DOVA PRI TEŠKOĆAMA ILI?

Jedini efektivni način rješavanja problema u životu jeste moliti Uzvišenog Allaha za pomoć u
rješavanju tih problema! Rad, sam po sebi, može ali i ne mora biti razlogom izlaska iz teškoća
koje su nas zadesile. Naime, kader može biti i drugačiji od naših htijenja. Argument više jeste
i činjenica da čak i nereligiozni ljudi imaju potrebu izreći svoje probleme, odnosno tražiti
pomoć u teškoćama. Nereligiozni to obično čine kod psihologa ili savjetnika svakojakih vrsta,
dok vjernici traže od Uzvišenog Allaha. Ako je to tako, odkud ovoliki problemi i ovolike
poteškoće kod velikog broja ljudi? Ovdje ćemo pomenuti tri moguća razloga.
Prvi razlog je zanemarivanje dove! Moderni čovjek je pod uticajem materijalističke i
konzumerističke filozofije, pa smatra da sve probleme i nedaće može i mora sam rješavati!
Ovo se obično kod našeg naroda vidi u onoj oholoj izreci „to sam sām (ili to ću sām) sa svojih
deset prstiju...“ Ovo nije kritika rada niti se poziva na lijenost. Rad moramo osigurati dovom,
kako bismo dobili prihvatljiva rješenja. Nadalje, neprirodni stid od Uzvišenog Allaha je još
jedan od uzroka zanemarivanja dove. Naime, sretao sam ljude koji su, i pored ogromnih
problema, stidili se iskreno obratiti Uzvišenom Allahu dovom, a zbog svojih grijeha kojih su
bili bolno svjesni, ali nisu bili voljni povodom toga ništa učiniti. Naravno, ovakav stid je sve
no dobar, i takav stid najviše raduje šejtana. Uzvišeni Allah kaže:
َ‫اخ ِرين‬
ِ َ‫سيَدْ ُخلُونَ َج َهنَّ َم د‬
َ ‫َوقَا َل َربُّ ُك ُم ادْعُونِي أ َ ْست َِجبْ لَ ُك ْم ۚ إِ َّن الَّذِينَ يَ ْست َ ْكبِ ُرونَ َع ْن ِعبَادَتِي‬
„Gospodar je vaš rekao: 'Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji
se ohole pred time da Mi robuju ući će, sigurno, u Džehenem poniženi.'“ (Kur'an, Gafir,
60)
Ibn Kesir u komentaru ovog ajeta navodi predaju koju prenosi Ebu Hurejre r.a. da kaže da je
Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Allah se ljuti na onoga ko Ga ne moli.“ (Ibn Kesir, Tefsir,
40/66/1224; Buhari u Edebul Mufredu, 651; Tirmizi, 3373; Ibn Madže, 3827, Ebu Jala, 12/10)
Također, u hadisu Enesa r.a. se prenosi da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Nemojte
prestati s dovom, jer Allah neće uništiti nikoga sve dok Ga moli.“ (Ibn Hadžer u Tergib ve
Terhib, sažetak, 554 od Ibn Hibbana i Hakima) Iz ovog ajeta i dva hadisa je sasvim jasno da
onaj koji nije spreman moliti Allaha za rješavanja svojih problema, uprkos svome radu i
eventualnom uspjehu i ne rješava svoje probleme! No, kako se to u životu realizira? Vidjet
ćemo pri kraju trećeg razloga.
Drugi razlog je moliti Uzvišenog Allaha samo pri teškoćama. Ovdje je na djelu lijenost i
umišljenost modernog čovjeka! Kada ga nešto uznemiri spreman je moliti za rahatluk, ali
kada mu je u životu sve po taman, on sām je centar cijelog univerzuma i nema potrebe a ni
volje da se nekome, pa čak ni Uzvišenom Allahu obraća. Ovo je bila mušrička karakteristika,
odnosno džahilijetski običaj! Uzvišeni Allah kaže:
َ ‫َان َو‬
َ ٍ‫َحت َّ ٰى ِإذَا ُكنت ُ ْم فِي ْالفُ ْل ِك َو َج َريْنَ ِب ِهم ِب ِريح‬
‫ظنُّوا أَ َّن ُه ْم‬
ٌ ‫اص‬
ِ ‫ط ِي َب ٍة َوفَ ِر ُحوا ِب َها َجا َءتْ َها ِري ٌح َع‬
ٍ ‫ف َو َجا َء ُه ُم ْال َم ْو ُج ِمن ُك ِل َمك‬
َ ‫أ ُ ِحي‬
َّ ‫صينَ لَهُ الدِينَ لَئِ ْن أَن َج ْيتَنَا ِم ْن ٰ َه ِذ ِه لَنَ ُكون ََّن ِمنَ ال‬
َّ ‫ط ِب ِه ْم ۙ دَ َع ُوا‬
َ‫شا ِك ِرين‬
ِ ‫اَّللَ ُم ْخ ِل‬
„ ...Pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni
obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da
1

