You are on page 1of 14
Asociacija „Kartų ratas“ Į. k. 302686309, Šermukšnių g. 2, Smėlynės k. Troškūnų sen., Anykščių r. LT

Asociacija „Kartų ratas“

Į. k. 302686309, Šermukšnių g. 2, Smėlynės k. Troškūnų sen., Anykščių r. LT – 29001 Tel.: 861458926 AB „DNB“ Anykščių poskyris, b. k. 40100 sąsk. Nr. LT624010043100203268

2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Asociacija ,,Kartų ratas“ įsteigta ir įregistruota 2011-11-14 ir yra savarankiška, savanoriška visuomeninė, nepelno organizacija, savanoriškas gyventojų susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

Asociacijos pirmininkė - Nerija Damauskienė Asociacijos steigėjai : Jolita Gečienė, Nerija Damauskienė ir Danutė Deresevičienė. Asociacijos buhalterė – Violeta Pukenienė Asociacijos tarybos nariai : Jolita Gečienė, Nerija Damauskienė, Violeta Pukenienė, Rita Genovaitė Kaunietienė, Danutė Deresevičienė, Laimė Klimavičienė, Judita Kontrimavičienė.

Šiuo metu asociacijoje registruoti 38 nariai.

Lankytojų skaičius – 1038

Asociacija savo santykius su kitomis organizacijomis ir fiziniais bei juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimų forma. Asociacija gali steigti savo padalinius ir įmones, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Asociacija įsikūrusi patalpose, esančiose Nepriklausomybės a.10, Troškūnai, Anykščių raj., patalpas pagal panaudos sutartį neribotam laikotarpiui perdavė panaudos davėjas - Troškūnų Švč. Trejybės parapija.

"Kartų rato" Misija: Telkti Troškūnų seniūnijos gyventojus, tenkinti bei įgyvendinti bendrus narių poreikius ir tikslus. Vizija: Siekti gerinti seniūnijos gyventojų gyvenimo kokybę, bendradarbiaujant ir dalinantis patirtimi su kitomis organizacijomis.

Organizacija savo veiklą orientuoja į Asociacijos narių mokymą, saviraiškos tobulinimą:

organizuoja įvairius renginius, kursus, temines parodas, konferencijas, seminarus bei kitus mokymus, darbo grupes, įvairius profesinius konkursus.

Asociacijos ,,Kartų ratas'' veiklos tikslai:

- Orientuotis į žmogų kaip kūrėją, jo savitumą, veiksmus ir galimybes, skatinti būti savo gyvenimo šeimininku, stiprinti valstybės ir tautos gerovę.

 • - Siekti aktyvaus bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis bei kitomis respublikos ir užsienio NVO propaguojant asmens saviraiškai reikalingas kultūrines, dvasines, ekonomines bei socialines

vertybes.

 • - Kultūros ir švietimo sferoje rengti ir vykdyti kūrybinius, kultūrinės veiklos projektus.

 • - Siekti, kad būtų išsaugotas lietuvių kultūros paveldas, senosios apeigos, tautodailė, amatai, tautinių mažumų kultūra bei papročiai.

 • - Kurti ir įgyvendinti savišvietos, profesinio mokymo ir perkvalifikavimo, smulkaus verslo administravimo, politinės veiklos žinių bei įgūdžių formavimo programas. - Sveikatos apsaugos sferoje siekti socialinio-psichologinio klimato gerinimo, organizuoti sveikatos mokyklas, rūpintis sveikos gyvensenos populiarinimu bei teminių leidinių publikavimu.

 • - Gamtosaugos ir ekologijos sferoje vykdyti švietėjišką ir kitokią veiklą, kad žemė ir vanduo nebūtų teršiami chemikalais, sunkiaisiais metalais, radioaktyviomis medžiagomis bei atliekomis, siekti kad

žmonių ūkinė – komercinė veikla nenualintų žemės, nesudarytų natūralaus augmenijos ir gyvūnijos balanso, propaguoti ekologiškai švarių produktų gamybą ir vartojimą.

 • - Socialinės apsaugos sferoje kurti prielaidas asmens profesiniai saviraiškai, siekti socialinių garantijų Asociacijos nariams, dalyvauti socialinės atskirties, skurdo mažinimo, kvalifikacijos tobulinimo,

mokymosi visą gyvenimą programose.

 • - Teikti metodinę ir švietimo pagalbą, susijusią su tęstiniu mokymusi, plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio organizacijomis, aktyviai bendradarbiauti skurdo mažinimo programose, kurti

gyventojų savitarpio paramos grupes.

 • - Vykdyti vaikų ir jaunimo saviraiškos ir savišvietos, veiklos rėmimo, bendradarbiavimo, užimtumo ir

nusikalstamumo prevencijos programas. - Remti ir ginti narių interesus klausimais, susijusiais su jų socialine ir ekonomine padėtimi, psichologinio klimato gerinimu šeimoje ir smurto mažinimu, gerove bei statusu visuomenėje.

 • - Išvystyti kryptingą mokomąją ir informacinę veiklą su socialiai pažeidžiamomis asmenų grupėmis:

vyresnio amžiaus žmonėmis, bedarbiais, grįžusiais iš įkalinimo vietos, auginantiems vaikus, neturintiems reikiamų darbo įgūdžių ir kt.

 • - Rūpintis, kad būtų įgyvendintos tarptautiniuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose įtvirtintos žmogaus teisės.

 • - Ir kt.

Siekiant plėsti ir skatinti partnerystę ir bendradarbiavimo kryptis socialinėje, švietimo, užimtumo, kultūros ir meno srityse, dalintis informacija ir darbo patirtimi, dalyvauti ir būti partneriais rengiamuose projektuose, bendrai vykdyti programas panaudojant nacionalinę, Europos Sąjungos bei kitą paramą Asociacija „Kartų ratas“ bendradarbiauja ir yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su šiomis įstaigomis: Arūno Liogės konsultacine firma; VŠĮ „Asmenybės brandos centru“; VŠĮ „Reabilitacijos technika“, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centru, Leliūnų kaimo bendruomenė, Tauragnų krašto bendruomenė, Daugėliškio krašto bendruomenė, Alantos bendruomenės centru, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomene santalka, Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Kiaušagalio bendruomene, Kaimo bendruomene „Pagoja“, Asociacija „Anykščių rajono Viešintų bendruomenė, Utenos teritorine darbo birža.

Asociacija „Kartų ratas“ sukurta pačių gyventojų iniciatyva ir telkia narius bendrai veiklai. Čia gyventojai susitinka su bendraminčiais, o palaikydami vieni kitus, supranta, kad yra ne vieni. Asociacijos nariai drąsiai kelia tikslus ir siekia jų, juk tik vieninga bendruomenė gali pasiekti bendrų tikslų. Juk bendruomenė – tai žmonės, turintys bendrus interesus, susijusius su jų būties aspektais. Bendruomenė yra ten, kur tarp žmonių vyksta glaudus bendravimas, kur patiriamas bendrumo jausmas.

