You are on page 1of 7

Kabanata I

I.

INTRODUKSYON

Ang napili naming paksa ay tumatalakay sa May Malaking epekto ba sa pag-aaral


ng mga estudyanteng nasa ika-2 baitang ng Elementarya?ang paggamit ng iba`t ibang
istratehiya sa pagtuturo ay kailangan isulong sa paaralan, sapagkat maraming mga mag-aaral
ang hindi pa marunong mag-basa at mag-sulat, kaya`t kailangang gumamit ng mga istratehiya
sa pagtuturo upang makatulong sa mga mag-aaral.
Mga dahilan kung bakit ito ang napiling paksa dahil maraming paraan sa paggamit
ng

mga istratehiya na maaaring rason kung bakit ang mga estudyante sa ika-2 baitang

ng elementarya ang tinatamad pumasok sa kani-kanilang klase, dahil sa nawawalan ng


interest mag-aral at pinili nlang ang gumala-gala. Kaya`t iminumgkahi ang mga istratehiya
para magkaroon nang rason ang mga magulang at mga guro para manumbalik ang mga
interest ng mga estudyante pumasok sa paaralan.
II.

Bakground ng Pag-aaral
Sa pag-aaral tungkol sa Malaking epekto sa pag-aaral ng mga estudyanteng nasa

ika-2 baitang ng elementarya ang paggamit ng iba`t ibang istratehiya sa pagtuturo, dahil sa
mga epekto nito para sa mga mag-aaral ang paggamit ng iba`t ibang istratehiya sa pagtuturo
ay may mga posibilidad rin para sa mga istudyante ng ika-2 baitang na makukuhang
impormasyon at may matutunan sa klase, at higit sa lahat ang mga istudyante ay mag-karoon
nang interest making, sumulat at makilahok sa mga aktibidad sa klase, ito ang makakatulong
din sa kanila at maging aktibo din sila sa loob ng klase at magkaroon ng mga ideya at
masukat ang kanilang kakayahan.
III.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naghahanap ng kasagutan kung bakit kailangang


gamitin ang iba`t ibang istratehiya sa pagtuturo sa ika-2 baitang sa elementarya.
1. Anu ano ang mga istratehiya na palaging ginagamit ng mga guro?
2. Anong istratehiya na pwedeng gamitin para sa mga estudyanteng ayaw
pumasok sa paaralan?
3. Bakit kailangan nang mga guro ang mga istratehiya sa loob ng klase?
4. Anong istratehiya sa pagtuturo ang komportable sa mga mag-aaral?
5. Paano maiuugnay ang mga istratehiya sa paggamit ng mga guro sa
perpormans ng mga mag-aaral?
IV.

Iskop at Limitasyon ng Pag-aaral


Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa iba`t ibang istratehiya na ginagamit
at ano ang mga epekto nito.
Ito`y tungkol din sa mga estudyanteng kung may malaking epekto ba ito
sa kanilang pagaaral at kung papaano ito maipapahayag ng maayos ang mga ideya o
konsepto sa pagtuturo sa ika-2 baitang ng Elementarya.

V.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pag- aaral na ito ay ginawa upang tulungan ang mga guro sa pagtuturo ng mga
pamamaraan sa pagtuturo kung epektibo ba ang mga istratehiya sa pagtuturo. Gayun din ang
mga estudyante upang sila`y medaling matuto sa loob ng klase.

Tagamasid: Maari rin silang makapagrekomenda nang iba`t ibang istratehiya kung ito ba ay
epektibong pamamaraan base sa mga suliranin ng mga guro.

Mga Guro ng Elementarya: Sila ang kauna unahang magkaroon ng mga benepisyo ng pagaaral, dahil dito mas madadagdagan pa ang kanilang mga istratehiya sa pagtuturo gayun din
mababawasan ang kanilang pagamba kung ito ay magiging epektibo sa kanilang pagtuturo.
VI.

Definisyon ng mga salitang ginamit


Ang mga salitang ginamit sa pag-aaral na ito ay binigyan ng kahulugan ayon sa

istandard na depinisyon o konsepto at operasyonal upang madaling maintindihan.


Guro. Ang guro ang isa sa mga tao na may malaking papel sa edukasyon. Ito ang mga tao
na naghahatid ng kaalaman patungo sa lahat ng kanyang tinuturuan gamit ang mga
pamamaraan at mga materyales na siyang nagsisilbing tulay upang maipahayag ang kaalaman
ng epiktibong istratehiya sa lahat ng mga estudyanteng nangangailangan.
Karunungang Nakamtan(Achievement). Ito`y isang kaalaman na pwedeng natamo ng
mga estudyante mula sa isang istratehiya kung ito`y epiktibo sa kanilang pag-aaral.
Estudyante. Sila ang mga mag-aaral. Sila ang pangunahing respondent ng ginagawang
pananaliksik. Tumutukoy ito sa lahat ng tao na nag-aaral sa isang paaralan o sa lahat ng
institusyon na nagbibigay ng edukasyon. Ang mga estudyante na tinutukoy ay ang mag-aaral
na nasa ika-2 baitang ng elementarya.
Kapaligiran ng Paaralan (School Environment). Isa ito sa pinakaimportanteng salik na
kailangang bigyang halaga ng paaralan. Ang salik na ito ay may epekto sa pag-aaral ng
estudyante. Tumutukoy ito hindi lamang ang pisikal na katayuan kundi pati na rin ang lebel
ng relasyon sa bawat isa na mag-aaral at sa kani-kanilang mga guro. Interaksyon at
pagtutulungan ang mga pangunahing katangian ng isang magandang kapaligiran ng paaralan.

