க9;தh தாlவரK க3டாCD
அ9> உID P=ைத•T" ஆஉID மாJK,
எ9> உIக, ெந€` உIn, யா$ உIகnKலா$? 98
’ச12ர" :ழ'ற, :q$ தாைன•T நானா
அ12ர" :ழ'ற, அI•T அவh ஆ6வா$,
>12ர$ இhA ெப;தK >Kg8’ என, நK[$,
P12ர" என1 தh 2ைக18, உIn, :'பா$. 99
’கா$ q“T உலாய8 என xK கஞV" மா$ப9,
ேத$qைச , ந" வாHK க•8 ஏDதK ெச eவா„?
O$ கனக ராP0T Q•மz யாV"
˜$q9, ெநT |2Hைன’ எ9;fb வாI". 100
’தாe ைகHK வள$=2ல9; வள$1த8, தவ1தாK
ேககய9 மட=ைத; nள$ ஞால" இவ9 ஆள,
ஈைகHK உவ=த அˆ இய'ைக இ8 எ9றாK,
}ைக அவ6 ேப$ உவைக fKலK அb8?’ எ9பா$. 101
’பாவ_" அI= 8யI" ேவ$ ப(R"’ எ9பா$;
’? வலய" இ9;தh அ9;; j8’ எ9பா$;
’ேதவ$பைக உ6ளன இˆ வ6ளKெத;"’ எ9பா$;
’ஏவKெச R" ம9ன$தவ" யாவ8SK?’ எ9பா$. 102
இராம9 தயரத9 அர3மைன அைடதV", அCD அவைனW காணாைமR"
ஆ3T, இைனய$ ஆHைனய, Oற அடK |ர9,
˜3T >ரlA jIlK `=தர மz1ேத$,
m3ட S• மாட:ைர |2:ைறயAJeA,
?3ட>க7 ம9ன9 உைற QHK>க[T" 103
ஆCDவ=8 அைட=த அ3ணK, ஆைச H9 கவb |சA
?CDழK மகp$ உ6ள" >8Wகp ஆட, wWn
|CnIC காதK காs•, lb_க" கமல ¦ட18
Page 38 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

|CnIC காதK காs•, lb_க" கமல ¦ட18
ஓCnய மDட" c•, உவைக|'(IAபW காணா9. 104
இராம9 ைகேகH9 அர3மைன >DதK
ேவ1தைவ, _hவ‹T lIAjT கpWD" ெமe"ைம
ஏ1தைவ இைச WD"; ெச "j9 ம3டப" இh29 எeதா9
ஒ1தைவ உலக18 எCD" உ6ளைவ உண$=தா$ உ6ள"
?1தைவ வ•ைவ ஒAபா9, P'றைவ QHK >Wகா9. 105
இராம9 ைகேகH9 அர3மைன ெச 9றைத >ரவல$ J9•$ பாராsTதK
>Wகவ9 த9ைன wWn, >ரவல$, _hவ$, யாI",
’தWகேத :ைன=தா9; தாைத தாமைரd சரண" c•,
2Wnைன :q$1த Qலd ெச Cக2$d ெச Kவ9 ஏe=த
qWD உய$ மDட" csடd cTதK l•q8’ எ9றா$. 106
இராம9 ைகேகHைய ச=21தாK
ஆயன :க•" ேவைல, அ3ணV" அய$=8 ேதறா1
˜யவ9 இI=த cழK 8Ilன9 வIதK wWn,
’நாயக9 உைரயா9 வாயாK; நா9 இ8 பக$ெவ9’ எ9னா,
தாெயன :ைனவா9 _9ேன O'ெறன1 தqய6 வ=தா6 107
ைகேகHைய வணCn இராம9 பz5ட9 :'றK
வ=தவ6 த9ைனd ெச 9h ம3^ற வணCn வாசd
P=8ரA பவளd ெச ˆவாe ெச CைகH9 >ைத18, ம'ைறd
`=தர1 தடW ைக தாைன மடWDற1 8வ3T :9றா9 அ=2 வ=8 அைட=த தாையW க3ட ஆ9 க9(9 அ9னா9. 108
ைகேகH9 வ€சக உைர
:9றவ9 த9ைன wWn, இI"iனாK இய9ற ெந€PK
S9; உழK O'ற" எ9F" ெபய$ இ9(W STைம ?3டா6,
’இ9; எனWD உண$1தலாவ8 ஏயேத எ9hK ஆD";
ஒ9; உனWD உ=ைத, ைம=த! உைரAப}$ உைரR3T’ எ9றா6. 109
ம9னவ9 ஆைணைய Oற இராம9 பz=8ைர1தK
’எ=ைதேய ஏவ, mேர உைரெச ய இையவ8 உ3ேடK,
உe=தன9 அ•ேய9; எ9h9 iற=தவ$ உள‹? வா<!
வ=தெத9 தவ129 ஆய வIபய9; ம'§9; உ3† ?
த=ைதR", தாR", mேர; தைல:9ேற9; பzq9’ எ9றா9. 110
ைகேகH ெதbl1த ம9னh9 ஆைண
’"ஆ< c7 உலக" எKலா" பரதேன ஆள, m Je1

Page 39 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’"ஆ< c7 உலக" எKலா" பரதேன ஆள, m Je1
தா7 இI€ ச ைடக6 தாCn, தாCக அI= தவ" ேம'S3T,
?< ெவC கான" ந3z, >3zய1 8ைறக6 ஆ•,
ஏ7-இர3T ஆ3•9 வா" எ9;, இய"iன9 அரச9’ எ9றா6. 111
ைகேகH9 உைர ேகsட இராமன8 }'றA jg5
இAj•8, எ"ம„ராK இய">த'D எpேத? - யாI"
ெச Aப அIC Dண18 இராம9 2I_கd ெச ˆl wWn9;
ஒAபேத _9> i9>; அˆ வாசக" உணரW ேகsட
அA j•8 அல$=த ெச =தாமைரHைன ெவ9ற8 அ"மா! 112
ெதILைட மன18 ம9ன9 ஏவg9 2ற"ப அ€P,
இILைட உலக" தாCD" இ9னVWD இைய=8 :9றா9,
உILைடd சகட" ?3, உைடயவ9 உe1த காேர;
அILைட ஒIவ9 mWக, அAiz அl7=த8 ஒ1தா9. 113
காs•'D ெச Kல இராம9 ைகேகHHhட" lைட S6LதK
’ம9னவ9 பzய9; ஆn9, y" பz ம;Aப„? எ9
i9னவ9 ெப'ற ெச Kவ" அ•யேன9 ெப'ற8 அ9•?
எ9 இh உ;2 அAபாK? இAபz தைலேம' S3ேட9;
q9“p$ கான" இ9ேற Jn9ேற9; lைடR" S3ேட9.’ 114
Qச ைலH9 மாpைகWD6 இராம9 >DதK
எ9; S3T இைனய O(, அ• இைண இைற€P, ŒsT",
த9 8ைண1 தாைத பாத" அ1 2ைச wWn1 தா7=8,
j9 2z J2னாL", ?qR", >ல"i ைநய,
D9(F" உய$=த }ளா9 Qச ைல QHK >Wகா9. 115
qைகA பாடKக6
வ=8 ம9 நகbK த"த" வைகAபT" உIவ" மா'(,
`=தர1 தட=}6 மா=த$ vK உId `ம=8 }9றா8,
அ=தர18 அமர$, P1த$, அர"ைபய$, ஆ2 ஆக
இ=2ைர S•ந' J'( இைர18ேம எe2 :9றா$. 75-1
4. நக$ mCD படல"
இராம9 Qச ைல உைரயாடK
DைழWn9ற கவb இ9(W S'றெவ3 DைடR" இ9(
இைழWn9ற l2_9 ெச Kல1 தIம" i9 இரCn ஏக
மைழWD9ற" அைனயா6 ¡g கl1தன9 வIெம9; எ9;
தைழWn9ற உ6ள1 த9னா6 _9 ஒI தqய9 ெச 9றா9. 1
’>ைன=2ல9 ¡g; D€P ம€சனA >hத mராK

Page 40 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’>ைன=2ல9 ¡g; D€P ம€சனA >hத mராK
நைன=2ல9; எ9SK?’ எ9F" ஐய1தாK நpன" பாத"
வைன=த j' கழ'காK |ர9 வணCகV", Dைழ=8 வா712
’:ைன=த8 எ9? இைடŽ; உ3† ெநT_• >ைனத'D?’ எ9றா6. 2
மCைக அ"~< OறV", மானவ9
ெச Cைக OAi , ’:9 காதK 2I மக9,
பCக" இK Dண18 எ"i, பரதேன,
8Cக மா _• cTn9றா9’ எ9றா9. 3
’_ ைறைம அ9; எ9ப8 ஒ9; உ3T; _"ைமH9
:ைற Dண1தவ9; :9hF" நKலனாK;
Dைற5 இல9’ எனW O(னா6 - நாKவ$WD"
ம; இK அ9ihK, ேவ';ைம மா'(னா6. 4
எ9;, i9னI", ’ம9ன9 ஏlய8
அ9; எனாைம, மகேன! உனWD அற9
ந9;, y"iWD நாhல" m ST18
ஒ9( வா•2, ஊ< பல’ எ9றா6. 5
தாe உைர1த fK ேகsT1 தைழWn9ற
˜ய P=ைத அ1 }" இK Dண12னா9,
’நாயக9, எைன நK ெந( உeAபத'D
ஏய8 உ3T, ஓ$ பz’ எ9; இய"iனா9. 6
"ஈ3T உைர1த பz எ9ைன?" எ9றவsD,
’"ஆ3T ஒ$ ஏ<„T ஏ7, அகK காhைட
மா3ட மாதவ1 }Iட9 ைவnAi9,
Œ3T m வரK ேவ3T"" எ9றா9’ எ9றா9. 7
இராம9 காs•'D ெச Kலேவ3T" எனW ேகsட Qச ைலH9 8யர"
ஆCD, அˆ வாசக" எ9F" அனK, Dைழ
˜CD த9 ெச lHK vடரா_ன",
ஏCnனா6; இைள1தா6; 2ைக1தா6; மன"
|Cnனா6; l"qனா6; l•=தா6 அ‹. 8
’வ€ச‡, மகேன! உைன, "மா :ல"
த€ச" ஆக m தாCD" எ9ற வாசக"?
ந€ச‡! இh, நா9 உH$ வா7ெவ„?
அ€`"; அ€`"; எ9 ஆ$ உH$ அ€`மாK!’ 9
ைகையW ைகH9 ெநbWD"; த9 காதல9
ைவD" ஆK இைல அ9ன வH'(ைனA
ெபe வைள1 தpராK iைச R"; >ைக
ெவe8 உH$WD"; l•CD", >•CDமாK. 10
’ந9; ம9ன9 கIைண’ எனா நD";
:9ற ைம=தைன wWn, ’ெநT€ `ர18
Page 41 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

:9ற ைம=தைன wWn, ’ெநT€ `ர18
எ9; Jவ8?’ எனா எ•"; இ9 உH$
j9;" J8 உ'ற8 உ'றன9 JVேம. 11
’அ9> இைழ1த மன18 அரச'D, m
எ9 iைழ1தைன?’ எ9;, :9; ஏCDமாK_9> இைழ1த வ;ைமH9 _'(„$,
j9 iைழWகA >ல"iன$ Jலேவ. 12
’அற" எனWD இைல0?’ எ9F"; ’ஆlைந=8
இற அT1த8 எ9, ெதeவதC கா6?’ எ9F"
iற உைரAப8 எ9? க9; ib=8<W
கறைவ ஒAபW கைர=8 கலCnனா6. 13
8யI'ற Qச ைலைய இராம9 ேத'( ஆ;தK O;தK
இ1 2ற129 இட$ உ; வா6தைனW
ைக1தல129 எT18, "அIC க'i„e!
je1 2ற12ன9 ஆWD20? >கK ெமe12ற18 ந" ேவ=தைன, m" எ9றா9. 14
j'> உ;1தன, ெமe"ைம j2=தன!
f'> உ;1த'D உbயன, fKgனா9க'> உ;12ய க'>ைட யா6 தைன
வ'>;12, மனCSள1 ேத';வா9. 15
Pற=த த"i 2I5ற எ=ைதைய
மற=8" jeHல9 ஆWn, வன12ைட
உைற=8 XI" உ;2 ெப'ேற9; இ29,
iற=8 யா9 ெப;" ேப; எ9ப8 யாவ}? 16
’l3^" ம3^", இˆ ேவைலR", ம';" ேவ;
எ3^" ?த" எலா" அ<=8 ஏnF",
அ3ணK ஏவK ம;Wக, அ•யேன'D
ஒ3^‡? இத'D உ6 அ<ேயK’ எ9றா9. 17
த9ைனR" உட9 காs•'D அைழ18d ெச KVமா; Qச ைல ேவ3TதK
’ஆn9, ஐய! அரச9 த9 ஆைணயாK
ஏகK எ9ப8 யாF" உைரWnெல9;
சாகலா உH$ தாCக வKேலைனR",
Jn9, :9“T" S3டைன JD’ எ9றா6. 18
Qச ைலH9 ேவ3Tதைல இராம9 ம;18 உைர1தK
’எ9ைன mCn இட$W கடK ைவD;"
ம9ன$ ம9னைன வ'>;1தா8, உட9
89F" கான" vடர1 8zவ}?

Page 42 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

89F" கான" vடர1 8zவ}?
அ9ைனேய! அற" பா$Wnைல ஆ"’ எ9றா9. 19
’வblK எ"i இ" ம3 அர` ஆe, அவ'D
உbைம மா :ல" உ'றi9, S'றவ9
2Il9 mCn1 தவ" ெச R" நா6, உட9,
அIைம w9>க6 ஆ';2 ஆ" அ9ேற! 20
’P1த" m 2ைகWn9ற8 எ9? ேதவI"
ஒ1த மா தவ" ெச e8 உய$=தா$ அ9ேற?
எ1தைனWD உள ஆ3Tக6? ஈ3T, அைவ
ப18" நாV" பகK அல•?’ எ9றா9. 21
’_9ன$ QPக9 எ9F" _hவர9
த9 அI6 தைல தாCnய l€ைச R"
i9ன$ எe2ய ேப;" iைழ1த•?
இ9ன" ந9; அவ$ ஏHன ெச eதேல. 22
’மாதவ$WD வ<பாT இைழ18, அI"
Jத" _'(, jI அI l€ைச க6
ஏத" அ'றன தாCn, இைமயவ$
காதK ெப';, இ= நக$ வரW கா3•யாK. 23
’மகர ேவைலம3 vsட, வ3T ஆTதா$d
சகர$; தாைத பzதைல :9;, த"
>கbKயாW ைகH9 இ9FH$ JWnய
:கbK மாA>க7 :9ற8 அ9•?’ எனா. 24
’மா9 ம(W கர1தா9 ம• ஏ=8வா9,
தா9 ம;12ல9 தாைதfK; தாையேய,
ஊ9 அறWDைற1தா9; உர•9 அI6
யா9 ம;Aப8 எ9; எ3^வ}?’ எ9றா9. 25
இராம9 காT ெச Kவைத தTWக எ3z Qச ைல தயரதhட" ெச KVதK
இ1 2ற1த எைனA பல வாசக"
உe18 உைர1த மக9 உைர உsSளா,
’எ1 2ற18" இறWD" இ= நாT’ எனா,
ெமe1 2ற18 lளCnைழ உ9Fவா6. 26
’அவh காவK பரதன8 ஆDக;
இவ9 இ€ ஞால" இற=8, இIC காhைட1
தவ9 :லாவைகW காAெப9, தைகlனாK,
>வh நாத9 v•8’ எ9; JHனா6. 27
இராம9 `q12ைரH9 மாpைகWDd ெச KVதK
Jn9றாைள1 v•8, ’>ரவல9
ஆக" ம'; அவ6 த9ைனR" ஆ'(, இd
Page 43 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆக" ம'; அவ6 த9ைனR" ஆ'(, இd
žக" X$Aபவ6’ எ9;, `q12ைர
ேமக" }e தhW QHைல ேமHனா9. 28
ைகேகH9 மாpைகHK தயரத9 :ைல க3T Qச ைல மயCn l•தK
நட=த Qச ைல, ேககய நாsT இைற
மட=ைத QHைல எe2ன6; ம9னவ9
nட=த பா$qைச |7=தன6 - ெகsT உH$
உைட=த J729 உடK l•=ெத9னேவ. 29
Qச ைலH9 >ல"பK
’i(யா$ ib5 ஏ8?’ எ9F"; ’ெபb0e தக•!’ எ9F";
’ெந(0, அ•ேய9 :ைல? m :ைனயா :ைன5 ஏ8?’ எ9F";
’வ(0$ தனேம!’ எ9F"; ’தqேய9 வgேய!’ எ9F";
’அ(•; lைன0?’ எ9F"; ’அரேச ! அரேச !’ எ9F". 30
’இI6 அ'(ட உ'; ஒpI" இரlWD எ2I" 2nb
உIைள1 தh உe18, ஒI QK நைடH9 கைட கா3 உலக"
jI6 அ'(ட _';;" அA பகgK >Dத'D எ9•,
அIளW கI2'; இ8•? அரச$WD அரேச !’ எ9F". 31
’2ைர ஆ$ கடK c7 உலn9 தவேம! 2Il9 2Iேவ!
:ைர ஆ$ கைலH9 கடேல! ெந( ஆ$ மைறH9 :ைலேய!
கைரயா அய$ேவ9; எைன, m, கIணாலயேன! "எ9?" எ9;
உைரயா இ8தா9 அழQ? உலD ஏ7 உைடயாe!’ எ9F". 32
’q9 :9றைனய ேமh, ெவ(தாe lட :9ற8 JK
உ9F" தைகைமWD அைடயா உ; we உ;n9; உணரா9;
எ9 எ9; உைரயா9; எ9ேன? இ8தா9 யா8 எ9; அ(ேய9;
ம9ன9 தைகைம காண வாராe; மகேன!’ எ9F". 33
Qச ைல >ல"பைல iற$ fKலW ேகsட வPsடh9 வIைக
இˆவா; அ•வா6 இbயK DரK ெச 9; இைச யா_9ன",
’ஒˆவா8, ஒˆவா8’ எ9னா, ஒpவா6 :Iப$, _hவ$,
’அˆ ஆ; அ(வாe’ எ9ன, வ=தா9 _hவ9; அவF",
ெவˆ வா6 அரச9 :ைல க3T. ’எ9 ஆ" lைள5?’ எ9; உ9னா. 34
:ைலைமையW க3ட வPsடh9 மனW கI18
’இற=தா9 அKல9 அரச9; இறவா8 ஒ<வா9 அKல9;
மற=தா9 உண$5’ எ9; உ9னா, ’வ9 ேககய$Q9 மCைக
8ற=தா6 8யர" த9ைன; 8றவா8 ஒ<வா6 இவேள;
iற=தா$ ெபயI" த9ைம iறராK அ(த'D எp}?’. 35
வPsடhட" ைகேகH :க7=தவ'ைற O;தK

Page 44 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வPsடhட" ைகேகH :க7=தவ'ைற O;தK
எ9னா உ9னா, _hவ9, ’இடராK அ<வா6 8யர"
f9னா6 ஆகா6’ எ9_9 v• ேக கய$Q9 மகைள,
’அ9னாe! உைரயாe; அரச9 அய$வா9 :ைல எ9?’ எ9ன,
த9னாK :க7=த த9ைம தாேன ெதbயd f9னா6. 36
வPsட9 தயரதைன ெதpl1தK
f'றா6, fKலா_9ன", `ட$வா6 அரச$WD அரைச ,
j9 - தாமைர JK ைகயாK, j• c7 ப•:9; எ•l,
’க'றாe, அயேரK; அவேள தI", :9 காத'D அரைச ;
எ'ேற ெச யK இ9; ஒ< m’ எ9; எ9; இரவா :9றா9. 37
தயரத9 உண$5 ெப;தK
{தA பh m$ அளl, 23 காK உWக" ெம9 காK
Jத18 அளேவ தவ7l18, இ9fK >கலா:9றா9;
ஓதW கடK ந€` அைனயா6 உைர ந€` ஒIவா; அlய,
காதK >தKவ9 ெபயேர >கKவா9 உHI" க3டா9. 38
வPsடh9 ேத;தK வா$1ைதக6
காணா, ’ஐயா! இh, m ஒ<வாe க< ேப$ அவல";
ஆ3 நாயகேன, இh, நாT ஆ6வா9; இைடŽ; உள}?
மாணா உைரயா6, தாேன தI"; மா மைழேய அைனயா9
?ணா8 ஒ<வா9 எh9, யா" உள‡? j9ேறK’ எ9றா9. 39
வPsடhட" தயரத9 ேவ3TQ6
எ9ற அ" _hவ9 த9ைன, ’:ைனயா lைனேய9, இh, யா9
j9;" அளlK அவைனA >ைன மா மDட" >ைனl18,
ஒ9;" வன" எ9; உ9னா வ3ண" ெச e8, எ9 உைரR",
D9;" ப< ?ணாமK, காவாe; Qேவ!’ எ9றா9. 40
வPsடh9 அ(5ைரR" ைகேகH9 ம;A>"
_hR", _hR" ெச eைகW S•யா6 _கேம _9h,
’இh, உ9 >தKவ'D அர`", ஏ ைன0$WD இ9 உHI"
மFl9 வ<:9 கணவ'D உHI" உதl, வைச X$
>hத" மI5" >கேழ >ைனவாe; j9ேன! எ9றா9. 41
~e" மா3 lைன ேவ$ அற ெவ9; உய$வா9 ~<யா_9ன"
l"மா அ•வா6, ’அரச9 ெமeH9 2bவா9 எ9hK,
இ" மா3 உலக18 உH‹T இh வா75 உகேவ9; எ9fK
je" மாணாம'D, இ9ேற, j9றா8 ஒ<ேய9’ எ9றா6. 42
வPsட9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK

Page 45 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வPsட9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK
’S•ந9 8€`" என5", S6ளா8 உலக" என5",
ப< :9; உயI" என5", பாவ" உள8 ஆ" என5",
ஒ<n9(ைல; அ9(R", ஒ9; உண$n9(ைல; யா9 இhேமK
~<n9றன எ9?’ எ9னா, _hR", ’_ ைற அ9;’ எ9பா9. 43
’க3¥டாேத, கணவ9 உH$ ஓT இட$ காணாேத,
">3¨T ஓT" கன[? lட‡?" எ9னA >கKவாe;
ெப3¥? X0? மாயாA ேப0? S•யாe! m; இ"
ம3¥T உ9„T எ9 ஆ"? வைச 0 வgேத!’ எ9றா9. 44
’வாயாK, ம9ன9, மகைன, "வன" ஏD" எ9னா _9ன",
m0 f9னாe; அவ„, :q$ காhைட ெவ= ெந(HK
J0 >க[ தlரா9; >க©T உHைரd `T ெவ=
X0e! :9JK Xயா$ உள‹? ெச யK எ9?’ எ9றா9. 45
தயரத9 வI1த18ட9 ைகேகHைய ப<18W O;தK
தா இK _hவ9 >கல, தளரா:9ற ம9ன9,
நாlK ந€ச" உைடய நCைக த9ைன wWn,
’பாl! mேய, "ெவC கா9 பட$வாe" எ9;, எ9 உHைர
ஏlனா0? அவF" ஏnனா„?’ எ9றா9. 46
’க3ேட9 ெந€ச"; கhவாeW கhவாe lட", நா9 ெநTநா6
உ3ேட9; அதனாK, m எ9 உHைர _த[T உ3டாe;
ப3ேட, எb_9, உ9ைன, பாl! ேதl ஆகW
S3ேட9 அKேல9; ேவ; ஓ$ O'ற" ேத•W S3ேட9. 47
’l<WD" க3ேவ; இKலா, ெவCகா9, எ9 கா9_ ைளையd
`<WD" lைனயாK ஏகd c7வாe; எ9ைனA J7வாe;
ப<WD" நாணாe; மாணாA பாl! இh, எ9 பல? உ9
க•129 நா3, உ9 மக'DW காAi9 நா3 ஆ"’ எ9றா9. 48
ைகேகH, பரத9 இIவைரR" தயரத9 8ற1தK
இ9ேன பல5" பக$வா9; இரCகா தாைள wWn,
’f9ேன9 இ9ேற; இவ6 எ9 தார" அKல6; 8ற=ேத9;
ம9ேன ஆவா9 வI" அA பரத9 தைனR" மகென9;
உ9ேன9; _hவா! அவF" ஆகா9 உbைமWD’ எ9றா9. 49
தயரத9 :ைல க3ட Qச ைலH9 8ய$:ைல
’எ9ைனW க3T" ஏகாவ3ண" இைடŽ; உைடயா9
உ9ைனW க3T" இல„?’ எ9றா9, உய$ Qச ைலைய;
i9ைனW க3தா9 அைனயா9 ibயW க3ட 8யர",
த9ைனW க3ேட தl$வா6; தள$வா9 :ைலHK தள$வா6. 50

Page 46 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

மா'றா6 ெச யK ஆ" எ9;", கணவ9 வர" ஈ=8 உ6ள"
ஆ'றா8 அய$=தா9 எ9;", அ(=தா6; அவL", அவைன1
ேத'றா :9றா6; மகைன1 2bவா9 எ9றா6; ’அரச9
}'றா9 ெமe’ எ9;, உலக" fKV" ப<WD" ž$வா6. 51
தயரதைன Qச ைல ேத';தK
’த6ளா :ைலசாK ெமe"ைம த•வா வ•வா வைக:9;
எ6ளா :ைல O$ ெபIைமWD இ<வா" எ9றாK, உர•e!
l6ளா :ைலேச $ அ9பாK மக9ேமK ெமgH9, உலக"
S6ளா த9•?’ எ9றா9, கணவ9 DைறயW Dைறவா6. 52
Qச ைலH9 ெபI=8ய$
’Jவா8 ஒ<யா9’ எ9றா6, >தKவ9 த9ைனW கணவ9
சாவா8 ஒ<யா9 எ9; எ9;, உ6ள" த6L'; அய$வா6;
’காவாe’ எ9னா6 மகைனW கணவ9 >க•WD அ<வா6;
ஆ! ஆ! உய$Q ச ைலயா" அ9ன" எ9F' றனேள! 53
இராம9 காs•'D ெச Kவ8 :ைன18 தயரத9 >ல">தK
உண$வா9, அைனயா6 உைரயாK, ’உய$=தா9 உைரசாK Dமர9
>ணரா9 :லேம, வனேம Jவாேன ஆ"’ எ9னா; இணரா$ தIதா$ அரச9 இடராK அய$வா9; ’lைனேய9
8ைணவா! 8ைணவா’ எ9றா9; ’}9றாK, }9றாe!’ எ9றா9. 54
’க3^" mராe, உHI" ஒ•க, க<யா:9ேற9;
எ3^" m$ நா9மைற0$, எb_9 :9ேமK fbய,
ம3^" mராe வ=த >னைல, மகேன! lைனேய'D
உ3^" mராe உதl, உய$ கா9 அைடவாe!’ எ9றா9. 55
’பைடமா3 அரைச A பல காK ப•வாe ம•வாK எ(வா9,
qைட மா வg தா9 அைனயா9, lKலாK அTமா வKலாe!
"உைடமா மDட" >ைன" எ9; உைரயா, உடேன S•ேய9
ச ைட மா மDட" >ைனய1 த=ேத9; அ=}!’ எ9றா9. 56
’க;1தாe உIவ"; மன_" க3^" ைகR" ெச eயாe;
j;1தாe jைறேய; இைறவ9 >ர"t9; எb1த J$lK
இ;1தாe, ’தqேய9’ எ9னா8, எ9ைன இ"tA> இைடேய
ெவ;1தாe; இh நா9 வா7நா6 ேவ3ேட9! ேவ3ேட9!’ எ9றா9. 57
’j9h9 _9ன" ஒpI" j9ேன! >க<9 >கேழ!
q9h9 q9F" வblK Dமரா! ெமeH9 ெமeேய!
எ9h9 _9ன" வன" m அைடத'D, எpேய9 அKேல9;
உ9h9 _9ன" >Dேவ9, உய$வானக"யா9’ எ9றா9. 58
’ெநDத'D ஒ1த ெந€`" ேநய1தாேல ஆl
உDத'D ஒ1த உடV", உைடேய9; உ9JK அKேல9;
Page 47 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உDத'D ஒ1த உடV", உைடேய9; உ9JK அKேல9;
தDத'D ஒ1த சனக9 ைதயK ைகையA ப'(A
>DதW க3ட க3ணாK, JகW காேண9’ எ9றா9. 59
’எ'ேற பக$ேவ9, இh, யா9? எ9ேன! உ9h9 ibய
வ'ேற உலக" எhF", வாேன வI=தா8 எhF",
j9-ேத$ அரேச ! தqேய9 >கேழ! உHேர உ9ைனA
ெப'ேற9; அIைம அ(ேவ9; iைழேய9! iைழேய9!’ எ9றா9. 60
’அ6ள' ப6ள" >னKc7 அகKமா :ல_", அர`",
S6ளW Dைறயா :2H9 DைவR", _தலா" எைவR"
க6ளW ைகேகPWேக உதl, >க7 ைகWS3ட
வ6ளKதன" எ9 உHைர மாeWD"! மாeWD"!’ எ9றா9. 61
’ஒgயா$ கடKc7 உலக18, உய$வா9 இைட, நா கbF"
jgயா :9றா$ உ9ைனA JKவா$ உள‹? j9ேன!
வgயா$ உைடயா$? எ9றா9; ’ம•வா6 உைடயா9 வர5",
சgயா :ைலயாe எ9றாK, தTAபா$ உள‹?" எ9றா9. 62
’ேகsேட இI=ேத9 எhF", nள$ வா9 இ9ேற அைடய
மாsேட9 ஆnK அ9•, வ9க3 எ9க3? ைம=தா!
காsேட உைறவாe m! இW ைகேகPையR" க3T, இ=
நாsேட உைறேவ9 எ9றாK, ந9; எ9 ந9ைம!’ எ9றா9. 63
"ெமe ஆ$ தவேம ெச e8, உ9 qடK மா$> அb29 ெப'ற
ெச eயா6 எ9F" j9F", :லமா8 எ9F" 2I5",
உeயா$! உeயா$! ெகTேவ9; உ9ைனA ibH9, lைனேய9,
ஐயா! ைகேகPைய ேநராேக„ நா9?’ எ9றா9. 64
’?ணா$ அzR", _•R", j9னா சன_", DைடR",
ேச ணா$ மா$>", 2I5", ெதbயW காணW கடேவ9,
மாணா மரவ' கைலR", மாh9 }V" அைவநா9
காணா8 ஒ<=ேத9 எ9றாK, ந9; ஆe18 அ9• கIம"? 65
>ல">" தயரதைன வPsட9 ேத';தK
ஒ9•T ஒ9; ஒ9; ஒˆவா உைர த=8, அரச9, ’உHI"
ெச 9றா9 இ9•T’ எ9F" த9ைம எe21 ேதe1தா9,
ெம9 }K மா$i9 _hவ9, ’ேவ=ேத! அயேரK; அவைன,
இ9; ஏகாத வ3ண" தைகெவ9 உலQT’ எ9னா. 66
வPsட9 ~< ேகsT தயரத9 P(8 ெதpதK
_hவ9 fKV" அளlK, ’_•R"SK?’ எ9;, அரச9
தh :9; உழK த9 உHைரd P(ேத தைகவா9; ’இ=தA
>hத9 JனாK, இவனாK Jகா8 ஒ<வா9’ எ9னா,
மhத9 வ•வ" S3ட மF5" த9ைன மற=தா9. 67
தயரத9 :ைல க3T Qச ைல வI=8தK
Page 48 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

