Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Spitalul Municipal de Urgenta Roman
Adresa postala: Str. Tineretului, nr. 28, Localitatea: Roman, Cod postal: 611027, Romania, Punct(e) de contact: Octavian-Adrian Pruteanu, Tel. +40
0233741917, Email: aproviz_spital@roman.rdsmail.ro, tehnic_spital@roman.rdsmail.ro, Fax: +40 0233741963, Adresa internet (URL): Str. Tineretului,
nr.28, Loc.Roman, Jud.Neamt

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Organism de drept public

Activitate (Activitati)
- Sanatate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2015 15:06

Pagina 1/6

fiind inacceptabila conf.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Lucrari de reparatii curente la sectiile Medicala si Pneumologie.9) Vor fi acceptate variante Nu II.1.2.1. ce constau in lucrari de refacere a tencuielilor. Garantia de buna executie se va constitui in una din urmatoarele forme: virament in contul RO24TREZ4925006XXX003848 deschis la trezoreria Roman sau instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II. ECONOMICE. Jud.1. III. Neamt Codul NUTS: RO214 .2.lit.33.1.25 lei). Valoarea estimata a contractului fiind de 295.1. de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Executarea.4.alin.1) DESCRIERE II.1) Ajustarea pretului contractului Nu SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE.518. Neconstituirea garantiei de participare in cuantumul. Garantia de participare se va constitui in una din urmatoarele forme: prin virament bancar in contul RO24TREZ4925006XXX003848 deschis la Trezoreria Roman.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Alte surse Sistemul Electronic de Achizitii Publice. (3). nr.a) Garantie de participare Da Cuantumul garantiei de participare este 2% din valoarea contractului fara TVA.925.(1).lit. respectiv 5918.593.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.a din HG 925/2006).28.36.b.1. in original conform prevederilor legale in vigoare. forma solicitata si avand perioada de valabilitate solicitata. in original. 05-03-2015 15:06 Pagina 2/6 .00 lei fara TVA. Valoarea estimata fara TVA: 325.alin.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II. III.00 lei reprezentand ponderea de 10% pentru cheltuieli diverse si neprevazute.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II. Perioda de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei respectiv 60 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertei. FINANCIARE SI TEHNICE III.art.1) Cantitatea totala sau domeniul Cantitatile vor fi conform caietului de sarcini.Neamt II. prin orice mijloace.din HG 925/2006.2) Optiuni Nu II. sau instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Tineretului. Str. II.1.2) II.1.50 lei(cu declaratie IMM -2959.1.1. in cunatumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta Lucrari de reparatii la sectiile Medicala si Pneumologie II.1.8) Impartire in loturi Nu II. Roman.Fisa de date II. aplicare covor pvc special si alte reparatii.1. Loc. la care se adauga 29.b) Garantie de buna executie Da In procent de 5% din valoarea contractului fara TVA (cu declaratie IMM -2.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III. a unei lucrari.5%). atrage dupa sine respingerea ofertei (art.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 42 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor II.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1.00 RON II.1. conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta Locul principal de prestare: SMU ROMAN. Echivalentul leu/valuta se va calcula la cursul BNR la data publicarii invitatiei de participare.

2. Documentele vor fi transmise in limba de origine. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante. Ord. Mihaita Maftei. Documentele vor fi transmise in limba de origine in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Gaburoi Elena.Fisa de date III. Sef Serviciu Tehnic . d)Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare. Sistemul Electronic de Achizitii Publice. c) Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.1. Mihaela Banu.1. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Declaratie de neincadrare la art. Director Medical -Dr. Certificatul de atestare fiscala.pentru a se putea dovedi asigurarea unei competitii reale in concordanta cu regulile concurentei loiale.ing.caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii.2. in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".conf. in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. fiecare ofertant asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. 3013/2010-privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica. sau copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul"de reprezentantul legal al firmei ofertante. Onu Oana.G. Birou Achizitii -op.in original. 44 din O.2) CONDITII DE PARTICIPARE III. Costel Zavalichi.copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul" de reprezentantul legal al firmei ofertante.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 1. e) Ordinele emise de presedintele ANRMAP: Ordinul 314/2010-privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul" de reprezentantul legal al firmei ofertante.1) Situatia personala a operatorilor economici. 302/2011 -privind aprobarea formularelor standard. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pece care fac obiectul prezentei achizitii.sau copie lizibila. Leonard Achiriloaei. 337/2006. conf.Ordin. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.ANRMAP 314/2010. Pruteanu Adrian.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. in ceea ce priveste.7 din fisierul "modele de formulare".2.5 din fisierul "modele de formulare". eliberat de autoritatile tarii de origine (certificate. b) Hotararea Guvernului nr. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Certificatul privind plata obligatiilor catre bugetul local.conf.pentru partea de contract pe care urmeaza a o realiza. Chirila Elena.1. Oficiu Juridic Cs. in original.jr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.180 si 181 din OUG 34/2006 Formularul nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III. f) site-ul www.8 din fisierul "modele de formulare" . 509/2011-privind formularea criteriilor de calificare si selectie. insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. 3. Manager interimar -Dr. din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Ord.Ord.insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.semnata si stampilata "conform cu originalul" de reprezentantul legal al firmei ofertante.69^1 din OUG 34/2006 -Formularul nr. 05-03-2015 15:06 Pagina 3/6 . din care sa reiasa plata obligatiilor catre bugetul de stat.insotita de cazier fiscal al societatii in original.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale -Certificat constatator emis de ONRC -pentru a se face dovada ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.2.7. Sef Serviciu ATAAC -ec. cu modificarile si completarile ulterioare. taxelor si a contributiilor catre bugetul local.ec.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta -Formularul nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. In cazul depunerii unei oferte in asociere. responsabil in constructii -ing.pentru a se dovedi ca sunt respectate regulile de evitare a conflictului de interese.U.1. Director Financiar Contabil -ec. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic se va atasa o imputernicire pentru acesta. responsabil instalatii -ing. Lilia Moise.5) Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.anrmap. art. Director de ingrijiri -As. cu modificarile si completarile ulterioare.183 din OUG 34/2006.Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ca nu se afla in situatiile prevazute la art.derularea si finalizarea procedurii sunt mentionate in cuprinsul formularului nr. Ciobanu Mihai. in original. III.ro III. organizarea. Nota:Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de eventuali subcontractanti si/sau tert sustinatori. inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III. cu modificarile si completarile ulterioare. Ord.509/2011. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. nr.

documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare. Informatii referitoare la personalul angajat si al cadrelor de conducere.11 din HG 925/2006. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini nu se va impune obtinerea atestatului expertului la momentul depunerii ofertelor. In cazul asocierii. Informatii privind asocierea.alin. in ultimii 3 ani. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini nu se va impune obtinerea atestatului expertului la momentul depunerii ofertelor. Declaratie referitoare la utilajele.11 din HG 925/2006. criteriile de calificare/selectie care se cumuleaza sunt:situatia economica si financiara.3.alin.00 lei.privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit si specializarea acestora.3.capacitatea tehnica si/sau profesionala.2. impreuna si in conformitate cu acordurile de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care operatorul economic doreste sa o subcontracteze.echipamentele tehnice de care dispune ofertantul.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Sistemul Electronic de Achizitii Publice. valoarea.3.Nota: se vor accepta si ofertanti care prezinta documente ce atesta ca sunt in curs de certificare. Este permisa asocierea mai multor operatori economici in vederea unei oferte comune. Se va prezenta formularul nr.emis de organisme de certificare a sistemului de management aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei. Prezentarea listei de lucrari din care sa rezulte ca au fost executate in confomitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. III. din care sa reiasa nivelul cifrei medii de afaceri in domeniul obiectului contractului in ultimii 3 ani.atestatul recunoscut de autoritatile romane.Subcontractantii se vor identifica conf. Se va prezenta formularul nr. Se va depune o declaratie conform Formularului nr.inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor. Lista principalelor lucrari similare va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.art. Documentele insusite de partile implicate in subcontractare vor fi legalizate numai la cererea achizitorului si numai daca oferta comuna este declarata castigatoare. insotit de documente care atesta detinerea in dotare proprie.ofertantii asociati nu au dreptul de a depune pe langa oferta comuna. responsabil tehnic cu executia.4) Contracte rezervate Nu III.15 din fisierul "modele de formulare" insotit de anexa la formular. Completarea formularului nr. criteriile de calificare/selectie care se cumuleaza sunt:situatia economica si financiara.indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.Nota: se vor accepta si ofertanti care prezinta documente ce atesta ca sunt in curs de certificare.emis de organisme de certificare a sistemului de management aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei. cu modificarile si completarile ulterioare.(3) din OUG 34/2006. Pentru specialistii nominalizati ofertantul va prezenta pentru sef santier CV-ul. III.12 din fisierul "modele de formulare" si anexa la formular.instalatiile. Cand un grup de operatori economici depun oferta comuna.2.Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR.instalatiilor.Cand un grup de operatori economici depun oferta comuna.echipamentelor implicate in realizarea contractului. 05-03-2015 15:06 Pagina 4/6 .echipamentelor implicate in realizarea contractului.2014.Liderul va prezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in cea de contractare.13 din fisierul "modele de formulare".2. insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii.Subcontractantii se vor identifica conf. perioada si locul executiei lucrarilor.instalatiilor.perioada si locul executiei lucrarilor si precizarea daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. ca raportul de audit a fost finalizat si din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificarea III.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine certificatul din seria ISO 9001 -pentru activitatile care vor face obiectul contractului . alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura.impreuna si in conformitate cu acordul de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care operatorul economic doreste sa o subcontracteze.(3) din OUG 34/2006.11 din fisierul "modele de formulare. pentru RTE atestatul. -Prezentarea fisei de informatii generale din fisierul "modele de formulare". Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate pentru indeplinirea contractului:sef santier. pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului insotita de documente care atesta detinerea in dotare proprie. cu modificarile si completarile ulterioare. in masura in care informatiile respective sunt disponibile.ofertantul va prezenta dovada ca a executat lucrari similare.inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor.art. Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR. Se va prezenta un acord de asociere-Formularul nr.14 din fisierul "modele de formulare" si anexa la formular privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractanti si specializarea acestora. Fiecare asociat va consemna partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii prezinta pe ceilalati asociati in relatiile cu SMU Roman. pentru RTE atestatul.925.fiind lasate la latitudinea operatorilor economici.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire -Certificat ISO 9001 sau echivalent.capacitatea tehnica si/sau profesionala.valoarea. Pentru specialistii nominalizati ofertantul va prezenta pentru sef santier CV-ul.2.Fisa de date III.conf.ci se poate prezenta acolo unde legislatia nationala impune demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului .atestatul recunoscut de autoritatile romane.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire -Fisa de informatii generale din care sa reiasa informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani-respectiv 2012.ci se poate prezenta acolo unde legislatia nationala impune demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului . Informatii privind subcontractarea.conf. -Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine certificatul din seria ISO 9001 -pentru activitatile care vor face obiectul contractului . In cazul asocierii.188. Se va prezenta un acord de asociere.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani. in domeniul de activitate aferent contractului. Liderul va prezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in cea de contractare. Fiecare asociat va consemna partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si de liderul asocierii care ii prezinta pe ceilalti asociati in relatiile cu SMU Roman.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.2013. responsabil tehnic cu executia. alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. sa fie cel putin egala cu 295.art. ca raportul de audit a fost finalizat si din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificarea.ofertantii asociati nu au dreptul de a depune pe langa oferta comuna.188.art.iar respectivele certificari sa indice beneficiarii. Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate pentru indeplinirea contractului:sef santier.

Ordin 863/2008)Formularul F4-Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice(conf. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA si va cuprinde: Formularul 13 si anexa la formular la care se adauga urmatoarele: Formularul F1-centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conf. L319/2006.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 1. Perioada de valabilitate a ofertei:60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Formularul C7-Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru.O declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul are capacitatea tehnica si organizatorica pentru executarea intregului volum de lucrari ofertate pe durata derularii contractului. Formularul C6-Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale.conf.2.informatii conf.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 1.pe obiecte (conf.3.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV. Formularul F3-Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (conf.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.ofertantul trebuie sa detina autorizatie privind securitatea si sanatatea in munca eliberata de ITM.L319/2006.863/2008).Ord.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 60 zile IV. art. Formularul C9-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile. din care sa rezulte indeplinirea in totalitate a cerintelor din caietul de sarcini.1.Ord.Contract de lucrari insusit de reprezentantul legal al ofertantului. Ord.34 din OUG 34/2006.1. Perioada de valabilitate a ofertei -60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.L359/2004 de la ITM sau Biroul Unic din cadrul ORC.precum si indeplinirea cerintei privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca conf.3.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.3.Ofertantul va elabora propunerea financiaraastfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pretul ofertat.4. 2.4.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.Formularul F2-centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari.in ordinea fireasca de executie tinand seama de precizarile autoritatii contractante privind termenul de finalizare a lucrarilor de 6 saptamani de la data inceperii acestora.3. Formularul C8-Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii. 3.863/2008).Fisa de date Nu III.2.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.4. Graficul fizic si valoric pentru executia lucrarii asfel incat sa fie evidentiate toate etapele de realizare a contractului. 05-03-2015 15:06 Pagina 5/6 .3) Modul de prezentare a ofertei Sistemul Electronic de Achizitii Publice.1) PROCEDURA IV.O descriere a lucrarilor care se vor executa.b) Tipul procedurii Cerere de oferta IV.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Romana IV. IV. IV.863/2008).1. Popunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibile pentru indeplinirea contractului de lucrari.insotit de evaluarile listelor de cantitati de lucrari. Ofertantul va indica in cadrul ofertei ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. 4.4) PREZENTAREA OFERTEI IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline IV. valoarea rezultatat in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (10%) la valoarea propunerii financiare. Fiecare ofertant va cuprinde ca element constitutiv si distinct al acesteia.1. insotit daca este cazul de eventuale amendamente.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.

nr.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta..Dta limita de depunere a ofertei -conform invitatiei de participare. 2.(b). Romania.ce vor fi indosariate separat.. sector 3.documentele de acelasi tip se vor aseza in dosare separate cu opis distinct pentru fiecare asociat subcontractant (se vor aseza mai intai documentele solicitate pentru ofertant sau liderul de asociere.3) ALTE INFORMATII -In cazul in care se constata doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale. Tineretului.2 si 3 se vor introduce intr-un plic exterior sigilat si netransparent. apoi pentru asociati.Fisa de date . Oferta va fi insotita la depunere in mod obligatoriu de toate documentele mentionate la pct.sigilate si marcate corespunzator astfel:-plicul 1-Documentele de calificare..256^2. 1. 5. Cod postal: 030084.imputernicire de participare la sedinta de deschidere a ofertelor ... +40 233741917. Fax: +40 213104642 / +40 218900745. Documentele de calificare.ora."Oferta pentru achizitia avand ca obiect -Lucrari de reparatii la sectiile Pneumologie si Medicala".. caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.nr. VI.Oficiul Juridic Adresa postala: Str. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de autoritatea contractanta pana la termenul limita de prmire a ofertelor. Tel.4) CAI DE ATAC VI.Documentele care insotesc oferta -Scrisoarea de inaintare-formularul indicat in fisierul "modele de formulare". Numarul de exemplare ale ofertei -1 exemplar original. 3.insotita de declaratie de IMM(daca este cazul).28.4. in conditiile art.1.str.original. cu mentiunea " A nu se deschide inainte de data.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Alte fonduri VI.cnsc.28. 6.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Spitalul Municipal de Urgenta Roman .imputernicit sa angajeze ofertantul in contract...2 si 3 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.4. Romania. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse directla adresa autoritatii contractante. Adresa internet (URL): http://www.ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei inclusiv forta majora. nr.Indiferent de modalitatea de depunere sau de transmitere...autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti.Garantia de participare.Filele cu informatii pe verso vor fi si ele semnate. Prezentarea ofertei: oferta va cuprinde documentele de calificare. stabilit in invitatia de participare.propunerea financiara-original.ro.. Localitatea: Bucuresti. plicul 2-propunerea tehnica -original. 05-03-2015 15:06 Pagina 6/6 . Stavropoleos.3.propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte. Fax: +40 233741963 Sistemul Electronic de Achizitii Publice.lit. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI. Cod postal: 611027. pentru fiecare dosar separat.. +40 213104641.vor avea fiecare cate un opis in care vor fi mentionate toate documentele solicitate in documentatia de atribuire cu indicatia paginii la care se afla documentul. Adresa la care se depune oferta-Secretariatul Spitalului Municipal de Ugenta Roman..pentru departajare o noua propunere financiara in plic inchis.Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in conformitate cu prevederile prezentei documentatii.Plicurile 1.".dupa care pentru subcontractanti). Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. SMU Roman nu isi asuma responsabilitatea pentru ratacirea ofertei.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: VI.. 4. propunerea tehnica si propunerea financiara.iar fiecare fila va fi numerotata si semnata olograf de catre reprezentantul autorizat al ofertantului. Email: office@cnsc.alin.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Localitatea: Roman. plicul 3. Tel. Bucuresti.pe care se va mentiona numai adresa autoritatii contractante..in ordinea din documentatie.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI. Tineretului.4. In cazul in care exista asociati/subcontractanti. VI.