2014 METAIS:

I. Dalyvauta bei organizuota programos, mokymai, seminarai – 31

II. Dalyvauta bei organizuota sveikatos stiprinimo ir sveiko gyvenimo būdo skatinimo programos – 1 III. Savanoriškos veiklos plėtojimas – 1 programa

IV. Dalyvauta renginiuose, susitikimuose - 4 V. Suorganizuoti renginiai, susitikimai – 9 VI. Gerumo akcijos – 1 VII. Išvykos – 9 VIII. Dalyvavimas parodose, mugėse - 1 IX. Vykdomi projektai – 3 X. Visuotiniai susirinkimai – 1 Tarybos narių susirinkimai – 2

 • I. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, MOKYMUOSE, SEMINARUOSE, ŠVIETĖJIŠKOJE VEIKLOJE

Asociacijos „Kartų ratas“ nariai aktyviai dalyvauja suaugusiųjų švietimo programose, kuriose įgyja naujų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių bei pritaiko juos asmeniniame gyvenime. Stiprina organizuotumo ir sugebėjimo atstovauti bendruomenės interesus - rengiant seminarus, susitikimus, praktikumus.

I. 1. ASOCIACIJA DALYVAVO PAPROJEKTYJE „NVO VAIDMUO STIPRINANT PILIETINĘ VISUOMENĘ: LYDERYSTĖ, PARTNERYSTĖ, SANGLAUDA“ [TILTAS]:

I.1.1. 2014-01-29 "Kartų rato" nariai dalyvavo Galimybių studijos „NVO sektorius Utenos regione: situacija, problemos, plėtros perspektyvos“ pristatyme Utenoje

Seminare buvo pristatomi tyrimo "NVO sektorius Utenos regione: situacija, problemos, plėtros perspektyvos" rezultatai. —Tyrimu buvo siekiama įvertinti Utenos regiono NVO sektoriaus veiklos kiekybinius ir kokybinius aspektus, išanalizuoti NVO sektoriaus plėtros galimybes bei perspektyvas Utenos regione. —Iš viso tyrimo apklausoje dalyvavo 125 respondentai, — 21 Utenos regione veikianti NVO — —iš Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų rajonų. Seminaro dalyviams įžanginį žodį tarė Dr. Jolanta Rimkutė. Lektorius Edmundas Vaitiekus apžvelgė NVO veiklos tyrimų problematiką ir rezultatus. Utenos regiono NVO sektoriaus veiklos kiekybinius ir kokybinius aspektus pristatė lektorė Jolita Gečienė, o NVO tyrimo psichologinius aspektus - esamos situacijos analizę, poreikius ir perspektyvas pristatė lektorė Elona Berniūnienė.

I.1.2. 2014-02-27 "Kartų rato" aktyvas viešėjo Tauragnuose Vasario 27 d. asociacijos "Kartų ratas" aktyvas dalyvavo viešinimo kampanijoje "NVO vaidmuo formuojant pilietinę visuomenę". Seminaro metu buvo diskutuojama apie pilietiškumą, piliečių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, NVO vaidmenį formuojant viešąją politiką, dalijamasi gerąja patirtimi, analizuojami pilietiškumo atvejai.

I.1.3. Ugdomoji sesija "Ką reiškia būti pilietiškai aktyviu?" Utenoje 2014-04-15 Lektorė Elona Berniūnienė supažindino su pilietinio aktyvumo realybe ir tendencijomis bei asmenybės bruožų ir pilietinio aktyvumo sąsajomis. Mus šiltai priėmė Utenos moterų veiklos centras, pasidalinome gerąja patirtimi, pabendravome, turiningai praleidome laiką.

I.1.4. Ugdomoji sesija "Instituciniai tinklai ir socialinis pasitikėjimas savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveikoje" 2014-04-18

Sesijos dalyviai buvo supažindinti su institucinių tinklų samprata požymiais ir funkcijomis, NVO ir valstybinių institucijų sąveika ir socialiniu pasitikėjimu, buvo pasidalinta gerąja patirtimi.

I.1.5. 2014-04-29 "Kartų ratas" nariai dalyvavo ugdomojoje sesijoje "Socialinis verslumas kas tai ?

Ugdomąją sesiją vedė lektorius Edmundas Vaitiekus. Renginio dalyviai susipažino su asmeninio ir socialinio verslumo sąsajomis bei NVO verslumo modeliais. Praktinių užsiėmimų metu išbandė verslumo modelių kūrimą, pristatymą ir veiklos planavimą.

I.1.6. 2014-05-27 Kartų ratas nariai dalyvavo seminare "NVO sektorius – pilietinės visuomenės svertas

Seminare buvo diskutuojama apie Pilietinės visuomenės sampratą, tikslus ir uždavinius, NVO vaidmenį valstybės valdyme, NVO sektorių, kaip pilietinės visuomenės egzistavimo mato vienetą. Seminaro metu įgytos teorinės žinios buvo užtvirtintos praktinių užsiėmimų metu.

I.1.7. 2014-06-05 viešnagė Tauragnuose Lektorė Elona Berniūnienė vedė Socialinę diskusiją: "Darbas tarpinstitucinėje komandoje", renginio metu ne tik pasisėmėme teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, bet susipažinome su Eugenijos Šimkūnaitės gyvenimu, valgėme dilgynių sriubos, bendravome, turiningai leidome laiką.

I.1.8. 2014-06-11Viešnagė Dusetose Lektorė Aldona Žiliukienė vedė Socialinę diskusiją:"Bendruomenės parama: padėkime kitiems, padėsime sau", renginio metu sužinojome laimingumo paslaptį, kuri slypi bendruomeniškume, praktinius įgūdžius stiprinome praktiniuose užsiėmimuose

I.1.9. 2014-06-18 Viešnagė Utenoje Lektorė Vida Jackevičiūtė vedė Socialinę diskusiją: "Mes galime: bendruomenės plėtros iniciatyvos" Susitikimo metu diskutavome apie bendruomenių plėtrą, dalinomės patirtimi.

I.1.10. 2014-06-26 viešnagė Alantoje Lektorė Jolita Gečienė vedė Socialinę diskusiją: " Kurkime kartu: NVO ir savanorystė". Renginio metu diskutavome apie savanoriškumą kaip pagrindinį nevyriausybinių organizacijų požymį, atsakėme į klausimą ar savo noru - tai jau savanoris ? Kartu apsilankėme Alantos Šv. Jokūbo bažnyčioje ir joje įsikūrusiame muziejuje, pasigrožėjome Alantos dvaru bei jo apylinkėmis.

I.1.11. 2014-07-03 viešnagė Naująjame Daugėliškyje Lektorius Edmundas Vaitiekus vedė Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sesiją: "NVO ir savivaldos institucijų partnerystė – kokia turėtų būti?". Renginio dalyvius šiltai sutiko Daugėliškio bendruomenės nariai. Renginio metu lektorius susipažindino su NVO ir savivaldos institucijų partnerystės svarba, sužinojome kaip vykdyti efektyvą partnerystę bei kaip išlaikyti partnerius. Po renginio aplankėme Ginučių malūną bei Ladakalnį.

