You are on page 1of 60

TERHAD

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian Am
Kertas 4 (900/4)
Penggal 2 Tahun 2015

PERINGATAN:
Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja.
Manual ini terdiri daripada 59 halaman bercetak.
Majlis Peperiksaan Malaysia 2015
TERHAD

TERHAD

2
KANDUNGAN
Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa
Halaman

1.0

Pengenalan

2.0

Objektif
2.1
Kemahiran kognitif
2.2
Kemahiran manipulatif
2.3
Kemahiran insaniah (soft skills)

3.0

Pelaksanaan Kertas Kerja Kursus


3.1 Arahan Umum
3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (sekolah
kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan)
3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah
swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus
calon)
3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah
swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah kerajaan dan sekolah
bantuan kerajaan)
3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah
bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus) untuk
calon sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa
kerja kursus calon
3.9 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah
bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus) untuk
calon persendirian individu

4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan


4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
4.2 Guru Sekolah Swasta
4.2.1
Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon
4.2.2
Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon
4.3 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
4.4 Pemeriksa Calon Persendirian Individu

612

1326

5.0

Format Penulisan

27

6.0

Struktur Penulisan

27

7.0

Penskoran

28

8.0

Garis Panduan Pemilihan Isu Kajian Kerja Kursus

29
TERHAD

TERHAD

9.0

Carta Alir Proses Penghasilan Kerja Kursus Pengajian Am

3033

10.0

Lampiran

3446

Bahagian II: Manual Pelajar


Halaman
1.0

Pengenalan

47

2.0

Pelaksanaan Kertas Kerja Kursus


2.1 Arahan Umum
2.2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan
Kerajaan
2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak
diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.4 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.5 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu

4851

3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan


3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan
3.2 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran
untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.3 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
3.4 Calon Persendirian Individu

5259

TERHAD
TERHAD

BAHAGIAN I: MANUAL GURU DAN PEMERIKSA


1

PENGENALAN
Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan
kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus
(kerja projek) sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. Wajaran markah bagi
komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus
hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersamasama dengan markah peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata
pelajaran Pengajian Am. Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek
yang telah ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran (SP).
Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon.
Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus
bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus ini mestilah
dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

TERHAD
TERHAD

OBJEKTIF
Kerja kursus ini disediakan untuk menilai keupayaan calon dalam;
2.1 Kemahiran kognitif:
2.1.1
mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan
dengan pembangunan negara serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya
2.1.2
mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan
tugasan yang diberikan
2.1.3
mentafsir, mensintesis, dan merumuskan data dan maklumat
berkaitan dengan isu yang dibentangkan
2.2 Kemahiran manipulatif:
2.2.1
mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada
pelbagai sumber
2.2.2
memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemu
bual, dan mengkaji selidik
2.2.3
memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi
kerajaan dan swasta serta daripada sumber Internet
2.2.4
mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dalam bentuk
grafik, jadual, rajah, carta, dan tulisan
2.3 Kemahiran insaniah (soft skills):
2.3.1

berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan

2.3.2
berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi
tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan
2.3.3
berkesan

berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan dengan

2.3.4

berupaya menguruskan masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan

2.3.5

berupaya menyelesaikan masalah

2.3.6

berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif

2.3.7
berkemampuan untuk menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif
secara saintifik
2.3.8
beretika

berkebolehan untuk menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan

2.3.9

berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi

TERHAD
TERHAD

PELAKSANAAN KERTAS KERJA


3.1 Arahan Umum
3.1.1

Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.

3.1.2

Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.

3.1.3
Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2015 adalah berdasarkan
tajuk yang dipelajari dalam penggal 2.
3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan
Sekolah Bantuan Kerajaan)
3.2.1
Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am dibimbing dan ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran
Pengajian Am
3.2.2
Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai
pembentangan kerja kursus Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan
soal jawab. Pemeriksa kedua hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar
mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di
sekolah tersebut cuma ada seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran
Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua
hendaklah dipilih dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di
Tingkatan Enam.
3.2.3
Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus
Calon (BRMKKC) (Lampiran 5) sebagai pengesahan bahawa calon telah
menghasilkan kerja kursus Pengajian Am dan kerja kursus itu telah ditaksir dan
diberikan markah oleh guru mata pelajaran Pengajian Am mengikut prosedur dan
kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am.
3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang tidak
diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.3.1
Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am dibimbing dan diselia oleh guru mata pelajaran Pengajian Am
3.3.2
Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus
Calon (BRMKKC) (Lampiran 5) sebagai pengesahan bahawa calon telah
menghasilkan kerja kursus Pengajian Am, telah ditaksir, dan diberikan markah
oleh pemeriksa mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria
Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am
3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.4.1
Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am dibimbing dan ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran
Pengajian Am
3.4.2
Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai
pembentangan kerja kursus Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan
soal jawab. Pemeriksa kedua hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar
mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di
sekolah tersebut cuma ada seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran
Pengajian Am pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua
hendaklah dipilih dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di
Tingkatan Enam.

TERHAD
TERHAD

7
3.4.3 Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)
(Lampiran 5) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus
Pengajian Am dan kerja kursus itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru
mata pelajaran Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan
dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am

.
3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan)
3.5.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian
Am
3.5.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am
3.5.3 Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja
Kursus Pengajian Am dari portal MPM
3.5.4 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am
3.5.5 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara
individu
3.5.6 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am
berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual
Perancangan dan Pelaksanaan
3.5.7 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja
kursus Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran
Pengajian Am
3.5.8

Membimbing calon dalam aspek yang berikut:


(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

3.5.9 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses


data/ maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am
3.5.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran
insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja
kursus Pengajian Am
3.5.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk
menghasilkan kerja kursus Pengajian Am
3.5.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am
pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak
sekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah
ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.5.13 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh
yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak
melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.5.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am

TERHAD
TERHAD

8
3.5.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.5.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod
Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya
sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.5.17 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara
guru dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon
3.5.18 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC
calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu
3.5.19 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan
mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.5.20 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh
MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.5.21 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja
kursus Pengajian Am calon kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan
Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) (Lampiran 5).
3.5.22 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi esubmission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).
Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon
dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil
kertas 900/4
3.5.23 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersamasama dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Bagi sekolah yang cuma ada
seorang guru mata pelajaran Pengajian Am, semakan hendaklah dibuat bersamasama dengan seorang guru mata pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah
dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.5.24 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi
setiap calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh
enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran
untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.6.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian
Am
3.6.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.3

Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Am dari portal MPM

3.6.4 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.5 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara
individu
3.6.6 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am
berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual
Perancangan dan Pelaksanaan

TERHAD
TERHAD

9
3.6.7 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja
kursus Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran
Pengajian Am
3.6.8 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:
(a)memilih tema,
(b)mengenal pasti isu,
(c)menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d)mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e)mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
3.6.9 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses
data/ maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am
3.6.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran
insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja
kursus Pengajian Am
3.6.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk
menghasilkan kerja kursus Pengajian Am
3.6.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru mata pelajaran
Pengajian Am pada masa dan tarikh yang ditetapkan oleh guru Pengajian
Am/pihak sekolah.
3.6.13 Menyerahkan kerja kursus calon kepada pemeriksa kerja kursus Pengajian
Am yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh
pemeriksa. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah
ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.6.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.6.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod
Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya
sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.6.16 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara
guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon
3.6.17 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah
Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
3.6.18 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC
calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu
3.6.19 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh
penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan
calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak
mengambil kertas 900/4