தயரத9 :ைல க3T Qச ைல வI=8தK
’மற=தா9 :ைன5" உHI", ம9ன9’ எ9னா ம;கா,
’இற=தா9 SK[ அரச9?’ எ9ைன இடI'; அ<வா6,
’8ற=தா9 மக9 _9 எைனR"; 8ற=தாe mR"; 8ைணவா!
அற" தா9 இ8•? ஐயா! அரச$WD அரேச !’ எ9றா6. 68
தயரதைன Qச ைல ேத';தK
’ெமeH9 ெமeேய! உலn9 ேவ=த$WD எKலா" ேவ=ேத!
உeR" வைக:9 உHைர ஒ"பா8 இCங9 ேத"i9,
ைவய" _•8" 8யராK ம;D"; _hவ9 உட9ந"
ஐய9 வbF" வIமாK; அயேரK; அரேச !’ எ9றா6. 69
இராம9 வIவானா என1 தயரத9 Qச ைலHட" ேகsT வI=8தK
எ9; எ9;, அரச9 ெமeR", இI தா6 இைணR", _கF",
த9 த9 ெச eய ைகயாK ைதவ=2T Qச ைலைய,
ஒ9;" ெதbயா ம"ம$ உ6ள18 அரச9, ெம6ள,
’வ9 23 Pைல ந" DbPK வIேம? வIேம?’ எ9றா9. 70
தயரத9 ைகேகH9 STைமையW O( வI=8தK
’வ9 மாயW ைகேகP வர1தாK, எ9ற9 உHைர
_9மாe lAப1 8z=தாேளF" Oh ~<யாK,
த9மா மகF" தாF" தரz ெப;மா; அ9(
எ9மா மகைனW "கா9 ஏD" எ9றா6; எ9றா6; எ9றா9. 71
தயரத9 தா9 சாப" ெப'ற வரலா'ைற Qச ைலHட" O;தK
’j9 ஆ$ வலய1 }ளா9, கா„ >DதK தlரா9;
எ9 ஆ$ உH‹ அகலா8 ஒ<யா8; இ8, Qச ைல ேக6;
_9 நா6, ஒI மா _hவ9 ~<R" சாப" உள8’ எ9;,
அ= நா6 உ'ற8 எKலா" அவLWD அரச9 அைறவா9. 72
’ெவeய கான1 2ைடேய, ேவsைட ேவsைக qகேவ,
ஐய, ெச 9; கb0T அbக6 8Il1 2b ேவ9,
ைகR" PைலR" கைணR" ST, கா$ qIக" வI" ஓ$
ெச eய ந2H9 கைரவாed ெச 9ேற மைறய :9ேற9. 73
’ஒI மா _hவ9 மைன0T, ஒp•9; இலவாe நயன"
2Iமா மகேன 8ைணயாe1 தவேம >bJ7 2h9வாe,
அIமா மகேன, >னK S3T அகKவா9 வIமா;, அ(ேய9,
jI மா கைண ls•டV", >lŒ8 அல(A >ரள. 74
’>WDA ெபIm$ yகI" jI Jதக" எ9;, ஒgேமK
ைகWக3 கைண ெச 9ற8 அலாK, க3z9 ெதbயW காேண9,
அW ைகW கbH9 Dரேல அ9; ஈ8’ எ9ன ெவIவா,

Page 49 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அW ைகW கbH9 Dரேல அ9; ஈ8’ எ9ன ெவIவா,
’மWக6-DரK’ எ9; அய$ெவ9, மன" Š=8, அவ3 வ=தெனனாK. 75
ைகR" கடF" ெநnழW கைண0T உI6•9 காணா,
ெமeR" தF5" மனF" ெவ(8 ஏnடேமK |ழா,
"ஐய! mதா9 யாவ9? அ=}! அI6க" எ9; அயரA
je•9; அ(யா ைம=த9, "ேக6 m" எ9னA >கKவா9. 76
’"இIக3கL" இ9(ய தாe த=ைதWD", ஈCD, அவ$க6
பID" >னK S3T அகKவா9 பட$=ேத9; ப•8 ஆHனதாK;இI D9; அைனய >ய1தாe!- இப" எ9;, உணரா8 எeதாe;
உID" 8யர" தl$, m; ஊ<9 ெச யK ஈ8!" எ9ேற. 77
’"உ3 m$ ேவsைக qகேவ உயCD" எ=ைதWD, ஒI m,
த3›$ ST Je அp18, எ9 சா5" உைர18, உ" >தKவ9
l3Œ8 அைடவா9 v•தா9’ என5", அவ$பாK lள">" எ9;,
எ3 m$ைமHனா9 l3¥$ எ2$S3•ட, ஏnனனாK. 78
’ைம=த9 வரேவ wWD"; வள$மா தவ$பாK, மக•T
அ=த3 >னKS3T அ^க, "ஐயா, இ8J8 அள5 ஆe
வ=2CD அ^கா8 எ9„ வ=த8? எ9ேற Š=}";
ச=த" கம•" }ளாe த•lW Sளவா" எனேவ. 79
’"ஐயா! யா9 ஓ$ அரச9; அ012 நகர18 உ6ேள9;
ைம ஆ$ களப" 8Il, மைற=ேத வ2=ேத9, இI6வாe;
jeயா வாeைமA >தKவ9 >னK ~3•T" ஓைதH9 ேமK,
ைக ஆ$ கைண ெச 9ற8 அலாK, க3z9 ெதbயW காேண9. 80
’"|sT3T அல;" DரலாK, ேவழW DரK அ9; எனேவ
ஓsட=8 எ2ரா, ’m யா$?’ என, உ'ற எலா" உைரயா,
வாsட" தI" ெந€Pன9 ஆe, :9றா9 வணCகா, வா„$
ஈsட" எ2$ வ=2டேவ, இற=8 ஏnன9 l3zைடேய. 81
’"அ;1தாe கைணயாK எனேவ, அ•ேய9 த9ைன, ஐயா!
க;1ேத அIளாe, யா„ க3z9 க3ேட9 அKேல9,
ம;1தா9 இKலா9 வன" ~3•T" ஓைதH9 எeத8 அலாK;
j;1ேத அI6வாe!" எ9னா, இI தா6 ெச 9h >ைன=ேத9. 82
’|7=தா$; அய$=தா$; >ர3டா$; "l< JH';, இ9;" எ9றா$;
ஆ7=தா$ 89பW கடV6; "ஐயா! ஐயா!" எ9றா$;
"J7=தாe ெந€ைச " எ9றா$; "j9நாT அதhK Je, m
வா7=ேத இIAப1 தbேய"; வ=ேத"! வ=ேத"! இhேய." 83
’எ9; எ9; அயI" தவைர, இIதா6 வணCn, "யாேன
இ9; உ" >தKவ9; இh m$ ஏ5" பzெச e2Tேவ9;
ஒ9;" தள$5'; அய”$; ஒ<q9 இட$" எ9; இடV",
"வ3 23 { ைலயாe! ேக3‡" எனேவ, ஒI fK வD1தா9. 84
’"க3^6 மzJK மகைவ இழ=8" உH$ காதgயா,

Page 50 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’"க3^6 மzJK மகைவ இழ=8" உH$ காதgயா,
உ3ண எ3z இI=தாK, உலQ$ எ9 எ9; உைரயா$?
l3z9 தைல ேச I8"; யா" எ" JK lடைல ibயA
ப3^" பbமா உைடயாe! அைடவாe, பட$வா6" எ9னா. 85
’"தாவா8 ஒpI" Dைடயாe! ’தவ; இCD இ8, :9 சரண",
காவாe’ எ9றாe; அதனாK க•ய சாப" கIேத";
ஏவா மகைவA ib=8, இ9; எ"JK இடI'றைன m
Jவாe, அகKவா9" எ9னா, j9 நாs•ைடA JHனராK. 86
’P=ைத தள$5';, அய$தK P(8" இெலனாe, "இ9 fK
ைம=த9 உள9’ எ9றதனாK, மn7•T இவ3 வ=தெனனாK;
அ=த _h f'றைமH9, அ3ணK வன" ஏDதV",
எ" த" உH$ |DதV", இைறR" தவறா’ எ9றா9. 87
வPsட9 அரசைவ ேச $தK
உைர ெச e ெபIைம உய$ தவ1}$ ஓCகK,
>ைரைச மத கp'றா9 j' QHK _9ன$,
_ ைரச" _ழCக, _• csட ~e18, ஆ3T
அைரச$ இh8 இI=த நK அைவH9 ஆHனா9. 88
ெச e2ைய ெதblWDமா; அரச$க6 வPsடைன ேவ3TதK
வ=த _hைய _க" wWn வா6ேவ=த$,
’எ=ைத! >D=த இைடŽ; உ3டாய}?
அ=தqK žக18 அ•த DரK தா9 எ9ன?
P=ைத ெதp=}e! ெதb எமWD ஈ8’ எ9; உைர1தா$. 89
_•csT lழா தைடபsடைத வPsட9 உைர1தK
’S3டா6 வர" இர3T, ேககய$Q9 S">; அவsD
த3டாத ெச CQK தயரதF" தானp1தா9;
’ஒ3தா$ _nைல வன"JD’ எ9; ஒIAபT1தா6;
எ3தாF" ேவ(Kைல; ஈ8 அT1தவா;’ எ9றா9. 90
’ேவ=த9 பzHனாK, ைகேகP ெமeA >தKவ9,
பா=த6qைச W nட=த பா$ அpAபா9 ஆHனா9;
ஏ=8 தட= }6 இராம9, 2I மட=ைத
கா=த9, ஒI _ ைற JeW காT உைறவா9 ஆHனா9’. 91
இராம9 காT ெச Kவ8 ப'( ேகs† b9 89ப :ைல
வாரா$ _ ைலயாI", ம';6ள மா=த$கL",
ஆறாத காதK அரச$கL", அ=தணI",
ேபராத வாeைமA ெபb09 உைரெச lHK
சாராத _9ன", தயரதைனA JK |7=தா$. 92

Page 51 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

>3 உ'ற XH9 >ைக உ'; உH$ பைதAப,
ம3 உ'; அய$=8 ம;n';, உட"> எKலா",
க3 உ'ற வாb கடK உ'ற8; அ= :ைலேய,
l3 உ'ற8, எ" மICD" lsT அ•த ேப$ ஓைச . 93
மாத$ அIC கல_" மCகல_" P=21 த"
Qைத >ைடெபயர, O'; அைனய க3 PவAப,
பாத மல$ PவAப, தா" பைத18A பா$ ேச $=தா$ ஊைத எ(ய ஒP ?C S• ஒAபா$. 94
’ஆ! ஆ! அரச9 அI6 இலேன ஆ"’ எ9பா$;
’காவா, அற1ைத இhW ைகlT•" யா" எ9பா$;
தாவாத ம9ன$ தைல1தைல |7=8 ஏCnனா$;
மா வாத" சாe1த மராமர" JKn9றா$. 95
n6ைள•T ?ைவ அ•த; nள$மாட18
உ6LைறR" ?ைச அ•த; உIவ(யாA
i6ைள அ•த; ெபb0ைர எ9fKல?’வ6ளK வன">Dவா9’ எ9;ைர1த மா'ற1தாK. 96
ேச தா"பK J8 அைனய ெச C கh வாe ெவ3 தளவA
J8 ஆ" பK }9ற, >ண$ _ ைலேமK ?= தரள"
மா தா"> அ'ெற9ன மைழW க3›$ ஆg உக,
நா தா" ப'றா மழைல நCைகமா$ ஏCnனா$. 97
ஆ5" அ•த; அத9 க9; அ•த; அ9; அல$=த
?5" அ•த; >னK >6 அ•த; க6 ஒ•D"
கா5" அ•த; கp; அ•த; காK வயA J$
மா5" அ•த;-அ" ம9னவைன மானேவ. 98
’ஞாœR" உeகலா9’ எ9னாேத, நாயகைனW
’காœR"’ எ9;ைர1த ைகேகPRC, S•ய
OœR" அKலாK, S•யா$ iறIள‹?
ேமœR" இ9( ெவ;mேர ஆHனா$. 99
ஊ$ மWகp9 8யர"
ேதறா8 அ(5 அ<=தா$ எCD உலAபா$? ேத$ ஓட
m; ஆn, `3ண" :ைற=த ெதI எKலா",
ஆ; ஆn ஓ•ன க3›$; அI ெந€ச"
O; ஆn ஓடாத இ18ைணேய D'றேம. 100
நகர1தவb9 வI1த"
’ம3 ெச eத பாவ" உள8’ எ9பா$; ’மா மல$ேமK
ெப3 ெச eத பாவ" அதh9 ெபb8’ எ9பா$;
’>3 ெச eத ெந€ைச , l2’ எ9பா$; ’?தல1}$
க3 ெச eத பாவ" கடg9 ெபb8’ எ9பா$. 101
Page 52 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

க3 ெச eத பாவ" கடg9 ெபb8’ எ9பா$. 101
’ஆளா9 பரத9 அர`’ எ9பா$; ’ஐய9, இh
Œளா9; நமWD l2S•ேத கா3’ எ9பா$;
’Q6 ஆn வ=தவா, S'ற _•தா9’ எ9பா$;
’மாளாத ந"q9 மன" வgயா$ ஆ$?’ எ9பா$. 102
’ஆ2 அரச9 அICேக கய9மக6ேமK
காதK _2ர, கI18 அ<=தா9 ஆ"’ எ9பா$;
’{ ைத மணவாள9 த9„T" XW கான"
J8"; அ8 அ9ேறK, >D8" எb’ எ9பா$. 103
ைகயாK :ல" தடl, க3›$ ெம•Dவா$
’உeயா6 JK Qச ைல’ எ9;, ஓவா8 ெவe8 உH$Aபா$;
’ஐயா! இளC Qேவ! ஆ';20 m’ எ9பா$;
ெநe ஆ$ அழK உ'ற8 உ'றா$, அ= m6 நகரா$. 104
’த6ª; ேவ; இKைல; த9 மக'DA பா$ S6வா9,
எ6ª; XW கIம" ேந$=தா6 இவ6’ எ9னா,
க6 ஊ; ெச ˆ வாeW கzைகயI", ’ைகேகP,
உ6 ஊ; காதK இல6JK’ எ9;, உ6 அ<=தா$. 105
’:9; தவ" இய'(1 தா9 Xர ேந$=த}?
அ9(, உலக186 ஆIHராe வா7வாைரW
S9; கைளயW D(1த jI6 அ8•?
ந9;! வர" ST1த நாயக'D, ந9;!’ எ9பா$. 106
’ெப';ைடய ம3 அவLWD ஈ=8, iற=8 உலக"
_';ைடய QைவA ibயா8 ~e18 ஈ3•,
உ'; உைற8"; யாI" உைறயேவ, PK நாpK
>';ைடய காெடKலா" நாடாnA J"’ எ9பா$. 107
’எ9ேன :Iப9 இய'ைக இI=தவா!
த9 ேந$ இலாத தைலமக'D1 தாரzைய
_9ேன ST18, _ ைற 2ற"ப1 த"iWDA
i9ேன ST1தாK iைழயா} ெமe?’ எ9பா$. 108
Qைத வb lK Dமர9 ST1த :ல
மாைத ஒIவ$ >ண$வரா"? வ€P1த
ேபைத P;வைனA i9 பா$18 :'Dேம,
{ ைத ibHF" Xரா1 2I?’ எ9பா$. 109
உ=தா8, ெநe வா$18 உதவா8, காK எ(ய
ந=தா lளWn9 நTCDn9ற நCைகமா$,
’ெச =தாமைர1 தடC க3 ெச ˆl அI6 wWக"
அ=}! ib8‡? ஆ! l2ேய! ஓ!’ எ9பா$. 110
இலWDவh9 Qப"

Page 53 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேகsடா9 இைள09; nள$ ஞால" வர12னாேல
Œsடா6; அp1தா6 வன" த" _ ைன, ெவ"ைம _'(1
Xsடாத ேவK க3 P;தாe’ என யாவராV"
tsடாத காலW கைட1Xெயன t3T எ•=தா9. 111
க3z9 கைட1 XRக, ெந'(HK க'ைற நாற,
l3z' `டI" `ட$ }9ற, ெமe=m$ lbAப,
உ6 :'D" உH$A> எF" ஊைத iறWக, :9ற
அ3ணK ெபb09 தன8 ஆ2H9 t$12 ஒ1தா9. 112
PனCS3ட இலWDவ9 ைகேகHைய இக7=8ைர1தK
’PCகW DIைளWD இT X" `ைவ ஊைன, நாH9
ெவC க3 P; Dsடைன ஊsட lI"iனாேள!
நCைகWD அ(l9 2ற"! ந9;, இ8! ந9;, இ8!’ எ9னா,
கCைகWD இைறவ9 கடகW ைக >ைட18 நWகா9. 113
இலWDவ9 J$W Qல" ேம'SளK
`'; ஆ$=த கdPK `b ைக >ைட }9ற ஆ$18,
lK தாCn, வாpA ெபI" >s•K >ற18 |Wn,
ப'; ஆ$=த ெச " j9 கவச", பh ேமI ஆCD ஓ$
>'; ஆ" என ஓCnய }•T, மா$> J$Wக. 114
அ•HK `ட$j9கழK ஆ$கg நாண ஆ$AபA
j•HK தட5" Pைலநா3 ெபI"?சK ஓைச ,
இ•H9 vடரW கடேல•" மT18, ஞால"
_•lK Dq;" மைழ _"ைமH9 ேமK _ழCக. 115
வாF" :லF" _தK ஈ; இK வர"> இK ?த"
ேமK :9; ¢7கா;" lb=தன |7வJல,
தாF", தன த"_F" அKல8, _"ைம ஞால18
ஊF" உHI" உைடயா$க6 உைள=8 ஒ8Cக. 116
இலWDவh9 ஆேவச உைர
’>lAபாைவ பர" ெகடA JbK வ=}ைர எKலா"
அlAபாF", அl1தவ$ ஆWைகைய அ3ட _'றW
DlAபாF", இ9ேற என QlைனW S'ற ¡g
கlAபாF", :9ேற9 இ8காWDந$ காq9’ எ9றா9. 117
l3 நாsடவ$, ம3ணவ$, l€ைச ய$, நாக$, ம';"
எ3 நாsடவ$, யாவI" :'க; ஓ$ tவ$ ஆn,
ம3 நாsTந$, காsTந$, |sTந$ வ=தJ8",
ெப3 நாsட" ஒsேட9, இhA ேப$ உலக186’ எ9னா. 118
அ012 மாநகbK இலWDவ9 Qப1}T அைலதK

Page 54 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அ012 மாநகbK இலWDவ9 Qப1}T அைலதK
காைலW க2‹9 நT உ'ற8 ஓ$ ெவ"ைம காs•,
ஞால1தவ$ Q மக9, அ= நகர18 நாAப3,
மாைலd Pகர1 தh ம=தர ேமI _=ைத
ேவைல1 2bn9ற8JK, 2bn9ற ேவைல,- 119
இலWDவh9 நா—g ேகsT இராம9 ேத• வIதK
ேவ';W S•யா6 lைளl1த lைனWD l"q1
ேத'ற1 ெதpயா8 அய$P'றைவ பாK இI=தா9,
ஆ'றK 8ைண1த"iத9 lK->யK அ3ட Qள"
¢';ஒ18 உைடய, பT" நா3 உI" ஏ; ேகளா. 120
|றாWnய j'கல9 lKgட, ஆர", q9ன,
மாறா1 தhdfK 8pமாb வழCn வ=தா9;
காKதாWக :q$=8, >ைக=8, கன9;, jCD"
ஆறாW கனK ஆ';" ஓ$ அ€சன" ேமக" எ9ன; 121
5. ைதல" ஆsTA படல"
நகர1தா$ vடர இராம9 ேதbK ெச KVதK
ஏlய DbPK i9 யாவ$ ஏnலா$?
மா இயK தாைன அ" ம9ைன mCகலா1
ேதlய$ ஒ<=தன$; ெதeவ மா நக$
ஓlய" ஒ<=தன, உH$ இலாைமயாK. 1
இராமh9 ேத$ ெச 9ற காsP
ைகக6 m$ பர=8, காK vடர, க3 உD"
ெவeயm$ ெவ6ள18 ெம6ளd ேச றலாK,
உeய, ஏ7 உலD" ஒ9; ஆன m$ உழK
ெதeவŒ9 ஒ1த8-அd ெச "j9 ேத$ அ‹! 2
cbய9 மைறR" காsP
Œ9 jgதர, ெவHK ஒ8Cக, ேம20T
ஆ9 >க, க2ரவ9 அ1த" >Wகன9 ’கா9 >கW கா3nேல9’ எ9; கKலத$
தா9>க _Tnன9 எ9F" த9ைமயா9. 3
தாமைர மல$க6 DlதK
பD1தவா9 ம2ST ப8ம18 அ3ணேல
வD1தவா6 yதgய$ வதன ராPJK,
உD1தக3 ›bh9 ஒpR" mCnன,
_n718, அழD இழ=தன, _ளb ஈsடேம. 4

Page 55 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

_n718, அழD இழ=தன, _ளb ஈsடேம. 4
இI6 பர5தK
அ=2HK ெவHK ஒp அ<ய, வானக",
ந=தgK ேககய9 பய=த நCைகத9,
ம=தைர உைரெயF" கTl9 மsnய
P=ைதH9 இI3ட8, ெச "ைம mCnேய. 5
வாhK l3Œ9கp9 ஒp
பர=8 Œ9 அI"iய பசைல வானக",
அர=ைத இK _hவர9 அைற=த சாப1தாK,
:ர=தர" இைமA> இலா ெநTC க3 ஈ3•ய
>ர=தர9 உI எனA jg=த8 எCDேம. 6
இராம9 ஒI žைலைய அைட=8 _hவIட9 தCDதK
2I நக$WD 0ச ைன இர3T ெச 9;, ஒI
lைர ெச ( žைலைய lைரl9 எe2னா9;
இரத" :9; இ<=8, i9, இராம9, இ9>;"
உைர ெச ( _hவ‹T உைறR" காைலேய. 7
நகர மWகL" žைலH9 அIேக தCDதK
வsட" ஓ$ ஓசைன வைளl'றாe, நT
எ6தைன இட5" ஓ$ இடqலா வைக,
>6தD žைலH9 >ற18A J$1ெதன
lsட8-DbPைல lடாத ேச ைனேய. 8
உட9வ=தவ$க6 ஊ3 உறWகq9( 8யIட9 தCDதK
DH9றன Dலமz ந2H9 Oல12K,
பH9; உய$ வாVகA பரAiK, ைப">gK,
வH9 v;" வH9 v;" ைவnன$; ஒ9;"
அH9(ல$; 8H9(ல$; அ•8 l"qனா$. 9
இராமFட9 வ=தவ$ உறCDதK
வாl lb தாமைரH9 மா மலb9 வாசW
காl lb நா6 மல$ _n71தைனய க3ணா$,
ஆl lb பாK yைரH9 ஆைட அைண ஆக,
நாl lb Oைழ இள நˆlய$ 8H9றா$. 10
ெபI" பகK வI=2ன$, iறCD _ ைல ெதCn9
DI"ைபக6 jI" ெச lg மCைகய$ DறCnK,
அI"> அைனய SCைக, அHK அ"> அைனய உ3 க3,
கI"> அைனய ெச €fK நlK, க9hய$ 8H9றா$. 11

Page 56 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

கI"> அைனய ெச €fK நlK, க9hய$ 8H9றா$. 11
?வக" :ைற=த >pன1 2ர6க6 };"
மா வnb9 உ3கண$ மடAi•H9 ைவகd
ேச வக" அைம=த P; க3கbக6 எ9ன1
˜ அகK இK D=த" மற" ைம=த$க6 8H9றா$. 12
மாகமz ேவ2ைகHK, மாதlெச e ப=த$,
ேககய ெநTCDல" எனdPல$ nட=தா$;
?கவன" ஊT, பT க$A>pன _9(K,
}ைக இள அ9ன :ைரH9 Pல$ 8H9றா$. 13
ச"பக ந;"j<KகpK, தIண வ€PW
S"> அ•8 ஒP=தன எனdPல$ Dைழ=தா$;
வ"பள5 SCைக•T, வாVலக" வள$WD"
அ"பவள வKgக6 எனd Pல$ அைச =தா$. 14
தக5qD தவ_" இைவ த•வ, உய$ S•ந$
_க_" அவ$ அIL" yக$ nல$க6, 8ய$ _Tக,
அக5" இள மHKக6, உH$ அலPயன அைனயா$,
மக5_ ைல வIட, இள மகp$க6 8H9றா$. 15
DCDம மைலW Dp$ பhW D•q எ9ன1
8Cக _ ைலHK 8க6 உற Pல$ 8H9றா$;
அCைக அைணHK, jg5 அ•Cக, _க" எKலா"
பCகய" _n71தன எனd Pல$ ப•=தா$. 16
இராம9 `ம=2ரைன அைழ18 ேதIட9 ஊ$ 2I"பW O;தK
ஏ ைனயI" இ9னண" உறCnன$; உறCகா
மானவF" ம=2b `ம=2ரைன, ’வா’ ெவ9;,
’ஊன" இK ெபICDண" ஒICD உைடய உ9னாK
ேமK :க7வ8 உ3T அˆ உைர ேக6’ என lள">". 17
’?3ட ேபர9iனாைரA JWDவ8 அb8; JWகா8,
ஈ3T :9; ஏகK jKலா8; எ=ைத! m இரத" இ9ேன
˜3•ைன Œள wWnd `வsைட0$=8, எ9ைன "அCேக
Œ3டன9" எ9ன Œ6வ$; இ8 :9ைன ேவ3•';’ எ9றா9. 18
ெவ;=ேதIட9 2I"id ெச 9; தயரதFWD எ9ன ப2K fKVவ8 என `ம=2ர9
வI=8தK
ெச ˆlய DbPK Oற, ேத$ வலா9 ெச A>வா9, ’அˆ
ெவˆlய தாH9, Xய l2Hh9 ேமல9 Jலா";
இˆ வH9 :9ைன mWn, இ9 உH$ X$=8 இ9; ஏn,
அˆ வH9 அைனய கா3ட'D அைமதலாK அpய9’ எ9றா9. 19
’ேதlR" இளவV" vடரd ெச KவைனA
?lயK கானக" >க உe1ேத9 எ9Q?
Page 57 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