I.1.12. 2014-07-09 viešėjome Dusetose Asociacijos "Kartų ratas" nariai Dusetose dalyvavo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sesijoje:

"NVO dalyvavimas teikiant viešąsias paslaugas: problemos ir perspektyvos". Renginio metu bendravome su kolegomis, NVO atstovais iš Utenos regiono, apžiūrėjome Dusetų regioninio parko ekspoziciją, nuostabų laiką turėjome plaukdami Sartų ežeru. Dėkojame Aldonai Žiliukienei už puikų renginį.

I.1.13. 2014-07-15 susirinkome Anykščiuose 2014-07-15 Asociacijos "Kartų ratas" nariai ir svečiai iš Dusetų, Alantos, Utenos, Anykščių NVO rinkomės į Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sesiją: „Ar NVO sektorius šiandien galėtų imtis didesnės atsakomybės sprendžiant socialines problemas ?“ Renginio dalyvius pasveikino ir informacinius leidinius apie Anykščių kraštą bei kvietimus į Anykščių miesto šventę padovanojo Loreta Pesliakienė, savo veiklos patirtimi pasidalino Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Šajevičius. Lektorė Jolita Gečienė susirinkusius supažindino su NVO socialinės veiklos galimybėmis. Renginio dalyviai aplankė Anykščių regioninio parko ekspoziciją, Menų inkubatorių, Angelų muziejų, iš Šv. Mato bažnyčios bokšte esančios apžvalgos aikštelės pasigrožėjo Anykščių vaizdais.

I.1.14. Liepos 17; 21; 23; 24 dienomis vyko mokymai „Kaimiškos bendruomenės problemų identifikavimas žmogaus socialinės raidos kontekste ir sprendimo būdai“.

Mokymų lektorė Jolita Gečienė supažindino su kaimo bendruomenės problemomis bei jų sprendimo būdais. Mokymų metu bendravome, tobulėjome, atlikome praktines užduotis, keliavome į Rubikius.

I.1.15. 2014-09-25 "Kartų rato" nariai dalyvavo Baigiamąjame seminare: NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda (TILTAS)

Renginio metu Dr. Jolanta Rimkutė pristatė pasiektais rezultatais. Pristatė Leidinį „Utenos regiono NVO veikla ir perspektyvos“. Buvo įteikti pažymėjimai mokymų dalyviams. NVO atstovai pasidalino gerąja patirtimi, įgyta projekto dėka, prie kavos puodelio buvo apibendrinti projekto rezultatai.

I.2. DALYVAVIMAS VO "GELBĖKIT VAIKUS" VYKDOMAME PROJEKTE IKEAFOUNDATION "EFEKTYVIOS ALTERNATYVOS INSTITUCINEI VAIKŲ GLOBAI":

I.2.1. 2014-03-04 14 val. "Kartų rato" aktyvas dalyvavo visuomeninės organizacijos "Gelbėkit vaikus" organizuotame renginyje.

Po jaukaus ir šilto susitikimo bei skanių Užgavėnių pietų Lektorė Aurelija Lingienė ir projekto

koordinatorė Jūratė Girnienė bei asociacijos aktyvas dalyvavo visuomeninės organizacijos "Gelbėkit vaikus" organizuotame renginyje "Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai", renginio dalyviai buvo skatinami būti aktyviais stiprinant šeimas bei išsaugant vaikus šeimose.

I.2.2. 2014-04-14 d. Troškūnuose asociacijoje "Kartų ratas" vyko mokymai tema:

"Nuostatų formavimas". Mokymus vedė psichologė Aurelija Lingienė.

Dėkojame lektorei Aurelijai už prasmingą, turiningą ir šiltą susitikimą. VO "Gelbėkit vaikus" vykdo projektą IKEAFOUNDATION "Efektyvios alternatyvos institucinei vaikų globai". Projektas vykdomas 15 savivaldybių. Anykščių raj. savivaldybė- viena iš tų savivaldybių, kurių seniūnijose vyksta susitikimai su bendruomenėmis. Susitikimų tikslas- padėti sukurti aktyvių bendruomenės narių grupę, kurie galėtų daryti įtaką, poveikį, sunkumų turinčioms šeimoms. Tokiu būdu stiprinant šeimas ir išsaugant vaikus biologinėse šeimose.

I.2.3. 2014-05-26 vyko mokymai, kuriuos vedė psichologė Aurelija Lingienė Lektorė -psichologė skaitė paskaitą "Asmeninis indelis komandiniame darbe", mokymų dalyviai pasisėmė naujų žinių, įgijo praktinių įgūdžių, dėkojo lektorei už prasmingus ir reikalingus mokymus , pageidaudami, kad tokių mokymų bendruomenėje būtų kuo daugiau.

I.3. SEMINARAS - DISKUSIJA "LYGIAVERTIŠKUMAS"

2014-06-19 Asociacijoje "Kartų ratas" vyko seminaras - diskusija "Lygiavertiškumas". Seminarą vedė lektorius Robertas Palionis (labdaros ir paramos fondas PRIEGLOBSTIS). Lektorius suteikė daug vertingų žinių ir pasidalino praktine patirtimi apie bendravimą, lygiavertiškumą, teigiamą požiūrį į asmenį . Renginio dalyviams buvo atsakyta į visus rūpimus klausimus.

I.4. 2014 M. ASOCIACIJOS "KARTŲ RATAS" NARIAI DALYVAVO ANYKŠČIŲ VVG ORGANIZUOJAMUOSE MOKYMUOSE

I.4.1. 2014-06-27 Mokymai "Lyderystės gebėjimų ugdymas vietos bendruomenėje" Asociacijos "Kartų ratas" nariai dalyvavo Anykščių VVG organizuojamuose mokymuose. Mokymus vedė lektorė Lina Straukė, kuri suteikė teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, supažindino su Lyderyste ir vadovavimu.

I.4.2. 2014-08-19 Asociacijos "Kartų ratas" nariai dalyvavo Anykščių VVG organizuotuose mokymuose

Mokymų metu susipažinome su verslumo ir socialinio verslumo samprata, gerąja užsienio ir Lietuvos

patirtimi socialinio verslumo srityje ir bendruomenių verslo klasteriu. Darbo grupėse metu išsiaiškinome ką daro ir ką gali daryti mūsų bendruomenės.

I.4.3. 2014-09-30 dalyvavome mokymuose "VVG veiklos stebėsena, savianalizė ir vertinimas"

Mokymus vedė lektorius Juozas Meldžiukas, mokymuose įgijome teorinių žinių apie kokybiškos veiklos stebėseną, susipažinome su veiklos efektyvumo vertinimo tikslais ir vertinimo sritimis, aptarėme vertinimo kriterijus ir etapus, nustatėme veiklos efektyvumo kreivę, planavome veiklos kokybės pokyčius. Teorines žinias užtvirtinome atliekant praktines užduotis.

I.4.4. 2014-11-12 Mokymai - Floristika. Skintų ir džiovintų augalų komponavimas, lektorė Audronė Meldžiukienė

Kartų rato nariai, dalyvavę mokymuose išmoko daryti įvairias kompozicijas iš skintų ir džiovintų

augalų. Susipažino su floristikoje naudojamomis darbo priemonėmis, medžiagomis, indais. Sustiprino įgūdžius formuojant sezonines kompozicijas įvairiuose interjeruose.

