You are on page 1of 43

etvrtak, 4. oktobar 2007.

Svedok Zoran Stijovi


Otvorena sednica
Optueni su pristupili Sudu
Poetak u 14.53 h.
Molim ustanite. Meunarodni krivini sud za bivu Jugoslaviju zaseda. Izvolite, sedite.
Predmet broj IT-04-84-T, Tuilatvo protiv Ramusha Haradinaja i ostalih.
SUDIJA ORIE: Hvala vam gospodine. Pre nego to pozovem Tuilatvo da uvede svog
narednog svedoka, Pretresno vee bi elelo da objasni stranama da se Pretresno vee trudi da, to
je mogue vie i bolje, d stranama smernice u pogledu toga ta je prihvatljivo u izjavi 92 ter, a
ta nije. Mi smo poeli da pregledamo sve anekse, ali to nismo uspeli da okonamo i to iz
razloga to smo imali dosta drugih hitnih stvari da obavimo kako jue, tako i danas. No, trenutno
je situacija sledea. Obavetavamo Tuilatvo, a pri tom mislim na izjavu 92 ter za narednog
svedoka, posebno, a koliko shvatam, nisu traene nikakve zatitne mere za tog svedoka, dakle,
izjava gospodina Stijovia, to su paragrafi 21, 39, 40, prvih 5 redova, zatim 59, poslednjih 6
redova i, sada bih se vratio na 11. do zakljuno sa 16. paragrafom, te paragraf 17. i paragraf 26.
ne mogu se uvesti u spis na osnovu Pravila 92 ter. Druga kategorija za koju Pretresno vee
smatra da za sada nema potrebe da se odbije njihovo uvrtenje u spis, ali za koje obavetava
Tuilatvo da su izvori tih materijala takvi da, ako elite da te materijale koristite tokom
izvoenja dokaza, da ete onda morati dobiti dodatne pojedinosti, a prilika za to je dolazak
svedoka. Radi se o paragrafima 20, 23, 24, zatim prvih 9 redova 25. paragrafa, 27, 32, odnosno
prvih 9 redova paragrafa 32, zatim 36, prvih 6 redova paragrafa 37, zatim prvih 15 redova
paragrafa 41, zatim redovi od 9 do 11 paragrafa 50, zatim paragraf 54 i prva 4 reda paragrafa 58.
U ovim paragrafima esto se poziva na anekse. Zato Pretresno vee kae da bi bilo potrebno da
se o tim pitanjima dodatno ispita svedok, zato to usvajanje ovih paragrafa zavisi od toga da li e
se aneksi naposletku uvesti ili nee. Dakle, u nekim trenucima svedok, uglavnom, prenosi ono
to je ve sadrano u priloenim dokumentima. Dakle, sve e zavisiti od toga u kojoj meri vi to
budete sa svedokom detaljno obradili tokom pretresa. Pretresno vee nastavlja svoj rad na ovoj
izjavi, objektivno se ne moe oekivati da e iskaz ovog svedoka biti zavren. Stoga emo mi,
najverovatnije, uspeti sutra i tokom vikenda, da napravimo smernice koje e biti detaljnije i na
raspolaganju stranama u ponedeljak. Mislim da bi trebalo da ponemo sa svedokom. Ima li
ikakvih proceduralnih pitanja za sada?
TUILAC RE: eleo bih da pojasnite, molim vas, kakva je vaa odluka u pogledu paragrafa 20.
On poinje na stranici 11, engleske verzije i nastavlja se sve do stranice 17. On ima nekoliko
podparagrafa, od A do T.
SUDIJA ORIE: Odbrana se ne protivi usvajanju nekih od priloenih dokumenata, sadranih u
aneksima, ali samo u ograniene svrhe, u precizno odreene svrhe, bez obzira na njihovu
autentinost.

(Pretresno vee se savetuje)


SUDIJA ORIE: No, trebalo je o tome da porazgovaramo i ranije. Zapravo se radi prvenstveno o
tome da neka pitanja treba detaljnije da se razmotre sa svedokom. Dakle, ta smernica se tie, pre
svega, 1. paragrafa gde svedok uvodi sopstvene izvore podataka i za koje je Odbrana potvrdila da
predstavljaju, zapravo, informacije koje su prekopirane iz nekih drugih izvora, a ne lina saznanja
svedoka. Dakle, treba obratiti veliku panju izvorima tih materijala. A to se tie ostatka toga, tu
nalazimo dugaak spisak dogaaja koji su opisani unutar i van predmetnog perioda i Odbrana se
ne protivi uvrtenju tih priloga, iako smatra da to moe da se uini samo u ograniene svrhe.
Naravno, i relevantnost ovih materijala je ograniena. Imate li jo neto, gospodine Re?
TUILAC RE: Ne, ali ako biste mi dozvolili da ovu vau odluku podvuem raznim bojama,
kako bih se bolje snaao.
SUDIJA ORIE: A koliko vam vremena za to treba?
TUILAC RE: Svega par minuta.
SUDIJA ORIE: A, bi li posluiteljica mogla ve da uvede svedoka? To ionako traje par minuta,
zar ne. Molim posluiteljicu da ode po svedoka.

(svedok je pristupio Sudu)


TUILAC RE: Da li radi o prvih 9 redova paragrafa 25. ili 27. i ta tano treba uraditi?
SUDIJA ORIE: Radi se o paragrafu 27. u celosti, prvih 9 redova paragrafa 25. i prvih 9 redova
paragrafa 32. Gospodine Stijoviu dobar dan. Izvinjavam se to vam nisam ukazao dunu
panju dok ste ulazili u sudnicu. U skladu sa Pravilnikom o postupku i dokazima, pre nego to
ponete da svedoite, treba da poloite sveanu izjavu da ete govoriti istinu, celu istinu i nita
osim istine. Posluitelj vam sad daje tekst sveane izjave i ja u vas zamoliti da je proitate.
SVEDOK STIJOVI: Sveano izjavljujem da u govoriti istinu, celu istinu i nita osim istine.
SUDIJA ORIE: Hvala vam gospodine Stijoviu. Moete sesti.
svedok: Zoran Stijovi
SUDIJA ORIE: Gospodine Stijoviu, prvo e vas ispitivati gospodin Re, zastupnik Tuilatva.
No, treba mu jo par trenutaka da napravi neke beleke. Vi ste Zoran Stijovi, roeni ste 13.
novembra 1962. godine? Nismo uli odgovor na prvo pitanje, no pretpostavljam da je on
potvrdan.

SVEDOK STIJOVI: Tako je. Da.


SUDIJA ORIE: Roeni ste u Podgorici, u Crnoj Gori. Je li tako?
SVEDOK STIJOVI: Da.
SUDIJA ORIE: Izvolite gospodine Re.

GLAVNO ISPITIVANJE: TUILAC RE


TUILAC RE PITANJE: Gospodine Stijoviu, pokazau vam jednu izjavu od 26. septembra
iz 2007. godine. eleo bih da vam dam odtampan primerak te izjave, a to je dokument broj
2066 sa spiska po Pravilu 65 ter. Moliu da se ova izjava u celosti pokae svedoku.
SUDIJA ORIE: Koliko vidim nema prigovora od strane Odbrane. Molim sekretara da odredi
broj dokaznog predmeta.
sekretar: asni Sude, to e biti P931.
SUDIJA ORIE: Za sada Pretresno vee ne donosi odluku o uvrtenju ove izjave.
TUILAC RE PITANJE: Gospodine, imam nekoliko pitanja u vezi sa ovom izjavom. Kao
prvo, recite nam da li je to vaa izjava, izjava sastavljena od 37 stranica na srpskom jeziku, koja
se nalazi sada pred vama?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Drugo, ako bismo vam sada i ovde, bilo sudije, bilo Odbrana, bilo
ja, postavili pitanja u vezi sa sadrajem vae izjave, da li biste dali iste odgovore?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE: Primam na znanje da je izjava dobila oznaku i da bi ta izjava mogla biti uvrtena
u spis, naravno, uz rezerve koje su nam svima poznate.
SUDIJA ORIE: U redu. Samo jedno pitanje. Vi ste govorili o izjavi od 26. septembra, ako se
ne varam, a vidim da je izjava svedoka u originalu od 27.
TUILAC RE: Da. Mogue da je sve to potpisano 27. Ja sam pogreio.
TUILAC RE PITANJE: Moete li okrenuti poslednju stranicu, moliu vas.
SUDIJA ORIE: Dobro. Nema veze, bitno da je to sada ulo u zapisnik. Moete nastaviti.

TUILAC RE: Ja sam svedoku dao primerke 35 od 75 aneksa, na srpskom ili albanskom jeziku,
a koje imam nameru da mu predoim tokom njegovog iskaza.
TUILAC RE PITANJE: Gospodine Stijoviu, pre nego to ste uli u sudnicu, Pretresno vee
je donelo odluku o nekim delovima vae izjave koji nee moi biti uvrteni u spis. Stoga, vas
moram sada ispitati upravo o tim delovima izjave. Ja u vam neto kasnije dati, tokom jedne od
pauza, primerak te izjave, gde e ti delovi izjave biti posebno oznaeni. Da li ste me razumeli?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Seate li se da ste izjavili, a to je pod brojem 2, paragraf 2 vae
izjave, da ste vi radili u srpskoj Dravnoj bezbednosti, da ste bili ef analitikog odeljenja u
Pritini/Prishtin od 1995. pa nadalje? Recite nam kakav je to bio poloaj, hijerarhijski gledajui?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Hijerarhijski gledano, to je bio vrlo znaajan poloaj, s
obzirom da su mi interni podaci, kojima Sluba dravne bezbednosti raspolae, moji
profesionalni angaman i profesionalni poloaj, pruali mogunost da vrlo detaljno pratim razvoj
dogaaja na Kosovu i Metohiji i aktivnosti teroristike organizacije Oslobodilake vojske
Kosovo. U hijerarhijskom smislu analitika je posebna organizaciona jedinica u koju se slivaju
sve informacije i podaci koje Sluba dravne bezbednosti dobija kroz svoju delatnost.
TUILAC RE PITANJE: Moete li nam rei koji ste vi bili po redu u toj hijerarhiji? Jeste li
vi bili prvi ovek, drugi, trei, peti?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: etvrti, peti.
TUILAC RE PITANJE: Recite nam koji je bio va nivo u bezbednosnom smislu? Koliko je
to bilo visoko?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Pa, ja sam pokuao da ukaem, znai, Sluba dravne
bezbednosti Srbije svoje delovanje organizuje po principu teritorijalno-linijskog rada. U tom
organizacionom delu, analitika je posebna organizaciona jedinica koja saima podatke svih
ostalih operativnih jedinica. Znai, sve ono to se po teritorijalnom, linijskom radu radi u Slubi
dravne bezbednosti dolazi u analitiku. Ona je, znai, jedino mesto u Slubi dravne
bezbednosti, gde se nalaze svi podaci vezani sa delatnost dravne bezbednosti.
TUILAC RE PITANJE: Da li se iz toga moe zakljuiti da ste vi imali uvid u sve to je
dolazilo u vau kancelariju, ili je, pak, bilo nekih stvari koje su bile i za vas tajna?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno sam uveren da je sve ono to je dolazilo u
analitiku bilo u domenu mog interesovanja i mog vienja. Moda je bilo odreenih operativnih
stvari koje su se, u odreenom momentu, zadravale na operativnom nivou, ali su kasnije, sa
protokom vremena, ponovo dolazile, nakon realizacije operativnog posla, u analitiku.
ADVOKAT GUY-SMITH: Ako dozvoljavate, radi jasnoe, eleo bih da se svedoku postave
pitanja o tome ta su operativna pitanja, a ta je operativni nivo, kako bismo znali o emu se
tano radi.
TUILAC RE PITANJE: Gospodine svedoe, jeste li uli pitanje koje je postavio gospodin
Guy-Smith. Moete li to, molim vas, objasniti sudijama?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, operativna situacija je konkretna situacija kojom


Sluba dravne bezbednosti realizuje odreeni konkretan cilj. U ovom sluaju, to moe biti, s
obzirom da govorimo o Oslobodilakoj vojsci Kosova, liavanje slobode i presecanje odreene
neprijateljske delatnosti koju je ta organizacija, u odreenom konkretnom dogaaju, izvodila.
TUILAC RE PITANJE: Ono to me je zanimalo i to sam hteo da ujem od vas, kada sam
vam postavio pitanje o tome da li su postojala ikakva bezbednosna ogranienja koja su se vas
ticala, a u pogledu uvida u informacije, kao visokog slubenika te slube, moliu vas da nam,
zapravo kaete, gde ste vi nalazili u toj hijerarhiji, recimo, u pogledu uvida u poverljive
informacije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: U najuem rukovodstvu. Znai, u najuem krugu ljudi
koji je raspolagao informacijama. Znai, analitika je ak raspolagala irim fondom saznanja nego
operativne linije rada, operativni rukovodioci.
TUILAC RE PITANJE: Koliki je bio va uvid u informacije, u poreenju, na primer, sa
stepenom informacija kojima su raspolagali ministar, predsednik Republike?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: U konkretnom sluaju, to se tie Slube dravne
bezbednosti na Kosovu i Metohiji, na osnovu informacija Slube dravne bezbednosti sa Kosova
i Metohije, jednom linijom, znai linijom Dravne bezbednosti informisano je rukovodstvo. U
ovom sluaju predsednik Republike, ministar unutranjih poslova. Mi smo radili eksterno
informisanje najueg dravnog rukovodstva, u skladu sa procedurom.
TUILAC RE PITANJE: Kakvo je bilo brojano stanje, koliko je ljudi imala Sluba dravne
bezbednosti na Kosovu tokom 1998. godine, otprilike?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ja sada ne znam da li mogu konkretno da kaem, imajui
u vidu ogranienja vezana za organizaciju i metodologiju rada Slube, ali mogu rei da brojano,
brojani sastav aktivnog sastava, znai radnika Slube dravne bezbednosti je bio preko 300.
TUILAC RE PITANJE: Dakle, to su radnici, operativci vae Slube?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Radi se o operativnim radnicima Slube dravne
bezbednosti, ljudima koji su se bavili drugim poslovima, znai analitiarima, ljudima koji su se
bavili primenom i eksploatacijom tehnike i ne bih dalje ulazio, oko izvravanja odreenih
aktivnosti koje Sluba izvodi. Znai, aktivni radnici Dravne bezbednosti.
TUILAC RE PITANJE: A ta nam moete rei o ljudima koji su dostavljali informacije
Slubi Dravne bezbednosti irom Kosova 1998. godine, koliko je njih tu moglo biti?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Pa, isto mislim da sam ogranien sa odgovorom na ovo
direktno pitanje, ali mogu okvirno da kaem, imajui u vidu da saznanja do kojih smo mi doli
tokom 1998. godine na Kosovu i Metohiji, znai paralelna Sluba dravne bezbednosti koju je
organizovalo Ministarstvo na Kosovu je identifikovalo preko 200 izvora ili insajdera u
strukturama u kojima su se kretali i delovali albanski ekstremisti. Znai, to je bilo vie stotina
ljudi na Kosovu i Metohiji koji su se prijavljivali u svojstvu ivih izvora.
SUDIJA ORIE: Gospodine Re, moram vas prekinuti na trenutak. Moliu i vas i Odbranu da
pogledate stranicu 9, redovi 3, 4 i 5, gde u zapisnik nije ulo ono to je svedok rekao. Ja mogu

pretpostaviti da je pitanje koje je nakon toga usledilo, dovoljno da zakljuimo to pitanje, no


moda bi bilo bolje, ipak, da sada pitam strane da li ele da se to pitanje ponovi ili smatraju da je
to dovoljno, pre nego to nastavimo.
ADVOKAT EMMERSON: Koliko sam ja shvatio, odgovori koji prethode onom delu koji
nedostaje je da je svedok izjavio da su sve informacije u neko doba morale proi kroz analitiku.
Drugim reima, da su informacije ile sa operativnog nivoa navie i da su u neko doba morale,
jednostavno doi do Odeljenja za analitiku. I tako sam ja shvatio njegov iskaz, a ako greim,
onda naravno on moe sada to da ispravi.
ADVOKAT GUY-SMITH: I ja sam tako shvatio. Moda bi on mogao da potvrdi da je to
upravo ono to je rekao.
SUDIJA ORIE: Gospodine Stijoviu, vi to moda niste ni primetili. Jedan manji deo vaeg
odgovora zapisniar nije uspeo da zabelei. Gospodin Emmerson je upravo objasnio kako je on
shvatio ono to ste vi izjavili. Da li se slaete sa ovim to je on upravo rekao? Ali, nemojte
klimati glavom, ve glasno recite, jer se klimanje ne moe uneti u zapisnik.
SVEDOK STIJOVI: Apsolutno, da.
SUDIJA ORIE: Onda nije neophodno da svedok ponavlja ove odgovore. Moete nastaviti,
gospodine Re.
ADVOKAT GUY-SMITH: Kada je re o odgovoru koji je svedok dao pre toga, on je rekao da
je donekle ogranien u svom odgovoru na to pitanje, a nije sasvim jasno da li je on dobio neka
uputstva u vezi sa tim ili on ne moe da se seti ili nema dovoljno podataka. Ne znam ta je tano
pod tim podrazumevao, pa bi moda gospodin Re mogao da se raspita u vezi sa tim, kako bismo
bili bolje upueni.
TUILAC RE: Mogu to da uinim.
SUDIJA ORIE: Ukoliko je gospodin Re zadovoljan odgovorom svedoka, mada je on sada rekao
da moe da postavi to pitanje. Meutim, sledei put, ukoliko je gospodin Re zadovoljan
odgovorom koji je dobio, jedino ukoliko nepotpunost odgovora u potpunosti onemoguava
praenje iskaza, onda Odbrana moe da trai razjanjenje, u protivnom je to suvino i moe to da
uradi tokom unakrsnog ispitivanja.
ADVOKAT GUY-SMITH: Jasno mi je to. Meutim, ovaj je odgovor bio u kontekstu broja
pojedinaca koji su pruali informacije RDB-u.
TUILAC RE PITANJE: Da li je postojalo bilo ta znaajno u vaem odgovoru kada ste
rekli: Ogranien sam u svom odgovoru na vae direktno pitanje. ? Recite nam ta to znai?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Pa, znai, nita znaajno, znaajno je samo u pogledu
samo da sam ja osloboen uvanja slubene, dravne i vojne tajne, da govorim o dogaajima na
Kosovu i Metohiji i zloinima koji su tamo poinjeni, a da pitanje organizacije i metodologije