?lயK கானக" >க உe1ேத9 எ9Q?
Qlைன உட9ST D;nேன9 எ9Q?
யாவ8 O;ேக9, இI"i9 ெந€Pேன9? 20
’"தாIைட மலbF" ஒ8Cக1 தWnலா
வா$ உைட _ ைல•T", ம8ைக ைம=தைரA
பாbைடd ெச V12ேன9, பைழய ந3iேன9,
ேதb ைட வ=தன9, X8 இேல9" எ9Q? 21
’வ9>ல" கKமன ம2HK வ€ச ேன9,
எ9> உலA> உற உைட=8 இரCD" ம9ன9பாK,
உ9>லWD உbயfK உண$1தd ெச Kெக„?
ெத9>லW Qமக9 ˜29 ெச Kெக„? 22
’"நாK2ைச மா=தI", நகர மாWகL",
ேத'(ன$ Sண$வா$ எ9 P;வ9 த9ைன" எ9;
ஆ'(ன அரசைன, ஐய! ெவeயஎ9
O'; உற7 fKgனாK, Sைலெச e ேவ9S[? 23
’"அCnேமK ேவ6l ெச e8 அb29 ெப'ற :9
PCக ஏ; அக9ற8" எ9; உண$1தd ெச Kெக„?
எCக6 Qமக'D, இh, எ9h9, ேககய9
நCைகேய கைட_ ைற நKல6 JVமாK!’ 24
`ம=2ர9 இராமh9 பாதCகpK l•=8 8யIட9 O;தK
_•5ற இ9ைன ~<=த i9னI",
அ• உற1 த•lன9, அ•CD ேப$ அரா
இ• உற1 8வLவ8 எ9F" இ9னல9;
ப• உறA >ர3டன9; பல5" ப9hனா9. 25
8யI'ற `ம=2ரைன இராம9 எT18 அைண18 ஆ;தK O;தK
தடWைகயாK எT18, அவ9 த•lW, க3ணm$
8ைட18, ேவ; இI12 ம'(ைனய fKgனா9;
அடWD" ஐ" j(•T கரண18 அA>ற"
கடWD"வாK உண$lFWD அ^D" காsPயா9. 26
’iற1தK ஒ9; உ'றi9 ெப;வ யாைவR"
2ற18p உண$வ8 ஓ$ ெச "ைம உ6ள1தாe!
>ற18; ெபI" ப< j8 இ9; எeதV",
அற12ைன மற120, அவல" உ3T எனா? 27
’_9> :9; இைச :«இ, _•5 _'(ய
i9>" :9;, உ;2ையA பயWD" ேபரற",
இ9ப" வ=8 உ;" எh9 இh8; ஆHைட1
89ப" வ=8 உ;" எh9, 8றCகK ஆD‡? 28
’:றA ெபI" பைடWகல" :ற129 ேந$ உற,
Page 58 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’:றA ெபI" பைடWகல" :ற129 ேந$ உற,
மறAபய9 lைனWD;" வ9ைம அ9; அ‹;
இறAiF", 2Iெவலா" இழAப எe2F",
8றAiல$ அற" எனK cர$ ஆவேத. 29
’கா9>ற" ேச றgK அIைம கா3டலாK,
வா9iறC nய>க7 ம9ன$ vKDல",
யா9iற=8, அற12h9; இ•Wn'; எ9ன•?ஊ9 2ற=8 உH$D•18 உழV" ேவgனாe! 30
’lைனWD அI ெமe"ைமய9 வன186 lsடன9,
மனWD அI" >தKவைன’ எ9றK ம9னவ9
தனWD அI" தவ"; அ8 தைலWS3T ஏDதK
எனWD அI= தவ"; இத'D இரCகK எ=ைத! m. 31
த9 த=ைத _தg0bட" fKல ேவ3• இராம9 Pலவ'ைற `ம=2ரhட" fKVதK
’_=2ைன _hவைனW D;n, _';" எ9
வ=தைன _தgய மா'ற" O(ைன,
எ=ைதைய அவ“T" எe2, "ஈ3T, என
P=தைன உண$182" எ9;, ெச A>வா9. 32
’_hவைன, எ"iைய, "_ ைறHK :9;, அI"
>hத ேவ2ய$WD", ேமK உைற >1ேதp$WD",
இhயன இைழ12" எ9; இய"i, "எ' ib
தhைமR" X$12" எ9; உைர12, த9ைமயாK. 33
’"ெவˆlய8, அ9ைனயாK lைள=த8, ஈ3T ஒI
கˆைவ எ9; இைறR" த9 கI129 wWகல9,
எˆ அI6 எ9வH9 ைவ1த8, இ9 fலாK,
அˆ அI6 அவ9 வH9 அILக!" எ9(யாK. 34
’ேவ3•ென9 இˆ வர" எ9;, ேமலவ9
ஈ3T அI6 எ"iபாK :;l, ஏnைன,
?3ட மா தவ“T" QHK >WD, இh8
ஆ3 தைக ேவ=தைன அவல" ஆ'(, i9, 35
’"ஏ7-இர3T ஆ3T" m18, ஈ3ட வ=8 உைன1
தா7Dெவ9 2Iவ•; தAiேல9" எனd
c< ெவC கp'; இைற தனWDd ž$5 இலா
வா< மா தவ9 fலாK மன" ெதIsTவாe. 36
’_ ைறைமயாK எ'பய=8 எT1த tவ$WD"
Dைறlலா எ9ெநT வணWக" O(Ai9
இைறமக9 8ய$8ைட18 இI12, மாT’ எ9றா9
மைறகைள மைற=8Je வன186 ைவDவா9. 37
இராமைன வணCn `ம=2ர9 { ைதைய wWDதK

Page 59 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ஆ6lைன, ஆைணH9 2ற"பK அ9;’ எனா,
தா6_தK வணCnய தh1 23 ேத$ வலா9,
’ஊ7lைன வI" 8ய$ :ைல’ எ9; உ9Fவா9,
வா7lைன wWnைய வணCn wWnனா9. 38
{ ைத `ம=2ரhட" ெச e2 OறK
அ9னவ6 O;வா6, ’அரச$WD, அ1ைதய$WD,
எ9Fைட வணWக", _9 இய"i, யாFைடA
j9 :றA ?ைவR", npR", J';க எ9;
உ9F" எ9 தCைகய$WD உண$18வாe’ எ9றா6. 39
இராம9 ேத'ற5", `ம=2ர9 jIq l"_தV"
ேத$ வலா9, அˆ உைர ேகsT, ’XCD உ(9
யா$ வலா$? உH$ 8றA> எp8 அ9ேற?’ எனாA
J$ வலா9 தTWக5", jIq l"qனா9 ž$5 இலா6 அ(nலா1 8ய$WDd ž$n9றா9. 40
இராமhட" lைடெப'; `ம=2ர9, இலWDவைன lனா5தK
ஆ(ன9 JK P(8 அவல", அˆ வ<,
ேவ; இலா அ9iனா9, ’lைட X=Xக’ எனா
ஏ; ேச வக9 - v•8, இைளய ைம=தைன,
’O;வ8 யா8?’ என, இைனய O(னா9. 41
இலWDவ9 f9ன Qபd ெச e2
’உைரெச e8 எ" Qமக'D உ;2 ஆWnய
தைரெக• ெச Kவ1ைத1 தlர, ம'; ஒI
lைர ெச ( DழgமாsT அp1த ெமeயைன
அைரச9 எ9; இ9ன" ஒ9; அைறய' பால}? 42
’கானக" ப'( நK >தKவ9 காe உண,
Jனக" ப'(ய je இK ம9ன'D, இCD
ஊனக" ப'(ய உH$ST, இ9F" Je
வானக" ப'(லா வgைம O;’ எ9றா9. 43
இலWDவ9 பரதFWD fKgய Qபd ெச e2
’q9Fட9 iற=தவா6 பரத ேவ=த'D, "எ9
ம9Fட9 iற=2ெல9; ம3S3T ஆ6n9றா9,
த9Fட9 iற=2ெல9; த"i _9னெல9;
எ9Fட9 iற=தயா9 வgய9" எ9(யாK. 44
இராம9 இலWDவைன அடWக, `ம=2ர9 அ012 wWn >றAபTதK

Page 60 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆbய9 இளவைல wWn, ’ஐய! m
{bய அKலன ெச AபK’ எ9றi9,
பாbைட வணCnன9, பைதWD ெந€Pன9;
ேதb ைட l1தக9 ேச றK ேமHனா9. 45
Os•ன9 ேத$Aj(; Os•W Q6_ ைற
?s•ன9 >ரl; அA >ரl J" ெந(
காs•ன9; காs•1த9 கKl மாsPயாK
ஓs•ன9; ஒIவI" உண$5றாமேல. 46
இராம9, { ைத இலWDவFட9 இரlK ெச KVதK
ைதயK த9 க'>", த9 தக5", த"iR",
ைமய; கIைணR", உண$5", வாeைமR",
ெச eயத9 lKVேம, ேச மமாகW S3T
ஐயF" JHனா9, அKg9 நாAபேண. 47
:லl9 }'ற"
je lைனWD உத5" வா7Wைக அரWகைரA jI=2, அ9னா$
ெச e lைனWD உத5" நsபாK ெச Kபவ$1 தTAப8 ஏeWD",
ைம lளWnயேத அ9ன வயCD, இI6 8ரWக, வான"
ைகlளWD எT1த8 எ9ன, வ=த8 - கட56 2Cக6. 48
மIம181 த9ைன ஊ9;" மறW ST" பாவ" X$WD"
உI" ஒ1த PைலH„ைர ஒIAபT18 உதl :9ற
கIம129 lைளைவ எ3zW கpAjT காண வ=த
தIம129 வதன" எ9னA jg=த8 - தh ெவ3 2Cக6. 49
மல$க6 Dl=2I1தK
கா"> உய$ கான" ெச KV" கbயவ9 வ;ைம wWn,
ேத"iன Dl=த JV" ெச Cக• mI"; ேச ைரA
பா"iன தைலய ஆnA பb=தன, Dl=8 சாe=த,
ஆ"பV"; எ9றJ8, :9ற J8 அல$வ8 உ3† ? 50
:ல‘pHK tவI" ெச KVதK
அ€சனW D9ற" அ9ன அழகF", அழக9 த9ைன
எ€சgK j9 J$1த9ன இளவV", இ=8 எ9பா9
ெவ€PைலA >Iவ1 தா6த9 ெமKல•WD ஏ'ப, ெவ3 xK
ப€PைடA பT1தால9ன ெவ3zலாA பரAபA Jனா$. 51
{ ைத தைரHK நட=8 ெச KVதK
P;:ைல மICDK SCைக ஏ=2ய ெச Kவ" எ9F"
ெந(HIC O=தK நCைக {ற•, m$WSA ?<9

Page 61 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெந(HIC O=தK நCைக {ற•, m$WSA ?<9
ந(யன, vட$=8 ெச 9; நட=தன6, ’நைவH9 mCD"
உ;வg அ9i9 ஊCD ஒ9; உ3ெடன’ yவKவ8 உ3† ? 52
tவI" ெத9 2ைச HK t9; 0ச ைன ˜ர" ெச KVதK
பb2 வானவF", ¢7பாK பI வைர ப'றா_9ன",
2Il9 நாயகF", ெத9பாK 0ச ைன இர3T Jனா9;
அIl பாe க3^", >3ணாe அ<n9ற மன_", தாF",
8bத மா9 ேதbK Jனா9 ெச eத8 fKலV'றா". 53
`ம=2ர9 வPsடைன க3T ெச e2 ெதbl1தK
க•ைக ஓ$ இர3T t9(K க• ம2K அ012 க3டா9;
அ• இைண v•தா9, ஆ2 _hவைன; அவF", உ'ற
ப• எலா" ேகsT, ெந€PK பIவரK உழ=தா9, _9ேன
_•5 எலா" உண$=தா9, ’அ=}! _•=தன9, ம9ன9’ எ9றா9. 54
வPsடF" `ம=2ரF" தயரதh9 அர3மைன >DதK
’:9; உய$ ப<ைய அ€P ேந$=2ல9 தTWக, வ6ளK;
ஒ9;" நா9 உைர1தK wWகா9, தIம12'D உ;2 பா$Aபா9;
ெவ9றவ$ உள‹ ேமைல l2Hைன?’ எ9; l"qA
j9 2z ம9ன9 QHK `ம=2ர„T" Jனா9. 55
’ேத$ S3T வ6ளK வ=தா9’ எ9; த" P=ைத உ=த,
ஊ$ S3ட 2Cக6 எ9ன ம9னைன உைழய$ `'(W
கா$ S3ட ேமhயாைனW க3•ல$; க3zK, வ'றா
m$ S3ட ெநT= ேத$A பாக9 :ைல க3ேட, 2Il9 X$=தா$. 56
இரத" வ=த8 அ(=த தயரத9 க3l<18 இராம9 வ=தானா என lன5தK
’இரத" வ=8 உ'ற8’ எ9;, ஆCD யாவI" இய"ப[T",
வரத9 வ=8'றா9 எ9ன, ம9னF" மயWக" X$=தா9;
>ைர த> கமல நாsட" jIWெகன l<18 wWn,
lரத மா தவைனW க3டா9, ’|ர9 வ=தன„?’ எ9றா9. 57
வPsட9 ப2K உைரயா8 அˆlட" lsT அகVதK
’இKைல’ எ9; உைரWகலா'றா9 ஏCnன9, _hவ9 :9றா9;
வKலவ9 _கேம, ’ந"i வ=2ல9’ எ9F" மா'ற"
fKலV", அரச9 ž$=தா9; 8ய$ உ; _hவ9, ’நா9 இˆ
அKலK கா3nKேல9’ எ9னா, ஆCD :9; அகலA Jனா9. 58
இராம9 காT ெச 9றைத `ம=2ர9 tல" அ(=த தயரத9 உH$ m1தK
நாயக9, i9F", த9 ேத$A பாகைன wWn, ’ந"i
ேச ய„? அzய„?’ எ9; உைர1தV", ேத$ வலாF",

Page 62 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேச ய„? அzய„?’ எ9; உைர1தV", ேத$ வலாF",
’ேவe உய$ கான", தாF", த"iR", q2ைலA j9F",
JHன9’ எ9றா9; எ9ற J7த1ேத ஆl Jனா9. 59
தயரதைன வா„$ Œளா உலnK ேச $1தK
இ=2ர9 _தKவராய கட5ள$ யாI" ஈ3•,
ச=2ர9 அைனய8 ஆCD ஓ$ மான129 தைலHK தாCn,
’வ=தன9, எ=ைத த=ைத!’ என மன" கp18, வ6ளK
உ=2யா9 உலn9 உ"ப$ Œ6nலா உலக18 உe1தா$. 60
தயரத9 மா3ட ெச e2 ேகsT Qச ைல >ல"பK
’உH$Aiல9, 8•A>" இKல9’ எ9;ண$=8, உIவ" X3•
அH$1தன6 wWn, ம9ன'D ஆIH$ இ9ைம ேத(,
மH'Dல" அைனய நCைக Qச ைல ம;n |7=தா6,
ெவH'`T Qைட த9hK எ9iலா உHb9 ேவவா6. 61
இI=த அ=தண„T எKலா" ஈ9றவ9 த9ைன ஈனA
ெபI= தவ" ெச eத நCைக, கணவhK ib=8, ெதeவ
மI=8 இழ=தவb9 l"q, மz ib அரl9 மா7n,
அI= 8ைண இழ=த அ9(' ெபைட என, அர'றV'றா6: 62
’தாேன! தாேன! த€ச" இலாதா9, தைக5 இKலா9,
Jனா9! Jனா9! எCகைள m18, இAj•8’ எ9னா,
வா9 m$ `3• ம3 அற வ'(, ம;D'ற
Œேன எ9ன, ெமe தTமா( l•n9றா6. 63
’ஒ9• நKநாsT உeWDவ$; இ=நாsT உH$காAபா$
அ9ேற? மWக6 ெப'; உH$ வா7வா$WD அவ" உ3ேட?
இ9ேற வ=8, ஈ3T ’அ€சK’ எனா8எ", மக9 எ9பா9,
S9றா9 அ9ேற த=ைதைய?’ எ9றா6 Dைலn9றா6. 64
’wR" இ9(, w9க2$ வா6, ேவK, இைவ இ9(
மாR" த9ைம மWகpனா[; மறம9ன9
காR" >6pW க$Wகட", நாக", கhவாைழ,
ேவR" J9றா9’ எ9; மயCகா l•n9றா6. 65
’வ•1தா7 O=தgK ேககய9 மாேத! ம2யாேல
i•1தாe ைவய"; ெப'றைன ேபரா வர"; இ9ேன
_•1தாe அ9ேற ம=2ர"?" எ9றா6 _nKவாe q9
8•1தாK எ9ன, ம9னவ9 மா$iK 8வ6n9றா6. 66
’அI=ேதராைனd ச"பரைனA ப3T அம$ ெவ9றாe;
இI=தா$ வா„$ உ9னIளாேல இh8; அ9னா$
lI=தா n9றாe’ எ9றன6, ேவழ18 அர` ஒ9ைறA
ib=8 ஆ$ அ9iK தா7i• எ9னA izR'றா6. 67
’ேவ6ld ெச Kவ" 8e12SK? ெமe"ைம1 8ைண இ9ைம
Page 63 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ேவ6ld ெச Kவ" 8e12SK? ெமe"ைம1 8ைண இ9ைம
c7l9 ெச Kவ" 8e12SK? }லா மF xg9
வா7l9 ெச Kவ" 8e12SK ம9?’ எ9றன6 - வா„$
ேக6ld ெச Kவ" 8eWக வH'; ஓ$ nைள த=தா9. 68
அ;ப2னாHர" ேதlமா$கL" 2ர3T வ=8 >ல">தK
ஆ< ேவ=த9 ெபI=ேதl அ9ன ப9h அ•8 அர'ற,
}< அ9ன `q12ைரR" 8ளCn ஏCn உH$ žர,
ஊ< 2bவ8 எனW QHK உைலR" ேவைல, ம'; ஒ<=த
மாைழ உ3க3 ேதlயI", மHg9 Dழா129 வ=8 இைர=தா$. 69
ேதlமா$க6 அைனவI" தயரதFட9 உH$ 8றWக எ3^தK
8€Pனாைன, த" உHb9 8ைணையW க3டா$; 8^Wக1தாK
ந€` yக$=தா$ என உடல" நTCகா:9றா$; எ9றாV",
அ€P அ•Cn l•=2லராK; - அ9i9 த;க3 i(8 உ3†?வ€ச" இKலா மன1தாைன வாhK vட$வா9 மன" வg1தா$. 70
அள" S6 அளWக$ இI" பரAiK, அ3ட$ உலnK, அA>ற12K
lளCD" மாத$, ’க'iனா$, இவb9 யா‹!’ என, :9றா$;
களCக" m1த ம2 _க1தா$; கான ெவ6ள" காK QAப,
8ளCகK இKலா1 தhWD9(K vWக மHg9 c7=8 இI=தா$. 71
ைக1த fKலாK உH$ இழ=8", >தKவ' ib=8", கைட ஓட
ெமe1த ேவ=த9 2I உட"ைபA ibயா$ ப'( ls•லராK;
i1த மயWD ஆ" `ற5 எ(R" iறlA ெபbய கடK கடWக,
உe18 Œ3ட நாவாHK, தா_" Jவா$ ஒWn9றா$. 72
`ம=2ரனாK ெச e2 அ(=த வPsட9 வI=8தK
மாதரா$க6 அ;ப2னாHரI" உ6ள" வg18 இIAப,
Q8 இK Dண18W Qச ைலR" இைளய மா8" Dைழ=8 ஏCக,
ž2 மz1 ேத$d `ம=2ர9 ெச 9;, அரச9 த9ைம fல, வ=த
ேவத _hவ9, l2 ெச eத lைனைய wWn l"_வா9. 73
வ=த _hவ9, ’வர" ST18 மகைன m1த வ9 க3ைம
எ=ைத X$1தா9’ என உ6ள18 எ3z எ3z இரCDவா9,
உ=8 கடgK ெபIC கல" ஒ9; உைடயா :'க1 தh நாeக9
ைந=8 mCகd ெச யK ஓரா ŒகாமைனA JK, நg5'றா9. 74
தயரதh9 உடைல ைதயல12gTதK
’ெச eயW கடவ ெச ய'Dbய P;வ$, ஈ3ைட யா$ அKல$;
எeதW கடவ jI6 எeதா8 இகவா8’ எ9ன, இயK> எ3ணா,
’ைமய' S•யா9 மக9, ஈ3T வ=தாK _•18" ம';’ எ9ன1
ைதய' கடgK nட=தாைள1 தHலW கடg9 தைல உe1தா9. 75

Page 64 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பரதைன அைழ18 வர வPsட9 ஓைல அFA>தK
ேதlமாைர, ’இவ'D உbைம ெச eR" நாpK, ெச = XH9
ஆl m12$’ என mWn, அbைவமா$க6 இIவைரR",
தா இK QHK தைல இI12, ’த3 தா$A பரத' S3T அைணக’ எ9;
ஏlனா9, ம9னவ9 ஆைண எ•8 _டCகK ST18, அவைர. 76
Jனா$ அவI", ேககய$Q9 j9 மா நகர" >க எeத;
ஆனா அ(l9 அI= தவF", அற" ஆ$ ப6p அ8 ேச $=தா9;
ேச னாப2H9 `ம=2ரைன ’ெச ய'பா'D உbய ெச eக’ எ9றா9;
ேமK நா" f9ன மா=த$WD lைள=த8 இh நா" lள">வா": 77
cbய9 உ21தK
Œ9 m$ ேவைல _ர` இய"ப, l3¥$ ஏ1த, ம3 இைற€ச,
˜ m$ ஒp வா6 >ைட இலCக, `ட$1 ேத$ ஏ(1 }9(னா9 ’வாேன >Wகா9 அI" >தKவ9; மWக6 அக9றா$; வI" அள5"
யாேன காAெப9, இˆ உலைக’ எ9பா9 Jல, எ( க2‹9. 78
காs•K l<1ெத•=த மWக6 இராமைனW காணா8 வI=8தK
வI=தா வ3ண" வI=2னா$; மற=தா$, த"ைம ’வ6ளV" ஆCD
இI=தா9’ எ9ேற இI=தா$க6 எKலா" எ•=தா$; அI6 இIWD"
ெபI=தாமைரக3 கI_nைலA ெபய$=தா$, காணா$; ேப8'றா$;
’jI=தா நயன" jI=2 நைமA j9றd c7=த’ எனA >ர3டா$. 79
இராமைனW காணாத நகரமா=த$ ெச eதைவ
எsT1 2ைச R" ஓTவா9 எ•வா$; l•வா$ இட$W கடV6;
’lsT m1தா9 நைம’ எ9பா$; ’ெவeய, ஐய9 lைன’ எ9பா$;
’ஒs•A பட$=த த3டக", இˆ உலக18 உள8 அ9•? உண$ைவd
`sTd ž$தK ப•8 அ9•? vட$8" ேதb9 `வT’ எ9பா$. 80
ேத$d`வT அ012 wWn ெச Kவ8 க3T மWக6 ஆரவாb1தK
ேதb9 `வT wWDவா$; 2I மா நகb9 qைச 1 2bய
ஊI" 2nbW D( ஒ'( உண$=தா$; எKலா" உH$ வ=தா$;
’ஆI" அ€சK; ஐய9 Je அ012 அைட=தா9’ என, அசhW
காI", கடV", ஒIவ<W S3T ஆ$1த எ9னW க•8 ஆ$1தா$. 81
மn7dP அைட=த மWகp9 த9ைம
மான" அரl9 வாe1 Xய வைளவா9 vைளவா6 எH'(9வ<
ஆன கT5WD, அIமI=தா அI=8" அ_த" ெப';e=8,
Jன j•2K >D=த உH$ j;1தா$ ஒ1தா$, jIவbய
ேவhK மதைன மத9 அ<1தா9 Œ3டா9 எ9ன ஆ3ைட0$. 82

Page 65 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேத$d`வs•ைன vட$=8 மWக6 அ012 அைடதK
ஆ; ெச Kலd ெச Kல, ேத$ ஆ< க3டா$, அய'பால
ேவ; ெச 9ற ெந( காணா$; l"மா:9ற உவைகயராe,
மா( உலக" வD1த நா6 வர"> கட=8 ம3 _•8"
ஏ( ஒTCD" எ(கடKJK, எHK மா நகர" எe2னா$. 83
மWக6 இராம9 கானக" ெச 9றைதR", ம9ன9 இற=தைதR" அ(=8 ெபI=8யI;தK
>Wகா$, ’அரச9 j9Fலக" Jனா9’ எ9F" jI6 ேகsடா$;
உWகா$, ெந€ச"; உH$ உD1தா$; உ'ற8 எ"மாK உைரAப அbதாK;
’தWகா9 Jனா9 வன"’ எ9F" தைகR" உண$=தா$; - qைக ஆl
அW கால1ேத அகV‡, அவ2 எ9; ஒ9; உளதானாK? 84
மWகp9 வI1த1ைத வPsட9 ஆ';தK
ம9ன'D அKலா$; வன"Jன ைம=த'D அKலா$; வாCக அbய
இ9னK PைறH9 இைடAபsடா$, இI=தா$; :9ற அI=தவF",
’உ9ன'D அbய ப<WD அ€P அ9• ஒ<=த8 யா9?’ எ9;,
ப9ன'D அbய பல ெந(R" பக$=8, பைதAைப mWnனா9. 85
ெவ6ள12ைட வா7 வட அனைல அ€P ேவைல கடவாத
ப6ளW கடg9, _h பzயாK, ைபR6 நகர" ைவnட, ேமK
வ6ளK தாைத பz எ9F" வா„$ தவ1தாK, வயCD இIp9
ந6pK Jன வb PைலW ைக ந"i ெச eைக நட18வா". 86
qைகA பாடKக6
vT1த கK இைடd Pல$ 8வ3டன$ 8H9றா$;
அT1த அைடH' Pல$ அ<=தன$ அய$=தா$;
உT1த 8nK `'; ஒI தைலd Pல$ உைற=தா$;
பT1த தpbK Pல$ பைச =தன$ அச=தா$. 16-1
ஒI 2ற18 உH$ எலா" >ர=8, ம'; அவ3
இI 2ற18 உள lைன இய';" எ"iரா9
தI 2ற18 ஏவைல1 தாCn, தா75 இலாA
jI 2றK `ம=2ர9 Jய i9னேர. 46-1
8=8q _ழCக, ேதவ$ ˜e மல$ j<=8 வா71த,
ச=2ர வதன18 ஏR" அர"ைபய$ த•வ, தCக6
_=8 vK Dல18•I" _Wகணா9 கண_" cழ,
அ=தர18 அரச9 ெச 9றா9, ஆன ேத$A பாக9 fKலாK. 59-1
6. கCைகA படல"
இராம9 { ைத இலWDவ„T காs•K ெச KலK

Page 66 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெவe09 ஒp த9ேமhHK lbž2H9 மைறயA
je0 எF" இைடயா•T" இைளயா“T", Jனா9"ைம0, மரகத‡, ம(கட[, மைழ _n[,
ஐ0, இவ9 வ•5!" எ9ப}$ அ<யா அழD உைடயா9. 1
{ ைதRட9 ெச KV" இராம9 மIத :ல12K 2bR" அ9ன" _தgயவ'ைறW கா^தK
அp அ9ன8 ஓ$ அறK 89hய Dழலா6, கடK அq729
ெதp5 அ9ன8 ஓ$ ~<யா6, :ைற தவ" அ9ன8 ஓ$ ெச யலா6,
ெவp அ9ன8 ஓ$ இைடயா•T" lைட அ9ன8 ஓ$ நைடயா9
கp அ9ன_" மட அ9ன_" நட" ஆTவ க3டா9. 2
அ€` அ"ைபR" ஐய9 தன8 அலD அ"ைபR" அளவா,
ந€சCகைள ெவல ஆnய நயனCகைள உைடயா9,
8€`"கp வb வ3Tக6 Dழg9 ப• `ழV"
க€சCகைள ம€ச9 கழK நDn9ற8 க3டா6. 3
மா க=த_", மகர=த_", அளக"தI" ம2H9
பாக" தI" yதலா•T, பவள=தI" இதழா9,
ேமக=தh வIn9ற8 q9„T என, qp$?3,
நாக" நh வIn9ற8 i•0T என, நடவா, 4
vைளகs•ய nைள_s•ய `I2d `ைவ அ_29,
nைளகs•ய கIlWnள$, இைச H9, பைச நறl9,
lைளகs•H9, ம8b18எ• nளlW np l<JK,
கைளகsடவ$ தைளlsெட( Dவைள1vைக க3டா9. 5
tவI" மIத :லW காsPகைள க3ட வ3ண" Qசல நாsைடW கட1தK
’அIAேப=2ய கலச18ைண, அ_ேத=2ய மதமா
மIAேப=2ய’ எனலா" _ ைல, மைழேய=2ய Dழலா6,
கIA> ஏ=2ர" _தலாHன க3டா6, இட$ காணா6,
jIAேப=2ய }ளா“T lைளயா•ன6, Jனா6. 6
பK ந=8 உD தரள" vD பட$ ப=2க6 பT m$
அ9ன=8HK வ2 த3டைல, அயKந=8 உைள >pன",
P9ன" தI" மல$P=2ய ெச (ந=தன வன" நK
j9 ந=2ய ந2, க3T உள" மn7த=தன$ Jனா$. 7
காKபாeவன _8ேம2க6 க2$ேமeவன, கைடவாeA
பாKபாeவன; நைறபாeவன மல$வாe அp படரd
ேச Kபாeவன; கயKபாeவன; ெச CகாKமட அ9ன"
JK, பாe>னK மடவா$ப• ெநT நாT அைவ Jனா$. 8
tவI" கCைகைய அைடதK
பb2 ப'(ய பKகல9 _'(ன$,

Page 67 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பb2 ப'(ய பKகல9 _'(ன$,
மIத ைவAi9 வளCெக• நாT ஒ”இ,
`I2 க'; உய$ }" இல$ `';;"
lb2 ைரA>னK கCைகைய ேமlனா$. 9
கCைகW கைரHK தCnHIWD" _hவ$க6 இராமைனW காண வIதK
கCைக எ9F" கட56 2Iந2
தCn ைவD" தJதன$ யாவI",
’எCக6 ெச Kக2 வ=த8’ எ9; ஏ_றா,
அCக3 நாயக9 காண, வ=8 அ3qனா$. 10
வ=த _hவ$கைள இராம9 தbP18 மn7தK
ெப3z9 wWD" `ைவHK, iற$iற$WD
எ3z wWn இய"ப அI" இ9ப1ைத,
ப3z9 wWD" பராஅ_ ைதAப`C
க3z9 wWnன$, உ6ளC கpWn9றா$. 11
_hவ$க6 இராமைன >க7=8 பா• ஆTதK
எ2$ST ஏ12ன$; இ9hைச பா•ன$;
ெவ2$S6 Qgன$, ஆ•ன$; |ரைனW
க2$S6 தாமைரW க3ணைனW க3zனாK,
ம8ர வாb அ_ெதன, மா=8வா$. 12
_hவ$க6 இராமைன1 த" இIAiட" அைழ18d ெச KVதK
மைனH9 mCnய மWகைள ைவகV"
:ைனR" ெந€Pன$ க3•ல$ ேநTவா$,
அைனய$ வ=8ற, ஆ3T எ2$=தா$க6JK,
இhய மாதவA ப6pS3T எe2னா$. 13
இராம9 வ< வ=த வI1த1ைத _hவ$க6 JWDதK
j<R" க3›$ >8A>னK ஆs•ன$;
~<R" இ9fg9, ~e"மல$ cs•ன$;
அ<lK அ9ெபF" ஆரq78 ஊs•ன$;
வ<HK வ=த வI1த1ைத |s•ன$. 14
இராமைன mரா• அ_8 உ3ண _hவ$க6 ேவ3டK
காR", காh' nழCD", கhகL",
˜ய ேத•W Sண$=தன$; ’}9றK! m
ஆய கCைக அI">னK ஆ•ைன,
Xைய ஒ"iைன, ெச eய_8’ எ9றன$. 15
இராமF" { ைதR" கCைகHK mராTதK