I.5. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ 2014 "GYVYBĖS MEDIS"

Jau trečius metus iš eilės asociacija „Kartų ratas“ jungiasi prie Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuojamo, suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimo, kur žmonės moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus. Norime pasidžiaugti, kad šiais metais dalyvaujant suaugusiųjų švietimo asociacijos suaugusiųjų mokymosi savaitės programoje paskelbtame konkurse, vertinimo komisija asociaciją „Kartų ratas“ nutarė apdovanoti LSŠA diplomu už veiklos „Tausodami gamtą auginame gyvybės medį“, skirtos bendruomenei ir skatinančios gerinti savo bei aplinkinių gyvenimo kokybę, prasmingumą ir išsamų jos pristatymą. 2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje Asociacija „Kartų ratas“ organizavo šiuos renginius:

Lapkričio 17 d. Lektorė Sonata Veršelienė vedė Renginį „Kas aš esu ir kokia mano misija bendruomenėje" . Renginyje dalyviai sustiprino savo asmeninį ir bendruomenės požiūrį į asmenį, kaip visumos dalį.

Lapkričio 18 d. vyko Sveikatingumo pamoka „Į harmoniją su savimi per šiuolaikinę rytų mediciną“. Pamoką vedė lektorius Jonas Zabolevičius. Pamokoje aptarėme kaip svarbu rūpintis savo, artimųjų ir bendruomenės narių sveikata.

Lapkričio 19 d. Meninės raiškos pamokoje – parodoje „Gyvybės medis “, kurią vedė lektorė Irutė Aleknavičienė, dalyviai susimąstė apie saviraiškos svarbą, išreiškė save atlikdami rankdarbius.

Lapkričio 20 d. lektorė Vaida Zlatkutė vedė interaktyvią paskaitą „Santykis su savimi – minčių ir aplinkos ekologija“. Paskaitos metu dalyviai aktyviai diskutavo apie santykį su savimi harmonizuojant visuomenę ir kiekvieno visuomenės nario santykį su aplinka, pristatė savąjį „aš“ atspindintį daiktą.

Lapkričio 21 d. lektorė Jolita Gečienė vedė ugdomąją sesiją „Gera asmenybė – geros visuomenės pagrindas“. Sesijos metu aptarėme gerumo, asmenybės ugdymo svarbą, bendravimo saugant save ir savo bendruomenę, gerinant gyvenimo kokybę, dalyvaujant visuomeniniame ir politiniame gyvenime reikšmę.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės uždarymui Lapkričio 22 d. poezijos skaitovas, gamtos mokslų daktaras Gintaras Kublickas prasmingai susiejo gyvenimo kasdienybę su poezija, pravesdamas Poezijos popietę „Pažinimo medis“. Skaitovas paskaitė Šviesaus atminimo poeto Justino Marcinkevičiaus poemos „Pažinimo medis" kelias dalis, primenant apie Vilniaus Universiteto įkūrimo 435-tį. O kai kūrinys iškeltas po 35-erių metų užmaršties, dar skambant baroko laikų muzikai, tai jau įvardijama kaip premjera. Muzikinį foną skaitovui suteikė ansamblio „Occo Duo" kompaktinė plokštelė „Confero de Musica", kurią įrašė Andrius Masilionis (flamenko gitara) ir Jonas Kublickas (barokinė gitara ir liutnė).

I.6. INICIATYVA „GYVYBĖS MEDIS“

2014-09-17 užsiėmimai gamtoje "Tausodami gamtą auginame gyvybės medį"

2014 m. rugsėjo 17 d. asociacijos nariai vyko į gamtą, prie Šventosios upės, kurią supa miškai.

Atvykome turėdami tikslą – susivienyti, prisiderinti, susitaikyti su gamta, suvokti, kad iš žemės tekanti gyvybinė energija augina Gyvybės medį. Pirmiausia pamiršę visus kasdienius rūpesčius, padedant jogos instruktorei Vaidai Zlatkutei turėjome sveikatinimo užsiėmimą - įkvėpdami gryną orą, kvepiantį žaluma, bei nuo vandens sklindančią gaivą - darėme mankštą, kiekvienas likome tik su savuoju „aš“, tik su savo kūnu ir siela bei ryšiu su gamta. Vėliau padedant lektorei Irutei Aleknevičienei auginome, „Gyvybės medį“. Jo gamybai panaudojome natūralias, iš tiesiogiai mus supančios aplinkos paimtas medžiagas - visiems žinomas ir prieinamas: samanas, medžio šakeles, gėles, lapus, žoles ir kt. Kiekvienas darė sau patinkančią kompoziciją ar puokštę. Sukūrę savo floristines kompozicijas suradome nukritusią didžiulę šaką, kurią įsmeigus į žemę atrodė, jog auga medis – prie jo pritvirtinome savo kūrinius, gavosi nuostabiai gražus ir originalus augantis, žydintis, žaliuojantis medis – Gyvybės medis.

I.7. TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA "EUROPA REGIONAMS - REGIONAI EUROPAI"

2014-10-16 Tarptautinėje konferencijoje "Europa regionams - regionai Europai"

Atstovauti Asociaciją "Kartų ratas" steigėja Jolita Gečienė su pranešimu "Vyresni besimokantieji" buvo

pakviesta į tarptautinę konferenciją, kurią organizavo Utenos kolegija bei LR Užsienio reikalų ministerija. Šis renginys skirtas Lietuvos narystės ES 10-mečiui.

II.

DALYVIMAS SVEIKATOS STIPRINIMO IR SVEIKO GYVENIMO BŪDO SKATINIMO PROGRAMOSE

Asociacija siekia formuoti teigiamą gyventojų požiūrį į sveikatos veiksnius, sveiką gyvenimo būdą. Kurti sveiką aplinką bendruomenėje, skatinant sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą

2014-01-30 visi besirūpinantys savo sveikata rinkosi į informacinį susitikimą "Žmogus gyvena tiek, kiek gyvena jo kraujagyslės".

Susirinkusieji buvo informuoti apie naujausius sveikatinimo metodus, supažindinti su naujausiomis technologijomis, padedančiomis greičiau pasveikti ir atsistatyti savo organizmą. Sužinojome apie cukrinio diabeto, sąnarių, onkologijos, širdies ligų gydymo metodiką. Fohow kampanijos atstovė Milda

Varnauskienė pristatė Fohow produktus, pademonstravo Meridianinį kūno treniravimą, dar kitaip vadinamą giluminiu Cigun masažu – tai puiki profilaktinė sveikatos palaikymo priemonė.

III.

DALYVAVIMAS NACIONALINĖJE SAVANORYSTĖS PROGRAMOJE „JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA“

Asociacija „Kartų ratas“ palaiko savanorystės idėją, siekia sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje.