Kabanata II

Literatura ng Pag- aaral


Ang pag-aaral na ito ay inipresenta sa pag rebyu ng kaugnayan ng Literatura na
nanggaling pa sa iba`t-ibang sanggunian sa pag-aaral.
Salandanan(2005) Ang pag-tuturo ay isang propisyon at isang itinatanging tradisyon.
Ito rin ang isang pag-aaral na may halong respeto at paninindigan. Isang panghabang-buhay
na misyon na pinursiging pagtuunan ng pansin at madedebelop din ang iskils sa pagtuturo.
Galto(2012) Isang metolohiya sa pagtuturo ay isang istratehiya na ginagamit sa loob ng
klase. Ito din ay nakakabase kung ang piniling metolohiya ay nababagay sa kaalaman sa
pagtuturo sa mga mag-aaral.

Kabanata III
I.

Disenyo ng Paglalahad
Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptiv at evalwativ. Ito`y

disenyo ng pag-aaral na nasusuri at nasusukat ng mga datos na maaaring masagot ang lahat
ng mga katanungan, nagbibigay din ito ng mga impormasyon na nakuha mula sa mga
mananaliksik, sa mga libro at internet. Nagkakaroon ng mga solusyon ang mga katanungan
o suliranin tungkol sa epektibong pamamaraan sa pagtuturo sa elementarya.
II.

Respondente
Isinagawa ang pag-aaral na ito sa elementarya. Kabilang sa mga respondent ay

ang mga mag-aaral sa ika-2 baitang ng elementarya.

III.

Instrumento ng Pananaliksik
Ang mananaliksik ay gumamit ng kwestyuner na gagamiting instrumento sa

pangungulikta ng mga impormasyon sa aming pag-aaral.

Kabanata V
Bibliograpi:
Ayon sa sikolohiyang si David P. Ausubel na tinuruan ni Aquino(1988).
Natututo ang mag-aaral mula sa berbal na material. Kaugnay naman nito ang apat na bagay
na pagtutuunan ng pansin at mabigyan ng istratehiya ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at
pagsulat na ang mga istratehiyang gamit sa pagtuturo ay nakabase sa pisiolohikal,
sikolohikal, at sosyolohikal na estruktura.

Sa mga pamamaraan ng pagtuturo naman, isa na dito ay ang tradisyunal na


pamamaraan ayon kay Acero at Janier(2000) ang karaniwang gawain ng mag-aaral ay ang
pagbibigay ng kahulugan, katuturan, pagsasaulo ng alituntunin sa pagbuo ng mga
pangungusap at iba pa.
Ayon naman kay Buston`s at Espiritu(1985) nakakaimpluwensya sa paguunawa ng estudyante ang paraang gamit ng mga guro kaya dapat lang na mabisa ito. Sa
makatuwid, nakasalalay sa asal at istratehiyang gagamitin ng guro kung makakamtan ang
nais niyang maunawaan ng estudyante.

Sa ibang banda nakasalalay pa rin sa estudyante ang pagkatuto at hindi sa


titser at pamamaraan ng titser lamang. Ang estudyante pa rin ang pipili kung gaano siya
kabilis matuto. Ang guro lamang ang tumutulong kung sakaling may kailangan ang
estudyante.

Sanggunian:

Aklat:

Salandanan, Gloria G.(2005). Teaching and the Teacher, Lorimar Publishing CO.INC.

776 Aurora Blvd. cor. Boston Street, Cubao, Quezon City, Metro Manila.
Aquino, Fe 0. , Consuelo C. Callang, Herminia S. Bas at Crisologa B. Capili (2001).

Sining ng Komunikasyon, Quezon City: National Book Store, Inc.


Abad, Marieta at Priscilla C. Ruedas.(1995). Filipino Bilang Tanging Gamit sa

Pagtuturo Quezon City: National Book Store Inc.


Aquino, Gaudencio V. (2003). Effective Teaching Third Edition. Mandaluyong City.

National Book Store Inc.


Ornstein, Allan C. (1990). Strategies for Effective Teaching. New York HarperCollins

Publishers, Inc.
Salandanan, Gloria G. (2000). Teaching Approaches and Strategies. Quezon City

Katha Publishing Company. Inc.


Hatira, N. (2000). Teaching and Explaining. Chapter in Teaching for effective
learning in higher education. Dordrocht, The Netherlands: Kluwer Academic

Publishers.
Encleare Foundation, Inc. (2007). The New Illustrated English Filipino Dictionary.
Hongkong.Encleare Foundation, Inc.

Internet:

Walter S. Gores (2001). The Stanford University Center for Teaching and Learning
(CTR) (2003), The Socratic Method. Speaking of Teaching newsletter, Fall 2003, Vol.
13,

No.1.

Retrieved

September

5,

2007

from

https://teachingcommons.stanford.edu/resources/teaching

resources/speakingteaching-newsletter-archive
Paul R. and Elder L. (2013). Socratic Method: Foundation For Critical Thinking

Online at website www.criticalthinking.org


Atherton J.S (2013) Learning and Teaching; Groups reporting back [ On-line UK ]
retrieved October 2, 2014 from http://www.learningandthinking.info/teaching/groupsreporting-back.htm