Page 68 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இராமF" { ைதR" கCைகHK mராTதK
மCைகய$WD lளWக9ன மாைனR",
ெச Cைக ப'(ன9, ேதவI" 89> அற,
பCகய18 அய9, ப3T, த9 பாத129
அ" ைகH9 தI" கCைகH9 ஆ•னா9. 16
இராமைன கCைக >க7தK
க9h mWக அI" கCைகR" ைகvழாA
’ப9h mWக அI" பாதக", பாI•$,
எ9h9 mWDவ$; யாF", இ9; எ9 த=த
உ9h9 mWnென9; உe=தென9 யா9’ எ9றா6. 17
கCைகHK t7D" இராமh9 }'ற"
ெவ" க3 நாகW கர12ன9, ெவ3zறW
கCைக வா$ச ைடW க'ைறய9, க'>ைட
மCைக காண:9றாTn9றா9, வn$1
2Cக6 c•ய ெச Kவh9 }9(னா9. 18
த6L" m$AெபIC கCைக1 தரCக1தாK,
வ6p y3zைட மாமல ரா•T",
ெவ6p ெவ3 :றA பா'கடK, ேமைலநா6
ப6p mCnய பா9ைமH9, }9(னா9. 19
{ ைத கCைகHK mராTதK
வ€P நாண இைடWD, மடநைடWD
அ€P அ9ன" ஒ8Cக, அ•ய9ன
க€ச" mbK ஒpAபW கயVகA
ப€P ெமKல•A பாைவR" ஆ•னா6. 20
{ ைத mரா•யதாK கCைக ந;மண" ெப;தK
ேதவ ேதவ9 ெச (ச ைடW க'ைறR6
Qைவ மாைல எIWST S9ைறH9
?5 நாறல6; ?CDழK O=தg9
நாl நா6மல$ கCைகR" நா(னா6. 21
கCைகH9 அைலக6 { ைத Œ8 ‡8தK
yைரW S•=8 எ•=8 ஓCn yடCகலாK
நைர1த O=தg9 நCைக ம=தாnh,
உைர1த { ைத தhைமைய உ9Fவா6,
2ைரWைக ms•d ெச lgH9 ஆs•னா6. 22
{ ைதH9 O=தK கCைக ெவ6ள12K }9;" காsP

Page 69 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

{ ைதH9 O=தK கCைக ெவ6ள12K }9;" காsP
மCைக வா$DழK க'ைற மைழWDல",
தCD mb ைட1 தா7=8 DைழAபன,
கCைக யா';ட9 ஓT" கbயவ6
jCD m$d`< Jவன J9றேத. 23
{ ைத >hத கCைகHK t7n எ•தK
`<பsT ஓCnய ˜CDஒg ஆ';1த9
l<HK ேச Vக6 வாhற ெவ6ள18,
_•n1 }9;n9றா6, _த' பா'கடK
அ•வ18 அ9; எ•வா6 எனK ஆHனா6. 24
இராம9 mரா•யதாK கCைகH9 மnைம qDதK
ெச eய தாமைர1 தா6ப3T X3டலாK,
ெவeய பாதக" X$18 lளCDவா6
ஐய9 ேமh எலா" அைள=தா6, இh,
ைவய" மா நரக12ைட ைவD‡? 25
இராம9 கட9 _•18 _hவb9 நKlI=8 உ3^தK
8ைற ந;">னK ஆ•d `I20$
உைறR6 எe2, உண$5 உைட0$ உண$
இைறவ9 ைகv•8, ஏ=8எb ஓ"iAi9
அ(ஞ$ காத'D அைமlI=8 ஆHனா9. 26
_hவ$ ST1த lI=தாK இராம9 மn7தK
வI=21 தா9 தர வ=த அ_ைதR",
’அI=8" m$’ எ9; அமரைர, ஊs•னா9,
lI=8 ெமKலடD உ3T lளCnனா92I=2னா$ வH' ெச eதன ேதR‡? 27
qைகA பாடKக6
அ9ன காரண18 ஐயF", ஆCD அவ$
உ9F ?ச ைன யா5" உவ=தi9,
q9F ெச € ச ைட ெமe1 தவ$ ேவ3•ட,
ப9ன சாைலH9 பாT இI=தா9 அ‹. 27-1
7. DகA படல"
Dகh9 அ(_க"
ஆய காைலH9, ஆHர" அ"iWD
நாயக9, J$W Dக9 எF" நாம1தா9,

Page 70 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

நாயக9, J$W Dக9 எF" நாம1தா9,
˜ய கCைக1 8ைற lT" v9ைமயா9,
காR" lKgன9, கK 2ர6 }pனா9. 1
8•ய9, நாHன9, }' ெச IA> ஆ$1த ேப$அ•ய9, அK ெச (=த9ன :ற12னா9,
ெந•ய தாைன ெநICகg9, m$ _nK
இ•H„T எ•=தால9ன ஈs•னா9. 2
S"> 81தb QT அ2$ ேபb ைக
ப"ைப ப"> பைடHன9, பKலவ18
அ"ப9, அ"iWD நாத9, அ< க56
8"i ஈsட" >ைர nைள `'ற1தா9. 3
காழ" இsட DறCnன9, கCைகH9
ஆழ" இsட ெநTைமHனா9, அைர
தாழ lsட ெச = }ல9, தயCDறd
cழ lsட vT >g வாgனா9. 4
பK vT1த9ன பK c7 கவ•ய9,
கK vT1த9ன JV" கழgனா9,
அK vT1த9ன D€Pய9, ஆpH9
ெந'§T ஒ18 ெநb=த >Iவ1தா9. 5
ெப3ைண வ9 ெச ;"i9 iறCnd ெச (
வ3ண வ9 மH$ வா$=8 உய$ _9 ைகய9,
க3 அக9 தட மா$> எF" கKgன9,
எ3ெணe உ3ட இI6 >ைர ேமhயா9. 6
கdfT ஆ$1த கைறW க2$ வாpன9,
நd` அராl9 நTWD; wWnன9,
idசார" அ9ன ேபdPன9, இ=2ர9
வdPராRத" JV" மICnனா9. 7
ஊ'றேம qக ஊ“T Œ9 yக$
நா'ற" ேமய நைக இK _க12னா9,
{'ற" இ9(R" X எழ wWDவா9,
O'ற" அ€சW D_;" Dரgனா9. 8
PICnேபர" என1 2ைரW கCைகH9
மICD }9;" நக$ உைற வா7Wைகய9,
ஒICD ேத“T Œ9 உபகார1த9, இI=த வ6ளைலW காண வ=8 எe2னா9. 9
இராமh9 தவdசாைலைய Dக9 ேச $தK
`'ற" அA >ற" :'க, `T கைண
lK 8ற=8, அைர |Wnய வா6 ஒ<18,
அ'ற" m1த மன12ன9, அ9iன9,
Page 71 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அ'ற" m1த மன12ன9, அ9iன9,
நK தவA ப6p வாHைல ந3zனா9. 10
Dக9 இலWDவFWD1 த9ைன அ(l1தK
Oவா _9ன", இைள09 D;n, ’m
ஆவா9 யா$?’ என, அ9i9 இைற€Pனா9;
’ேதவா! :9 கழK ேச lWக வ=தென9;
நாவாe ேவsTவ9, நாe அ•ேய9’ எ9றா9. 11
Dகh9 வரைவ இலWDவ9 இராமFWD அ(l1தK
’:'( ஈ3T’ எ9;, >WD ெந•யவ9 - v•8, த"i,
’S'றவ! :9ைனW காணW D;nன9, :q$=த Osடd
`'ற_", தாF"; உ6ள" ˜யவ9; தாH9 நKலா9;
எ'; m$W கCைக நாவாeWD இைற; Dக9 ஒIவ9’ எ9றா9. 12
இராமைனW க3T வணCn Dக9 த9 ைகRைறA jIைள ஏ'க ேவ3TதK
அ3ணV" lI"i, ’எ9பாK அைழ12 m அவைன’ எ9ன,
ப3ணவ9, ’வIக’ எ9ன, பblன9 lைரlK >Wகா9;
க3ணைனW க3z9 wWnW கh=தன9; இI3ட D€P
ம3 உறA பz=8, ேமh வைள18, வாe >ைத18 :9றா9. 13
இராம9 இIWகd fKல, Dக9 த9 ைகRைறA jIைள அ(l1தK
’இI12 ஈ3T’ எ9ன[T" இI=2ல9; எKைல m1த
அI12ய9, ’ேதF" ŒF" அ_2FWD அைமவ8 ஆக1
2I12ென9 Sண$=ேத9; எ9SK 2I உள"?’ எ9ன, |ர9
lI1த மாதவைர wWn _;வல9, lள"பV'றா9: 14
Dகன8 அ9ைப இராம9 பாராsTதK
’அbய, தா" உவAப, உ6ள18 அ9iனாK அைம=த காதK
ெதbதரW Sண$=த எ9றாK, அq72F" {$1த அ9ேற?
பblh9 த¤இய எ9h9 பl12ர"; எ"ம„$WD"
உbயன; இh29 நா_" உ3டென" அ9•?’ எ9றா9. 15
l•யgK நாவாe S3T வர Dகhட" இராம9 OறK
PCக ஏ; அைனய |ர9, i9னI" ெச A>வா9, ’யா"
இCD உைற=8, எ( m$W கCைக ஏ;8" நாைள; யாண$A
jCD" :9 `'ற1}T" Je உவ=8, இh8 உ9 ஊbK
தCn, m நாவா0T" சாI2 l•யK’ எ9றா9. 16
Dகன8 ேவ3TQ6
கா$ Dலா" :ற1தா9 Oற, காதல9 உண$18வா9, ’இA

Page 72 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

கா$ Dலா" :ற1தா9 Oற, காதல9 உண$18வா9, ’இA
பா$ Dலா" ெச Kவ! :9ைன, இCஙன" பா$1த க3ைண
ஈ$nலாW க6வேன9 யா9, இ9னg9 இIWைக wWn1
X$nேல9; ஆன8, ஐய! ெச eDெவ9 அ•ைம’ எ9றா9. 17
Dகh9 ேவ3TQைள இராம9 ஏ'றK
Qைத lK DbPK, அ9னா9 O(ய S6ைக ேகsடா9;
{ ைதைய wWn, த"i 2I_க" wWn, ’XராW
காதல9 ஆD"’ எ9;, கIைணH9 மல$=த க3ண9,
’யா2F" இhய ந3ப! இI12 ஈ3T, எ"~T’ எ9றா9. 18
அ•v•8 உவைக ˜3ட அைழ1தன9, ஆ< அ9ன
8•Rைடd ேச ைன ெவ6ள", ப6pையd `'ற ஏl,
வ• Pைல i•18, வாL" |Wn, வாe அ"> ப'(,
இ•Rைட ேமக" எ9ன இைர18 அவ3 கா18 :9றா9. 19
இராம9 நக$ mCnய காரண" அ(=8 Dக9 வI18தK
’2I நக$ X$=த வ3ண", மானவ! ெதb12’ எ9ன,
பIவரK த"i Oற, பb=தவ9 ைபR6 எe2,
இI க3 m$ அIl žர, DகF" ஆ3T இI=தா9, ’எ9ேன!
ெபI :லW nழ12 w';", ெப'(ல6 JV"’ எ9னா. 20
க2ரவ9 மைறதK
lb இIs பைகைய ஓs•, 2ைச கைள ெவ9;, ேமK :9;,
ஒI தh1 2nb உ=2, உய$ >க7 :;l, நாL"
இI :ல18 எவ$WD" உ6ள18 இI=8, அI6>b=8 |=த
ெச I வg |ர9 எ9னd ெச C க2$d ெச Kவ9 ெச 9றா9. 21
இராமF" { ைதR" உறCக இலWDவ9 காவK இI1தK
மாைலவாe :யம" ெச e8 மர>p இய'(, ைவகK,
ேவைலவாe அ_8 அ9னாL" |ரF" lb1த நாணK
மாைலவாeA பாb9 பாயK ைவnன$; வb lK ஏ=2W
காைலவாe அள5", த"i இைமAiல9, கா18 :9றா9. 22
இராம இலWDவைர wWn Dக9 இர5 _•8 க3›$ வ<ய :'றK
8"iH9 Dழா129 `';" `'ற1த9, vT1த lKல9,
ெவ"i ெவ=8 அ<யா:9ற ெந€Pன9, l<1த க3ண9
த"i :9றாைன wWn, தைலமக9 த9ைம wWn,
அ"iH9 தைலவ9 க3›$ அIl ž$ D9(9 :9றா9. 23
க2ரவ9 }9றV" தாமைர மல$தV"
8றWகேம _தல ஆய ˜யன யாைவேயF"

Page 73 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

8றWகேம _தல ஆய ˜யன யாைவேயF"
மறWDமா :ைனயK அ"மா!- வர"> இல }';" மாWக6
இறWDமா; இ8 எ9பா9JK _9ைன நா6 இற=தா9, i9 நா6,
iறWDமா; இ8 எ9பா9JK iற=தன9-iறவா ெவe09. 24
ெச €ெச ேவ ேச '(K }9;" தாமைர, ேதbK }9;"
ெவ€ `ட$d ெச Kவ9 ேமh wWnன lb=த; ேவ; ஓ$
அ€சன நாH; அ9ன ஐயைன wWn, ெச eய
வ€P வா7 வதன" எ9F" தாமைர மல$=த8 அ9ேற. 25
Dகைன நாவாe SணIமா; இராம9 பz1தK
நா6 _த'D அைம=த யா5" நய=தன9 இய'(, நாம1
}6 _த'D அைம=த lKலா9, மைறயவ$ vடரA Jனா9,
ஆ6 _த'D அைம=த ேக3ைம அ9பைன wWn, ’ஐய!
Q6 _த'D அைம=த நாவாe SணI2 lைரl9’ எ9றா9. 26
இராமைன த9 இIAiட12K தCக Dக9 ேவ3TதK
ஏlய ~<ேகளா, இ< >னK j< க3ணா9,
ஆlR" உைலn9றா9, அ• இைண ibகKலா9,
காlH9 மல$, காயா, கடK, மைழ, அைனயாைன1
ேதl•T அ• தாழா, P=தைன உைர ெச eவா9: 27
’je" _ ைற இலராK; எ" >கK இட" வனேமயாK;
Se" _ ைற உ; தாராe! Dைறlெல"; வgேயமாK;
ெச e" _ ைற D'ேறவK ெச eD8"; அ•0ைம
இ" _ ைற உற5 எ9னா இh8 இI ெந•8, எ" ஊ$; 28
’ேத9 உள; 2ைண உ3டாK; ேதவI" yக$த'D ஆ"
ஊ9 உள; 8ைண நாேய" உH$ உள; lைளயாடW
கா9 உள; >னK ஆடW கCைகR" உள8 அ9•?
நா9 உளதைனR" m இh8 இI; நட, எ"பாK; 29
’}K உள, 8nKJV"; `ைவ உள; vட$ ம€ச"
JK உள பர3; ைவD" >ைர உள; க•8 ஓT"
காK உள; Pைல ?^" ைக உள; கg வாh9ேமK உள jIேளF", lைர‘T Sண$ேவமாK; 30
’ஐ-இIப1}T ஐ=8 ஆHர$ உள$, ஆைண
ெச eDந$, Pைல ேவட$-ேதவb9 வgயாராK;
உeD8" அ•ேய"-எ" D•gைட, ஒI நா6, m
ைவD2 எh9 - ேமK ஓ$ வா75 இைல i(8’ எ9றா9. 31
Œ3T" வIைகHK Dகhட" வIவதாக இராம9 இய"பK
அ3ணV" அ8 ேகளா, அக" :ைற அI6 qWகா9,
ெவ3 :ற நைகெச eதா9; ’|ர! :9Fைழ யா" அA

Page 74 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெவ3 :ற நைகெச eதா9; ’|ர! :9Fைழ யா" அA
>3zய ந2 ஆ•A >hதைர வ<பாT உ';
எ3zய Pல நாpK D;D8" இh8’ எ9றா9. 32
Dக9 நாவாe Sணர, tவI" கCைகையW கட1தK
P=தைன உண$n'பா9 ெச 9றன9, lைர•T";
த=தன9 ெநT நாவாe; தாமைர நயன1தா9
அ=தண$தைம எKலா", ’அIL2$ lைட’ எ9னா,
இ=8l9 yதலா•T இளவ™T இh8 ஏறா. 33
’lT, நh க•8’ எ9றா9; ெமe உH$ அைனயாF",
_Tnன9, ெநT நாவாe; _b 2ைர ெநT m$வாe;
க•2h9, மட அ9னW க2அ8 ெச ல, :9றா$
இட$ உற, மைற0I" எb உ; ெம•D ஆனா$. 34
பாK உைட ~<யாL", பகலவ9 அைனயாF",
ேச Vைட ெநT நK m$ P=2ன$, lைளயாட;
}Vைட :q$ Qg9 8ழlட, எ• நாவாe,
காVைட ெநT ெஞ3•9, ெச 9ற8 க•8 அ"மா! 35
சா=8 அz >pன129 தட _ ைல உய$ கCைக,
கா=8 இன மz q9ன, க• கம7 கமல129
ேச =8 ஒp lbR" ெத3 2ைர எF" :q$ ைகயாK,
ஏ=2ன6; ஒI தாேன ஏ'(ன6; இh8 அAபாK. 36
இராம9 Dகhட" P12ரOட" ெச KV" வ< ப'( lன5தK
அ1 2ைச உ';, ஐய9, அ9பைன _க" wWn,
’P12ர Oட129 ெச K ெந( பக$’ எ9ன,
ப12H9 உH$ ஈR" பblன9 அ• தாழா,
’உ1தம! அ• நாேய9, ஓ8வ8 உள8’ எ9றா9. 37
’ெந(, இT ெந( வKேல9; ேந•ென9, வ•வாமK,
ந(யன கh காR", நற5, இைவ தர வKேல9;
உைறlட" அைமlAேப9; ஒI Š• வைர உ"ைமA
i(nெல9, உட9 ஏகA ெப;Dெவ9 எh9 நாேய9; 38
’Xயன வைக யா5" 2ைச 2ைச ெச ல x(,
˜யன உைற கான" 8Ilென9 வர வKேல9;
ேமHன jI6 நா•1 தIDெவ9; lைன _';"
ஏHன ெச ய வKேல9; இIpF" ெந( ெச Kேவ9; 39
’கKVெவ9 மைல; ேமV" கவைலH9 _தK யா5";
ெச KVெவ9 ெந( ˜ர"; ெச ( >னK தர வKேல9;
lK இன" உெள9; ஒ9;" ெவIவெல9; இIJ8"மKgF" உய$ }ளாe!- மல$ அ• ib ேயனாK; 40
2I உள" எh9, ம'; எ9 ேச ைனR" உடேன S3T,
Page 75 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

2I உள" எh9, ம'; எ9 ேச ைனR" உடேன S3T,
ஒIவெல9 ஒI J8" உைறDெவ9; உள$ ஆனா$
மIவல$ எh9, _9ேன மா6Dெவ9; வைச இKேல9;
jI அI மz மா$பா! J8ெவ9, உட9’ எ9றா9. 41
Dகைன அவ9 இன1தாIட9 இIWக இராம9 பz1தK
அ9னவ9 உைர ேகளா, அமலF" உைரேந$வா9;
’எ9 உH$ அைனயாe m; இளவK உ9 இைளயா9; இ=
ந9Fதலவ6 :9 ேக6; நp$ கடK :ல" எKலா"
உ9Fைடய8; நா9 உ9 v<K உbைமH9 உ6ேள9.’ 42
’89> உள8எh9 அ9• `க" உள8? அ8 அ9(A
i9> உள8; "இைட, ம9F" ib5 உள8" என, உ9ேனK;
_9> உெள", ஒI நாKேவ"; _•5 உள8 என உ9னா
அ9> உள, இh, நா" ஓ$ ஐவ$க6 உள$ ஆ„"; 43
’பட$ உற உள9, உ"i, கா9 உைற பகK எKலா";
இட$ உ; பைக யா? Je, யா9 என உbயாe m;
`ட$ உ; வ• ேவலாe! fK _ ைற கடேவ9 யா9;
வட 2ைச வI" அ= நா6, :9Fைழ வIn9ேற9. 44
’அCD உள nைள காவ'D அைம2H9 உள9, உ"i;
இCD உள nைள காவ'D யா$ உள$? உைரெச eயாe;
உ9 nைள என8 அ9•? உ; 8ய$ உறK ஆ‡?
எ9 nைள இ8 கா, எ9 ஏவg9 இh8’ எ9றா9. 45
Dக9 lைடெப;தV", tவI" காs•'D6 ெச KVதV"
பz ~< கடவாதா9, பIவரK இகவாதா9,
iz உைடயவ9 எ9F" iblன9, lைடS3டா9;
அz இைழ மH[T" ஐயF" இைள0F"
2z மர", :ைற காhK ேச ^; ெந( ெச 9றா$. 46
qைகA பாடKக6
:9றா9 ெந€PK :ர">;" அ9பாK,
’இ9ேற :9 பz ெச e2ட, இைறவா!
ந9ேற வ=தென9; நாe அ•ேய9 யா9’
எ9ேற Olன9-எHbனb9 இைற09. 10-1
ெவHK lb கனகW D9ற18 எ<K ெகட lலD ž2W
கHK lb வHரA ைப" ?3 கT= 2றK மடCகK அ9னா9
8HK எF" அணCD வ=8 }9றV", அவைள, ’நாேம
எHVைட அ012 t˜$ எe8 நா9 எe8க!’ எ9றா9. 22-1
மறW க3 வா6 இைளய |ர9 ஆைணைய ம;1தK ெச Kலா
உறWக மா மா8", அ3ணK உபய பCகயCக6 J'(,

Page 76 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உறWக மா மா8", அ3ணK உபய பCகயCக6 J'(,
’8றWகமா" எ9னK ஆய ˜e ம2K அ012 எe2
இ;WD"நா6, எ=ைத பாத" எe8வK’ எ9னA Jனா6. 22-2
ம'றவ6 இைற€P ஏக, மா மல$1 தlP9 mCகாA
j'§• 0T" ஐய9 8HKதI" >9ைம wWn,
இ'ற8 ஓ$ ெந€ச9 ஆn, இI க3 m$ அIl žர,
உ'ற ஓlய" அ8 எ9ன, ஒI Pைல அதh9 :9றா9. 22-3
8. வன" >D படல"
இராம9, Pைத இலWDவFட9 காsT வ<HK பயz1தK
?bய$ >ண$ மாத$ j8 மன" என, ம9F"
ஈர_", ’உள8, இK’ எ9; அ(5 அI6 இளேவhK,
ஆbய9 வர[T", அ_8 அளlய {தW
கா$ உ; D( மானW காs•ய8, அவ3 எCD". 1
ெவHK, இள :லேவJK, lb க2$ இைட |ச,
பHK மர" :ழK ஈன, பh >ைர 8p ேமகA
>யK தர, இள ெம9 காK ? அளlய8 எeத,
மHgன" நட" ஆT" வ< இhயன Jனா$. 2
வ<HK உ6ள இhய காsPகைள இராம9 { ைதWDW காsTதK
’ம9றg9 மg Qதாe! மHK இயK மட மாேன!இ9 8HK வ2 Qப18 இன" lbவன எCD",
S9ைறக6 fb J29 DAைபக6, Dல மாைலA
j9 2z மz மானA jgவன-பல-காணாe! 3
’பா3, இள q¬; ஆக, பT மைழ பைண ஆக,
நாzன vD ¦g Qgன நட" ஆடK,
"?zயK! :ன சாயK jgவ8 பல க3z9
காzய" எனK ஆD", கp மHK-இைவ காணாe! 4
’ேச =8 ஒp lb ெச ˆ வாeA ைபC np, ெச ( QலW
கா=தp9 மல$ ஏ(W Q8வ,-கl9 ஆI"
மா= தp$ ந; ேமh மCைக!-:9 மz _9 ைக
ஏ=2ன எனK ஆD" இயKiன; இைவ காணாe! 5
’ெநe€ ¬ ைற ெநT ேவg9 :ற" உ; 2ற" _'(W
ைக€ ¬ ைற :q$ க3ணாe!- கI2ன இன" எ9ேற
ெமe€ ¬ ைற lb சாயK க3T, :9 l< க3T,
ம€ைஞR" மட மாF" வIவன பல-காணாe! 6
’? அல$ Dர•T" >ைட தவ7 iட5 ஈF"
மா அல$ fb cழK, 8HK எ• மHK ஒ9(9
˜lH9 மண" நாற, 8ைண ib ெபைட, தா9 அd

Page 77 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

˜lH9 மண" நாற, 8ைண ib ெபைட, தா9 அd
ேச வ™T உற ஊ•1 2bவத9 இயK காணாe! 7
’அI=த2 அைனயாேள! அ_2F" இhயாேள!ெச I=2H9 மல$ தாCD" ெச ( இத7 வன žக"
jI=2ன கp வ3•9 jgவன, j9 ஊ8"
இI=ைதH9 எ• m ஒ18 எ•வன;-இயK காணாe! 8
’ஏ=8 இள _ ைலயாேள! எ•த அI எ<லாேள!
கா=தp9 _ ைக க3z9 க3T, ஒI கp ம€ைஞ,
’பா=த6 இ8’ என உ9hW கˆlய ப• பாரா,
ேத" தள5க6 ெச eR" P; D;நைக-காணாe! 9
’D9; உைற வய மாl9 DIைளR", இI6 P=2A
i9(ன8 எனK ஆD" i• தI P; மா5",
அ9(ல ib5 ஒKலா; அ3ட$த" மைன ஆl9
க9§T lைளயாT" கpயன பல-காணாe! 10
’அnK >ைன DழK மாேத! அz இைழ எனK ஆD"
நD மல$ :ைற மாைலW S">க6, ந2};"
8nK >ைர 2ைர mbK }eவன, 8ைற ஆT"
_n7 இள _ ைலயாb9 t7Dவ பல-காணாe! 11
’_';; _ ைக n3•, _ரKnல Pல 8"i,
lK 2I yதK மாேத! அ" மல$ lb QCn9
`'; உ; மல$ ஏ(1 8HKவன, `ட$ q9F"
j9 தகT உ; mல" >ைரவன பல-காணாe! 12
’O•ய நைற வாHK S3டன, l< S6ளா
t•ய கp ம9ன, _Tnன ெந( காணா,
ஆ•ய, Pைற மா வ3T, அ=தb9, இைச _9ன"
பா•ய ெபைட க3ணா வIவன பல-காணாe! 13
’க9hய$ அz Qல" க'; அ(Dந$ எ9ன,
j9 அz :ற ேவCைக QCDக6, >8 ெம9 ?,
அ9ன ெம9 நைடயாe! :9 அளக நK yதK அA>"
P9ன ெம9 மல$ மானd P=8வ பல-காணாe! 14
’மண" nள$ மல$, வாச மாIத" வர |ச,
கண" nள$தI `3ண", கKgைடயன, கான18;
அணCnF" இhயாe! உ9 அz வட _ ைல _9(K
`ணCnன" அைவ மான1 8;வன-அைவ காணாe! 15
’"அ• இைண jைறகKலா" எ9;SK, அத$ எCD",
இைட இைட மல$ P=8" இன மர"?-இைவ காணாe!
S•H“T இள வாசW S">க6, DHேல! உ9
8• >ைர இைட நாz1 8வ6வன-அைவ காணாe! 16
’வா6 >ைர l<யாe! உ9 மல$ அ• அz மான1

Page 78 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’வா6 >ைர l<யாe! உ9 மல$ அ• அz மான1
தா6 >ைர தp$ ைவD" தைக ¬q;-இைவ காணாe!
Q6 >ைர இI6 வாசW DழK >ைர மைழ-காணாe!
}6 >ைர இள ேவH9 vD2க6-அைவ காணாe! 17
’? நைன Pைன 89(, >6 இைட இைட ப"i,
நாK :ற நp$ வKgW S• நைவ இல பKn,
மா9 இன", மHK மாைல, DHK இன", வ2 கான"X :க$ v<K ஆைட1 2ைர jIவன-பாராe!’ 18
இராம9 { ைதWD P12ரOட மைலைய காsTதK
எ9;, நK மடவா•T இh2h9 lைளயா•,
j9 2z 2ர6 }ளா9; JHன9 ெந(; J8"
ெச 9ற8 DடபாK; ’அ1 2I மைல இ8 அ9•?’
எ9றன9; ’lைன ெவ9•$ ேம5 இட"’ என[T", 19
இராமைன எ2$S6ள பர18வாச _hவ$ வIதK
அI12H9 அக" l"_" அ9iன9, ’ெநT நாpK
2I12ய lைன _'('; இ9;’ எனK ெதbn9றா9,
பர18வ9 எF" நாமA பர _h, பவ wH9
மI18வ9 அைனயாைன, வர5 எ2$Sள வ=தா9. 20
பர18வாச _hவb9 ப3>க6
DைடHன9; :q$ Qல9; D3•ைகHன9; tbd
ச ைடHன9; உb மாh9 சIம9; நK மர நாb9
உைடHன9; மH$ நாV" உIlன9; ெந( ேப^"
நைடHன9; மைற நாV" நட" நlK தI நாவா9; 21
ெச = தழK >b ெச Kவ9; 2ைச _க _h ெச ˆேவ
த=தன உH$ எKலா" த9 உH$ என நKD"
அ=தண9; ’உலD ஏ•" அைம’ எh9, அமேரச9
உ=2H9 உதவாேம, உதlT v<K வKலா9. 22
_hவ$ இராம9 வ=த காரண1ைத lன5தK
அ" _h வர[T", அழகF", அல$ ˜l
_" _ ைற v•தா9; அ" _தKவF", எ2$>Kg,
’இ" _ ைற உI• நா9 கா3Dவ8?" என உ6ள"
l"qன9; இ< க3›$ l< வ< உக :9றா9. 23
’அகK இட" ெந•8 ஆL" அைம2ைய; அ8 Xர,
>கK இட" எம8 ஆD" >ைரHைட, இ8 நாpK,
தக5 இல தவ ேவட" த•lைன வIவா9 எ9இகK அT Pைல |ர!- இைளயவ“T"?’ எ9றா9. 24

