АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ

Анкета је анонимна и не потписује се. Одговори на упитник исказују твоје мишљење о
квалитету одржаног часа и рада наставника Наташе Костић. Анкета спроведена 16.
mарта 2015. године у одељењу 8/6 – генерација 2000. године (присутно 21 ученик)
Заокружите једну од понуђених оцена:
1 – уопште се не слажем, 2 – не слажем се 3 – слажем се 4 – потпуно се слажем
1. Радујем се часовима историје:
2. Наставник обично учини час интересантним:
3. Наставник нас подстиче да мислимо самостално и помаже нам да
формирамо своје мишљење:
4. Ученици у мом разреду воле да дискутују:
5. Наставник нам помаже да у савладавању градива:
6. Наставникова предавања су јасна и разумљива:
7. Предавања/ вежбе су добро осмишљена:
8. На часу се осећам удобно и опуштено:
9. Наставник користи савремене методе у извођењу наставе:
10. Како бисте вредновали целокупан ток часа:

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1
1
1
1

2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
одличан
врло добар
добар
довољан
недовољан

11. На овом часу сам уз помоћ нових метода: (заокружи тачне одговоре)
1. сазнао/ла о нешто ново
2. научио/ла да радим у групи и будем део тима
3. научио/ла да подучавам друге
4. покушао/ла да износим своје мишљење и сугестије
12. После овог часа: (заокружи тачне одговоре)
1. више ћу се активирати у савладавању нових садржаја
2. користићу се наученим у савладавању нових садржаја
3. задржаћу постојеће садржаје
13. Највише ми се допало:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
14. Није ми се допало:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ УЧЕНИКА

1. Радујем се часовима историје
Резултат:
Проценат:

2. Наставник обично учини час
интересантним:
Резултат:
Проценат:

3. Наставник нас подстиче да
мислимо самостално и помаже нам
да формирамо своје мишљење:
Резултат:
Проценат:

4. Ученици у мом разреду воле да
дискутују:
Резултат:
Проценат:

5. Наставник нам помаже да у
савладавању градива:
Резултат:
Проценат:

1
уопште се
не слажем
1
4.76%

Оцене успешности
2
3
не слажем слажем се
се
4
9
19.04%
42.85%

4
потпуно се
слажем
7
33.33%

1
уопште се
не слажем
/
0.0%

Оцене успешности
2
3
не слажем слажем се
се
/
8
0.0%
38.1%

4
потпуно се
слажем
13
61.90%

1
уопште се
не слажем
/
0.0%

Оцене успешности
2
3
не слажем слажем се
се
/
9
0.0%
42.86%

4
потпуно се
слажем
12
57.14%

1
уопште се
не слажем
/
0.0%

Оцене успешности
2
3
не слажем
слажем се
се
4
16
19.05%
76.19%

4
потпуно се
слажем
1
4.46%

1
уопште се
не слажем
/
0.0%

Оцене успешности
2
3
не слажем
слажем се
се
2
5
9.52%
23.80%

4
потпуно се
слажем
14
66.66%

6. Наставникова предавања су
јасна и разумљива:
Резултат:
Проценат:

7. Предавања/ вежбе су добро
осмишљена:
Резултат:
Проценат:

8. На часу се осећам удобно и
опуштено:
Резултат:
Проценат:

9. Наставник користи савремене
методе у извођењу наставе:
Резултат:
Проценат:
10. Како бисте вредновали
целокупан ток часа:
Проценат
Просечна оцена

1
уопште се
не слажем
/
0.0%

Оцене успешности
2
3
не слажем
слажем се
се
/
5
0.0%
23.80%

4
потпуно се
слажем
16
76.19%

1
уопште се
не слажем
/
0.0%

Оцене успешности
2
3
не слажем
слажем се
се
2
3
9.52%
14.29%

4
потпуно се
слажем
16
76.19%

1
уопште се
не слажем
2
9.52%

Оцене успешности
2
3
не слажем
слажем се
се
3
11
14.28%
52.38%

4
потпуно се
слажем
5
23.80%

1
уопште се
не слажем
/
0.0%

Оцене успешности
2
3
не слажем
слажем се
се
/
8
0.0%
38.1%

4
потпуно се
слажем
13
61.90%

1
/
0.0%

1.

Оцене успешности
3
4
/
2
8
0.0%
9.52%
38.1%
4,42%
2

2.

3.

5
11
52.38%

4.

11. На овом часу сам уз
помоћ
нових метода:
(заокружи тачне одговоре)

Резултат:
Проценат:

сазнао/ла о

научио/ла да

научио/ла

нешто ново

радим у
групи и

да
подучавам

будем део
тима

друге

20
95.23%

11
52.38%

Оцене успешности
2.

1.
12. После овог часа:
(заокружи тачне одговоре)

Резултат:
Проценат:

више ћу се
активирати у
савладавању
нових садржаја
9
42.85

Ученицима се највише допало:
Наставник: јасно објашњава;
интересантна предавања,
поређења)
Наставник подстиче
дискусију након лекција,
одгледаног филма...
Наставник: организује час;
постоји дисциплина на часу
Посебно се истичу часови у
мултимедијалној учионици,
презентације (један ученик
воли када је настава у
учионици)
Ученици истичу да су домаћи задаци лаки
и да постоји сарадња на часу

2
9.52%

користићу се
наученим у
савладавању
нових садржаја
6
28.58%

покушао/л
а
да
износим
своје
мишљење
и
сугестије
10
47.61%

3.
задржаћу
постојеће
садржаје
9
42.85

Ученицима се није допало:
Наставник: тражи све да
знамо (допунска)
Зато „што у последње време имамо по
два часа историје“
Два пута полагање у августу; домаћи
задаци
Одговарање и контролне вежбе ( да се
наставник потруди да последњи
контролни буде најлакши)
Ученици се не укључују у дискусију
Незанимљиве лекције,
атмосфера на часу