3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
3.7.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am
TERHAD

TERHAD

10
3.7.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.3 Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja
Kursus Pengajian Am dari portal MPM
3.7.4 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.5 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara
individu
3.7.6 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am
berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual
Perancangan dan Pelaksanaan
3.7.7 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja
kursus Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran
Pengajian Am
3.7.8

Membimbing calon dalam aspek yang berikut:


(a)memilih tema,
(b)mengenal pasti isu,
(c)menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d)mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e)mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

3.7.9 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses


data/ maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am
3.7.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran
insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja
kursus Pengajian Am
3.7.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk
menghasilkan kerja kursus Pengajian Am
3.7.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am
pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak
sekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah
ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.7.13 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh
yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak
melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.7.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.7.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod
Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya
sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.7.17 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara
guru dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon

TERHAD
TERHAD

11

3.7.18 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC
calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu
3.7.19 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan
mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.7.20 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh
MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.7.21 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja
kursus Pengajian Am calon kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan
Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) (Lampiran 5).
3.7.22 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi esubmission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).
Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon
dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil
kertas 900/4
3.7.23 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Bagi sekolah yang cuma ada seorang
guru mata pelajaran Pengajian Am, semakan hendaklah dibuat bersama-sama
dengan seorang guru mata pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah
dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.7.24 Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus calon yang diminta sebagai
sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)
3.7.25 Menyediakan calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai
sampel untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh KPK)
3.7.26 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi
setiap calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh
enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.
3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan
yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk Calon Sekolah Swasta)
3.8.1 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk
menghasilkan kerja kursus Pengajian Am.
3.8.2 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.8.3

Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.8.4 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan


mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.8.5 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh
MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am
3.8.6 Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM dengan
menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)
(Lampiran 5).

TERHAD

3.8.7 Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon dengan menggunakan
aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia
(MPM). Kegagalan pemeriksa menghantar markah kerja kursus calon akan
TERHAD
12

menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan


tidak mengambil kertas 900/4
3.8.8 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am atau seorang guru yang mengajar mata
pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat
kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.8.12 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi
setiap calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh
selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.
3.9 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan
yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk Calon Persendirian Individu)
3.9.1 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan
kertas kerja kursus Pengajian Am
3.9.2 Menemui calon sebelum calon melaksanakan kerja kursus. Pertemuan ini
adalah untuk menyampaikan taklimat tugasan kepada calon di samping
memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus mengikut arahan Majlis
Peperiksaan Malaysia. Pemeriksa juga dikehendaki menjelaskan aspek yang
dinilai dalam penulisan kerja kursus dan memberikan penjelasan kepada calon
tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang dinilai dalam kerja kursus
calon. Pemeriksa juga diharapkan dapat membimbing calon untuk mengenal pasti
tema dan memilih isu, tajuk, dan skop kerja kursus.
3.9.3 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.9.4

Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.9.5 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am setiap


calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon
(BMKKC) (Lampiran 4)
3.9.6 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh
MPM ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am
3.9.7 Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM dengan
menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)
(Lampiran 5).
3.9.8 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi esubmission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).
Kegagalan pemeriksa menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan
calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak
mengambil kertas 900/4
3.9.9 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru mata pelajaran Pengajian Am atau seorang guru yang
mengajar mata pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya
terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.9.10 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi
setiap calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh
selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.
TERHAD
TERHAD

13

JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
Tarikh
19

Perkara
Manual

Disember

Pelaksanaan Kerja

2014

Kursus Pengajian

Tindakan Guru
Memuat turun:

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Dari 12
Januari
2015
hingga
10 April
2015

Kriteria Pentaksiran

Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015

Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus

Kerja Kursus

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Tindakan Calon
Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun

Pengajian Am Kertas

4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Menyampaikan
taklimat tugasan
kepada calon

Menjelaskan aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Memberikan
penjelasan kepada
calon tentang elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) yang akan
dinilai
Membimbing calon
untuk memahami skop
tugasan kerja kursus
Membimbing calon
mengenal pasti tema
dan memilih isu,
tajuk, dan skop kerja
kursus
Membimbing calon
untuk merancang
jadual kerja
Membimbing calon
untuk mengumpul
data dan maklumat
berkaitan dengan kerja
kursus

Memahami aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja
kursus

Memahami skop
tugasan kerja kursus
Membincangkan
tema, isu, tajuk dan
skop kerja kursus
yang telah dipilih,
dikenal pasti, dan
ditetapkan bersama
dengan guru
Merancang jadual
kerja

Mengumpul data
dan maklumat

melalui pemerhatian,
temu bual, dan kaji
selidik daripada
pelbagai sumber

Menyusun dapatan
(data dan maklumat)
Memproses data dan
maklumat
mentafsir,
menganalisis dan
membuat hubung
TERHAD

TERHAD

14

Tarikh

Aktiviti

Tindakan Guru
Membimbing
calon

memproses dan
menganalisis data
Membimbing calon
untuk menulis
mengikut format yang
ditetapkan
Memantau kemajuan
hasil penulisan calon
secara berterusan
dengan merekod dan
menandatangani
Borang Rekod Kerja
Kursus Calon
Membimbing calon
membuat
penambahbaikan
terhadap kerja kursus

Tindakan Calon
kait antara dapatan
yang diperoleh

yang dihasilkan

Menerima kerja kursus


daripada setiap calon
Menyemak kerja
kursus dan menilai
pembentangan kerja
kursus calon mengikut
kriteria penilaian yang
ditetapkan oleh MPM
Menilai elemen
kemahiran insaniah

Pemantauan kerja
kursus oleh
Pengurusan MPM
dan Pegawai Mata
Pelajaran MPM

Menyediakan kerja
kursus calon (yang
terkini), fail kerja
kursus guru, dan fail
kerja kursus calon

Menyemak dan
membuat
penambahbaikan
terhadap kualiti
penulisan kerja
kursus
Menyerahkan kerja
kursus mengikut

tarikh yang
ditetapkan kepada
guru

Membentangkan
kerja kursus dan
menjawab secara
lisan soalan yang
dikemukakan oleh
guru dalam masa
masa 10 hingga 15
minit pada tarikh dan
waktu yang
ditetapkan

Menyediakan kerja
kursus calon (yang
terkini), dan fail
kerja kursus calon

(soft skill) calon

Dari 2
Mac 2015
hingga 10
April
2015

Mempersembahkan
data dan maklumat
dalam bentuk jadual,
graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian
Membincangkan
dapatan kajian dan
menghubungkaitkannya dengan
teori yang
bersesuaian
Menghasilkan
penulisan yang
lengkap mengikut
format yang
ditetapkan

TERHAD
TERHAD

15

Tarikh

Perkara

Dari 13
April
2015
hingga 13

Pengisian dan
penghantaran
markah kerja kursus
melalui

Mei 2015

Tindakan Guru

e-submission

Dari 14
Mei 2015
hingga 15
Oktober
2016

Penyimpanan
evidens kerja
kursus

Tindakan Calon

Memasukkan markah
kerja kursus calon ke
dalam sistem esubmission
Mencetak rumusan
markah kerja kursus
calon dan membuat
semakan silang (cross
checking) rumusan
tersebut bersama-sama
dengan guru Pengajian
Am yang lain atau
guru yang mengajar
mata pelajaran
tingkatan enam
Membuat pembetulan
sekiranya terdapat
kesilapan markah pada
rumusan markah kerja
kursus calon tersebut
Menghantar markah
kerja kursus calon ke
MPM melalui esubmission sebelum
atau pada tarikh yang
ditetapkan