Page 79 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இராம9 நட=த8 உைரWக, _hவb9 வI1த"
உ'; உள jI6 எKலா" உண$5ற உைரெச eதா9;
நK தவ _h, ’அ=}! l2 தI நைவ!’ எ9பா9,
’இ'ற8 ெச யK உ3† இh?’ என, இட$ S3டா9,
’ெப'(ல6 தவ", அ=}! ெபI :லமக6’ எ9றா9. 25
’"8A> உற7 8வ$ வாH9 ˜e ~< மH[T"
அA> உ; கடK ஞால" ஆL2 க•8" எ9னா,
ஒA> அ;" மக9 உ9ைன, "உய$ வன" உற ஏD" எ9;,
எA பb` உH$ உe=தா9 எ9 8ைணயவ9?’ எ9றா9. 26
_hவb9 ஆPரம186 tவI" ெச KVதK
’அKலV" உள; இ9ப" அ^கV" உள அ9•?
நKல5" உள; ெச eR" நைவகL" உள; அ=}!
இKைல ஒ$ பய9 நா9 இ9; இட$ உ;" இ29’ எ9னா,
>Kgன9, உடேன S3T, இh8 உைற >ைர >Wகா9. 27
_hவb9 lI=}"பK
>WD, உைறlட" நKn, ?ச ைன _ ைற ேபz,
தWகன கh காR" த=8, உைரதI" அ9பாK
vWக நK_ ைற O(, ˜யவ9 உH$JV"
மWகp9 அI6 உ'றா9; ைம=தI" மn75 உ'றா$. 28
இராமைன த"_ட9 தCnHIWக _hவ$ ேவ3TதK
ைவnன$ க2$ நா;" அளைவH9 மைற0F",
’உeDெவ" இவ„T யா" உட9 உைறதg9’ எ9பா9,
ெச eதன9 இh8 எKலா"; ெச Kவைன _க" _9னா,
’Se Dல மல$ மா$ப! O;வ8 உள8’ எ9றா9; 29
’:ைறR", m$, மல$, ெநTC கh, nழCD, காe nட=த;
DைறR" Xயைவ; ˜யைவ Dைற5 இல; எ"‡T
உைறR" இˆ வ<, ஒICnhK உய$ தவ" _யKவா$WD
இைறR", ஈ8 அலா8 இhய8 ஓ$ இட" அb8; இ9F", 30
’கCைகயா•T கbயவ6, நாமக6, கல=த
சCக" ஆதg9, ibயெல9; தாமைரd ெச Cக3
அ" க3 நாயக! அயFWD", அI" ெபறK X$1த";
எCக6 Jgய$ தர1த8 அ9;; இI12$ ஈ3T’ எ9றா9. 31
தCக இயலாைம D(18 இராம9 O;தK
?3ட மா தவ9, அ" ~< lI"iன9 >கல,
’m3ட8 அ9; இ8 :ைற >னK நாsTWD; ெநT நா6,

Page 80 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’m3ட8 அ9; இ8 :ைற >னK நாsTWD; ெநT நா6,
மா3ட P=ைதய! இˆ வ< ைவDெவ9 எ9றாK,
ஈ3ட யாவI" ெநICDவ$’ எ9றன9 இராம9. 32
இராமFWD _hவb9 அ(5ைர
’ஆவ8 உ6ளேத; ஐய! ேக6; ஐ-இர3T அைம=த
காவதA j<'D அA >ற" க<=தi9, கா3•;
ேம5 காதg9 ைவD2$-l3zF" இhதாK;
ேதவ$ ைகv•" P12ர Oட" எ9; உளேத.’ 33
tவI" _hவbட" lைடெப'; ய_ைனW கைர அைடதK
எ9; காதg9 ஏHன9; அ• v•8 ஏ12,
S9ைற ேவeC DழK Qவல$ _Kைல, அ" DTq
ெச 9; ெச C க2$d ெச KவF" நT உற, P; மா9
க9; m$ yக$ காp=2 எF" ந2 க3டா$. 34
tவI" ய_ைனHK mரா• உண5 உ3^தK
ஆ; க3டன$; அக" மn7=8 இைற€Pன$; அ(=8,
m; }e மz ேமhய$ ெநT" >னK ப•=தா$;
ஊ;" ெம9 கh nழCn„T உ3T, m$ உ3டா$;
’ஏ( ஏDவ8 எCஙன"?’ எ9றV", இைள09, 35
ெதAப" அைம18 இலWDவ9 இIவைரR" அWகைர ேச $1தK
வாCD ேவeC கைழ 8z1தன9; மாைணH9 S•யாK,
ஓCD ெதAப" ஒ9; அைம18, அத9 உ"பb9, உல"JK
|CD }6 அ3ணK ேதl0T இh8 |'(IAப,
mCnனா9, அ=த ெநT ந2, இI ைகயாK m=2. 36
ஆைல பாe வயK அ012ய$ ஆ3தைகWD இைளயா9
மாைல மாK வைர1 }6 எF" ம=தர" 2bய,
காைல ேவைலையW கட=த8, க<=த m$ க•29;
ேமைல ேவைலHK பாe=த8, Œ3ட m$ ெவ6ள". 37
tவI" பாைல :ல1ைத அைடதK
அைனய$, அA >னK ஏ(ன$; அW கைர அைண=தா$;
>ைனR" வ'கைலA j'iன$ ெநT ெந( Jனா$;
PைனR" tல_" _கT" ெவ=8, இI :ல" Xe=8,
:ைனR" ெந€ச_" `Tவ8 ஓ$ ெநT€ `ர" ேந$=தா$. 38
இராம9 :ைனவாK பாைல மா(W Dp$தK
’mCகK ஆ'றல6 சனn’ எ9;, அ3ணV" :ைன=தா9;
ஓCD ெவeயவ9, உTப2 எனW க2$ உD1தா9;

Page 81 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஓCD ெவeயவ9, உTப2 எனW க2$ உD1தா9;
தாCD ெவC கட18 உலைவக6 தைழ S3T தைழ1த;
பாCD ெவC கனK; பCகய வனCகளாeA பர=த; 39
வ;18 l12ய அைனயன வK அHK பரKக6,
ப(18 l12ய மல$ எனW Dp$=தன; பைச =த;
இ;18 எ(=தன வKgக6 இள= தp$ ஈ9ற;
க;1த வா6 அர5 எH'(-T அ_8 உகW கp1த; 40
D•q ேமகCக6 D_(ன, Dp$ 8p Sண$=த;
_• lK ேவடI", _hவb9 _hnல$, உHைர;
த•l :9றன, பP இல, பைக இல, தz=த,
உ•ைவH9 _ ைல மா9 இளC க9;க6 உ3ட; 41
கK அைளW nட=8 அகT ெவ=8 அய$n9ற கத7 பா">,
அKலK உ'(ல, அைல >னK nட=தன அைனய;
வKைல உ'ற ேவe, >'§T" எbவன, மz வா7
>K எH'; இளC க9hய$ }6 எனA jg=த; 42
பட$=8 எ•=த >K, ப` :றW க"பள" பரAiW
nட=த J9றன; ேககய" }ைகக6 nளர,
மட=ைதமா$ என, நாடக" வH=v;" நl9ற;
vட$=8 பாணb9 பாCD இைச _ர9றன 8"i; 43
கால" இ9(R" கh=தன கh; ெநTC க=த",
tல" இ9(R" _n71தன, :ல9 உற _•8";
Qல மCைகய$ ஒ1தன, S"ப$க6;-இ9பd
{ல" அ9(R", ெச e தவ" ேவ;" ஒ9; உள}? 44
எHன$ தCD இட" இI•க6 இIAiட" ஏe=த;
வH9 வH9v;", மz :றW QபCக6 மல$=த;
பHK மர"v;", பb=தன ேபைடையA பHV"
DHK இரCnன; DரCnன; DI=த" :9; அI"iன _I=த". 45
ப=த ஞாs>; பாசைற, jI6வH9, பIவ"
த=த ேக6வைர உH$ உற1 த•lன$, ib=த
க=த ஓ2ய$ P=ைதH9 S2Aப8-அW கழ[$
வ=த J8, அவ$ மன" எனW Dp$=த8-அˆ வனேம! 46
P12ரOட மைலைய tவI" கா^தK
ெவp; mCnய பாைலைய ெமKெலனA Jனா$,
Dp;" வா9 ம2W Dழl, த9 cK வH'; ஒpAப,
ip; ேமக1ைதA i• எனA ெபI" பைன1 தடW ைக
கp; msT" அd P12ர Oட1ைதW க3டா$. 47
9. P12ரOடA படல"
இராம9 P12ரOட மைலH9 அழைக { ைதWDW காs• மn7தK
Page 82 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இராம9 P12ரOட மைலH9 அழைக { ைதWDW காs• மn7தK
:ைனR" ேதவ$WD" நமWD" ஒ18, ஒI ெந( :9ற
அனக9, அ" கன9, ஆHர" ெபயIைட அமல9,
சனக9 மா மடமH'D அ=தd ச=தன" ெச (=த
கனக மாK வைர இயK> எலா" ெதb5றW காsT". 1
’வாL" ேவV" lsT அளாHன அைனய க3 மHேல!
தாp9 ஏல_" தமால_" vட$தI சாரK,
mள மாைலய 8HKவன m$ உ3ட கம€ cK
காளேமக_" நாக_" ெதbnல-காணாe! 2
’DI2 வா6 எனd ெச ˆ அb பர=த க3 DHேல!
மIl மாK வைர உ"பbK D2Wn9ற வIைட,
`I2JK ெதp மரகதW S•€ `ட$ `'ற,
பI2 வானவ9 ப`" பb >ைரவன-பாராe! 3
’வட" S6 ?3 _ ைல மட மHேல! மதW கதமா
அடCD ேப7 வH'; அர5 உb அைமv;" vடWn,
தடCக6 };" :9; ஆTவ, த3டைல அ012
yடCD மாpைக1 8n'S• :க$Aபன-wWகாe! 4
’உவbவாe அ9(A பா'கடK உதlய அ_ேத!
8வb9 m6 மz1 தட"v;" இட"v;" 8வ9(,
கவb மாK :ற வாK >ைட ெபய$வன, க•29
பவள மாK வைர அIlையA jIlய-பாராe! 5
’சல" தைலWS3ட {ய1தாK, தh மதW கத மா
உல=8 |7தg9 P=2ன உ2ர12K, மடவா$
>ல=த காைல அ'; உWகன DCDமA j2HK
கல=த _18 என, ேவழ _18 இைமAபன-காணாe! 6
’m3ட மாK வைர ம2 உற, ெநT _• :வ=த
˜3T மா மzd `ட$ ச ைடW க'ைறH9 }9ற,
மா3ட வாK :ற அIl அ" மழ lைடA பாக9
கா3 தD" ச ைடW கCைகைய :க$Aபன-காணாe! 7
’vsட வா$ `ைன, `ட$ ஒp மz•T" ˜l
lsட ெச 9றன, lடா மத மைழ அன ேவழ"
வsட ேவCைகH9 மல’T" தைத=தன, வயCD"
பsட" ெந'(HK `'(ய JKவன-பாராe! 8
’இைழ=த xK இைண மzW Dட" `மWn9ற8 எ9னW
Dைழ=த y3 இைடW Dl இள வன _ ைலW S"ேப!
தைழ=த ச=தனd žைல த9 ெச லlைன1 தTAப,
yைழ=8 Jn9ற8 ஒWn9ற ம2Hைன wWகாe! 9
’உID காதg9 தைழS3T மழைல வ3T ஓdP,
_ID நா; ெச = ேதhைன _ ைழ:9;" வாCn,
Page 83 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

_ID நா; ெச = ேதhைன _ ைழ:9;" வாCn,
ெபID cK இள" i•WD ஒI iைற மIA> யாைன,
பIக, வாHhK, ைகH9:9; அpAப8-பாராe! 10
’அpWD" நாயக9 மாைய >WD அடCnன9 எhF",
கpA> இK இ=2ய18 0nையW கரWnல9; அ8JK,
ஒp18 :9;ள$ ஆHF" உI1 ெதbn9ற
பpWD அைறd Pல பb_க மாWகைளA-பாராe! 11
’ஆTn9ற மா மHgF" அழnய DHேல!
OTn9(ல$, S•dPய$ த" மன" S2Aப
ஊTn9றன$, S•நைர உInன$ wWகA
பாTn9றன, n9னர q8னCக6-பாராe! 12
’lKg வாCnய Pைல எனA jg yதK lளWேக!
வKgதா" கைழ தாWகg9 வ<=8 இ< iரச",
SKg வாCnய D9றவ$ S• ெநTC கவைல
கKg வாCnய D<கைள :ைறAபன-காணாe. 13
’ஒI5 இK ெப3ைம எ9; உைரWn9ற உடgFWD உHேர!
மI5 காதg9 இh8 உட9 ஆ•ய ம=2
அIl m$ST |ச, தா9 அA >ற18 ஏ(,
கIl மா மைழ உ2$Aப8 ஓ$ கTவைனW-காணாe! 14
’|; ப€PhK அq7த ெநe மாs•ய lளWேக!
{; ெவC க2$ ெச (=தன, ேப$கல, 2bயா
மா; இK ம3•ல" :ர"iய மாzWக மzWகKபாைற ம'; ஒI பb2H9 jgவ8-பாராe! 15
’{ல" இ9ன8 எ9; அI=த2WD அIpய 2Iேவ!
mல வ3•ன" ப•=8 எழ, வைள=8 உட9 :q$வ
Qல ேவCைகH9 S"ப$க6, j9 மல$ ˜lW
காghK v•8 எ•வன :க$Aபன-காணாe! 16
’lK S6 வா6 yதK, lளCD இைழ, இள= தp$W S•=ேத!
எK S6 மாK வைர உ"பb9, இI" >ன" காWD"
SK S6 ேவK கணா$ D”இ இன18 எ( DIl=தW
க'க6, வாhைட Œ9 என |7வன-காணாe! 17
’வb S6 ஒ3 Pைல வயவ$த" கzdPH9 ம(1த
பbய காK அnK `ட, :q$ ப`" >ைகA படல",
அbய ேவ2ய$, ஆD2A >ைக•T" அளl,
கbய மாK வைரW S•=8 எனA பட$வன-காணாe! 18
’நான", நா6மல$, நைற, அnK, நாl, ேத9, நா;"
žைன வா$ Dழ' `ைம jறா8 இ;" இைட1 }காe!
வான யா; Œ9 மல$=தன எனA >னK வற=த
கான யா;க6 க2$ மz இைமAபன-காணாe! 19

Page 84 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ம€` அளாlய மாzWகA பாைறHK மைறவ,
ெச €ெச ேவ ெநT மரகதA பாைறHK ெதbவ,
l€ைச நா•ய$ S•ந‹T ஊ•ய lமலA
ப€` அளாlய {ற•d `வ•க6-பாராe! 20
’`<1த ெச "jh9 vைள>ைர உ=2H9 8ைணேய!
S<1த மா மz அIl•T இ<வன, Qல"
அ<18 ேமlய அர"ைபய$ அறK >ைர O=தK
க<18 mWnய க'பக ந; மல$-காணாe! 21
’அைற கழK PைலW D9றவ$ அக9 >ன" காவK
பைற எT18, ஒI கTவ9 :9; அ•Aப8-பாராe!
iைறைய எs•ன6 i•18, "இத'D இ8 iைழ" எ9னா,
கைற 8ைடWD;" ேபைத ஓ$ S•dPையW-காணாe! 22
’அT1த பK பகK அ9பb9 ib=தவ$ எ9ப8
எT18 ந"தமWD இய">வ எனW, கb=8 இI3ட
vT1த மாதld cழgK, c$ அரமகp$
பT18 ைவnய பKலவ சயனCக6-பாராe! 23
’:ைன=த J2F" அq78 ஒWD" ேநb ைழ! :ைற ேத9
வைன=த ேவCைகHK, QCnhK, வH=v;" vT18W
Dh=த ஊசgK, S•dPய$ எT1த இ9 D(€P
கh=த பாடK ேகsT, அ`ணமா வIவன-காணாe! 24
’இல5" இ=2ரQப_" >ைர இத7 இh0e!
அல5" y3 8p அIl m$, அர"ைபய$ ஆட,
கலைவ, சா=8, ெச C DCDம", க'பக" ST1த
பல5" }eதg9 பbமள" கம7வன-பாராe! 25
’ெச " jனாK ெச e8, Dgக" இsT எ•2ய ெச A> ஓ$
S"> தாCnய8 எனA jg வன _ ைலW S•ேய!
அ" j9 மாK வைர, அல$ க2$ உdP ெச 9; அ^கA
ைப" j9 மா _• qைலdPய8 ஒAப8-பாராe! 26
’மட=ைதமா$கpK 2லதேம! மz :ற1 2z கK
vட$=த பாைறHK, ேவHன" fb க2$ _1த"
இட"v;" nட=8 இைமAபன, எWD இள€ ெச Wக$
பட$=த வாhைட, தாரைக :க$Aபன-பாராe! 27
’D•5 y3 vைள ேவHF", D( நர"> எ(5';
எ•5 த3 தq7 யா<F" இhய fK npேய!
_•வ8" மல$ lb=த தா6 _IWD இைட qைட=த
ப•வ", ெவC கனK க8lய8 ஒAபன-பாராe! 28
’வைளக6 கா=தpK ெபeதன அைனய ைக" மHேல!
vைள S6 தா7 தடW ைக= ெநT= 8I12HK ˜Wn,
அள5 இK tAiன$ அI= தவ$WD, அIl m$ Sண$=8,

Page 85 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அள5 இK tAiன$ அI= தவ$WD, அIl m$ Sண$=8,
களப மாK கb D3•ைகd fbவன-காணாe! 29
’வTl9 மா வn$ இைவ எனA jg=த க3 மHேல!
இTD க3zன$, இட$ உ; tAiன$ ஏக,
ெநTD OனK வாK ms•ன, உID; ெந€சW
கTவ9, மா தவ$WD அI ெந( காsTவ-காணாe! 30
’பா=த6, ேத$, இைவ ப<படA பர=த ேப$ அKDK!
ஏ=8 xK அz மா$iன$ ஆD2WD இையயW
O=தK ெம9 மHK D;nன ெநT€ Pைற Qg,
கா=8 D3ட12K அடCD எb எ•A>வ-காணாe! 31
’அல"> வா$ DழK ஆe மHK ெப3 அICகலேம!
நல"ெபe ேவ2ய$ மா$iFWD இைய5ற நா•,
Pல"i, ப€PhK, PWD அற1 ெதb=த xK, ேத மா"பல" ெபe ம=2க6 உட9 வ=8 STAபன-பாராe! 32
’ெதb ைவமா$WD ஒI கsடைள எனd ெச eத 2Iேவ!
ெபbய மாW கh, பலாW கh, iறCnய வாைழ
அbய மாW கh, கTவ9க6 அ9> S3T அpAப,
கbய மா nழCD அக7=தன Sண$வன-காணாe! 33
’ஐவனW DரK, ஏனg9 க2$, இ;CD, அவைர,
ெமe வணWD; ேவe இன" ஈ9ற ெமK அbP,
je வணWnய மா தவ$ >ைரv;" >D=8, உ9
ைக வண1த வாeW n6ைள த=8 அpAபன-காணாe! 34
’இ• S6 ேவழ1ைத எH'§T" எT18 உட9 l•CD"
க•ய மா`ண", க'; அ(=தவ$ என அடCnd
ச ைட S6 ெச 9hய$, தா75 இல$ தா" q218 ஏறA
ப•களா" என1 தா7வைர nடAபன-பாராe! 35
’அ`"> பாe வைர அI= தவ" _•1தவ$, 8ைணW க3
த`"> ேவe=தவ$ ஒ1தவ$ தமWD, l3 தIவா9
l`"> ˜$Aபன ஆ" என, ெவHK உக lளCD"
ப`"j9 மானCக6 Jவன வIவன-பாராe!’ 36
இராம9 அ=தணb9 lI=2னனாதK
இைனய யாைவR" ஏ=2ைழWD இய"iன9 காs•,
அைனய மாK வைர அI= தவ$ எ2$வர, வணCn,
lைனH9 mCnய ேவ2ய$ lI=2ன9 ஆனா9மைனHK ெமe எF" மா தவ" >b=தவ9 ைம=த9. 37
க2ரவ9 மைறய மாைலA j•8 வIதK
மா இயK உதய" ஆ" 8ளப வானவ9,
ேமlய பைக இI6 அ5ண$ |=8 உக
Page 86 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேமlய பைக இI6 அ5ண$ |=8 உக
கா இயK Dட வைர, கால ேநqேமK,
ஏlய 2n$JK, இரl ஏnனா9. 38
சWகர" தானவ9 உடgK தாWDற,
எWnய žbH9 பர=த8, எCக^"
ெச Wக$; அ1 Xயவ9 வாH9 X$=8, ேவ;
உWக வா9 தh எH; ஒ1த8, இ=8ேவ! 39
ஆனன" மகpIWD அp1த தாமைரA
? நh _n71தன, >லb Jன i9;
Œ9 என lளCnய ெவ6p ஆ"பK |,
வா9 எF" மz1 தட", மல$=த எCDேம! 40
ம=2R" கTவF" மரCக6 wWnன;
த=2R" i•கL" தடCக6 wWnன;
:=ைத இK சD=தCக6 mள" wWnன;
அ=2ைய wWnனா9, அ(ைவ wWnனா9. 41
tவI" மைல வ<பாT ெச eதK
~e உ; ந; மல$ _n71தவா" Pல;
ைம அ; ந; மல$ மல$=தவா" Pல;
ஐய„T, இளவ'D" அ_தனாLWD"
ைககL", க3கL", கமல" J9றேவ. 42
இலWDவ9 D•K அைமWக, இராமF" { ைதR" D•>கK
மாைல வ=8 அக9றi9, மICD இலா•T",
ேவைல வ=8 உைறlட" ேமய8 ஆ" என,
Qைல வ=8 உq7 Pைல1 த"i Qgய
சாைல வ=8 எe2னா9, தவ129 எe2னா9. 43
இலWDவ9 அைம1த சாைல
ெநTC கைழW D;= 8z :;l, ேமK :ைர18,
ஒTCகK இK ெநT _கT ஒ•Wn, ஊ•ற
இTCகK இK ைக lP18 ஏ'(, எCக^"
_டCகK இK வbd` ேமK lbd` ts•ேய. 44
ேதWD அைடA படைலH9 ெச (5 ெச e8, i9,
?W nள$ நாணg9 >KV ேவe=8, ¢71
˜Wnய ேவeகp9 `வI" `';றA
JWn, ம3 எ(=8, அைவ >னg9 X'(ேய. 45
ேவ; இட", இய'(ன9 q2ைல நா•WD",
O(ன ெந( _ ைற DH'(, DCDமd
ேச ; S3T அழDற1 2I12, 23 `வ$

Page 87 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேச ; S3T அழDற1 2I12, 23 `வ$
ஆ; இT மz•T தரள" அAiேய. 46
மHVைடA ¦gH9 lதான" ேமK வD18,
அHVைடd `b ைகயாK அID ˜WD அ;18,
எHK இளC கைழகளாK இய'(, ஆ; இT
ெச யVைடA >8 மல$ j'பd P=2ேய. 47
{ ைத0T இராம9 சாைலHK D• >DதK
இ9னண" இைளயவ9 இைழ1த சாைலHK,
j9 :ற1 2I‘T" D• >Wகா9 அ‹!நK ெநT= 2ைச _க9 அக18", ந"ம„$WD
உ9ன அI" உHIL", ஒWக ைவDவா9. 48
சாைலHK இராம9 மn7=2I1தK
மாய" mCnய P=தைன, மா மைற,
˜ய பா'கடK, ைவD=த", fKலK ஆ"
ஆய சாைல, அI" ெபறK அ9iன9,
ேநய ெந€P9 lI"i, :ர"iனா9. 49
சாைல அைம1த இலWDவைன :ைன18 இராம9 ெநn7தK
ேம5 கான", q2ைலய$ Q9 மக6
?l9 ெமKgய பாத_" J=தன;
தா இK எ"i ைக சாைல ச ைம1தனயாைவ, யா8" இலா$WD இையயாதேவ? 50
எ9; P=218, இைளயவ' பா$18, ’இI
D9; JலW Dவlய }pனாe!
எ9; க'றைன m இ8 JK?’ எ9றா989; தாமைரW க3 பh ž$n9றா9. 51
’அடI" ெச Kவ" அp1தவ9 ஆைணயாK,
படI" நK அற" பாg18, இரlH9
`டI" ெமeA >க7 c•ென9 எ9ப8 எ9?
இட$ உனWD இைழ1ேத9 ெநT நா6’ எ9றா9. 52
இலWDவh9 ப2K உைர
அ=த வாe~< ஐய9 இய"பV"
Š=த P=ைத இைளயவ9 wWnனா9,
’எ=ைத! கா3•, இடbFWD அCDர"
_=8 வ=8 _ ைள1த8 அ9•’ எ9றா9. 53
இலWDவFWD இராம9 O(ய ஆ;தK

Page 88 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ஆக, ெச eதWக8 இKைல; அற12h9;
ஏகK எ9ப8 அb8’ எ9;" எ3zனா9
ஓைக S3டவ9 உ6 இட$ wWnனா9
’žக பCக" 8ைடA> அbதாK’ எனா. 54
i9F", த"iைய wWn, ெபbயவ9,
’ம9F" ெச Kவ12'D உ3T வர">; இத'D
எ9ன ேகT உ3T? இˆ எKைல இK இ9ப1ைத
உ9F, ேமK வI" ஊ2ய1}T’ எ9றா9. 55
w9> இI=8 இராம9 மn7=2I1தK
ேத'(1 த"iைய, ேதவI" ைகvழ,
w'; இI=தன9, w9 Pைல09; இAபாK,
ஆ'றK மா தவ9 ஆைணH9 Jனவ$
O'(9 உ'ற8 OறV'றா" அ‹. 56
qைகA பாடKக6
’ெநe S6 m$ உ3T, ெநIA> உ3T, m3T, ைம= :ைற=த
ைவ S6 ேவK எனW காலF" ம;D;" க3ணாe!
ெமeக6 wn9ற i•கைள lI"iய ேவழ"
ைகக6 wnல தாCnன :'பன காணாe!’ 36-1
’lட" S6 wWn! :9 இைடHைன q9 என ெவIl,
பட" S6 நாகCக6 _ ைழ >கA பைதAபன பாராe!
மடCகK ஆpக6 எனW ST மைழ இன" _ழCக,
கட" S6 கா$ மதW ைக"மைல இbவன காணாe! 36-2
’எeத இ9னK வ=த J8 யாவேரF" யாைவR"
ெச eய வKல$ எ9; S6க; ேச 3 ெந(Wக3 mCnட,
ைமய க3z ெச eய பாத" வKல ஆய; எ"iத9
ைகக6 இ9; ப9னசாைல கsட வKல ஆயேவ.’ 50-1
’2ைன1 8ைண வH; அலாd P'ெற;">க6
வன12ைடW கbகைள வI12 வா7வன;
அைன18 உள உH$கL" யா5" அCஙேன;
மன18 இட$ mCnனா$ இKைல, ம9னேன!’ 55-1
10. ப6pபைடA படல"
பரதhட" ˜8வ$ த" வIைகைய ெதbl1தK
jI இK ˜8வ$ JHன$, je இலா$;
இர5" ந9 பகV" க•8 ஏnன$;
பரத9 QHK உ'றா$, ’ப•காb$! எ"
வர5 fKV2$ ம9னவ'ேக!’ எ9றா$. 1

Page 89 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வர5 fKV2$ ம9னவ'ேக!’ எ9றா$. 1
பரத9 ˜8வbட" நல" lசாb1தK
’˜த$ வ=தன$, உ=ைத fK[T’ என,
காதK _=2W கpWn9ற P=ைதயா9,
’J8க ஈCD’ என, >WD, அவ$ ைகvழ,
’X8 இல9SK 2I _•09’ எ9றா9. 2
˜8வ$ ப2V", பரதh9 lசாbA>"
’வgய9’ எ9; அவ$ Oற மn7=தன9;
’இைல S6 ?3 இளCQ9 எ"iரா“T"
உைல5 இK ெச Kவ1த„?’ என, ’உ3T’ என,
தைலH9 ஏ=2ன9, தா7 தடW ைககேள. 3
˜8வ$ 2I_க" ST1தK
ம';" `'ற1 8ளா$WD" வர9_ ைற
உ'ற த9ைம lனாl உவ=தi9,
’இ'ற8 ஆD", எ•8 அI ேமhயாe!
S'றவ9 த9 2I_க" S6க’ எ9றா$. 4
2I_க" ெப'ற பரதh9 மn7dP
எ9; OறV", ஏ12 இைற€Pனா9,
j9 2z=த jI இK தடW ைகயாK,
:9; வாCn, உInய ெந€Pனா9
89; நா6மல$d ெச 9hHK c•னா9. 5
˜தIWD பரத9 பbசp1தK
c•, ச=தன" }e18ைடd `'; ம3
tT }s•9 _டCகK :q$=தன9;
ஈT wWn வ=8 எe2ய ˜த$WDW
Q• ேமV" :2ய" ST1தன9. 6
ச18IWகனFட9 பரத9 அ012WD >றAபTதK
வா6 :லா நைக }9ற, மH$ >ற"
?ண, வா9 உய$ காதg9 jCnனா9,
தா6 :லா" மல$ ˜lன9 - த"_ ைனW
காணலா" எF" ஆைச கடாவேவ. 7
’எ•க ேச ைன’ எ9; ஏlன9; எe2ன9
v•8, ேககய$ Qமக9 fK™T",
த•5 ேதb ைட1 த"i•T ஏ(னா9;
j•8" நாL" D(12ல9 JHனா9. 8