Dalyvaujant savanorystės programoje tikimės, kad savanoris į organizaciją įneš naujų idėjų, naujos patirties, pritrauks į organizacijos veiklą daugiau jaunimo, tokiu atveju jam bus sudaryta galimybė dirbti su jaunimo grupe. Manome, kad savanoris kuris nėra suvaržytas narystės organizacijoje galės stebėti organizacijos veiklą iš šalies, pastebėti trūkumus, kartu juos analizuoti. Mūsų organizacija suteiks galimybę savanoriui įgyti asmeninių, socialinių bei darbo su NVO

kompetencijų.

II. DALYVIMAS SVEIKATOS STIPRINIMO IR SVEIKO GYVENIMO BŪDO SKATINIMO PROGRAMOSE Asociacija siekia formuoti teigiamą gyventojų požiūrį
II. DALYVIMAS SVEIKATOS STIPRINIMO IR SVEIKO GYVENIMO BŪDO SKATINIMO PROGRAMOSE Asociacija siekia formuoti teigiamą gyventojų požiūrį
II. DALYVIMAS SVEIKATOS STIPRINIMO IR SVEIKO GYVENIMO BŪDO SKATINIMO PROGRAMOSE Asociacija siekia formuoti teigiamą gyventojų požiūrį

IV.

DALYVAVIMAS RAJONINIUOSE IR RESPUBLIKINIUOSE RENGINIUOSE, SUSITIKIMUOSE, PROGRAMOSE:

Dalyvavimas rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su kraštiečiais, kitomis įstaigomis, siekiant plėsti ir skatinti partnerystę ir bendradarbiavimą socialinėje, švietimo, užimtumo, kultūros ir meno srityse. Susitikimai su žymiais asmenimis, pasidalijimas informacija, ir darbo patirtimi, vystant draugiškus ryšius stiprinant kontaktus ir plečiant pažintis su kitomis organizacijomis.

IV.1. Susitikimas su broliu Elijum Balandžio 12- ąją dieną, šeštadienį nuostabų laiką mums padovanojo brolis Elijas, kuriam esame dėkingi už prasmingus žodžius, gitaros skambesį ir giesmes, kurie praturtino, praskaidrino ir sušildė mūsų sielas. Mūsų gyvenimo kelias susideda iš kiekvienos dienos ir kokia ta diena, priklauso nuo mūsų pačių ir mūsų

aplinkos - ši diena dėka brolio Elijaus ir mūsų gerbiamo Klebono Sauliaus tapo išskirtinė - turtinga jausmais, susimąstymu, gerumu ir šiluma. Visų renginio dalyvių širdyse išliks neblėstantis dėkingumo jausmas už šį prasmingą susitikimą.

IV.2. 2014-05-07 "Kartų ratą" aplankė Vyskupas Lionginas Virbalas, Generalvikaras Eugenijus Styra ir Klebonas Saulius Filipavičius

Asociacijoje "Kartų ratas" vyko Dvasingas jaukus ir šiltas susitikimas su garbiais dvasininkais Vyskupu

Lionginu Virbalu, Generalvikaru Eugenijumi Styra ir Klebonu Sauliumi Filipavičiumi. Bendruomenės nariai džiaugėsi šiltu, jaukiu ir prasmingu susitikimu, pabendravo apie kasdienius rūpesčius, pasidalino ateities planais, nuoširdžiai dėkojo svečiams už jų apsilankymą mūsų kukliuose bendruomenės namuose.

IV.3. 2014-09-27 "Kartų ratas" kartu su Troškūnų bendruomene dalyvavo Derliaus šventėje OBUOLINĖS ir prisidėjo prie rekordinės obuolienės virimo

Obuolinių šventėje prisidėjome, prie rekordinės obuolienės, kurios išvirta 1006, 5 kg. virimo. Lupome, pjaustėme obuolius, smagiai ir turiningai praleidome laiką, laimėjome pirmąją vietą ilgiausios obuolio žievės konkurse - obuolio žievės ilgis siekė 2 m. 06 cm., tokią žievę sugebėjo nulupti Laisvutė

Sarmolotovienė, prizą įteikė pats Liutauras Čeprackas.

IV.4. 2014-10-09 dalyvavome renginyje Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Renginį „Mūsų širdys atviros džiaugsmui“ organizavo Anykščių rajono socialinių paslaugų centras. Renginys vyko Anykščių kultūros centre.

Renginyje skambėjo nuoširdūs sveikinimai pagyvenusių žmonių šventės proga, susirinkusius sveikino Anykščių kultūros centro filialo ir meno mėgėjų kolektyvų atstovai, A. Baranausko mokyklos bei J. Biliūno gimnazijos moksleiviai. Visus renginio dalyvius Socialinių paslaugų centras vaišino plovu ir karšta kava.

 • V. RENGINIŲ, SUSITIKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Organizuojami renginiai, vakaronės, kalendorinės, metinės šventės, susitikimai su įdomiais žmonėmis, specialistais, literatūrinės popietės, poezijos vakarai.

Asociacijos nariai tobulina saviraišką, stiprina organizuotumo ir sugebėjimo atstovauti bendruomenės interesus įgūdžius, rengia seminarus, susitikimus. Troškūnų seniūnijos gyventojai, socialiai atskirtos grupės įtraukiami į asociacijos veiklą, priimami į asociaciją nauji nariai, siekiama gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje. Didinamas vaikų ir jaunimo saviraiškos, savišvietos, užimtumo skatinimas. Organizuojamos kalendorinės, metinės šventės, didinamas laisvalaikio užimtumas. Svarbiausioms veikloms įamžinti yra rašomas Asociacijos „Kartų ratas“ metraštis. Įsimintiniausioms akimirkoms užfiksuoti bei informacijai pateikti rengiami informaciniai stendai.

V.1. 2014 m. vasario 13 - ąją pažymėjome meilės dieną bei pasveikinome gimtuvininkus. "Kartų rato" nariai renginyje pasidalino mintimis apie meilę bei pasipuošė simbolinėmis Valentino dienos širdelėmis. Šią gražią dieną buvo pasveikinti ir vasario mėnesį švenčiantys gimtadienius "Kartų rato" nariai.

V.2. 2014-03-04 12 val. "Kartų rato" nariai bei mielos viešnios rinkosi prie bendro Užgavėnių stalo Susirinkusieji smagiai, turiningai bei netradiciškai atšventė Užgavėnes. Jaukioje aplinkoje pabendravo su mylima lektore, psichologe Aurelija Lingiene ir su vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laimute Zukiene. Susitikimo metu skambėjo savos kūrybos eilės kurios pravirkdė ne vieną renginio dalyvę, buvo pasidalinta prisiminimais ir ateities planais.

V.3. Š.m. kovo 26 d. vyko knygelės "Adventiniai sveiko maisto patiekalų receptai" knygelės pristatymas ir kovo mėn. gimtuvininkų sveikinimai.