Menghantar markah
kerja kursus
Pengajian Am calon
yang telah disahkan
oleh Pengetua kepada
MPM dengan
menggunakan Borang
Rumusan Markah
Kerja Kursus Calon
(BRMKKC)

Menyimpan evidens
kerja kursus dan fail
kerja kursus calon di
tempat yang selamat
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja kursus
calon

TERHAD
TERHAD
4.2 Guru Sekolah Swasta

16

4.2.1 Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon
Tarikh
19
Disember
2014

Perkara

Dari 12
Januari
2015
hingga 31

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015

Pelaksanaan kerja
kursus

Tindakan Guru
Memuat turun:
Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Menyampaikan
taklimat tugasan
kepada calon
Memaklumkan tarikh
akhir penyerahan
kerja kursus
mengikut arahan
Majlis Peperiksaan
Malaysia
Menjelaskan aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Memberikan
penjelasan kepada
calon tentang elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) yang akan
dinilai
Membimbing calon
untuk memahami
skop tugasan kerja
kursus
Membimbing calon
mengenal pasti tema
dan memilih isu,
tajuk, dan skop kerja
kursus

Mac 2015

Membimbing calon
untuk merancang
jadual kerja

Tindakan Calon

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Memahami aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja
kursus

Memahami skop
tugasan kerja kursus

Membincangkan
tema, isu, tajuk dan
skop kerja kursus
yang telah dipilih,
dikenal pasti, dan
ditetapkan bersama
guru
Merancang jadual
kerja

Mengumpul data dan


maklumat melalui
pemerhatian, temu
bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai
sumber
Menyusun dapatan
(data dan maklumat)

Memproses data dan


maklumat
mentafsir,
menganalisis dan
membuat hubung kait
antara dapatan yang
diperoleh

TERHAD
TERHAD

Tarikh

17

Perkara

Tindakan Guru

Tindakan Calon

Membimbing calon
untuk menulis
mengikut format yang
ditetapkan
Memantau kemajuan
hasil penulisan calon
secara berterusan
dengan merekod dan
menandatangani
Borang Rekod Kerja
Kursus Calon
Membimbing calon
membuat
penambahbaikan
terhadap kerja kursus
yang dihasilkan

Penghantaran kerja
kursus dan bahan
pembentangan
kerja kursus oleh
calon

Menerima kerja
kursus daripada setiap
calon untuk
diserahkan kepada
pemeriksa bagi tujuan
penyemakan

Dari 2
April 2015
hingga 12
April 2015

Pemeriksaan kerja
kursus oleh
pemeriksa yang
dilantik oleh MPM

Menyerahkan kerja
kursus setiap calon
kepada pemeriksa
bagi tujuan
penyemakan

Dari 13
April 2015
hingga 30
April 2015

Sesi pembentangan
kerja kursus

Menyediakan calon
untuk sesi
pembentangan dan
soal jawab kerja
kursus di hadapan
pemeriksa (semua
calon)

1 April
2015

Membimbing calon
untuk mengumpul
data dan maklumat
berkaitan kerja kursus
Membimbing calon
memproses dan
menganalisis data

Mempersembahkan
data dan maklumat
dalam bentuk jadual,
graf, carta, dan lainlain yang
bersesuaian
Membincangkan
dapatan kajian dan
menghubungkaitkannya dengan
teori yang
bersesuaian

Menghasilkan
penulisan yang
lengkap mengikut
format yang
ditetapkan
Menyemak dan
membuat
penambahbaikan
terhadap kualiti
penulisan kerja
kursus

Menyerahkan kerja
kursus mengikut
tarikh yang
ditetapkan kepada
pemeriksa bagi
tujuan penyemakan

Membentangkan
kerja kursus di
hadapan pemeriksa
dan menjawab lisan
beberapa soalan
yang dikemukakan
oleh pemeriksa
dalam 10 hingga 15
minit pada tarikh dan
waktu yang
ditetapkan

TERHAD
TERHAD

Tarikh

18

Perkara

Tindakan Guru

Tindakan Calon

Dari 13
April 2015
hingga 13
Mei 2015

Dari 14

Mei 2015
hingga 15
Oktober
2016

Pengisian markah
dan penghantaran
markah melalui esubmission oleh
pemeriksa yang
dilantik oleh MPM
Penyimpanan
evidens kerja
kursus dan fail
kerja kursus calon
oleh pemeriksa
yang dilantik oleh
MPM di tempat
yang selamat, iaitu
di Jabatan Pelajaran
Negeri (JPN)
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja
kursus calon

TERHAD
TERHAD

19
4.2.2Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon

Tarikh
19
Disember
2014

Dari 12
Januari
2015
hingga
10 April
2015

Perkara

Tindakan Guru

Tindakan Calon

Manual
Pelaksanaan Kerja
Kursus Pengajian
Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015

Manual Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Manual Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Memuat turun:

Memuat turun:

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Menyampaikan
taklimat tugasan
kepada calon

Menjelaskan aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Memberikan
penjelasan kepada
calon tentang elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) yang akan
dinilai
Membimbing calon
untuk memahami skop
tugasan kerja kursus
Membimbing calon
mengenal pasti tema
dan memilih isu,
tajuk, dan skop kerja
kursus
Membimbing calon
untuk merancang
jadual kerja

Memahami aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja
kursus

Memahami skop

tugasan kerja kursus


Membincangkan
tema, isu, tajuk dan
skop kerja kursus
yang telah dipilih,
dikenal pasti, dan
ditetapkan bersama
dengan guru
Merancang jadual
kerja

Mengumpul data dan


maklumat melalui

pemerhatian, temu
bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai
sumber

Menyusun dapatan
(data dan maklumat)

TERHAD
TERHAD

Tarikh

20

Aktiviti

Tindakan Guru
Membimbing calon

Tindakan Calon
Memproses data dan

untuk mengumpul
data dan maklumat
berkaitan dengan kerja
kursus
Membimbing calon
memproses dan

menganalisis data
Membimbing calon
untuk menulis
mengikut format yang
ditetapkan
Memantau kemajuan
hasil penulisan calon
secara berterusan
dengan merekod dan
menandatangani
Borang Rekod Kerja
Kursus Calon
Membimbing calon
membuat
penambahbaikan
terhadap kerja kursus
yang dihasilkan

Membincangkan
dapatan kajian dan
menghubungkaitkannya dengan
teori yang
bersesuaian

Menghasilkan
penulisan yang
lengkap mengikut
format yang
ditetapkan
Menyemak dan
membuat
penambahbaikan
terhadap kualiti
penulisan kerja
kursus
Menyerahkan kerja
kursus mengikut
tarikh yang
ditetapkan kepada
guru

Menerima kerja kursus


daripada setiap calon
Menyemak kerja
kursusdan menilai
pembentangan kerja

kursus calon mengikut


kriteria penilaian yang
ditetapkan oleh MPM
Menilai elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) calon

maklumat
mentafsir,
menganalisis dan
membuat hubung
kait antara dapatan
yang diperoleh
Mempersembahkan
data dan maklumat
dalam bentuk jadual,
graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membentangkan
kerja kursus dan
menjawab secara
lisan soalan yang
dikemukakan oleh
guru dalam masa
masa 10 hingga 15
minit pada tarikh dan
waktu yang
ditetapkan