Page 90 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

j•8" நாL" D(12ல9 JHனா9. 8
பரத ேச ைனH9 எ•dP
யாைன `'(ன; ேத$ இைர18 ஈ3•ன;
மான ேவ=த$ D•lன$; வாLைட1
தாைன c7=தன; சCக" _ர9றன;
Œன ேவைலH9 l"qன, ேபb ேய. 9
S• ெநICnன; vCகK D¤இHன;
வ• ெநTC க3 மட=ைதய$ ஊ$ மடA
i• 8வ9(ன; ?3 ஒp ேப$=தன,
இ• 8வ9(ன q9 என, எCDேம. 10
ப3• எCD" பர=தன; பK இய"
S3T இய"iன S3டg9; QைதHK
வ3T இய"iன; வாpH9 வா5;"
ெச 3T இயCD பbR" ெச (=தேவ. 11
8ைள _க129 `I2 lள"iன;
உைள _க129 உ"பb9 ஏnட,
lைள _க1தன ேவைலH9 Œ8 ெச K
வைள _க1தன வாPR" வ=தேவ. 12
lKg9 ேவ2ய$, வா6 ெச ( l1தக$,
மKg9 வKல$, `b ைகH9 வKலவ$,
SKV" ேவK D=த" க'; உய$ S'றவ$,
vKைல வாரணA பாகI", `'(னா$. 13
எ( பகs•ன", ஆTக6, ஏ'ைற மா,
D( S6 Q<, PவK, D;"?7, ெநT"
j( மH$W க5தாbக6, J';;
ெந(H9 மாWகL" _=2 ெநICnனா$. 14
:ைற=த மா=த$ ெநICnன$ ெந€PhK,
’பற=8 J8"SK’ எ9;, பைதWn9றா$,
iற=8, ேதவ$, உண$=8, ெபய$=8 _9
உைற=8 வா9 உ;வா$கைள ஒWn9றா$. 15
ஊ9 அைள=த உட'D உH$ ஆ" என1
தா9 அைள=8 த•lன, த3^ைம;
ேத9 அைள=8 ெச l உற வா$1ெதன,
வா9 அைள=த8, மாகத$ பாடேல. 16
ஊ; S3ட _ர` உq7 ஓைதைய
|; S3டன, ேவ2ய$ வா718 ஒg;
ஏ; S3T எ•" மKல$ இ•Aiைன
மா; S3டன, வ=2க$ வா718 அ‹! 17

Page 91 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பரத9 த9 பைடRட9 Qசல நாT ேச $தK
ஆ;" காF" அகK மைலR" கட=8
ஏ(, ஏ7 பகK m=2, i9, எ=2ர18
ஊ; பாD மைட உைட18 ஒ3 _ ைள
நா; பாe வயK Qசல" ந3zனா9. 18
Qசல நாs•9 அலCQல :ைல
ஏ$ 8ற=த வயK; இள ைம=த$ }6
தா$ 8ற=தன; த3 தைல ெநKgF",
m$ 8ற=தன; தாமைர m1ெதனA
பா$ 8ற=தன6, பCகயd ெச Klேய. 19
i2$=8 சா; ெபI= 8ைற ம3•டd
Pத$=8 P=2 அ<=தன ேத" கh;
_2$=8, SeRந$ இ9ைமH9, tWD அl7=8
உ2$=8 உல$=தன, ஒ3 மல$ ஈsடேம. 20
’ஏe=த கால" இ8 இத'D ஆ"’ என
ஆe=8, ம6ள$ அbDந$ இ9ைமயாK
பாe=த cதA ப` ந;= ேதறலாK
சாe=8, ஒP=8, _ ைள1தன சாgேய. 21
எ6 Dலா மல$ ஏPய நாPய$,
>6 Dலா வயK ?சK கைடPய$,
கsnலா$ கைள; காதK S•ந‹T
உ6 கலா" உைடயாb9, உயCnனா$. 22
ஓ8n9(ல n6ைளR"; ஓ2ய$
˜8 ெச 9(ல, வ=2ல, }ழ$பாK;
‡8n9(ல ேபb, _ழா; lழாA
J8n9(ல, j9 அz |2ேய. 23
பாடK m1தன, ப3vட$ பா3 DழK;
ஆடK m1த, அரCST அக9 >னK;
cடK m1தன, c•ைக; cpைக
மாட" m1தன, மCகல வ6ைளேய. 24
நைக இழ=தன, வா6 _க"; நா; அn'
>ைக இழ=தன, மாpைக; jCD அழK
Pைக இழ=தன, Xlைக; ேத மல$1
vைக இழ=தன, }ைகய$ ஓ2ேய. 25
அல$=த ைபC O7, அக9 DளW ¢ழன,
மல$=த வாHK >னK வழCகாைமயாK,
உல$=த-வ9க3 உ[ப$ கைட1தைலA
>ல$=8 :'D" பbPல$ Jலேவ. 26
Page 92 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

>ல$=8 :'D" பbPல$ Jலேவ. 26
நாl9 m18 அI நK வள" 89hய,
?l9 m1ெதன, நாT, jg5 ஒ”இ,
ேதl m18 அI€ ேச 3 ெந( ெச 9(ட,
ஆl m1த உடK எனK ஆயேத. 27
நாs•9 :ைல க3ட பரதh9 8யர"
எ9ற நாs•ைன wWn, இட$ உழ=8,
ஒ9;" உ'ற8 உண$=2ல9, உ9Fவா9,
’ெச 9; ேகsப8 ஓ$ XCD உள8 ஆ"’ எனா
:9; :9;, ெந•8 உH$1தா9 அ‹! 28
jglழ=த நகைர பரத9 பா$1தK
Œ3T" ஏn, அ" ெமe எF" நK அz
?3ட ேவ=த9 2I_க9, >=2தா9
˜3T ேதbF" _=8ற1 ˜3Tவா9,
m3ட வாHK ெநT நக$ wWnனா9. 29
பரத9 S• இழ=த நகைர கா^தK
’அ3ட" _';" 2b=8 அய$=தாe; அ_8
உ3T J2’ எ9;, ஒ3 க2$d ெச Kவைன,
l3 vட$=8 lலWDவ JKவன,
க3•ல9, S•H9 ெநTC கானேம. 30
பரத9 Sைட _ர` ஒg இKலாத நகைர கா^தK
’ஈsT நK >க7WD ஈs•ய யாைவR",
ேவsட, ேவsடவ$ S3q9, lைர=8’ எனW
Qs• மாWகைளW O5வ JKவன,
ேகs•ல9, _ரP9 nள$ ஓைதேய. 31
பரத9 பbPல$ பb` ெபறாத நகைரW கா^தK
க6ைள, மா, கவ$ க3zய9 க3•ல9 i6ைள மாW கp;", i• ஈsட_",
வ6ைளமாWக6, :2R", வHbய$,
S6ைள மாWகp9 S3டன$ ஏகேவ. 32
அ=தண$ பbPK ெபறாைம க3T பரத9 இரCDதK
காவK ம9னவ9 கா9_ ைன க3•ல9ஆ5", மா5", அ< க56 ேவழ_",
ேம5 காதK :2H9 ெவ;WைகR",
?l9 வானவ$ S3டன$ Jகேவ. 33

Page 93 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

?l9 வானவ$ S3டன$ Jகேவ. 33
இhய இைச ஒg இKலாத அ012 நக$
c7 அைம=த `I">", நர">", த"
ஏ7 அைம=த இைச இைச யாைமயாK,
மாைழ உ3 க3 மHK எF" சாயலா$
Oைழ J9ற, jIந$ DழாCகேள. 34
மWக6 இயWக" இKலாைமயாK jg5 இழ=த நகர |2க6
ேதI", மா5", கp;", PlைகR",
ஊI" ப3•R", ஊIந$ இ9ைமயாK,
யாI" இ9(, எ<K இல; |2க6,
வாb இ9(ய வாVக ஆ'(ேன. 35
நகb9 :ைல க3ட பரதh9 ேக6l
அ9ன த9ைம அக நக$ wWnனா9,
i9ைன, அA ெபb0$ த" ெபI=தைக,
’ம9ன9 ைவD" வளநக$ JV" ஈ8?
எ9ன த9ைம? இைளயவேன!’ எ9றா9. 36
நகb9 :ைல அ<ைவW D(1தK
’ேவ'; அடCகல$ ஊ$ என ெமKgதாK;
cK தடC கICகா$ >ைர }'ற1தா9
ேச K தடC க3 2I‘T" mCnய
பாK தடC கடK ஒ1த8, பா$’ எ9றா9. 37
ச18IWகனh9 உைர
DI மzA ?3 அரPளC Qளb
இI ைக OAi இைற€Pன9, ’எe2ய8
ஒI வைக18 அ9; உ; 8ய$; ஊ< வா7
2I நக$1 2I X$=தன9 ஆ"’ எ9றா9. 38
தயரத9 வா•qட1ைத பரத9 அைடதK
அைனய ேவைலHK, அW கைட1 }ரண
மைனH9 m6 ெநT மCகல |2க6
:ைனR" மா12ர18 ஏnய ேநqயா9
தைனயF", த=ைத சா$lட" ேமlயா9. 39
பரத9 த=ைதைய மாpைகHK காணா8 8யI;தK
lIAi9, எe2ன9, ெவ= 2றK ேவ=தைன,
இIA> நK இட" எCக^" க3•ல9;

Page 94 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இIA> நK இட" எCக^" க3•ல9;
’அIAப" அ9; இ8’ எ9;, ஐRற5 எe2னா9jIA> நாண உய$=த >ய12னா9. 40
ைகேகH பரதைன அைழ1தK
ஆய காைலHK, ஐயைன நா•1 த9
˜ய ைகH9 vழK உ;வா9 தைன,
’Oய6 அ9ைன; D;D2$ ஈ3T’ என,
ேவe S6 }p ஒI12 lள"iனா6. 41
ைகேகHைய பரத9 வணCக அவ6 lசாb1தK
வ=8, தாைய அ•HK வணCகV",
P=ைத ஆர1 த•lன6, ’X8 இல$
எ=ைத, எ9ைனய$, எCைகய$?’ எ9றன6;
அ=த" இK Dண1தாF", ’அ8 ஆ"’ எ9றா9. 42
த=ைத எCD உளா$ என பரத9 lனா5தK
’t3T எ• காதலாK, _ளb1 தா6 vழ
ேவ3•ென9, எe2ென9, உ6ள" l"_மாK;
ஆ3 தைக ெநT _• அரச$ Qமக9
யா3ைடயா9? பz12$’ எ9;, இI ைக OAiனா9. 43
ைகேகHH9 ப2K
ஆனவ9 உைர ெச ய, அ<5 இK P=ைதயா6,
’தானவ$ வg தவ :q$=த தாைன அ1
ேத9 அம$ ெதbயலா9, ேதவ$ ைகvழ,
வானக" எe2னா9; வI=தK m’ எ9றா6. 44
தயரத9 இற=த ெச e2 ேகsT பரத9 t$dP1தK
எ(=தன க•ய fK ெச lR6 எeதV",
ெந(=8 அல$ D€Pயா9, ெந•8 |7=தன9;
அ(=2ல9; உH$12ல9;-அசh ஏ'(னாK
ம(=8 உய$ மராமர" ம3 உ'ெற9னேவ. 45
பரத9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK
வாe ஒp ம•Cக, த9 மல$=த தாமைர
ஆe மல$ நயனCக6 அIl ž$தர,
’X எb ெச lHK ைவ1தைனய Xய fK,
m அல8 உைரெச ய :ைனAபா$க•?’ எ9றா9. 46
பரதh9 >ல"பK

Page 95 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

எ•=தன9; ஏCnன9; இரCnA i9னI"
l•=தன9; l"qன9; ெவe8 உH$1தன9;
அ<=தன9; அர'(ன9; அர'(, இ9னன
~<=தன9, i9னI"-_Iக9 ெச ˆlயா9. 47
’அற"தைன ேவ$ அ;18, அIைளW S9றைன,
Pற=த :9 த3ணp1 2Iைவ1 ேத` அ<18,
இற=தைன ஆ" எh9, இைறவ! m2ைய
மற=தைன; உனWD, இ29 மா` ேமK உ3† ? 48
’PனW D;"> எ(=8, எ• காம1 X அl18,
இனW D;"> யாைவR" எ'(, யாவ$WD"
மனWD உ; ெந( ெச V" வ6p0e! மற=8,
உனWD உ; ெந( ெச லK ஒ•Wn9பால}? 49
’_தலவ9 _தgய _=ைத0$ பழC
கைதையR" >8Wnய தைலவ9! க3^ைட
yதலவ9 Pைல lg9 w9ைம x(ய
>தKவைன, எCஙன" ib=8 JHனாe? 50
’ெச ˆ வ< உIs•ய 2nb ம9னவ!எˆ வ< மICnF" இரவலாள$ தா",
இˆ வ< உலn9 இK; இ9ைம ந3i„$
அˆ வ< உலnF" உள$S[?-ஐயா! 51
’பK பகK :ழ';" :9 கlைகA பாe :ழK
:'பன பK உH$ உணCக, m ெநTC
க'பக ந; :ழK காதg120?மK பக மல$=த }6 ம9ன$ ம9னேன! 52
’இ"ப$ :9; ஏnைன; இIWD" சா$> இழ=8,
உ"ப$ வ=8 உ9 கழK ஒ8Cnனா$க•?
ச"பர9 அைனய அ1 தாைன1 தானவ$,
அ"பர18 இ9ன_" உள$Sலா"?-ஐயா! 53
’இய" ெக• தாைனய$ இ;1த மா1 2ைற,
உயCகK இK மைறயவ$WD உதl, உ"பb9,
அய" ெக• ேவ6l0T, அமர$WD ஆWnய,
வயCD எb வள$Wகைல, ைவக வKைல0? 54
’ஏ7 உய$ மத கp'; இைறவ! ஏnைனவா<ய கbயவ9, வ(ய9 ைக என,
பா< அ" >ய18 :9 பzH9 mCகலா
ஆ<ைய, இh, அவ'D அpWக எ3z0? 55
’ப'; இைல, தவ12h9 பய=த ைம=த'D
_'; உலD அp18, அ8 _ ைறH9 எe2ய
S'றவ9 _• மணW Qல" காண5"
Page 96 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

S'றவ9 _• மணW Qல" காண5"
ெப'(ைல JV", :9 ெபbய க3களாK?’ 56
பரத9 த9ைன1 தாேன ேத'(W S6ளK
ஆ'றல9, இ9னன ப9h ஆவg18,
ஊ'; உ; க3zன9, உIDவா9; தைன1
ேத'(ன9 ஒI வைக; P(8 ேத(ய,
O'; உற7 வb PைலW DbPK O;வா9. 57
இராமைன வணCnலால9(1 8ய$ Jகா8 என பரத9 இய"பK
’எ=ைதR", யாR", எ" iராF", எ" _F",
அ=த" இK ெபIC Dண18 இராம9; ஆதலாK,
வ=தைன அவ9 கழK ைவ1தJ8 அலாK,
P=ைத ெவC ST= 8ய$ X$கலா8’ எ9றா9. 58
ைகேகH இராம9 கானக" ெச 9றைதW OறK
அˆ உைர ேகsடV", அசhஏ; என,
ெவˆ உைர வKலவ6, ŒsT" O;வா6;
’ெதˆ அT PைலHனாe! ேதl, த"i, எ9;
இˆ இI•’T" கான1தா9’ எ9றா9. 59
பரத9 8யI;தK
’வன12ன9’ எ9;, அவ6 இைச 1த மா'ற1ைத
:ைன1தன9; இI=தன9, ெநIA>3டா9 என;
’lைன1 2ற" யா8 இh lைளAப8? இ9ன_"
எைன18 உள ேகsபன 89ப", யா9?’ எ9றா9. 60
இராம9 வன" ெச 9ற காரண1ைத பரத9 lனா5தK
ஏCnன9 l"ம[T இI=த ஏ=தK, ’அA
?C கழK காலவ9 வன18A Jய8,
XCD இைழ1த - அதh„? ெதeவ" {(0?
ஓCnய l2H„? யா2„?’ எனா. 61
’Xயன இராமேன ெச eRேமK, அைவ
தாe ெச யK அKல•, தல18•$WD எலா"?
Jய8 தாைத l3 >Wக i9ன‹?
ஆயத9 _9ன‹? அIL|$’ எ9றா9. 62
ைகேகH9 ப2K உைர
’DIWகைள இக7தg9 அ9;; O(ய
ெச IWnனாK அ9;; ஒI ெதeவ1தாV" அ9;;
அIWகேன அைனய அˆ அரச$ Qமக9

Page 97 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அIWகேன அைனய அˆ அரச$ Qமக9
இIWகேவ, வன18 அவ9 ஏnனா9’ எ9றா6. 63
பரத9 Œ3T" lனா5தK
’D'ற" ஒ9; இKைலேயK, S218 ேவ; உ•$
ெச 'ற8" இKைலேயK, ெதeவ1தாK அ9ேறK,
ெப'றவ9 இIWகேவ, i6ைள கா9 >க
உ'ற8 எ9? ெதbதர உைரெச e|$?’ எ9றா9. 64
ைகேகH தா9 ெப'ற வர" ப'( OறK
’வாWnனாK வர" தரW S3T, ைம=தைனA
JWnேன9, வன12ைட; JWn, பா$ உனWD
ஆWnேன9; அவ9 அ8 j;WகலாைமயாK,
mWnனா9 த9 உH$, ேநq ேவ=8’ எ9றா9. 65
பரதh9 {'ற"
c•ன மல$W கர", fKg9 _9, ெச l
O•ன; >IவCக6 Dh18W O18 :9;
ஆ•ன; உH$Ai„T, அழK S•=8க6
ஓ•ன; உq7=தன, உ2ர" க3கேள! 66
8•1தன கJலCக6; `';" Xd `ட$
j•1தன மH$1 vைள; >ைகR" J$1த8;
ம•1த8 வாe; ெநT மைழW ைக, ம3 பக
அ•1தன, ஒ9§T ஒ9; அசh அ€ச ேவ. 67
பாதCக6 ெபய$v;", பாI" ேமI5",
Jத" S6 ெநT= தhA jI இK O"jT,
மாதCக" வI கல" ம;n, காK jர,
ஓத" S6 கடgh9; உைலவ J9றேவ. 68
அ€Pன$ வானவ$; அ5ண$ அdச1தாK
8€Pன$ எைனA பல$; fb மத1 vைள
எ€Pன, 2ைச W கb; இரl Œ3டன9;
ெவ€ PனW O';", த9 l< >ைத1ேத! 69
இராமFWD அ€P பரத9 த9 தாையW SKலா8 lTதK
S•ய ெவC Qப1தாK S21த Qளb,
க•யவ6 தாe எனW கI8n9(ல9;
’ெந•யவ9 _hR"’ எ9; அ€P :9றன9;
இ• உI" அைனய ெவ" ~< இய">வா9: 70
பரத9 ைகேகHைய ப<18ைர1தK

Page 98 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’மா3டன9 எ=ைத, எ9 த"_9 மா தவ"
?3டன9, :9 ST" >ண$AiனாK; எ9றாK,
¢3•ெல9 வாe; அ8 ேகsT", :9ற யா9
ஆ3டெனேன அ9• அரைச ஆைச யாK? 71
’m இன" இI=தைன; யாF", :9றென9;
"ஏ" எF" மா12ர18 எ';n'(ெல9;
ஆயவ9 _hR" எ9; அ€Pேன9 அலாK,
"தாe" எF" ெபய$ எைன1 தTWக' பால}? 72
’மாள5" உள9, ஒI ம9ன9 வ9 fலாK;
Œள5" உள9 ஒI |ர9; ேமய பா$
ஆள5" உள9 ஒI பரத9; ஆHனாK,
Q6 இல அறெந(! Dைற உ3டாD‡? 73
’"`<Rைட1 தாRைடW S•ய c7dPயாK,
வ<Rைட1தாe வI" மரைப மாe18, ஒI
ப< உைட18 ஆWnன9, பரத9 ப3T" எF",
~< உைட18 ஆWகg9 _ ைறைம ேவ; உ3† ? 74
’கˆ5 அர5 இ8 என இI=2$; க'> எF"
அˆ வர"> அ<18, உைம அக18ேள ைவ1த
ெவˆ அர" jIத ேவK அரைச ேவ$ அ;18,
இˆ வர" S3ட m$ இh எ9 Q•‹? 75
11. ஆ; ெச K படல"
ம=2ரW nழ•$ _தg0$ அரசைவைய அைடதK
வர9_ ைற ெதb=8 உண$ மைறH9 மா தவ18
அI மைற _hவF", ஆ3ைடயா9 என,
lைரl9 வ=8 ஈ3•ன$; lரn9 எe2ன$;
பரதைன வணCnன$; பbR" ெந€Pன$. 1
ம=2ரW nழவI", நகர மா=தI",
த=2ர1 தைலவI", தரz பாலI",
அ=தர _hவ‹T அ(ஞ$ யாவI",
`=தரW DbPைல மரi9 `'(னா$. 2
`ம=2ர9 _hவைரW D(Aபாக wWDதK
`'(ன$ இI=8<, `ம=2ரA ெபய$A
j9 தட= ேத$ வலா9, >லைம உ6ள1தா9,
S'றவ$WD உ; jI6 D(1த S6ைகயா9,
_'; உண$ _hவைன _க18 wWnனா9. 3
_hவ$ `ம=2ரh9 D(Aைப உண$தK

Page 99 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

_hவ$ `ம=2ரh9 D(Aைப உண$தK
wWnனாK `ம=2ர9 yவலV'றைத,
வாWnனாK அ9(ேய உண$=த மா தவ9,
’காWD2 உலக"; :9 கட9 அ8 ஆ"’ எனW
QW DமரFWD அ8 ெதbயW O;வா9: 4
பரதFWD வPsட9 அரP9 PறAைப உைர1தK
’ேவ2ய$, அI=தவ$, lI1த$, ேவ=த$க6
ஆ2ய$ :9வH9 அைட=த காbய",
m2R" தIம_" :;வ; m இ8,
Q8 அ; Dண12னாe! மன18W Q•யாK. 5
’தIம" எ9; ஒI jI6 த=8 நாsTதK
அIைம எ9ப8 ெபb8; அ(2; ஐய! m
இIைமR" தIவத'D இையவ8; ஈ3T, இ8,
ெதI6 மன1தா$ ெச R" ெச யK இ8 ஆDமாK! 6
’வ6 உ; வHர வா6 அர` இK ைவயக",
ந6 உ; க2$ இலாA பகV", நா•T"
ெத6L; ம2 இலா இர5", ேத$தb9,
உ6 உைற உH$ இலா உடV", ஒWDேம. 7
’ேதவ$த" உலnF", Xைம ெச e8 உழK
மா வg அ5ண$க6 ைவD" நாs•F",
ஏ ெவைவ உலக" எ9; இைச WD" அ9னைவ
காவK ெச e தைலவைர இ9ைம க3•ல". 8
’_ ைற ெதb=8 ஒI வைக _•ய wWD(9,
மைறயவ9 வD1தன, ம3zK, வாhைட,
:ைற ெபI= த9ைமH9 :'ப, ெச Kவன,
இைறவைர இKலன யா5" கா3nல". 9
’?1த, நா6மல$ அய9 _தல >3zய$
ஏ18, வா9 >க<ன$, இ9; கா;" OW
கா1தன$; i9, ஒI கைளக3 இ9ைமயாK,
m1த m$ உைட கல mர8 ஆDமாK. 10
’உ=ைத0 இற=தன9; உ"_9 m1தன9;
வ=த8", அ9ைனத9 வர12K; ைம=த! m
அ=த" இK ேப$ அர` அp12; அ9ன8
P=தைன எமWD’ என1 ெதb=8 O(னா9. 11
வPsட9 fK ேகsட பரதh9 அவல :ைல
’த€ச" இˆ உலக", m தாCDவாe’ எனd
ெச €ெச ேவ _hவர9 ெச AபW ேகsடV",

Page 100 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெச €ெச ேவ _hவர9 ெச AபW ேகsடV",
’ந€Pைன yக$’ என, நTCDவாbF"
அ€Pன9 அய$=தன9 - அIlW க3zனா9. 12
நTCnன9; நா1 தTமா(, நாsட_"
இTCnன9; மகpb9 இரCD" ெந€Pன9;
ஒTCnய உHbன9; உண$5 ைகதர,
vடCnன9, அரசைவWD உ6ள" fKVவா9: 13
அரசைவWD பரத9 த9 கI1ைத எT12ய">தK
’t9; உலnFWD" ஓ$ _தKவ9 ஆe, _தK
}9(ன9 இIWக, யா9 மDட" cTதK,
சா9றவ$ உைரெச ய1 தIம" ஆதலாK,
ஈ9றவ6 ெச eைகHK இ•WD உ3டாD‡? 14
’அைட5 அIC STைம எ9 அ9ைன ெச eைகைய,
நைடவI" த9ைம m$, "ந9; இ8" எ9(ேரK,
இைட வI" கால" ஈ3T இர3T" m18, இ8
கைட வI" X ெந(W கgH9 ஆsP0! 15
’ேவ1தைவ இI=த m$, lமல9 உ=2HK
?1தவ9 _தgன$ >lR6 }9(னா$,
t1தவ$ இIWகேவ, _ ைறைமயாK :ல"
கா1தவ$ உள$ எh9, காs•W கா3•ராK. 16
’நK ெந( எ9hF", நா9 இ= நாhல
ம9 உH$A jைற `ம=8 இI=8 வா7nேல9;
அ9னவ9 தைனW Sண$=8, அலCகK மா _•
vK ெந( _ ைறைமH9 cs•W கா3•ராK. 17
’அ9; எh9, அவ“T" அbய காhைட
:9;, இh8 இI=தவ", ெந(H9 ஆ';ெவ9;
ஒ9; இh உைரWn9, எ9 உHைர mWDெவ9’
எ9றன9; எ9றJ8; இI=த ேப$ அைவ. 18
பரதைன அரசைவ0$ >க7தK
’ஆ9ற ேப$ அரசF" இIAப, ஐயF"
ஏ9றன9, மz _• ஏ=த; ஏ=தK m,
வா9 vட$ 2Ilைன ம;12; ம9 இள=
}9றKக6 யா$ உள$ :9h9 }9(னா$? 19
’ஆ<ைய உIs•R", அறCக6 J'(R",
ேவ6lைய இய'(R", வள$Wக ேவ3T‡?
ஏ<„T ஏ7 எF" உலக" எ€PF",
வா<ய :9 >க7!’ எ9; வா712னா$. 20
ச18IWகனhட" இராமைன அைழ18 வIதK ப'( _ர` அ(lWக பரத9 O;தK
Page 101 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ச18IWகனhட" இராமைன அைழ18 வIதK ப'( _ர` அ(lWக பரத9 O;தK
DbPV", த"iையW Ol, ’S3டg9
_ர` அைற=8, "இ= நக$ _ ைறைம ேவ=தைன1
தI8" ஈ3T" எ9ப8 சா'(, தாைனைய,
"lைரlhK எ•க!" என, lள">வாe’ எ9றா9. 21
ச18IWகன9 உைர ேகsட மWகp9 மn7dP
நKலவ9 உைரெச ய, ந"i OறV",
அKலg9 அ•Cnய அ9i9 மா நக$
ஒKெலன இைர1ததாK - உH$ இK யாWைக அd
fK எF" அq72னாK 8p$1த8 எ9னேவ. 22
அl1த ஐ" >ல1தவ$ ஆ2யாe உள
>l1தைல உH$ எலா", ’இராம9 j9 _•
கlWD"’ எ9; உைரWகேவ, கp1ததாK-அ8
ெச lA >ல" yக$வ8 ஓ$ ெதeவ1 ேத9Sலா"? 23
பT _ர` அைற=தன$, ’பரத9 த"_ ைனW
S• நக$1 தI"; அவ' Sணரd ேச ைனR"
_TDக’ எ9ற fK tb மா நக$,
உTப2 ேவைலH9 உதய" J9றேத! 24
எ•=த8 ெபI" பைட - எ• ேவைலH9,
~<=த ேப$ ஊ<H9 _ழCn, _=8 எழ,
அ<=த8 ேககய9 மட=ைத ஆைச ; JeW
க<=த8 8ய$, ெநTC காதK ˜3டேவ. 25
ேச ைனH9 எ•dP
ப3zன >ரl, ேத$, பகT, ப3•R",
ம3zைன மைற1தன; மg=த மாW S•
l3zைன மைற1தன; lb=த மா1 8க6,
க3zைன மைற1தன, கமல1 }ைனேய. 26
ஈச9 இˆ உலnைன அ<WD" நா6 எ•"
ஓைச H9 :q$=8ள8, ஒKெல9 ேப$ ஒg;
காைச H9 கbயவ' காண t3T எ•"
ஆைச H9 :q$=த8 அˆ அhக ராPேய. 27
ப••T 2I நக$ 8ற=8, பK மர"
ெச ••T vட$ வன" wWn, { ைத ஆ"
S••T நட=த அW S3டK ஆ" எனA
i••T நட=தன-ெபIC ைக ேவழேம. 28
ேச '; இள மைர மல$ Pற=தவா" எனW
காK தள" jgதI க9hமா’T"-