će nastradati, iskreno se mole Allahu: 'Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti
zahvalni!'“ (Kur'an, Junus, 22) Ako su mušrici molili Uzvišenog Allaha samo u teškoćama,
kako se odrediti prema modernima koji to isto čine? Da je ovakav odnos prema Uzvišenom
Allahu i dovi pogrešan, svjedoče i hadis Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik
s.a.v.s. rekao: „Koga raduje da mu se Allah odazove u teškoćama neka mnogo čini dovu kad
je u izobilju.“ (Hakim od Selmana r.a. i Tirmizi, 3382; Darusselam - hasen) Kada je u pitanju
dova, ovaj hadis uvodi pravilo: rješavajmo svoje probleme prije nego se dogode! A to ćemo
postići samo učestalom dovom Uzvišenom Allahu. Ovome svjedoči i hadis Aiše r.a. koja
prenosi da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Oprez ne može spriječiti kader, a dova koristi
onome što se desilo i što će se desiti. Nesreću koja se spusti dočeka dova, pa se oni bore sve
do Sudnjeg dana.“ (Ibn Hadžer u Tergib ve Terhib, sažetak, 556 od Bezzara, Taberanija i
Hakima; Hakim - sahih) Naravno, ovo ne znači i da će nam svaka dova biti kabul.
Treći razlog je umišljenost pri dovi. Ovdje treba izuzeti ono što je pomenuto u hadisu Ebu
Hurejre r.a.: „Molite Allaha uvjereni da će vam se odazvati, i znajte da Allah neće primiti
dovu od nemarnog, odsutnog srca.“ (Tirmizi, 3479; Hakim u Mustedreku; hadis je daif) U
ovome hadisu je riječ o oslanjanju, tevekulu na Uzvišenog Allaha. Umišljenost u dovi se
nalazi u riječima pojedinaca: „Nisam ništa zamolio Allaha a da mi nije dao!“ Ova rečenica je
višestruko problematična! Ni najboljem među nama, Allahovom poslaniku Muhamedu
s.a.v.s., Uzvišeni Allah nije ukabulio sve dove. Možda najpoznatiji primjer je dova za amidžu
Ebu Taliba, Allahov odgovor je bio: „Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga
ti želiš uputiti – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće...“ (Kur'an, Kasas, 56).
Također i ajeti: „Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio čak i sedamdeset puta, Allah
im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju...“ (Kur'an, Tevbe,
80); „Od tebe ne zavisi da li će On pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer
oni su zaista nasilnici.“ (Kur'an, Ali Imran, 128). Oni koji su se našli u situaciji da im Allah
ne odbija dovu, trebaju iz predostrožnosti doviti Allahu da ih ne uvrsti među one koje je
pomenuo Allahov poslanik s.a.v.s u hadisu Enesa r.a.: „Kada nevjernik uradi dobro djelo, on
se za njega nagradi dunjalučkim užitkom...“ (Muslim, 2808) Iz ovog hadisa je jasno da oni
koji dobivaju sve što požele na dunjaluku i ne rješavaju svoje probleme. Njihovi problemi ih
tek čekaju na Ahiretu. Ovo je ujedno i odgovor na postavljeno pitanje s kraja prvog razloga.
Kada se dova prima je druga tema, a koje se dove primaju je sasvim treća. No za kraj
opomena iz hadisa Ebu Hurejre r.a. koji prenosi da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Dova
se čovjeku uslišava sve dok ne bude požurivao govoreći: 'Tražio sam, ali mi se nije
udovoljilo.'“ (Buhari, 6340; Muslim, 2735; Ebu Davud, 1484; Ibn Madže 3853; Tirmizi,
3387)
Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji će Mu stalno upućivati dove i čije dove će
biti kabul. Amin.

2