TERHAD
TERHAD

Tarikh
Dari 2
Mac 2015

21

Perkara
Pemantauan kerja
kursus oleh

Tindakan Guru

Menyediakan kerja
kursus calon (yang

Tindakan Calon

Menyediakan kerja
kursus calon (yang

hingga 10
April

Pengurusan MPM
dan Pegawai Mata

terkini), fail kerja


kursus guru, dan fail

2015

Pelajaran MPM

kerja kursus calon

Dari 13
April
2015
hingga 13

Pengisian dan
penghantaran
markah kerja kursus
melalui

Mei 2015

e-submission

Memasukkan markah
kerja kursus calon ke
dalam sistem
e-submission

Mencetak rumusan
markah kerja kursus
calon dan membuat
semakan silang (cross
checking) rumusan
tersebut bersama-sama
dengan guru Pengajian
Am yang lain atau
guru yang mengajar
mata pelajaran
tingkatan enam
Membuat pembetulan
sekiranya terdapat
kesilapan markah pada
rumusan markah kerja
kursus calon tersebut
Menghantar markah
kerja kursus calon ke
MPM melalui esubmission sebelum
atau pada tarikh yang
ditetapkan

Dari 15
Mei 2015
hingga 21
Jun 2015

Penyelarasan
markah kerja
kursus oleh Ketua
Penyelaras
Kebangsaan (KPK)

Menghantar markah
kerja kursus
Pengajian Am calon
yang telah disahkan
oleh Pengetua kepada
MPM dengan
menggunakan Borang
Rumusan Markah
Kerja Kursus Calon
(BRMKKC)

Menyediakan dan
menyerahkan kerja
kursus calon yang
diminta sebagai
sampel untuk tujuan
penyelarasan oleh
Ketua Penyelaras
Kebangsaan (KPK)

terkini), dan fail


kerja kursus calon

Membentangkan
kerja kursus dan
menjawab lisan
beberapa soalan
yang dikemukakan
Ketua Penyelaras
Kebangsaan (KPK)
dalam masa 10
TERHAD

TERHAD

Tarikh

22

Perkara

Tindakan Guru
Menyediakan calon
yang kerja kursus
(kerja projek)nya

Tindakan Calon
hingga 15 minit pada
tarikh dan waktu
yang ditetapkan

dipilih sebagai sampel

Dari 14
Mei 2015
hingga 15
Oktober
2016

Penyimpanan
evidens kerja
kursus

(calon yang dipilih


sahaja jika diminta
oleh KPK)

Menyimpan evidens
kerja kursus dan fail
kerja kursus calon di
tempat yang selamat
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja kursus
calon

TERHAD
TERHAD

23

4.3Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
Tarikh

Perkara

Tindakan Pemeriksa

Pelaksanaan kerja kursus


oleh calon

1 April 2015

Penghantaran kerja kursus


dan bahan pembentangan
kerja kursus kepada
pemeriksa

Menerima kerja kursus calon daripada


guru sekolah swasta pada tarikh yang
ditetapkan bagi tujuan penilaian

Dari 2 April
2015 hingga
12 April
2015

Pemeriksaan kerja kursus


oleh pemeriksa

Memeriksa kerja kursus yang


ditetapkan oleh MPM

Dari 13
April 2015
hingga 30

Sesi pembentangan kerja


kursus oleh calon

Menilai pembentangan kerja kursus


calon (seorang calon antara 10
hingga 15 minit) mengikut kriteria

12 Januari
2015 hingga
31 Mac 2015

April 2015

Dari 1 Mei
2015 hingga
13 Mei 2015

pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM


Menilai elemen kemahiran insaniah
(soft skill) calon

Pengisian dan penghantaran


markah kerja kursus

Memasukkan markah kerja kursus


calon ke dalam sistem e-submission

melalui e-submission

Membuat semakan silang (cross


checking) markah kerja kursus calon
bersama-sama dengan seorang lagi
pemeriksa kerja kursus Pengajian Am
atau guru yang mengajar mata
pelajaran tingkatan enam
Membuat pembetulan sekiranya
terdapat kesilapan markah pada
rumusan markah kerja kursus calon
tersebut

Menghantar markah kerja kursus calon


ke MPM melalui e-submission
sebelum atau pada tarikh yang
ditetapkan
Menghantar markah kerja kursus
Pengajian Am calon yang telah
disahkan oleh Pengetua kepada MPM
dengan menggunakan Borang
Rumusan Markah Kerja Kursus Calon
(BRMKKC)

TERHAD
TERHAD

24

Tarikh

Perkara

Dari 14 Mei
2015 hingga
15 Oktober

Penyimpanan evidens kerja


kursus

Tindakan Pemeriksa
Menyimpan evidens kerja kursus dan
fail kerja kursus calon di tempat yang
selamat, iaitu di Jabatan Pendidikan

2016

Negeri (JPN) sehingga sampai tarikh


pelupusan evidens kerja kursus calon

TERHAD
TERHAD

25

4.4 Pemeriksa Calon Persendirian Individu

Tarikh
12 Januari
2015 hingga

Perkara

Pertemuan Pemeriksa
dengan calon persendirian

Tindakan Pemeriksa

Menyampaikan taklimat tugasan


kepada calon

31 Mac 2015

individu
Pelaksanaan kerja kursus
oleh calon

Memaklumkan tarikh akhir penyerahan


kerja kursus mengikut arahan Majlis
Peperiksaan Malaysia
Menjelaskan aspek yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Menjelaskan kepada calon tentang
elemen kemahiran insaniah (soft skill)
yang dinilai dalam kerja kursus calon.
Membimbing calon untuk mengenal
pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan
skop kerja kursus

1 April 2015

Penghantaran kerja kursus


dan bahan pembentangan
kerja kursus kepada
pemeriksa

Menerima kerja kursus calon pada


tarikh yang ditetapkan bagi tujuan
penilaian

Dari 2 April
2015 hingga
12 April
2015

Pemeriksaan kerja kursus


oleh pemeriksa

Menyemak kerja kursus calon


mengikut kriteria pentaksiran yang
ditetapkan oleh MPM

Dari 13
April 2015
hingga 30
April 2015

Sesi pembentangan kerja


kursus oleh calon

Menilai pembentangan kerja kursus


calon (seorang calon antara 10
hingga 15 minit) mengikut kriteria
pentaksiran yang ditetapkan oleh
MPM. Membawa komputer semasa
sesi pembentangan kerja kursus oleh
calon

Menilai elemen kemahiran insaniah


(soft skill) calon
Dari 1 Mei
2015 hingga
13 Mei 2015

Pengisian dan penghantaran


markah kerja kursus

Memasukkan markah kerja kursus


calon ke dalam sistem e-submission

melalui e-submission

Membuat semakan silang (cross


checking) markah kerja kursus calon
bersama-sama dengan seorang lagi
pemeriksa kerja kursus Pengajian Am
atau guru yang mengajar mata
pelajaran tingkatan enam
Membuat pembetulan sekiranya
terdapat kesilapan markah pada
rumusan markah kerja kursus calon
tersebut

TERHAD
TERHAD

Tarikh

26

Perkara

Tindakan Pemeriksa
Menghantar markah kerja calon ke
MPM melalui e-submission sebelum
atau pada tarikh yang ditetapkan

Dari 14 Mei

Penyimpanan evidens kerja

Menyimpan evidens kerja kursus dan

2015 hingga
15 Oktober
2016

kursus

fail kerja kursus calon di tempat yang


selamat, iaitu di Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) sehingga sampai tarikh
pelupusan evidens kerja kursus calon