rada Slube dravne bezbednosti, su pitanja kojima bih ja zadro u te oblasti i zato ne mogu da
govorim detaljno o tim stvarima.
SUDIJA ORIE: Gospodine Stijoviu, ukoliko u bilo kom trenutku va odgovor, s obzirom na
ono to ste nam upravo objasnili, ukoliko va odgovor ne bi odraavao istinu ili, ak, ne bi
odravao samo celu istinu, ja vas molim da vi to nama naglasite. Molim vas, dakle, da nam
naglasite da ne iznosite pojedinosti jer niste slobodni da to uinite. ta e u tom sluaju preduzeti
Pretresno vee drugo je pitanje, ali emo mi bar biti svesni toga da va odgovor nije onoliko
potpun koliko bi bio da niste pod ovim ogranienjima koje ste pomenuli.
ADVOKAT EMMERSON: eleo bih da u potpunosti razjasnim radi unakrsnog ispitivanja, da
je upravo to tema kojom elim da se pozabavim, dakle, mislim upravo na metodologiju RDB-a i
srodnih slubi.
SUDIJA ORIE: To mogu da shvatim. Doi emo do toga. Gospodin Stijovi e onda objasniti
sa kakvim se potekoama on suoava kada je re o potpunom odgovoru na pitanje, pa emo
videti kako emo postupiti. Gospodine Re, imate re.
TUILAC RE PITANJE: Gospodine Stijoviu, u svojoj izjavi mislim da vi pominjete ono to
nazivate metodologijom, odnosno nainom rada resora Dravne bezbednosti i kada to imamo na
umu ja bih se vratio na onaj poslednji va odgovor, pre ove rasprave koja se povela. A taj
odgovor je glasio, da vas podsetim: S obzirom na koliinu informacija koju smo dobijali i tip
informacija koje smo dobijali 1998. godine, utvrdili smo preko 200 insajdera koji su bili ivi
izvori u onim krugovima u kojima su se kretali albanski ekstremisti. eleo bih samo da nam
pruite jednu definiciju tih izvora gde su se kretali albanski ekstremisti, da li mislite na OVK ili
na neke druge organizacije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: S obzirom da sam sasluavan na, da sam dao izjavu na
okolnosti delovanja OVK i aktivnosti delovanja albanskih ekstremista, radi se iskljuivo o toj
strukturi i toj delatnosti.
SUDIJA ORIE: Samo trenutak.
(Pretresno vee se savetuje)
SUDIJA ORIE: Gospodine Re, ako biste bili tako ljubazni da govorite malo sporije, jer
prevodioci na francuski imaju potekoe. Ja nisam sluao drugi kanal, ali molim vas produite.
TUILAC RE: Pokuau.
TUILAC RE PITANJE: Da li bismo na drugi nain mogli ovo da kaemo, da ste imali oko
200 ljudi unutar OVK, koji su DB-u pruali informacije tokom 1998. godine?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Pa, moe da se kae tako.
TUILAC RE PITANJE: A na kom nivou OVK ovi ljudi su operisali? Dakle, kada
govorimo, na primer, od vrha hijerarhije pa do dna, otprilike na kom nivou su delovali ovi ljudi?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: To je pitanje na koje mogu da odgovorim ovako. Znai,


ako govorimo o zoni koja je delovala na podruju Metohije mi smo u tom tabu imali oveka koji
je bio radio za Slubu dravne bezbednosti. Znai, i u drugim nekim zonama smo imali, znai,
do nivoa taba smo dolazili, imali insajdere koji su nas obavetavali o aktivnostima OVK.
TUILAC RE PITANJE: U tabovima?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Da li govorite o Glavnom tabu, na vrhu dakle, ili o nekim
tabovima na razliitim nivoima? eleo bih da mi to razjasnite, tako da bismo tano znali na kom
nivou OVK su bila lica koja su vama pruala informacije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Na najviem nivou. S obzirom na najvii nivo, to je,
mislim da nije ni mnogo znaajno vam rei da smo jako dobro raspolagali sa znanjima o
delovanju OVK u tim lokalnim tabovima u ruralnom podruju.
TUILAC RE PITANJE: Zato to kaete?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Zato to znam, to su kroz moje ruke prolazili ti tzv.
izvetaji saradnika, a to su lica koja, znai, moram, to mogu da kaem, to su lica koja tajno,
organizovano i sistematski rade, koja su tajno organizovana i sistematski radili za Slubu dravne
bezbednosti, a kroz izvetaje koje sam dobijao u sklopu svih svojih saznanja i obuke koju sam
imao, vrlo lako je bilo i videti i zakljuiti da su to ljudi koji su jako dobro pozicionirani i da se
nalaze na samom vrhu te organizacije.
TUILAC RE PITANJE: Kako ste vi bili u mogunosti da ocenite pouzdanost informacija
koje su ovi ljudi pruali srpskoj dravnoj bezbednosti?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: U Slubi dravne bezbednosti Srbije, kao i u svi srodnim
slubama, postoji metodologija, kako se i na koji nain vri stepenovanje i meri verodostojnost
izvora saznanja i stepenovanje kvaliteta, znai istinitosti podatka. Znai, ni jedan podatak koji
dolazi od jednog izvora nije smatran za potpuno relevantan, znai, taj podatak je morao da bude
proveren sa vie izvora, dva, pa i vie. U to vie raunam, znai i primenu tehnike.
TUILAC RE PITANJE: Moete li neto vie da nam kaete o metodologiji kojom se
koristio DB kako bi izvrio ove provere?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Pa, to se tie same aktivnosti OVK, mogu. Znai, u
okviru Slube dravne bezbednosti na Kosovu i Metohiji, u periodu kada je dolo do pojave ove
delatnosti, organizovana je jedna posebna operativna akcija. Operativna akcija je oblik rada
Slube dravne bezbednosti, na osnovu ega su sainjeni planovi kako i na koji nain se probiti u
tu strukturu i doi do relevantnih podataka i saznanja o njihovoj aktivnosti. U tom kontekstu
zadaci su bili podeljeni na aktivnosti i obaveze regionalnih centara, obaveze podcentara i obaveze
koje su imali operativci koji su direktno radili na terenu u oblasti u kojoj je delovala organizacija
OVK.
TUILAC RE PITANJE: ta ste vi uradili, odnosno ta je Sluba uradila kako bi potvrdila
informacije i na taj nain ocenila njihovu verodostojnost? Kako je to fiziki, konkretno,
izgledalo? Koja su sredstva koriena?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, konkretno, o jednom dogaaju nikada se nije


polazilo od toga da je taj prvi izvetaj saradniki. Ja u koristiti taj termin ako dozvoljavate.
Znai, to je terminoloki naziv tog dokumenta, izvetaj saradnika, a saradnik je, kazao sam, lice
koje tajno, sistematski, organizovano radi za Slubu dravne bezbednosti. Na osnovu tog
izvetaja vrena je procena bezbednosnog znaaja tog podatka. Razliitim drugim nainom,
metodologijom podaci su ukrtani i vrena je provera tih podataka. Znai, na osnovu tog podatka
podcentri i operativci su dobijali konkretne zadatke na koji nain i kako i ta treba da provere, to
je bilo nepotpuno ili to je bilo delimino poznato nama da bismo mogli da steknemo jasnu sliku
o dogaaju ili o licu koje je delovalo sa tih pozicija. To je ukljuivalo i primenu mera tehnike,
ukljuivalo je primenu mera tajnog praenja, tajnog TV, fono i foto snimanja.
TUILAC RE PITANJE: U svojoj izjavi i u prilozima vi pominjete neka saoptenja za
tampu OVK. Da li ste se sluili ovim dokumentima kako biste ukrstili informacije koje ste
dobijali od saradnika?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno. Za nas, osnova naeg rada u tom periodu na
Kosovu i Metohiji su bili ivi izvori, primena tehnike i mediji na albanskom jeziku. Mediji na
albanskom jeziku su stvarali, ono to bi bilo bitno da se zna, osnovnu klimu u javnom mnjenju
meu Albancima. Polazei od toga da vrlo mali broj ljudi ne zna albanski jezik, jako puno
obavetajnih i bezbednosno znaajnih podataka su objavljivali u sredstvima informisanja na
albanskom jeziku. Posebno je to radila ta ilegalna organizacija u tom periodu, NPK, iji je vojni
projekat Oslobodilaka vojska Kosova i njeno glasilo Zerikosovest, koje je izlazilo u
vajcarskoj, bilo je nama dostupno dan, dva, posle izlaenja, onoliko koliko je trebalo da se na
odreeni nain dostavi Slubi dravne bezbednosti, ono analitici da vri analizu, uporeuje i
ukrta sa drugim podacima koje smo dobijali. Pored toga, moram da kaem da smo dobijali
podatke i od Slube javne bezbednosti, podatke od organa Vojske i podatke od Ministarstva
spoljnih poslova. Normalno, i u razmeni sa drugim stranim slubama.
TUILAC RE PITANJE: A ta je sa sistemom ocenjivanja pouzdanosti informacija? Da li ste
imali neke ocene, poev od toga da je neka informacija bezvredna, pa do toga da je u potpunosti
pouzdana? Kakav je sistem ocenjivanja korien i koje su sve ocene postojale?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: U stepenu ocene izvora polazilo se od tri osnovna stava.
Znai, izvor pouzdan, izvor delimino pouzdan, izvor nepouzdan. A gradacija podataka je isto
bila slina. Znai, potpuno provereni, delimino provereni podaci, neprovereni podaci.
TUILAC RE PITANJE: ta je bilo neophodno kako bi se neki izvor ocenio kao pouzdan ili
delimino pouzdan? Kakve ste vrste kriterijuma koristili kako biste izvrili ovu gradaciju, ovo
ocenjivanje?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Evo, kada govorimo, poto sam pomenuo izvetaj
saradnika kao jedan od kljunih elemenata i kljunih stvari koje smo mi upotrebljavali u
procenjivanju znaaja bezbednosnih pojava i dogaaja i prognozi daljeg razvoja dogaaja, je bilo,
polazilo se od samog poetka, znai od osnovne ocene lica i njegovih karakteristika kada je sa
njime planirana saradnja za Slubu dravne bezbednosti. Dalje je praen njegov tok i razvoj, a
morate da znate da mi, u sutini, kao i sve Slube bezbednosti, ne veruju nikada do kraja i svaki
podatak, znai, i bez obzira to se radi o dugom kontinuitetu izvora i njegove saradnje, koristim
termin saradnje, jer se to u Srbiji koristi, termin saradnja, je bio pod panjom i proveravao u

kontinuitetu sa drugim podacima. Nekim saradnicima se vie verovalo, nekima manje, ali to je,
kao i u svakom poslu.
TUILAC RE PITANJE: Kako su izvori, ili informatori, bili nagraivani od strane Dravne
bezbednosti?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, motivacija
ADVOKAT GUY-SMITH: ao mi je to moram da prekidam, ali sada je tuilac uveo novi
termin, termin informatora, odnosno lica koja prua obavetenja, do sada smo govorili o
saradnicima. Ne znam, da li je to sada neka nova kategorija, molio bih objanjenje u tom
pogledu.
TUILAC RE PITANJE: Da li postoji neka razlika izmeu informanata, izvora i saradnika?
Dakle, u ovim razliitim terminima i, ukoliko je tako, recite nam u emu se sastoji, a onda nam
recite kako je bilo ko od njih bio nagraivan?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, ja sam poeo i pitan sam na okolnosti izvetaja
saradnika, na poetku. Ali, objasniu. Znai, terminologija je u zavisnosti od slube do slube,
kako ta koristi. Sluba dravne bezbednosti je za te ive izvore, koji su bili u saradnji sa njome,
koristila termin saradnika, znai, lica koja su tajno, sistematski, organizovano radili za Slubu
dravne bezbednosti i drugi oblik je bio operativna veza. To su lica koja su radila za Slubu
dravne bezbednosti, ali jo uvek nisu bila na tom nivou da bi mogla biti proizvedena u status
saradnika. Znai, ona su praena i sa njima je raeno da dou do tog nivoa. to se tie termina
informant, izvor, to je uobiajeno. Znai, neko koristi termin izvor, neko koristi informant, neko
koristi insajder, neko koristi agent, u zavisnosti kako ko tretira trenutnu situaciju ili sluaj o
odnosu kako se od tog ivot izvora dolazi do podatka. Tako da bih, ne bi bilo eventualne zabune,
ja, moda, ako dozvoljavate asni Sude, koristio ivi izvor, znai, da je to lice, da je to iv ovek,
da je to neko ko je rekao i mislim da ne bi bilo nedoumica u objanjenjima o emu se radi. Ako,
ja se izvinjavam na ovome, mislim da bi to omoguilo da izbegnemo ovakve situacije u kojima
treba objanjavati.
TUILAC RE PITANJE: Ranije ste pomenuli da je oko 200 ljudi bilo u OVK. Da li su oni
bili ivi izvori?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: A na koji nain je Dravna bezbednost nagraivala ljude koji su
spadali u ovu kategoriju?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, motivacija tih ljudi za rad za Slubu dravne
bezbednosti je bila razliita, kao i svuda. Znai, osnovno je bio novac. Drugi motiv je bio
politike prirode, neslaganje sa takvim aktivnostima. I, trei motiv je bio motiv, znai, malo
kompromitacije. Znai, Sluba je dola do odreenih kompromitujuih podataka o nekom licu i
na taj nain je, ovaj, evo mogu upotrebiti taj termin, znai, ucenjivanjem, to se radi svuda u svetu,
u svim slubama, ta lica dovodila u vezu sa sobom i ta lica su radila za nju. I to je najvei broj
lica koja u dokumentima imaju stepenost podatka, kada kaemo podaci delimino provereni ili
podaci neprovereni, kod lica koja se vode pod pseudonimom saradnik ili iji dokumenti se nalaze
pod tim da je to izvetaj saradnika. I, mislim, sve ostalo bi dalje ulazilo i dalje u metodologiju,

kako i na koji nain, ja bih mogao jako puno o tome da priam kako se dolazi do tih ljudi, ali
mislim da je to. . .
TUILAC RE: Ukoliko bi to bilo od pomoi Pretresnom veu?
SUDIJA ORIE: Preputam to vama gospodine Re.
TUILAC RE: Pa, pretpostavljam da e to pitanje postaviti Odbrana, pa moda bismo mi mogli
prvi.
ADVOKAT EMMERSON: Pa, ja bih svakako eleo da ujem neto vie o ucenjivanju, uopte
uzev, u glavnom ispitivanju.
TUILAC RE PITANJE: Moete da produite gospodine Stijoviu. Objasnite nam kakva je
bila vaa metodologija pri stupanju u kontakt sa ovim ljudima?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, osnova je bilo stvaranje kompromitujue
dokumentacije o njegovoj delatnosti. to se tie lica, koja su na osnovu ove vrste dokumentacije,
vezano za aktivnosti OVK, bila zavrbovana, upotrebiu taj termin, znai, vezana za rad, za tu
tajnu saradnju sa Slubom, znai, saznanja i podaci do kojih je Sluba dola o njihovoj delatnosti
u okviru OVK, o njihovom direktnom ueu u nekim kriminalnim inovima i onda je, imajui u
vidu da su svojim mestom i pozicijom, u hijerarhiji vlasti i strukturi OVK, bili na takvim
mestima, gde su mogli da nam prue znaajnije podatke, onda bi se oni, na osnovu toga uvodili i
vezivali u Slubu. Znai, njima bi se predoavala njihova situacija, uloga i znaaj podataka o
njihovoj inkriminisanoj delatnosti u okviru toga i na taj nain se od njih trailo da bi im se, da bi
se omoguilo da ne budu krivino gonjeni i sve ostalo, da se ukljue u rad OVK i dalje, ali sada
pod nadzorom i kontrolom i uz voenje Slube dravne bezbednosti.
TUILAC RE PITANJE: A, prema vaem profesionalnom iskustvu, kako je to uticalo na
ocenu pouzdanosti informacija koje ste dobijali? Samo trenutak, u stvari, uemo prigovor.
ADVOKAT EMMERSON: Nije re o prigovoru. Jednostavno je stvar u tome da je svedok, u
redovima od 23. do 25. rekao sledee, da kada bi bili suoeni sa neim, oni bi bili, od njih bi se
trailo da obavljaju stvari pod nadzorom i kontrolom Dravne bezbednosti, a to je, naravno,
razliito od toga da oni pruaju informacije, pa se ja pitam, ta je to ta se od njih trailo da urade.
SUDIJA ORIE: Pa, pitanje je da li je to neto razliito. Mislim, i pruanje informacija znai da
neko radi neto. Svedoe, kada ste rekli, onda bismo za uzvrattraili od njih da neto urade za
nas i oni bi radili razne stvari, na ta ste tano mislili, na kakve stvari ste mislili?
SVEDOK STIJOVI: Jednostavno je bilo da, znai, po naem nalogu i naim zadacima
prikupljaju, pre svega podatke, informacije o aktivnostima OVK, da nam pribavljaju odreena
dokumenta, da nas obavetavaju o sastancima, da nam kontaktima koje imaju pripadnici OVK, da
nam dostavljaju zapisnike sa tih sastanaka. Znai, pre svega, kada sam pomenuo i kada sam
upotrebio, termin stvari je vezan za prikupljanje podataka i saznanja o aktivnosti OVK.