"Kartų rato" nariai susipažino su receptų knygelės pirmuoju leidiniu, į kurį sudėti pačių pagamintų

patiekalų receptai. Mažoje knygelėje patalpinti visų sveiko maisto patiekalų, kurie buvo patiekti 2013 m. 12 mėn. vykusiame Adventiniame renginyje receptai. Už puikius receptus dėkojame kiekvienam, kuris pasidalino savo gaminto patiekalo receptu, už maketavimą ir knygelės išleidimą dėkojame Utenos Moterų veiklos centrui. Tikimės, kad 2014 m. Adventinių sveiko maisto patiekalų receptų knygelės antrasis leidinys bus kur kas didesnis. Susirinkusieji pasveikino "Kartų rato" nares, gimusias kovo mėn. gimtadienių ir jubiliejaus proga.

V.4. Balandžio 1-ąją, juokų ir išdaigų dieną linksmai praleidome "Kartų rate" Linksmai ir turiningai praleisti juokų vakarą mus pakvietė "Kartų rato" saviveiklininkai, parodydami savo sukurtą linksmą vaidinimą, kurio režisierė - Nijolė Kristina Šilinytė. Į renginį sugužėjo mylintys

juoką ir gerą nuotaiką troškūniečiai. Čia jiems vaidino, grojo, dainuškėles dainavo ir juokavo ką tik

susikūrusios jumoro grupės "Cha-cha-cha" entuziastai.

Programėlėje "Griūkit iš kaliošų" žiūrovai

pamatė ir išgirdo visokių personažų: ir baisių, ir gražių, ir biški kvaišų, trenktų maišu, ir viškum gvošų.

Dėkojame mus pradžiuginusiems aktoriams ir visiems žiūrovams, kurie buvo kartu ir negailėjo aplodismentų. Plačiau apie renginį Anykščių krašto laikraštyje "Šilelis" adresu :

V.5. 2014-04-27 Vaikų Velykėlių šventė Troškūnuose Balandžio 27 d., sekmadienį, į Vaikų Velykėlių šventę Troškūnuose rinkosi vaikai ir suaugę, paskatinti „Naisių vasara“ skelbiamo „Vaikų Velykėlių“ konkurso. Šventės mecenatas ir globėjas Ramūnas Karbauskis. Ši šventė puoselėja gilias lietuviškas tradicijas, ugdo tautišką vaikų mąstyseną, tai buvo šventė pirmiausiai vaikams, o kartu ir suaugusiems. Renginį vedė ir su Velykų bei Atvelykio tradicijomis supažindino Nijolė Šilinytė. Su Vaikų Velykėlėmis pasveikinti ir kartu pabūti atvyko Velykė - Vaidutė Jazokienė. Į programą vaidinimais, dainelėmis ir eilėraštukais apie pavasarį, Velykas bei margučius įsiliejo mažieji Troškūniečiai. Lietuvių liaudies dainas dainavo, ratelius šoko ir žaidimus žaidė asociacijos „Kartų ratas“ nariai su savo vaikais ir anūkais. Svarbiausias renginio akcentas buvo „Didysis margutis“ (2m. aukščio, 1 m. pločio), kurį puošė vaikai kartu su Troškūnų K. Inčiūros vid. mokyklos dailės mokytoja Irute Aleknavičiene, Jurgitos „Gėlių krautuvėlės – dirbtuvėlių“ (Panevėžys) savininke, floriste Jurgita Jurėniene, viešniomis iš Panevėžio Ineta, Nijole ir Jūrate. Šis Margutis simbolizuoja gyvybės gamtoje ciklą. Jo gamybai panaudotos natūralios, iš tiesiogiai mus supančios aplinkos paimtos medžiagos, visiems žinomos ir prieinamos: molis, medis, samanos, žydinčio medžio šakelės, natūralaus šilko juostelė.

V.6. Renginys skirtas motinos dienai 2014-05-02 Geguzės 2-osios vakarą Troškūniečiai prasmingai praleido renginyje, skirtame brangiausio žmogaus – Mamos dienai paminėti. Asociacijos ,,Kartų ratas'' nariai, vadovaujami Nijolės Šilinytės paruošė jautrią poetinę - muzikinę kompoziciją, kurią pradėjo mini spektakliuku apie tai, kaip Motina laukia sugrįžtančių vaikų ir kaip vaikai ,,iš melsvų tolių gimta palauke'' grįžta į ,,šviesų vaikystės namą'' pasveikinti Mamos ir jai padėkoti ,,už tai, kiek teko paaukoti, kol auginai mus mama''. Atlikėjai nuoširdžias renginio akimirkas skyrė visoms moterims, kantriai ir supratingai atliekančioms joms duotą motinystės pareigą. Ypatingai jautrią, dvasingą mūsų šventę stebėjusios mamų akys, dažnai pavargusios nuo rūpesčių bei kasdienybės naštos pildėsi džiaugsmo ašaromis, kai gražius žodžius mamoms skyrė moksleivės: aštuntokės Monika Pakalnytė, Ugnė Krikščiūnaitė, šeštokė Saulė Bernadišiūtė, penktokė Evelina Kaminskaitė, pradinukės Gabija Mucha, Rusnė Bernadišiūtė ir jauniausioji dainorėlė šešiametė

Soraya Bagackas - Kairytė. Renginio dalyvių širdis palietė jautrios eilės ir dainos apie Mamą, kurias atliko Rita Kaunietienė, Vaiva Gavėnavičienė, Asta Kairienė, Laima Pliskauskienė ir Nijolė Šilinytė. Muzikq dainoms pagal J.Degutytės, E.Selelionio, B.Macevičiaus, M.Martinaičio ir N. Šilinytės tekstus kūrė J. Kaleinikovienė, V. Lisauskas ir V. Gilvydis. Gitara skambino Jūratė Kaleinikovienė ir Vilius Lisauskas. Akordeonu grojo visuomet mūsų laukiamas svečias - muzikantas Valentas Gilvydis, šiuo metu dirbantis Vilniuje, bet širdimi - tikras Troškūnietis, savo miesteliui sukūręs dainą apie Troškūnus. Poetinėje - muzikinėje kompozicijoje skambėjo J. Degutytės, V. Palčinskaitės, J. Švabaitės, V. Karaliaus, E. Selelionio, Just. Marcinkevičiaus, V. Rudoko, P. Vaičiūno, E. Matuzevičiaus, o taip pat „Kartų rato“ narių - Ritos Kaunietienės, Vaidutės Jazokinenės ir Nijolės Šilinytės eilės. Renginio dalyviai nuoširdžiai dėkojo atlikėjams už puikų renginį, už skiepijamą meilę ir pagarbą Mamai. Straipsnis apie renginį dienraštyje šilelis adresu: http://www.silelis.res.lt/?lang=lt&mID=1&id=738

V.7. 2014-09- 23 susirinkimas bei "Kartų rato" narių sveikinimai gimtadienio proga Susirinkę asociacijos nariai aptarė einamus klausimus, suplanavo artimiausiu metu numatomus organizuoti renginius bei pasveikino rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį gimusius narius.