TERHAD
TERHAD
5

27

FORMAT PENULISAN
5.1 Calon digalakkan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk
mencari maklumat tambahan.
5.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut
format berikut:
5.2.1

Saiz kertas: A4 putih sahaja

5.2.2
5.2.3
5.2.4

Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci
Tulisan: Times New Roman (font 12)
Langkau (spacing): 1.5

5.3 Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan, iaitu tidak termasuk jadual,
rajah, graf, carta, senarai rujukan, lampiran, sinopsis, kandungan, dan penghargaan.
5.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan. Format
penghasilan Gambar rajah, jadual, peta, dan foto adalah seperti pada Lampiran 6.
5.5 Calon dikehendaki menulis rujukan mengikut kaedah Gaya Dewan. Format penulisan
rujukan adalah seperti pada Lampiran 7.
5.6 Panjang abstrak adalah antara 100 hingga 150 patah perkataan. Abstrak hendaklah
meliputi permasalahan kajian, kaedah kajian, penemuan utama, dan kesimpulan yang
ditulis dalam satu perenggan.
5.7 Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:
5.7.1

Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)

5.7.2

Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

5.7.3

Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)

5.7.4

Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

5.7.5

Kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am

5.8 Setiap helaian kertas jawapan kerja kursus hendaklah dicatatkan nombor kad pengenalan
di bahagian atas sebelah kanan kertas tersebut (nama calon tidak perlu).
5.9 Kerja kursus yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak
dan berjilid.
6

STRUKTUR PENULISAN
6.1 Abstrak
6.2 Kandungan (butiran dan muka surat)
6.3 Penghargaan
6.4 Pengenalan
6.5 Objektif Kajian
6.6 Lokasi Kajian
6.7 Metodologi Kajian
6.8 Dapatan Kajian dan Perbincangan
6.9 Rumusan/Kesimpulan
6.10

Rujukan

6.11

Lampiran (jika perlu)


TERHAD

TERHAD
7

28

PENSKORAN
Bil.

Aspek Pemarkahan

Markah

Penulisan:
1.

Abstrak

Markah Penuh

2.

Kandungan (butiran dan muka surat)

3.

Penghargaan

4.

Pengenalan

5.

Objektif Kajian

6.

Lokasi Kajian

7.

Metodologi Kajian

8.

Dapatan Kajian dan Perbincangan

18

9.

Rumusan/Kesimpulan

10.

Rujukan

11.

Lampiran (jika perlu)

Bil
1.

Aspek Pemarkahan

40
(72.7%)

Markah

Markah Penuh

(a) pembentangan

10

(b) kreativiti persembahan

(18.2%)

(c) keterampilan

Pembentangan dan soal jawab:


Pembentangan Hasil Kajian

2.
Bil
1.

Soal jawab

5
Aspek Pemarkahan

Markah

Markah Penuh

(9.1%)

55

55
(100%)

Impak keseluruhan:
Impak keseluruhan (Penulisan, Pembentangan
dan Soal jawab)
JUMLAH MARKAH

TERHAD
TERHAD
8

29

GARIS PANDUAN PEMILIHAN ISU KAJIAN KERJA KURSUS


8.1 MPM menentukan dua tema.
8.2 Pihak sekolah dan calon perlu berbincang untuk mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk
dan skop tugasan daripada tema yang telah dipilih.
8.3 Kawasan kajian yang dipilih hendaklah dihadkan kepada sekolah/kampung/bandar/
daerah/negeri calon.

TERHAD
TERHAD
9

30

CARTA ALIR PROSES PENGHASILAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)


PENGAJIAN AM
Contoh:

Tema 1:
Pencemaran Budaya

Tema 2:
Kebebasan Media

Calon mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan

Calon memilih tema:


Tema 1: Pencemaran Budaya

Calon mengenal pasti isu:


(Isu yang dipilih hendaklah merujuk kepada kampung/taman
perumahan/sekolah/bandar/daerah/negeri calon)
Contoh:
Pengaruh budaya negatif dalam kalangan remaja
Budaya lepak dalam kalangan komuniti
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan pencemaran bahasa
Kelunturan nilai murni dalam komuniti
Pengaruh golongan pendatang terhadap komuniti

Calon menentukan tajuk:


(Tajuk yang dipilih hendaklah berdasarkan isu yang telah dikenal pasti)
Contoh:
Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A

A
TERHAD
TERHAD

31

Calon menentukan lokasi kajian:


Calon digalakkan untuk memilih lokasi kajian yang sesuai, iaitu mudah dituju
dan dekat dengan tempat tinggal calon. Ini memudahkan pengutipan data
kajian.
Dalam Penulisan: Peta negeri, peta daerah, peta bandar, gambar subjek

(sebagai bukti). Bukti tersebut hendaklah dijelaskan dengan terperinci.

Calon menentukan skop tugasan:


Skop tugasan yang dimaksudkan ialah fokus kerja kursus
yang akan dijalankan. Penjelasan ini penting bagi memastikan penilai dapat
memahami sempadan kerja kursus berkenaan. Skop tugasan merangkumi isu
penting yang cuba diketengahkan
Contoh:
Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A
(Tugasan ini hanya tertumpu kepada golongan remaja yang didapati
melepak di Taman A sahaja dan melihat kesan yang dibawa oleh
budaya lepak ke atas golongan remaja tersebut)

Calon menentukan objektif kajian:


Calon hendaklah menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap
akan dapat dicapai di akhir kajian nanti. Pernyataan ini hendaklah jelas,
rasional, serta relevan dengan masalah yang dikaji. Objektif hendaklah mampu
dicapai dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur. Calon boleh
menyatakan objektif kajiannya secara khusus.
Dalam Penulisan: Objektif kajian hendaklah ditulis dalam bentuk research
statement . Contoh, penggunaan perkataan seperti Mengkaji, Mengenal pasti,
Menilai, Menganalisis, dan Mensintesis. Calon digalakkan menulis antara dua
hingga tiga objektif kajian agar hasrat kajian akan dapat dipenuhi dan kajian itu
akan dapat dilakukan dengan lebih mendalam.
Contoh:
1. Mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong golongan remaja melepak
di Taman A
2. Mengenal pasti tingkah laku sosial yang diperlihatkan oleh golongan
remaja yang melepak di Taman A

B
TERHAD
TERHAD

32

Calon menerangkan konsep kendalian:


Calon dikehendaki memberikan penerangan mengenai Jargon dalam tajuk
kajian yang akan diguna pakai.
Dalam Penulisan: Jargon atau definisi yang diberikan terhadap sesuatu perkataan
hendaklah diikuti dengan sumber rujukan. Dalam bahagian pengenalan juga, calon
dikehendaki menyatakan apakah isu kajian beliau dan menyatakan hasrat atau
keinginan beliau dalam melakukan kajian tersebut.

Contoh:
1. Menerangkan maksud budaya lepak
2. Menerangkan maksud golongan remaja
3. Menerangkan maksud tingkah laku sosial

Calon menentukan kaedah kajian:


Calon boleh menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat.
Antaranya adalah seperti berikut:
1. Pemerhatian
Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Kaedah ini
digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau
kawasan yang dikaji.
2. Temu bual
Kaedah ini melibatkan dua peringkat iaitu secara formal dan tidak formal.
Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan/pangkat
dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Temu bual ini
menyentuh mengenai maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus.
Manakala temu bual secara tidak formal pula berdasarkan temu bual dengan
orang persendirian. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam
suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya digunakan bagi
menganalisis temu bual tersebut.
3. Soal Selidik
Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan
lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk
memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. Calon boleh mereka bentuk
borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat
memenuhi objektif kajian. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada
responden di kawasan kajian.
4. Rujukan (kajian arkib)
Kaedah ini dijalankan dengan cara merujuk kepada buku teks dan buku
rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Di
samping itu, calon juga boleh membuat rujukan internet. Kaedah ini
kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. Hal ini berdasarkan
kepada skop kajian.