SUDIJA ORIE: Mogu li ja da vas pitam neto. Kada se kae, da urade neto, da li je to, takoe,
moglo da obuhvata i promenu stvarnog stanja stvari, odnosno krivotvorenje dokumenata,
podmetanje dokaza ili je samo bilo rei o tome da nabave dokumente, da pribave informacije
onakve kakvi jesu?
SVEDOK STIJOVI: Apsolutno. Da nabave i pribave informacije onakve kakve jesu, samo to
i nita drugo, u skladu sa mojim najviim saznanjima koje imam o tome. Znai, apsolutno
nikakvo krivotvorenje, podmetanje dokaza. Znai, oni nisu smeli da rade nita nezakonito da bi
ostali u daljoj saradnji sa Slubom. Znai, sve je to raeno i voeno pod kontrolom Slube
dravne bezbednosti. Osnova je bila prikupljanje podataka i saznanja o aktivnostima OVK.
SUDIJA ORIE: Jo jedno pitanje u ovom pogledu. Neto ranije ste rekli da, kada biste otkrili da
su se ovi ljudi kompromitovali u nekim delatnostima, da li ste ikada izazivali da doe do neke
kompromitujue situacije? Situacije, na primer, da li ste otkrili da neko uestvuje aktivno u OVK,
to je neto to bi moglo da bude kompromitujue, ukoliko je poznato vaoj organizaciji, policiji, a
onda moe da se sprei njihovo krivino gonjenje? Tako sam ja to shvatio. Dakle, da li se
ponekad dogaalo da vi stvorite jednu kompromitujuu situaciju, pa da onda ucenjujete lica na
osnovu takve kompromitujue situacije koju ste, do koje ste sami doveli? Hou da kaem, na
primer, da li biste naveli nekog na vanbrane odnose ili neto te vrste, a onda ga ucenjivali u vezi
sa tom kompromitujuom situacijom?
SVEDOK STIJOVI: Vi ste pomenuli jedan detalj. Znai, ako biste nekoga, asni Sude, neete
zameriti na ovakvoj, znai, pomenuli ste jedan detalj koji se stvarno koristi u svim Slubama
bezbednosti. Znai, nemoralno ponaanje je jedan od elemenata i naina kako se ljudi,
podnoenjem dokaza o tome, dovode u situaciju da se dalje ponaaju po vaim pravilima igre.
Znai, a posebno je to bilo znaajno u ovoj strukturi. Kada govorimo o Albancima, moramo prvo
da poemo od toga da se radi o znaajno patrijarhalnim porodicama, gde je autoritet voe
porodice na vrlo visokom nivou i da su sve takve aktivnosti, vezane za nemoral, za preljubu, za
korienje alkohola i da ne nabrajam niz takvih stvari, vrlo pogodne situacije za razgovor sa tim
ljudima i ubeivanje da krenu da rade za Slubu, za utrb ovog.
SUDIJA ORIE: Da, ali moje pitanje, ustvari, glasilo je ovako. Moda ja nisam bio dovoljno
jasan. Neki ljudi se ponaaju nemoralno, a da ih na to niko ne podstie, da ih na to ne podstiu
drugi, a nekima je neophodno da ih malo podstaknu na takvo nemoralno ponaanje. E, da li je
podsticanje bio jedan od instrumenata kojima ste se vi sluili? Da li ste ih vi na to navodili?
SVEDOK STIJOVI: Ne. Znai, saznanje o nemoralnom ponaanju do kojeg smo mi doli
naim tajnim radom je korieno, a nikada se nismo bavili projektovanjem situacije u kojoj bi
neko lice se kompromitovalo i onda mi to koristili.
SUDIJA ORIE: Hvala. Moete da nastavite, gospodine Re.
TUILAC RE PITANJE: Vratio bih se na ono to sam vas neto ranije pitao. Kada biste bili
naoruani takvim podatkom o nemoralnom ponaanju, prema vaem strunom, profesionalnom
iskustvu, kako je to uticalo na pouzdanost informacija koje ste dobijali od tih nemoralnih ljudi?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, stepen kvaliteta saznanja, znate, u jednoj takvoj
strukturi o kojoj govorim, patrijarhalnoj, kada vi doete do saznanja da postoji preljuba izmeu
najbliih srodnika, da postoji situacija koja bi mogla da bude kompromitantna za to lice, ne samo
ire nego i u samoj porodici, da bi moglo to da proizvede vrlo konkretnu posledicu, govorim o
karakteristinoj krvnoj osveti na Kosovu i Metohiji i to je bilo vrlo znaajna mogunost da se to
lice vee sa sebe. I, to je ta situacija bila na veem takvom nivou, bila je vea mogunost da vi
to lice drite pod kontrolom. Lice koje je zapalo u kompromitujuu situaciju pod uticajem
alkohola pa napravilo saobraajni prekraj, pa vi sad, zarad toga da ga ne poaljete 30 dana, da ne
odgovara po zakonima zbog saobraajnog prekraja, nego mu omoguite neke povoljnosti ili
pogodnosti, je lice kome vi ne moete verovati uvek, sutra, bez obzira koliko je u kontaktu sa
vama i koliko traje ta situacija, vi uvek sa odreenom rezervom primate ta saznanja o njegovoj
aktivnosti i onome to vam on govori. To isto licu koju je, na primer, o licu koje se bavi, znai,
na primer, kockanje, pa doe do neke tee situacije, u kojoj doe do gubljenja velikog novca i
svega ostalog, licu koje se na nekom manjem nivou bavilo narkomanijom, znai jedna manja
koliina droge, znai isto bio diler neki, onda vie vi tom licu ne moete da verujete i da njegove
podatke primate, iskoristiu taj termin, zdravo za gotovo. Znai, te podatke morate da ojaate,
proverite sa drugim izvorima, znai, vie izvora mora da vam tu priu potvrdi da bi vi bili uvereni
da je ta pria istinita, iskrena i tana i da vi moete tim informacijama baratati kao relevantnim
informacijama u proceni podatka i razvoja dogaaja u narednom periodu ili aktivnosti te
organizacije.
TUILAC RE PITANJE: Koja kategorija ivih izvora je vama davala najpouzdanije
informacije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, apsolutno saradnik. To je najvii stepen i oblik
ivog izvora koji je davao podatke Slubi dravne bezbednosti. Po kategorizaciji, dalje je ila
operativna veza i trei izvor je bio prikupljanje obavetenja od graana. Znai, organi
bezbednosti su, po vaeem Zakonu o krivinom postupku, u mojoj zemlji, imali pravo, na
osnovu lana 151. stav 2. tada vaeeg ZKP da, na proceduralan nain, obave razgovor sa licem i
prikupe obavetenja o odreenom dogaaju bezbednosno znaajnom za nas. I ta kategorija je
jako puko koritena i iz te kategorije smo jako puno dobili informacija, ali su sve te informacije i
saznanja bile informacije i saznanja koja su bila proveravana i dopunjavana drugim izvorima.
Znai, situaciju kada na granici uhvatite u ilegalnom prelazu i prebacivanju oruja 8 terorista, sa
svima njima se razgovara i oni pruaju odreena obavetenja o dogaaju i onda vi, u sklopu svih
saznanja koja imate od njih i onoga to ste preduzimali u toj konkretnoj aktivnosti, moete da
stvorite sliku o emu se radi, odakle je zapoela ta delatnost, gde se razvijala i kako je dolo do
tog konkretnog dogaaja. I mi smo tu kategoriju ivog izvora jako puno koristili. Znai, to se
zove slubena beleka o informativnom razgovoru, tako se zove dokument.
TUILAC RE PITANJE: Vratimo se, molim vas, na saradnike. Moete li nam objasniti ta
je tano saradnik unutar vae Slube? Recimo, da li saradnik prima platu i kako i tako dalje?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, ja sam, ini mi se kazao, da je saradnik lice koje
tajno, organizovano i sistematski prikuplja podatke za Slubu dravne bezbednosti.
TUILAC RE PITANJE: Da. Ali, jesu li oni radnici Slube dravne bezbednosti, da li
primaju platu za to ili, kako to izgleda?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ne, oni nisu radnici Slube dravne bezbednosti. Znai,
to su lica van struktura Slube dravne bezbednosti, koje Sluba, na odreeni nain, upotrebiu
termin, mislim da je prikladan, nagrauje za takav rad, u zavisnosti od znaaja informacije i
podatka koji je dostavio. Nekada se tu radi o redovnoj mesenoj nadoknadi, nekada se radi o
nadoknadi za pojedini izvetaj, informaciju ili podatak koji je dostavio.
ADVOKAT EMMERSON: Radi zapisnika. Svedok je malopre rekao da osobe mogu iz raznih
motiva da ree da dostavljaju informacije, recimo, radi novca ili usled ucene. I, ako sam ja dobro
shvatio to malo pre, to je obuhvatalo i saradnike i one nie ive izvore u operativnoj vezi i ostale.
Dakle, moda ja to nisam dobro shvatio. Bilo bi dobro ako bi mi on to pojasnio. Druga stvar, u
pogledu poslednjeg odgovora svedoka, kolika je bila nadoknada, da li je ona zavisila od znaaja
informacije koja je bila dostavljena. Ja sam svestan toga da ja to mogu da pitam i u okviru
unakrsnog ispitivanja, ali bi bilo od koristi ako bi se to pitalo ve sada.
SUDIJA ORIE: U redu. Gospodine Re, moda biste vi mogli odmah da postavite svedoku
sledee pitanje. Kada govorite, gospodine, o osobama i njihovim motivima za saradnju sa vama,
bilo da se radi o saradnicima i ostalima, da li ste, kada ste govorili o tim motivima, govorili i o
saradnicima i ostalim vrstama ivih izvora ili ste govorili o ljudima koji su tu radili, koji su bili
radnici Slube dravne bezbednosti?
SVEDOK STIJOVI: Ne, ne, nisam. Znai, to je posebna kategorija. Znai, saradnici su lica
koja su vam, koja nisu zaposlena u Slubi dravne bezbednosti, koja ne primaju lini dohodak.
SUDIJA ORIE: Da, dobro. A, drugo pitanje je bilo, ako ste im davali novanu nadoknadu za
informacije koje su dostavljali, je li ta nadoknada bila srazmerna znaaju dostavljene informacije,
odnosno, biste li mnogo vie platili za neku vrlo vanu informaciju, nego za neku tek obinu?
SVEDOK STIJOVI: Vi ste u pravu, asni Sude. Znai, to vam je trgovina, ukoliko je
infiltrant visoko rangiran i ako su njegove informacije od najvieg znaaja, i ako informacija
vredi da se to, znai, taj novac, komisijski se odreuje koliko i ta, znai nekoliko hiljada, ak da
ne u ulazim dalje, desetina hiljada maraka, eura sada, i tako. To je uobiajeno, znai, zavisi od
znaaja podatka i od znaaja mesta gde se nalazi to lice, odakle ono prikuplja podatke. Vi
sigurno, licu koje se nalazi u najuem rukovodstvu, ako upotrebim ovde termin Glavni tab, i
odatle, pod vrlo rizinim okolnostima prikuplja vam i dostavlja saznanja i ta saznanja vam
isporuuje u Austriji ili vajcarskoj ili Nemakoj, kad ode vani, vi morate da mu platite i te
trokove i morate da ga nagradite i morate da odrite. Znai, zavisi od ta dva, znai, od stepena
infiltriranosti i znaaja podatka. Odreena lica su dobijala i redovnu mesenu nadoknadu, koja je
uz dopunu ovih vanrednih trokova, i tako.
SUDIJA ORIE: U redu. Moete nastaviti, gospodine Re.
ADVOKAT GUY-SMITH: Izvinjavam se. Gospodin je spomenuo da je nekakva komisija
odreivala kolika e biti tana nadoknada. Da li sam onda pravilno zakljuio, da postoji nekakav
organ, nekakva komisija koja odluuje o tome.

SUDIJA ORIE: Moete li to objasniti?


SVEDOK STIJOVI: Pa, ja sam se pogreno izrazio. Znai, predlog za novanu nadoknadu
daje operativac koji dri saradnika na vezi, a odluku o visini novane nadoknade i odluku na taj
predlog donosi naelnik Centra Dravne bezbednosti, u dogovoru sa rukovodstvom Slube, jer se
ipak radi o velikim koliinama i svemu ostalom. Operativac je bio omoguen i njemu je bilo
omogueno da na jednom odreenom materijalnom nivou moe sam da da novac, ali te vee
koliine novca su reavane piramidalno, hijerarhijski gore. Znai, pismeni predlog, obrazloenje,
odluka da se to izvri.
SUDIJA ORIE: Moete nastaviti, gospodine Re. Gospodine Re, moda vi smiljate koje ete
naredno pitanje postaviti, a ja ba neto razmiljam o tome da bismo mogli otii na pauzu, zato
to je tu bilo osoba koje su ekale da ponemo sa radom i pre nego to smo doli. Dakle, idemo
sada na pauzu do 16.30 asova.
(pauza)

sekretar: Ustanite molim. Izvolite sedite.


SUDIJA ORIE: Pre nego to produimo dalje, gospodine Re, Pretresno vee je obaveteno da
Odbrana nee uloiti prigovor na zahtev za izmenu Optunice. E sad, kako bismo ubrzali stvari,
meni je jasno da vi niste uloili molbu da dodate svedoke listi svedoka, jer vam, jo uvek, nije
poznato da li e biti odobrena izmena Optunice, meutim, Pretresno vee se nee suprotstaviti
tome da uloite privremeni zahtev za doputenje da dodate svedoke. Mislim da se u vezi sa tim
pominju tri svedoka. Ukoliko biste mogli da obavestite Odbranu, koliko vam je vremena
neophodno da to uinite, pa bi onda Odbrana mogla da odgovori. Naravno, ja bih rekao da su
stvari dosta jasne, ali ukoliko navedete vie nekih pojedinosti, to bi bilo potrebno, da elite da
ujete neku drugu vrstu dokaza. Uukoliko uloite ovu molbu za privremenu dozvolu usmeno,
Pretresno vee nema nita protiv toga, i to bi onda ulo u zapisnik. Meutim, ukoliko bi Odbrana
mogla da odgovori na takav privremeni zahtev, u sluaju da doe do izmene Optunice, onda bi
bilo odobreno takvo doputenje i, ukoliko Odbrana odgovori i kae Pretresnom veu da li se
suprotstavlja takvom zahtevu, to bi nam omoguilo da ubrzamo stvari. Gospodine Re, moete da
nastavite. Gospodine Stijoviu, ovo nije imalo nikakve veze sa vama. To je jedno proceduralno
pitanje, morali smo time da se pozabavimo, sada se ponovo usredsreujemo na ono to nas
zanima i paljivo emo sluati va iskaz.
TUILAC RE PITANJE: Uoi pauze govorili smo o razliitim kategorijama ljudi koji su DB
snabdevali informacijama. Ono to bih ja eleo da otkrijem, jeste sledee. Da li je postojao neki
nain da se, na osnovu dokumenata, ukljuujui one dokumente koji su prilog uz vau izjavu, da
li je mogue da se na osnovu dokumenata, dakle, zakljui, koja kategorija ljudi je pruila
informaciju koju sadre ovi dokumenti? Da li je u pitanju saradnik ili operativni izvor ili neka
druga vrsta informanta i na koji nain?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Nakon povezivanja dokumenta koji je dobijen od strane


ivog izvora i dokumenata koji su, koje sam ja gledao i koji su ovde priloeni, kao to ste kazali.
TUILAC RE PITANJE: Konkretno govorei, postoji li neto u samom dokumentu to nas
odmah upuuje na to u koju kategoriju spada izvor dokumenta? Da li je u pitanju saradnik, da li
je u pitanju operativna veza ili neto tree?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Postoji, znai, od samog vrha dokumenta, znai, iz same
forme dokumenta se moe zakljuiti o emu se radi.
TUILAC RE PITANJE: ta je to to stoji u vrhu dokumenta, na osnovu ega moemo da
zakljuimo ta je izvor dokumenta?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, kada govorimo o dokumentu, saznanjima koja
dobijamo od saradnika, pisani oblik i forma u kojem se ti podaci iznose se navode u dokumentu
pod nazivom Izvetaj saradnika. To se, to se tie operativne veze i lica sa kojima Sluba obavlja
razgovore na osnovu ovlaenja 151. stav 2. ZKP-a dokument se naziva Slubena beleka o
informativnom razgovoru. I, u prvom delu, znai, to je jedan obrazac pisanja, u prvom delu gde
se govore podaci o izvoru saznanja je tano definisano o kojoj vrsti izvora se radi i kom stepenu
njegove povezanosti.
TUILAC RE PITANJE: Stoji 78 dokumenata u registratoru pred vama, da li bi vam bilo
relativno lako da pronaete neto to, na primer, spada u kategoriju izvetaja saradnika? I,
ukoliko to moete da pronaete, molim vas da nam kaete, u kom je aneksu taj dokument, pa
emo onda da krenemo odatle?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Nije problem. Ja u, samo je problem kako se ja
snalazim sa ovim papirima. Znai, nai u sigurno izvetaj saradnika. Evo, znai to je sveanj,
samo sekund, molim vas, to je 48, ako je ovaj papir ispred njega.
TUILAC RE PITANJE: 48. To je dokazni predmet 2034 po spisku 65 ter. Molio bih da
ovaj dokument, za sada, ostane pod peatom, poto se u njemu nalazi ime jednog tzv. ivot
izvora.
ADVOKAT EMMERSON: Moda se varam, ali ini mi se da se tu ne pominje ni jedno ime.
TUILAC RE PITANJE: Da li je to dokument od 16. aprila 1998. godine, na engleskom
jeziku i nosi naziv Izvetaj saradnika?
SUDIJA ORIE: Gospodine Emmerson, meni se ne ini da je ovaj izvetaj anoniman. Ja vidim
da u prvom redu pie broj i ime. To ime, moda je neki nadimak. Ali, uprkos tome, ono tu stoji.
Ja bih ipak bio oprezan, ak i kada je re o nadimcima. esto se nadimak lako moe povezati sa
imenom pojedinca.
ADVOKAT EMMERSON: Pa, da, asni Sude, to ete videti u velikom broju dokumenata, da se
nalaze ifrovana imena.
SUDIJA ORIE: Hajte, ipak, da budemo to je mogue sigurniji da sve obavljamo na najbolji
mogui nain, neka dokument ostane pod peatom.

TUILAC RE: Da li bi ovaj dokument mogao da dobije broj?


sekretar: asni Sude, to e biti dokazni predmet P932.
SUDIJA ORIE: Hvala, gospodine sekretare.
TUILAC RE PITANJE: Ne pominjui ime. . .
ADVOKAT GUY-SMITH: Ja se izvinjavam. Pre nego to preemo dalje, poto je re o
prilogu, mi ulaemo stalni prigovor na sve priloge. Ne znam na koji nain to Pretresno vee eli
da rei.
SUDIJA ORIE: Mi, zapravo, neemo o tom pitanju donositi odluku sada. Neophodno nam je
vie vremena da bismo doneli odluku. Osim toga, ja u ovom trenutku ne znam tano koja e
vrsta pitanja biti postavljena. A, poto je Odbrana, u vie navrata razlikovala razliite
dokumenta, onda mislim da samo treba da saekamo i da vidimo ta e se dogoditi. Ali, va
prigovor je uao u zapisnik.
ADVOKAT GUY-SMITH: Samo, kako bismo mi imali neke smernice: da li bi Pretresno vee
elelo da svaki put kada se bavimo nekim prilogom, mi ponovo uloimo prigovor?
SUDIJA ORIE: Ne. Vi ste sada uloili prigovor na sve priloge i to je ulo u zapisnik.
ADVOKAT EMMERSON: Samo bih jo neto eleo da dodam tome. Naravno, re je o
prigovoru na sve one priloge koji se pominju u naem podnesku u vezi sa tim. Neki prilozi ne
spadaju u ovu kategoriju.
SUDIJA ORIE: Da. Oni koje pominjete u svom podnesku, vi ste tu tano naveli na koje priloge
ulaete prigovore, na koje pasus.
ADVOKAT GUY-SMITH: Upravo tako.
ADVOKAT HARVEY: Samo da bi sve bilo jasno, u zapisniku elim da bude jasno da sam ja
saglasan sa svojim kolegama iz Odbrane.
SUDIJA ORIE: Dakle, postoji stalni prigovor, osim ukoliko nije drugaije naglaeno u vaim
podnescima. Dakle, rukovodiemo se podneskom u pogledu toga na ta se ulae prigovor na ta
ne.
TUILAC RE PITANJE: Ne pominjui ime saradnika, da li je ovde re o nadimku ili nekom
nazivu koji je srpska sluba dala ovom licu, kako bi se ono identifikovalo?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: U prvom delu, gde se govori, podaci o izvoru saznanja,
pie saradnik Jagli. Jagli je pseudonim koji se koristi u internoj prepisci, u internom
informisanju slubi dravnih bezbednosti, a pored Jaglia pie broj, br. i onda je broj pod kojim
se to lice vodi u evidenciji.

SUDIJA ORIE: Samo trenutak gospodine Re. Kako bismo bili dovoljno predostroni, ja sam
rekao da ovaj dokument treba da bude pod peatom upravo zbog tog to sadri pseudonim.
Kakav je va stav?
TUILAC RE: Pa, moda svedok moe da nam kae. Ukoliko je bezazleno da se pominje ovaj
naziv, ukoliko se na taj nain ne identifikuje neko lice, onda u redu. Ali, ako je to ime na osnovu
kojeg moe da se utvrdi identitet tog lica. . .
SUDIJA ORIE: Da li ste vi zabrinuti da bi to lice moglo biti identifikovano ili mislite da
moemo da se sluimo ovim nazivom, da to nee uticati na bezbednost te osobe?
SVEDOK STIJOVI: Da vam kaem. Znai, pseudonim, ni to lice ne zna ovaj pseudonim.
Znai, to nije njegov nadimak. To je pseudonim koji je dao operativac, znai radnik Dravne
bezbednosti, koji je sa tim licem u kontaktu i to je pseudonim i dokumenat koji mi koristimo
interno. Znai, ja ne mogu sada da tvrdim da li moe da ugrozi lice. Znai, sigurno ne ovaj
pseudonim ni ovaj podatak, ne.
SUDIJA ORIE: U redu. To je to se tie samog imena. Meutim, sama sadrina izvetaja bi
mogla da bude takve prirode da moe da omogui identifikaciju tog lica. Ja, naravno, to ne
znam. Ja jo uvek nisam proitao ovaj dokument, ali ukoliko ste vi zabrinuti u tom pogledu,
onda e ovaj dokument ostati pod peatom. A ja preputam gospodinu Reu kada treba da
preemo na privatnu sednicu. Gospodine Emmerson, imate re.
ADVOKAT EMMERSON: Da li bismo mogli da utvrdimo, i to tako to bi svedok odgovorio sa
da ili ne, dakle, najjednostavnije, da li je samom svedoku poznat identitet osobe koja se pominje
pod ovim pseudonimom.
SUDIJA ORIE: Vi ste ovo lice do sada imenovali njegovim pseudonimom. Da li vi lino
poznajete tu osobu koja se ovde navodi pod pseudonimom? Da li ste se sreli sa tom osobom?
Znate li ko je ta osoba? Ja vas ne pitam da mi kaete ko je to, nego da li je to vama poznato?
SVEDOK STIJOVI: Da.
TUILAC RE PITANJE: Da li bi objavljivanje podataka koji se nalaze u ovom izvetaju, po
vaem miljenju, dovelo u opasnost da se identifikuje lice o kojem je re? Ukoliko bi sadrina
postala poznata, da li bi identitet ove osobe mogao biti razotkriven?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
SUDIJA ORIE: Onda bi, moda, iz predostronosti trebalo da preemo na privatnu sednicu, im
ponete da postavljate pitanja koja se odnose na sadraj dokumenta.
TUILAC RE PITANJE: Hvala vam. Mene, zapravo, za sada zanima samo forma ovog
dokumenta, s obzirom na to kako moe forma da se upotrebi da bi se identifikovao dokument.

ta je to to postoji u ovom dokumentu, a to vam omoguava da kaete Pretresnom veu da je


ovu informaciju pruio saradnik? Mislim da ste tako rekli, ispravite me ako greim.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Tako je. Znai, u svakoj ozbiljnijoj analizi vrlo lako bi se
moglo doi blizu tog oveka. U drugom stavu pie: Podaci o neprijateljskoj delatnosti. Znai,
to lice govori o strukturi, poziciji i mestu.
TUILAC RE PITANJE: Moda ja nisam bio najjasniji. Ono to bih ja eleo da znam, kada
pogledate ovaj dokument, na osnovu onoga to pie u vrhu dokumenta, ime saradnika, broj, dakle
one stvari koje ovde piu, kako na osnovu toga moete da kaete da je to dokument koji je
sastavio saradnik, a ne neki drugi ivi izvor? Dakle, moje pitanje se odnosi na formu dokumenta,
a ne sadrinu?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, ovo je autentian dokumenat Slube dravne
bezbednosti. Ovaj dokumenat je sastavio operativac, operativni radnik Dravne bezbednosti, koji
dri na vezi ovog saradnika, a autentinost se vrlo lako moe proveriti i videti u levom, gornjem
uglu dokumenta je vrlo jasno naznaeno iji je to dokumenat. Znai, Republika Srbija,
Ministarstvo unutranjih poslova, Resor dravne bezbednosti, albanski ekstremizam i terorizam,
Centar RDB Prizren/Prizren, Odeljenje RDB Pe/Pej. Ispod Odeljenja RDB Pe/Pejje broj,
ifriran. Ovde se radi o operativcu koji dri ovo lice na vezi, ispod toga je datum kada je sainjen
ovaj izvetaj, a u desnom uglu se vidi da su podaci koje je ovaj saradnik dostavio vezani za
operativnu akciju Krug i lica koja se nalaze u operativnoj, koja se nalaze pod oblicima obrade
Slube dravne bezbednosti. Znai, ovo OO i PO.
TUILAC RE PITANJE: U ranijem iskazu vi ste rekli da ste najpouzdanija saznanja dobijali
od saradnika, za razliku od lica koja su bila u operativnoj vezi, nalazila su se nie, dakle, na onoj
hijerarhiji koju ste opisali. Kada pogledate ovaj dokument, na osnovu ega moete da kaete da
je ovo dokument koji potie od saradnika? Da li postoji neka ifra ili neki specifian obrazac, ili,
neto to nas upuuje na to da je ovo ba izvetaj saradnika, a ne nekog drugog izvora?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ja sam kazao, znai, prvi deo ovog dokumenta, znai
izvetaj saradnika se pie u ovoj formi. Znai, ima nekoliko stavki. U prvoj formi, u prvom
odeljku su podaci o izvoru saznanja. To je, znai, obrazac koji Sluba dravne bezbednosti
koristi u informisanju, u izvetavanju. Ispod toga se tano naznaava o emu se radi. I ovde
kae, saradnik Jagli. Znai, to je klasina forma u tom prvom odeljku, ta mora da stoji i ime
se sve bavi ovaj izvetaj saradnika u odreenom trenutku i odreenom vremenu kada je
dostavljen.
SUDIJA ORIE: Gospodine Re, moda imamo nekih potekoa sa pisanim prevodom. Re koja
je u pisanom prevodu na engleski je upotrebljena re collaborator, dok original glasi
saradnik, odnosno izvetaj saradnika. Mi bismo eleli da ujemo od naih usmenih
prevodilaca, da li se saradnik moe prevesti i kao collaborator ili samo engleskom reju
associate. Ja u ovom trenutku sluam engleski kanal.
prevodilac: Ove rei su sinonimi. Na poetku smo upotrebili re asocciate, pa i dalje
ekoristimo tu re da bismo izbegli konfuziju

SUDIJA ORIE: Dakle, re koju je svedok ranije koristio, kada je govorio o saradnicima, je ista
re koja se nalazi ovde.
prevodilac: Tako je.
SUDIJA ORIE: Hvala vam.
ADVOKAT EMMERSON: Izvinjavam se, ali koristim priliku da pitam da li bi gospodin Re
mogao da razjasni jo jednom sa svedokom da li u ovom izvetaju i slinim izvetajima, sam
svedok zna operativca koji nosi odgovarajui broj, kodirani broj. Drugim reima, da li mu je
poznat identitet operativca.
TUILAC RE: Pa, ja mislim da je rekao da zna to lice.
SUDIJA ORIE: Ne, ne, gospodine Re. Mislim da sam ja postavio pitanje da li je svedok lino
poznavao lice koje se navodi pod pseudonimom. Meutim, gospodin Emmerson bi sada eleo da
zna da li svedok poznaje operativca koji je ovde predstavljen brojem 04845, tano ispod mesta
gde pie Odeljenje RBD Pe/Pej? Ako se ne varam, svedok je rekao da je to broj, da je to ifra
za operativca. Ja vas, svedoe, ne pitam ko je taj operativac, ali me zanima da li je vama poznato
ko je lice oznaeno brojem 04845?
SVEDOK STIJOVI: U konkretnom sluaju, vezano za ovaj izvetaj saradnika, da.
SUDIJA ORIE: Da li sam ja dobro shvatio va odgovor. Moda u drugim sluajevima neu
znati, ali u ovom sluaju znam o kome je re?
SVEDOK STIJOVI: Apsolutno ste u pravu. Ovo je jedan od znaajnijih i kvalitetnijih
saradnika Slube i mi smo jako poklanjali panje njegovim informacijama i dokumentima koje
nam je dostavljao. Tako da iz tog razloga i mesta na kojem sam se nalazio znam za ovo lice. I
ako dozvolite, asni Sude, ja ne razumem engleski, ali gledam ovde ispred mene, na monitoru,
kolaborator, mislim da je pogrean termin i da je to problem u prevodu. Jer, saradnik je saradnik,
kolaborator ima sasvim drugaiju dimenziju i objanjenje u srpskom jeziku, a mislim i ire, da.
SUDIJA ORIE: Da, da. Jasno mi je da kolaboracija ima jedno negativno znaenje, koje vi ne
biste eleli da ovde bude uitano.
ADVOKAT EMMERSON: Nisam u potpunosti siguran da je ovo pitanje raieno. Ja mislim
da je svedok u svom odgovoru, ukoliko sam ja dobro shvatio, ponovio odgovor koji je ve dao
ranije, u vezi sa tim da je njemu lino poznato ko je Jagli.
SUDIJA ORIE: Da, razumem. Ja sam naveo broj.
ADVOKAT EMMERSON: Da. Ja znam ste vi to uinili, ali odgovor svedoka se odnosi na
izvor, a ne samog operativca.

SUDIJA ORIE: Pa, da se onda vratimo na ono mesto gde je svedok govorio o ovom broju.
Samo trenutak moliu, samo da pogledam transkript. Gospodine Emmerson, svedok je objasnio
na sledei nain ta oznaava ovo zaglavlje pisma. Pokuavam da naem to mesto sada u
transkriptu. Gospodine Emmerson, predlaem da pogledate stranicu 38 transkripta. Ne,
izvinjavam se, stranica 39, 25 red. Svedok najpre objanjava nekoliko redova pre toga, da je ovo
dokument Republike Srbije, Ministarstva unutranjih poslova, Resor dravne bezbednosti, onda
Centar RDB Prizren, Odeljenje RDB Pe/Pej, a onda ispod toga stoji ifra, a to je broj
operativca. Meni to jeste jasno, ali onda bi moda trebalo da potraimo razjanjenje u vezi sa
operativcem. Koliko sam ja shvatio operativac nije saradnik, ve je to lice koje koje je napisalo
ovaj izvetaj. Dakle, lice koje je napisalo izvetaj poto je dobilo informacije od onog iji je
pseudonim naveden neto nie. Da li smo to pravilno shvatili?
SVEDOK STIJOVI: Apsolutno pravilno.
SUDIJA ORIE: Vama je, takoe, poznat identitet operativca, a ne samo lica koje se pominje pod
pseudonimom?
SVEDOK STIJOVI: U konkretnom sluaju, to se tie ovog izvetaja saradnika Jagli, da.
SUDIJA ORIE: Moete da nastavite, gospodine Re.
TUILAC RE PITANJE: Neto ranije ste rekli da je ovo bio jedan od najvanijih izvora za
Slubu i da ste zbog toga vrlo visoko vrednovali njegov izvetaj? Da li ste tada mislili na
operativca ili na Jaglia?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Na saradnika Jaglia. Na saradnika Jaglia. Ne
operativca, nego saradnika Jaglia.
TUILAC RE PITANJE: ta je inilo da su izvetaji Jaglia bili toliko kvalitetni?
SUDIJA ORIE: Ja ne znam koji e biti odgovor svedoka, ali mislim da bi bilo dobro da ipak
preemo na privatnu sednicu sada.
TUILAC RE PITANJE: Gospodine, da li ete u svom odgovoru rei bilo ta to bi moglo
dovesti u opasnost Jaglia ili ne? Da li ima potrebe da idemo na privatnu sednicu?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: to se mene tie ne. Ja mislim da neu napraviti propust
te vrste i greku.
SUDIJA ORIE: Nastavite onda.
TUILAC RE PITANJE: Onda u tom sluaju vas molim da odgovorite, ali vrlo paljivo.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Pomenuto lice pod pseudonimom Jagli je lice koje je u
duem vremenskom kontinuitetu obavetavalo Slubu dravne bezbednosti o aktivnostima
teroristike OVK u zemlji i aktivnostima koje su se deavale u dijaspori na promovisanju, u
albanskoj dijaspori, promovisanju OVK. Ako je to dovoljno.

TUILAC RE PITANJE: Na osnovu ega vi ocenjujete informacije koje vam je on


prosleivao, kao kvalitetne informacije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Zato to su nam njegove informacije u poetnoj fazi jako
puno pomogle da ustanovimo ko je inspirator i organizator osnivanja OVK i koja su lica
ukljuena u tu aktivnost, u inostranstvu pre svega, a kasnije i u zemlji.
TUILAC RE PITANJE: Je li ta osoba bila pripadnika OVK?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Na koji nain ste proveravali informacije koje ste dobijali od njega?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Proveravali smo ih preko drugih saradnika. Proveravali
smo ih razmenom informacija u saradnji sa stranim slubama, primenom tehnike i primenom
mere tajnog praenja u odnosu na jedan broj lica o kojima nam je on govorio, a prema kojima
smo bili u mogunosti da primenimo tu meru tajnog praenja.
TUILAC RE PITANJE: Da li vi ovo sada kaete na osnovu svojih linih iskustava sa
Jagliem ili govorite uopteno o onome to je vaa Sluba i inae uvek radila u pogledu provere
dobijenih informacija? Dakle, da li to vai i za Jaglia ili samo uopteno govorite?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Poto smo u ovom konkretnom trenutku govorili o
Jagliu, govorim iz linog iskustva i iskustva koje je Sluba dravne bezbednosti imala sa njime.
A i, inae, smo mi vrili unakrsnu proveru saznanja podataka koje smo dobijali od svakog lica, pa
i saradnika, bez obzira na njegovu pouzdanost i stepen kvaliteta saradnje koji je do tada
ostvarivao.
TUILAC RE PITANJE: Vratimo se sada na sam dokument, na njegovu formu. Rekli ste da
je 04845 bila ifra za operativca. Ispod toga vidimo rukom upisanu brojku 0389 i 2021,
malo desno od te prve brojke. Moete li nam rei na ta se odnose ove rukom upisane brojke?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: To se, prva brojka se odnosi, znai, oznaava registarski
broj u delovodniku koji je vodilo Odeljenje Resora dravne bezbednosti, znai pod tim brojem je
zavedeno, a drugi broj 2021 je broj kojim je taj dokumenat bio voen u Centru RDB
Prizren/Prizren. Znai, prvi broj je broj Podcentra, a 2021 je Regionalni centar u
Prizrenu/Prizren, u delovodniku. Upisnik, to je ista administracija.
TUILAC RE PITANJE: U izjavi ste objasnili ta znai OA Krug. Ispod toga vidimo
OO i PO. To je u gornjem desnom uglu tog dokumenta. Moete li nam rei ta oznaavaju
te oznake?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, OA, OO, PO su oblici operativnog rada
Slube dravne bezbednosti u tom periodu. Operativna akcija je sloeni oblik operativnog rada
koji omoguava Slubi dravne bezbednosti kombinovanu primenu razliitih mera i ivih izvora,
u odnosu na odreenu grupu ili pojavu koja je od znaaja za nas, sa jasno naznaenim ciljem i
rokom za zavretak te akcije. OO, znai operativna obrada, to je nii oblik od operativne akcije,
a to znai operativna obrada lica, znai pojedinca ili grupe za koju smo mi bili zainteresovani po
naim kriterijumima. PO je prethodnica za OO, to je poetna faza, znai ve uoena delatnost,
koja omoguava, znai, to je vie vezano za primenu odreenih sredstava i metoda Slube
dravne bezbednosti. Znai, oblici operativnog rada. I jo samo ako moe, detalj, radi

razjanjenja. Znai da u ovoj informaciji, saznanja koja je dostavio saradnik se tiu lica koja su
obuhvaena i prethodnom obradom, lica ili lice jedno, nije bitno, koje je obuhvaeno
operativnom obradom i lica koja su obuhvaena operativnom akcijom. Znai, spektar lica koja
su razliitim oblicima bila obuhvaena radom Slube dravne bezbednosti.
TUILAC RE PITANJE: Moliu vas sada da nam polako kaete, ta tano OO znai? Kako
bismo uli dobar prevod na engleski.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: OO je operativna obrada, a PO. . .
TUILAC RE PITANJE: U redu. Ja bih zamolio da nam prevodioci to prevedu.
SUDIJA ORIE: Gospodine Re, prevodioci jesu preveli, ali re obrada je ona koja je
problematina. Za nju bismo hteli da ujemo engleski ekvivalent.
TUILAC RE PITANJE: Dobro. A PO, ta je to?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: PO je prethodna obrada. Znai, u kategorizaciji, radi
razjanjenja, simulirau situaciju. Ukoliko Sluba dravne bezbednosti doe do saznanja o
neprijateljskom delovanju na jednom podruju, znai, to je prvi podatak. Deava se neto to
interesuje slubu. Ukoliko u kraem vremenskom intervalu doe do vie takvih informacija koje
direktno upuuju na lice ili grupu koja se time bavi, radi zakonske mogunosti primene odreenih
mera i radnji Slube, to lice ili grupa se zavodi u prethodnu obradu. I tom prethodnom obradom,
to znai oblikom rada ta lica su obuhvaena. . .
prevodioci: molimo svedoka da uspori malo. Hvala.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Izvinjavam se. Protokom vremena, ukoliko saznanja o
delatnosti tog pojedinca ili grupe eskaliraju i dobiju vii stepen interesovanja i potrebe za
delovanjem Slube, ta prethodna obrada prelazi u operativnu obradu. A operativna akcija je jo
vii, sloeniji oblik rada, kojem su obuhvaena mnoga lica, grupe, koje su pojedinano
obuhvaena prethodnom i operativnom obradom. Ukoliko sam bio jasan.
TUILAC RE PITANJE: Na ovom dokumentu, u zaglavlju sa leve strane, u 4. redu vidimo
III/AET. ta ovo III oznaava, a ta skraenica AET? A molim vas da polako date
objanjenje radi prevoda. Hvala.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, Sluba dravne bezbednosti je svoju delatnost
organizovala po principu teritorijalnog-linijskog rada. Ovo III znai tu treu linijsku obradu.
Trea linija rada u okviru Slube dravne bezbednosti bavila se ekstremizmom i u tu treu liniju
rada su spadali delovanje albanskog ekstremizma i terorizma, delovanje srpskog ekstremizma i
terorizma, delovanje muslimanskog ekstremizma i terorizma i, u sutini bi se moglo najkrae rei
da se ova linija rada bavila unutranjom bezbednou. Postoje i prva i druga linija rada, ali to ne
bih, mislim, ako nema potrebe, govorio.
TUILAC RE PITANJE: A, AET, ta to znai?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: To je skraenica za naziv albanski ekstremizam i
terorizam.

SUDIJA ORIE: Gospodine Re, to se ve nalazi u zapisniku, na stranici 39. Svedok je to i ranije
objasnio, a sada nastavite, molim.
TUILAC RE PITANJE: to se tie ove ifre 04845, koja je sastavljena od 5 cifara, recite
nam da li su svi operativci imali ifru sainjenu od 5 cifara?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ja sam lino imao petocifrenu. Ja mislim, to je stvar bila,
pravo da vam kaem, informatike, administracije, radi lakeg informacionog saimanja podataka
i zatite operativaca. Mislim da je sa pet cifara, da su svi operativci, svi radnici koji su imali
operativna ovlaenja imali broj sa pet cifara iza kojeg je stajalo konkretno ime i prezime
operativca.
TUILAC RE PITANJE: Da li igde postoji spisak na kojem se nalaze popisane ove ifre sa
imenima operativac?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno da, jer to je bio. . .
TUILAC RE PITANJE: U izvesnom broju dokumenata koji imamo ovde vidimo petocifrene
ifre. Recite nam, da li vi, na osnovu seanja, moete znati koji su operativci u pitanju?
SUDIJA ORIE: Mislim da vam je svedok na to pitanje ve odgovorio malopre, rekao je, za ovog
ovde operativca, da za njega zna koji je, ali da moda ne zna za neke druge.
TUILAC RE: Ali ja ovde ne mislim na ostale operativce, mislim samo na operativce pomenute
u dokumentima koji su priloeni uz izjavu. Ja ne mislim da ga pitam da li on zna ko se krije iza
svake pojedine petocifrene ifre.
SUDIJA ORIE: Dobro. Ako vi govorite samo o petocifrenim iframa iz dokumenata koji su
priloeni uz izjavu, to je u redu. Ali ja to tako nisam bio shvatio. No, nastavite.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Izvinite, da li moete da ponovite pitanje. Ja se
izvinjavam.
SUDIJA ORIE: Samo trenutak, gospodine Re. Vi ste, gospodine, videli dokumenta koja su
priloena uz vau izjavu. Meu tim dokumentima ima podosta izvetaja koje su dostavili
operativci oznaeni petocifrenim iframa. Da li vi znate ko se krije iza petocifrenih ifara
operativaca iz tih dokumenata? Da li ih, dakle, prepoznajete, da li je dovoljno da vidite ifru da
biste znali o kome se radi ili su vam poznati samo neki od njih?
SVEDOK STIJOVI: Apsolutno da i najznaajniji broj dokumenata koji su mi pokazani, ja
poznajem lino te operativce. Ja sam ak, lino, kao ef analitike obavljao direktne razgovore sa
njima u proceni verodostojnosti i daljim planovima i namerama prema delatnosti kojom su se oni
bavili.
TUILAC RE PITANJE: Moliu vas da pogledate taku 7. izjave. A ja u zamoliti da se to,
takoe, prikae na ekranu. Pod takom 7. spominje se operacija Krug koja je voena od

poetka 90-ih pa nadalje i tu se kae da se odnosi na sve izvore informacija koji su bili na
raspolaganju, dakle na ive izvore, na elektronsko osmatranje i na izvetaje iz sredstava javnog
informisanja. Recite nam, koja je bila svrha operacije Krug i ko je dao saglasnost da se ta
operacija pokrene?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, konkretno, mogu o ovome jako puno da kaem,
imajui u vidu, pre svega, da sam lino napravio predlog za voenje ove operativne akcije
Krug, sa krajnjim ciljem i sa zadacima koji su bili za potrebe Dravne bezbednosti. Zadaci su
bili, znai, sama akcija, sama potreba za voenjem ove operacije se pojavila kada je poela da
eskalira ekstremistika i teroristika aktivnost na podruju Kosova i Metohije, znai, negde 1996.
godine. I, mi smo na osnovu saznanja koja samo imali u tom periodu, doli do podataka koji su
sa visokim stepenom pouzdanosti ukazivali da se iza te i takve teroristike delatnosti nalazi
organizovan rad jedne ilegalne organizacije Narodnog pokreta Kosova. Imajui to u vidu, sa
irokim obrazloenjem, imenima i prezimenima lica koja su ukljuena, ja sam sainio predlog za
voenje ove operativne akcije, sa zadatkom i sa ciljem otkrivanja, dokumentovanja, praenja i
presecanja takve delatnosti. Predlog je znaio da se akcija vodi u Pritini/Prishtin, da
Pritina/Prishtin koordinira aktivnosti regionalnih centara, a odluku o voenju te akcije, predlog
je iao ka Beogradu i odluku o voenju te akcije doneo je ministar unutranjih poslova Srbije.
Znai, naelnik Resora dravne bezbednosti je odobrio, a ministar unutranjih poslova Srbije je
doneo odluku o voenju te operativne akcije Krug. Ona je, znai, podrazumevala, pre svega
aktivnosti organizacije NPK, Narodnog pokreta Kosova i OVK.
TUILAC RE PITANJE: Ko je na Kosovu bio zaduen za tu operaciju?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ta operacija je direktno potpadala u nadlenost
rukovodstva Resora dravne bezbednosti za Kosovo i Metohiju. U tom trenutku rukovodioc
Slube dravne bezbednosti za Kosovo i Metohiju je bio David Gaji, a nakon njega je, krajem
1998. godine, imenovan Milosav Viloti. Neposredno, operativni ef, izmeu mene i njih je bio
Milan Lakovi, naelnik Centra dravne bezbednosti Pritina/Prishtin.
TUILAC RE PITANJE: Pogledajmo sada paragraf 10. vae izjave. On je takoe prikazan
na ekranu. Tu stoji: To praktino znai, svaki izvetaj i pisani dokument koji se odnosi na
teroristike aktivnosti OVK u tzv. Operativnoj zoni Dukain/Dukagjini, u 1998. godini, gde se
spominje ime Ramusha Haradinaja ili lanova njegove porodice, pre svega, Dauta i Nasima.
Recite nam, molim vas, (prevodilac ne uje tuioca). . .
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Nisam uo nita. Upozorenje prevodioca je da nije uo
tuioca.
TUILAC RE PITANJE: Paragraf 10. prvi red. Molim vas da proitate ta tu pie?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Paragraf 10. To praktino. . .
TUILAC RE PITANJE: Saekajte samo. Proitajte u sebi, molim vas. Recite nam, da li su
informacije koje su tu navedene, prikupljene u okviru operacije Krug?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Dalje se pominje prislukivanje telefonskih razgovora, te
elektronsko praenje Ramusha Haradinaja, Lahija Brahimaja i njihovih bliskih saradnika. Moliu

vas da nam kaete, ta se desilo sa transkriptima, zapisima tih prislukivanih razgovora, odnosno
kasetama?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ja na to pitanje ne mogu da vam dam taan odgovor.
Znam da su ti dokumenti i transkripti raeni, da postoje snimci tih razgovora, gde se nalaze, ne
mogu tano da vam kaem. Mislim, to bi trebali da pitate moje vlasti u Beogradu, gde se nalazi
dokumentacija o tome.
TUILAC RE PITANJE: Da li vi mislite da oni i dalje postoje?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ja sam uveren da dobar deo te dokumentacije postoji.
Jer, lino znam da smo uoi poetka bombardovanja znaajan deo dokumentacije izvukli sa
Kosova i Metohije i dislocirali na bezbedna podruja u uem delu Srbije.
TUILAC RE PITANJE: Molim vas da pogledate paragraf 18. izjave. U njemu se spominje
nekakva zbirka dokumenata OVK koje je za tampu pripremio Gafurr Elsani. Vi kaete da je
predgovor te knjige napisao izvesni Emrush Dzemailji i da je on napisao kako je OVK bio deo
projekta LPK. Molim vas da nam kaete ko je bio taj Emrush Dzemailji?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Emrush Dzemailji je u tom trenutku bio predsednik
Narodnog pokreta za Republiku Kosovo. To je istaknuti lan i pripadnik tih ilegalnih
organizacija koje su, poetkom 80-ih, delovale na Kosovu i Metohiji i on je, nakon zadnjeg
sastanka u martu mesecu, koji je imao u Tirani, sa pripadnicima albanske dijaspore gde su
promovisali OVK, preao na Kosovo i Metohiju i od tada pa do kraja je boravio i bio u tabu
Ramusha Haradinaja u Gloanu/Gllogjan, pod pseudonimom i lanim imenom, koji je koristio
radi zatite, bezbednosne zatite. On je i sada visoki funkcioner te organizacije, Narodnog
pokreta Kosova.
TUILAC RE PITANJE: Recite nam, na osnovu onoga to vi znate o njegovim aktivnostima,
moete li nam rei, kakva je bila njegova situacija da bi mu omoguavala da da ocenu o
dokumentima iz te zbirke?
ADVOKAT GUY-SMITH: Mislim da ovo pitanje, da se ovim pitanjem od svedoka trai da
nagaa.
TUILAC RE - PITANJE: Ja sam svedoka pitao da nam kae, na osnovu informacija kojima je
on raspolagao o gospodinu Dzemailjiju, na koji nain on ocenjuje njegovu mogunost davanja
ocene tih dokumenata.
SUDIJA ORIE: Pa, sada ste ga formulisali malo bolje. To pitanje sada poinje da lii na pitanje
koje se tie injenica, a ne nagaanja. Dakle, izvolite.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno se ne radi o nikakvim nagaanjima. To je
knjiga koju je Narodni pokret Kosova izdao 1998. godine u martu mesecu, u vajcarskoj, u kojoj
je hronolokim redom objavljena dokumentacija Narodnog pokreta Kosova i Oslobodilake
vojske Kosova, u kojoj je prikazan razvojni put te organizacije i teroristike OVK. ovek je bio
predsednik Narodnog pokreta Kosova, najuticajnija politika linost u toj stranci, iji je vojni
projekat OVK. On je na podruje Gloana/Gllogjan doao iz Tirane, posle jednog skupa u

Tirani, gde je promisao Oslobodilaku vojsku Kosova i dui vremenski period je boravio u
Gloanu/Gllogjanu tabu Ramusha Haradinaja, pod pseudonimom. I ne samo on, nego je bilo
vie lanova ueg rukovodstva te organizacije, na primer, Hajdin Abazi, lan najueg
rukovodstva NPK, Narodnog pokreta Kosova, koji je pod pseudonimom Ljum Hajdiju boravio u
Juniku/Junik, kod akovice/Gjakov. I Emrush Dzemailjije od samog poetka boravka u
Gloanima/Gllogjan imao najznaajniji uticaj na Ramusha Haradinaja, koji je zbog njegovog
politikog mesta na kojem se on nalazio, omoguio Ramushu Haradinaju i toj zoni, doprineo da
on bude na toj poziciji.
SUDIJA ORIE: Pretpostavljam da elite da saznate na osnovu ega svedok iznosi ovo miljenje.
ADVOKAT EMMERSON: Da. Smatram da je izuzetno vano da jasno razlikujemo injenine
informacije i miljenje, iznoenje miljenja prilikom iskaza, a neizbeno je, kada pogledamo one
pasuse izjave 92 ter za koje je Pretresno vee ve odluilo da o njima ne treba diskutovati,
meutim, neizbeno je da se postavljaju jasna pitanja na koja se trai odgovor da ili ne. Ukoliko
to ne uinimo onda emo zalutati, kao to ovde to inimo, u neku meavinu injenica i linih
stavova. Sa dunim potovanjem, mislim da je neophodno da se ovim pozabavimo. Ja ne traim
da se gospodin Re vrati u nazad i ponovo postavi svoja pitanja, meutim, uopteno govorei
trebalo bi da izbegnemo da ovaj svedok dalje iznosi svoje miljenje, pa mu treba postavljati
jednostavna pitanja na osnovu injenica.
SUDIJA ORIE: Da, gospodine Re, na taj nain bi svakako izbegli prigovore, ukoliko budete ili
korak po korak i budete se koncentrisali to vie na injenice. Moete da nastavite.
TUILAC RE PITANJE: Kakve vi informacije imate o uticaju gospodina Dzemailjija na
OVK i LPK, odnosno na Narodni pokret Kosova?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: injenica je da je Emrush Dzemailji bio predsednik
Narodnog pokreta Kosova, organizacije koja je formirala OVK. injenica je da je, nakon
sastanka u Tirani, koji je on vodio, preao na Kosovo i injenica je da je Emrush Dzemailji. . .
SUDIJA ORIE: Ja bih vas ovde zaustavio. Ja shvatam da vi odgovarate na moju molbu da se
iznose injenice. Ali, ukoliko ponete reenicu, tako to kaete injenica je, to ne znai da je
samim tim neto postalo injenica. Dakle, pre svega, a to je neto to nam moete rei na osnovu
vlastitih zapaanja, od koga ste vi saznali za ove dogaaje? Jer, to je neto to ste vi niste lino
doiveli, pretpostavljam da vi niste lino bili pored ove osobe kad je ona dola iz Tirane? Dakle,
pre svega bismo eleli da saznamo neto o izvoru ovih informacija koje ste nam upravo preneli.
SVEDOK STIJOVI: asni Sude, da li elite da vam govorim samo o periodu od kada se
Emrush Dzemailji nalazio u tabu u Gloanu/Gllogjan, od marta, krajem marta 1998. godine ili
da vam ukaem na genezu Emrush Dzemailji, ko je on i kakva je njegova uloga u svemu tome.
SUDIJA ORIE: Ne, nije to moj cilj. Ja jednostavno govorim o vaem prethodnom odgovoru.
Vi ste rekli, injenica je da je Emrush Dzemailji bio predsednik Narodnog pokreta za Kosovo.
Kako ste vi to saznali? Da li ste videli neka dokumenta koja je on potpisao, da li ste to videli na
televiziji, kako ste vi za to saznali?

SVEDOK STIJOVI: Saznali smo zato to smo doli u posed dokumenata sa sastanaka koje je
imala ta organizacija u prethodnom periodu, saznali smo preko naih ljudi saradnika i ivih
izvora, da upotrebim taj termin, koje smo imali u vajcarskoj i Nemakoj, koji su bili u vrlo
bliskom kontaktu sa njim, a saznali smo iz javnih stavova i Emrusha Dzemailjija u javnosti, kao i
o dokumentima koji su se pojavljivali u medijima na albanskom jeziku na Kosovu i Metohiji i u
inostranstvu, a koji nikada nisu bili, govorim o medijima samo u ovom trenutku, nikakvim
opovrgnuti od strane ni Emrusha Dzemailjija ni bilo koga drugog u tom periodu, pa ni danas.
SUDIJA ORIE: Hvala vam. Gospodine Re, moda biste mogli na isti nain da postupite kada je
re o sledeoj injenici koju je predoio svedok, da je dotino lice prelo na teritoriju Kosova
posle sastanka kojim je predsedavao u Tirani, kako je svedok za to saznao.
SVEDOK STIJOVI: Je li mogu da. . .
SUDIJA ORIE: Izvolite.
SVEDOK STIJOVI: Televizija Albanije Tirana je objavila u veernjim satima da je u Tirani
odran sastanak na kome je bio prisutan i govorio Emrush Dzemailji i bila su jo dva lana
predsednitva, ja se seam da je bio i Iber Demaj, to je lice sa tog podruja, sa podruja Pei/Pej.
I oni su, na tom sastanku, medije upoznali sa aktuelnom situacijom na Kosovu i Metohiji i
ulogom koju NPK treba da ima u narednom periodu. Preko novinara koji je prisustvovao toj
konferenciji za tampu smo saznali da je, obaveteni smo, ne saznali, obaveteni smo da je
znaajan broj rukovodstva te organizacije, krajem marta meseca, poetkom aprila, ilegalnim
putem preao na Kosovo i Metohiju i ukljuio se u aktivnosti OVK, direktno na terenu. Ja sam
pomenuo Emrusha Dzemailjija, a mislim da sam pomenuo i Hajdina Abazija. To je lice, znai
lan ueg rukovodstva NPK, koje je koristilo lano ime i prezime u Juniku, Lym Haxhiu i to je
lice koje je u iroj javnosti poznato kao lice koje je pod tim lanim imenom i prezimenom
doekalo jednu visoku delegaciju, ameriku delegaciju u tom mestu. To je poznata javna stvar,
Holbrooke i ne elim sada da optereujem i dalje da irim tu priu. Zatim da je jedan drugi deo
lica otiao dublje u teritoriju Kosova. Adem Grabovci je bio takoe na podruju kojim je, na
kojem je. . .
SUDIJA ORIE: Da vas zaustavim ovde. Ja sam zapravo pokuavao da otkrijem, pre svega, ko
je bio izvor vaih saznanja u vezi sa ovom osobom. Dakle, u vezi sa tim kako znate kako je on
predsedavao, da je on predsedavao sastanku u Tirani, vratio se na Kosovo? Gospodine
Emmerson.
ADVOKAT EMMERSON: Veoma esto, a to vidim u poslednjem nizu pitanja i odgovora, ovaj
svedok e se pozivati na informacije iz ivih izvora. Pretpostavljam da, kada koristi ovu vrstu
izraza, da je re o izvoru koji ne eli da imenuje, tako da ja neu svaki put ustajati i traiti da se
identifikuje izvor, jer, naravno, injenica da je neki izvor informacija anoniman, svakako e imati
svoju teinu kada Pretresno vee bude procenjivalo koliku vanost da prida ovom dokaznom
materijalu, odnosno pruenim informacijama. Meutim, ja bih eleo da usvojim sledei stav.

Sve dok svedok voljno ne navede ime svog izvora, mi emo pretpostaviti da je to izvor koji ne
eli da imenuje.
SUDIJA ORIE: U redu. Da pitamo svedoka. Kada kaete da ste neto saznali iz izvora, a ne
navedete ime tog izvora, da li je to zato to niste voljni da imenujete dotini izvor?
SVEDOK STIJOVI: Ja sam kazao, slaem se sa vama, vezano je za jednog novinara koji je
prisustvovao tom sastanku, ali sam ja, pre toga i kazao, potovani i asni Sude, da je ta vest
emitovana na televiziji i da je. . .
SUDIJA ORIE: Da, da. Ali, ubudue, ukoliko ne navedete ime nekog izvora, dakle lica koje
vam je pruilo odreenu informaciju, mi vas zapravo pozivamo da ili spontano navedete ime date
osobe, a ukoliko to ne uinite, nama je jasno da vi imate razloge zbog kojih radije ne biste da
imenujete datu osobu. Na taj nain emo mi tumaiti va iskaz. Gospodine Re, moete da
produite. Ustvari, upravo gledam na sat, moda bi bio pravi trenutak za pauzu. Pozvao bih,
usput budi reeno, obe strane, ukljuujui i Odbranu, meni je jasno da dosadanje intervencije
Odbrane nisu bile neobrazloene, meutim, ja bih vas podstakao na to da ih ograniite to je vie
mogue, jer na ovaj nain prekidamo gospodina Rea, a ukoliko bude potrebno ja u intervenisati.
TUILAC RE: asni Sude, samo neto pre pauze. Kada je re o prilozima uz izjavu, da li bi
Sekretarijat mogao da dodeli brojeve za svaki od ovih priloga. Oni svi imaju brojeve po spisku
65 ter. Naravno, ja sa svedokom ne mogu da pogledam svaki od ovih dokumenata, ali, poto e u
nekom trenutku biti rei o tome da li su oni prihvatljivi ili ne, moda e se na neki ulagati
prigovor, pa bi onda bilo dobro. . .
SUDIJA ORIE: Predlaem da, za sada, radimo na osnovu priloga onakvih kakvi su sada. Moda
emo uskoro doi do take kada e se izneti argument da su oni svi prihvatljivi materijal, ali bi
stanovite Odbrane moglo da bude drugaije. Mi emo tada doneti odluku. Ukoliko Odbrana
kae, ne gospodine Re, nama odgovaraju svi ovi dokumenti, mada ne verujem da e oni to rei,
ve su rekli da to nije sluaj. Meutim, recimo, ukoliko se oni predomisle, onda emo dodeliti
broj ovim dokumentima, svakom, dodeliemo broj svakom pojedinanom dokumentu. Ali, za
sada bih vie voleo da radimo na osnovu ovih ve postojeih brojeva, brojeva koje nose kao u
prilogu, jer emo ih tako lake nai.
TUILAC RE: Ja to razumem. Meutim, ona potekoa na koju sam ukazao, ja mislim da oni
ve imaju dokazni broj P932 ili neto slino, tako da, eleo bih da mogu da ih citiram
pojedinano, nekih 20 ili 30 dokumenata, a to je dosta teko ukoliko nemamo pojedinane
brojeve.
SUDIJA ORIE: Dobro. Razumem da redosled nije bez znaaja za vas. Gospodine sekretare,
gospodine Re navodi da bi eleo da se svaki dokument oznai u svrhu identifikacije, tako da mu
dodelite broj, a docnije emo odluiti da li e se predloiti u usvajanje u spis ili biti prihvaen u
spis.

TUILAC RE: Traim da se oni oznae u svrhu identifikacije, moda bi to moglo da se uradi
posle pauze, tako da se dodele hronoloki brojevi, a docnije moemo razgovarati o tome da li su
prihvatljivi. Meutim, vano je da budu u odgovarajuem redosledu. Dakle, da imaju brojeve,
na primer, 1, 2, 3, 4, 5, a docnije moemo raspravljati o pravnim pitanjima. Jer, za sada neki
imaju brojeve, neki ne. Dakle, ja bih prosto eleo da sve bude u redu.
SUDIJA ORIE: Gospodine sekretare, da li biste to mogli da obavite. Onda e Sekretarijat,
dakle, obezbediti brojeve za ove dokumente.
ADVOKAT EMMERSON: asni Sude, eleo bih da kaem neto o vaem komentaru u vezi sa
prekidima. Ja, naravno, ne znam koje dokumente gospodin Re eli da predoi svedoku, ima ih
ovde podosta. Naravno, ja u uiniti ono to Pretresno vee naloi, ali mi ulaemo prigovor, kao
to asni Sud zna. Ne samo na prilog, ve takoe i na saetak koji je svedok izneo na osnovu
sadrine priloga. E, sad ja ne elim da oduzimam vreme svaki put kada gospodin Re pree na
sledeu temu i na sledei dokument, ali ako on to namerava da uradi, neophodno je da ja uloim
prigovor. Sa dunim potovanjem, kada je re o izjavi po Pravilu 92 ter i onda o usmenom
iskazu, mislim da u delu te izjave se jednostavno saima sadrina priloga, a sadrina tog priloga
jo uvek je veliko pitanje da li e oni biti prihvatljivi ili ne. Tako da, moda bi, drugim reima,
ono to ja elim jeste da spreim situaciju gde ja stalno moram da ustajem kako bih ulagao
prigovore na usmeni iskaz, umesto da se rei pitanje prihvatljivosti ovih dokumenata na koje mi
ulaemo vrst prigovor, a u vezi sa kojima jo uvek nije doneta odluka.
SUDIJA ORIE: Pa, naravno, sve to dosta zavisi od naina na koji se postavljaju pitanja.
ADVOKAT EMMERSON: Upravo tako.
SUDIJA ORIE: Na primer, kada se saima neki dokument, moe da se pone pitanjem, da li ste
videli ovaj dokument, da li ste ga vi napisali, da li ste ga vi potpisali, znate li ko je autor
dokumenta. Naravno, to bi moglo da promeni situaciju, jer bi moglo da nam prui dodatne
informacije o samim prilozima. Mislim da je gospodinu Reu savreno jasno kako da izbegne ovu
vrstu prigovora koje moe da oekuje, naroito kada ima u vidu ono to ste vi upravo rekli.
ADVOKAT EMMERSON: Vi ste, naravno, traili da mi smanjimo broj prigovora, ali to ipak
moram da naglasim, zavisi od naina na koji se bude vodilo glavno ispitivanje.
SUDIJA ORIE: Da, gospodin Re je toga svestan.
ADVOKAT GUY-SMITH: Ja sam siguran da je gospodin Re takoe svestan proceduralnog
pitanja u vezi sa prihvatljivou bilo kojeg od ovih dokumenata u vezi sa zahtevima po Pravilu 65
ter, koja smo mi ve opisali u naem pisanom podnesku. Kako ne bismo izgubili iz vida ovo
proceduralno pitanje, poto sam ve ustao, ne znam da li bi ovaj gospodin bio spreman na to, ali
ukoliko jeste, mi bismo cenili ako bismo mogli da dobijemo primerak predloga da se pone
Krug.

SUDIJA ORIE: Da, ukoliko to ima na raspolaganju. Da li vi jo uvek imate na raspolaganju


predlog da se zapone operacija Krug?
SVEDOK STIJOVI: Ne, to je u arhivi Slube dravne bezbednosti. Ja mislim da vrlo lako
moete od vlasti dobiti direktno i predlog i odluku. I predlog za zavoenje, koji je potekao, koji
sam ja napisao i odluku je potpisana u Beogradu i na Kosovo stigla da se radi, da je dozvoljena
dalja aktivnost po toj operativnoj akciji Krug. Znai, predlog i odluka, tako se zovu oba
dokumenta.
SUDIJA ORIE: Gospodine Re, ne znam da li vi to imate ve negde u svojoj dokumentaciji.
TUILAC RE: Ne.
SUDIJA ORIE: Imamo, naravno, praktian problem. Svedok ne bi trebalo sa vama da
razgovara vie o bilo emu to se tie njegovog iskaza, niti sa vama niti sa bilo kim drugim.
Meutim, ukoliko strane imaju neki predlog kako da se doe do ovog dokumenta, na nain koji
bi bio prihvatljiv obema stranama, i to naravno, pretpostavljam to je pre mogue, da bi to svima
vie odgovaralo, Pretresno vee predlae da se iznese takav predlog. Sada idemo na pauzu, a
nastaviemo u 18.10 asova.
(pauza)

sekretar: Ustanite molim. Izvolite sedite.


SUDIJA ORIE: Gospodine Re, moete da nastavite. Ili, moda da najpre pitam, ima li nekih
predloga u vezi sa tim kako da doemo do ovih dokumenata, tanije do predloga i do odluke,
jeste li razgovarali o tome?
ADVOKAT GUY-SMITH: Pa, pokuaemo da naemo neko reenje.
SUDIJA ORIE: U protivnom, moda bismo mogli da uputimo jednu krau pisanu poruku
svedoku. Moda bi to bio nain da reimo to pitanje.
TUILAC RE: Pa, ja mislim da je jedini nain da uputimo zahtev Republici Srbiji, a onda ne
moemo dobiti dokument za manje od nedelju dana.
SUDIJA ORIE: Da, naravno. Ja sam se pitao da li moda postoji neki neformalni nain, svedok
je rekao. Ali, vi porazgovarajte o tome pa kakav god predlog da iznesete ja u to razmotriti.
TUILAC RE PITANJE: Ponovo, u pasusu 18. izjave vi pominjete jo jedno lice, koje se
pominje u izjavi, to je Gafurr Elsani. Da li znate ko je to bio? Da ili ne?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.

TUILAC RE PITANJE: Ko je to?


SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: To je, Gafurr Elsani je pripadnik Narodnog pokreta
Kosova. Inae je bio urednik glasila Zeri i Kosoves, koje se izdavalo u vajcarskoj, a to je
glasilo ove organizacije o kojoj govorimo, Narodni pokret za Republiku Kosovo ili NPK.
TUILAC RE PITANJE: Na koji nain je on uestvovao u objavljivanju saoptenja za
tampu OVK koji su sadrani u ovoj knjizi? Kada budete odgovarali na pitanje, molim vas da
kaete Pretresnom veu, kako ste za to saznali?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ja ne mogu da kaem da znam da je on uestvovao u
izradi sadraja tih saoptenja. Ono to znam je da su ta saoptenja, koja je davala Oslobodilaka
vojska Kosova tampana u listu iji je on bio glavni i odgovorni urednik u Zeri i Kosoves.
TUILAC RE PITANJE: Vi ste ranije pomenuli da su ovi dokumenti objavljeni u vidu
knjige, 1998. godine. U pasusu 18. pominje se ova knjiga, objavljena u martu 2003. godine i to
je ona koja se nalazi u prilogu vaoj izjavi. Da li je knjiga iz 2003. godine ista knjiga, u
razliitom izdanju ili, o emu je re?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da, radi se o istoj knjizi razliitog izdanja. Znai, prvi
tira ove knjige je objavljen u martu mesecu 1998. godine, u Arau, u vajcarskoj, od strane
Narodnog pokreta Kosova. tampalo ju je glasilo Zeri i Kosoves. Kasnije je to izdanje, u vie
navrata, ponovo dotampavano i ja ono to sam video ovde je izdanje iz 2003. godine. Znam da
je 10.000 primeraka u Francuskoj, tokom 1999. godine tampano. Ovaj prvi tira je od 3.000
primeraka u vajcarskoj.
TUILAC RE PITANJE: Da li ste vi knjigu proitali u prvobitnom izdanju, 1998. godine?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Moda ne u martu 1998. godine, ali poetkom aprila, da.
im je izdata ta knjiga mi smo je ubrzo dobili iz inostranstva i ja znam, relativno dobro albanski,
imao sam je u rukama, a nakon izvesnog vremena napravili smo i direktan prevod knjige,
sadraja knjige i svega onoga to je objavljeno u knjizi.
TUILAC RE PITANJE: Da li biste mogli da pogledate prilog broj 2? Nadam se da smo u
meuvremenu dobili broj, za ovaj prilog.
SUDIJA ORIE: Gospodine sekretare.
sekretar: Da, asni Sude. To je, po spisku 65 ter, 01988, i dodeljen mu je broj P934.
SUDIJA ORIE: Hvala.
TUILAC RE PITANJE: Hvala vam. Pokazaemo to u elektronskoj sudnici. Da li moete
da pogledate stranicu koja nosi broj 7, u dnu primerka koji vi imate gospodine Stijoviu, tu se
pominju zone OVK?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Molim vas da pogledate pasus u kojem pie: Planirano je da OVK
bude sastavni deo okupiranih teritorija. Onda vas molim da pogledate deo gde pie: Oigledno

je da je OVK operisala u vie nego u jednoj zoni. Kakve su to zone bile? A onda se objanjava
da su to zone 1, 2, 3, 4 i 5. E sad, ovo je, u Predgovoru knjizi koju je napisao gospodin
Dzemailji. To je objanjeno, objanjeno je da je on tu predsedavao Narodnim pokretom za
Kosovo. Moje pitanje glasi ovako. Kako se informacija u predgovoru ove knjige i saoptenja za
tampu koje ste vi pomenuli, slau sa informacijama koje je vaa Sluba imala 1998. godine ili
pre toga, u vezi sa ovih pet teritorijalnih zona OVK?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Odgovor na ovo pitanje ima svoju predistoriju. Pa, ako
dozvolite da ukaem.
TUILAC RE PITANJE: To zavisi koliko je to relevantno u odnosu na pitanje. Da li je re o
dugom objanjenju?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ne. Onda u se zadrati . . . Znai, nama je, nakon tih,
mi smo 1993. godine izvrili hapenje jedne, liavanje slobode jedne vee grupe pripadnika NPK.
Kroz istragu i rad sa njima, kroz sudski postupak i operativne radove sa njima, doli smo do
brojnih saznanja o planovima i namerama Narodnog pokreta Kosova. Preko njih, a onda smo
kasnije, kroz zapisnike sa sastanaka koji su odrani doli do saznanja da Narodni pokret Kosova,
koji i dalje zastupa svoj kontinuirani cilj, odnosno, znai, krajnje ekstreman, politiki cilj
ujedinjenja svih teritorija na kojima ive Albanci na Balkanu. U tom kontekstu oni su te zone, te
teritorije na kojima ive Albanci na Balkanu, podelili u pet zona. Prva zona je bila zona dejstava
na podruju Kosova. Druga zona je bila zona dejstava na podruju Makedonije. Trea zona je
zona deavanja, to su te, podruje junog dela Srbije na podruju optina Preevo, Bujanovac i
Medvea. etvrta je obuhvatala podruje Crne Gore i peta zona bi trebala da obuhvata aktivnosti
na teritoriji Srbije. Kroz. . .
TUILAC RE PITANJE: Ja bih vam pomogao u vezi sa tim ta mene tano zanima. Mene
zanima da utvrdimo pouzdanost saoptenja za tampu OVK u ovoj knjizi i mene zanimaju vaa
saznanja, nezavisno od sadrine ovih saoptenja za tampu i zanima me to koliko su tane
informacije koje prua u Predgovoru gospodin Dzemailji i kako je on saznao, kako je on stavio
ove informacije u vezi sa pet zona u knjigu. Eto, to je ono to mene zanima. Da li vam je to od
pomoi u odgovoru?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Na osnovu ovoga to sam vam upravo rekao, molim vas da
odgovorite sledee. U kojoj meri je ono to gospodin Dzemailji pie u predgovoru, u skladu sa
onim informacijama koje ste vi imali nezavisno od toga, a to se odnosi na zone?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno, u potpunom skladu i apsolutno odgovara
onome to smo mi znali u tom trenutku o nivou organizovanja i planovima razvoja OVK i NPK u
narednom periodu.
TUILAC RE PITANJE: Sledei pasus je pasus 19. Vi tu kaete da je OVK po prvi put
preuzela odgovornost za izvedeni teroristiki napad u saoptenju za javnost iji su delovi
objavljeni 29. novembra 1994. godine. Ovo saoptenje se nalazi u prilogu broj 3. Ono to bih ja
eleo da vas pitam je sledee. Da li ste vi ovo videli u to vreme, u vreme dogaaja?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.

TUILAC RE: Pre nego to produim dalje, molio bih da se ovom dokumentu dodeli sledei
broj.
sekretar: To je po spisku 65 ter 01989, a oznaen je u svrhu identifikacije pod brojem P935.
SUDIJA ORIE: Hvala vam gospodine sekretare.
TUILAC RE PITANJE: Da li ste bili upoznati sa onim to nazivate teroristikim napadom
na slubenika DB-a po imenu Lutfi Ajazi u to vreme?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Na osnovu vaih saznanja, da li je ono to pie u ovom objavljenom
dokumentu od 29. novembra 1994. godine, tano ili ne?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Tano je.
TUILAC RE PITANJE: Budite ljubazni pa pogledajte 20. pasus svoje izjave. No, pre nego
to to uinite, hteo bih da se pozabavim neim drugim. Kako ste vi saznali za ovaj napad na Lutfi
Ajazija i da li ste njega poznavali lino?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Lutfi Ajazi je moj kolega, operativne Dravne
bezbednosti koji je iveo u Glogovcu/Gllogovc, a radio u pritinskom Centru dravne
bezbednosti, regionalnom. Tog dana smo itav dan bili zajedno i on je u kasnim veernjim
satima krenuo kui i, nakon odreenog boravka u jednom lokalu u Glogovcu/Gllogovc, na putu
ka kui, u vozilu, znai u kasnim veernjim satima, na 100 do 150 metara pre kue, izvren je
napad od tri NN lica na njega. U tom napadu Lutfija je teko ranjen. Pogoen je sa dva metka,
jedan ga je pogodio u leni deo, drugi u koleno, a ja sam o napadu upoznat pet minuta, moda i
manje, od toga, jer me pozvao njegov roeni brat, mobilnim telefonom i obavestio da je izvren
napad, da, oni su uzvratili vatru, lanovi porodice, njegov otac, braa, pukama. Dola je policija
i Ljutfija je hitno upuen kolima Hitne pomoi ka Pritini/Prishtin, ka bolnici. Oni su me
obavestili o tome i traili da ja saekam Ljutfiju u bolnici, da vidim ta se deava, kako je, i ja
sam to i uradio. A nakon zavrenog prijema Ljutfija. . .
SUDIJA ORIE: Mogu li da vas zaustavim na ovom mestu. Mislim da je gospodine Re, pre
svega eleo da sazna kakav je izvor vaih linih saznanja u vezi sa ovim, a ne sve pojedinosti u
vezi sa tim. Jer, ovde ima veliki broj dogaaja koje treba da obradimo. Ukoliko budemo zalazili
u sve pojedinosti, ovde, zapravo, gospodin Re samo pokuava da ustanovi da to nije neto to ste
vi jednostavno proitali, ve je to neto o emu ste imali linih saznanja, koja su saglasna sa onim
to pie u dokumentu. Eto, to je ono to je on eleo da utvrdi. Moete da nastavite gospodine Re
i ohrabrujemo vas da vi objasnite ovakve stvari svedoku, tako da moemo bre da napredujemo.
TUILAC RE PITANJE: Kada je re o sledee tri godine, 1995, 1996. i 1997, o kojima
govorite u 20. pasusu svoje izjave, koji e biti prikazan u sistemu elektronske sudnice, vi govorite
o tome da se dramatino poveao broj teroristikih napada na policiju i na Albance. Kaete da
ste vi beleili napade na snage bezbednosti i civilno stanovnitvo na Kosovu od 1992. do 1998.
godine i da ste posle toga rekonstruisali brojke, a brojke koje ste stavili su sledee: 8 napada

1992. godine, 75 napada 1997. godine, a 1.486 napada do 30. novembra 1998. godine. U treem
pasusu svoje izjave. . .
SUDIJA HOEPFEL: Da li ste vi mislili na novembar 1998. godine? To nije ulo najjasnije u
zapisnik.
TUILAC RE: Da bude jasno, 1.486 napada do 30. novembra.
TUILAC RE PITANJE: U pasusu 62. vi takoe govorite o tabelarnom pregledu ovih
napada. Pretresno vee zanima kako ste vi doli do ovih brojki? Ja bih vas molio da nam to to
krae objasnite? Dakle, koji su izvori vaih informacija i kako ste obavili proraune? I, molim
vas, da me pogledate, jer u, moda, u nekom trenutku morati da vas prekinem.
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Sve ovo je u internim podacima Slube bezbednosti.
Znai, mi smo kao analitika, vrili analizu deavanja na terenu, a jedna od znaajnijih stvari koju
smo pratili je bio broj, nain i tok dogaaja koji se deavaju, vezano za ove teroristike
aktivnosti. I, vrlo je bilo jasno i prepoznatljivo da eskalacija takvih delatnosti kree od kraja
1995. godine, sa ubrzanjem tih militarizacija, ubrzanjem tih teroristikih dejstava, to se iz
podataka moe zakljuiti. Ja sam, znai, to su podaci koji su se slivali kod nas, znai, interni
podaci Slube dravne bezbednosti, podaci koje je registrovalo Ministarstvo unutranjih poslova,
Sluba javne bezbednosti, podaci koji su u medijima objavljivani. I, ja sam kasnije, znai to
rekonstruisao. Kad kaem kasnije, znai, posle 1999. godine. Zbog nekih linih razloga koristio
sam neka dokumenta, pre svega asopis Ministarstva unutranjih poslova Srbije pod nazivom
Bezbednost, koji je objavio ove podatke u seriji, koji su bili usaglaeni, koji su bili u potpunoj
srazmeri sa onim to se deavalo.
TUILAC RE PITANJE: Ono to vi nazivate u ovim podacima napad, ta pod time
podrazumevate? ta je moralo biti uinjeno da bi moglo predstavljati napad i ui u te tabele?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znate, postoji vie teorija kako i na koji nain se
objanjava teroristiki napad. Znai, teroristiki napad, po kriterijumima kako svi ocenjuju u
svetu. . .
TUILAC RE PITANJE: Zapravo me zanima ta to predstavlja? Da li se tu radi o otmicama,
o bombakim napadima, o ubistvima, o preteim pismima? Dakle, ta sve tu spada?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ovde spada napadi vatrenim orujem, bombama i drugim
eksplozivnim sredstvima na graane, Albance, Srbe, pripadnike MUP-a i pripadnike Vojske
Jugoslavije.
TUILAC RE PITANJE: Na osnovu izvetaja policije, prijava, na osnovu ega?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Na osnovu prijava, na osnovu izvetaja policije, na
osnovu izvetaja medija, jer su to dogaaji koji su bili, koji su bili vrlo dobro praeni i u
sredstvima informisanja i na albanskom i na srpskom jeziku, to se vrlo lako moe ustanoviti
pregledom medija iz tog perioda i tampe.
TUILAC RE PITANJE: Zamoliu vas da napravite jednu procenu sada, da sudijama kaete
ta su, po vama, bili najtei vidovi napada, a ta su bili najlaki vidovi napada koje ste tu
ukljuili?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, najtei napadi su bili napadi koji su izvoeni uz
primenu vatrenog oruja, bacanjem bombi, podmetanjem eksplozivnih naprava. To su bili najtei
napadi. U ovu vrsta spadaju, znai, posledice toga su ubistva i tea ranjavanja i napadi gde je
bilo pucano na Policiju, graane i Vojsku, ali bez posledica. Znai, svaki napad vatrenim
orujem, ovde ne ulazim u posledice tih napada. Znai, najtei napadi su vatrenim orujem,
bacanjem bombi i eksplozivnih naprava.
TUILAC RE PITANJE: Koji je prag neka akcija morala prei da bi bila okvalifikovana kao
napad?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Teroristiki.
TUILAC RE PITANJE: Koji je stepen teine napada morao biti preen da bi uao u vau
tabelu?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Aktivna upotreba vatrenog oruja, upotreba bombi,
upotreba eksplozivnih sredstava, bez obzira da li je i do koje vrste posledice dolo, na strukturu
koju sam ranije pomenuo, graane, pripadnike MUP-a i Vojske.
TUILAC RE PITANJE: Dakle, da li to znai da mi iz ove tabele moemo iskljuiti sve
aktivnosti poput preteih pisama ili preteih telefonskih poziva, napada, recimo, nasrtaja fizikih,
pesnicama na nekoga i te sline aktivnosti?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno da.
SUDIJA ORIE: Izvolite gospodine Emmerson.
ADVOKAT EMMERSON: Svedok je malopre rekao da je rekonstruisao brojke na osnovu
statistikog pregleda u nekom asopisu. E sad, ja bih eleo da mi se objasni ta to tano znai?
ta podrazumeva taj proces rekonstrukcije? Ono to je svedok rekao nalazi se na stranici 73 u 5.
redu, a takoe i u izjavi svedoka.
SUDIJA ORIE: Gospodine Re, da li biste mogli da sa svedokom pojasnite ovo to je traeno?
TUILAC RE PITANJE: Gospodine, moliu vas da objasnite ta je za vas postupak
rekonstrukcije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Rekonstrukcija znai naknadno objanjenje ovih
dogaaja i analiza ovih dogaaja. Znai, mi smo, napadi su se deavali i napade je registrovala
podvojeno, bez centralne, da nazovem evidencije, Policija, Vojska, koji su bili napadani i podatke
su registrovali i mediji. Na osnovu te tri vrste podataka, koje su se pojavljivale, do kojih sam ja
uspeo da doem, a pre svega je bitan ovaj asopis, to je periodini asopis Ministarstva
unutranjih poslova, ja sam napravio jedan pregled, prikaz tih napada koji su izvedeni u tom
periodu. Pre svega, u svrsi da pokaemo gde je taj bio trenutak kada je eskalacija tih aktivnosti
krenula visokim nivoom intenziteta. I, u sutini, nema velikih razlika, i kada bi se pravila i danas
uporeivanje podataka koji su bili u medijima, kad kaem medijima, mislim na albanskom i na
srpskom i podataka koje je radila Policija i Vojska. Znai, Vojska je vie bila orijentisana na
napade vojnih objekata i deavanja na granici, Policija je vie usmerena na napade na Policiju i

na graane, a mediji su izvetavali i o jednim i drugim. Tako da uporednom analizom se dolo


do ovih podataka koji su relativno tani.
TUILAC RE PITANJE: Pomenuli ste tri izvora, Policiju, Vojsku i sredstva javnog
informisanja. Pokuajmo sada da ih obradimo jedan po jedan. to se Policije tie, ta je za vas
konkretno bio izvor informacija, nekakva evidencija krivinih prijava, izvetaj Policije. ime ste
konkretno raspolagali?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, Ministarstvo unutranjih poslova je sastavljeno od
Resora javne bezbednosti i Dravne bezbednosti. Resor javne bezbednosti se bavio javnim
redom i mirom i on je radio dnevni izvetaj dogaaja na Kosovu i Metohiji i mi smo
svakodnevno, od strane Policije, dobijali taj pregled dnevnih dogaanja na teritoriji. Pored toga,
u okviru Slube dravne bezbednosti, nai radnici na terenu, znai operativci su izvetavali o
dogaajima koji su se desili, uz pruanje konkretnih operativnih podataka o izvriocima,
moguim izvriocima takvih dejstava. To je za Policiju. to se tie Vojske, Vojska je
registrovala, znai takve. . .
TUILAC RE PITANJE: Trenutak samo. Da li su postojali nekakvi statistiki podaci o ovim
teroristikim napadima unutar MUP-a?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno da. Analizom tih podataka se moglo do
brojnih zakljuaka bitnih doi.
TUILAC RE PITANJE: Da li su ti statistiki podaci obraivani svakodnevno, jednom u
mesec dana, jednom u godinu dana? Kako su oni obraivani?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, bilo je vie vrsta razliitih metoda koje smo mi,
statistikih metoda koje smo koristili. Znai, obraivano je, na regionalnom nivou, znai, po
mestu izvoenja tih dejstava, obraivano je na podruju Kosova i Metohija i vremenski okvir
kada se to deavalo. Takoe, ta analiza statistika se koristila za dijagnostikovanje vrste oruja i
municije koja je najee koriena u tim napadima i taj statistiki metod vrlo precizno nama
ukazivao gde su ta arita, gde su te lokacija, gde su dejstva OVK najznaajnija i najbitnija.
TUILAC RE PITANJE: Da li su ti statistiki podaci bili redovno objavljivani?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno.
TUILAC RE PITANJE: Ko ih je prikupljao?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Prikupljao ih je Resor javne bezbednosti MUP-a Srbije i
one je pravio, znai, putem korienja statistikog metoda u vidu grafikona, radi lakeg prikaza
intenziteta razvoja tih napada to radio i raeni su izvetaji u opisnom delu, gde je, znai,
hronoloki izvetavamo gde se ta, kada desilo i o posledicama onoga to se desilo na terenu. I to
je objavljivano, znai, periodino, sigurno na tri meseca, sigurno na pola godina i sigurno na
godinjem izvetaju o radu.
TUILAC RE PITANJE: Da li su to radili i Resor javne bezbednosti i Resor dravne
bezbednosti zajedno ili odvojeno, ili, kako je to izgledalo?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Radili smo odvojeno. Resor javne bezbednosti su vie
interesovali podaci o tome, a nas, mi smo baratali podacima javne bezbednosti, njihovim

izvetajima, njihovim analizama, koristili ih za opisni oblik objanjenja o emu se radi u tom
dogaaju, ko stoji iza tog dogaaja. Ti podaci su dostupni u Ministarstvu unutranjih poslova, po
mesecima, po godini i po svemu to se deavalo. Oni su objavljivani i na konferencijama za
tampu koje su drali predstavnici Ministarstva unutranjih poslova i brojne su analize tog tipa
periodino raene tokom 1998. i 1999. godine u pokuajima da se ukae na dolazeu opasnost
OVK.
TUILAC RE PITANJE: Na osnovu ega pravite razlike izmeu teroristikih napada i
neteroristikih napada ako i jedni i drugi podrazumevaju nasilje i krajnje nasilje? Pri tome
mislim, kako razlikujete ta dva dela u pravljenju ovih statistikih izvetaja?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Pa, vrlo jasno. Znai, poruka koja je slata putem
teroristikih napada je bila politika. Cilj tih napada je bio jasan. Znai, unoenje straha i
nesigurnosti u javnost. Tree, ono to je bitno za to je nain i metod izvrenja tih teroristikih
akata, a kljuno u ovoj, u odvajanju ovoga je da su ti napadi izvoeni muki, iz potaje, iz mraka,
na prilazu kui, iz zasede, korienjem vatrenog oruja, bacanjem bombi, postavljanjem
eksplozivnih naprava. Pored toga, ono to je karakteristino za teroristike napade u ovoj fazi je
da nisu odvajani napadi i mete koje bi moda mogli da se podvedu pod legitimne mete Policiju
i Vojsku, nego su takvi napadi izvoeni i na obine civile, graane, u istim uslovima i na nain
kako sam kazao, muki, potajno iz zasede. Bilo je. . .
TUILAC RE PITANJE: Ono to mene, zapravo zanima, na koji nain ste vi, odnosno
Policija ili Vojska, na koji nain ste vi pravili razliku izmeu tih teroristikih napada i drugih
nasilnih akata, tipa ubistava i drugih nasilnih dela, kada ste sastavljali ove statistike izvetaje?
Dakle, da li je postojala nekakva zasebna evidencija koja se bavila ovim drugim delima?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno da. Znai, nakon tih poetnih napada iz 1994.
i 1995. godine, svaki napad je pratilo saoptenje i preuzimanje odgovornosti od strane te
Oslobodilake vojske Kosovo. Znai, za svaku teroristiku akciju, svaki teroristiki napad, javno
su preuzeli odgovornost da su ga poinili i podaci su potpuno proverljivi.
TUILAC RE PITANJE: A zbog ega su ti podaci proverljivi? Da li je mogue napraviti
neko poreenje izmeu onoga to su objavljivali izvori OVK i informacija kojima je raspolagala
Policija? Moete li sudijama objasniti zbog ega vi te informacije smatrate pouzdanim?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Ja te informacije smatram pouzdanim zato to su one
potpuno usaglaene sa dogaajima koji su se deavali na terenu. A izvori tih saznanja, znai, u
dobrom delu su bili, ta saoptenja objavljivana u medijima na albanskom jeziku, putem, znai,
saoptenja, saoptenja o preuzimanja odgovornosti za dogaaje, koji su se pre toga desili na
terenu. Znai, ubistvo, napad, bacanje bombe, postavljanje eksplozivnih naprava. I to su
objavljivali u svim sredstvima informisanja na albanskom jeziku, a normalno da je to preuzimano
od strane drugih informativnih agencija, ali na albanskom jeziku je to apsolutno svaki napad
praen i nekoliko dana posle tog napada se Oslobodilaka vojska Kosova oglaavala sa
preuzimanjem odgovornosti za napad. injenica je bila da je ovek ubijen. . .
TUILAC RE PITANJE: U redu.

SUDIJA ORIE: Gospodine Re, moram da vas prekinem na asak. Primetio sam da u podnesku
Odbrane, u pogledu ovih kominikea, da se Odbrana ne protivi njihovom usvajanju, ali da to ne
znai da Odbrana prihvata da su ti kominikei i njihov sadraj autentini. Dakle, ako ima bilo
kakvih konkretnih argumenata vezanih za autentinost ovih dokumenata, Pretresno vee eli da
ih uje.
ADVOKAT EMMERSON: Da.
SUDIJA ORIE: Ja, naravno, ne elim da sada ni na koji nain aludiram na to kakva e biti naa
kasnija odluka, ali moram da vas podsetim da to treba da uinite. Ne traim sada od vas da ujem
nikakve argumente, samo hou da vas obavestim da, ako imate ikakvih prigovora, konkretnih, na
ta dokumenta, da ih onda moete uloiti, kada za to bude doao as.
ADVOKAT GUY-SMITH: U redu. O emu elite da argumentujemo ovo, o autentinosti
samih dokumenata ili o autentinosti njihovih sadraja?
SUDIJA ORIE: Pa, postoji razlika u podnesku gospodina Emmersona, izmeu autentinosti
dokumenta i pitanja da li je do opisanih dogaaja uistinu dolo. Mislim da sam ja prihvatio,
zapravo, termine koje ste vi koristili u svemu tome.
ADVOKAT GUY-SMITH: Da, ali ta su pitanja meusobno povezana. Dokument u kojem se
pominje saoptenje za tampu. . .
SUDIJA ORIE: Da, ali, znate, pitanje nije da li je saoptenje bilo objavljeno u nekim novinama,
ne radi se o tome. Jer, ako su novine primile nekakvo saoptenje i objavile ga, to je to, nego ono
to nas zanima, je da li postoji neto drugo, to bi po vama moglo dovesti u pitanje autentinost
tih saoptenja, a ne to da li su zaista objavljeni u tampi ili nisu.
ADVOKAT GUY-SMITH: Dobro. Jasno nam je.
SUDIJA ORIE: Nastavite.
TUILAC RE PITANJE: Dakle, zavrili smo sada sa policijskim izvorima. Preimo sada na
Vojsku. Molim vas da nam ukratko kaete, kakvim ste izvorima raspolagali iz Vojske?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Znai, od strane Vojske, na podruju Kosova i Metohije,
mi smo raspolagali informacijama i izvetajima o deavanjima, pre svega, u graninom delu
prema Albaniji. Znai, o napadima, unoenju oruja, opreme i to su nam, i u pisanom i u vidu
statistikih izvetaja redovno dostavljali. Pored toga, bilo je i odreenog broja, ali vrlo malog,
napada na pripadnike Vojske i njene objekte i na teritoriji Kosova i mi smo to, pre svega, koristili
da poveemo sa naim saznanjima o ilegalnim kanalima ubacivanja terorista i opreme na
podruje Kosova i Metohije.
TUILAC RE PITANJE: Na koji nain je Vojska prikupljala te informacije, odnosno u
kojem su vidu te informacije bile prezentovane? Da li to bili nekakvi izvetaji ili statistiki
podaci?

SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: U zavisnosti od trenutka i vremena kako se to odvijalo.


Kako je ta eskalacija dejstava ila dalje, Vojske je vrlo esto, preko svojih ovlaenih
predstavnika, oficijelnih, odravala konferencije za tampu i javno objavljivala deavanja na
granici. U tom smislu, kasnije su dravni organi preuzimali odreene i diplomatske i druge
aktivnosti, u upoznavanju drugih institucija u inostranstvu o onome ta se deava na granici.
TUILAC RE PITANJE: Da li je Vojska prikupljala statistike podatke o onome to vi
nazivate teroristikim napadima u tom periodu koji ste vi pomenuli 1992. do 1998. godine? Da ili
ne?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: Dobro. Jeste li vi imali uvid u njihove statistike podatke? Jeste li
te podatke upotrebili pri sainjavanju sopstvenog izvetaja koji pominjete u paragrafu 20?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Jesam, s time da ne mogu. . .
TUILAC RE PITANJE: Dobro, dobro. Naredno pitanje. Koji se deo Vojske bavio
prikupljanjem statistikih podataka?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: To su radile teritorijalno brigade koje su pokrivale
odreenu zonu odgovornosti, a sva saznanja su se slivala u operativni tab korpusa i Slubu vojne
bezbednosti koja se time profesionalnije bavila.
TUILAC RE PITANJE: Hoete rei da je Sluba vojne bezbednosti bila sredite u koje su
se slivale sve te informacije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Apsolutno da.
TUILAC RE PITANJE: Dobro, dobro. I vi ste od njih dobili te informacije?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: O deavanjima, pre svega, u graninom delu,
teroristikim napadima i incidentima i deavanjima koja su deavala na teritoriji Kosova vezana
za Vojsku i njene objekte u kojima se ona nalazila.
TUILAC RE PITANJE: Da li je odgovor bio potvrdan?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: Da.
TUILAC RE PITANJE: U redu. Trei izvor su sredstva javnog informisanja. Ali, kao prvo,
recite nam, da li vi znate ta stoji u paragrafu 20. vae izjave u vezi sa sredstvima javnog
informisanja? Da li imate ita da dodate onome to ve tu pie, u tom paragrafu, a to nam ve
niste rekli?
ADVOKAT EMMERSON: Pre nego to svedok pone da odgovara na pitanje, gospodine Re je
sada pomenuo u vie navrata izvetaje koje ste vi sainili, a koji pominjete u paragrafu 20. Kada
sam ja, malo pre, potegao pitanje rekonstrukcije, razlog tome je bila injenica da se u paragrafu
20. pominje da je svedok rekonstruisao brojke na osnovu lanaka koji je objavljen u MUP-u, u
njegovom asopisu, a potom u paragrafu 62. kae da je to uinjeno na osnovu statistikog
pregleda koji je zasnovan na informacijama objavljenim u tom zvaninom asopisu MUP-a. E
sad, moda postoji neki zaseban izvetaj koji je sam svedok sainio, ali ga mi nismo videli, niti se

on pominje u paragrafu 20. ili 62, kako to navodi gospodin Re. Dakle, traim da se pojasni da li
su statistiki podaci koji se ovde pominju oni do kojih je doao svedok rekonstrukcijom ili su to
oni koji su navedeni u lanku u tom asopisu.
SUDIJA ORIE: Izvolite gospodine Re.
TUILAC RE PITANJE: Moda sam ja napravio lapsus. Kada se govori o izvetaju, da li ste
vi napravili nekakav izvetaj, da li se to odnosi na va izvetaj ili na rekonstrukciju brojki koju ste
vi napravili, u koju god svrhu da je to bilo?
SVEDOK STIJOVI ODGOVOR: To se odnosi, znai, dok sam bio na mestu na kome sam
se nalazio, znai, ef analitike, mi smo radili vrlo detaljno i vrlo uredno smo na ovaj nain,
korienjem tog statistikog metoda, pratili broj teroristikih napada. A ovde se radi o, znai,
ovo konkretno pitanje, da sam ove brojke i ovo prikazao, znai, isto preuzeo iz dokumenta,
znai asopisa Bezbednost koji izdaje Ministarstvo unutranjih poslova, kao najrelevantnije, jer
je Resor javne bezbednosti, to je bilo mesto, centar, prikupljanja svih informacija, i Vojske, i
Policije, i sa medija, i to smatrao za najtanije i to koristim u. . .
SUDIJA ORIE: Dajte da pojednostavimo stvari. Jesu li podaci koji su ovde sadrani,
prvenstveno preuzeti iz tih novina, iz tog asopisa, ili ste vi ceo posao te statistike analize
podataka obavili sami, pa ste na kraju shvatili da se rezultat do kojeg ste vi doli gotovo u
potpunosti poklapa sa onim to pie u tom asopisu? Dakle, sutina je u sledeem. Koliko ste vi,
zapravo, tu sami odradili posla, a koliko ste jednostavno prekopirali iz drugih izvora?
SVEDOK STIJOVI: Vrlo malo. Bolje rei, prekopirao iz onoga to je ve objavljeno i to je
javno dostupno i to je sigurno preciznije nego da sam ja lino to pisao. Znai, na osnovu toga
sam to napravio.
SUDIJA ORIE: Dobro. Dakle, posao rekonstrukcije i pukog kopiranja, to nije jedno te iste.
Jeste li vi, kada ste preuzimali te informacije, da li ste ih uzimali zdravo za gotovo, znai kopirali
ih takve kakve jesu ili ste pokuali da malo to produbite? Dakle, jeste li ih smatrati pouzdanim ili
ih niste smatrali pouzdanim?
SVEDOK STIJOVI: Ja sam uporeivao sa izvetajima koji su objavljivani u medijima, zatim
Vojska je objavljivala, i tako, i doao do jednog zakljuka da je to apsolutno brojka koja ne
odudara u neto bitnije znaajnim detaljima ili ciframa i koja bi mogla da utie na procenu
razvoja dogaaja, na pravilnost i tanost procene razvoja dogaaja.
SUDIJA ORIE: Dakle, da nije bilo bitnog odudaranja. Hoete li rei da su podaci bili potpuno
isti ili gotovo isti?
SUDIJA STIJOVI: Potovani Sude, gotovo isti, zato to u ovim napadima, veliki broj napada
koji su se deavali, na primer, u graninom delu nije prikazivan. U jednom trenutku odreene
strukture su, u kvalifikaciji tih napada se drugaije postavljali prema njima. Znai, da tanom
upotrebom podataka o napadima ove brojke bi bile mnogo vee. Ali, za ono o emu ste me pitali,

prekjue me tuilac pitao, prethodno vezano za napade, ovde nema znaajnijih odstupanja i ovo
se moe prihvatiti, po meni, kao, i ja sam to tako smatrao, kao relevantno za ovo.
SUDIJA ORIE: Biste li mogli malo saetije da nam to objasnite? Recimo, ako bismo imali na
raspolaganju sada te brojke, koje su bile objavljene u tom asopisu, ako bismo doli do tog
lanka, i ako bismo ih uporedili sa ovim to vi iznosite, da li bi onda te brojke bile potpuno iste ili
gotovo iste?
SVEDOK STIJOVI: Gotovo iste.
ADVOKAT EMMERSON: Moda ja nisam dobro razumeo. Ali, ako sam ja dobro shvatio,
brojke koje su iznete ovde, u izjavi po Pravilu 92 ter, su zapravo brojke koje su u potpunosti
preuzete iz tog asopisa.
SUDIJA ORIE: Gospodine Emmerson, to je jasno. Vi ste, u svom podnesku, rekli da je on
samo prekopirao to iz asopisa. Stoga, gospodine Re, trebalo bi da odmah preemo na sutinu
stvari. Dakle, da li se ovde radi o tome da je svedok obavio odreenu intelektualni rad i da je
naao potvrdu za rezultate do kojih je doao u jednom drugom izvoru, ili je samo preuzeo te
brojke iz nekog izvora.
ADVOKAT HARVEY: Jedini razlog zbog kojeg sam ustao je taj, kada je svedok uao u
sudnicu, da je on doneo sa sobom jednu aktovku. Moda bismo mogli da ga pitamo, da sluajno
taj asopis nije u akten tani.
SUDIJA ORIE: Da. Govorili smo dosta o tim statistikim podacima i o tom asopisu, da ga
sluajno nemate pri sebi?
SVEDOK STIJOVI: Nisam poneo. Ja mislim da u hotelskoj sobi imam jedan drugi broj tog
asopisa, gde isto slino moete videti, kako i na koji nain su ti podaci objavljivani od strane
Ministarstva unutranjih poslova.
SUDIJA ORIE: Da li biste bili voljni da donesete ove dokumente, ukoliko nastavimo vae
ispitivanje idue nedelje?
SVEDOK STIJOVI: Apsolutno da.
SUDIJA ORIE: Veliko vam hvala. Gledam na sat, gospodine Re. Mislim da emo morati da
prekinemo sednicu. Ne samo za danas, ve i za itavu ovu nedelju. Gospodine Stijoviu, mi jo
uvek, kao to ste verovatno i primetili, nismo zavrili sa vaim ispitivanjem. Prekidano zasedanje
do ponedeljka, 8. oktobra, u 14.15 asova u sudnici broj 2. Re je, dakle, o drugoj sudnici, ne o
ovoj. Meutim, pre nego to odete, eleo bih da vas uputim da ne treba ni sa kim da razgovarate
o iskazu koji ste ve dali ili koji tek treba da date. Mogue je da e postojati jedan mali izuzetak
u odnosu na ovo uputstvo, ukoliko, a kaem ukoliko, jer ne znam da li e do toga zaista doi.
Dakle, ukoliko dobijete pisanu poruku u kojoj bismo se raspitivali za to u kojoj meri je raspoloiv
predlog i odluka u vezi sa operativnom akcijom Krug, onda, naravno, moete da stupite u
kontakt sa licima koja bi to mogla da obezbede, ali samo u vezi sa tim moete da komunicirate.

Meutim, jo nije sigurno da li emo vas za to zamoliti ili ne. Izvinjavamo se prevodiocima i
tehniarima. Prekidamo zasedanje do 8. oktobra u 14.15 asova.
Sednica je zavrena u 19.04 h
Nastavlja se u ponedeljak, 8. oktobra 2007. godine u 14.15 h.