You are on page 1of 1

FORMULARI SOCI

DADES PERSONALS

Noms i Cognoms

N.I.F.

Direcció

Població C.P. Província

Tèl./mòbil Fax

País e-mail

QÜOTES

Soci …………………………… ……50 Euros

Soci Familiar……………………………75 Euros

Soci Jove Sub 18………………………….. 15 Euros

Soci Jove Sub 25…………………………...20 Euros

Soci Jubilat………………….. . …....20 Euros

Soci d´Honor………………….. ……110 Euros

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Prec carreguin els rebuts del C.E.Campanet al següent compte bancària:

Titular del compte:

Entitat Agencia DC No compte

Data:

info@clubesportiucampanet.com