C
TERHAD
TERHAD

33
C

Calon menganalisis data:


Calon dikehendaki menganalisis data-data yang dikutip daripada
kaedah kajian yang telah dijalankan. Data-data tersebut dianalisis secara
kuantitatif atau kualitatif.

Calon menjelaskan/membincangkan dapatan kajian:


Calon dikehendaki menjelaskan atau membincangkan dapatan kajian
dalam bentuk esei bertulis dengan disertakan jadual/carta/graf
bagi menyokong hasil kajian.
PENTING: Maklumat yang dinyatakan dalam kaedah kajian perlu ada
dalam dapatan kajian.

Calon menghasilkan rumusan kerja kursus:


Calon dikehendaki membuat rumusan atau kesimpulan daripada perbincangan.
Calon juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana hasil kajian yang
dijalankan itu menepati objektif kajian yang ditetapkan. Calon juga boleh
menyatakan kepentingan (signifikan) hasil kajian yang telah dijalankan.
PENTING: Kata ganti diri jangan digunakan.

Rujukan:
Tidak kurang daripada lima bahan rujukan yang merangkumi tiga jenis rujukan
yang berlainan.
Contoh:
Dua daripada sumber internet, satu daripada buku, dan dua daripada
majalah

TERHAD
TERHAD
10

34

LAMPIRAN
Lampiran 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2015

MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

TAJUK

NAMA CALON
NOMBOR
KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN

ALAMAT SEKOLAH/
ALAMAT CALON

NAMA GURU/PEMERIKSA
TANDATANGAN
GURU/PEMERIKSA
TARIKH

TERHAD

TERHAD

35
Lampiran
2
BP
C

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS

PENGGAL 2 TAHUN 2015


MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG PERAKUAN CALON
Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus
calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/ pemeriksa.
Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan
sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan.
Nama Calon
No. Kad Pengenalan Calon
Angka Giliran Calon
Nama Pusat Kerja Kursus Calon
Makluman kepada calon:
Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh
dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain
untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa
cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.
Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:
Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan kerja
kursus .......................................... tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali penerangan dan
bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran ........................... di sekolah (untuk
calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau
pemeriksa kerja kursus mata pelajaran .........................................
(untuk calon persendirian
individu).
Tandatangan Calon
Tarikh
Perakuan oleh Guru/Pemeriksa:
Saya mengesahkan bahawa kerja kursus ........................................................
telah dihasilkan mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati
bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.
Tandatangan Guru/Pemeriksa
Nama Guru/Pemeriksa
Tarikh

TERHA
D
TERHAD

36
Lampiran
3
BRKK
C

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

PENULISAN KERJA KURSUS


PENGGAL 2 TAHUN 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON
No. Pusat/Angka Giliran: ...........................................

Tarikh

Aktiviti dalam Penghasilan


Kerja Kursus

No. Kad Pengenalan: ...................................

Ulasan Guru

(diisi oleh calon)

Tandatangan
Guru

Tandatangan
Calon

(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)


Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Pengajian Am
Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam
penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am Tahun 2015 mengikut peraturan yang
ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.
Tandatangan Guru: .....................................
Nama Guru: ................................................
Tarikh: .......................................
Cap Sekolah:
Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus.

TERHA
D

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON
Nama Calon: Yuzamrah bin Awang Noh
No. Kad Pengenalan: 960612-11-5377

Angka Giliran: ST0101/1069

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras)


Kriteria Penilaian
Markah
Markah
Penuh
Guru/Pemeriksa
A. Penulisan
1. Abstrak
2
2. Kandungan (butiran dan muka

surat)
3. Penghargaan

4. Pengenalan
4
5. Objektif Kajian
3
6. Lokasi Kajian
2
7. Metodologi Kajian
5
8. Dapatan Kajian dan Perbincangan
18
9. Rumusan/Kesimpulan
4
10. Rujukan
2
11. Lampiran (jika perlu)

B. Sesi Pembentangan dan Soal Jawab


1. Pembentangan
2
2. Kreativiti Persembahan
2
3. Keterampilan
1
4. Soal jawab
5
C. Impak Keseluruhan
5
Jumlah Markah
55

Markah
Penyelaras

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA
Saya memperakui bahawa markah dan

PENGESAHAN PENYELARAS
Saya mengesahkan bahawa markah dan

butiran di atas adalah benar.

butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa: ..
Nama: Rohani binti Ishak
No. Kad Pengenalan: .............................................
Tarikh: ...................................................................
No. Telefon (sekolah): .......................................

Tandatangan Penyelaras: ...................................


Nama: ................................................................
No. Kad Pengenalan: .........................................
Tarikh: ..............................................................
No. Telefon (sekolah): ......................................

(bimbit): .......................................

(bimbit): .....................................

Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan
perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.
TERHAD

38

Lampiran
5
BRMKK
C

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL: 2 TAHUN: 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON
Nama Sekolah:
(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)
Bil

Angka Giliran

No Kad Pengenalan

Markah

(Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman)


PERAKUAN GURU/PEMERIKSA
Saya memperakui bahawa markah dan
butiran di atas adalah benar.

PENGESAHAN PENYELARAS

Saya mengesahkan bahawa markah dan


butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa: ..
Tandatangan Penyelaras: ...................................
Nama: ...................................................................
Nama: ................................................................
No. Kad Pengenalan: ............................................. No. Kad Pengenalan: .........................................
Tarikh: ...................................................................
Tarikh: ..............................................................
No. Telefon (sekolah): .......................................
No. Telefon (sekolah): ......................................
(bimbit): .......................................
(bimbit): .....................................
Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan
Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian esubmission.
TERHAD
TERHAD

39

Lampiran 6
Peta:

Peta 1: Peta Daerah Manjung


Sumber: Laman Web Rasmi Pejabat Pertanian Daerah Manjung

Foto:

Foto 1: Taman Paya Bakau


Sumber: Kerja Lapangan 2012

TERHAD

TERHAD

40

Rajah:

Rajah 1: Umur Responden


Sumber: Kajian Lapangan 2012
Jadual:
Jadual 1: Punca-punca Ponteng Sekolah
BIL

PUNCA

BIL. ORANG

PERATUS

Pengaruh Rakan Sebaya (Pujukan kawan-kawan)

33.3

Pengaruh Persekitaran (Kafe siber/lepak)

25.0

Faktor Keluarga ( Tiada perhatian/pemantauan)

16.7

Masalah dengan guru (Tidak menyiapkan latihan)

16.7

Kerja Sambilan (Sara keluarga/perbelanjaan sendiri)

08.3

12

100

JUMLAH
Sumber: Kajian Lapangan 2012

TERHAD
TERHAD

41

Lampiran 7
PANDUAN PENULISAN RUJUKAN
1. Karya Penulis
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis, editor, atau penyusun
(b) Tahun terbit
(c) Judul
(d) Bilangan jilid
(e) Edisi dan terbitan
(f) Tempat terbit
(g) Nama penerbit
Contoh: Oleh seorang penulis
A. Samad Said, 1979. Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh: Oleh dua orang penulis
Mohd Baidi Bahari dan Rahmat Awang, 1989. Panduan Mengguna Ubat. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh: Oleh tiga orang penulis
Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, 1971. Thesis and Assigment. Edisi
Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited.
Contoh: Oleh lebih daripada tiga orang penulis
Nik Safiah Karim et al., 1985. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan Pertama.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2. Karya Terjemahan
Maklumat dan susunan adalah seperti untuk karya asli dengan tambahan.
(a) Nama penterjemah
(b) Keterangan bahasa teks asal dalam tanda kurung
Contoh:
Arena Wati, 1992. Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu)
Morgan, Sally, 1992. Merunut Akar. Diterjemah oleh Ajikik. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Inggeris)

