Isang madaling araw may lalaking umuwi sa bahay nina Isidra.

Inakala
niyang ito ang kanyang asawa sapagkat ang kanyang amoy ay siya ring
amoy na galing dagat. Magkatulad ang kanyang ikinikilos kay Tomas at ang
ginagawa ni Tomas tuwing ito’y darating ay siya ring ginawa ng lalaki. Huli
na nang siya ay makilala ni Isidra. At ang pagkakamaling iyon ay nagbunga.
Sa paglaki ni Celso ay nangarap siyang magkaroon ng kapatid ngunit tila
siya’y tigang na lupang pinagkaitan ng ulan. Laging nakatitig ang kanyang
ina na may lungkot sa kanyang mga mata sa sampayan ng lambat ng
kanyang ama. Minsa’y itinapon ito ni Isidra subalit ipinabalik ito ni Tomas sa
sampayan. Ramdam ni Celso ang misteryo ng lambat at ang malamig na
pakikitungo ng kanyang ama sa kanya. Ibig niya sanang magtanong kay
Isidra ngunit inatasan siya nitong sunduin ang kanyng ama sa dalampasigan.
Sa kanyang paghihintay ay nakita niya ang bahay-pawid na may taong
nagigitara tungkol sa kasawian sa pag-ibig. Tinangka niyang lumapit sa
bahay-pawid ngunit naalala niya ang pangaral ng ama subalit tila siya ay
hinihila sa bahay na iyon kaya hindi niya na napigilang lumapit. Nilapitan
siya ng lalaki at niyakap ng mahigpit. Nadama ni Celso ang pagmamahal
nito. Hiniling ng lalaki na dalawin siya nito parati. Napagmasdan ni Celso ang
mukha ng lalaki at napagtanto na parang magkamukha sila. Nabaling ang
kanyang tingin sa dalampasigan nang marinig nya ang mga hiyawan.
Nagmadali siyang nagtungo sa mga nagsidatingan. Natanaw siya ni Tomas
mula sa bahay-pawid at biglang sinampal nang siya’y makalapit. Nagtaka
siya sa paghihigpit ng kanyang ama. Ramdam niyang lahat ng mga
pangyayari ay may tinatagong kahulugan. Bigla niyang naalala ang lalaki sa
bahay-pawid at lumapit siya sa salamin. Pinagmasdan niya ang sarili at
nakita niya ang pagkakatulad nila ng lalaki. Naging maliwanag na sa kanya
ang lahat. Di niya napigilang magalit, dumilim ang kanyang paningin. Nais
niyang magkaroon ng katarungan ang kanyang kalagayan. Agad niyang
kinuha ang itak ng kanyang ina at pinagtataga ang lambat sa sobrang galit.
Sinaway siya ng ina ngunit hindi siya nagpapigil. Tumigil lang siya nang
magkagutay-gutay ito. Nakatanggap siya ng suntok, tadyak at sabunot mula
sa kanyang ama dahil sa kanyang
ginawa. Iningudngod pa siya nito sa
lupa sa kabila ng pagmamakaawa ng
kanyang ina hanggang sa tuluyan
siyang hinimatay. Nang siya’y nagkamalay, naramdaman niya ang mainit na
yakap ng kanyang ama. Nakita niya ang pagsisisi at pag-unawa sa mukha
nito na taliwas sa dati niyang nakikita.

Saglit na
Kasiglahan

Sulirani
Waka
Section:
IV-Curie
Date: JunePangalan:
11,
Hyacinth Jade
Buod
Kasukdulan
Simul

Huli na nang siya ay makilala ni Isidra. Malamig ang pakikitungo ni Tomas sa kanya. Sa paglaki ni Celso Marka: Paalam sa Pagkabata Saglit na Kasiglahan: Laging nakatitig ang kanyang ina na may lungkot sa kanyang mga mata sa sampayan ng lambat ng kanyang ama. Wakas: Nang siya’y nagkamalay ay naramdaman niya ang maiinit na mga bisig na yumayakap sa kanya. Sa kanyang kagustuhang mabigyan ng katarungan ang kanyang kalagayan ay hinalibas niya ng itak ang lambat hanggang sa ito’y nagkagutay-gutay. At ang pagkakamaling iyon ay nagbunga. Sumalubong sa kanya ang maamong mukha ng kanyang ama na may pagsisisi at pag-unawa.Simula: Isang madaling araw may lalaking umuwi sa bahay nina Isidra. Minsa’y itinapon ito ni Isidra subalit ipinabalik ito ni Tomas sa sampayan. Sinuntok. Naging bunga nito si Celso. tinadyakan. Magkatulad ang kanyang ikinikilos kay Tomas at ang ginagawa ni Tomas tuwing ito’y darating ay siya ring ginawa ng lalaki. sinabunutan at Suliranin: Madalas marinig ni Celso ang mga pigil na paghikbi ng kanyang ina sa kabilang silid na nagbibigay ng palaisipan sa kanya. Inakala niyang ito ang kanyang asawa sapagkat ang kanyang amoy ay siya ring amoy na galing dagat. Salungat ang mga ito sa dati niyang nakikita. Ramdam ni Celso ang misteryo ng Kasukdulan: Ang pagkikita nina Celso at ng taong nagigitara ay naging hudyat sa paglutas ng suliranin. Humigpit pa lalo ang . Ito ay marahil sa pagkasala ni Isidra kay Tomas nang hindi niya sinasadya sa nakaraan. Napagtanto niya na may mga pagkakatulad sila ng lalaki.