Page 102 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

காK தள" jgதI க9hமா’T"ஏ'; இள" i•WDல"-இகg, இ9 நைட
}';, இள மகpைரd `மAப J9றேவ. 29
ேவதைன ெவH'க2$ தzWக, ெம9 மைழd
{தm$ vT ெநTC S•R" ெச 9றன;
Qைத ெவ€Pைலயவ9 Qல" கா3nலா
மாதb9 yடCDவ, வர"> இK Q•ேய. 30
ெவ3 ம2 Œd ெச ல ேமக" ஊ$=ெதன,
அ3ணK ெவCக2ரவ9, அள5 இK t$12 ஆe,
ம3zைட இ<=8 ஒI வ<W S3டாெலன,
எ3ண அI ம9னவ$ கp'(9 ஏnனா$. 31
ேத$qைச d ெச 9ற8 ஓ$ பரைவ; ெச "_கW
கா$qைச d ெச 9ற8 ஓ$ உவb; கா$WகடK,
ஏ$_கA பbqைச ஏn';; எCக^"
பா$qைச A பட$=த8, பதா2A ®வேம. 32
தாைரR" சCக_", தாள" S"jT
பா$qைச A ப"ைபR", 8•R", ம'ற5",
ேபbR", இய"பல ெச 9ற - ேபைதைமA
?bய$ Dழா12ைட அ(ஞ$ Jலேவ. 33
தா அI நா3 _தK அz அலாK, தைக
ேம வI கலCகைள ெவ;1த ேமhய$,
ேதவI" மI6Sள1 ெதbR" காsPய$,
? உ2$ S"> என, மகp$ JHனா$. 34
அ2$ கடK ைவயக" அைன18" கா1தவ9
l2 வI" தhWDைட Œ8 இலாA பைட,
j2 பல கlகக Œ9 ?1த8 ஆnV"
க2$ ம2 mCnய கCDK J9றேத. 35
ெச Kgய ெச லlனாK, ’P(ய 2WD’ எனd
fKgய ேச ைனையd `ம=தேத எhK,
ஒK™g ேவைல m$ உT1த பாைர, ’ஓ$
ெமKgயK’ எ9றவ$ ெமgயேர Sலா"? 36
தCD ெச € சா=8 அnK கலைவ சா$nல,
DCDம" Ss•ல, Qைவ _18 இல,jCD இளC SCைகக6 - >8ைம ேவ; இல
ெதCD இளm$ என1 ெதb=த காsPய. 37
இ9 8ைணயவ$ _ ைல எ•8 சா=2F"
ம9றK அ" தாbF" மைற=2லாைமயாK
89; இளC S• _தK ˜; mCnய
D9; எனA jg=தன - Dவ51 }6கேள. 38

Page 103 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

நைற அ; Qைதய$ நா6 ெச e Qல129
8ைற அற, அ€சன" 8ற=த நாsடCக6
Dைற அற :க$1தன - S'ற" _';வா9,
கைற அறW க•lய கால ேவைலேய. 39
lb மz ேமகைல lரl ஆ$Wnல
ெதb ைவய$ அKDK, தா$ ஒg இK ேத$ என
பb>ர" ஆ$Wnல பவளd {ற•,
அb இன" ஆ$WnலாW கமல" எ9னேவ. 40
மKnய ேககய9 மட=ைத வாசக"
நKnய8 அbைவய$ நTl'ேக Sலா"!>Knய மzவட" ?3nலாைமயாK,
ஒKnய ஒI வைகA jைற உH$1தேவ. 41
’Qமக9 ibதg9, Qல" m18ள
தாமைரd ெச KlR", தவ1ைத ேமlனா6;
காமF", அI=8ய$W கடgK t7nனா9
ஆ"’ என, :க7=த8 - அˆ அள5 இK ேச ைனைய. 42
ம3ைணR", வாைனR", வயCD 2WைகR"
உ3zய :q$ கடK ஒWD" எ9ப8 எ9?
க3zF" மன12F", கமல18 அ3ணKத9
எ3zF", ெந•8 - அவ3 எ•=த ேச ைனேய! 43
அைல ெநT" >னK அறW D•1தலாK, அக"
:ைல ெபற :ைல ெந( :;1தலாK, ெநT
மைலHைன ம3 உற அ•1தலாK, தq71
தைலவைன :க$1த8 - அ1 தயCD தாைனேய. 44
அ(ஞI", P(யI" ஆ2 அ=தமா
ெச ( ெபI= தாைனR" 2I5" mCகலாK
D(யவ9 >னK எலா" வH'(K S3டநா6
ம(கடK ஒ1த8 - அˆ அ012 மாநக$. 45
ெபI=2ைர ந2கL", வயV", ெபs>;
மரCகL", மைலகL", ம3^", க3^ற1
2I1தK இK அ012 ஆ" ெதeவ மா நக$
அI=ெதI ஒ1த8 - அA பைட ெச K ஆ; அ‹! 46
’தா$க6 தா", Qைததா", தாம"தா", தைக
ஏ$க6 தா", கலைவ தா", கம7=29; எ9பராKகா$க6 தா" என qகW கT1த ைக"மைல
வா$ கடா" அKல8, அ" ம9ன9 ேச ைனேய. 47
ஆ6 உலா" கடgF" அக9ற அWகடK,
}6 உலா" D3டல" _தல vK அz
ேக6 உலா" q9 ஒp nள$=த8 இKைலயாK-

Page 104 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேக6 உலா" q9 ஒp nள$=த8 இKைலயாKவா6 உலா" yதgய$ மICDK அKலேத. 48
ம1தள" _தgய வயCD பK இய"
ஒ1தன ேச றg9, உைர இலாைமH9,
P12ரd `வ$ ெநT€ ேச ைன Xs•ய
ப12ைய :க$1த8 - அA பைடH9 ஈsடேம. 49
ஏT அ; Qைதய$ l<H9 எeத QK
ஊT உற உர" vைள18, உH$ உணாவைக,
ஆடவ$WD அI" ெபIC கவச" ஆய8 காT உைற வா7WைகையW க3ண9 ந3ணேவ. 50
கனC DைழW ேககய9 மகp9 க3zய
Pன" nட=8 எbதg9, X$=தேவ Sலா"அனCக9 ஐC STC கைண அடI" ஆடவ$
மன" nட=8 உ3nல, மகp$ SCைகேய? 51
மர5b அz=8 பரத9 ச18IWகனFட9 ேதbK ெச KVதK
இ9னண" ெநT" பைட ஏக, ஏ=தV",
த9Fைட1 2I அைரd { ைர சா12னா9;
i9 இைளயவ“T", iற=த 89jT",
நK ெநT= ேத$qைச நட1தK ேமHனா9. 52
பரதFட9 தாயI" வIதK
தாயI", அI= தவ1தவI", த=ைதH9
ஆய ம=2bயI", அள5 இK `'ற_",
˜ய அ=தண$கL", vட$=8 c7வரA
JHன9 - 2I நக$A >b ைச வாHேல. 53
ச18IWகன9 Ohய 89>;1தA ப'ற, பரத9 lலWகK
ம=தைரW O'ற_", வ<d ெச Kவா’T"
உ=2ேய JதK க3T, இளவK ஓ•, ஆ$18
அ=தர18 எ';வா9 அழ9; ப'றV",
`=தர1 }ளவ9 lலWnd fKVவா9: 54
’_9ைனய$ _ ைற ெகட _•1த பாlையd
P9னi9ன" ெச e8, எ9 Pன1ைத1 X$ெவேனK,
"எ9ைன இ9; எ9 ஐய9 8றWD"" எ9; அலாK,
"அ9ைன" எ9;, உண$=2ெல9, ஐய! நா9’ எ9றா9. 55
’ஆதலாK, _hR" எ9; ஐய9, அ=த" இK
ேவதைனW Ohைய ெவD3T" எ9hF",
Q8 இலா அI மைற Dல5" xK வலாe!
J8" நா"’ எ9; S3T, அb29 JHனா9. 56

Page 105 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

J8" நா"’ எ9; S3T, அb29 JHனா9. 56
இராம9 தCnய žைலHK பரத9 தCDதK
~e ெபI€ ேச ைனR" tb ஞால_"
ைககல=8 அயK ஒI கடg9 `'(ட,
ஐயF" ேதlR" இைளய ஆpR"
ைவnய žைலHK தாF" ைவnனா9. 57
இராம9 தCnய >Kலைண அInK பரத9 ம3zK இI1தK
அK அைண ெநTC க›$ அIl ஆ•ன9,
கK அைண nழCST கhR" உ3•ல9,
lK அைண18 உய$=8 }6 |ர9 ைவnய
>K அைண மICnK, தா9 j•H9 ைவnனா9. 58
’ஆ3T :9;, ஆ3தைக அ•H9 ஏnனா9
ஈ3•ய ெந(’ என, தாF" ஏnனா9 ˜3•T ேத$கL" 8ரக ராPR"
கா3 தD கbகL" vடர, காgேன. 59
12. கCைக கா3 படல"
பரத9 கCைகW கைரைய அைடதK
?lb jல9 கழK, jI இK தாைனயா9,
காlb நாT அ9ன கழh நாT ஒ”இ,
தாவர சCகம" எ9F" த9ைமய
யாைவR" இரCnட, கCைக எe2னா9. 1
கCைகைய ெச 9; ேச $=த ேச ைனH9 qD2R" PறA>"
எ3ண அI€ `I"> த" இன18WD அKல8,
க3 அக9 ெபI" >னK கCைக எCக^"
அ3ணK ெவC கb மத18 அIl பாeதலாK,
உ3ண5", Dைடய5", உb18 அ9; ஆயேத. 2
அ•qைச 1 ˜p >WD, அைட=த ேதவ$த"
_• உறA பர=த8 ஓ$ _ ைறைம ேத$=2ெல";
ெந•8 உH$18 உ3ட5", m=2 :9ற5",
j•qைச A >ர3ட5", >ரl ஈsடேம. 3
பாைல ஏe :ற1vT, ப3T தா9 பட$
ஓைல ஏe ெநTC கடK, ஓ•'; இKைலயாK;மாைல ஏe ெநT _• ம9ன9 ேச ைன ஆ"
ேவைலேய மT1த8, அW கCைக ெவ6ளேம. 4
கா9 தைல ந3zய காைளi9 பட$

Page 106 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

கா9 தைல ந3zய காைளi9 பட$
}9றைல, அˆ வ<1 vட$=8 ெச 9றனஆ9றவ$ உண$12ய அWD‹zக6
t9; ப18 ஆHர18 இரs• _';ேம. 5
பரத9 ேச ைனRட9 வIதK க3ட Dகh9 ஐய_" {'ற_"
அA பைட கCைகைய அைட=த ஆHைட,
’8A>ைடW கடg9 m$ `ம=த ேமக1ைத
ஒA>ைட அ3ண[T உட'றேவ Sலா"
இA பைட எT1த8?’ எ9;, எT1த {'ற1தா9. 6
Dக9 எனA ெபயbய O'(9 ஆ'றலா9
vைக _ர3 ேச ைனைய1 8கp9 wWDவா9 நைக qக, க3க6 X நாற, நாPHK
>ைக உற, DhA>;" >IவA J$lலா9. 7
ைம உற உH$ எலா" இ;2 வாCDவா9
ைக உ; கவ$ அHK i•1த கால9 தா9
ஐ-ஐ= xறாHர" உIவ" ஆHன
ெமe உ; தாைனயா9, lKg9 கKlயா9. 8
கs•ய `b ைகய9, க•1த வாHன9,
ெவs•ய ~<Hன9, l<WD" XHன9,
Ss•ய 8•Hன9, D(WD" S"iன9,
’ns•ய8 அம$’ எனW nளI" }pனா9. 9
’எg எலா" இA பைட; அரவ", யா9’ என,
ஒg உலா" ேச ைனைய உவ=8 Olனா9 வg உலா" உலnhK வா•" வ6 உn$A
>g எலா" ஒI வ<A >D=த Jலேவ. 10
மICD அைட ெத9 கைர வ=8 }9(னா9 ஒICD அைட ெநT" பைட ஒKெல9 ஆ$Ai„T
அIC கைடRக" தhK, அசh மா மைழ
கIC கடK nள$=ெதனW கல=8 cழேவ. 11
த9 ேச ைனWD Dக9 இsட கsடைள
}9(ய >pஞைர wWn, ’c7dPH9
ஊ9(ய ேச ைனைய உ"ப$ ஏ';த'D
ஏ9றென9, எ9 உH$1 8ைணவ'D ஈDவா9
ஆ9ற ேப$ அர`; m$ அைம2$ ஆ"’ எ9றா9. 12
’8• எ(; ெந(கL", 8ைறR", `';ற
ஒ•ெய(; அ"iக6 யா8" ஓsடg$;
க• எ( கCைகH9 கைர வ=}$கைளA
i•; எ(, பட’ எனா, ெபய$18" O;வா9: 13
Page 107 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

i•; எ(, பட’ எனா, ெபய$18" O;வா9: 13
Dகh9 |ர உைர
’அ€சன வ3ண9, எ9 ஆ$ உH$ நாயக9, ஆளாேம,
வ€ச ைனயாK அர` எe2ய ம9னI" வ=தாேர!
ெச € சர" எ9பன X உq7n9றன, ெச Kலா•?
உ€` இவ$ Jel•9, "நாeWDக9" எ9;, எைன ஓதா‹? 14
’ஆழ ெநT= 2ைர ஆ; கட=8 இவ$ Jவா‹?
ேவழ ெநT" பைட க3T lலCnT" lKலா•?
"}ழைம" எ9;, அவ$ fKgய fK ஒI fK அ9•?
"ஏ ைழைம ேவட9 இற=2ல9" எ9; எைன ஏசா‹? 15
"_9னவ9" எ9; :ைன=2ல9; ’~e >g அ9னா9 ஓ$
i9னவ9 :9றன9" எ9(ல9; அ9னைவ ேபசாேனK,
எ9 இவ9 எ9ைன இக7=த8? இˆ எKைல கட=8 அ9•?
ம9னவ$ ெந€PhK, ேவட$ lT" சர" வாயா•? 16
’பாவ_" :9ற ெபI" ப<R", பைக ந3JT",
ஏவ_", எ9பைவ ம3 உலD ஆ6பவ$ எ3ணா‹?
ஆவ8 Jக, எ9 ஆ$ உH$1 }ழைம த=தா9ேமK
Jவ8, ேச ைனR" ஆ$ உHI" ST Je அ9•? 17
’அI= தவ" எ9 8ைண ஆள, இவ9 >l ஆ6வா„?
மI=8எh9 அ9; உH$, வ3 >க7 S3T, i9 மாேய„?
jI=2ய ேக3ைம உக=தவ$த"~T Jகாேத
இI=த8 ந9;, க<WDெவ9, எ9 கட9 இ9•ேட. 18
’8"iR" மா5" qைட=த ெபI" பைட c75 ஆI",
வ"> இயK தா$ இவ$ வா6 வg கCைக கட=8 அ9•?
ெவ"iய ேவட$ உ $! 8ைற ஓட" lலW¢‹?
ந"i _9ேன, இh நா" உH$ மாeவ8 ந9; அ9•? 19
’Jன பைட1 தைல |ர$தமWD இைர Jதா இd
ேச ைன nடWnT; ேதவ$ வb9, Pைல மா ேமக"
žைன பட, Dட$ cைற பட, `ட$ வா•T"
தாைன பட, தh யாைன பட, 2ர6 சாேய„? 20
’:9ற SைடW ைக எ9 அ9ப9 உTWக ெநT€ { ைர
அ9; ST1தவ6 ைம=த$ பல1ைத, எ9 அ"பாேல
S9; Dl1த :ண"S6 iணW Dைவ S3T ஓ•,
89; 2ைரW கடK, கCைக மT18 இைட ˜ரா}? 21
’"ஆT S•A பைட சா•, அற1தவேர ஆள
ேவT ST1த8, பா$" எF" இA >க7 ேம|‹?
நாT ST1த எ9 நாயகFWD இவ$, நா" ஆL"
காT STWnல$ ஆn, எT1த8 கா›‹? 22

Page 108 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’"மா _hவ$WD உறவாn வன12ைடேய வா•"
Q _hய1 தD"" எ9;, மன18 இைற S6ளாேத,
ஏ _ ைன உ'(•K, ஏ• கட' பைட எ9றாV",
ஆ _ ைனH9 P; O7 என இAj•8 ஆகா}? 23
எ9பன fKg, இI"> அன ேமhய$ ஏ„$_9,
வ9 பைண lKgன9, மK உய$ }pன9, வா6 |ர'D
அ9பF", :9றன9; :9ற8 க3T, அbஏ; அ9ன
_9பhK வ=8, ~<=தன9, tbய ேத$ வKலா9: 24
DகைனA ப'( `ம=2ர9 பரதFWD உைர1தK
’கCைக இI கைர உைடயா9; கணWD இற=த நாவாயா9;
உCக6 Dல1 தh நாத'D உH$1 8ைணவ9; உய$ }ளா9;
ெவCகbH9 ஏ; அைனயா9; lK i•1த ேவைலHனா9;
SCD அலI" ந;= த3 தா$W Dக9 எ9F" D( உைடயா9. 25
’கK கா^" 23ைமயா9; கைர காணாW காதலா9;
அ'D ஆz க3டைனய அழD அைம=த ேமhயா9;மK கா^" 2I ெநT= }6 மைழ கா^" மz :ற1தாe!’:' கா^" உ6ள1தா9, ெந( எ2$ :9றன9’ எ9றா9. 26
DகைனW காண வடகைரWD பரத9 lைரதK
த9 _9ேன, அவ9 த9ைம, த=ைத 8ைண _=8 உைர1த
fK _9ேன உவWn9ற 8b` இலா1 2I மன1தா9,
’ம9 _9ேன த¤இW S3ட மனWD இhய 8ைணவேனK,
எ9 _9ேன அவ' கா3ெப9, யாேன ெச 9;’ என எ•=தா9. 27
பரத9 :ைல க3ட Dக9 2TWnTதK
எ9; எ•=த த"i•T", எ•n9ற காத™T",
D9; எ•=8 ெச 9ற8 எனW Dp$ கCைகW கைர D;n
:9றவைன wWnனா9, 2I ேமh :ைல உண$=தா9,
89; கI ந;C D€P எHன$ Q9; 83ெண9றா9. 28
வ'கைலH9 உைடயாைன, மா` அைட=த ெமeயாைன,
ந' கைல இK ம2 எ9ன நைக இழ=த _க1தாைன,
கK கhயW கhn9ற 8யராைனW க3^'றா9;
lK ைகHh9; இைட |ழ, l"_';, :9; ஒ<=தா9. 29
’ந"iR" எ9 நாயகைன ஒWn9றா9; அயK :9றா9
த"iையR" ஒWn9றா9; தவ ேவட" தைல:9றா9;
89ப" ஒI _•5 இKைல; 2ைச wWn1 v•n9றா9;
எ"ெபIமா9 i9 iற=தா$ இைழAப‹ iைழA>?’ எ9றா9. 30
DகF" தhேய வடகைர அைடதK

Page 109 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’உ3T இTWக3 ஒ9; உைடயா9, உைலயாத அ9> உைடயா9,
S3ட தவ ேவடேம S3•I=தா9 D(A> எKலா"
க3T, உண$=8, ெபய$n9ேற9; காq9க6 ெந(’ எ9னா,
த3 8ைற, ஓ$ நாவாHK, ஒI தhேய தா9 வ=தா9. 31
பரதF" DகF" ஒIவைர ஒIவ$ வணCn1 த•5தK
வ=8 எ2ேர v•தாைன வணCnனா9; மல$ இI=த
அ=தணF" தைன வணCD" அவF", அவ9 அ•|7=தா9;
த=ைதHF" கpOர1 த•lனா9 - தக5 உைட0$
P=ைதHF" ெச 9hHF" |'(IWD" {$12யா9. 32
பரதhட" Dக9 வ=த காரண" ேகsடK
த•lன >pஞ$ ேவ=த9 தாமைரd ெச Cகணாைன,
’எ•lF" உய$=த }ளாe! எe2ய8 எ9ைன?’ எ9ன,
’_•8 உலD அp1த த=ைத _=ைத0$ _ ைறHh9;"
வ•lன9; அதைன mWக, ம9னைனW Sண$வா9’ எ9றா9. 33
Dக9 பரதைன வணCnA பாராsTதK
ேகsடன9, nராத$ ேவ=த9; nள$=8 எ•" உH$Aப9 ஆn,
ŒsT", ம3 அதhK |7=தா9; l"qன9, உவைக |Cக;
Xsட அI ேமh ைம=த9 ேச வ•W கமலA ?lK
?s•ய ைகய9, je இK உ6ள1த9, >கலV'றா9: 34
’தாe உைரS3T தாைத உதlய தரzத9ைன,
"Xlைன" எ9ன m18, P=தைன, _க12K ேதWn,
JHைன எ9றJ78, >க<„e! த9ைம க3டாK,
ஆHர" இராம$ :9 ேக7 ஆவ‹, ெதbH9 அ"மா! 35
’எ9 >க7n9ற8, ஏ ைழ எHனேன9? இரl எ9பா9 த9 >க7W க'ைற, ம'ைற ஒpகைள1 தl$WDமாJK,
ம9 >க7 ெபIைம yCக6 மரi„$ >க7க6 எKலா"
உ9 >க7 ஆWnWS3டாe-உய$ Dண18 உர51 }ளாe! 36
பரதhட" Dக9 S3ட ேபர9>
என இைவ அ9ன மா'ற" இையவன பல5" O(,
>ைன `ழK, >ல5 ேவ' ைக, >pஞ$Q9 jI இK காதK
அைனயவ'D அைமl9 ெச eதா9; ஆ$ அவ'D அ9> இலாதா$?:ைன5 அIC Dண"ST அ9•, இராம9ேமK :q$=த காதK? 37
இராம9 தCnய இட" ப'( பரத9 Dகhட" lனா5தK
அˆ வ< அவைன wWn, அI6தI வாb அ9ன
ெச ˆ வ< உ6ள18 அ3ணK, ெத9 2ைச d ெச C ைக OAi,

Page 110 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

ெச ˆ வ< உ6ள18 அ3ணK, ெத9 2ைச d ெச C ைக OAi,
’எˆ வ< உைற=தா9 ந"_9?’ எ9றV", எHன$ ேவ=த9,
’இˆ வ<, |ர! யாேன காsTவK; எ•க!’ எ9றா9. 38
இராம9 தCnய இட1ைதW க3ட பரதh9 :ைல
கா$ எனW க•8 ெச 9றா9; கKgைடA பT1த >Kg9,
வா$ Pைல1 தடW ைக வ6ளK, ைவnய ப6p க3டா9;
பா$qைச A பைத18 |7=தா9; பIவர' பரைவ >Wகா9 வா$ மzA >னலாK ம3ைண ம3^ m$ ஆsT" க3ணா9. 39
’இய9ற8, எ9 jIs•னாK, இˆ இட$ உனWD எ9ற J78",
அH9றைன, nழCD" காR" அ_8 என; அbய >KgK
8H9றைன என5", ஆl 8ற=2ெல9; `டI" கா`
DH9; உய$ மDட" cT" ெச Kவ_" S6ெவ9 யாேன!’ 40
இலWDவh9 ெச யKக6 ப'( Dகhட" பரத9 lனா5தK
˜3தர :வ=த }ளா9 i9னI" fKVவா9! ’அ=
m3டவ9 8H9ற cழK இ8 எh9, :q$=த ேநய"
?3டவ9, vட$=8 i9ேன J=தவ9, j•8 m1த8
யா3T?’ என, இh8 ேகsடா9; எHன$Q9, இதைனd f9னா9: 41
இலWDவ9 ெச யK ப'( Dகh9 ப2K உைர
’அKைல ஆ3T அைம=த ேமh அழகF" அவL" 8€ச,
lKைல ஊ9(ய ைக0T", ெவe8 உH$AJT", |ர9,
கKைல ஆ3T உய$=த }ளாe!-க3க6 m$ fbய, கCDK
எKைல கா3> அள5" :9றா9; இைமAiல9 நயன"’ எ9றா9. 42
பரதh9 8ய$ உைர
எ9ப1ைதW ேகsட ைம=த9, ’இராமFWD இைளயா$ எ9;
_9> ஒ1த }'ற1ேதqK, யா9 எ9;" _•5 இலாத
89ப18WD ஏ8 ஆேன9; அவ9, அ8 8ைடWக :9றா9;
அ9ப18WD எKைல உ3† ? அழn8, எ9 அ•ைம!’ எ9றா9. 43
ெத9 கைர ேச $Wக, Dகைன பரத9 ேவ3TதK
அˆ இைட, அ3ணKதாF", அ9;, அI" j•H9 ைவn,
’ெதˆ இைடதர :9; ஆ$WD" ெச ( கழK >pஞ$ Qமா அ9!
இˆ இைட, கCைக ஆ'(9 ஏ'(ைன ஆH9, எ"ைம
ெவˆ இட$W கடK :9; ஏ'(, ேவ=த9பாK lT1த8’ எ9றா9. 44
Dக9 கsடைளAப• நாவாeக6 வIதK
’ந9;’ எனA >pஞ$ ேவ=த9 ந3zன9 தமைர; ’நாவாe
ெச 9; இh1 தI2$’ எ9ன, வ=தன-Pவ9 ேச $ ெவ6pW

Page 111 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

ெச 9; இh1 தI2$’ எ9ன, வ=தன-Pவ9 ேச $ ெவ6pW
D9; என, DhWD" அ" j9 DவT என, Dேபர9 மான"
ஒ9; என, நாzA பK ேவ; உI5 S3டைனய ஆன. 45
நாவாeகp9 }'றA jg5
நCைகய$ நைடH9 அ9ன" நா3 உ; ெச லl9 நாவாe,
கCைகR" இட" இலாைம qைட=தன-கல=த எCD",அCST, இCD, இ<12 ஏ';" அைம2H9, அமர$ ைவய18
இCST அCD இ<12 ஏ';" இIlைன எ9னK ஆன. 46
பரத9 ேச ைன0T கCைகைய கட1தK
’வ=தன, வர"> இK நாவாe; வb PைலW DbPK ைம=த!
P=தைன யாவ8?’ எ9;, PICnேபbய$Q9 ெச Aப,
`=தர வb lலாF" `ம=2ர9 த9ைன wWn,
’எ=ைத! இ1 தாைனத9ைன ஏ';2, lைரl9’ எ9றா9. 47
DbPல8 ஏவலாK, அW Dரகத1 ேத$ வலாF",
வbைச H9 வழாைம wWn, மர>p வைகH9 ஏ'ற,
கb, பb, இராத", காலா6, கணWD அ; கைர இK ேவைல,
எb மz 2ைரH9 |`" கCைக யா; ஏ('; அ9ேற! 48
இ•பT _ழWக" jCக, இன மைழ மகர mைர
_•5 உற _கAப, ஊ< இ;2H9 ~eAப JலW
S••T வCக" ேவைல O"jT பட$வ Jல
ெந•ய ைக எT18 ms• m=2ன, ெநTC ைக ேவழ". 49
சCக_" மகர ŒF" தரள_" மzR" த6p,
வCக m$W கடV" வ=8 த9 வ<A படர, மானA
jCD ெவC கp; xWக, கைர ஒ”இA JH'; அ"மாகCைகR" இராம' கா^" காதல8 எ9ன மா}! 50
பாCn9 உ1தbய" மானA பட$ 2ைர தவழ, பாb9
|CD m$ அ•வ" த9F6, l• மதW கV< ெவ6ள18
ஓCகKக6 தைலக6 }9ற, ஒp18 அவ3 உய$=த D"ப",
?C Dழ' கCைக நCைக _ ைல எனA jg=த மா}! 51
S•€fT தsT", அd`", ஆ<R", Q1த ~sT",
ெநT€ `வ$W S•R", யா5", ெந( வI _ ைறH9 mWn,
lT" `வK >ரl0T" ேவ; ேவ; ஏ'(d ெச 9றம•€சi9 உட"> OsT" lைன என-வHர1 ேத$க6! 52
நாK-இர3T ஆய Q•, நைவ இK நாவாeக6 Œதா,
ேச K 2ர3டைனய ஆய க2•T", :qரd ெச 9றபாK 2ர3டைனய ெமeய, பய" 2ர3டைனய ெந€ச,
காK 2ர3டைனய கால, கT நைடW கgனA பாe மா. 53
மகp$ ஓட12K ெச KVதK
Page 112 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

மகp$ ஓட12K ெச KVதK
ஊT உற ெநIWn, ஓட18, ஒIவ$_9 ஒIவ$ ns•,
cடக1 தp$W ைக" மாத$ D•qன$ 8வ9(1 }9ற,
பாT இயK கp நK யாைனA ப=2 அ" கைடH9 D1தW
QTக6 qைட=த எ9ன, qைட=தன Dவ5W SCைக. 54
jலC Dைழ மகp$, நாவாeA JWn9 ஒ9; ஒ9; தாWக,
மலCnன$; இர3T பாV" ம;nன$ ெவIl wWக,
அலCD m$ ெவ6ள" த6p அ<தர, அCD" இCD"
கலCகg9, ெவIlA பாR" கய'Dல" :க$1த, க3க6. 55
இயK5 உ; ெச லl9 நாவாe, இI ைகR" எHன$ ˜3ட,
8யKவன 8TA> |`" 8வைலக6, மகp$ ெம9 ˜`
உயK5 உ; பரைவ அKDK ஒpA> அற1 தpAப, உ6ள18
அய$5;" ம8ைக ைம=த$WD அயா5H$A> அp1த8 அ"மா! 56
மரWகலCக6 ெச 9; வI" காsP
இW கைர இைர1த ேச ைன எ( கடK _க=8, ெவஃn,
அW கைர அைடய |P, வ(யன அ^D" நாவாe>WD அைல ஆ< நK m$ j;1தன JWnA JWn,
அW கண18 உவb ŒL" அகK மைழ :க$1த அ"மா! 57
அnK இT ˜ப" அ9ன ஆe மHK ¦g ஆ$1த
_n• ைட _ர3 மா1 த3T O"> என, _ng9 வ3ண1
8n™T vT1த ெச " j9 தகs•ைட vT1த _129
நD S• ெந•ய பாயா, நˆ எனd ெச 9ற நாவாe. 58
ஆனன" கமல18 அ9ன, q9 அ9ன, அ_தd ெச ˆ வாe,
ேத9 நைன, Dழலா$ ஏ;" அ"iக6 P=8 _1த"
Œ9 என, lb=த கCைக l3 என, ப3ைண _'(
வானவ$ மகp$ ஊI" மானேம :க$1த மா}! 59
8p பட1 8ழா5 23 QK 8TA> இI காg9 }9ற,
நp$ >னK கCைக ஆ'(K ந3T எனd ெச KV" நாவாe,
கpRைட ம€ைஞ அ9ன, கனC Dைழ, கயK க3, மாத$
ஒp$ அ•W கமல" X3ட, உH$ பைட1தனேவ ஒ1த. 60
_hவ$ வா9 வ<யாக கCைகைய அைடதK
ைம அ; l`"iK, ம3zK, ம';" ஓ$ உலnK, _';"
ெமe lைன தவேம அ9( ேமV" ஒ9; உள}? ¢©$
ெச e lைன நாவாe ஏ(1 X3டல$; மன129 ெச KV"
~e l`"> ஓட" ஆக, ேதவb9 _hவ$ Jனா$. 61
அைனவI" கCைகைய கட1தK