TERHAD
TERHAD
3. Kamus dan Ensaiklopedia

42

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:


(a) Judul
(b) Jilid
(c) Tahun
(d) Edisi dan cetakan
(e) Tempat terbit
Contoh:
Kamus Dwibahasa, 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh:
Ensaiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jilid 1, 1995. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
4. Karya yang diusahakan oleh Badan, Institusi atau Jawatankuasa
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama negeri
(b) Nama Badan atau Institusi atau Jawatankuasa
(c) Tahun terbit
(d) Judul
(e) Tempat terbit
(f) Nama penerbit
Contoh:
Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia, 1994. Laporan Ekonomi 1994/1995.
Kuala Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia.
Contoh:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993. Laporan Tahunan 1993. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
5. Majalah
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan dlm.
(d) Judul majalah
(e) Bilangan keluaran
(f) Jilid
(g) Halaman
(h) Tarikh terbit
Contoh:
Kemala. Gagasan Hadiah Sastera ASEAN dlm. Dewan Sastera 21:3, hlm. 142-43,
Mac 1977.
TERHAD
TERHAD
43
6. Jurnal

Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:


(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan dlm.
(d) Judul jurnal atau kependekannya yang popular penggunaannya
(e) Jilid
(f) Bilangan keluaran
(g) Halaman
(h) Tarikh terbit
Contoh:
Abdullah Yusoff. Fikiran, Persekitaran, dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak. Dlm.
Jurnal Dewan Bahasa 39:7, hlm. 587-96, Julai 1995.
Contoh:
Zaba, Modern Development dlm. JMBRAS 12:3, hlm. 142-62, 1940.
7. Suratkhabar atau Buletin
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan dlm.
(d) Nama suratkhabar atau buletin
(e) Tarikh terbit
Contoh:
Zaharuddin Mohd. Ali. PM: Maju Tanpa Mengorbankan Moral dlm. Utusan Malaysia,
21 April 1995.

TERHAD
TERHAD

44

8. Monograf
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis, editor atau penyusun


(b) Tahun terbit
(c) Judul
(d) Nama siri
(e) Jilid
(f) Bilangan
(g) Tempat terbit
(h) Penerbit
Contoh:
Khalid M. Hussain dan N. Siahaan (ed.), 1979. Sumbangan Prof. J. Gonda terhadap
Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Penerbitan
Ilmiah no. 3).
9. Latihan Ilmiah
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Peringkat pengajian
(e) Tempat
Contoh:
Kamaruzzaman Abdul Kadir, 1975. Dunia Kemala dalam Timbang Terima dan
Meditasi. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti
Malaya.
10. Kertas data
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Jenis bahan
(e) Tempat
(f) Bentuk bahan dalam tanda kurung
Contoh:
Sanat Md. Nasir, 1979. Bentuk Pasif Bahasa Malaysia: Satu Kajian Polar Keseringan dan
Struktur. Kertas data. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Stensilan).

TERHAD
TERHAD

45

11. Kertas kerja


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:

(a) Nama penulis


(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Jenis bahan
(e) Nama seminar, persidangan, kursus, bengkel
(f) Tempat
(g) Tarikh
Contoh:
Othman Putih, 1991. Cerpen-cerpen Karya Pengarang Pahang: Pencapaian dan Arah
Masa Depan. Kertas kerja dalam Simposium Darul Makmur Dua. Bandar Pusat Jengka,
Pahang, 1-2 Februari 1991.
12. Nota Ceramah, Kuliah atau Syarahan
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama pensyarah
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Sumber nota
(e) Tempat
(f) Tarikh
Contoh:
Artwood, Joyce, 1986. Editors in Publishing. Kumpulan nota ceramah yang
disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 20-24 Mei 1986.
13. Wawancara
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Bahan berakam
Contoh:
Wawancara secara rakaman antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha
Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan
Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember 1980.
(b) Bahan tidak berakam
Contoh:
Wawancara secara bebas antar penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha
Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan
Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember 1980.

TERHAD
TERHAD

46

14. Bahan Alat Pandang Dengar (APD)


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Tajuk
(b) Tahun

(c) Bentuk bahan dalam tanda kurung


(d) Nama pengarah
(e) Tempat terbit
(f) Penerbit
(g) Bilangan bahan
(h) Tempoh
(i) Lokasi
Contoh:
Pentas Opera, 1989. (Pita video). Zakaria Ariffin (Pengarah). Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 pita:130 min:VHS.
Contoh:
Amok,
1995. (Filem).
Nizarman (M) Sdn. Bhd.

Adman

Salleh

(Pengarah).

Kuala

Lumpur:

Contoh:
Lagu -lagu Nyanyian oleh Kumpulan Harmoni, 1981. (Pita kaset). Kuala Lumpur: EMI
(Malaysia). 1 pita: 60 min.
15. Bahan Internet
Nama Penulis (Tahun).Tajuk artikel [versi elektronik].Sub-judul (jika ada). Dicapai pada Bulan, Hari,
Tahun, dari URL
Contoh:
Wordnet (2006).WordNet Search 2.1. Dicapai pada November 30, 2006, from
http://wordnet.princeton.edu

TERHAD

TERHAD

47

BAHAGIAN II: MANUAL CALON


1

PENGENALAN
Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan

kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus
sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. Wajaran markah bagi komponen
kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar
kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah
peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am.
Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan dalam
Sukatan Pelajaran (SP).
Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon.
Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus
bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus ini mestilah
dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

TERHAD
TERHAD
2

48

PELAKSANAAN KERTAS KERJA KURSUS


2.1 Arahan Umum
2.1.1

Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.

2.1.2

Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.

2.1.3

Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2015 adalah berdasarkan tajuk

yang dipelajari dalam penggal 2.


2.2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan
2.2.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.2.2
Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am
2.2.3
Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu
dilaksanakan
2.2.4
individu

Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara

2.2.5
Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am
dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru
2.2.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.2.7
Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkatperingkat yang telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan
Pelaksanaan
2.2.8
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Melaksanakan tugas
memilih tema,
mengenal pasti isu,
menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.2.9
Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan
penulisan kerja kursus Pengajian Am
2.2.10
Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah
semasa pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.2.11
Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang
telah ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah
ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja
kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.2.12
Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan
oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.2.13
Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja
calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran
2)
2.2.14
Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus
Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru
ketika pertemuan antara calon dengan guru
2.2.15
Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang
Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.2.16
Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal
jawab pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru

TERHAD
TERHAD

49
2.2.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.2.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri

dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan


sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus
2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran
untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.3.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.3.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian


Am
2.3.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu
dilaksanakan
2.3.4

Menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.3.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam
tempoh yang ditetapkan oleh guru
2.3.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.3.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang


telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
2.3.8

Melaksanakan tugas
(a)memilih tema,
(b)mengenal pasti isu,
(c)menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d)mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e)mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.3.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan


kerja kursus Pengajian Am
2.3.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa
pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.3.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada
tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap
tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.3.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh
pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.3.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.3.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.3.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah
Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.3.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu,
dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa
2.3.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
TERHAD
TERHAD

