BIDANG

Bidang

: PERMAINAN BADMINTON
Isu
Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama KPI

Sasaran Jangka
Panjang
TOV

PERMAINAN
BADMINTON

1. Kadar
pencapaian di
peringkat
daerah masih
kurang
memuaskan

1. Meningkatkan
prestasi murid
pada peringkat
daerah

1. Meningkatkan
pencapaian jumlah pungutan
pingat di peringkat daerah

1.Bilangan
pencapaian pingat
pingat dalam
sukan di peringkat
daerah.

2. Kekurangan
jurulatih yang
berkebolehan

1.Dapat
meningkatkan
bilangan jurulatih
yang berkebolehan.

1. Memiliki jurulatih yang
berkemahiran tinggi.

1. Peratus guru
dapat
menubuhkan satu
pasukan yang
terlatih.

2. Guru yang serba boleh.

2013

2014

2015

60% 70%

80%

90%

50% 60%

65%

70%

2.Dapat
meningkatkan
kemahiran murid
dalam undangundang dan teknik
permainan
3. Kemudahan
gelangang
dan peralatan
masih belum
mencukupi.

1.Menyediakan
murid dengan
pelbagai
kemudahan
alatan,prasarana
dan bahan rujukan
yang maksima.

1.Mendedahkan murid
dengan aktiviti yang menarik
dan berkesan.
2. Menarik minat muriduntuk
menceburi permainan
badminton
3.Murid dapat mencuba bakat
dan kemahiran mereka.

1.Peratus
kelengkapan
disediakan

Pengurusan kokurikulum dengan mengambil kira jumlah perjumpaan persatuan 2.Mengelola pertandingan peringkat sekolah dengan menjadikan aktiviti koakademik sebagai aktiviti utama persatuan 3.BIDANG Bidang : PERSATUAN MATEMATIK Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama KPI Sasaran Jangka Panjang TOV 2013 2014 2015 PERSATUAN Penglibatan murid MATEMATIK dalam Persatuan kurang memberansangka n Meningkatkan peratusan murid yang berminat menyertai aktiviti persatuan dengan melibatkan diri dalam semua aktiviti persatuan 1.Menyertai pertandingan peringkat kelompok Peratus penglibatan murid meningkat 65% 70% 75% 80% .

Related Interests