You are on page 1of 4

an

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 2


Mata pelajaran
Tahun
Bilangan Murid
Tarikh
Masa
Tema
Tajuk

: Bahasa Malaysia
: Tahun 2 Merah
: 30 orang
: 28 Febuari 2014 (Isnin)
: 0830 pagi 0930 pagi
: Yang Baik Jadikan Teladan
: Pak Senik Yang Insaf

Standard Kandungan
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.
Standard Pembelajaran
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata
dan meningkatkan kelancaran bacaan.
Objektif pembelajaran
i.
ii.

:Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:

Membaca dengan lancar petikan yang diberi dengan menggunakan


sebutan dan intonasi yang betul.
Menyatakan antonim kepada kata adjektif yang disediakan berdasarkan
teks cerita Pak Senik Insaf.

Sistem bahasa:
Kosa kata
: luas, kering, miskin, bakhil, gelagat.
Tatabahasa : Kata Adjektif
Kemahiran Bahasa : Kemahiran membaca dan menulis.
Pengisian kurikulum
Ilmu
: Budaya dan Amalan Hidup
Nilai : Murah hati, tolong-menolong, berani
Kemahiran bernilai tambah (KBT):
Kemahiran berfikir
: Menjana idea, mengenal pasti maklumat
Kemahiran bernilai tambah (KBT) : Belajar cara belajar
Kecerdasan pelbagai
: verbal-linguistik, interpersonal,
Teknik
: bacaan mentalis,
Elemen Merentas Kurikulum : Kreatif dan Inovatif
Pembelajaran Koperatif : Pelaksanaan Aktiviti Kumpulan
Pembelajaran Kontekstual : Mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan atau
pengalaman
sedia ada.
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mendengar cerita-cerita teladan yang
lain dan kata
adjektif.
Bahan Bantu Belajar : Teks cerita, kad ayat dan lembaran kerja.

Langkah
/ masa

Set
induksi
(5 minit)

Isi pelajaran

Tajuk cerita haiwan


dan cerita rakyat. 1. 1. Guru bersoal jawab dengan
murid tentang cerita rakyat yang
pernah dibaca.
Sang Kancil Dengan 2. 2. Guru menerangkan setiap cerita
tersebut mempunyai pengajaran
Harimau.
tertentu.
Pak Pandir
3. 3. Guru mengaitkan jawapan
murid dengan isi pelajaran.
Lebai Malang

Membaca Petikan
Cerita
Langkah
1
( 10
minit)

Langkah
2
(15
minit)

Aktiviti P&P

Pak Senik Insaf


Penilaian Kemahiran
Membaca Mekanis

1. 1. Guru mengedarkan petikan


cerita kepada murid.
2.
2. Murid ditunjukkan cara
membaca cerita dengan
kelancaran, sebutan dan intonasi
yang betul.
3. 3. Murid membaca teks cerita
secara bergilir gilir.
4. .

Tatabahasa :Kata
adjektif

1 Murid diterangkan tentang


maksud kata adjektif.

Perkataan berlawanan
(Antonim).

2. Guru membahagikan murid


kepada beberapa kumpulan kecil.

Catatan
Bahan bantu
mengajar:
Buku Cerita
Ilmu :
Sejarah
Kemahiran
berfikir:
menjana idea.
Nilai :
Keyakinan
Bahan bantu
mengajar:
Petikan Cerita
Teknik :
Bacaan Mentalis
Kecerdasan
pelbagai:
Interpersonal
Verbal Linguistik
Nilai:
Berani
Bahan bantu
mengajar:
Teks Cerita
Lembaran Kerja

3. Dalam kumpulan, murid diminta


mencari perkataan adjektif yang
terdapat dalam teks.

Kecerdasan
pelbagai:
Verbal-linguistik

4. Murid mencari perkataan


antonim dengan kata adjektif yang
telah dicari

Pembelajaran
Koperatif

Nilai Murni:

Tolong-Menolong
1. Murid diedarkan ayat yang tidak
tersusun tentang cerita Pak Senik
Insaf.

Langkah
3
( 15
minit)

Langkah
4
(10
minit)

Penutup
(5 minit)

2. Murid menyusun ayat tersebut


secara berpasangan dan membuat
kesimpulan tentang cerita
tersebut.

Menyusun urutan
cerita.

3. Beberapa orang murid dipilih


secara rawak dan tampil ke
hadapan kelas untuk menyusun
ayat-ayat yang betul mengikut
urutan cerita di papan tulis.

Mencari nilai yang


terdapat dalam cerita.

M 4. Murid membuat kesimpulan


cerita dengan membacakan nilai
yang terdapat dalam cerita
tersebut dengan bimbingan guru.
,.
1. Pemulihan: Mengeja dan
membaca kata adjektif dan
antonimnya.
Pemulihan dan
Pengayaan

Pe 2. Pengayaan: Mencipta serangkap


pantun berkaitan teks dan
membacakannya di hadapan
kelas
Rumusan kognitif:
1. Guru bersoal jawab dengan

Soal jawab
murid tentang isi pelajaran.
1. Apakah perkara
penting yang perlu
dikuasai dalam
pembacaan mekanis?
2. Apakah kata adjektif
yang terdapat dalam
cerita?

3. Apakah nilai yang


kamu peroleh dalam
cerita?
Rumusan Sosial:
1. Penerapan Nilai
Murni

2. Guru merumuskan isi


pelajaran dan menerapkan nilai
murni.

Bahan bantu
mengajar:
Kad Ayat
Kecerdasan
pelbagai:
Interpersonal
Verbal Linguistik
Nilai Murni:
Berani

Bahan bantu
mengajar:
lembaran kerja

Nilai Murni:
berani

2
2
2