50
2.3.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri
dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan

sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus


2.4 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
2.4.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.4.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian


Am
2.4.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu
dilaksanakan
2.4.4

Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.4.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam
tempoh yang ditetapkan oleh guru
2.4.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.4.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang


telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
2.4.8

Melaksanakan tugas
(a)memilih tema,
(b)mengenal pasti isu,
(c)menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d)mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e)mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.4.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan


kerja kursus Pengajian Am
2.4.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa
pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.4.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang telah
ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah
ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja
kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.4.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh
pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.4.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.4.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.4.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah
Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.4.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab
pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru
2.4.17 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab di
hadapan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) pada tarikh, waktu, dan tempat yang
ditetapkan (jika kerja kursus dijadikan sampel untuk penyelarasan)
2.4.18 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
TERHAD
TERHAD

51
2.4.19 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri

dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan


sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus
2.5 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu
2.5.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.5.2

Mengetahui dan memahami keperluan menjalan kerja kursus Pengajian Am

2.5.3

Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dijalankan

2.5.4

Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.5.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam
tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
2.5.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.5.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang


telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
2.5.8

Melaksanakan tugas
(a)memilih tema,
(b)mengenal pasti isu,
(c)menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d)mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e)mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.5.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan


kerja kursus Pengajian Am
2.5.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa
pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.5.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada
tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap
tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.5.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh
pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.5.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.5.14 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah
Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.5.15 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu,
dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa
2.5.16 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.5.17 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri
dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan
sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

TERHAD
TERHAD
3

Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

52

3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan


Tarikh
19
Disember
2014

Perkara

Dari 12
Januari
2015
hingga 10
April 2015

Tindakan Calon

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus Pengajian Am


Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Memahami aspek yang dinilai dalam


penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan kerja kursus


Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama-sama
dengan guru

Merancang jadual kerja

Menyusun dapatan (data dan maklumat)


Memproses data dan maklumat
mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang diperoleh
Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Mengumpul data dan maklumat melalui


pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber

Membincangkan dapatan kajian dan


menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian

Menghasilkan penulisan yang lengkap


mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus
Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh
yang ditetapkan kepada guru

Membentangkan kerja kursus dan


menjawab secara lisan soalan yang
dikemukakan oleh guru dalam masa masa
10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu
yang ditetapkan

TERHAD
TERHAD

Tarikh
Dari 2 Mac

53

Perkara
Pemantauan kerja

Tindakan Calon
Menyediakan kerja kursus calon (yang

2015 hingga
10 April
2015

kursus oleh Pengurusan


MPM dan Pegawai Mata

terkini), dan fail PBS calon

Pelajaran MPM

TERHAD
TERHAD

54

3.2 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa
kerja kursus calon)

Tarikh

Perkara

Tindakan Calon

19
Disember
2014

Dari 12
Januari
2015 hingga
31 Mac
2015

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus Pengajian Am


Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Pelaksanaan kerja
kursus

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Memahami aspek yang dinilai dalam


penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan kerja kursus


Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama-sama
dengan guru

Merancang jadual kerja


Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
Menyusun dapatan (data dan maklumat)

2015

Penghantaran kerja

Memproses data dan maklumat


mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang diperoleh
Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membincangkan dapatan kajian dan


menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian

Menghasilkan penulisan yang lengkap


mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus

1 April

Memuat turun:

kursus dan bahan

Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh


yang ditetapkan kepada pemeriksa bagi

pembentangan kerja

tujuan penyemakan

kursus oleh calon


Dari 2
April 2015
hingga 12
April 2015

Pemeriksaan kerja
kursus oleh pemeriksa
yang dilantik oleh
MPM

TERHAD
TERHAD

Tarikh
Dari 13
April 2015
hingga 30

55

Perkara
Sesi pembentangan
kerja kursus

Tindakan Calon
Membentangkan kertas kerja kursus di
hadapan pemeriksa dan menjawab lisan
beberapa soalan yang dikemukakan oleh

April 2015

pemeriksa dalam masa 10 hingga 15 minit


pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

TERHAD
TERHAD

56

3.3 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja
kursus calon)

Tarikh

Perkara

Tindakan Calon

19 Disember
2014

Dari 12
Januari 2015
hingga 10
April 2015

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun 2015

Memuat turun:

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus Pengajian Am


Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Memahami aspek yang dinilai dalam


penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan kerja kursus


Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama dengan
guru

Merancang jadual kerja


Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
Menyusun dapatan (data dan maklumat)
Memproses data dan maklumat
mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang
diperoleh
Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian
Membincangkan dapatan kajian dan
menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian
Menghasilkan penulisan yang lengkap
mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat
penambahbaikan terhadap kualiti
penulisan kerja kursus
Menyerahkan kerja kursus mengikut
tarikh yang ditetapkan kepada guru
Membentangkan kerja kursus dan
menjawab secara lisan soalan yang
dikemukakan oleh guru dalam masa 10
hingga 15 minit pada tarikh dan waktu
yang ditetapkan
TERHAD
TERHAD

Tarikh
Dari 2 Mac
2015 hingga
10 April

57

Perkara

Tindakan Calon

Menyediakan kerja kursus calon (yang


Pemantauan kerja
kursus oleh Pengurusan
terkini), dan fail Kerja Kursus calon
MPM dan Pegawai Mata

2015
Dari 15 Mei
2015 hingga
21 Jun 2015

Pelajaran MPM

Penyelarasan markah
kerja kursus oleh Ketua
Penyelaras Kebangsaan
(KPK)

Membentangkan kerja kursus dan


menjawab lisan beberapa soalan yang
dikemukakan Ketua Penyelaras
Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga
15 minit pada tarikh dan waktu yang
ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika
diminta oleh KPK)

TERHAD
TERHAD

58

3.4 Calon Persendirian Individu


Tarikh
19
Disember
2014

Perkara

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),

Tindakan Calon

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus

Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2


Tahun 2015

Penggal 2 Tahun 2015

12 Januari
2015
hingga 31
Mac 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus Pengajian Am


Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Pertemuan calon
dengan Pemeriksa

Pelaksanaan kerja
kursus oleh calon

Menemui pemeriksa yang dilantik oleh


MPM untuk membincangkan keperluan
melaksanakan kerja kursus dan
pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja
kursus
Memahami aspek yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan


Menentukan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan.

1 April
2015

Penghantaran kerja
kursus dan bahan
pembentangan kerja
kursus kepada
pemeriksa

Merancang jadual kerja


Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
Menyusun dapatan (data dan maklumat)
Memproses data dan maklumat
mentafsir, menganalisis, dan membuat
hubung kait dengan dapatan yang
diperoleh
Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian
Membincangkan dapatan kajian dan
menghubungkaitkannya dengan teori yang
bersesuaian
Menghasilkan penulisan yang lengkap
mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus
Menyerahkan kerja kursus kepada
pemeriksa mengikut tarikh yang telah
ditetapkan untuk tujuan pemeriksaan

TERHAD
TERHAD

59

Tarikh
Dari 12
April 2015
hingga 12
April 2015

Perkara

Pemeriksaan kerja
kursus oleh pemeriksa
yang dilantik oleh
MPM

Tindakan Calon

Dari 12
Januari
2015
hingga 10
April 2014

Sesi pembentangan
kerja kursus oleh calon

Membentangkan kerja kursus di hadapan


pemeriksa dan menjawab lisan beberapa
soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa
dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh
dan waktu yang ditetapkan

TERHAD