V.8. 2014-11-14 pažymėtas 3 - iasis "Kartų rato" gimtadienis 3-iąjį Gimtadienį "Kartų ratas" pažymėjo žvakių šviesoje, klausant poezijos posmų, pasipuošus rudeniniais lapais. Renginį įprasmino svečias, poezijos skaitovas, gamtos mokslų daktaras Gintaras Kublickas. Jis prasmingai susiejo gyvenimo kasdienybę su poezija. Poezija mus lydi net tada, kai jos mes neskaitome: aksominio rudens spalvose, rudeninio arimo lygiose vagose, žemės kvape pavasaryje, rūko draikanose ankstyvą rytą pievoje. Per eiliuotą žodį, mes susiliečiame sielomis. Tik žmonių sielos, pajutusios artimą jausmą, iš tikrųjų tvariai sukimba. Vakaro metu buvo paskaityti poeto P.Širvio eilėraščiai, kurių vienas dar negirdėtas plačiąjam poezijos klausytojų ratui.

V.9. Į Adventinį renginį gruodžio 5 d. susirinko gausus būrys Troškūniečių bei svečių iš Panevėžio, Vilniaus, Utenos ir Anykščių 2014 - 12 - 05 susirinkusius į Adventinį renginį pasveikino Troškūnų Švč. Trejybės parapijos Klebonas Saulius Filipavičius, kuris įprasmino renginį, palaimino susirinkusius, jo pamokantys žodžiai liko kiekvieno širdyje. Renginiui šiltumo ir jaukumo suteikė jautrūs skaitovo Gintaro Kublicko skaitomi poezijos posmai. Širdis džiugino Panevėžiečių Folkloro ansamblis "Pulkelis". Apie Advento tradicijas papasakojo etninės kultūros specialistė Vitalija Vasiliauskaitė. Sveikinimo žodžius išsakė svečiai - Jūratė Griciūtė, Vaida Zlatkutė, Arūnas Liogė, Vida Jackevičiūtė, Nuoširdžiausia padėka Inetai Baliukaitytei, bei Jūratei Činkienei ir Laimutei Sankauskaitei, kurios kartu organizavo renginį, padovanojo galimybę išgirsti puikius "Pulkelio" atliekamus kūrinius, susipažinti su nuoširdžiais ir geranoriškais žmonėmis, prasmingai praleisti Advento vakarą.

V.1. LAISVALAIKIO UŽIMTUMAS

Siekiant didinti laisvalaikio užimtumą, gerinti saviraišką ir savirealizaciją asociacijos nariai renkasi į rankdarbių gamybos pamokėles, organizuoja rankdarbių parodas.

VI.

DALYVAVIMAS TALKOSE, GERUMO AKCIJOSE

VI.1. Asociacijos nariai susitelkdami bendrai veiklai pagelbsti tvarkant visuomeninės paskirties pastatus - Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčią, multifunkcinį centrą.

VI.2. 2014-11-29 dalyvavome Labdaros - paramos koncerte "Dovanokime viltį vaikams"

Dalyvaudami labdaros koncerte pasidalinome gerumu su vaikais, kuriems ypatingai reikalinga pagalba, parama ir mūsų visų gerumas. Šilčiausius linkėjimus skyrėme Godutei ir jos mamai. Puikiai praleidome vakarą klausant puikių atlikėjų.

VII.

IŠVYKOS, KELIONĖS, EKSKURSIJOS

Asociacijos nariai organizuoja išvykas, keliones ekskursijas, lanko muziejus, parodas, koncertus. VII.1. Dalyvaujant paprojektyje „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“ [TILTAS] aplankėme Utenos apskrityje esančias bendruomenes, bei lankytinas vietas jose, tai : Utena, Tauragnai, Kurkliai, Dusetos, Alanta, Naujasis Daugėliškis, Anykščiai.

VII.2. 2014-03-18 „Kartų ratas“ nariai Panevėžio bendruomenių rūmuose žavėjosi miuziklu „Paryžiaus Katedra“

Visi, kurie nebuvome matę, tačiau buvome girdėję daug puikių atsiliepimų - pirmą kartą stebėjome Viktoro Hugo romano „Paryžiaus katedra“ motyvais pastatyto ir Ramūno Marcinkaus režisuotą miuziklą. Pasigrožėjome istorija apie meilės ir aistros draskomą jaunos Esmeraldos širdį, apie blogio ir

gėrio kovą, apie rūpestį ir atsidavimą, puikybės ir dorovės akistatą. Esmeraldos likimas tragiškas, tačiau amžina meilė ir tyri jausmai Kvazimodo širdyje išlieka rusenti iki gyvenimo pabaigos. Puikiai ir prasmingai praleidome vakarą.

VIII. DALYVAVIMAS PARODOSE, MUGĖSE

2014 m. lapkričio 14, 21, 28 dienomis asociacijos nariai dalyvavo pirmojoje Utenos krašto vietos produktų mugėje, kurioje dalyvavo ir kitos Anykščių, Molėtų, Zarasų ir Utenos rajonų bendruomenės, kitos nevyriausybinės organizacijos, tautodailininkai, smulkieji verslininkai su savo pagaminta produkcija.

PROJEKTAI 2014

Asociacija rengia projektus, bendrai vykdo programas, vykdo prisiimtus įsipareigojimus panaudojant nacionalinę, Europos Sąjungos bei kitą paramą.

IX.1. Nuo 2014m. sausio 6 d. vykdomas projektas "Laikinas užimtumas" Pagal Anykščių rajono savivaldybės viešųjų darbų programą Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas asociacija "Kartų ratas" įdarbina 1 asmenį pagalbiniams darbams atlikti. Projektas vykdomas nuo 2014-01-06 iki 2014-12-31. Paramos suma 17217,53 Lt. Viešųjų darbų pobūdis - Socialinės ir visuomeninės paskirties objektų remonto pagalbiniai darbai, patalpų ir aplinkos tvarkymo darbai.

IX.2. Nuo 2014 balandžio mėn. iki 2014 spalio mėn. vykdomas projektas "Stiprėjanti bendruomenė - mažėjanti socialinė atskirtis"

Nuo 2014 - 04 pradedamas vykdyti projektas, kuriam gautas finansavimas iš Anykščių rajono

savivaldybės biudžeto, pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemonę Nr. 1.1.4.04, „Stiprėjanti bendruomenė - mažėjanti socialinė atskirtis“. Paramos suma 1110 Lt.

Projekto tikslas - Didinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį sustiprinant asociacijos materialinę techninę bazę. Projekto metu įsigyta multimedijos įranga yra naudojama Asociacijos „Kartų ratas“ rengiamuose mokymuose ir seminaruose vaizdo medžiagos demonstravimui:

2014-06-30 mokymų "Socialinės atskirties mažinimas" su lektore Vaida Zlatkute akimirkos:

2014-08-28 seminaro "Savirealizacijos stiprinimas" su lektore Irute Aleknavičiene akimirkos:

2014-09-31 baigiamas vykdyti projektas "Stiprėjanti bendruomenė - mažėjanti socialinė atskirtis.

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai:

 • 1. Padidėjo seniūnijos gyventojų užimtumas, suaktyvėjo asociacijos veikla sumažėjo socialinė atskirtis.