Page 113 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’அ;ப2னாHர" அWD‹z’ எ9;
இ;2 ெச e ேச ைனR", எKைல X$ நக$
ம; அ; மா=தI", மகp$ ெவ6ள_",
ெச ( 2ைரW கCைக, i9 nடWகd ெச 9றேவ. 62
நாவாHK பரத9 ஏ;தK
க<18 m$ வI 8ைற ஆ'ைற, c7 பைட
க<18 mCnய8 என, க6ள ஆைச ைய
அ<18, ேவ; அவh ப3T ஆ3ட ேவ=தைர
இ<18, ேமK ஏ(னா9 தாF" ஏ(னா9. 63
பரத9 DகFWD Qச ைலைய அ(_க" ெச eதK
`'ற1தா$, ேதவ’T" vழ :9ற Qச ைலைய1 v•8 wWn,
’S'ற1 தா$W DbPK! இவ$ ஆ$?’ எ9; Dக9 lனவ, ’QWக6 ைவD"
_'ற1தா9 _தK ேதl; t9; உலD" ஈ9றாைன _9 ஈ9றாைளA
ெப'ற1தாK ெப;" ெச Kவ", யா9 iற1தலாK, 8ற=த ெபbயா6’ எ9றா9. 64
பரத9 Qச ைலWD Dகைன அ(_க" ெச eதK
எ9றVேம, அ•H9 qைச ெந•8 |7=8 அ•வாைன, ’இவ9 யா$?’ எ9;,
க9; ib காராl9 8ய$ உைடய S• lனவ, கழK காK ைம=த9,
’இ9 8ைணவ9 இராகவFWD; இலWDவ'D" இைளயவ'D", எனWD", t1தா9;
D9; அைனய 2I ெநT= }6 Dக9 எ9பா9, இ= :9ற DbPK’ எ9றா9. 65
Qச ைல DகைனR" பரதFWD சQதரனாWDதK
’ைந|$ அ¯$ ைம=X$! இh1 8யராK; நாT இற=8 காT wWn,
ெமe |ர$ ெபய$=த85" நல" ஆH'; ஆ" அ9ேற! lலCகK 23}6
ைக |ரW கp; அைனய காைள இவ9 த9„T" கல=8, ml$
ஐ|I" ஒI|$ ஆe, அகK இட1ைத ெநTC கால" அp12$’ எ9றா6. 66
பரத9 DகFWD `q12ைரைய அ(_க" ெச eதK
அற" தாேன எ9n9ற அயK :9றா6தைன wWn, ’ஐய! அ9i9
:ைற=தாைள உைர’ எ9ன, ’ெந( 2ற"பா1 த9 ெமeைய :'ப8 ஆWn
இற=தா9 த9 இள= ேதl; யாவ$WD" v•Dல" ஆ" இராம9 i9>
iற=தாF" உள9 எ9னA ibயாதா9 தைனA பய=த ெபbயா6’ எ9றா9. 67
Dக9 ைகேகHைய யா$ என lன5தK
`T மயான12ைட த9 8ைண ஏக, }9றK 8ய$W கடg9 ஏக,
கTைம ஆ$ கானக18W கIைண ஆ$கg ஏக, கழK காK மாய9
ெநTைமயாK அ9; அள=த உலD எKலா", த9 மன1ேத :ைன=8 ெச eR"
STைமயாK, அள=தாைள, ’"ஆ$ இவ$?" எ9; உைர’ எ9ன, DbPK O;": 68

Page 114 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

STைமயாK, அள=தாைள, ’"ஆ$ இவ$?" எ9; உைர’ எ9ன, DbPK O;": 68
பரத9 ைகேகHைய அ(_க" ெச eதK
’பட$ எலா" பைட1தாைள, ப< வள$WD" ெச lgைய, த9 பா71த பாlW
Dடb ேல ெநTC கால" nட=ேத'D" உH$A பார" Dைற=8 ேதய,
உட$ எலா" உH$ இலா என1 }9;" உலக1ேத, ஒI12 அ9ேற,
இட$ இலா _க1தாைள,அ(=2ைலேயK,இ=:9றா6 எ9ைன ஈ9றா6."69
Dக9 ைகேகHைய வணCDதV", }z கைர ேச $தV"
எ9னW ேகsT, அˆ இரWக" இலாைளR"
த9 நK ைகH9 வணCnன9 தாe என;
அ9னA ேபைட Pைற இல8 ஆeW கைர
89h'; எ9ன5" வ=த8, }zேய. 70
தாய$ பKலWnK வர, பரத9 _தg0$ நட=8 ெச KலK
இ<=த தாய$ PlைகH9 ஏற, தா9,
j<=த க3z9 >8A >னK JHனா9 ஒ<=2ல9 DகF" உட9 ஏnனா9 க<=தன9, பல காவத" காgேன. 71
பர18வாச _hவ$ பரதைன எ2$ S6ளK
பர129 mCD" பர18வ9 எ9F" ேப$
வர129 qWD உய$ மாதவ9 ைவD இட",
அI12 Oர, அ^nன9; ஆ3T, அவ9
lI12 ேவ2ய‹T எ2$ ேமlனா9. 72
qைகA பாடKக6
வ=8 எ2ேர l•=தவF" வணCnனா9; வணCகா_9,
ச=த ெநT= 2ர6 >ய1தா9 த•lனா9; த•lயi9,
இ=த இட$ வ•5ட9 m எCD எ•=தாe-இைம0$ த"
P=ைதHF" ெச 9hHF" |'(IWD" {$12யாe! 32-1
ஏ(ன$ இளவ[T, இரCD ெந€` S3T
ஊ(ய தாயI" உbய `'ற_";
ேப; உள ெபI ந2 mCn, ெபsjT"
O; ெத9 கைரHைடW D¤இய J2ேல. 63-1
த9 அன த"iR", தாய$ tவI",
f9ன ேத$ வலவF", ˜ய }ழF",
89hய$ ஏறV", 8ழா 8TA> எF"
நKநயW காgனாK நட1தK ேமHனா9. 63-2
க"பராமாயண" அsடவைண

Page 115 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

13. 2Iவ• csT படல"
த9ைன வணCnய பரதFWD பர18வாச _hவ$ ஆP O( lனா5தK
வ=த மா தவ1}ைன, அ" ைம=தF"
த=ைத ஆ" என1 தா7=8, வணCnனா9;
இ=8 ‡g அ9னாF" இரCnனா9,
அ=த" இK நல18 ஆPக6 O(னா9. 1
’எT1த மா _• c•, :9பாK இைய=8
அT1த ேப$ அர` ஆ3•ைல; ஐய! m
_•1த வா$ ச ைடW க'ைறைய, t` ˜`
உT18 ந3^த'D உ';ள8 யா8?’ எ9றா9. 2
பரத9 ப2லாK பர18வாச9 மn7தK
PனW ST= 2றK {'ற ெவ= XHனா9,
மனW கTAiன9, மா தவ18 ஓCகைல,
’"எனWD அT1த8 இய"iைல m" எ9றா9;
’உனWD அTAப8 அ9றாK, உர•e!’ எ9றா9. 3
மைறH9 ேக6வ'D ம9 இள= }9றK, ’i9,
_ ைறH9 mCn, _8 :ல" S6nேல9;
இைறவ9 S6nல9 ஆ" எh9, யா3T எலா"
உைறெவ9 கான18 ஒICD உடேன’ எ9றா9. 4
உைர1த வாசக" ேகsடV", உ6 எ•=8
இைர1த காதK இI= தவ1}$WD எலா",
Dைர1த ேமh•T உ6ள" Dp$=ததாKஅைர1த சா=8 ST அAiய8 எ9னேவ. 5
பரத9 உட9வ=}$WD" ேச ைனWD" பர18வாச9 lI=8 அp1தK
ஆய காத[T ஐயைனW S3T, த9
˜ய சாைல உைறlட" 89hனா9;
’ேமய ேச ைனWD அைமAெப9 lI=8’ எனா,
XH9 ஆD2d ெச KவF" P=21தா9. 6
8ற=த ெச Kவ9 :ைனய, 8றWக"தா9
பற=8 வ=8 ப•=த8; பK சன",
iற=8 ேவ; ஓ$ உலD ெப'றாெரன,
மற=8 ைவnன$, _9ைன1 த" வா75 எலா". 7
ந=தK இK அற" ந=2ன$ ஆ" என,
அ=தர129 அர"ைபய$, அ9iன$,
வ=8 உவ=8 எ2$ ஏ12ன$; ைம=தைர,
இ=8l9 `ட$ QHK S3T ஏnனா$. 8

Page 116 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

இ=8l9 `ட$ QHK S3T ஏnனா$. 8
நான" ந9D உைர1தா$; நp$ வாhைட
ஆன கCைக அI" >னK ஆs•னா$;
தான மாமzW க'பக" தாCnய
ஊன" இK மல$ ஆைட உT12னா$. 9
S"i9 :9; yடCD; S6ைகயா$,
ெச "jh9 கல ராP 2I12னா$;
அ"பர129 அர"ைபய$, அ9jT",
உ"ப$Q9 yக$ இ9 அ_8 ஊs•னா$. 10
அ€` அT1த அமp, அல1தகA
ப€` அT1த பb>ரA பKலவ
ந€` அT1த நயhய$, நˆlH9
8€ச, அ1தைன ைம=தI" 8€Pனா$. 11
ஏ=8 ெச Kவ18 இைமயவ$ ஆ" என,
O=தK ெதeவ மகp$ S3டா•னா$ேவ=த$ ஆ2, PlைகH9 |CD }6
மா=த$கா;", வbைச வழாமேல. 12
மாத$ யாவI", வானவ$ ேதlய$
Q8 இK ெச Kவ18 ைவnன$-Sˆைவ வாe1
X8 இK ெதeவ மட=ைதய$, ேச •ய$,
தா2மா$ என1 த" பz ேகsபேவ. 13
ந=8 அ" ந=தவனCகpK, நா6 மல$W
க=த" உ=2ய க'பகW காlh9;,
அ=த$ வ=ெதன, அ=2 த9 ைக தர,
ம=த ம=த நட=த8 வாைடேய. 14
மா9;, அpW Dல" மா மத" வ=8 உண,ேத9 தp$1த கவள_", ெச C க2$
கா9ற ெநK தைழW க'ைறR", க'பக"
ஈ9; அpWக, yக$=தன-யாைனேய. 15
நரகத$WD அற" நKD" நல1த m$;
கர கதW கb காK :q$=8 உ3டன;
மரகத129 S•=8 என வா$=த >K
Dரகத129 DழாCகL" S3டேவ. 16
பரத9 காe nழCD J9றைவ உ3T, >•2HK தCDதK
இ9ன$, இ9னண" யாவI", இ=2ர9
89F JகCக6 8e1தன$; }9றKதா9,
அ9ன காR", nழCD", உ3T, அA பகK
j9h9 ேமh j• உறA JWnனா9. 17

Page 117 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

cbய9 }9;தK
mல வK இI6 mCகV", mCD;"
tல" இK கனl9 2I _';ற,
ஏV" நK lைன 8eAபவ$WD ஈ; ெச K
கால" எ9னW க2ரவ9 }9(னா9. 18
பரதh9 பைடக6 த" :ைலைய அைடதK
ஆ( :9; அற" ஆ'றல$ வா75 என
பா( |=த8 ெச Kவ"; பb=2ல$,
ேத( _=ைத1 த" P=ைதய$ ஆHனா$,
மா( வ=8 iற=த9ன மாsPயா$. 19
பரத9 ேச ைனRட9 பாைல :ல1ைத கட1தK
காைல எ9; எ•=த8 க3T, வானவ$,
’ேவைல அ9;; அhகேம’ எ9; l"_ற,
žைலR" nbகL" `3ணமாe எழ,
பாைல ெச 9; அைட=த8 - பரத9 ேச ைனேய. 20
எ•=த8 8க6; அ29, எbR" ெவeயவ9
அ•=2ன9; அlAப அI" ெவ"ைம ஆ(னா9;
j<=தன கb மத", j• ெவC கானக"
இ<=தன, வ< நட=8 ஏற ஒணாைமேய. 21
வ•Rைட அH' பைட ம9ன$ ெவ3Dைட,
ெச •Rைட ெநT :ழK ெச eய, XA j2
ப•RைடA பரK உைடA பாைல, ேமK உய$
S•RைடA ப=தb9, Dp$=த8 எCDேம. 22
’ெபInய ெச Kவ" m i•’ எ9றா6வH9
2Inய {'ற1தாK ெச "ைமயா9, :ற"
கInய அ3ணைலW க3T, காதg9
உInய தp$1தன-உலைவ ஈsடேம. 23
பரத9 பைடக6 P12ரOட1ைத அைடதK
வ9 ெந; பாைலைய மIத" ஆ" எனd
ெச 9ற8; P12ரOட" ேச $=ததாKஒ9; உைர18, ’உHbF" ஒ•Wக" ந9;’ எனA
j9(ய >ரவல9 jI இK ேச ைனேய. 24
˜pH9 படைலR", 8ரக", ேத’T,
t6 இI€ PனW கb _ழCD" ஓைதR",
ஆ6 இI6 D•lன$ ஆரவார_",
’Q6 இI" பைட இ8’ எ9;, உணரW Oறேவ. 25

Page 118 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’Q6 இI" பைட இ8’ எ9;, உணரW Oறேவ. 25
பரத9 ேச ைனH9 எ•dP க3ட இலWDவh9 {'ற"
எ•=தன9, இைளயவ9; ஏ(னா9, :ல"
S•=8 உய$=தைனய8 ஓ$ ெந•ய D9(9 ேமK;
ெச •= 2ைரA பரைவையd P;ைம ெச eத அW
க•=8ைட வb PைலW கடைல wWnனா9. 26
’பரத9, இA பைடST, பா$S3டவ9, மற"
கI2, உ6 nட=த8 ஓ$ க;5 காதலாK,
lரத" உ'; இI=தவ9 ேமK வ=தா9; இ8
சரத"; ம'; இல8’ என1 தழCD {'ற1தா9. 27
இராமைன அைட=8 இலWDவ9 {'ற18ட9 உைர1தK
D21தன9; பாbைட; DவT m; எழ
q21தன9; இராமைன lைரl9 எe2னா9;
’ம212ல9 பரத9, :9ேமK வ=தா9, ம2K
ப2A ெபI€ ேச ைனH9 பரAiனா9’ எ9றா9. 28
J$W Qல" ?3T இலWDவ9 |ர உைர
கs•ன9 `b ைகR" கழV"; பK கைணA
>s•V" j;1தன9; கவச" ?sT அைம18
இsடன9; எT1தன9 வb lK; ஏ=தைல1
vsT, அ• வணCn :9;, இைனய fKgனா9: 29
’இIைமR" இழ=த அA பரத9 ஏ=8 }6
பIைமR", அ9னவ9 பைட1த ேச ைனH9
ெபIைமR", :9 ஒI i9> வ=த எ9
ஒIைமR", க3T, இh உவ12, உ6ள" m. 30
’பட$ எலா" படA பT" பIம யாைனH9
2ட$ எலா" உIs•ன, ேதI" ஈ$1தன,
Dட$ எலா" 2ைர1தன, DI2 ஆ;க6
கட$ எலா" மTAபன, பல5" கா3•யாK. 31
’கIlR", ைககL", கவச மா$ப_",
உIlன; உHb„T உ2ர" }e5 இல
2bவன-`ட$W கைண-2ைச W ைக யாைனக6
ெவIவரd ெச eவன; கா3•, |ர! m. 32
’Qடக1 ேத$, பT D2ைர தாlய,
ஆடக1 தs•ைட, அலைக அ'; உD
ேகடக1 தடW ைகக6 கˆl, ¢த129
நாடக" ந•Aபன-கா3•; நாத! m’. 33

Page 119 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’ப3 _2$ கp'§T பர=த ேச ைனH9
எ3 _தK அ;18, நா9 இைமAi9 mWகலாK,
l3 _8D உLWக5", ேவைல ஆைடH9
ம3 _8D ஆ'ற5" கா3•-வ6ளK! m. 34
’:வ=த வா9 DI2H9 m1த" m=2 ெமe
Pவ=த சாதக’T P; க3 OpR",
கவ=த_", "உலக" :9 ைகய8 ஆய8" எ9;
உவ=தன DhAபன கா3•, உ"ப$JK. 35
’c< ெவC கட கb, 8ரக ராPக6,
பா< வ9 >ய18 இகK வயவ$, பsT அற,
|< ெவC DI2யாK அைல=த ேவைலக6
ஏ•" ஒ9றாn :9; இைரAபW கா3•யாK. 36
’ஆ6 அற; அலCD ேத$ அ<ய; ஆடவ$
வா6 அற; வb Pைல 8zய; மாW கb
தா6 அற, தைல அற; >ரl தா•T"
}6 அற-வ•W கைண vTAப-கா3•யாK. 37
’தைழ1த வா9 Pைறயன, தைச R" கˆlன,
அைழ1த வா9 பறைவக6, அலCD j9 வ•">
இைழ1த வா9 பக< >WD இIவ$ மா$iைடA
>ைழ1த வா9 ெபI வ< Jக-கா3•யாK. 38
’ஒI மக6 காதg9 உலைக we ெச eத
ெபIமக9 ஏவg9 பரத9 தா9 ெப;"
இI :ல" ஆ6ைக lsT, இ9;, எ9 ஏவலாK
அI நரD ஆ6வ8 கா3•-ஆ<யாe! 39
’"ைவயக" 8ற=8 வ=8 அடl ைவDதK
எe2ய8 உனWD" என, :9ைன ஈ9றவ6
ைநதK க3T உவ=தவ6, நைவH9 ஓCnய
ைககய9 மக6, l•=8 அர'றW கா3•யாK. 40
’அர" `ட அழK :q$ அலCகK ேவgனாe!
lைர€` ஒI Š•HK, இˆ அhக ேவைலைய
உர" `T வ•W கைண ஒ9(K ெவ9;, _A
>ர" `T" ஒIவh9 jgெவ9 யா9’ எ9றா9. 41
இலWDவFWD பரதைனA ப'( இராம9 ெதp5;1தK
’இலWDவ! உலக" ஓ$ ஏ•", ஏ•", m,
"கலWDெவ9" எ9ப8 கI2னாK அ8,
lலWDவ8 அb8; அ8 lள"பK ேவ3T‡?>லWD உb18 ஒI jI6, >கலW ேகs•யாK: 42
’ந" Dல18 உ21தவ$, நைவH9 mCnன$

Page 120 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’ந" Dல18 உ21தவ$, நைவH9 mCnன$
எCD உலA>;வ$க6? எ3z9, யாவேர
த" Dல18 ஒIவ அI" தIம" mCnன$?jCD உல1 2ர•T" jIத }pனாe! 43
’எைன18 உள மைற அைவ இய"ப'பாலன,
பைன1 2ர6 கரW கbA பரத9 ெச eைகேய;
அைன1 2ற" அKலன அKல; அ9ன8
:ைன12ைல, எ9 வH9 ேநய ெந€PனாK. 44
’"ெபIமக9 எ9வH9 iற=த காதg9
வI" என :ைனைகR", ம3ைண எ9வH9
தI" என :ைனைகR"" தlர, "தாைனயாK
jI"" என :ைனைகR" >லைமAபால}? 45
’j9“T", jI கழK பரத9 J=தன9,
நK ெநT" ெபI" பைட நKகK அ9(ேய,
எ9“T" jI" என இய"ப'பால}?q9“T" jI5ற lளCD ேவgனாe! 46
’ேச 3 உய$ தIம129 ேதைவ, ெச "ைமH9
ஆzைய, அ9ன8 :ைனWகK ஆD‡?
?3 இயK ~e"iனாe! J=த8 ஈ3T, எைனW
காzய; m இ8 i9F" கா3•யாK’. 47
ேச ைனைய1 தl$18 ச18IWகனFட9 பரத9 இராமைன ெநICDதK
எ9றன9, இளவைல wWn, ஏ=தV"
:9றன9; பரதF", :q$=த ேச ைனைய,
’i9 தIக’ எ9;, த9 ib5 இK காதg9,
த9 8ைண1 த"iR" தாF" _=2னா9. 48
பரத9 :ைலையW க3ட இராம9, இலWDவனhட" O;தK
v•8 உய$ ைகHன9; 8வ3ட ேமhய9
அ•8 அ< க3zன9; ’அவல" ஈ8’ என
எ•2ய ப•வ" ஒ18 எe8வா9 தைன
_•8 உண$ P=ைதயா9, _•ய wWnனா9. 49
கா$A jI ேமh அW க3ண9 காs•னா9,
’ஆ$A> உ; வb Pைல இைளய ஐய! m,
ேத$A ெபI= தாைனயாK பரத9 {(ய
J$A ெபIC Qல1ைதA jI=த wWD’ எனா. 50
இலWDவ9 ெந€ச<=8 :'றK
எK ஒTCnய _க18 இளவK :9றன9 மK ஒTCnய >ய1தவைன ைவ8 எ•8

Page 121 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

மK ஒTCnய >ய1தவைன ைவ8 எ•8
fK™T" Pன1vT" உண$5 ž$தர,
lK™T" க3ண m$ :ல18 |ழேவ. 51
பரத9 இராமh9 2Iவ• வணCDதK
Q8 அற1 தவ" ெச e8 D(Ai9 எe2ய
நாதைனA ib=தன9, நல129 mCnனா6,
ேவதைன1 2Iமக6 ெமgn9றா6, lT
˜8 எனA பரதF" v•8 }9(னா9. 52
’அற"தைன :ைன=2ைல; அIைள m1தைன;
8ற=தைன _ ைறைமைய’ எ9F" fKgனா9,
மற=தன9, மல$ அ• வ=8 |7=தன9 இற=தன9 தாைதைய எ2$க3ெட9னேர. 53
இராம9 உ6ள" கலCn பரதைன த•5தK
’உ3TSK உH$?’ என ஒTCnனா9 உIW
க3டன9; :9றன9 - க3ண9 க3 எF"
>3ட”க" j< >னK, அவ9 சடா
ம3டல" :ைற=8 Je வ<=8 žரேவ. 54
அயா5H$18, அ• க›$ அIl மா$iைட,
உயா5ற, 2I உள" உIக, >Kgனா9 :யாய" அ1தைனWD" ஓ$ :லய" ஆHனா9 தயா _தK அற12ைன1 த¤இய8 எ9னேவ. 55
த=ைத இற=த8 ேகsT இராம9 கலCDதK
>Kgன9 :9;, அவ9 >ைன=த ேவட1ைதA
பK _ ைற wWnனா9; பல5" உ9hனா9;
’அKலg9 அ•Cnைன; ஐய! ஆLைட
மK உய$ }pனா9 வgய„?’ எ9றா9. 56
அbயவ9 உைரெச ய, பரத9, ’ஐய! :9
ib5 எF" izHனாK, எ9ைனA ெப'ற அW
கbயவ6 வர" எF" காலனாK, தனWD
உbய ெமe= :;lA Je, உ"பரா9’ எ9றா9. 57
’l3zைட அைட=தன9’ எ9ற ெவeய fK,
>3zைட அHK எனd ெச l >கா_ன",
க3—T மன", `ழK கறCD Jல ஆe,
ம3zைட l•=தன9 - வாh9 உ"பரா9. 58
இI :ல" ேச $=தன9; இைற உH$12ல9;
’உI" இைன அர5’ என, உண$5 mCnனா9;
அIைமH9 உH$ வர, அயா5H$18, அக"
Page 122 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

அIைமH9 உH$ வர, அயா5H$18, அக"
jIqன9; பK _ ைறA >ல"iனா9 அ‹: 59
த=ைதைய :ைன18 இராம9 >ல">தK
’ந=தா lளWD அைனய நாயகேன! நாhல1}$
த=தாe! தh அற129 தாேய! தயா :ைலேய!
எ=தாe! இகK ேவ=த$ ஏ ேற! இற=தைனேய!
அ=}! இh, வாeைமWD ஆ$ உளேர ம';?’ எ9றா9. 60
’fK ெப'ற w9i9 8ைற09 அI6 ேவ3•,
நK ெப'ற ேவ6l நைவ mCக m இய'(,
எ' ெப';, m ெப'ற8 இ9 உH$ Je mCக[?SK ெப'ற ெவ'(W Sைல ெப'ற O$ ேவ[e! 61
’ம9 உH$WD நKD உbைம ம3 பார" நா9 `மWக,
j9 உH$WD தா‹e!- jைற உH$1த ஆ; இ8•?
உ9 உH$WDW O'றாe உலD ஆள உ'ேற„?q9 உH$WD" X வாe ெவHK உH$WD" ெவ6 ேவ[e! 62
’எ" பர1த8 ஆWn அர` உbைம, இ=2ய$க6
ெவ" பவ129 |ய, தவ" இைழ1தவா; ஈ}?ச"பரA ேப$1 தானவைன1 த6p, சதமக'D, அ9;,
அ"பர129 mCகா அர` அp1த ஆ<யாe! 63
’ேவ3T" 2ற1தாI" ேவ3டா அரசாsP
?3T, இˆ உலDWD இட$ ST1த >Kலேன9,
மா3T _•வ8 அKலாK, மாயா உட"> இ8 S3T
ஆ3T வIவ8, இh, யா$ _க1ேத wWக•? 64
’ேத9 அைட=த žைல1 2I நாT ைகlsTW
கா9 அைட=ேத9 எ9ன1 தbயா8, காவல! m
வா9 அைட=தாe; இ9ன" இI=ேத9 நா9, வா75 உக=ேத!ஊ9 அைட=த ெதˆவ$ உH$ அைட=த ஒ6 ேவ[e! 65
’வ3ைம இR", மான_", ேமK வானவ$WD" ேப$Wnலா1
23ைம இR", ெச CQK ெந(R", 2ற"பாத
உ3ைம இR", எKலா" உடேன S3T ஏnைனேய!த3ைம இ தைக ம2WD" ஈ=த தhW Dைட0e!’ 66
பலI" இராமைன பbகb1தK
எ9; எT18A ப'பல5" ப9h, இட$ உழWD"
D9; எT1த JV" Dல51 }6 Qளb ைய,
வ9 தடW ைக1 த"iயI", வ=8 அைட=த ம9னவI",
ெச 9; எT181 தாCnனா$; மா வ2sட9 ேத'(னா9. 67
_hவ$க6 இராமைன ெநICDதK

Page 123 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

ப9ன அbய w9i9 பர18வேன ஆ2 ஆ"
i9F ச ைட0I", ேப$ உலக" ஓ$ ஏ<9
ம9னவI", ம=2bய$ எKலாI", வ=8 அைட=தா$;
த9 உbைமd ேச ைன1 தைல•I"தா" அைட=தா$. 68
வPsடh9 உைர
ம';" வர'பால$ எKலாI" வ=8 அைட=8,
`';" இI=த அைம2HhK, 89> உழWD"
S'றW DbPK _க" wWn, Q மல‹9
ெப'ற ெபIைம1 தவ _hவ9 ேப`வா9: 69
8ற1தV" நK அற1 8ைறR" அKல8
>ற18 ஒI 8ைண இைல, jI=8" ம9FH$WD;
"இற1தV" iற1தV" இய'ைக" எ9பேத
மற120, மைறகp9 வர"> க3ட m? 70
’"உ3ைம இK iறlக6, உலA> இK Q•க6,
த3ைமHK ெவ"ைமHK த•lன" எF"
வ3ைமைய wWnய, அbய O'(9பாK,
க3ைமR" உள8 எனW கIதK ஆD‡? 71
’ெப;வத9 _9 உH$ ibதK கா3•யாK?
ம; அ8 க'ihK ைவய" யாைவR"
அ;ப2னாHர" ஆ3T" ஆ3டவ9
இ;வ8 க3T அவ'D, இரCகK ேவ3T‡? 72
{ல_", தIம_", Pைத5 இK ெச eைகயாe!
cல_", 2nbR", fKV", தாCnய
tல" வ=8 உதlய tவ$WD ஆHF"
கால" எ9; ஒI வைல கடWகK ஆD‡? 73
’க3 _தK காsPய, கைர இK mள1த,
உ6 _தK jIsD எலா" ஊ'ற" ஆவன,
ம3 _தK ?தCக6 மாR" எ9றJ8,
எ3_தK உH$WD m இரCகK ேவ3T‡? 74
’>3zய ந; ெநHK, jI இK கால" ஆ"
23zய 2bHhK, l2 எ9 XHhK,
எ3zய lளWD அைவ இர3T" எ€PனாK,
அ3ணேல! அlவத'D, ஐய" யாவ}? 75

Page 124 of 124

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful