Kaligirang Kasaysayan ng NOLI ME TANGERE

Kaligirang kasaysayan ng Noli Me Tangere Introduksyon Ang Noli Me Tangere
ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal, at inilathala noong 1887, sa Europa.
Hango sa Latin ang pamagat nito at "huwag mo akong salingin" ang ibig
sabihin nito. Kinuha ito ni Rizal sa ebanghelyo ni Juan: 20: 13-17 sa Bibliya na
tumutukoy kung paano pinagsusuot ng mga patalastas ang mga may ketong
upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Mas madalas itong
tinatawag na Noli; at ang salin sa Ingles nito ay Social Cancer. kasaysayan ng
noli me tangere Unang nobela ni Rizal ang El Filibusterismo. Inilathala ito
noong 26 taong gulang siya. Makasaysayan ang aklat na ito at naging
instrumento upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang
pagkakakilanlan. Sa di-tuwirang paraan, nakaimpluwensiya ang aklat ni Rizal
sa rebolusyon subalit si Rizal mismo ay isang nananalig sa isang
mapayapang pagkilos at isang tuwirang representasyon sa pamahalaang
Kastila. Sinulat sa wikang Kastila ang Noli, ang wika ng mga edukado noong
panahong yaon. Sinimulan ni Rizal ang nobela sa Madrid, Espanya. Kalahati
nito ay natapos bago siya umalis ng Paris, at natapos ito sa Berlin,
Alemanya. Inilaan ni Vicente Blasco Ibáñez, isang bantog na manunulat, ang
kaniyang serbisyo bilang tagapayo at tagabasa. Bumuo ng kontrobersya ang
nobelang ito kung kaya't pagkatapos lamang ng ilang araw na pagbalik ni
Rizal sa Pilipinas, tinanggap ni Gobernador-Heneral Terrero sa Malacañang at
inabisuhang puno ng subersibong ideya ang Noli. Pagkatapos ng
usapan,napayapa ang liberal ng Gobernador Heneral ngunit nabanggit niya
na wala siyang magagawa sa kapangyarihan ng simbahan na gumawa ng
kilos laban sa nobela ni Rizal. Mahihinuha ang persekusyon sa kaniya sa
liham ni Rizal sa Litoměřice: "Gumawa ng maraming ingay ang libro ko; kahit
saan, tinatanong ako ukol rito. Gusto nila akong gawing excommunicado
dahil doon . . . pinagbibintangan akong espiya ng mga Aleman, ahente ni
Bismarck, sinasabi nila na Protestante ako, isang Mason, isang
salamangkero, isang abang kaluluwa. May mga bulong na gusto ko raw
gumawa ng plano, na mayroon akong dayuhang pasaporte at gumagala ako
sa kalye pagkagat ng dilim ... " Kasaysayan Sinimulang sulatin ni Dr. Jose P.
Rizal ang mga unang bahagi ng "Noli Me Tangere" noong 1884 sa Madrid
noong siya ay nag-aaral pa ng medisina. Nang makatapos ng pag-aaral,
nagtungo siya sa Paris at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat nito. At sa
Berlin natapos ni Rizal ang huling bahagi ng nobela.1885 Ang pagsusulat ng
"Noli Me Tangere" ay bunga ng pagbasa ni Rizal sa "Uncle Tom's Cabin" ni
Harriet Beacher Stowe, na pumapaksa sa kasaysayan ng mga aliping Negro
sa kamay ng mga panginoong putting Amerikano. Inilarawan dito ang iba't
ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga Puti sa Itim. Inihambing niya ito sa
kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Sa simula,
binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang
kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay
pagsasama-samahin niyang upang maging nobela. Ngunit hindi ito
nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang

Inimungkahi ni Rizal sa kanyang mga kasamang Pilipino saMadrid na sumulat sila ng isang novelang hango sa masamangkalagayan ng mga Pilipino sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ngKastila at ang lahat ay sumang-ayon. versikulo 13-17. April-June 1886 Sa loob ng mga buwan na ito. sa halip na umpisahan angnovela ay nalihis ang perspektibo at ukol sa babae na ang naisisulat. 1887 Habang iniimprenta ang novela ni Rizal. Ngunit nagkamali si Rizal sa pagbanggit ng pinagkunan dahil nakuha niya ito sa Ebanghelyo ni Juan. ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsusulat sa novela sa Paris. 1886 Hindi napadalhan si Rizal ng perang panggastos mula sa Pilipinas kaya siya’y nagutom at nagkasakit. 1884 Mayroong isang pagdiriwang ng mga mag-aaral na Pilipino ng Central University of Madrid sa Espanya. tinapos ni Rizal ang novela sa Wilhelmsfeld. 1887 Inilabas na ang novelang Noli Me Tangere ni Rizal sa publiko sawikang Kastila. Nakasama ni Rizal sina Jaena. Inimungkahi ni Rizal napangkat sila upang mailahad ang lahat ng pananaw. Ang bahaging ito bibliya ay nagsalaysay sa araw ng “Easter Sunday. Sa kanyang pagkagutom. binanggit ni Rizal na hinugot niya ang pamagat na “Noli Me Tangere” sa Ebanghelyo ni Lucas. BUOD NG KASAYSAYAN ng NOLI ME TANGERE Enero 2. siya ay dumadalo sa mga pagdiriwang nang hindinaman inaanyaya (gate crasher). Fransya kung saan nataposniya ang kalahati ng ikawalang kalahati ng novela. Alemanya ngunit wala pang pamagat. isang datingkamagaaral na siyang tumulong kay Rizal sa pagpapalathala ngnovela at nagbigay ng pera upang matugunan ang mgapangangailangan. Napili niya ang bahay-palimbagan na Berliner-BuchdruckreiAction-Gesselschaft. Kapitulo 20. 000 sipi sa halaga lamang ng P300.” ang ikatlong araw ng kamatayan ni Kristo kung saan nabuhay siya muli at nagkita sila ni Maria Magdalena: “Huwag mo akongsalingan. 1887 Inayos ni Rizal ang orihinal na manuskrito ng novela upang mahanda sa paglathala. Pebrero 21. Itinulad niya ito sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Nalulon ang lahat maliban kay Rizal sa sugal at pambabae kaya napabayaan ang napagkasunduan. Mayo 5. Ang mungkahi ni Rizal na sumulat “bilang pangkat” ang novela ay hindi natupad sapagkat ang iba. Halos nawalan na siya ng pag-asa na mailimbag ang novela kaya napag-isipang sunugin ito. Valentin Ventura at ang magkakapatid na Paternos. Hidalgo. Ferdinand Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang "Noli. . Ang pamagat ng "Noli Me Tangere" ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa Tagalog ay "Huwag Mo Akong Salingin" na hango sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang liham sa matalik niyang kaibigang si Dr. 1885 Inumpisahan ni Rizal ang pagsulat sa novela sa Madrid atnatapos ang unang kalahati." Ang lahat ng mga ito ay maliwanag na inilarawan sa mga kabanata ng nobela.” Marso 21. dahil hindi ko nakasasama ang aking Ama sa langit. Sa kanyang sulat kay Felix R. Marso 5. Disyemebre. Maximo Viola.Salamat na lamang at dumating si Dr.00. Nagpalathala siyaang 2. saka lang siya nakapagdesisyon ng pamagat para dito.pagsulat nang walang katulong. Pagkatapos ng kanyang pag-aara sa CUM.

Pinuri ni Regidor ang novela at inihambing pa sa Uncle Tom’s Cabin at Don Quixote ng Espanya.1887 Sinulatin ni Dr. . Antonio Ma. Regidor si Rizal.

Related Interests