Projekto veiklose dalyvavo 35 asmenys (buvo planuota, kad dalyvaus 50, tačiau negavus prašomos sumos lėšų, sumažėjo projektų veiklų apimtis, tuo pačiu ir dalyvių skaičius). Projekto dalyviai buvo įtraukti į švietėjišką veiklą, dalyvavo mokymuose ir seminaruose, kuriuose įgijo naujų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių. Aktyviau įsiliejo į asociacijos veiklas, nuolat lankydamiesi užsiėmimuose padidino savo užimtumą, aktyviai bendraujant sumažėjo socialinė atskirtis tarp bendruomenės asmenų grupių.

 • 2. Suteiktos teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, skirti socialinės atskirties mažinimui ir užimtumo

didinimui. Suorganizuoti 1 mokymai: „Socialinės atskirties mažinimas“. Lektorė Vaida Zlatkutė pravedė 4 val. mokymus, kurių metu suteikė dalyviams vertingos informacijos apie socialinę atskirtį, jos priežastis, mastą bei jos mažinimo būdus. Mokymuose dalyvavo 20 asmenų.

 • 3. Suteiktos teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, skirti užimtumo, saviraiškos didinimui motyvuos

asmenis imtis kūrybinės veiklos, didinti ekonominę veiklą, stiprinti savirealizaciją.

Pravesti 2 seminarai, po 4 val: „Užimtumo didinimas ir laisvalaikio organizavimas“ bei „Savirealizacijos stiprinimas“. Seminarus vedė lektorė Irutė Aleknevičienė Seminarų dėka dalyviai įgijo teorinių žinių kaip didinti užimtumą bendruomenėje, kaip organizuoti savo laiką. Sužinojo apie savirealizaciją bendruomenės veikloje, apie poreikius bei savęs realizavimą, praktinių užsiėmimų metu turėjo galimybę realizuoti savo gabumus kūrybiniuose užsiėmimuose.

 • 4. Sustiprėjo asociacijos „Kartų ratas“ materialinė techninė bazė, instituciniai gebėjimai.

Įsigyta multimedijos įranga yra naudojama Asociacijos „Kartų ratas“ rengiamuose mokymuose ir seminaruose vaizdo medžiagos demonstravimui. Įsigijus įrangą pagerėjo sąlygos asociacijos veikloms vykdyti, plečiasi veiklų diapazonas ir kokybė. Savanoriškais pagrindais prisidėję prie projekto veiklų vykdymo asociacijos nariai sustiprino institucinius gebėjimus. Projektas turi išliekamąją vertę ir yra tęstinis, nes ir pasibaigus projektui Asociacija „Kartų ratas“ vykdo švietėjišką veiklą, kuri padeda didinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį. Mokymams ir seminarams naudojama projekto metu įsigyta multimedijos įranga.

IX.3. Nuo 2014 birželio iki gruodžio mėn. vykdomas projektas "Sveika gyvensena - bendra gerovė 2014"

Projektui gautas finansavimas iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto, pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemonę Nr. 4.1.3.03, „Sveika gyvensena - bendra gerovė“ . Paramos suma 500Lt. Projekto tikslas - formuoti teigiamą gyventojų požiūrį į sveikatos veiksnius, sveiką gyvenimo būdą. Kurti sveiką aplinką bendruomenėje, skatinant sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. Mokymų apie sveiką gyvenimo būdą, kuriuos vedė lektorė, jogos instruktorė Vaida Zlatkutė akimirkos:

Suorganizuotas Adventinis renginys telkiantis bendrai veiklai, skatinantis sveiką mitybą. Virš 70 asmenų dalyvavo Adventiniame renginyje, tai buvo baigiamasis projekto renginys, kurio metu projekto dalyviai pasidalino projekto metu įgytais įgūdžiais, sustiprino vidinę, dvasinę sveikatą, vaišinosi pačių gamintais sveiko maisto patiekalais. Klausėsi Folkloro “Pulkelis‘ atliekamų muzikos kūrinių bei skaitovo „Gintaro Kublicko skaitomos poezijos.

Adventinių patiekalų receptai yra patalpinti į receptų rinkinį, kuris bus išleistas 2015 m. sausio mėn. ir padovanotas kiekvienam projekto dalyviui ir sveika gyvensena besidominčiam seniūnijos gyventojui.

2014-12-31 baigiamas vykdyti projektas "Sveika gyvensena - bendra gerovė 2014"

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai:

 • 1. Suteiktos teorinės žinios siekiant formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, rengiant mokymus

Mokymuose apie sveiką gyvenimo būdą dalyvavo seniūnijos gyventojai, kurie įgijo vertingų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių. Mokymus savanoriškais pagrindais vedė lektorė Vaida Zlatkutė.

 • 2. Suorganizuotas Adventinis renginys telkiantis bendrai veiklai, skatinantis sveiką mitybą. 50 asmenų

dalyvavo Adventiniame renginyje , tai buvo baigiamasis projekto renginys, kurio metu projekto dalyviai

pasidalino projekto metu įgytais įgūdžiais, sustiprino vidinę, dvasinę sveikatą, vaišinosi pačių gamintais sveiko maisto patiekalais.

 • 3. Išleistas Adventinių receptų rinkinys. Adventinių patiekalų receptai yra patalpinti į receptų rinkinį,

kuris bus padovanotas kiekvienam projekto dalyviui ir sveika gyvensena besidominčiam seniūnijos gyventojui.

IX.

ASOCIACIJOS „KARTŲ RATAS“ NARIŲ SUSIRINKIMAI

X.1. 2014-01-16 vyko asociacijos "Kartų ratas" visuotinis ataskaitinis susirinkimas Susirinkime dalyvavo 5 tarybos nariai ir 18 asociacijos narių. Susirinkimo metu buvo pristatyta veiklos ataskaita ir balansas už 2013 metus. Patvirtintas veiklos planas 2014 metams. Buvo sprendžiamas projektų rengimo 2014 metais klausimas, atsakingų asmenų už projekto veiklų įgyvendinimą rinkimas, poreikio lėšoms gauti nustatymas. Taip pat buvo svarstytas ir paliktas toks pat kaip ir iki šiol nario mokesčio dydis- 25 Lt. metams, stojamasis vienkartinis mokestis 10 Lt.

X.2. 2014-05-28 vyko "Kartų ratas" narių susirinkimas Susirinkimo metu apžvelgėme nuveiktų darbų rezultatus, apsvarstėme einamuosius klausimus, bei numatėme artimiausias veiklas. Vėliau, Gimtadienio proga pasveikinome gegužės mėnesį gimusius asociacijos narius.

Asociacijos „Kartų ratas“ Veiklos planas 2014 – iems metams pilnai įvykdytas.

 • 2014 m. veiklos ataskaita pristatyta asociacijos „Kartų ratas“ Visuotiniame narių susirinkime 2014 m.

vasario

__12__

d.

 • 2014 m. veiklos ataskaitą tvirtina asociacijos „Kartų ratas“ pirmininkė

_____

Nerija Damauskienė _______

Vardas, Pavardė

A.V.

____________________

Parašas

 • 2013 m. Veiklos ataskaitą parengė asociacijos „Kartų ratas“ steigėja Jolita Gečienė

____________________

Parašas